LEGE nr. 17 din 12 ianuarie 2024pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2024  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduc trei noi litere, lit. c^1)-c^3), cu următorul cuprins:c^1) procedura specială de redresare financiară aplicabilă societăților și măsurile pe care A.S.F. le poate dispune în cadrul acesteia;c^2) regimul juridic al societăților cărora le este retrasă autorizația de funcționare și supravegherea exercitată de A.S.F. asupra acestora;c^3) dispoziții privind dizolvarea și lichidarea societăților, inclusiv a celor prevăzute la lit. c^2), cu excepția reasigurătorilor;2. La articolul 1 alineatul (2), după punctul 2 se introduc trei noi puncte, pct. 2^1-2^3, cu următorul cuprins:2^1. administrator interimar - persoană fizică sau juridică, inclusiv Fondul de garantare a asiguraților, constituit conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, cu modificările și completările ulterioare, numită prin decizie a A.S.F. să asigure administrarea și conducerea societății pentru care A.S.F. dispune dizolvarea și lichidarea sau pentru care introduce cererea de deschidere a procedurii falimentului;2^2. administrator special - persoană fizică sau juridică, inclusiv Fondul de garantare a asiguraților, numită prin decizie a A.S.F. să asigure administrarea și conducerea societății aflate în procedură specială de redresare financiară potrivit prevederilor prezentei legi, cu respectarea în mod corespunzător a prevederilor art. 19;2^3. administrator temporar - persoană fizică sau juridică, inclusiv Fondul de garantare a asiguraților, numită prin decizie a A.S.F. să conlucreze temporar cu conducerea unei societăți sau să exercite temporar competențe de conducere și administrare ale acesteia, în scopul remedierii situației financiare, asigurării calității sistemului de guvernanță și/sau asigurării unei conduceri corecte și prudente a activității societății, cu respectarea în mod corespunzător a prevederilor art. 19;3. La articolul 1 alineatul (2), punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:7. beneficiar - persoană fizică sau juridică asigurată ori desemnată de contractant ori terțul păgubit, care primește indemnizația sau beneficiile prevăzute în contractul de asigurare;4. La articolul 1 alineatul (2), după punctul 35 se introduc două noi puncte, pct. 35^1 și 35^2, cu următorul cuprins:35^1. plan de măsuri - plan elaborat de societate în cadrul procedurii speciale de redresare financiară care descrie măsurile pe care societatea își propune să le implementeze în scopul înlăturării condițiilor care au condus la deschiderea procedurii și al restabilirii situației financiare;35^2. plan preventiv de remediere - plan elaborat și actualizat de societate care descrie acțiunile și mecanismele pe care le implementează în cazul deteriorării situației sale financiare sau a sistemului de guvernanță, în vederea remedierii acestora;5. La articolul 1 alineatul (2), după punctul 40 se introduce un nou punct, pct. 40^1, cu următorul cuprins:40^1. procedură specială de redresare financiară - procedură administrativă care cuprinde totalitatea modalităților și a măsurilor de redresare financiară cu caracter administrativ dispuse de A.S.F. în vederea restabilirii situației financiare a unei societăți, în scopul prevenirii stării de insolvență și evitării intrării acesteia în procedura falimentului, precum și al protejării drepturilor și intereselor legitime ale creditorilor de asigurări, astfel cum aceștia sunt definiți de Legea nr. 213/2015, cu modificările și completările ulterioare;6. La articolul 1 alineatul (2), punctul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:56. societate - una dintre entitățile definite la pct. 3-6, 45 și 46;7. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Societatea prevăzută la alin. (2) pct. 56 are una dintre următoarele forme juridice:a) societate pe acțiuni - S.A., constituită conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) societate europeană - SE, constituită conform Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE);c) societate cooperativă europeană - SCE, constituită conform Regulamentului (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE).(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), asigurătorii pot opta pentru forma juridică de societate mutuală de asigurare - S.M.A., constituită conform Legii nr. 71/2019 privind societățile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.8. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) A.S.F., în procesul de supraveghere, are competențe de asigurare a protecției contractanților și a beneficiarilor, în principal, și de a contribui la menținerea stabilității pieței asigurărilor, în conformitate cu actele normative aplicabile domeniului asigurărilor; A.S.F. deține toate resursele și expertiza necesare pentru exercitarea acestor competențe.9. La articolul 34, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În procesul de supraveghere, A.S.F. impune societăților să remedieze situația financiară în cazul în care constată deteriorarea acesteia și să adopte măsurile necesare pentru remedierea altor deficiențe identificate; în scopul constatării și monitorizării evoluției situației financiare, A.S.F. poate utiliza inclusiv informațiile solicitate experților externi conform art. 37 alin. (5) și poate emite reglementări prin care dezvoltă instrumente de identificare a deteriorării situației financiare și de monitorizare a modului în care este remediată deteriorarea.10. Articolul 98 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 98Identificarea și notificarea deteriorării situației financiare(1) La momentul constatării deteriorării situației financiare, identificată conform procedurilor instituite, societățile notifică A.S.F. acest lucru.(2) În procedurile prevăzute la alin. (1), societățile au în vedere inclusiv indicatorii și riscul producerii evenimentelor menționate la art. 101 alin. (4).(3) Societățile transmit A.S.F. procedurile prevăzute la alin. (1), precum și orice versiune actualizată a acestora, conform reglementărilor emise de A.S.F.11. După articolul 98 se introduc două noi articole, art. 98^1 și 98^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 98^1Planul preventiv de remediere(1) Societățile care dețin o pondere semnificativă în piața națională de asigurări elaborează planuri preventive de remediere, conform prevederilor prezentului articol și ale art. 98^2.(2) Se consideră că o societate are o pondere semnificativă în piața națională de asigurări dacă îndeplinește oricare dintre următoarele condiții:a) valoarea rezervelor tehnice brute ale societății depășește 5% din valoarea totală a rezervelor tehnice brute la nivel de piață;b) deține o cotă de piață de cel puțin 5%.(3) Cota de piață a societăților care dețin o pondere semnificativă în piața națională de asigurări se determină luând în considerare activitatea de asigurare de viață separat de cea de asigurare generală, astfel:a) pentru asigurările de viață, prin raportarea valorii rezervelor tehnice brute ale societății la totalul rezervelor tehnice brute ale tuturor societăților care subscriu asigurări de viață;b) pentru asigurările generale, prin raportarea valorii primelor brute subscrise ale societății la valoarea totală a primelor brute subscrise ale tuturor societăților care subscriu asigurări generale.(4) Societățile prevăzute la alin. (1) elaborează planuri preventive de remediere o dată la 3 ani și le transmit A.S.F. în vederea evaluării.(5) A.S.F. stabilește anual lista societăților care se încadrează în prevederile alin. (1), în baza situațiilor financiare anuale depuse de societăți pentru exercițiul financiar anterior anului în care se întocmește lista.(6) A.S.F. notifică societățile cu privire la încadrarea în lista prevăzută la alin. (5), precum și situația în care nu se mai încadrează în listă.(7) Societățile transmit A.S.F. planul preventiv de remediere prevăzut la alin. (4) în termen de maximum 120 de zile de la data comunicării notificării prevăzute la alin. (6).(8) Prin excepție de la prevederile alin. (4), A.S.F. poate, prin decizie, să solicite societăților prevăzute la alin. (5) să elaboreze și să transmită planul preventiv de remediere anual sau o dată la 2 ani, în funcție de natura, amploarea și complexitatea activității și riscurilor acestora și de aspectele constatate de A.S.F. în exercitarea atribuțiilor și competențelor sale legale.(9) În situația prevăzută la alin. (8), societățile transmit A.S.F. primul plan preventiv de remediere în termen de 120 de zile de la data comunicării deciziei și, ulterior, conform frecvenței stabilite prin decizie.(10) Societățile includ în planul preventiv de remediere cel puțin următoarele informații:a) rezumatul celor mai importante elemente ale planului și prezentarea capacității generale a societății de remediere a situației financiare și a sistemului de guvernanță;b) rezumatul modificărilor semnificative survenite în situația societății de la ultimul plan preventiv de remediere depus;c) un cadru de indicatori proprii care identifică situațiile în care pot fi luate acțiunile și declanșate mecanismele prevăzute în plan; indicatorii sunt cantitativi și calitativi și se referă cel puțin la situația capitalurilor, lichidității, activelor și fondurilor proprii, precum și la profitabilitate, condițiile de piață și cele macroeconomice;d) acțiunile și mecanismele avute în vedere pentru remedierea situației;e) calendarul estimat pentru implementarea acțiunilor și mecanismelor planificate;f) descrierea detaliată a obstacolelor semnificative în calea realizării efective și la timp a planului;g) alte elemente stabilite prin prevederile legale.(11) Societățile justifică documentat A.S.F. aprobarea planului de către conducere.(12) La elaborarea planului preventiv de remediere, societățile nu se bazează în niciun fel pe accesul la sprijin financiar public, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 41 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor, cu modificările ulterioare.(13) Societățile actualizează planul preventiv de remediere și îl transmit A.S.F. oricând intervin schimbări ce pot avea un impact semnificativ asupra planului sau ar impune modificarea acestuia, în ceea ce privește:a) sistemul de guvernanță, activitatea și/sau situația financiară a societății;b) acțiunile sau mecanismele prevăzute în planul preventiv de remediere transmis.(14) Prevederile alin. (11), precum și ale art. 98^2 se aplică și în ceea ce privește planul preventiv de remediere actualizat potrivit prevederilor alin. (13).