METODOLOGIA-CADRU din 22 decembrie 2023privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024 - 2025
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 bis din 4 ianuarie 2024    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 6.877 din 22 decembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2024.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta Metodologie reglementează:a) condițiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar;b) organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar;c) recrutarea, selecția și angajarea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar, precum și eliberarea din funcție a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.(2) Prin localitate, în sensul prezentei Metodologii, se înțelege: comună, oraș, municipiu, municipiul București.(3) Prin ISJ/ISMB, în cuprinsul prezentei Metodologii, se înțelege inspectorat școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, iar prin CCD se înțelege casa corpului didactic.(4) Prin unități de învățământ, în sensul prezentei Metodologii, se au în vedere unitățile de învățământ cu personalitate juridică și unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare cu personalitate juridică existente la data de 1 septembrie 2024, care se organizează și funcționează conform prevederilor art. 16, 19, 29, 30 alin. (2), 46 alin. (3), 52 alin. (2), 58 alin. (4) și 59 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, precum și prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.(5) La nivelul consorțiilor școlare/consorțiilor de învățământ dual, denumite în continuare consorții, în structura cărora intră unități de învățământ din aceeași localitate sau din localități învecinate din același județ, se pot constitui și posturi didactice/catedre vacante din ore existente în două sau mai multe unități de învățământ, care pot fi ocupate conform prevederilor prezentei Metodologii.(6) Prin personal didactic de predare/cadre didactice, în sensul prezentei Metodologii, se înțelege: personalul didactic de predare din unitățile de învățământ, personalul didactic de conducere din unitățile de învățământ, personalul didactic și de conducere din CCD, personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din cadrul ISJ/ISMB, care desfășoară activități de predare în unități de învățământ, precum și personalul didactic de predare care beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei, conform art. 184, art. 221 alin. (1) și art. 227 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(7) Hotărârile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, stabilite în baza prezentei Metodologii, se adoptă cu respectarea prevederilor art. 128 alin. (10) - (12) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar, în sensul prezentei Metodologii, denumite în continuare cadre didactice titulare, sunt cadrele didactice care au încheiat un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu o unitate de învățământ preuniversitar.(2) Statutul de cadru didactic titular în sistemul de învățământ preuniversitar este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră - ordine de ministru, decizii ale inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, dispoziții de repartizare - emise de Ministerul Educației, ISJ/ISMB, de comisii naționale sau centrale de repartizare și prin contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată încheiat cu o unitate de învățământ preuniversitar de stat.(3) Statutul de cadru didactic titular într-o unitate de învățământ preuniversitar particular este dovedit astfel:a) până la 31 august 2024, prin decizia de repartizare pe post/catedră emisă de conducerea unității de învățământ preuniversitar particular, avizată de inspectorul școlar general al ISJ/ISMB și prin contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată încheiat cu unitatea de învățământ preuniversitar particular;b) începând cu 1 septembrie 2024, prin decizia de repartizare pe post/catedră emisă de conducerea unității de învățământ preuniversitar particular, comunicată ISJ/ISMB și prin contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată încheiat cu unitatea de învățământ preuniversitar particular.(4) Cadrele didactice pot fi titulare în una sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări, inclusiv ca urmare a completării normei didactice de predare-învățare-evaluare pe perioadă nedeterminată. Cadrele didactice titulare își păstrează statutul ca urmare a completării normei didactice de predare-învățare-evaluare pe perioadă determinată în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări.(5) Norma didactică de predare-învățare-evaluare, denumită în continuare normă didactică de predare, a cadrelor didactice se constituie în unitățile de învățământ și pe specializările precizate în documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră, cu excepția situațiilor care intră sub incidența prevederilor art. 208 alin. (9) sau (10) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Cadrele didactice care au dobândit definitivarea în învățământ sau un grad didactic, inclusiv gradul didactic I ca urmare a echivalării titlului științific de doctor, sunt cadre didactice cu drept de practică în învățământul preuniversitar.(2) La etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, absolvenții cu diplomă ai învățământului postliceal și universitar au obligația să facă și dovada pregătirii psihopedagogice aferentă specializărilor/programelor de studii finalizate cu diplomă. Pentru absolvenții studiilor universitare, finalizarea pregătirii psihopedagogice presupune obținerea a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, prin modulele de formare psihopedagogică de nivel I și II organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, și obținerea "Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică" sau finalizarea cu diplomă a unui program universitar de master didactic organizat conform Metodologiei pentru înființarea și organizarea programelor de master didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare.(3) Pentru absolvenții cu diplomă ai liceului pedagogic cu specializările educator-puericultor, educatoare sau învățător, ai colegiului universitar de institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licență cu specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" se consideră îndeplinită condiția privind pregătirea psihopedagogică de nivel I, conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4139/2022, cu modificările și completările ulterioare.(4) Absolvenții cu diplomă de absolvire/certificat de competențe ai învățământului postliceal/terțiar nonuniversitar/ai școlilor de maiștri/ai școlilor de antrenori au obligația de a efectua pregătirea psihopedagogică în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr. 5286/2015 privind aprobarea Planului de învățământ pentru programul de pregătire psihopedagogică și metodică și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a programului de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructori absolvenți de școli postliceale/colegii din învățământul terțiar nonuniversitar/școli de maiștri în domeniu și a antrenorilor absolvenți de liceu urmat de o școală de antrenori, școli postliceale ori colegii de învățământ terțiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică.(5) Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior, care solicită încadrarea în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, profesional, în palatele și cluburile copiilor, în cluburile sportive școlare sau pe catedre de pregătire/instruire practică, trebuie să facă, în perioadele de înscriere/validare a înscrierii la etapele de mobilitate, dovada finalizării modulului de formare psihopedagogică de nivel I aferent specializărilor finalizate cu diplomă, respectiv deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/30 de credite de studii transferabile ECTS/SECT din programul universitar de formare psihopedagogică pentru învățământul preuniversitar.(6) Absolvenții cu diplomă ai învățământului universitar de lungă durată, precum și absolvenții cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care solicită încadrarea în învățământul liceal sau postliceal trebuie să facă, în perioadele de înscriere/validare a înscrierii la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, dovada finalizării modulelor de formare psihopedagogică de nivel I și II aferente specializărilor/programelor de studii finalizate cu diplomă, respectiv deținerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau finalizarea cu diplomă a unui program de master didactic organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare. Absolvenții cu diplomă ai învățământului universitar de lungă durată, absolvenții cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master, precum și absolvenții cu diplomă ai ciclului I de studii universitare care fac dovada finalizării cu diplomă a unui program de studii de master didactic organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare, pot fi încadrați în învățământul preuniversitar la orice nivel de învățământ.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (5) și (6), absolvenții cu diplomă ai învățământului universitar de lungă sau scurtă durată, care au efectuat pregătirea psihopedagogică până în anul 2009 și nu au dobândit definitivarea în învățământ, pot face dovada absolvirii complete a programului de pregătire psihopedagogică prin foaia matricolă/anexa la diplomă, în care este consemnată parcurgerea disciplinelor psihopedagogice și metodice ori prin certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică. Absolvenților care au finalizat cu diplomă de licență/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 la învățământul de zi, respectiv până în anul 2006 la învățământul seral sau fără frecvență, li se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I și II, după caz, dacă prin foaia matricolă/anexa la diplomă fac dovada parcurgerii disciplinelor cu denumirile următoare sau cu denumiri echivalente: psihologie școlară, pedagogie, metodica/didactica predării specialității și practică pedagogică aferentă specializării/specializărilor înscrisă/înscrise pe diplomă. Pentru absolvenții studiilor universitare de licență în domeniul "Științele Educației" se consideră îndeplinită condiția de formare prin programul de formare psihopedagogică, atât timp cât disciplinele programului de pregătire psihopedagogică sunt cuprinse în programul lor de licență.(8) Absolvenții care au efectuat pregătirea psihopedagogică în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană își pot recunoaște pregătirea psihopedagogică efectuată în conformitate cu prevederile Procedurii privind recunoașterea programelor de formare psihopedagogică finalizate în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, în vederea continuării studiilor sau desfășurării activității didactice în România, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5415/2016. Absolvenții pentru care nu este posibilă recunoașterea pregătirii psihopedagogice efectuate în alte state au obligația ca, în termen de cel mult 2 (doi) ani de la angajarea în învățământul preuniversitar, să se adreseze unui departament pentru pregătirea personalului didactic/departament de specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul unei instituții/unități de învățământ acreditate, în vederea efectuării sau completării pregătirii psihopedagogice, dacă este cazul, și obținerii "Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică" sau să urmeze un program de master didactic organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare.(9) Absolvenții cu diplomă ai învățământului postliceal, superior sau ai școlilor de maiștri, care nu îndeplinesc condițiile corespunzătoare de pregătire psihopedagogică prevăzute la alin. (2)-(8) și care nu au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau gradul didactic I ca urmare a echivalării titlului științific de doctor, se încadrează pe posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar doar pe perioadă determinată de cel mult un an școlar, ca personal fără studii corespunzătoare postului didactic/catedrei, cu excepția specialiștilor în domeniu încadrați, în regim de plata cu ora, cu avizul operatorului economic, pe catedre de discipline tehnologice sau de pregătire-instruire practică de la clasele/grupele din învățământul dual.  +  Articolul 4(1) Etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar și activitățile aferente acestora se organizează conform prezentei Metodologii și sunt, în ordinea în care se desfășoară, următoarele:a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învățământ, a aprobării proiectelor planurilor de școlarizare și a ofertei educaționale;b) constituirea normei didactice de predare, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, în ordine, a personalului didactic de predare titular, respectiv a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6);c) întregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări și completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a personalului didactic de predare titular la nivelul unității/unităților de învățământ în care este titular/consorțiului, urmată de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) la nivelul unității/unităților de învățământ/consorțiului, cărora li se poate constitui cel puțin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;d) soluționarea cererilor de transfer, la nivelul unităților de învățământ, ale cadrelor didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate;e) constituirea normei didactice de predare, încadrarea și întregirea normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări, urmată de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată, la nivelul unităților de învățământ în care sunt angajate/consorțiului, a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puțin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de repartizare pe post/catedră;f) stabilirea personalului didactic de predare care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2024 și a personalului didactic de predare titular din învățământul preuniversitar, care se menține în activitate ca titular peste vârsta de pensionare în anul școlar 2024-2025, conform prevederilor art. 229 alin. (11) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;g) stabilirea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic de predare;h) completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a cadrelor didactice titulare, respectiv pe perioadă determinată a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6), urmată de transferarea personalului didactic de predare titular și a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, aflate în restrângere de activitate, ca urmare a faptului că postul didactic nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de antepreșcolari/preșcolari și elevi prevăzute de lege, a diminuării numărului de grupe/clase de antepreșcolari/preșcolari sau elevi, a nerealizării planului de școlarizare, a reorganizării sau desființării unor unități de învățământ, urmată apoi de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată la nivel județean/nivelul municipiului București pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puțin o jumătate de normă didactică de predare la nivelul unității/unităților de învățământ/consorțiului în care sunt angajate, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;i) modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în condițiile Legii nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, dacă postul/catedra este vacant(ă) începând cu 1 septembrie 2024, pentru cadrele didactice calificate, care au dobândit definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, și au promovat, în ultimii 6 (șase) ani, concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, denumit în continuare concurs național, cu nota/media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8);j) pretransferul consimțit între unitățile de învățământ la nivelul unității de învățământ sau a consorțiului, în aceeași localitate, în localitatea de domiciliu sau pentru apropiere de domiciliu ori prin schimb de posturi al personalului didactic de predare titular, precum și al cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și alin. (6) înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, urmat de modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui o normă didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră sau prin schimb de posturi;k) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2024-2025, pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puțin definitivarea în învățământ și a obținut nota/media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, la concursurile naționale, sesiunile 2023 și/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 și/sau 2020 pentru învățători/profesori pentru învățământ primar, în condițiile prezentei Metodologii;l) repartizarea posturilor didactice/catedrelor vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), obținute de candidați la concursul național, sesiunea 2024, în condițiile prezentei Metodologii;m) repartizarea candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concursul național, sesiunea 2024, cu păstrarea statutului de cadre didactice titulare, și a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, și au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), în cadrul concursului național, sesiunea 2024, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, în condițiile prezentei Metodologii;n) detașarea în interesul învățământului a personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar, precum și a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024;o) stabilirea continuităților pentru detașare la cerere și detașarea la cerere în baza rezultatelor obținute la concursul național, sesiunea 2024, în condițiile prezentei Metodologii;p) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (9), obținute la concursul național, sesiunea 2024, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidații care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2024-2025 în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, la concursurile naționale, sesiunile 2023 și/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 și/sau 2020 pentru învățători/profesori pentru învățământ primar, în condițiile prezentei Metodologii;q) detașarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar, precum și a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024;r) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2024-2025, pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a obținut nota/media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz, la concursurile naționale, sesiunile 2023 și/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 și/sau 2020 pentru învățători/profesori pentru învățământ primar, în condițiile prezentei Metodologii;s) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată, prin concurs național, în baza mediei de repartizare de minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9) obținute la concursul național, sesiunea 2024;t) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (9), după caz, obținute la concursurile naționale, sesiunile 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 sau 2018, respectiv în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), după caz, obținute la concursurile naționale, sesiunile 2023, 2022 sau 2021, în condițiile prezentei Metodologii;u) stabilirea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular în învățământul preuniversitar și se reîncadrează în funcția de personal didactic de predare, în anul școlar 2024-2025, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, conform prevederilor art. 229 alin. (12) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;v) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate cu personal didactic de predare calificat în regim de plata cu ora;w) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate prin concurs/testare organizat(ă) la nivel județean/nivelul municipiului București;x) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pe parcursul anului școlar, în condițiile prezentei Metodologii.(2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită atestate și avize suplimentare, începând cu etapa de completare de normă didactică de predare, solicitanții, inclusiv cadrele didactice titulare, trebuie să prezinte în perioadele de înscriere și de verificare a dosarelor/validare a fișelor de înscriere la aceste etape conform Calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025, denumit în continuare Calendar, avizele, atestatele și documentele justificative necesare, după cum urmează:a) avizele eliberate de federațiile, asociațiile, centrele care organizează alternative educaționale în România, precum și documentele care atestă parcurgerea și finalizarea cel puțin a unui modul de pedagogie specifică emise de federațiile, asociațiile, centrele care organizează alternative educaționale: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc., pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul alternativ;b) avizele eliberate de cultele recunoscute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de "Religie", conform prevederilor art. 87 alin. (3) și 191 alin. (8) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;c) avizul Inspectoratului General al Poliției (IGP)/Autorității Rutiere Române (ARR), pentru ocuparea catedrelor de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor";d) avizul cultului sau avizul special al cultului recunoscut oficial de stat, în baza prevederilor art. 176 alin. (4) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, pentru ocuparea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul seminariilor/liceelor vocaționale teologice și a posturilor didactice/catedrelor constituite din discipline teologice de specialitate, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;e) avizul Ministerului Apărării Naționale, avizul Ministerului Afacerilor Interne sau avizul Ministerului Justiției, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informații, de ordine publică și de securitate națională și din unitățile de învățământ subordonate Ministerului Justiției, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate;f) acordul directorului liceului pedagogic eliberat în baza criteriilor stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ, avizat de inspectorul școlar care coordonează activitatea liceelor pedagogice din cadrul ISJ/ISMB, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, constituite din discipline aferente calificărilor care conferă dreptul de încadrare în funcții didactice de predare, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat;g) documente justificative privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) privind stagiul atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul special;h) avizul eliberat de conducerea unităților de învățământ particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ particular care necesită aviz, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat;i) documente justificative privind cuprinderea în programe recunoscute de Ministerul Educației, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;j) avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual;k) începând cu etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, avizul operatorului economic pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de discipline tehnologice sau de pregătire-instruire practică de la clasele/grupele din învățământul dual.(3) În etapa de întregire a normei didactice de predare atestatele/avizele suplimentare sunt prezentate doar pentru ocuparea unor ore la discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare. În mod excepțional, avizele eliberate de conducerile unităților de învățământ particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ particular, precum și documentele justificative privind cuprinderea în programe recunoscute de Ministerul Educației, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, pot fi prezentate și în timpul ședințelor de repartizare. În situația în care doi sau mai mulți candidați dețin aviz/atestat pentru același post didactic/aceeași catedră, ocuparea postului didactic/catedrei se realizează în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor/punctajelor.(4) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum și cadrele didactice care solicită completarea normei didactice de predare, transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, pretransfer prin schimb de posturi, detașare în interesul învățământului sau detașare la cerere pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităților naționale susțin o probă orală de cunoaștere a limbii minorității în care urmează să se facă predarea. Fac excepție cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6)/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorității în care urmează să se facă predarea sau care au efectuat studiile în limba minorității în care urmează să se facă predarea, respectiv cadrele didactice care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin completarea normei didactice de predare sau prin detașare la cerere, conform prezentei Metodologii.(5) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre, precum și cadrele didactice care au efectuat studiile în alte state sau în România în limbile minorităților naționale și care solicită completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată sau nedeterminată, transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, pretransfer prin schimb de posturi, detașare în interesul învățământului sau detașare la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susțin proba orală de cunoaștere a limbii române. Fac excepție cadrele didactice transferate/pretransferate/detașate și cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea "Limba română" sau "Limba și literatura română", precum și cadrele didactice care au efectuat studiile în alte țări în limba română.(6) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris, precum și cadrele didactice care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare, transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, pretransfer prin schimb de posturi, detașare în interesul învățământului sau detașare la cerere prin concurs specific pe un post didactic/o catedră în unități de învățământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv, clase/grupe de elevi cu deficiențe de auz, clase/grupe de elevi cu deficiențe de vedere, precum și în unități de învățământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiție, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură și design), pe catedre de informatică, de tehnologia informației și comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic și servicii), de instruire practică sau de activități de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi școlare sportive sau din palatele și cluburile copiilor, susțin o probă practică în profilul postului didactic solicitat. Fac excepție:a) cadrele didactice transferate/pretransferate/detașate și cele care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare;b) cadrele didactice încadrate pe catedre de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură și design în învățământul gimnazial de artă sau liceal de artă, care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare sau transferul/pretransferul/detașarea/modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre pe catedre similare de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură și design în învățământul gimnazial de artă sau liceal de artă, catedre care se ocupă în baza aceleiași probe scrise;c) cadrele didactice care beneficiază de continuitate pe post/catedră prin completarea normei didactice de predare sau prin detașare la cerere, conform prezentei Metodologii.(7) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris, precum și cadrele didactice care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată, transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer consimțit între unitățile de învățământ ori pretransfer prin schimb de posturi pe catedre constituite și din discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare susțin inspecții speciale la clasă conform anexei nr. 5, la disciplinele solicitate care nu se regăsesc în documentul de numire/transfer/repartizare, exceptând posturile didactice/catedrele pentru care se susțin probe practice prevăzute la alin. (6). Fac excepție:a) cadrele didactice care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare sau transferul/pretransferul, modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare sau pe posturi didactice/catedre care necesită aceleași condiții de ocupare (aceeași probă scrisă și aceeași probă practică/inspecție specială la clasă);b) cadrele didactice care au înscrisă pe documentul de numire/transfer/repartizare disciplina limba și literatura română sau o limbă modernă/maternă, care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare sau transferul/pretransferul pe catedre de literatura universală;c) cadrele didactice care au înscrisă pe documentul de numire/transfer/repartizare una dintre disciplinele fizică, chimie sau biologie care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare sau transferul/pretransferul pe catedre de științe;d) cadrele didactice care au înscrisă pe documentul de numire/transfer/repartizare una dintre disciplinele gândire critică și drepturile copilului, educație interculturală, educație pentru cetățenie democratică, care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare sau transferul/pretransferul pe catedre în structura cărora intră una dintre disciplinele: gândire critică și drepturile copilului, educație interculturală, educație pentru cetățenie democratică;e) cadrele didactice care au înscrisă pe documentul de numire/transfer/repartizare una dintre disciplinele educație muzicală, educație plastică, educație vizuală sau discipline specifice învățământului de artă din domeniile arte vizuale, muzică, teatru, coregrafie sau arhitectură, care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare sau transferul/pretransferul pe catedre de educație artistică.