ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 29 martie 2001privind accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 6 aprilie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Pentru privatizarea societăţilor comerciale din turism Ministerul Turismului, în calitate de instituţie publică implicata, va aplica prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) În vederea maririi sanselor de privatizare a societăţilor comerciale din turism şi pentru dezvoltarea durabila a turismului Ministerul Turismului poate accepta plata în rate a preţului acţiunilor vândute, în condiţiile stabilite în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În cazul vânzării cu plata în rate a preţului acţiunilor avansul este de minimum 10% din preţul de vânzare, iar plata ratelor se va esalona pe o perioadă de până la 5 ani, cu perceperea unei dobânzi anuale stabilite prin hotărâre a Guvernului şi cu obligaţia cumpărătorului de a efectua investiţii pe o perioadă de maximum 3 ani de la data semnării contractului. (3) Asupra acţiunilor vândute cu plata în rate se constituie drept de gaj, în condiţiile legii. (4) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenta o rata sau nu a efectuat programul de investiţii, contractul de vânzare-cumpărare se considera rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice alta formalitate. În aceasta situaţie cumpărătorul pierde atât preţul plătit până la acea data, cat şi investiţiile efectuate. (5) În cazul vânzării acţiunilor cu plata în rate Ministerul Turismului poate solicita cumpărătorului constituirea de garanţii suplimentare pentru asigurarea plăţii ratelor şi a executării programului de investiţii, precum: a) scrisoarea de garanţie bancară emisă de o banca comercială română sau de o banca comercială străină şi confirmată de Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank); b) constituirea de ipoteci ori alte garanţii reale în favoarea Ministerului Turismului; c) garanţia personală a unui fidejusor, persoana fizica sau juridică de cetăţenie, respectiv de naţionalitate, română, în condiţiile Codului comercial, constând într-o obligaţie unilaterala şi necondiţionată de plată a ratei, dacă aceasta nu a fost achitată la termen, parţial ori integral, de către cumpărător.  +  Articolul 3Prevederile art. 2 sunt aplicabile şi vânzării de active ale societăţilor comerciale din turism, în condiţiile normelor metodologice emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4Dosarul de prezentare al societăţii comerciale se întocmeşte în situaţia vânzării acţiunilor unei societăţi comerciale din turism la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale deţine peste 33% din totalul acţiunilor; pentru celelalte situaţii se întocmeşte o fişa de prezentare care cuprinde informaţii minime despre societate.  +  Articolul 5 (1) Licitaţia cu strigare se desfăşoară într-o singura etapa şi se va tine în termen de 7 zile de la publicarea în presa a anunţului de vânzare. (2) Preţul de pornire al licitaţiei este, de regula, egal cu valoarea nominală a acţiunilor. Preţul de vânzare al acţiunilor nu poate fi mai mic decât valoarea nominală a acţiunilor. (3) Reprezentanţii mass-media au acces liber la licitaţie.  +  Articolul 6Publicitatea poate fi facuta şi pe posturile naţionale şi internaţionale de televiziune, după caz.  +  Articolul 7Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni se încheie în termen de 5 zile de la data adjudecării sau de la data încheierii procesului-verbal de negociere.  +  Articolul 8Termenul de plată a preţului în cazul vânzării cu plata integrală sau a avansului în cazul vânzării cu plata în rate este de 10 zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni.  +  Articolul 9În aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Ministerul Turismului îşi poate diminua cota de participare la capitalul social al societăţilor comerciale la care este acţionar, în cazul retrocedarii unor imobile sau al despăgubirii prin acţiuni aparţinând acestor societăţi comerciale. Aceasta operaţiune se poate aplica şi în cazul retrocedarii în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.  +  Articolul 10Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu contravin prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 11 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăţilor comerciale din turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 17 noiembrie 1998, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 865/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind privatizarea societăţilor comerciale din turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 4 decembrie 1998, Hotărârea Guvernului nr. 423/2000 pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietăţii de Stat privind privatizarea societăţilor comerciale de turism cu profil balneoclimateric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 26 mai 2000. (2) Ministerul Turismului va întocmi şi va prezenta Guvernului spre aprobare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Matei-Agathon Danp. Ministrul Autorităţiipentru Privatizare şiAdministrarea ParticipatiilorStatului,Iacob Zelenco,secretar de statp. Ministrulfinanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statMinistrul dezvoltăriişi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard Cazan-----