(15) Prin excepție de la prevederile alin. (7) și (10), la solicitarea motivată a unei societăți, A.S.F. poate aproba, prin decizie:a) cerințe simplificate privind conținutul și nivelul de detaliere a informațiilor din planul preventiv de remediere elaborat de societate;b) un termen de transmitere a planului la A.S.F. de maximum 150 de zile de la data comunicării notificării prevăzute la alin. (6).(16) A.S.F. poate aproba solicitarea prevăzută la alin. (15) dacă apreciază că o potențială stare de dificultate a societății nu ar avea un impact semnificativ asupra pieței de asigurări, asupra altor societăți și asupra economiei naționale în ansamblu, având în vedere principiile proporționalității și raționamentului calificat.(17) A.S.F. poate dispune în orice moment, prin decizie, trecerea societății care aplică cerințe simplificate la aplicarea integrală a cerințelor prevăzute la alin. (10), cu stabilirea și comunicarea către societate a termenului de conformare a acesteia la cerințele menționate.(18) Aplicarea cerințelor simplificate nu afectează competențele A.S.F. de a dispune măsurile de înlăturare directă a deficiențelor planului sau a obstacolelor în calea implementării acestuia, prevăzute la art. 98^2 alin. (3), și/sau măsurile preventive și corective prevăzute la art. 101.  +  Articolul 98^2Evaluarea planului preventiv de remediere și măsuri de înlăturare a deficiențelor sau a obstacolelor(1) A.S.F. evaluează dacă planul preventiv de remediere:a) conține informațiile prevăzute la art. 98^1 alin. (10) sau alin. (15) lit. a), după caz;b) respectă următoarele cerințe:(i) punerea în aplicare a acțiunilor propuse în plan este, în mod rezonabil, de natură să asigure menținerea viabilității și remedierea situației financiare a societății, ținând cont și de acțiunile premergătoare pe care aceasta le-a întreprins sau a planificat să le întreprindă;(ii) implementarea planului și a posibilităților de remediere identificate în acesta este, în mod rezonabil, de natură să fie realizată rapid și eficient, cu evitarea la maximum a efectelor negative semnificative asupra pieței asigurărilor, inclusiv în scenariul în care și alte societăți ar trebui să implementeze propriile planuri preventive de remediere în aceeași perioadă.(2) La evaluarea planului, A.S.F. ia în considerare gradul în care nivelul și calitatea fondurilor proprii, precum și nivelul de solvabilitate și/sau lichiditate al societății corespund naturii, amplorii și complexității activității și riscurilor acesteia.(3) În cazul în care A.S.F. apreciază că planul preventiv de remediere prezintă deficiențe majore sau că există obstacole semnificative în calea implementării acestuia, solicită societății explicații, iar, ulterior analizării acestora, îi comunică rezultatul evaluării și, dacă este cazul, îi solicită să prezinte un plan modificat care să conțină soluții pentru înlăturarea deficiențelor sau a obstacolelor respective.(4) Societatea transmite planul modificat în termen de 45 de zile de la data comunicării solicitării A.S.F., cu respectarea în mod corespunzător a prevederilor art. 98^1 alin. (11).(5) La cererea societății și pentru motive întemeiate, A.S.F. poate prelungi termenul menționat la alin. (4) cu maximum 30 de zile.(6) În situația în care apreciază că deficiențele sau obstacolele nu au fost înlăturate prin planul modificat, A.S.F. poate impune societății efectuarea unor modificări punctuale asupra planului în scopul înlăturării sau diminuării la maximum a acestora și stabilește termenul în care societatea realizează modificările, care nu poate fi mai mic de 20 de zile.(7) În cazul în care societatea nu prezintă un plan preventiv de remediere modificat sau A.S.F. stabilește că planul modificat prezintă în continuare deficiențe sau obstacole și că nici nu este posibilă înlăturarea sau diminuarea la maximum a acestora prin impunerea unor modificări punctuale ale planului, A.S.F. solicită societății să identifice modificările pe care le va aduce activității sale și perioada propusă pentru implementarea acestora pentru a înlătura respectivele deficiențe sau obstacole din calea implementării planului; societatea stabilește perioada de implementare în mod rezonabil, respectiv în concordanță cu modificările propuse și având în vedere natura, amploarea și complexitatea activității și a riscurilor proprii.(8) Societatea comunică informațiile solicitate conform alin. (7) în termenul stabilit de A.S.F. în funcție de natura, amploarea și complexitatea activității și a riscurilor societății.(9) În cazul în care societatea nu identifică astfel de modificări în termenul stabilit conform alin. (8) sau A.S.F. apreciază că modificările propuse de aceasta nu ar soluționa în mod adecvat deficiențele sau obstacolele ori societatea îndeplinește în mod defectuos angajamentele de a aduce modificări activității sale asumate conform alin. (8), A.S.F. poate impune societății, prin decizie, să aplice una sau mai multe dintre următoarele măsuri:a) modificarea profilului de risc;b) aplicarea de măsuri de capitalizare;c) revizuirea strategiei de afaceri;d) modificarea sistemului de guvernanță;e) măsuri de adecvare a rezervelor tehnice;f) orice altă măsură pe care A.S.F. o consideră necesară și adecvată în scopul înlăturării respectivelor deficiențe sau obstacole.(10) În scopul exercitării competenței prevăzute la alin. (9), A.S.F. are în vedere ca măsurile impuse să fie proporționale cu gravitatea deficiențelor sau amplitudinea obstacolelor identificate.12. Articolul 101 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 101Măsurile adoptate în cazul deteriorării situației financiare(1) În cazul în care o societate încalcă sau este susceptibilă să încalce, în viitorul apropiat, cerințele prevăzute de actele normative aplicabile domeniului asigurărilor, ca urmare a unei deteriorări a situației financiare sau a sistemului de guvernanță, A.S.F. poate dispune, prin decizie, una sau mai multe dintre următoarele măsuri preventive și corective:a) să solicite conducerii societății să implementeze una sau mai multe acțiuni stabilite în planul preventiv de remediere prevăzut la art. 98^1, să actualizeze planul în situația în care circumstanțele în care se află societatea la momentul dispunerii măsurilor prevăzute de prezentul articol diferă de ipotezele avute în vedere la elaborarea acestuia și să implementeze una sau mai multe dintre acțiunile stabilite în planul actualizat;b) să solicite conducerii societății care nu deține un plan preventiv de remediere să examineze situația de deteriorare, să identifice cauzele acesteia și măsurile de soluționare a problemelor constatate și să elaboreze un calendar de implementare a măsurilor;c) să solicite conducerii societății convocarea unei adunări generale a acționarilor sau membrilor societății sau, în cazul în care conducerea nu reușește să respecte această cerință, să convoace în mod direct adunarea respectivă și, în ambele cazuri, să stabilească ordinea de zi și să solicite ca anumite aspecte să fie avute în vedere pentru a fi adoptate în cadrul adunării;d) în cazul deteriorării semnificative, rapide și/sau continue a situației financiare a societății, a sistemului de guvernanță sau în cazul în care societatea ori conducerea societății încalcă grav actele normative specifice domeniului asigurărilor ori nu implementează măsurile dispuse conform prevederilor prezentului articol, A.S.F. are competența:(i) să solicite societății înlocuirea parțială sau integrală a conducerii; și/sau(ii) să numească, la societate, unul sau mai mulți administratori temporari, astfel cum aceștia sunt definiți la art. 1 alin. (2) pct. 2^3, cu respectarea prevederilor alin. (7)-(19);e) să solicite conducerii societății efectuarea de modificări asupra strategiei de afaceri și/sau sistemului de guvernanță ale societății;f) să impună societății respectarea unor cerințe suplimentare de raportare, din punctul de vedere al conținutului informațiilor și/sau al frecvenței transmiterii acestora;g) să solicite conducerii societății suspendarea plății remunerațiilor variabile datorate conform politicii de remunerare ori, prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, suspendarea plății dividendelor aprobate a fi repartizate acționarilor și/sau limitarea nivelului unor astfel de plăți subsecvente;h) să solicite conducerii societății aplicarea mecanismelor principale de absorbție a pierderilor aferente elementelor de fonduri proprii, suspendarea răscumpărării sau a rambursării unor elemente de fonduri proprii și/sau anularea sau, după caz, amânarea efectuării distribuirilor aferente unor astfel de elemente, în măsura în care elementele de fonduri proprii vizate de prezenta măsură prezintă asemenea caracteristici ori particularități, în conformitate cu prevederile legale privind clasificarea pe ranguri a elementelor de fonduri proprii;i) să interzică repartizarea totală sau parțială a profitului pe alte destinații decât cele obligatorii conform legii;j) să solicite societății transmiterea informațiilor necesare pentru actualizarea planului de rezoluție și pentru pregătirea unei posibile rezoluții a acesteia, precum și pentru efectuarea unei evaluări a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2015, cu modificările ulterioare; informațiile pot fi obținute de A.S.F. și prin control la sediul societății efectuat în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile în domeniul asigurărilor, în situația în care informațiile comunicate de societate nu sunt suficiente;k) să dispună societății să solicite acționarilor infuzii de capital sub formă de capital social, împrumuturi subordonate sau alte forme de capital, în vederea consolidării nivelului fondurilor proprii disponibile pentru acoperirea cerințelor de solvabilitate;l) să aplice măsura prevăzută la art. 51 alin. (2).(2) A.S.F. poate dispune măsurile preventive și corective prevăzute la alin. (1) ca urmare a notificărilor transmise de societăți conform prevederilor art. 98 sau a propriilor constatări realizate în procesul de supraveghere în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) și art. 34 alin. (3).(3) Pentru fiecare dintre măsurile prevăzute la alin. (1), A.S.F. stabilește prin actul individual un termen corespunzător pentru implementare; A.S.F. poate prelungi termenele de implementare a măsurilor conform principiului raționamentului calificat.