(8) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită modificarea repartizării prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris, precum și cadrele didactice încadrate pe posturi didactice/catedre în unități de învățământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv, clase/grupe de elevi cu deficiențe de auz, clase/grupe de elevi cu deficiențe de vedere, precum și în unități de învățământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiție, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură și design), pe catedre de informatică, de tehnologia informației și comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic și servicii), de instruire practică sau de activități de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi școlare sportive, din palatele copiilor sau din cluburile copiilor, care solicită întregirea/completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată, transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer consimțit între unitățile de învățământ ori pretransfer prin schimb de posturi pe catedre constituite din discipline care necesită inspecție specială la clasă, susțin inspecții speciale la clasă la disciplinele solicitate.(9) Evaluarea inspecției speciale la clasă/probei practice/orale, prevăzute la alin. (4)-(8), se realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, formată din: președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar din cadrul ISJ/ISMB; membri - câte doi profesori titulari care au dobândit gradul didactic I sau II/inspectori școlari/metodiști ai ISJ/ISMB cu specializări în profilul postului; secretari - 1-7 inspectori școlari din cadrul ISJ/ISMB și directorii unităților de învățământ în care se organizează inspecții speciale la clasă/probe practice/orale. În mod excepțional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori titulari cu gradul didactic I sau II, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB poate numi membri în comisia pentru evaluarea inspecției speciale la clasă, profesori titulari din învățământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învățământ ori cadre didactice din învățământul universitar. La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioadă determinată/detașare, probele practice în profilul postului se consideră promovate în situația în care cadrele didactice titulare participante obțin cel puțin nota 5 (cinci). La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru întregirea normei didactice de predare/completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ sau prin schimb de posturi/modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei prin schimb de posturi, probele practice/inspecțiile speciale la clasă în profilul postului se consideră promovate în situația în care cadrele didactice participante obțin cel puțin nota 7 (șapte).(10) Probele orale, prevăzute la alin. (4) și (5), se organizează conform prevederilor anexei nr. 4 și se evaluează prin calificative "Admis/Respins". Rezultatul inspecției speciale la clasă/probei practice în profilul postului, prevăzute la alin. (6)-(8), se consemnează prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 4-12. La aceste probe nu se admit contestații în cadrul etapelor de întregire/completare a normei didactice de predare/transfer/pretransfer/modificarea repartizării prin schimb de posturi/detașare în interesul învățământului/detașare la cerere prin concurs specific, nota/calificativul stabilite de comisie rămânând definitivă.(11) ISJ/ISMB eliberează adeverințe cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul școlar general și de președintele comisiei, în care se consemnează rezultatele obținute la inspecțiile speciale la clasă/probele practice/orale.(12) Inspecțiile speciale la clasă/probele practice/orale, prevăzute la alin. (4)-(8), se pot organiza și în sistem online. Procedura specifică de organizare și desfășurare a acestor probe în sistem online se elaborează de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, numită prin decizie a inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, denumită în continuare comisie județeană/a municipiului București de mobilitate.(13) Rezultatele inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale eliminatorii în profilul postului, susținute și promovate de cadrele didactice în oricare etapă de mobilitate rămân valabile, cu acordul acestora, și în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar prevăzute la alin. (1), precum și pentru mobilitățile personalului didactic de predare care se desfășoară pe parcursul anului școlar 2024-2025.(14) Cadrele didactice titulare care au obținut la concursurile naționale, sesiunile 2023 și/sau 2022, media de repartizare/nota minimum 5 (cinci) în specialitatea postului, au acordul de principiu al consiliului de administrație/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ, au calificativul/calificativele "Foarte bine" și li se poate asigura cel puțin jumătate de normă didactică de predare în specialitatea postului, constituită în unitățile de învățământ la care sunt detașate la cerere în anul școlar 2023-2024, pot beneficia de continuitate pentru detașare la cerere. Procedura în vederea obținerii continuității pentru detașare la cerere este următoarea:a) cadrele didactice solicitante se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ până la data prevăzută în Calendar; profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/logopedice se adresează, în scris, consiliului de administrație al centrului județean/al municipiului București de resurse și asistență educațională, denumit în continuare CJRAE/CMBRAE, în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv;b) acordul de principiu sau refuzul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE pentru continuitate este comunicat ISJ/ISMB și cadrelor didactice solicitante până la data prevăzută în Calendar;c) consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE comunică, în scris, cadrelor didactice solicitante acordul de principiu și, după caz, motivele refuzului continuității;d) pentru a beneficia de continuitate, cadrele didactice titulare care participă și la concursul național, sesiunea 2024, trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă, la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate;e) cadrele didactice care beneficiază de continuitate, în anul școlar 2024-2025, își actualizează dosarul personal la ISJ/ISMB, conform Calendarului.(15) Învățătorul, profesorul pentru învățământ primar sau absolventul colegiului universitare de institutori titular din învățământul primar detașat la cerere, începând cu data de 1 septembrie 2020 sau 1 septembrie 2021, încadrat la clasa pregătitoare sau la clasa I, în baza notei/mediei de repartizare/notei minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), obținute la concursul național, sesiunea 2020 sau 2021, și care în perioada 1 septembrie 2020-31 august 2024 sau în perioada 1 septembrie 2021-31 august 2024 a predat, prin continuitate, la aceeași clasă de elevi, poate beneficia de continuitate pentru detașare la cerere în anul școlar 2024-2025, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (14), pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi.(16) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au obținut media de repartizare/nota minimum 5 (cinci) în specialitatea postului la concursurile naționale, sesiunile 2023 și/sau 2022, au acordul/acordul de principiu al consiliului de administrație/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ, au calificativul/calificativele "Foarte bine" și li se poate asigura cel puțin jumătate de normă didactică de predare în specialitatea postului, constituită în unitățile de învățământ la care sunt încadrate în anul școlar 2023-2024, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2024-2025. La disciplina educație tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată, în anul școlar 2024-2025, doar cadrele didactice cu specializarea educație tehnologică. În vederea obținerii prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată se aplică aceeași procedură ca și cea prevăzută la alin. (14).(17) Învățătorul, profesorul pentru învățământ primar calificat din învățământul primar, angajat pe perioadă determinată, începând cu data de 1 septembrie 2020 sau 1 septembrie 2021, încadrat la clasa pregătitoare sau la clasa I, în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), obținute la concursul național, sesiunea 2020 sau 2021, și care în perioada 1 septembrie 2020-31 august 2024 sau în perioada 1 septembrie 2021-31 august 2024 a predat, prin continuitate, la aceeași clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2024-2025, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (14), pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi. Dacă două sau mai multe cadre didactice solicită continuitate pentru detașare la cerere/prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată pe același post didactic/aceeași catedră, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei vacante/rezervate au, în ordine:a) cadrele didactice cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);b) cadrele didactice cuprinse în programe recunoscute de Ministerul Educației, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;c) cadrele didactice cu cea mai mare medie de repartizare obținută la ultimul concurs național la care au participat;d) cadrele didactice care au dobândit gradul didactic I;e) cadrele didactice care au dobândit gradul didactic II;f) cadrele didactice care au dobândit definitivarea în învățământ;g) cadrele didactice cu punctajul cel mai mare obținut prin aplicarea criteriilor și punctajelor din anexa nr. 2, precum și alte criterii stabilite la nivelul unităților de învățământ.(18) Cadrele didactice care obțin acordul/acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată/continuitate pentru detașare la cerere în anul școlar 2024-2025 își actualizează dosarul personal la ISJ/ISMB, conform Calendarului. Cadrele didactice care solicită continuitate pentru detașare la cerere sau prelungirea contractului individual de muncă în baza rezultatelor obținute la concursurile naționale din 2023, 2022, 2021 sau 2020 pot fi repartizate pe posturi/catedre numai în condițiile în care nu au obținut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale, în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) sau dacă nu au mai participat la următoarele concursuri naționale.(19) La toate etapele de mobilitate a personalului didactic de predare se depun cereri conform prevederilor anexei nr. 14 și documentele anexate prevăzute în acestea. Perioadele și termenele de depunere a cererilor sunt prevăzute în anexa nr. 19.(20) Contestațiile la etapele de mobilitate depuse la unitățile de învățământ sau la ISJ/ISMB se soluționează în consiliile de administrație ale acestora, conform Calendarului sau prevederilor art. 110. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ/ISJ/ISMB, după caz, privind contestația este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.  +  Articolul 5(1) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat prin completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ sau pretransfer prin schimb de posturi, organizate în baza prevederilor Legii nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, și prezentei Metodologii, pot participa:a) cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat;b) cadrele didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) din învățământul particular acreditat care au obținut nota/media de repartizare cel puțin 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la un concurs național în ultimii 6 (șase) ani, precum și cadrele didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) din învățământul preuniversitar de stat, înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024;c) cadrele didactice care au devenit titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate în baza concursului național sau a concursului organizat la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;d) cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular transferate pentru restrângere de activitate/pretransferate din învățământul preuniversitar de stat în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate;e) cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate în baza concursului organizat la nivelul unităților de învățământ, conform Metodologiilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unitățile de învățământ particular din învățământul preuniversitar aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5656/2004*1), cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5625/2012 și care au obținut nota/media de repartizare cel puțin 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la un concurs național în ultimii 6 (șase) ani. *1) Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5656/2004 a fost abrogat. A se vedea Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5625/2012.(2) Cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate, titularizate în baza concursului organizat la nivelul unităților de învățământ particular, conform Metodologiilor aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5656/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5625/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au obținut nota/media de repartizare cel puțin 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la un concurs național în ultimii 6 (șase) ani, pot participa la etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată/nedeterminată/transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, pretransfer prin schimb de posturi sau la etapele de detașare în vederea ocupării de posturi didactice/catedre numai în învățământul preuniversitar particular.(3) Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, titulari pe catedre de educație tehnologică, pot ocupa în etapele de completare a normei didactice/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ ori prin schimb de posturi/transferare pentru restrângere de activitate/detașare catedre de educație tehnologică sau catedre constituite din discipline pe care le pot preda conform specializărilor înscrise pe diplomele de licență/absolvire prin studii, în concordanță cu Centralizatorul privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în vigoare, denumit în continuare Centralizator, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (5)-(8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1). Cadrele didactice titulare în învățământul special, cu excepția profesorilor itineranți/de sprijin, pot ocupa în etapele de completare a normei didactice de predare/transferare pentru restrângere de activitate/pretransfer/detașare atât posturi didactice/catedre similare din învățământul special conform documentului de numire/transfer/repartizare, cât și posturi didactice/catedre în concordanță cu prevederile Centralizatorului. Profesorii itineranți/de sprijin pot ocupa în etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar posturi didactice/catedre cu respectarea prevederilor Centralizatorului și prezentei Metodologii.