ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 2 din 18 ianuarie 2024privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui marcaj fiscal comun pentru motorine și kerosen
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 18 ianuarie 2024  Ținând cont de noile dispoziții ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost instituită obligația de marcare, începând cu 18 ianuarie 2024, a motorinei și păcurii și a produselor energetice asimilate acesteia din punctul de vedere al accizelor cu marcator ACCUTRACETM PLUS,având în vedere termenul extrem de scurt până la care trebuie îndeplinită obligația marcării cu noul marcator ACCUTRACETM PLUS instituită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare consecințele imposibilității conformării de la data de 18 ianuarie 2024 la cerințele noilor modificări legislative, respectiv întreruperea livrărilor de motorină în regim de scutire de la plata accizelor, cu impact direct asupra operațiunilor de navigație interioară, precum și afectarea capacității operaționale a diferitelor structuri importante ale statului, cu consecințe directe asupra securității naționale, în cazul întârzierilor sau întreruperilor în aprovizionare cu aceste produse,întrucât problemele menționate mai sus vizează interesul public și strategic al României și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 427, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), până la data de 1 iunie 2024, este permisă marcarea produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor cu marcatorul solvent yellow 124 - identificat în conformitate cu indexul de culori, denumit științific N-etil-N-[2-(1-izobutoxi etoxi) etil]-4-(fenilazo) anilină, achiziționat de la operatorii economici înregistrați la organul competent. Nivelul de marcare este de 7 mg +/– 10% de marcator pe litru de produs energetic.2. La articolul 427, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Este interzisă utilizarea de substanțe și procedee care au ca efect neutralizarea totală sau parțială a colorantului și/sau marcatorului prevăzuți/prevăzut la alin. (5^1) al prezentului articol și la art. 426 alin. (1) și (3).3. La articolul 430, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), până la data de 1 iunie 2024, este permisă marcarea motorinei cu marcatorul solvent yellow 124 - identificat în conformitate cu indexul de culori, denumit științific N-etil-N-[2-(1-izobutoxi etoxi) etil]-4-(fenilazo) anilină, achiziționat de la operatorii economici înregistrați la organul competent. Nivelul de marcare este de 7 mg +/– 10% de marcator pe litru de motorină.4. La articolul 430, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Este interzisă utilizarea de substanțe și procedee care au ca efect neutralizarea totală sau parțială a colorantului și/sau marcatorului prevăzuți/prevăzut la alin. (4^1) al prezentului articol și la art. 429 alin. (1) și (3).5. La articolul 452, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Nerespectarea prevederilor art. 427 alin. (5) și ale art. 430 alin. (4), până la data de 1 iunie 2024, nu constituie infracțiune, dacă marcarea s-a efectuat conform prevederilor art. 427 alin. (5^1) și ale art. 430 alin. (4^1).  +  Articolul IILa articolul LVI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1139 din 15 decembrie 2023, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 18 ianuarie 2024.Nr. 2.------