(4) În sensul prevederilor alin. (1), deteriorarea situației financiare a societății include una sau mai multe dintre următoarele situații:a) deteriorarea:(i) gradului de acoperire a SCR și/sau MCR cu fonduri proprii eligibile, inclusiv din cauza neadecvării calculării SCR și/sau a MCR conform prevederilor legale;(ii) situației lichidității;b) neadecvarea calculării rezervelor tehnice, inclusiv a celor înscrise în evidențele contabile;c) neadecvarea politicii de investiții;d) alte elemente stabilite prin reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi.(5) În sensul prevederilor alin. (1), deteriorarea sistemului de guvernanță include una sau mai multe dintre următoarele situații:a) vacantarea, într-o perioadă scurtă de timp, a mai multor poziții deținute de persoane care conduc efectiv societatea ori care dețin funcții-cheie sau alte funcții critice, ceea ce afectează semnificativ procesul decizional la nivelul societății;b) nealocarea în mod clar a responsabilităților;c) creșterea semnificativă a riscului operațional asociat inclusiv externalizării unor funcții sau activități;d) nerespectarea cerințelor privind funcțiile-cheie, competența profesională și probitatea morală, autoevaluarea riscurilor și a solvabilității și nici pe cele privind transmiterea eficientă a tuturor informațiilor în cadrul societății, prevăzute de actele normative aplicabile domeniului asigurărilor;e) alte elemente stabilite prin reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi.(6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 99 și 100, în cazul în care solvabilitatea societăților continuă să se deterioreze, A.S.F. adoptă măsuri pentru protejarea contractanților sau executarea obligațiilor rezultate din contractele de reasigurare, proporțional cu nivelul și durata deteriorării, în conformitate cu prevederile legale; în acest caz, A.S.F. poate adopta inclusiv măsurile prevăzute la alin. (1) lit. c)-i), k) și l) și la art. 177^5 alin. (1) lit. a), b), q), s) și t).(7) Administratorii temporari numiți la societate conform prevederilor alin. (1) lit. d) pct. (ii) îndeplinesc una dintre următoarele competențe:a) conlucrează temporar cu conducerea societății;b) exercită temporar competențe de conducere și administrare ale societății:(i) în cazul înlocuirii parțiale sau integrale a conducerii acesteia;(ii) în cazul completării sau asigurării conducerii societății, în situația nerespectării de către aceasta a prevederilor legale privind conducerea activității de către persoane aprobate de A.S.F.(8) A.S.F. specifică competențele și atribuțiile administratorului temporar în decizia de numire a acestuia, în funcție de circumstanțele date, în conformitate cu prevederile prezentului articol.(9) Toate cheltuielile legate de administrarea temporară se suportă de către societatea la care administratorul temporar a fost numit; onorariul administratorului temporar este stabilit de A.S.F., fără să depășească remunerația acordată conducerii societății.(10) Perioada de numire a unui administrator temporar nu depășește un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia în mod excepțional în cazul în care situația financiară a societății nu este încă remediată ori până la data aprobării de către A.S.F. a unei noi conduceri.(11) A.S.F. este singura autoritate competentă să stabilească circumstanțele menținerii unui administrator temporar.(12) A.S.F. publică în Monitorul Oficial al României decizia de numire a administratorului temporar care deține competența de a reprezenta legal societatea și, dacă este cazul, de prelungire a perioadei pentru care este numit, precum și decizia de încetare a mandatului acestuia.(13) La numirea administratorului temporar, A.S.F. are în vedere ca acesta să dețină capacitatea, calificările și cunoștințele necesare pentru exercitarea competențelor și atribuțiilor sale și să nu se afle în conflict de interese.(14) Administratorul temporar răspunde civil pentru neîndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credință sau gravă neglijență, a competențelor și atribuțiilor conferite.(15) Competențele administratorului temporar prevăzute la alin. (8) pot include unele dintre sau toate competențele legale sau statutare ale conducerii societății, inclusiv competența de a exercita unele dintre sau toate funcțiile administrative ale conducerii.(16) Administratorul temporar poate exercita, în orice situație, competența de a convoca adunarea generală a acționarilor sau membrilor societății, în cazul societăților mutuale, și de a stabili ordinea de zi a acesteia, în scopul ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de A.S.F., al dezbaterii altor aspecte de natură să influențeze situația financiară ori sistemul de guvernanță al societății ori pentru care întrunirea adunării generale este obligatorie potrivit legii; administratorul temporar notifică A.S.F. cu privire la convocarea adunării generale și ordinea de zi propusă, în termen de maximum 3 zile de la data convocării, A.S.F. având competența de a dispune modificarea ordinii de zi în situația în care apreciază că propunerile înscrise pot afecta situația financiară a societății.(17) În cazul prevăzut la alin. (7) lit. a), prin decizia de numire a administratorului temporar A.S.F. instituie totodată și cerințele pentru conducerea societății, de a se consulta cu administratorul temporar și/sau de a obține acordul acestuia înainte de a lua anumite decizii sau de a întreprinde anumite acțiuni; conducerea societății respectă cerințele instituite prin decizie în sarcina sa.(18) Atribuțiile administratorului temporar stabilite conform prevederilor alin. (8) pot include:a) evaluarea situației financiare a societății;b) conducerea activității sau a unei părți a activității societății în vederea menținerii sau remedierii situației financiare a acesteia;c) adoptarea de măsuri în vederea restabilirii conducerii sănătoase și prudente a activității societății;d) întocmirea de rapoarte referitoare la situația financiară a societății și acțiunile întreprinse pe parcursul mandatului său, atât la intervale de timp stabilite de A.S.F., cât și la sfârșitul mandatului, și, ulterior, transmiterea acestora către A.S.F.;e) alte atribuții stabilite de A.S.F. în funcție de circumstanțele date, precum și de natura, structura, amploarea și complexitatea activității și riscurilor aferente societății.(19) A.S.F. poate stabili, prin decizia de numire, ca anumite acte ale administratorului temporar să facă obiectul aprobării sale prealabile.(20) În situația în care A.S.F. solicită societății ca anumite decizii să fie avute în vedere pentru a fi adoptate de către adunarea generală a acționarilor sau a membrilor, conducerea societății transmite spre publicare sau expediază convocarea, conform dispozițiilor legale, în termen de maximum 5 zile de la data comunicării deciziei A.S.F. privind această măsură; societățile notifică A.S.F. cu privire la hotărârea adoptată de adunarea generală în termen de 2 zile lucrătoare de la data întrunirii acesteia.13. Articolul 102 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 102Planul de redresare și planul de finanțare(1) Planul de redresare menționat la art. 99 alin. (2) și planul de finanțare menționat la art. 100 alin. (2) reflectă documentat următoarele:a) estimarea cheltuielilor de administrare, în special a cheltuielilor generale curente și a comisioanelor;b) estimarea veniturilor și a cheltuielilor legate de activitatea directă, de acceptările și de cedările în reasigurare;c) un bilanț previzional;d) estimarea resurselor financiare care urmează să acopere rezervele tehnice, SCR și MCR;e) politica privind reasigurarea;f) alte elemente stabilite prin prevederile legale.(2) În cazul în care situația de nerespectare a SCR și/sau MCR este constatată de către A.S.F. în procesul de supraveghere, aceasta emite decizie motivată în acest sens, iar data constatării situației, menționată la art. 99 alin. (2) și art. 100 alin. (2), de la care începe să curgă termenul de transmitere la A.S.F. a planului de redresare și/sau a planului de finanțare pe termen scurt este data comunicării către societate a deciziei respective.(3) A.S.F. respinge planul de redresare și/sau planul de finanțare, prin decizie motivată, în situația în care apreciază că nu există perspective rezonabile ca implementarea acestuia să aibă ca rezultat restabilirea durabilă a situației de respectare a SCR sau, după caz, a MCR ori dacă estimările, informațiile și/sau măsurile prezentate sunt nerealiste, incomplete sau insuficient documentate și astfel planul este neadecvat.(4) În situația în care A.S.F. respinge planul, societățile pot solicita aprobarea unui nou plan, cu condiția ca acesta să fie depus în termenul de 2 luni prevăzut la art. 99 alin. (2), respectiv în termenul de o lună prevăzut la art. 100 alin. (2), după caz; prevederile alin. (1) și (3) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește noul plan.(5) A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului capitol.14. La articolul 110 alineatul (1), literele a), c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) nu desfășoară activitate de asigurare 12 luni consecutiv de la data obținerii autorizației;...............................................................................................c) încetează să desfășoare activitate de asigurare pentru o perioadă de peste 6 luni consecutiv;...............................................................................................e) încalcă grav obligațiile care decurg din prevederile legale.15. La articolul 110, după alineatul (2) se introduc zece noi alineate, alin. (2^1)-(2^10), cu următorul cuprins:(2^1) A.S.F. retrage autorizația de funcționare a societăților și în următoarele situații:a) dacă acordă acestora avizul prealabil pentru dizolvare și lichidare voluntară conform prevederilor art. 177^12;b) la închiderea procedurii speciale de redresare financiară conform prevederilor art. 177^9 alin. (4).(2^2) În situația prevăzută la alin. (2) și alin. (2^1) lit. b), prin decizie de retragere a autorizației, A.S.F. poate:a) constata existența indiciilor stării de insolvență a societății, astfel cum aceasta este definită în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare; saub) dispune societății intrarea în procedura de dizolvare și lichidare.(2^3) În situația prevăzută la alin. (2^2) lit. a), A.S.F. introduce cererea privind deschiderea procedurii falimentului împotriva societății, conform prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.