(4) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată sau prin detașare în învățământul preuniversitar de stat, organizate în baza prevederilor Legii nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, și prezentei Metodologii, pot participa și cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular, titularizate în baza concursului organizat conform Metodologiilor aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5656/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5625/2012, cu modificările și completările ulterioare, în baza concursului național sau a concursului organizat la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, iar în situația în care o unitatea de învățământ particular se desființează pot fi și detașate în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată în învățământul preuniversitar de stat pe o perioadă de cel mult 6 (șase) ani consecutivi.(5) Pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, care participă la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar, conform prezentei Metodologii, se au în vedere următoarele:a) deciziile de transfer/pretransfer/detașare pe posturi didactice/catedre, precum și cele de modificare a duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei se emit doar în situația în care acestea promovează examenul național de definitivare în învățământ;b) posturile didactice/catedrele acestor cadre didactice debutante care promovează examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, se vacantează imediat după comunicarea rezultatelor finale ale examenului național de definitivare în învățământ;c) în situația în care aceste cadre didactice nu promovează examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, acestea rămân angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitățile de învățământ în care au fost repartizate inițial, cu condiția existenței, la data de 1 septembrie 2024, a cel puțin o jumătate de normă didactică din posturile didactice/catedrele respective.(6) Completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată a personalului didactic de predare titular în mediul rural/transferul personalului didactic de predare titular în mediul rural aflat în restrângere de activitate, ca urmare a reorganizării sau desființării unor unități de învățământ/pretransferul consimțit între unitățile de învățământ ori prin schimb de posturi a personalului didactic de predare titular în mediul rural se poate realiza și în mediul urban numai dacă persoana respectivă îndeplinește una dintre următoarele condiții:a) a obținut cel puțin nota/media 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul național în baza căruia s-a transferat/titularizat în învățământul preuniversitar;b) a avut media minimum 7 (șapte) la repartiția guvernamentală în învățământul preuniversitar;c) a obținut cel puțin nota/media 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la un concurs național după ce a dobândit titularizarea în mediul rural, iar ulterior nu a obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale.(7) În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și încadrare a personalului didactic de predare titular, cadrelor didactice angajate în baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în învățământul preuniversitar până la 31 august 2012, cu o vechime mai mare de 7 (șapte) ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, care nu au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau gradul didactic I ca urmare a echivalării titlului științific de doctor, li se modifică durata contractului de muncă din perioadă nedeterminată în perioadă determinată, având posibilitatea, cu acordul acestora, de a rămâne încadrate pe perioadă determinată în anul școlar 2024-2025, pe posturile didactice/catedrele pe care au fost titulare. Decizia de repartizare pe perioadă determinată pentru anul școlar 2024-2025 se emite până la finalizarea etapei de constituire a posturilor didactice/catedrelor și încadrării personalului didactic de predare, conform Calendarului.  +  Articolul 6(1) Încadrarea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pe durata de viabilitate a postului, pe perioadă determinată de cel mult un an școlar, cu posibilitatea prelungirii contractului sau în regim de plata cu ora, în condițiile legii și prezentei Metodologii, se realizează în funcțiile didactice de predare prevăzute la art. 165 coroborate cu prevederile art. 249 alin. (3), (5) - (28) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(2) în baza prevederilor art. 249 alin. (1), (7), (8), (9), (10), (16), (20), (24) și (25) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, încadrarea personalului didactic de predare în funcțiile didactice de predare din învățământul antepreșcolar, preșcolar și primar se realizează, raportat la studiile finalizate cu diplomă, după cum urmează:a) absolvenții cu diplomă ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente cu specializarea "Educator-puericultor" se încadrează în învățământul antepreșcolar în funcția didactică de educator;b) absolvenții cu diplomă ai unui program de studii universitare de masterat cu specializarea "Educație timpurie" se încadrează în învățământul antepreșcolar în funcția didactică de profesor pentru educație timpurie;c) absolvenții cu diplomă ai liceului pedagogic sau ai unei alte școli echivalente cu specializarea "Educatoare/Educator" se încadrează în învățământul preșcolar în funcția didactică de educatoare;d) absolvenții cu diplomă ai liceului pedagogic sau ai unei alte școli echivalente cu specializarea "Învățătoare/Învățător" se încadrează în învățământul primar în funcția didactică de învățător;e) absolvenții cu diplomă ai ciclului I de licență cu specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" se încadrează în învățământul preșcolar în funcția didactică de profesor pentru educație timpurie, iar în învățământul primar în funcția de profesor pentru învățământul primar;f) absolvenții cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori sau ai unei alte școli echivalente se încadrează în învățământul preșcolar în funcția didactică de educatoare, iar în învățământul primar în funcția didactică de învățător;g) absolvenții care au finalizat cu diplomă colegii universitare de institutori sau alte școli echivalente și studii universitare cu diplomă de licență, precum și cei care au echivalat învățământul universitar realizat prin colegiul universitar de institutori, cu ciclul I de studii universitare de licență, în baza prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se încadrează în învățământul preșcolar în funcția didactică de profesor pentru educație timpurie, iar în învățământul primar în funcția didactică de profesor pentru învățământul primar.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în anul școlar 2024-2025, în baza prevederilor art. 249 alin. (3), (5), (6), (13) și (20) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, încadrarea personalului didactic de predare în funcțiile didactice de predare din învățământul antepreșcolar, preșcolar și primar se realizează, raportat la studiile finalizate cu diplomă, după cum urmează:a) absolvenții cu diplomă ai liceului pedagogic cu specializarea "Educatoare/Educator" sau "Învățător/Învățătoare" care au absolvit sau vor absolvi cursuri de educație timpurie până la 1 septembrie 2027 în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți, precum și absolvenții cu diplomă ai liceului pedagogic cu specializarea "Educator-puericultor" se încadrează în învățământul antepreșcolar în funcția didactică de educator;b) absolvenții cu diplomă ai ciclului I de licență cu specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar", care au absolvit sau vor absolvi până la 1 septembrie 2027 cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți, se încadrează în învățământul antepreșcolar în funcția didactică de profesor pentru educație timpurie;c) absolvenții cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori ai altor școli echivalente care, până la data de 31 august 2023, au dobândit calitatea de titulari în învățământul preuniversitar/debutanți prevăzuți la art. 24 alin. (4) și (6)/angajați pe perioada viabilității postului se încadrează în învățământul preșcolar și primar în funcția didactică de institutor și se salarizează corespunzător funcției didactice de "institutor cu studii superioare de scurtă durată";d) absolvenții cu diplomă ai liceului pedagogic cu specializările "Educatoare/Educator" sau "Învățător/Învățătoare" și ai unei instituții de învățământ superior cu diplomă de licență care, până la data de 31 august 2023, au dobândit calitatea de titulari/debutanți prevăzuți la art. 24 alin. (4) și (6)/angajați pe perioada viabilității postului se încadrează în învățământul preșcolar în funcția didactică de profesor pentru educație timpurie, iar în învățământul primar în funcția didactică de profesor pentru învățământul primar.(4) Prevederile alin. (3) lit. c) și d) se aplică și personalului didactic de predare, corespunzător studiilor, care pe parcursul anului școlar 2023-2024, până la data de 31 august 2024, dobândește calitatea de titular/debutant prevăzut la art. 24 alin. (4) și (6) în învățământul preuniversitar particular.(5) În învățământul special, încadrarea în funcțiile didactice de predare se realizează în conformitate cu prevederile art. 165 coroborate cu prevederile art. 249 alin. (3), (11), (13), (12), (17) - (19) și (26) - (28) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(6) Suspendarea contractului individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată/determinată al personalului didactic de predare angajat în unități de învățământ preuniversitar de stat se dispune prin decizia directorului unității de învățământ emisă în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ, iar în unitățile de învățământ preuniversitar particular de către persoana juridică angajatoare, în situațiile prevăzute la art. 184, art. 221 alin. (1) și art. 227 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, în situația detașării personalului didactic de predare titular, precum și în alte situații prevăzute în Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar.(7) Nu poate ocupa/exercita o funcție didactică de predare sau orice activitate didactică în sistemul de învățământ preuniversitar persoana care a fost condamnată penal definitiv pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni contra vieții, integrității corporale sau sănătății, contra libertății persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hărțuire, trafic de minori, proxenetism, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, luare și dare de mită, trafic de influență, fals și uz de fals, furt calificat, pentru care nu a intervenit reabilitarea, conform prevederilor art. 168 alin. (7) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(8) În vederea verificării situațiilor prevăzute la alin. (7), în perioada de încadrare a personalului didactic de predare, conducerile unităților de învățământ solicită cadrelor didactice să depună la secretariatul unității de învățământ certificatul de cazier judiciar și certificatul/adeverința de integritate comportamentală prevăzut(ă) de Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, denumit în continuare Registru. În situația în care, în urma verificărilor certificatului de cazier judiciar, respectiv a certificatului/adeverinței de integritate comportamentală, se constată faptul că un cadru didactic are antecedente penale pentru infracțiuni prevăzute la alin. (7), pentru care nu a intervenit reabilitarea sau este înscris în Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, acesta pierde dreptul de a fi încadrat și este eliberat din funcția didactică.(9) Eliberarea din funcția didactică a personalului didactic de predare angajat în unități de învățământ preuniversitar de stat se dispune prin decizia directorului unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ, cu informarea ISJ/ISMB, iar în unitățile de învățământ preuniversitar particular de către persoana juridică angajatoare, cu informarea ISJ/ISMB, în situațiile prevăzute la alin. (8) la data constatării acestora, precum și într-una dintre următoarele situații:a) la încetarea de drept a contractului individual de muncă, conform prevederilor art. 55 lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, după aplicarea procedurilor prevăzute la art. 26 și 27, respectiv la art. 30 din prezenta Metodologie, dacă este cazul;b) la încetarea contractului individual de muncă prin acordul părților, la solicitarea cadrului didactic, conform prevederilor art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;c) ca urmare a concedierii pentru necorespundere profesională, conform prevederilor art. 61 lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;d) urmare a demisiei, conform prevederilor art. 81 din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;e) ca efect al aplicării sancțiunii disciplinare, în temeiul prevederilor art. 210 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(10) Deciziile emise privind încetarea contractului individual de muncă al personalului didactic de predare din unitățile de învățământ de stat, în situația în care contractul individual de muncă nu încetează de drept, se transmit către ISJ/ISMB, iar inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite decizia de constatare a încetării contractului individual de muncă, în conformitate cu prevederile art. 183 alin. (11) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(11) În situația în care, pentru un cadru didactic repartizat în două sau mai multe unități de învățământ de stat, s-a dispus eliberarea din funcție într-o unitate de învățământ, în baza deciziei directorului unității de învățământ, ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare, în temeiul prevederilor art. 210 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite decizia de anulare a repartizării cadrului didactic respectiv în toate unitățile de învățământ, precum și decizia prevăzută la alin. (10).(12) Posturile didactice/catedrele vacantate ca urmare a eliberării din funcția didactică a personalului didactic de predare angajat în unități de învățământ preuniversitar de stat se comunică la ISJ/ISMB.(13) Cadrele didactice sancționate cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă nu pot ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar de stat pentru o perioadă de 7 (șapte) ani școlari, conform prevederilor art. 215 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7 Reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar la nivel județean/nivelul municipiului București participă ca observatori la toate etapele mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar. În această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar constituite la nivelul ISJ/ISMB, au dreptul de a semnala președintelui acestei comisii eventualele nerespectări ale prevederilor legale și semnează împreună cu membrii comisiei documentele finale.  +  Capitolul II Constituirea, încadrarea și vacantarea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităților de învățământ preuniversitar/consorțiilor, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învățământ, a aprobării proiectelor planurilor de școlarizare și a ofertei educaționale  +  Secţiunea 1 Constituirea normei didactice de predare a personalului didactic de predare la nivelul unităților de învățământ preuniversitar/consorțiilor  +  Articolul 8(1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar se realizează, cu încadrarea în numărul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul ISJ/ISMB, conform planurilor-cadru de învățământ aprobate prin ordin al ministrului educației valabile pentru încadrarea personalului didactic de predare, potrivit anexei nr. 20, precizărilor transmise de Ministerul Educației, pe baza prevederilor legale privind constituirea formațiunilor de studiu, a proiectelor planurilor de școlarizare propuse de unitățile de învățământ aprobate cu sau fără modificări de către consiliul de administrație al ISJ/ISMB, în concordanță cu norma didactică de predare stabilită conform prevederilor art. 207 alin. (4) - (13) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(2) Activitatea personalului didactic de predare din unitățile de învățământ se stabilește conform art. 207 alin. (1) - (3) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(3) La clasele cu predare bilingvă, limbile moderne se predau pe grupe.(4) La clasele cu predare intensivă, limbile moderne și informatica se predau, de regulă, pe grupe, cu condiția încadrării în bugetul alocat și în numărul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul ISJ/ISMB.(5) În unitățile de învățământ cu predare simultană organizarea formațiunilor de studiu și normarea personalului didactic de predare se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(6) La constituirea normei didactice de predare se iau în considerare specializările în profilul postului, dobândite prin studii liceale pedagogice, postliceale, în cadrul școlilor de maiștri, universitare sau postuniversitare înscrise pe:a) diploma de bacalaureat și certificatul/certificatele de calificare profesională la absolvirea liceului pedagogic;b) diploma/diplomele de absolvire sau certificatul/certificatele de calificare profesională la absolvirea învățământului postliceal/școlilor de maiștri;c) diploma/diplomele de absolvire a învățământului universitar de scurtă durată;d) diploma/diplomele de licență la absolvirea învățământului universitar de lungă durată sau a ciclului I de studii universitare;e) diploma/diplomele de masterat/master la absolvirea ciclului II de studii universitare în corelație cu specializarea/specializările dobândită/dobândite în cadrul ciclului I de studii universitare de licență;f) diploma/diplomele de studii universitare integrate de licență și master;g) diploma/diplomele de absolvire a unor programe postuniversitare de conversie profesională/certificatul/certificatele de atestare a competențelor profesionale din cadrul programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă pentru dobândirea unei noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice, cu durata de cel puțin un an și jumătate (3 semestre) sau cu minimum 90 de credite transferabile;h) diploma/diplomele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate de Ministerul Educației - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obținerea de competențe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă sau ore conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră.(7) Cadrele didactice din învățământul preuniversitar, cu studii universitare de scurtă durată, care au dobândit atestatul/adeverința de echivalare a studiilor cu ciclul I de studii universitare de licență, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5553/2011, cu modificările și completările ulterioare, se salarizează corespunzător noii funcții didactice. Atestatul de echivalare acordă dreptul cadrelor didactice de a participa la programe de conversie profesională, dar nu conferă dreptul de înscriere la ciclul II de studii universitare de masterat.(8) Diplomele care atestă titlul științific de doctor și certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare postuniversitare nu se iau în considerare la stabilirea normei didactice de predare în învățământul preuniversitar.  +  Articolul 9(1) Norma didactică de predare-învățare, de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă, a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ, se constituie în baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, conform art. 207 alin. (4) - (13) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, și cuprinde ore prevăzute în planurile-cadru de învățământ la disciplinele corespunzătoare specializării/specializărilor în profilul postului didactic stabilit conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, dobândită/dobândite prin studii liceale pedagogice, postliceale, în cadrul școlilor de maiștri, universitare sau postuniversitare înscrise pe diplomele/actele de studii prevăzute la art. 8 alin. (6) sau ore la disciplinele prevăzute în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră.(2) În baza prevederilor art. 187 alin. (10) lit. d) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, precum și la constituirea normei didactice de predare pentru absolvenții învățământului superior se iau în considerare și:a) programele de conversie a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care asigură dobândirea de noi competențe pentru noi specializări și/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale cu durata de minimum un an și jumătate sau cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului solicitat, denumite în continuare programe de conversie profesională;b) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului didactic solicitat, finalizate cu diplomă obținută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată;c) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului didactic solicitat, finalizate cu diplomă obținută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de licență și masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal.(3) Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență se pot încadra, în funcție de specializările dobândite prin studii, în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, profesional, în clasele a IX-a și a X-a din învățământul liceal sau pe catedre de pregătire-instruire practică, precum și în palatele sau cluburile copiilor ori în cluburile sportive școlare. Cadrele didactice care finalizează programe de conversie profesională după finalizarea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată sau a ciclului II de studii universitare de master/masterat se pot încadra, în funcție de specializările dobândite prin studii, la orice nivel al învățământului preuniversitar. Pentru cadrele didactice care au dobândit două sau mai multe specializări, definitivarea în învățământ și gradele didactice II și I obținute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre celelalte specializări dobândite prin studii.(4) Prin excepție, dacă norma didactică de predare a cadrelor didactice calificate din învățământul gimnazial din mediul urban nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1), aceasta poate fi constituită în proporție de 2/3 din ore de la specializarea sau specializările de bază și în proporție de 1/3 din alte ore vacante existente la altă/alte discipline din aceeași arie curriculară, ore de pregătire pentru evaluări/examene naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, ore de învățare remedială, precum și cu activități de educație, complementare procesului de învățământ: școala după școală, învățare pe tot parcursul vieții, conform prevederilor art. 208 alin. (2), (3) și (9) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, cu menținerea drepturilor salariale. În învățământul gimnazial din mediul rural norma didactică de predare a cadrelor didactice calificate se poate constitui în proporție de 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitățile de bază și în proporție de 1/2 din alte ore vacante existente la altă/alte discipline, din ore de pregătire pentru evaluări/examene naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, ore de învățare remedială, precum și cu activități de educație, complementare procesului de învățământ: școala după școală, învățare pe tot parcursul vieții, conform prevederilor art. 208 alin. (2), (3) și (10) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, cu menținerea drepturilor salariale.(5) Cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică/logopedice se constituie, la propunerea CJRAE/CMBRAE, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin ordin al ministrului educației, în vigoare, propunere care se analizează și se aprobă de consiliul de administrație al ISJ/ISMB, cu încadrarea în numărul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul ISJ/ISMB. Profesorii din cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică efectuează 2-4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia școlii din ariile curriculare om și societate, consiliere și orientare ori în cadrul programului "A doua șansă", în acord cu planul-cadru, conform specializării/specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii, în concordanță cu Centralizatorul. La nivelul unităților de învățământ se asigură, în ordine, mai întâi orele necesare pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari/debutanți prevăzuți la art. 24 alin. (4) și (6)/angajați pe perioada viabilității postului pe catedre de istorie sau de educație socială (gândire critică și drepturile copilului, educație interculturală, educație pentru cetățenie democratică) ori pe catedre combinate de istorie și de educație socială (gândire critică și drepturile copilului, educație interculturală, educație pentru cetățenie democratică), în învățământul gimnazial, respectiv pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de economie, de economie aplicată, de educație antreprenorială sau pe catedre de discipline socio-umane (filosofie și logică și argumentare, psihologie, pedagogie, sociologie, studii sociale) în învățământul liceal, în concordanță cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră și apoi cele 2-4 ore/săptămână pentru profesorii titulari din cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică. La toate posturile didactice vacante/rezervate de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică publicate pentru etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar se precizează și orele de predare în specialitate. Profesorii titulari/debutanți prevăzuți la art. 24 alin. (4) și (6)/angajați pe perioada viabilității postului din cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică, pentru care nu pot fi asigurate minimum 2 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la decizia școlii ori în cadrul programului "A doua șansă" la nivelul unităților de învățământ la care este arondat cabinetul de asistență psihopedagogică, participă la ședința de completare a normei didactice de predare în alte unități de învățământ din aceeași localitate în care este situat cabinetul. În situații excepționale, dacă nici în etapa de completare a normei didactice nu pot fi asigurate minimum 2 ore/săptămână de predare în specialitate, la nivelul localității, profesorii din cabinetele de asistență psihopedagogică pot desfășura 2 ore/săptămână activități de educație complementare procesului de învățământ conform art. 208 alin. (3) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(6) În situația în care numărul de elevi/preșcolari pentru care se asigură asistența psihopedagogică din cadrul unității/unităților de învățământ la care este normat un cabinet școlar/interșcolar de asistență psihopedagogică scade sub numărul minim prevăzut la art. 207 alin. (9) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, pentru evitarea situației de restrângere de activitate a profesorului din cabinetul de asistență psihopedagogică titular din cabinetul respectiv, consiliul de administrație al CJRAE/CMBRAE identifică, la nivelul localității în care funcționează cabinetul școlar/interșcolar unde s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, unități de învățământ pentru care nu se asigură asistența psihopedagogică elevilor/preșcolarilor și le arondează cabinetului respectiv. În situația în care, la nivelul unei localități în care funcționează cabinetul școlar/interșcolar de asistență psihopedagogică în care s-a înregistrat diminuarea numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală, nu se identifică unități de învățământ în care nu se asigură asistența psihopedagogică a elevilor/preșcolarilor, cabinetului respectiv i se pot aronda/redistribui și unități de învățământ din alte localități învecinate. În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic de predare titular, propunerile identificate de consiliul de administrație al CJRAE/CMBRAE se supun aprobării consiliului de administrație al ISJ/ISMB. În baza hotărârii consiliului de administrație al ISJ/ISMB se emit noi decizii de repartizare profesorilor din cabinetele de asistență psihopedagogică pentru care se schimbă structura unităților de învățământ în care sunt normate cabinetele interșcolare de asistență psihopedagogică.(7) Prevederile alin. (6) se aplică și profesorilor-logopezi din cabinetele logopedice interșcolare, în situația diminuării numărului de elevi/preșcolari sub limita minimă legală prevăzută la art. 207 alin. (10) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(8) Cadrele didactice care beneficiază de reducerea normei didactice de predare, fără diminuarea salariului, conform prevederilor legale în vigoare, depun cereri în perioada constituirii normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular propriu, respectiv la începutul lunii septembrie, până la data începerii cursurilor, de către cadrele didactice încadrate ca urmare a derulării etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025. Orele eliberate se ocupă numai pe perioadă determinată în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. După începerea cursurilor, consiliile de administrație din unitățile de învățământ pot aproba cereri privind reducerea normei didactice de predare a cadrelor didactice, în condițiile art. 207 alin. (12) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, cu avizul ISJ/ISMB.(9) Înființarea și reprofilarea în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare de noi cercuri, respectiv de noi discipline sau ramuri sportive se realizează pe baza acordului emis de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și cu respectarea înregistrării în Certificatul de Identitate Sportivă, de regulă în perioada întocmirii proiectului planului de școlarizare.  +  Secţiunea a 2-a Condiții de ocupare a posturilor didactice/catedrelor constituite la nivelul unităților de învățământ preuniversitar/consorțiilor  +  Articolul 10(1) Studenții și absolvenții învățământului preuniversitar și superior care optează pentru cariera didactică au obligația respectării condițiilor de ocupare prevăzute la art. 176 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, începând cu anul 2027.(2) În anul școlar 2024-2025, posturile didactice/catedrele din învățământul preuniversitar se ocupă de absolvenți cu diplomă ai învățământului liceal pedagogic sau ai unor școli echivalente, ai învățământului postliceal și ai învățământului superior care îndeplinesc condițiile de ocupare prevăzute la art. 176 alin. (3) - (5), coroborate cu cele prevăzute la art. 249 alin. (1), (3), (5) - (28) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(3) Disciplina "Religie" poate fi predată de absolvenți ai învățământului superior cu specializări în concordanță cu Centralizatorul, în baza avizului emis de cultele religioase recunoscute oficial de stat, conform prevederilor art. 87 alin. (3) și 191 alin. (8) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11(1) În baza prevederilor art. 249 alin. (5), (6), (7), (8) și (16) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, posturile didactice din învățământul antepreșcolar pot fi ocupate de:a) absolvenți cu diplomă ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente cu specializarea "Educator-puericultor", încadrați în funcția didactică de educator;b) absolvenți cu diplomă ai liceului pedagogic cu specializarea "Educatoare/Educator" sau "Învățător/Învățătoare" care au absolvit cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți, încadrați în funcția didactică de educator;c) absolvenți cu diplomă ai ciclului I de licență cu specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" care au absolvit cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți, încadrați în funcția didactică de profesor pentru educație timpurie;d) absolvenți cu diplomă ai unui program de studii universitare de masterat cu specializarea "Educație timpurie" și care îndeplinesc una dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (5), (7) sau (8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1) sau ai unui program de studii universitare de masterat didactic cu specializarea "Educație timpurie", organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare, încadrați în funcția didactică de profesor pentru educație timpurie.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în baza prevederilor art. 249 alin. (5), (6), (13) și (15) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare:a) personalul didactic de predare prevăzut la art. 106 alin. (2) din creșele de stat arondate unităților de învățământ preuniversitar, precum și cel din creșele cu personalitate juridică, nearondate unei unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare, conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2022, poate ocupa funcția didactică de educator în învățământul antepreșcolar, începând cu anul școlar 2024-2025, având obligația ca, până la data de 1 septembrie 2028, să finalizeze cu diplomă studii care se încadrează în prevederile art. 176 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, ori într-una dintre condițiile de studii prevăzute la alin. (1);b) în vederea asigurării personalului didactic necesar în creșele preluate în cadrul sistemului de educație în baza prevederilor Ordonanței de urgență nr. 100/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2022, în etapele de mobilitate a personalului didactic de predare pentru anul școlar 2024-2025, pot fi încadrați cu statut de cadru didactic calificat, în regim de plata cu ora, prin detașare sau pe perioadă determinată și:(i) absolvenți cu diplomă ai liceului pedagogic cu specializarea "Educatoare/Educator" sau "Învățător/Învățătoare" care vor absolvi cursuri de educație timpurie până la 1 septembrie 2027 în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți, încadrați în funcția didactică de educator;(ii) absolvenții cu diplomă ai ciclului I de licență cu specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" care vor absolvi până la 1 septembrie 2027 cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți, încadrați în funcția didactică de profesor pentru educație timpurie.(3) În conformitate cu prevederile art. 249 alin. (7), (8), (24) și (25) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, posturile didactice din învățământul preșcolar pot fi ocupate de:a) absolvenți ai studiilor liceale pedagogice cu specializarea "Educatoare/Educator", încadrați în funcția didactică de educatoare;b) absolvenți ai colegiilor universitare de institutori cu specializări în concordanță cu Centralizatorul încadrați în funcția didactică de educatoare;c) absolvenți ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor școli echivalente cu specializări în concordanță cu Centralizatorul și ai ciclului I de studii universitare de licență încadrați în funcția didactică de profesor pentru educație timpurie;d) absolvenți cu diplomă ai colegiului universitar de institutori cu specializări în concordanță cu Centralizatorul, care și-au echivalat învățământul universitar realizat prin colegiul universitar de institutori cu ciclul I de studii universitare de licență, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, încadrați în funcția didactică de profesor pentru educație timpurie;e) absolvenți ai ciclului I de studii universitare de licență cu specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" încadrați în funcția didactică de profesor pentru educație timpurie.(4) În conformitate cu prevederile art. 249 alin. (1), (9), (10), (24) și (25) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, posturile didactice din învățământul primar pot fi ocupate de:a) absolvenți cu diplomă ai studiilor liceale pedagogice sau ai unei școli echivalente cu specializarea "Învățător/Învățătoare", încadrați în funcția didactică de învățător;b) absolvenți cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu specializări în concordanță cu Centralizatorul încadrați în funcția didactică de învățător;c) absolvenți ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor școli echivalente cu specializări în concordanță cu Centralizatorul și ai ciclului I de studii universitare de licență încadrați în funcția didactică de profesor pentru învățământul primar;d) absolvenți cu diplomă ai colegiului universitar de institutori sau ai altor școli echivalente cu specializări în concordanță cu Centralizatorul, care și-au echivalat învățământul universitar realizat prin colegiul universitar de institutori cu ciclul I de studii universitare de licență, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, încadrați în funcția didactică de profesor pentru învățământul primar;e) absolvenți ai ciclului I de studii universitare de licență cu specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" încadrați în funcția didactică de profesor pentru învățământul primar.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și (4), în conformitate cu prevederile art. 249 alin. (3) și (13) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare:a) absolvenții colegiilor universitare de institutori sau ai unor școli echivalente cu specializări în concordanță cu Centralizatorul care, până la data de 31 august 2023, au dobândit calitatea de titulari/debutanți prevăzuți la art. 24 alin. (4) și (6)/angajați pe perioada viabilității postului în învățământul preșcolar sau primar rămân încadrați în funcția didactică de institutor și se salarizează corespunzător funcției de "institutor cu studii superioare de scurtă durată";b) absolvenții cu diplomă ai liceului pedagogic cu specializările "Educatoare/Educator" sau "Învățător/Învățătoare" și ai unei instituții de învățământ superior cu diplomă de licență care, până la data de 31 august 2023, au dobândit calitatea de titulari/debutanți prevăzuți la art. 24 alin. (4) și (6)/angajați pe perioada viabilității postului rămân încadrați în învățământul preșcolar în funcția didactică de profesor pentru educație timpurie, iar în învățământul primar în funcția didactică de profesor pentru învățământul primar;(6) Prevederile alin. (5) se aplică și personalului didactic de predare, corespunzător studiilor, care pe parcursul anului școlar 2023-2024, până la data de 31 august 2024, dobândește calitatea de titular/debutant prevăzut la art. 24 alin. (4) și (6) în învățământul preuniversitar particular.(7) În învățământul preșcolar și primar alternativ trebuie îndeplinite, după caz, condițiile de studii prevăzute la alin. (3)-(6), precum și parcurgerea și finalizarea cel puțin a unui modul pedagogic specific alternativei educaționale, cu diplomă/certificat/adeverință.  +  Articolul 12(1) Orele de limbi moderne din învățământul primar se atribuie astfel:a) în norma didactică de predare a profesorilor titulari/debutanți prevăzuți la art. 24 alin. (4) și (6)/angajați pe perioada viabilității postului, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;b) absolvenților colegiilor universitare de institutori sau profesorilor pentru învățământul primar/învățătorilor de la grupa sau clasa respectivă, în cadrul activităților postului, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii ori prin certificatul de competență;c) profesorilor care au specializări în profilul catedrei, în concordanță cu Centralizatorul, în norma didactică de predare, prin detașare sau în regim de plata cu ora;d) absolvenților colegiilor universitare de institutori, profesorilor pentru învățământul primar/învățătorilor de la altă grupă sau clasă, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii ori prin certificatul de competență, în regim de plata cu ora.(2) Orele de limba maternă pentru minoritățile naționale normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română se pot constitui în catedre, cu încadrarea strictă în numărul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul ISJ/ISMB. Pe catedrele astfel constituite pot fi încadrați:a) pe perioadă nedeterminată/determinată, prin detașare sau în regim de plata cu ora, profesori de specialitate, absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare care au înscrisă pe diploma de licență/absolvire specializarea "Limba maternă" a minorității naționale respective, conform Centralizatorului, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (5), (7) sau (8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1);b) pe perioadă nedeterminată/determinată, prin detașare sau în regim de plata cu ora, absolvenți cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu durata studiilor de 3-4 ani cu specializarea "Institutori-Limba maternă" sau pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă și a doua specializare, dar care au menționată în foaia matricolă/suplimentul la diplomă direcția de studiu "Limba maternă";c) pe perioadă nedeterminată/determinată, prin detașare sau în regim de plata cu ora, absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de licență cu specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" care au menționată în foaia matricolă/suplimentul la diplomă direcția de studiu "Limba maternă" sau care dețin certificat de competență pentru predarea limbii materne respective eliberat de o instituție de învățământ superior;d) pe perioadă determinată sau în regim de plata cu ora învățători, profesori pentru învățământ primar sau absolvenți ai colegiilor universitare de institutori care au susținut în cadrul concursului național/județean proba scrisă conform prevederilor art. 67 alin. (10) lit. c).(3) În unitatea de învățământ în care nu există personal didactic de predare de specialitate pentru predarea curriculumului de limbă maternă la învățământul primar, conform alin. (2), orele de limbă maternă sunt predate, de regulă, de învățători, profesori, absolvenți cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori de la clasa respectivă care cunosc limba maternă, orele respective fiind retribuite prin plata cu ora. Consiliul de administrație al unității de învățământ decide care dintre profesorii pentru învățământ primar, învățătorii sau absolvenții colegiilor universitare de institutori cunoscători ai limbii materne respective pot preda limba maternă și la alte clase din ciclul primar, în regim de plata cu ora.(4) Educatoarele, profesorii pentru educația timpurie, învățătorii, profesorii pentru învățământul primar și absolvenții colegiilor universitare de institutori încadrați în învățământul preșcolar/primar la grupe/clase cu predare în limbile minorităților naționale sunt remunerați, în regim de plata cu ora, pentru orele care depășesc numărul acestora prevăzut în planurile-cadru de învățământ de la grupele/clasele cu predare în limba română.(5) Educatoarele, profesorii pentru educația timpurie, învățătorii, profesorii pentru învățământul primar și absolvenții colegiilor universitare de institutori încadrați în învățământul preșcolar/primar la grupe/clase cu predare în limbile minorităților naționale predau disciplinele "Comunicare în limba română", precum și "Limba și literatura română" pe tot parcursul ciclului preșcolar/primar.(6) În unitatea de învățământ în care nu există personal didactic de predare calificat pentru predarea disciplinei "Religie" la învățământul primar, consiliul de administrație al unității de învățământ decide care dintre profesorii pentru învățământ primar sau absolvenții colegiilor universitare de institutori calificați și abilitați în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educației și cultele religioase recunoscute oficial de stat pot preda "Religia" la clase din ciclul primar, în regim de plata cu ora. Orele respective se plătesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(7) Orele de educație fizică predate de profesorii pentru învățământ primar sau de absolvenții colegiilor universitare de institutori ai claselor respective, care fac dovada specializării în educație fizică prin diploma de studii, sunt remunerate în sistem de plata cu ora.(8) Încadrarea și salarizarea absolvenților colegiilor universitare de institutori pe orele de limbi moderne/materne, religie sau educație fizică din învățământul primar se realizează, după caz, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f) sau art. 6 alin. (3) lit. c).  +  Articolul 13(1) Conform prevederilor art. 176 alin. (5) și art. 249 alin. (3), (11) - (13) și (23) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, posturile didactice/catedrele de profesor din învățământul gimnazial, din învățământul profesional și cele din palatele și cluburile copiilor pot fi ocupate, cu îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 alin. (1) ori a uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (5), (7) sau (8), de:a) absolvenți cu diplomă de licență sau de absolvire ai unei instituții de învățământ superior ori ai unui colegiu pedagogic în profilul postului sau ai ciclului I de studii universitare de licență și ai ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului;b) absolvenți ai programelor de conversie profesională în profilul postului cu durata de minimum un an și jumătate sau cu minimum 90 de credite transferabile;c) absolvenți ai studiilor postuniversitare în profilul postului, cu durata de cel puțin un an și jumătate sau cu minimum 90 de credite transferabile, aprobate de Ministerul Educației: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat;d) absolvenți ai studiilor universitare de masterat în profilul postului care se încadrează în prevederile art. 9 alin. (2) lit. b) sau c).(2) În mod excepțional, în lipsa profesorilor de specialitate cu specializări prevăzute la alin. (1), catedrele de limbi moderne/materne, de educație plastică, de educație muzicală, de educație fizică și de religie din învățământul gimnazial și din învățământul profesional pot fi ocupate pe perioadă determinată, prin detașare sau în regim de plata cu ora, de cadre didactice care au absolvit cu diplomă colegii universitare de institutori cu a doua specializare în profilul catedrei sau colegii universitare de institutori, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă și a doua specializare, dar care au menționată în foaia matricolă direcția de studiu în a doua specializare: limba modernă/maternă, muzică, desen, arte plastice sau educație fizică, încadrați și salarizați, după caz, conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f) sau art. 6 alin. (3) lit. c).