(2^4) În situațiile prevăzute la alin. (2^2), prin decizie de retragere a autorizației de funcționare, A.S.F. numește totodată un administrator interimar la societate, care își exercită atribuțiile conform prevederilor art. 110^1 și dispune societății măsura interzicerii dreptului de a dispune liber de active pe perioada mandatului acestuia.(2^5) De la data retragerii autorizației de funcționare, societățile care se află în situațiile prevăzute la alin. (2^1) lit. a) sau alin. (2^2) lit. b) rămân sub supravegherea A.S.F. până la finalizarea lichidării conform legii, în scopul asigurării protecției contractanților și a beneficiarilor; A.S.F. emite reglementări aplicabile societăților menționate în prezentul alineat care cuprind prevederi privind forma și conținutul raportărilor periodice, procesul specific de supraveghere exercitat de A.S.F. asupra acestora, transferul de portofoliu, precum și alte aspecte privind desfășurarea activității permise conform dispozițiilor alin. (2^6) și (2^7).(2^6) Societățile prevăzute la alin. (2^5) pot desfășura activitate de asigurare, cu excepția următoarelor operațiuni care le sunt interzise:a) încheierea de noi contracte de asigurare și de primire în reasigurare;b) reînnoirea contractelor de asigurare și de primire în reasigurare în vigoare sau aplicarea clauzelor cu reînnoire automată, chiar și în mod tacit;c) modificarea contractelor de asigurare și de primire în reasigurare în ceea ce privește suma asigurată, limitele de răspundere, riscurile acoperite, perioada de valabilitate, limitele teritoriale de valabilitate;d) repunerea în vigoare a contractelor de asigurare și de primire în reasigurare suspendate.(2^7) Prin excepție de la prevederile alin. (2^6), modificarea contractelor de asigurare în ceea ce privește perioada de valabilitate este permisă pentru contractele încadrate în clasa 15 din anexa nr. 1 secțiunea A.(2^8) După retragerea autorizației de funcționare și pe perioada derulării procedurii de lichidare, societățile continuă să țină contabilitatea conform reglementărilor contabile specifice aplicabile până la data retragerii autorizației și respectă reglementările emise de A.S.F. cu privire la activitatea desfășurată de către acestea.(2^9) Actele încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (2^6) după publicarea în Monitorul Oficial al României a deciziei de retragere a autorizației de funcționare sunt nule de drept.(2^10) În situația în care, în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei prevăzute la alin. (2^2) lit. b), societatea nu se conformează măsurii dispuse de A.S.F. privind intrarea în dizolvare și lichidare, A.S.F. introduce cererea de dizolvare și lichidare a societății la instanța competentă; procedura de dizolvare și lichidare se realizează în conformitate cu prevederile art. 177^12-177^14.16. După articolul 110 se introduce un nou articol, art. 110^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 110^1Administratorul interimar(1) Administratorul interimar asigură administrarea și conducerea societății căreia i s-a retras autorizația de funcționare și adoptă măsurile pentru împiedicarea diminuării activului și sporirii pasivului societății, concomitent cu conservarea bunurilor acesteia.(2) Mandatul de administrator interimar încetează de drept la data numirii lichidatorului.(3) De la data comunicării deciziei de numire a administratorului interimar și până la încetarea mandatului acestuia, atribuțiile conducerii societății se suspendă de plin drept, cu excepția atribuției de introducere a acțiunii prevăzute la art. 250 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, și a atribuției de predare a evidențelor conform dispozițiilor art. 12^2 din Legea nr. 213/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru a căror îndeplinire conducerea societății rămâne răspunzătoare.(4) Cheltuielile legate de administrarea interimară se suportă de către societatea la care a fost numit; onorariul administratorului este stabilit de A.S.F. prin decizia de numire, fără a depăși remunerația acordată conducerii societății.(5) Pentru motive temeinice, A.S.F. poate emite decizie de înlocuire a administratorului interimar sau de încetare a mandatului acordat.(6) Administratorul interimar furnizează A.S.F., la cerere, orice informații și documente relevante privind exercitarea mandatului și îndeplinește orice alte măsuri dispuse de A.S.F. necesare asigurării apărării drepturilor și intereselor legitime ale contractanților și beneficiarilor.17. La articolul 163 alineatul (1), după litera n) se introduc șapte noi litere, lit. n^1)-n^7), cu următorul cuprins:n^1) nerespectarea de către societăți și persoanele care fac parte din conducerea societăților a obligațiilor privind identificarea și notificarea deteriorării situației financiare prevăzute la art. 98, precum și a obligațiilor de elaborare, transmitere și actualizare a planului preventiv de remediere al societății prevăzute la art. 98^1 alin. (1)-(8), (12) și (13);n^2) neîndeplinirea de către societăți și persoanele care fac parte din conducerea societăților a obligației de punere la dispoziția A.S.F. a documentelor și a informațiilor solicitate, conform prevederilor art. 177^3 alin. (2)-(4);n^3) neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare de către societăți și persoanele care fac parte din conducerea societăților a măsurilor de înlăturare a deficiențelor planului preventiv de remediere sau a obstacolelor din calea implementării acestuia, a măsurilor preventive și corective sau a măsurilor de redresare în cadrul procedurii speciale de redresare financiară dispuse de A.S.F. prin decizii conform prevederilor art. 98^2 alin. (9), art. 101, 177^4-177^5 și art. 177^6 alin. (1)-(4);n^4) nerespectarea de către persoanele care fac parte din conducerea societăților a cerințelor instituite în sarcina acestora prin decizia de numire a administratorului temporar conform prevederilor art. 101 alin. (17);n^5) nerespectarea de către societăți și persoanele care fac parte din conducerea societăților a prevederilor art. 177^7 alin. (3) privind permiterea accesului nerestricționat al membrilor comisiei de monitorizare la documentele, registrele și evidențele tehnico-operative și contabile ale societății, la ședințele conducerii și la adunările generale ale acționarilor ori membrilor, precum și furnizarea, la cerere, a tuturor informațiilor care le sunt necesare membrilor comisiei în vederea exercitării atribuțiilor și competențelor;n^6) nerespectarea de către societăți și persoanele care fac parte din conducerea societăților a dispozițiilor privind dizolvarea și lichidarea, conform prevederilor art. 177^12;n^7) nerespectarea de către persoanele care fac parte din conducerea societăților a dispozițiilor privind menținerea registrelor speciale ale activelor, conform prevederilor art. 177^13;18. La articolul 163 alineatul (4), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b^1), c), i), n^1)-n^7), o), p) și r) de către conducerea societăților sau persoanele care dețin funcții-cheie ori alte funcții critice în cadrul acestora se sancționează, după caz, cu:19. Articolul 164 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 164Infracțiuni(1) Desfășurarea activității de asigurare și reasigurare fără autorizație de funcționare emisă de A.S.F. ori desfășurarea activității fără înscrierea în Registrul societăților constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.(2) Desfășurarea operațiunilor cu încălcarea prevederilor art. 110 alin. (2^6) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.20. La articolul 173 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) condițiile de autorizare, de menținere și de retragere a autorizației de funcționare;21. La articolul 173, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Dispozițiile privind dizolvarea și lichidarea prevăzute de prezenta lege se aplică în mod corespunzător și societăților reglementate de prezenta parte.22. După articolul 177 se introduce o nouă parte, partea a II^1-a, alcătuită din articolele 177^1-177^14, cu următorul cuprins:  +  PARTEA a II^1-a Procedura specială de redresare financiară și dispoziții privind dizolvarea și lichidarea societăților  +  Articolul 177^1Domeniul de aplicare(1) Prevederile prezentei părți se aplică societăților reglementate de partea I și partea a II-a, cu excepția reasigurătorilor, precum și sucursalelor societăților din state terțe prevăzute la capitolul X din partea I titlul I.(2) Prevederile referitoare la societăți din cuprinsul prezentei părți se aplică în mod corespunzător și sucursalelor societăților din state terțe, cu excepția cazului în care se prevede altfel.(3) În sensul prezentei părți, expresiile creanță de asigurări și creditori de asigurări au înțelesul prevăzut de Legea nr. 213/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător în orice procedură de lichidare.  +  Capitolul I Procedura specială de redresare financiară  +  Articolul 177^2Prevederi generale(1) A.S.F. este singura autoritate competentă să decidă deschiderea unei proceduri speciale de redresare financiară la o societate și modalitatea de aplicare a măsurilor în cadrul acesteia, să monitorizeze stadiul implementării măsurilor și evoluția situației financiare a societății, precum și să decidă cu privire la închiderea procedurii în cauză.(2) O procedură specială de redresare financiară în desfășurare nu împiedică:a) deschiderea unei proceduri de lichidare;b) aplicarea prevederilor art. 100 și 110;c) aplicarea prevederilor Legii nr. 246/2015, cu modificările ulterioare.(3) A.S.F. informează supraveghetorii din toate celelalte state membre cu privire la decizia sa de a deschide o procedură specială de redresare financiară în ceea ce privește o societate, inclusiv cu privire la efectele concrete posibile ale unei astfel de proceduri.(4) Procedura specială de redresare financiară nu poate depăși 18 luni de la data deciziei de deschidere a procedurii prevăzute la art. 177^4 alin. (1).(5) Procedura specială de redresare financiară și măsurile dispuse în cadrul acesteia își produc efectele în întreaga Uniune Europeană din momentul în care acestea își produc efectele în România și fără alte formalități, inclusiv în ceea ce privește părțile terțe din alte state membre, chiar dacă legislația acelor state membre nu prevede astfel de măsuri de redresare financiară sau subordonează aplicarea lor unor condiții care nu sunt îndeplinite.(6) Măsurile de redresare financiară adoptate în conformitate cu legislația unui stat membru se aplică în mod corespunzător pe teritoriul statului român.  +  Articolul 177^3Condiții de deschidere a procedurii(1) A.S.F. poate decide deschiderea unei proceduri speciale de redresare financiară cu privire la o societate, conform prevederilor art. 177^4, atunci când, în exercitarea atribuțiilor și competențelor sale privind desfășurarea procesului de supraveghere, identifică existența a cel puțin uneia dintre următoarele situații:a) la sfârșitul perioadei de implementare a planului de redresare prevăzut la art. 99 și 102, societatea este în continuare în situația de nerespectare a SCR;b) societatea nu transmite A.S.F. spre aprobare planul de redresare conform prevederilor art. 99 și 102;c) A.S.F. respinge planul de redresare transmis de societate spre aprobare conform prevederilor art. 99 și 102;d) societatea implementează în mod necorespunzător măsurile din planul de redresare prevăzut la art. 99 și 102;e) marja de solvabilitate disponibilă a societății scade sub marja de solvabilitate minimă, determinate în conformitate cu prevederile menționate la art. 173 alin. (1);f) marja de solvabilitate disponibilă a societății scade sub limita minimă a fondului de siguranță stabilită conform prevederilor art. 173 alin. (1);g) se constată nerespectarea de către societate, punându-se în pericol onorarea obligațiilor asumate față de contractanți și beneficiari, a prevederilor legale privind:(i) modul de determinare și/sau respectarea nivelului minim al indicatorilor menționați la alin. (2) lit. a)-c);(ii) restabilirea indicatorilor menționați la pct. (i).(2) La solicitarea A.S.F., societățile comunică informații cu privire la SCR, fondurile proprii eligibile să acopere SCR, marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă, fondul de siguranță și/sau cu privire la unul sau mai multe dintre elementele următoare:a) indicatorul de lichiditate;b) rezervele tehnice determinate conform prevederilor părții I și/sau cele înscrise în evidențele contabile ale societății;c) activele societății evaluate conform prevederilor părții I și/sau cele înscrise în evidențele contabile ale societății;d) alte aspecte necesare evaluării situației financiare a societății.(3) În scopul aplicării prevederilor alin. (2), A.S.F. stabilește data de referință pentru care societățile determină indicatorii și termenul maxim de comunicare de către acestea a informațiilor solicitate; societățile respectă termenele stabilite conform prevederilor prezentului alineat.(4) Societățile prevăzute la art. 172 informează A.S.F., la momentul constatării, cu privire la faptul că marja de solvabilitate disponibilă a scăzut sub marja de solvabilitate minimă și/sau sub limita minimă a fondului de siguranță, determinate conform prevederilor art. 173 alin. (1).  +  Articolul 177^4Deschiderea și derularea procedurii(1) A.S.F. emite decizie motivată privind deschiderea procedurii speciale de redresare financiară, prin care dispune aplicarea la societate a uneia sau mai multora dintre măsurile de redresare prevăzute la art. 177^5 și, după caz, a măsurii prevăzute la alin. (2) al prezentului articol.(2) În situațiile prevăzute la art. 177^3 alin. (1) lit. e)-g), A.S.F. dispune în sarcina societății cel puțin obligația de a transmite spre aprobare un plan de măsuri, cu respectarea prevederilor art. 177^6.(3) Oricând pe parcursul derulării procedurii, A.S.F. poate dispune, prin decizii motivate, aplicarea uneia sau mai multora dintre măsurile de redresare prevăzute la art. 177^5, în funcție de situația financiară a societății și având în vedere principiul raționamentului calificat și principiul proporționalității, în scopul protejării contractanților și beneficiarilor.(4) Deciziile emise de A.S.F. potrivit prevederilor prezentului articol prevăd termene de implementare a măsurilor de redresare dispuse în sarcina societății; A.S.F. stabilește termene rezonabile, având în vedere principiul proporționalității și principiul raționamentului calificat, precum și situația concretă a societății la momentul adoptării deciziei.(5) A.S.F. poate prelungi termenele menționate la alin. (4), din propria inițiativă sau la solicitarea societății, având în vedere principiul raționamentului calificat, existența unor situații excepționale independente de societate și/sau complexitatea implementării măsurilor dispuse.(6) Societatea și conducerea societății față de care s-a deschis procedura specială de redresare financiară respectă termenele stabilite în deciziile A.S.F.  +  Articolul 177^5Măsuri de redresare(1) Măsurile de redresare pe care A.S.F. le poate dispune în cadrul unei proceduri speciale de redresare financiară includ:a) interzicerea încheierii de către societate a unor noi contracte de asigurare sau subscrierii unor noi riscuri, aferente uneia sau mai multor clase de asigurare, pe perioada expres stabilită prin decizia prin care se dispune această măsură, cu aplicarea principiilor proporționalității și documentării, în scopul diminuării cel puțin a riscului de concentrare, operațional, de subscriere sau de lichiditate;b) interzicerea temporară a reînnoirii de către societate a contractelor de asigurare ajunse la scadență sau, după caz, doar a anumitor tipuri de contracte de asigurare expres stabilite prin decizia prin care se dispune această măsură;c) efectuarea de către societate a transferului parțial sau integral al portofoliului de contracte de asigurare în vigoare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și, dacă este cazul, a dispozițiilor A.S.F. cuprinse în decizia prin care se dispune această măsură;d) verificarea, inventarierea și/sau instrumentarea de către societăți a dosarelor de daună, în vederea evaluării daunelor reale și a stabilirii obligațiilor de plată față de beneficiari;e) interzicerea temporară a efectuării de către societate a anumitor investiții ori efectuarea investițiilor semnificative numai cu avizul prealabil al A.S.F.;f) convocarea adunării generale a acționarilor pentru aprobarea majorării capitalului social al societății prin emisiune de noi acțiuni, precum și efectuarea majorării astfel aprobate;g) inventarierea de către societate a activelor sale, conservarea activelor societății pe toată perioada procedurii speciale de redresare financiară, restrângerea ori interzicerea posibilității societății de a dispune liber de unul sau mai multe dintre acestea;h) înlocuirea de către societate a unuia sau a mai multor membri ai conducerii societății, în cazul în care măsurile de redresare dispuse de A.S.F. potrivit prevederilor prezentei legi sau cele asumate de societate prin planul de măsuri prevăzut la art. 177^4 alin. (2) sunt îndeplinite deficitar;i) numirea unui administrator special la societate;j) efectuarea de către societate a unor modificări în sistemul de guvernanță, ale strategiei de afaceri și/sau ale profilului de risc;k) suspendarea plății de către societate a dividendelor, prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;l) reducerea capitalului social al societății în vederea acoperirii pierderilor;m) impunerea în sarcina societății a unor cerințe suplimentare de raportare către A.S.F., din punctul de vedere al granularității informațiilor și/sau al frecvenței transmiterii acestora;n) obținerea de către societate de împrumuturi și/sau convertirea în acțiuni a unor împrumuturi, conform legii, în scopul restabilirii situației sale financiare;o) reducerea de către societate a cheltuielilor, inclusiv prin redimensionarea schemei de personal și/sau a rețelei teritoriale, amânarea plății remunerațiilor variabile datorate conform politicii de remunerare și/sau limitarea nivelului unor astfel de remunerații variabile subsecvente;p) negocierea de către societate a unor noi scadențe ale creanțelor care să permită încasarea acestora într-un termen cât mai scurt și/sau ale datoriilor, cu o parte sau cu toți creditorii, care să permită plata acestora într-un termen corelat cu cel de încasare a creanțelor;q) interzicerea acordării de către societate de împrumuturi către entitățile afiliate, recuperarea în regim de urgență a unor asemenea împrumuturi acordate, interzicerea participării societății la majorarea capitalului unor astfel de entități și/sau impunerea în sarcina societății a măsurii de cesionare a unor participații deținute la entități afiliate;r) modificarea de către societăți a componenței și/sau structurii activelor în scopul reducerii cel puțin a riscurilor de piață și de credit;s) modificarea, înlocuirea sau suplimentarea de către societate a tehnicilor de minimizare a riscurilor utilizate ori modificarea sau înlocuirea acordurilor de reasigurare;t) limitarea sau interzicerea, după caz, a transferurilor și tranzacțiilor de active efectuate de societăți cu entități afiliate și/sau cu entități din afara grupului;u) suspendarea temporară a plății dobânzilor aferente contribuțiilor la fondul inițial al societății mutuale de asigurare;v) obținerea de către societatea mutuală de asigurare de contribuții suplimentare de la membrii săi conform prevederilor contractelor de asigurare și actului constitutiv al societății;w) modificarea actului constitutiv al societății mutuale de asigurare în ceea ce privește modul de stabilire a contribuțiilor suplimentare și a cuantumurilor maxime ale acestora;x) orice alte măsuri prudențiale necesare restabilirii situației financiare a societății, în vederea protejării drepturilor și intereselor legitime ale contractanților și beneficiarilor, inclusiv cele prevăzute la art. 101 alin. (1).(2) Dacă este necesar, A.S.F. poate solicita instanței competente să dispună instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor și/sau activelor societății, potrivit legii.(3) Activitatea de verificare, inventariere și instrumentare a dosarelor, prevăzută la alin. (1) lit. d), se realizează în regim de urgență, fără a se putea depăși un termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei A.S.F. prin care se dispune această măsură; A.S.F. poate prelungi termenul de implementare conform principiului proporționalității și principiului raționamentului calificat.(4) Dispozițiile art. 101 alin. (20) se aplică și în cazul măsurilor dispuse de A.S.F. conform prevederilor prezentului articol.(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de întrunire a adunării generale a acționarilor pentru aprobarea măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. f) și l) este, pentru prima adunare, de maximum 7 zile de la data publicării sau expedierii convocării conform dispozițiilor legale, iar pentru cea de-a doua adunare, dacă este cazul, de maximum 3 zile de la data prevăzută pentru prima adunare.