(3) Disciplina "Educație economico-financiară" poate fi predată și de absolvenții învățământului universitar de lungă durată sau ai ciclului I de studii universitare de licență care au înscrisă pe diploma de licență specializările "Filosofie", "Ordine și siguranță publică", "Drept", "Științe juridice", cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (5)-(8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1).(4) Orele de educație tehnologică se desfășoară pe clase. Catedrele de "Educație tehnologică" pot fi ocupate de:a) profesori titulari pe catedre de educație tehnologică în concordanță cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, absolvenți cu diplomă ai învățământului superior cu specializarea "Educație tehnologică" sau specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol;b) absolvenți cu diplomă ai învățământului superior cu specializarea "Educație tehnologică", în concordanță cu Centralizatorul, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (5)-(8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), pe perioadă nedeterminată sau determinată;c) absolvenți cu diplomă ai învățământului superior cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, în concordanță cu Centralizatorul, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (5)-(8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), pe perioadă determinată.(5) În lipsa profesorilor de specialitate prevăzuți la alin. (4), catedrele de "Educație tehnologică" pot fi ocupate de profesori titulari pe alte catedre, cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, prin detașare sau în regim de plata cu ora, conform prezentei Metodologii. Absolvenții cu diplomă ai învățământului superior cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, care nu sunt titulari, pot fi încadrați pe catedrele de "Educație tehnologică", în lipsa profesorilor de specialitate prevăzuți la alin. (4), pe perioadă determinată, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (5)-(8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), fiind salarizați ca personal didactic de predare cu studii corespunzătoare postului.(6) Opționalul integrat la nivelul mai multor arii curriculare la clasele V-VIII este predat de cadre didactice care au specializări care le conferă dreptul de a preda discipline care intră în structura opționalului respectiv. Încadrarea cadrelor didactice pentru predarea opționalului integrat la nivelul mai multor arii curriculare se realizează de consiliul de administrație al unității de învățământ cu avizul comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar constituite la nivelul ISJ/ISMB.  +  Articolul 14(1) Conform prevederilor art. 176 alin. (5) și art. 249 alin. (3), (11) - (13) și (23) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, posturile didactice/catedrele de profesor în învățământul liceal, clasele IX-XII/XIII, precum și în învățământul postliceal sau în școli de maiștri, pot fi ocupate, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (6), (7) sau (8), de:a) absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior de lungă durată sau echivalentă acesteia în profilul postului ori absolvirea cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență și ai ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului;b) absolvenți ai programelor de conversie profesională în profilul postului cu durata de minimum un an și jumătate sau cu minimum 90 de credite transferabile, efectuate după finalizarea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată sau a ciclului II de studii universitare de masterat;c) absolvenți ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel puțin un an și jumătate sau cu minimum 90 de credite transferabile, aprobate de Ministerul Educației: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat;d) absolvenți ai studiilor universitare de masterat care se încadrează în prevederile art. 9 alin. (2) lit. b) sau c).(2) În mod excepțional, în lipsa profesorilor de specialitate care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la alin. (1), după derularea etapelor de mobilitate conform Calendarului, pe catedrele din învățământul liceal, clasele a IX-a și a X-a, pot fi încadrați, prin detașare, în regim de plata cu ora sau pe perioadă determinată, absolvenți ai ciclului I de studii universitare de licență cu specializări în profilul postului, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3) sau (5) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1).  +  Articolul 15(1) Disciplinele "Studii sociale", "Literatură universală", "Științe" și "Educație artistică" din învățământul liceal intră în norma de predare a absolvenților cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență urmat de ciclul II de studii universitare de masterat/program de masterat didactic organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare, ai studiilor universitare de lungă durată, precum și a absolvenților cu diplomă ai unor programe de conversie profesională ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel puțin un an și jumătate sau cu minimum 90 de credite transferabile, aprobate de Ministerul Educației, studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat sau care se încadrează în prevederile art. 9 alin. (2) lit. b) sau c), cu specializări în concordanță cu Centralizatorul și îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (6), (7) sau (8).(2) Disciplinele "Educație antreprenorială" și "Economie aplicată" pot fi predate și de absolvenții învățământului universitar de lungă durată care au înscrisă pe diploma de licență specializarea filosofie, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (6)-(8).(3) Cadrele didactice titulare/angajate pe perioada viabilității pe catedre de "Filosofie" sau de "Filosofie-Studii sociale", precum și cadrele didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) repartizate pe catedre de "Filosofie" sau de "Filosofie-Studii sociale" aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore în specialitate, conform documentului de numire/transfer/repartizare, își pot constitui/completa norma didactică de predare și cu ore de "Educație antreprenorială", "Economie" sau "Economie aplicată", cu condiția să fi avut în încadrare, în anii ulteriori titularizării/repartizării, ore la aceste discipline, precum și cu ore de "Psihologie" sau "Sociologie". Cadrele didactice titulare/angajate pe perioada viabilității pe catedre de "Sociologie" sau de "Sociologie-Studii sociale", precum și cadrele didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) repartizate pe catedre de "Sociologie" sau de "Sociologie-Studii sociale" aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore în specialitate, conform documentului de numire/transfer/repartizare, își pot constitui/completa norma didactică de predare și cu ore de "Filosofie", "Psihologie" sau "Logică, argumentare și comunicare". Cadrele didactice titulare/angajate pe perioada viabilității pe catedre de "Psihologie" sau de "Psihologie-Studii sociale", precum și cadrele didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) repartizate pe catedre de "Psihologie" sau de "Psihologie-Studii sociale" aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore în specialitate, conform actului de numire/transfer/repartizare, își pot constitui/completa norma didactică de predare și cu ore de "Filosofie", "Sociologie" sau "Logică, argumentare și comunicare".(4) Prevederile alin. (3) se aplică și pentru profesorii din cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică la stabilirea celor 2-4 ore/săptămână de predare în specialitate.(5) Cadrului didactic titular pe o catedră de "Informatică", potrivit documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, i se poate constitui, la cerere, norma didactică de predare, la nivelul unității/unităților de învățământ în care este titular, și cu ore de "Tehnologia informației și a comunicațiilor", "Tehnologia informației și a comunicațiilor și utilizarea tehnicii de calcul", "Elemente de statistică și informatică medicală" sau "Procesarea computerizată a imaginii". Cadrului didactic titular pe o catedră de "Tehnologia informației și a comunicațiilor" sau de "Tehnologia informației și a comunicațiilor și utilizarea tehnicii de calcul" ori de "Elemente de statistică și informatică medicală", potrivit documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, care îndeplinește condițiile de studii pentru ocuparea unei catedre de "Informatică" în concordanță cu Centralizatorul, i se poate constitui, la cerere, norma didactică de predare, la nivelul unității/unităților de învățământ în care este titular, și cu ore de "Informatică" sau de "Procesarea computerizată a imaginii".(6) Personalul didactic de predare titular pe un post/catedră de "Corepetitor"/"Acompaniament" din liceele vocaționale, din unitățile cu învățământ integrat și suplimentar de artă ori din palatele și cluburile copiilor/Palatul Național al Copiilor rămâne încadrat ca personal didactic de predare titular, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, în aceeași unitate de învățământ, și beneficiază de toate drepturile legale prevăzute pentru personalul didactic de predare titular în sistemul de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 16(1) Conform prevederilor art. 176 alin. (5) și art. 249 alin. (3), (11) - (13) și (23) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, catedrele de pregătire-instruire practică din învățământul liceal, din învățământul profesional și din învățământul postliceal/școlile de maiștri pot fi ocupate de:a) absolvenți cu specializări în profilul postului care au finalizat cu diplomă studii universitare de lungă durată, programe de conversie profesională ori studii postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau cu minimum 90 de credite transferabile, aprobate în acest scop de Ministerul Educației, studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat sau studii care se încadrează în prevederile art. 9 alin. (2) lit. b) sau c), ciclul I de studii universitare de licență, ciclul I de studii universitare de licență urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu condiția îndeplinirii uneia dintre cerințele de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (5)-(8) ori a cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1) sau de absolvenți cu specializări în profilul postului care au finalizat cu diplomă ciclul I de studii universitare de licență urmat de un program de masterat didactic organizat conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4524/2020, cu modificările ulterioare, încadrați în funcția didactică de profesor de instruire practică și salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcția didactică de "profesor cu studii superioare de lungă durată";b) absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de scurtă durată cu specializări în profilul postului și cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (5), (7) sau (8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), încadrați în funcția didactică de profesor de instruire practică și salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcția didactică de "profesor cu studii superioare de scurtă durată";c) absolvenți cu diplomă ai școlilor postliceale sau ai școlilor de maiștri cu specializări în profilul postului și cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (4) sau (8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), încadrați în funcția didactică de maistru-instructor și salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcția didactică de "maistru - instructor".d) absolvenți cu diplomă ai unei școli postliceale sau școli de maiștri cu specializări în profilul postului și cu diplomă de absolvire sau de licență ai învățământului superior într-un alt domeniu, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (4) sau (8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1) care, până la data de 31 august 2023, au dobândit calitatea de titulari în învățământul preuniversitar/debutanți prevăzuți la art. 24 alin. (4) și (6)/angajați pe perioada viabilității postului, încadrați în funcția didactică de institutor cu studii superioare de scurtă sau lungă durată, după caz, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcția de "institutor cu studii superioare de scurtă sau lungă durată".(2) Prevederile alin. (1) lit. d) se aplică și personalului didactic de predare care pe parcursul anului școlar 2023-2024, până la data de 31 august 2024, dobândește calitatea de titular/debutant prevăzut la art. 24 alin. (4) și (6) în învățământul preuniversitar particular.(3) Norma didactică de predare-învățare, de instruire practică și de evaluare curentă a elevilor în clasă pentru cadrele didactice care au finalizat cu diplomă studii universitare/postuniversitare/de conversie profesională, studii postliceale sau școli de maiștri, încadrate pe catedre de pregătire-instruire practică în funcția didactică de profesor de instruire practică sau de maistru-instructor este de 24 ore pe săptămână, respectiv de 20 ore pe săptămână în învățământul special, indiferent de nivelul studiilor.(4) Începând cu data de 1 septembrie 2027 pot opta pentru cariera didactică, în vederea încadrării pe catedre de pregătire-instruire practică, absolvenții cu diplomă ai școlilor postliceale sau ai școlilor de maiștri, care au absolvit învățământul liceal cu diplomă de bacalaureat.(5) Orele de laborator tehnologic din învățământul profesional/liceal/postliceal se includ în catedrele de discipline tehnologice și sunt predate de profesori de specialitate, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) și a prevederilor art. 207 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 207 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, pentru învățământul special.(6) Încadrarea cadrelor didactice pe catedrele de laborator tehnologic și de pregătire-instruire practică se realizează în funcție de modul de organizare a acestei activități pe niveluri de învățământ, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3) și art. 14 alin. (1) și (2). Activitățile de laborator tehnologic și de pregătire-instruire practică se efectuează în condițiile legii.(7) Orele de laborator tehnologic și de instruire practică predate în cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 3 după finalizarea traseului educațional corespunzător din cadrul Programului "A doua șansă" - învățământ secundar pot fi incluse în norma didactică de predare sau atribuite în regim de plata cu ora, după caz.(8) Pe parcursul unui an școlar, un profesor de specialitate poate avea în încadrare cel mult o clasă de elevi care efectuează stagiul de pregătire practică prevăzut la alin. (7). Orele vacante de laborator tehnologic și de instruire practică din cadrul stagiilor de pregătire practică prevăzute la alin. (7) se ocupă doar pe perioadă determinată.