(6) În situația aprobării de către adunarea generală a acționarilor societății a operațiunii de majorare a capitalului social, efectuarea vărsămintelor aferente capitalului subscris se realizează în maximum 3 luni de la data hotărârii acționarilor.(7) La cererea motivată a societății, A.S.F. poate prelungi perioada menționată la alin. (6) cu maximum 3 luni, în situații speciale cum ar fi, fără a se limita la, necesitatea îndeplinirii de către acționari a unor cerințe legale sau statutare premergătoare participării la majorarea de capital.(8) La stabilirea dispunerii de măsuri de redresare conform prevederilor alin. (1) și/sau în scopul exercitării competenței prevăzute la alin. (2), A.S.F. ia în considerare, fără a se limita la acestea, unul sau mai multe dintre următoarele elemente, având în vedere principiul proporționalității și principiul raționamentului calificat:a) cauzele care au dus la deschiderea procedurii speciale de redresare financiară la societate și gradul de deteriorare a situației financiare a acesteia;b) evoluția situației financiare a societății pe parcursul derulării procedurii speciale de redresare financiară;c) stadiul implementării măsurilor cuprinse în planul de măsuri prevăzut la art. 177^4 alin. (2), dacă este cazul, și/sau a măsurilor de redresare dispuse anterior.  +  Articolul 177^6Planul de măsuri(1) Societatea transmite planul de măsuri prevăzut la art. 177^4 alin. (2) în termen de maximum 20 de zile de la data comunicării deciziei A.S.F. de deschidere a procedurii speciale de redresare financiară.(2) La solicitarea motivată a societății, A.S.F. poate prelungi termenul prevăzut la alin. (1) cu cel mult 20 de zile, având în vedere principiul proporționalității și principiul raționamentului calificat.(3) Societățile justifică documentat A.S.F. aprobarea de către conducere a planului de măsuri și eventualele angajamente asumate de terți în scopul redresării situației financiare a societății.(4) Fără a aduce atingere aplicării prevederilor alin. (5), planul de măsuri cuprinde:a) măsurile pe care societatea are în vedere să le implementeze în scopul înlăturării condițiilor care au dus la deschiderea procedurii speciale de redresare financiară și al restabilirii situației financiare, cu precizarea termenelor maxime până la care își propune să finalizeze implementarea acestora;b) modalitățile concrete de implementare a măsurilor de redresare dispuse de A.S.F. potrivit prevederilor art. 177^5 și termenele maxime stabilite pentru finalizarea implementării, dacă asemenea măsuri au fost dispuse prin decizia de deschidere a procedurii;c) pentru exercițiul financiar în care se dispune deschiderea procedurii speciale de redresare financiară, precum și pentru următoarele două exerciții financiare, cel puțin următoarele informații:(i) estimarea cheltuielilor de administrare a societății, în special a cheltuielilor generale și a comisioanelor rezultate din activitatea de asigurare;(ii) bugetul estimat de venituri și cheltuieli, cu evidențierea distinctă a veniturilor și a cheltuielilor aferente activităților de asigurare directă, de acceptări în reasigurare și, respectiv, cedări în reasigurare.(5) Având în vedere principiile proporționalității și al raționamentului calificat, A.S.F. are competența de a solicita societății includerea în planul de măsuri a unor informații suplimentare celor prevăzute la alin. (4) sau de a o exonera de la prezentarea anumitor informații.(6) A.S.F. evaluează planul de măsuri transmis de societate cu respectarea principiilor proporționalității și raționamentului calificat și poate solicita societății informații și documente suplimentare, precum și explicații și clarificări, relevante în procesul de evaluare.(7) După evaluarea planului de măsuri, A.S.F. emite o decizie privind:a) aprobarea planului;b) obligația societății de a completa și/sau modifica planul, în termen de maximum 10 zile de la data comunicării deciziei, cu respectarea prevederilor alin. (3);c) respingerea planului, conform prevederilor alin. (8).(8) A.S.F. respinge planul de măsuri în situația în care apreciază că nu există perspective rezonabile ca implementarea acestuia să aibă drept rezultat înlăturarea condițiilor care au condus la deschiderea procedurii speciale de redresare financiară a societății în cauză în perioada maximă prevăzută la art. 177^2 alin. (4) ori că estimările, informațiile și/sau măsurile prezentate de societate sunt nerealiste, incomplete sau insuficient documentate.  +  Articolul 177^7Comisia de monitorizare(1) A.S.F. poate numi, prin decizie, o comisie de monitorizare care să urmărească stadiul implementării de către societate a planului de măsuri și/sau a măsurilor de redresare dispuse conform prevederilor prezentei legi.(2) A.S.F. stabilește, prin decizie, atribuțiile comisiei de monitorizare pe care le consideră necesare în scopul derulării în condiții adecvate a procedurii speciale de redresare financiară, având în vedere principiul proporționalității.(3) Societatea permite accesul nerestricționat al membrilor comisiei de monitorizare la toate documentele, registrele, evidențele tehnico-operative și contabile ale acesteia, inclusiv în format electronic, precum și la ședințele conducerii și la adunările generale ale acționarilor ori membrilor; societatea furnizează membrilor comisiei, la cerere, toate informațiile care le sunt necesare în vederea exercitării atribuțiilor și competențelor.(4) Comisia de monitorizare își încetează activitatea la data închiderii procedurii speciale de redresare financiară a societății în cauză sau la o altă dată dispusă prin decizie.  +  Articolul 177^8Administratorul special(1) A.S.F. poate numi, prin decizie, un administrator special la societatea aflată în procedură specială de redresare financiară, conform prevederilor art. 177^5 alin. (1) lit. i), în următoarele situații:a) la deschiderea procedurii în condițiile prevăzute la art. 177^3 alin. (1) lit. b)-d);b) societatea nu transmite planul de măsuri prevăzut la art. 177^4 alin. (2) și art. 177^6;c) A.S.F. respinge planul de măsuri prezentat de societate conform art. 177^4 alin. (2) și art. 177^6;d) societatea implementează în mod necorespunzător planul de măsuri sau măsurile de redresare dispuse de A.S.F.;e) A.S.F. dispune măsura de redresare prevăzută la art. 177^5 alin. (1) lit. h), cu privire la întreaga conducere a societății;f) societatea nu îndeplinește cerințele privind conducerea și administrarea activității de către persoane aprobate de A.S.F. conform prevederilor legale, fiind astfel pusă în pericol continuitatea adoptării deciziilor în scopul implementării măsurilor de redresare financiară.(2) Administratorul special întreprinde toate diligențele în vederea restabilirii situației financiare a societății, cu respectarea actelor normative aplicabile domeniului asigurărilor și a dispozițiilor deciziei prin care a fost numit; A.S.F. poate stabili, prin decizie, ca anumite acte ale administratorului special să facă obiectul aprobării sale prealabile.(3) Pe durata numirii administratorului special se suspendă:a) atribuțiile legale și dreptul la remunerație ale conducerii societății, care se transferă administratorului special pe toată perioada administrării speciale;b) dreptul la dividende al acționarilor, prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) exercitarea de către membri a dreptului de restituire a contribuției la fondul inițial, în cazul societăților mutuale, prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 71/2019 privind societățile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.(4) În calitate de administrator special, acesta:a) are acces nerestricționat în toate sediile societății și la toate activele, evidențele și alte înregistrări ale acesteia;b) poate decide contractarea de către societate a serviciilor unor persoane cum ar fi auditori, avocați, evaluatori, consultanți, specialiști și/sau experți autorizați independenți, care să îl sprijine în îndeplinirea atribuțiilor sale;c) respectă dispozițiile, termenele, condițiile, cerințele de informare a A.S.F. și de transmitere către aceasta a rapoartelor solicitate, precum și limitele exercitării mandatului, astfel cum acestea sunt stabilite prin decizia A.S.F.(5) Toate cheltuielile legate de administrarea specială se suportă de către societatea la care administratorul special a fost numit, onorariul administratorului special fiind stabilit de către A.S.F. fără a depăși remunerația acordată conducerii societății.(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 71/2019, ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau ale membrilor întrunite pe parcursul administrării speciale este stabilită de către administratorul special, cu consultarea prealabilă a A.S.F., și nu poate fi schimbată de către persoanele convocate.(7) Prevederile alin. (6) și ale art. 177^5 alin. (5) nu se aplică societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată dintr-un stat membru.(8) A.S.F. poate dispune, prin decizie, încetarea mandatului administratorului special oricând pe parcursul procedurii de redresare financiară dacă:a) măsura numirii administratorului special nu mai este necesară întrucât A.S.F. apreciază că implementarea planului de măsuri și/sau a măsurilor de redresare poate fi asigurată corespunzător de conducerea societății;b) administratorul special nu respectă prevederile alin. (2);c) la solicitarea administratorului special.(9) În situațiile prevăzute la alin. (8) lit. b) și c), A.S.F. decide, dacă este cazul, numirea unui nou administrator special.  +  Articolul 177^9Închiderea procedurii(1) A.S.F. emite decizie motivată de închidere a procedurii speciale de redresare financiară a societății atunci când constată, după caz:a) restabilirea situației financiare a societății;b) faptul că măsurile aplicate în cadrul procedurii de redresare financiară nu sunt îndeplinite în mod corespunzător, în termenele și în condițiile stabilite, sau că aplicarea acestora nu a putut conduce, pe perioada în care au fost luate, la atingerea scopului urmărit și la înlăturarea cauzelor care le-au generat.(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), prin decizia de închidere a procedurii, A.S.F. dispune încetarea măsurilor de redresare și, dacă este cazul, încetarea mandatului administratorului special.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care, la data deciziei de închidere a procedurii speciale de redresare financiară, societatea nu îndeplinește cerințele legale privind conducerea activității de către persoane aprobate de A.S.F., administratorul special este menținut până la aprobarea de către A.S.F. a unei noi conduceri; prevederile art. 177^8 alin. (3) și (6) încetează să se mai aplice de la data deciziei de închidere a procedurii.(4) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), prin decizia de închidere a procedurii, A.S.F. dispune retragerea autorizației de funcționare a societății și aplicarea prevederilor art. 110 alin. (2)-(2^10) și ale art. 110^1, precum și, dacă este cazul, încetarea mandatului administratorului special.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în situația în care sunt întrunite condițiile de declanșare a rezoluției prevăzute de art. 42 și 43 din Legea nr. 246/2015, cu modificările ulterioare, A.S.F. dispune aplicarea la societate a măsurilor de rezoluție prevăzute de respectiva lege.  +  Articolul 177^10Publicare(1) Deciziile de deschidere, respectiv de închidere a procedurii speciale de redresare financiară, de numire a administratorului special, respectiv de încetare a mandatului acestuia, precum și cele prin care sunt dispuse măsuri de redresare care afectează drepturile preexistente ale părților, altele decât societatea, acționarii și/sau angajații acesteia, se publică în Monitorul Oficial al României.(2) A.S.F. transmite totodată spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în limba română, un extras din deciziile menționate la alin. (1); extrasul menționează că A.S.F. este autoritatea competentă cu emiterea deciziei în cauză, legea aplicabilă procedurii speciale de redresare financiară și denumirea societății la care s-a dispus această procedură, precum și, dacă este cazul, administratorul special numit la societate.(3) În cazul în care A.S.F. este informată cu privire la adoptarea de către autoritățile competente din alte state membre a unor măsuri de reorganizare la societățile de asigurare și/sau reasigurare din acele state membre, în mod similar prevederilor alin. (1), A.S.F. asigură publicarea pe website-ul propriu a respectivelor măsuri.(4) Măsurile dispuse în cadrul procedurii speciale de redresare financiară se aplică indiferent de dispozițiile privind publicarea prevăzute la alin. (1) și (2) și își produc toate efectele în ceea ce privește creditorii.  +  Articolul 177^11Efectele procedurii(1) Efectele deschiderii procedurii speciale de redresare financiară se află sub incidența legii române, cu excepția celor asupra contractelor și a drepturilor menționate în continuare, care sunt sub incidența următoarelor dispoziții legale:a) contractele de muncă și relațiile de muncă sunt reglementate numai de legea statului membru aplicabilă contractelor sau relațiilor de muncă;b) contractul care conferă un drept de folosință sau prin care se dobândește proprietatea asupra unui bun imobil este reglementat doar de legea statului membru pe al cărui teritoriu este situat acest bun;c) drepturile societății asupra unei proprietăți imobiliare, a unei nave sau aeronave, supuse înscrierii într-un registru public, sunt reglementate doar de legea statului membru sub a cărui autoritate se ține registrul respectiv.(2) Deschiderea procedurii speciale de redresare financiară nu afectează drepturile reale ale creditorilor sau terților asupra bunurilor corporale ori necorporale, activelor mobiliare sau imobiliare - atât bunuri determinate, cât și ansambluri de bunuri nedeterminate - care aparțin societății și care sunt situate pe teritoriul altui stat membru în momentul deschiderii procedurii.(3) Drepturile reale ale creditorilor sau terților, menționate la alin. (2), constau, în special, în:a) dreptul de a valorifica bunul sau de a asigura valorificarea acestuia și de a beneficia de profitul ori de venitul generat, în special pe baza unui gaj sau a unei ipoteci;b) dreptul exclusiv de a recupera o creanță, în special un drept garantat prin constituirea unui gaj sau cesiunea acestei creanțe cu titlu de garanție;c) dreptul de revendicare a bunului și/sau de restituire a acestuia de la oricine îl posedă și/sau îl folosește împotriva voinței titularului de drept;d) dreptul real de a culege fructele unui bun.(4) Dreptul înscris într-un registru public și opozabil terților, în temeiul căruia se poate obține un drept real în sensul alin. (2), este asimilat dreptului real.(5) Dispozițiile alin. (2)-(4) nu împiedică exercitarea acțiunilor privind nulitatea, anularea și/sau inopozabilitatea actelor prejudiciabile tuturor creditorilor, prevăzute de legislația română; cu toate acestea, legea română nu se va aplica atunci când persoana care a beneficiat de un act juridic prejudiciabil tuturor creditorilor face dovada că sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) actul menționat se află sub incidența legislației unui alt stat membru decât România;b) legislația statului prevăzut la lit. a) nu prevede niciun mijloc de atacare a actului respectiv.(6) Efectele procedurii speciale de redresare financiară asupra unui proces civil în curs privind un bun sau un drept de care a fost deposedată societatea sunt reglementate de legea statului membru în care procesul este în curs.(7) Procedura specială de redresare financiară deschisă la o societate care cumpără un bun nu afectează drepturile garantate ale vânzătorului atunci când, în momentul deschiderii procedurii, bunul respectiv se află situat pe teritoriul unui alt stat membru decât România.(8) Procedura de redresare financiară deschisă la o societate care vinde un bun, după livrarea acestuia, nu constituie o cauză de rezoluțiune sau de denunțare a vânzării și nu împiedică dobândirea de către cumpărător a proprietății, dacă bunul respectiv se află, la momentul deschiderii procedurii, pe teritoriul unui alt stat membru decât România; în cazul în care, printr-un act încheiat după deschiderea procedurii de redresare, o societate înstrăinează, cu titlu oneros, un activ imobiliar, o navă sau o aeronavă, supuse înscrierii într-un registru public, sau înstrăinează valori mobiliare ori titluri a căror existență sau transfer presupune înscrierea într-un registru ori cont, stabilit prin lege, sau care sunt plasate într-un sistem central de depozite reglementat de legea unui stat membru, validitatea actului respectiv se află sub incidența legii statului membru pe al cărui teritoriu se află activul imobiliar sau sub a cărui autoritate se ține registrul, contul ori sistemul respectiv.(9) Procedura de redresare financiară nu împiedică și nu afectează exercitarea drepturilor creditorilor privind compensarea creanțelor lor cu cele ale societății supuse acestei proceduri, în condițiile legii.(10) Prevederile alin. (7)-(9) nu împiedică exercitarea acțiunilor privind nulitatea, anularea și/sau inopozabilitatea, reglementate de legea română.(11) Fără a aduce atingere aplicării dispozițiilor alin. (2)-(5), efectele deschiderii procedurii speciale de redresare financiară asupra drepturilor și obligațiilor participanților la o piață reglementată se află numai sub incidența legii aplicabile pieței respective; aceasta nu împiedică acțiunile privind nulitatea, anularea și/sau inopozabilitatea, reglementate de legea română, care se pot exercita pentru a nu ține seama de plățile sau de tranzacțiile efectuate în conformitate cu legea aplicabilă pieței respective.(12) A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului capitol.  +  Capitolul II Dispoziții privind dizolvarea și lichidarea societăților  +  Articolul 177^12Prevederi generale(1) Dizolvarea și lichidarea societăților prevăzute la art. 110 alin. (2^1) lit. a) și alin. (2^2) lit. b) se realizează cu respectarea dispozițiilor cuprinse în prezentul capitol, care se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale altor acte normative care reglementează lichidarea, în măsura în care nu contravin dispozițiilor prezentei legi.(2) Dizolvarea și lichidarea voluntară a unei societăți se fac la cererea acesteia, cu avizul A.S.F. prealabil înregistrării operațiunii la registrul comerțului, potrivit legii.(3) Numirea lichidatorilor unei societăți conform alin. (1) se face numai cu avizul prealabil al A.S.F. și cu respectarea prevederilor art. 251 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.(4) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în procedura de lichidare voluntară poate fi numit lichidator și Fondul de garantare a asiguraților; cheltuielile ocazionate de desfășurarea activității de lichidare, efectuate de acesta, sunt considerate cheltuieli de lichidare.(5) Creanțele de asigurare se bucură de prioritate absolută față de orice alte creanțe, în ceea ce privește activele admise să reprezinte rezervele tehnice ale societăților aflate în procedură de dizolvare și lichidare.(6) Dispozițiile Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la ordinea de stingere a creanțelor, privilegiul creditorilor de asigurări și cheltuielile legate de lichidare se aplică în mod corespunzător și lichidării societăților conform alin. (1).(7) Dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la atribuțiile și competențele lichidatorului se aplică în mod corespunzător și în procedura de dizolvare și lichidare a societăților conform alin. (1).(8) Dispozițiile art. 323-336 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește raporturile de drept internațional privat în domeniul dizolvării și lichidării societăților conform alin. (1).  +  Articolul 177^13Registrul special al activelor(1) Societățile întocmesc, păstrează la sediile lor centrale și actualizează permanent registre speciale ale activelor folosite pentru acoperirea rezervelor tehnice brute, în vederea asigurării unei protecții adecvate a creditorilor de asigurări în cadrul procedurilor de lichidare a societăților, potrivit legii.(2) Valorile activelor și rezervelor tehnice brute înscrise în registrele speciale sunt cele din evidențele contabile ale societăților, organizate conform reglementărilor contabile aplicabile; în orice moment, valoarea totală a activelor indicate în registrele speciale este cel puțin egală cu valoarea rezervelor tehnice brute.(3) Registrele speciale se întocmesc distinct pentru activitatea de asigurări generale, respectiv activitatea de asigurări de viață, cu excepția societăților care dețin autorizație conform prevederilor art. 20 alin. (5), care țin un registru unic pentru totalitatea activităților.(4) În situația în care un activ înscris în registrele speciale este grevat de sarcini în favoarea unui creditor sau a unui terț, cu consecința indisponibilizării unei părți din valoarea acestui activ pentru acoperirea rezervelor tehnice brute, această situație se înscrie în respectivele registre, iar suma indisponibilă nu este inclusă în valoarea totală menționată la alin. (2); societățile notifică A.S.F., de îndată, cu privire la crearea de sarcini asupra unui activ înscris în registrele speciale.(5) Registrele speciale sunt menținute după retragerea autorizațiilor de funcționare ale societăților, respectiv după deschiderea procedurilor de lichidare a acestora; după aceste date, orice modificare a registrelor speciale se poate efectua numai cu avizul prealabil al A.S.F. și, după caz, cu aprobarea judecătorului-sindic, cu excepția corectării erorilor materiale.(6) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (5), la valoarea activelor înscrise în registrele speciale sunt adăugate toate veniturile obținute din fructificarea lor, precum și valoarea primelor încasate între data retragerii autorizației de funcționare, respectiv data deschiderii procedurii de lichidare, oricare dintre acestea survine prima, și data plății creanțelor de asigurare sau, după caz, cea a transferului de portofoliu.(7) Dacă produsul realizării unor active este mai mic decât valoarea lor estimată în registre, lichidatorii furnizează o justificare privind acest lucru A.S.F. și, după caz, judecătorului-sindic.(8) Răspunderea pentru întocmirea și menținerea registrelor speciale prevăzute în prezentul articol revine conducerii societăților, respectiv persoanelor cu atribuții de administrare a acestora după retragerea autorizațiilor de funcționare sau după deschiderea procedurilor de lichidare, potrivit legii.(9) A.S.F. emite reglementări proprii privind registrele speciale prevăzute de prezentul articol, referitoare la structura acestora, modul de evidențiere a valorilor activelor, notificarea creării de sarcini asupra activelor înscrise și alte elemente privind ținerea registrelor.  +  Articolul 177^14Prevederi privind lichidatorii și competențele A.S.F.(1) Pentru motive întemeiate și pentru nerespectarea prevederilor alin. (3), art. 110 alin. (2^5)-(2^7), art. 177^13 alin. (5)-(7) și (9), precum și a reglementărilor emise în aplicarea acestora, A.S.F. poate solicita instanței competente ori adunării generale a acționarilor societății sau a membrilor înlocuirea lichidatorului, oricând în cursul procedurii de dizolvare și lichidare.(2) Numirea noului lichidator se face cu avizul prealabil al A.S.F.(3) Lichidatorii întocmesc și transmit către A.S.F., la solicitarea acesteia, rapoarte privind stadiul procedurii de dizolvare și lichidare și îndeplinesc orice alte dispoziții ale A.S.F. necesare asigurării apărării drepturilor și intereselor legitime ale creditorilor de asigurări.(4) În cazul în care societatea aflată în procedură de dizolvare și lichidare este în stare de insolvență, astfel cum aceasta este definită de Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, lichidatorul solicită deschiderea procedurii de faliment; prevederile Legii nr. 213/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(5) Prevederile alin. (4) nu aduc atingere competenței A.S.F. de a introduce o cerere de deschidere a procedurii de faliment la societatea aflată în situația prevăzută la același alineat.(6) În scopul aplicării dispozițiilor alin. (4) teza a II-a, în cuprinsul Legii nr. 213/2015, cu modificările și completările ulterioare, referirile la data publicării deciziei A.S.F. de constatare a existenței indiciilor stării de insolvență se consideră a fi făcute la data deschiderii procedurii de faliment.(7) Prin derogare de la prevederile art. 260 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, procedura de lichidare a societăților se finalizează în termen de maximum 5 ani, cu excepția cazului în care societățile au în portofoliu contracte de asigurări încadrate în clasa 15 din anexa nr. 1 secțiunea A și în clasele din anexa nr. 1 secțiunea C, caz în care procedura de lichidare se desfășoară până la data stingerii obligațiilor decurgând din contractele de asigurare.(8) A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului capitol.23. Articolul 178 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 178Moneda(1) Societățile calculează contravaloarea în lei a cuantumurilor în euro, cu efect de la data de 31 decembrie a fiecărui an, în funcție de cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru data de 31 octombrie.(2) Valorile exprimate în euro prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 55 lit. c), art. 2 alin. (2) lit. a)-e) și art. 95 alin. (1) lit. d) se revizuiesc automat prin acte ale Comisiei Europene publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu prerogativele conferite acesteia prin art. 300 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) și, după caz, se pot prevedea în reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi.  +  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societățile transmit Autorității de Supraveghere Financiară procedurile prevăzute la art. 98 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.  +  Articolul IIILegea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), punctul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:31. insolvența societății de asigurare/reasigurare este acea stare a societății de asigurare/reasigurare caracterizată prin una dintre următoarele situații:a) incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu disponibilitățile bănești;b) retragerea autorizației de funcționare ca urmare a constatării nerespectării sau a imposibilității restabilirii nivelului fondurilor proprii eligibile să acopere SCR - cerința de capital de solvabilitate și/sau MCR - cerința de capital minim, conform Legii nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, cumulativ cu existența unor capitaluri proprii negative inclusiv în cazul în care această situație se manifestă ulterior retragerii autorizației respective, în cazul societăților supravegheate conform părții I din aceeași lege;c) retragerea autorizației de funcționare ca urmare a scăderii valorii marjei de solvabilitate disponibile sub jumătate din limita minimă prevăzută de reglementările legale în vigoare pentru fondul de siguranță, în cazul societăților supravegheate conform părții a II-a «Regimul național de supraveghere» din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, cumulativ cu existența unor capitaluri proprii negative inclusiv în cazul în care această situație se manifestă ulterior retragerii autorizației respective, în cazul societăților supravegheate conform părții a II-a din aceeași lege;d) retragerea autorizației în cazul asigurătorului rezidual rezultat din procesul de rezoluție conform prevederilor art. 71 din Legea nr. 246/2015, cu modificările ulterioare.2. La articolul 243, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 243(1) Procedura falimentului, reglementată prin prezentul capitol, se aplică societăților prevăzute la art. 1 alin. (2) pct. 56 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul în străinătate, precum și sucursalelor societăților de asigurare din state terțe, care au sediul în România.3. La articolul 243, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În sensul prevederilor alin. (1), prin societăți se înțeleg inclusiv societățile de asigurare/reasigurare cărora le-a fost retrasă autorizația de funcționare în condițiile art. 110 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare.4. La articolul 245 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Procedura falimentului unei societăți de asigurare/ reasigurare, precum și al sucursalelor acesteia stabilite în alte state membre este guvernată de legea română în ceea ce privește regimul și aplicarea procedurii falimentului, în mod special cu privire la:  +  Articolul IVLegea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alin. (3^3), cu următorul cuprins:(3^3) Fondul este autorizat să negocieze și să încheie acordurile prevăzute la art. 10a alin. (13) și art. 25a alin. (13) din Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2021/2.118 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi, cu organismele din statele membre înființate, autorizate sau desemnate conform dreptului intern de transpunere a acelorași articole ale directivei.2. La articolul 39, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:(7) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, Fondul dispune de toate prerogativele și competențele necesare pentru a putea coopera cu organisme similare din alte state, cu birourile naționale auto și cu alte părți interesate, inclusiv cu asigurătorii care fac obiectul procedurii de faliment sau de lichidare, cu conducerea sau lichidatorii acestora și cu autoritățile naționale ale statelor membre; o astfel de cooperare include solicitarea, primirea și furnizarea de informații, inclusiv cu privire la detaliile unor cereri specifice, dacă este cazul.  +  Articolul V(1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 16-18, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:a) Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 23 iulie 2013, cu modificările ulterioare;b) art. 2 pct. 3, 29 și 32, art. 5 - 17, art. 26-38 și art. 160 lit. a), b) și j) din Legea nr. 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 2 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare.(3) Ori de câte ori prin legi și prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, abrogată prin prezenta lege, trimiterea se consideră a fi făcută la Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.(4) Ori de câte ori prin legi și prin alte acte normative se fac referiri la „procedura de redresare financiară“, acestea se consideră a fi făcute la „procedura specială de redresare financiară“ reglementată în partea a II^1-a din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.Prezenta lege transpune:– titlul IV din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 335 din 17 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 268 alin. (1) lit. d) și f), art. 268 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) cu privire la autoritățile competente în ceea ce privește procedurile de lichidare, art. 270 alin. (1), art. 272 alin. (1), art. 277 și 278;– dispozițiile art. 1 pct. 8 în ceea ce privește alineatul (13) al doilea paragraf al art. 10a introdus prin pct. 8, dispozițiile art. 1 pct. 18 în ceea ce privește alineatul (13) al doilea paragraf al art. 25a introdus prin pct. 18 și dispozițiile art. 2 alineatul (1) al treilea paragraf din Directiva (UE) 2021/2.118 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 265/11 din 7 octombrie 2009.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 12 ianuarie 2024.Nr. 17.-----