(9) Catedrele de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" pot fi ocupate de absolvenți ai învățământului superior/postliceal, cu avizul Inspectoratului General al Poliției (IGP)/Autorității Rutiere Române (ARR), având oricare din specializările care le conferă dreptul de a ocupa catedre de pregătire/instruire practică, în concordanță cu Centralizatorul.  +  Articolul 17(1) Posturile de profesor în centre și cabinete școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică arondate la unități de învățământ de nivel preșcolar, primar, gimnazial sau profesional pot fi ocupate de absolvenți cu diplomă ai învățământului superior, cu specializări în concordanță cu Centralizatorul.(2) Posturile de profesor în centre și cabinete școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică arondate la unități de învățământ de nivel liceal/postliceal, unități de învățământ având clase pregătitoare-XII/XIII sau clase V-XII/XIII pot fi ocupate de absolvenți ai învățământului superior, cu specializări în concordanță cu Centralizatorul, care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la art. 14 alin. (1).(3) Până la data de 1 septembrie 2028, profesorii încadrați în cadrul CJRAE/CMBRAE sau în cabinetele de asistență psihopedagogică în baza studiilor universitare de lungă/scurtă durată sau a ciclului I de studii universitare cu una dintre specializările "Asistență socială", "Antropologie", "Resurse umane" sau "Sociologie" din profilul/domeniul "Asistență socială", "Sociologie", "Sociopsihopedagogie" sau "Teologie" ori ai ciclului I de studii universitare cu una dintre specializările "Asistență socială", "Antropologie", "Pedagogia învățământului primar și preșcolar", "Resurse umane" sau "Sociologie", din profilul/domeniul "Asistență socială", "Sociologie" sau "Științe ale educației" și ai unui program de studii universitare de masterat din domeniul "Asistență socială" sau "Sociologie" au obligația absolvirii unui program de studii universitare de masterat cu specializarea "Consiliere școlară și în carieră".(4) Posturile didactice de profesor-logoped din centrele logopedice interșcolare și din cabinetele școlare/interșcolare pot fi ocupate de absolvenți cu diplomă ai învățământului superior cu specializări în concordanță cu Centralizatorul.  +  Articolul 18(1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul special, personalul didactic de predare trebuie să îndeplinească, după caz, condițiile de studii prevăzute la art. 11, art. 13 alin. (1) sau (2), art. 14 alin. (1) sau (2), art. 16, iar pentru alte specializări decât cele psihopedagogice prevăzute în anexa nr. 16 este necesar și un stagiu atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială.(2) Posturile didactice/catedrele din învățământul special pot fi ocupate de absolvenți ai învățământului liceal pedagogic/postliceal/superior cu specializări în concordanță cu Centralizatorul care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1).(3) Pentru clasele/grupele/unitățile de învățământ special în care se utilizează curriculum-ul școlii de masă sau curriculum-ul școlii de masă adaptat, posturile didactice/catedrele se constituie pe discipline, conform planurilor-cadru în vigoare și se ocupă cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii de absolvenți ai învățământului postliceal/superior cu specializări în concordanță cu Centralizatorul care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1).(4) Posturile de profesor preparator (nevăzător) din învățământul special pot fi ocupate de profesori nevăzători care îndeplinesc pentru gimnaziu condițiile de studii prevăzute la art. 13 alin. (1) și condițiile prevăzute la alin. (1) privind stagiul atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială, respectiv pentru liceu condițiile de studii prevăzute la art. 14 alin. (1) și condițiile prevăzute la alin. (1) privind stagiul atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială.(5) În mod excepțional, în lipsa absolvenților care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (4), posturile de profesor preparator (nevăzător) din învățământul special liceal, clasele a IX-a și a X-a, pot fi ocupate pe perioadă determinată de profesori nevăzători care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) și condițiile prevăzute la alin. (1) privind stagiul atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială.(6) În situația în care nu există nici un candidat nevăzător, postul de profesor preparator (nevăzător) poate fi ocupat pe perioadă determinată și de alte cadre didactice care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la alin. (3) și (4).(7) Disciplinele religie, educație fizică și activități sportive și limbile moderne prevăzute în planurile-cadru de la clasele/grupele/unitățile de învățământ special sunt predate de cadre didactice de specialitate cu specializări în concordanță cu Centralizatorul care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), conform prevederilor art. 87 alin. (3), art. 191 alin. (8) și art. 208 alin. (1), (2), (4) și (7) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare. Disciplinele din aria curriculară "tehnologii" și activitățile de pre-profesionalizare la clasele a IX-a și a X-a din învățământul special gimnazial, precum și pregătirea-instruirea practică în învățământul special profesional și liceal sunt desfășurate de cadrele didactice de specialitate cu specializări în concordanță cu Centralizatorul care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1).(8) Cadrele didactice titulare în învățământul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin, de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog sau de profesor-logoped, care nu au specializări în concordanță cu Centralizatorul, au obligația de a urma studii universitare sau programe de conversie profesională cu specializări în psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau științele educației, în concordanță cu Centralizatorul pentru învățământ special.(9) Cadrele didactice titulare în învățământul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin care, până la data soluționării restrângerilor de activitate conform Calendarului, nu fac dovada finalizării cu diplomă a programelor de studii prevăzute la alin. (8), intră în restrângere de activitate fiind transferate pe posturi didactice/catedre în specialitate, în concordanță cu Centralizatorul. În situația în care, după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, conform Calendarului, posturile didactice ale acestora nu se ocupă cu personal didactic de predare calificat, conform Centralizatorului, cadrele didactice respective rămân, cu acordul acestora, încadrate prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată pe posturile respective. În etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, cadrele didactice titulare în învățământul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin, care nu fac dovada finalizării cu diplomă a programelor de studii prevăzute la alin. (8), pot ocupa numai posturi didactice/catedre în specialitate, în concordanță cu Centralizatorul.(10) În mod excepțional, în lipsa personalului didactic de predare de specialitate cu studii conform alin. (1)-(8), după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, conform Calendarului, în învățământul special pot fi încadrați pe perioadă determinată cu statut de personal didactic de predare calificat:a) absolvenți ai învățământului superior care au înscrisă pe diplomă specializările limba română sau limba și literatura română pe posturi de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog sau de profesor-logoped;b) oricare dintre absolvenții instituțiilor de învățământ superior, cu specializări dobândite în cadrul ciclului II de studii universitare de masterat sau în cadrul învățământului universitar de lungă durată, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin.(6)-(8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), care îndeplinesc și condițiile prevăzute la alin. (1) privind stagiul atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială, pe posturile de profesor itinerant și de sprijin și posturile de profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială de la orice nivel;c) oricare din absolvenții instituțiilor de învățământ superior, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (5)-(8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), care îndeplinesc și condițiile prevăzute la alin. (1) privind stagiul atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială, cu excepția absolvenților colegiilor universitare de institutori, pe posturile de profesor itinerant și de sprijin de nivel profesional, gimnazial, primar sau preșcolar, precum și pe posturile de profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială.(11) Cadrele didactice titulare în învățământul special care nu îndeplinesc condiția prevăzută la alin. (1) privind stagiul atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială intră în restrângere de activitate.(12) Pentru cadrele didactice titulare în învățământul special pe posturi de profesor-educator se recomandă să urmeze studii universitare/postuniversitare/programe de conversie profesională cu specializări în psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau științele educației, în concordanță cu Centralizatorul pentru învățământ special.  +  Articolul 19(1) Norma didactică de predare a personalului didactic de predare din cluburile sportive școlare: profesor, antrenor, profesor-antrenor este de 18 ore pe săptămână și se constituie conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea cluburilor sportive școlare, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 6224/2023. Posturile didactice/catedrele din cluburile sportive școlare și din unitățile de învățământ în care sunt organizate clase cu program sportiv pot fi ocupate de:a) profesori care se încadrează în condițiile de studii prevăzute la art. 13 alin. (1) pentru clase cu program sportiv de nivel gimnazial, respectiv cele prevăzute la art. 14 alin. (1) pentru clase cu program sportiv de nivel liceal, cu specializări în domeniile educație fizică și sport/cultură fizică și sport/știința sportului și educației fizice/științele motricității umane și care dovedesc îndeplinirea condiției suplimentare a specializării, în cadrul studiilor universitare, în ramura de sport/disciplina sportivă solicitată;b) antrenori în cluburile sportive școlare, absolvenți cu diplomă ai unui liceu și ai unei școli de antrenori autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate ori ai unei instituții de învățământ postliceal sau superior de profil autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate, cu specializări în ramura de sport/disciplina sportivă solicitată și absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogic și metodic, conform art. 3 alin. (4), pentru absolvenții cu diplomă de absolvire/certificat de competențe ai învățământului postliceal, respectiv conform art. 3 alin. (5), pentru absolvenții cu diplomă ai învățământului superior sau îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1), (3), (6), (7) sau (8), după caz.c) profesori-antrenori în cluburile sportive școlare care se încadrează în condițiile de studii prevăzute la art. 13 alin. (1) sau art. 14 alin. (1), cu specializări în domeniile educație fizică și sport/cultură fizică și sport/știința sportului și educației fizice/științele motricității umane și care au dobândit specializări în ramura de sport/disciplina sportivă solicitată prin absolvirea unei școli de antrenori autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate ori a unei instituții de învățământ postliceal sau superior de profil autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate.(2) Vacantarea posturilor de antrenor, profesor-antrenor și a altor posturi de specialitate/coordonare, precum și recrutarea, selecția, încadrarea, activitatea antrenorilor, profesorilor-antrenori și a personalului care îndeplinește funcții de specialitate/coordonare în centrele naționale de excelență pentru pregătirea elevilor la disciplinele sportive sunt reglementate de regulamentele specifice în vigoare.(3) Vacantarea posturilor didactice, recrutarea, selecția, încadrarea și activitatea personalului didactic de predare din centrele județene de excelență/Centrul Municipiului București de Excelență sunt reglementate de Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență, aprobat prin ordin al ministrului educației, în vigoare.(4) Pe posturile didactice/catedrele din palatele și cluburile copiilor și elevilor/Palatul Național al Copiilor se încadrează: învățători, antrenori, maiștri-instructori, maiștri-coregrafi, absolvenți ai colegiilor universitare de institutori și profesori cu specializări în profilul postului. Norma didactică de predare a personalului didactic de predare din palatele și cluburile copiilor și elevilor/Palatul Național al Copiilor se constituie conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 6224/2023, și se stabilește în funcție de nivelul studiilor, după cum urmează:a) 24 de ore pe săptămână pentru absolvenți cu diplomă ai liceului pedagogic sau ai unei alte școli echivalente cu specializarea "Învățătoare/Învățător" și absolvenții colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire în profilul postului, încadrați în funcția didactică de învățător/învățătoare;b) 24 de ore pe săptămână absolvenți ai școlilor postliceale/de maiștri cu diplomă în profilul postului și îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (4) sau (8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), încadrați în funcția didactică de maistru-instructor sau de antrenor;c) 24 de ore pe săptămână pentru maiștri-instructori absolvenți cu diplomă ai unei școli postliceale sau școli de maiștri cu specializări în profilul postului și cu diplomă de absolvire sau de licență ai învățământului superior într-un alt domeniu, cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (4) sau (8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1) care, până la data de 31 august 2023, au dobândit calitatea de titulari în învățământul preuniversitar/debutanți prevăzuți la art. 24 alin. (4) și (6)/angajați pe perioada viabilității postului, încadrați în funcția didactică de institutor cu studii superioare de scurtă sau lungă durată, după caz, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcția de "institutor cu studii superioare de scurtă sau lungă durată";d) 24 ore pe săptămână pentru absolvenți ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor școli echivalente care, până la data de 31 august 2023, au dobândit calitatea de titulari în învățământul preuniversitar/debutanți prevăzuți la art. 24 alin. (4) și (6)/angajați pe perioada viabilității postului cu diplomă de absolvire în profilul postului, încadrați în funcția didactică de institutor, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de scurtă durată;e) 18 ore pe săptămână pentru absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de absolvire sau de licență în profilul postului și cu îndeplinirea uneia dintre condițiile de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (3), (5), (7) sau (8) ori a îndeplinirii cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), încadrați, în raport cu nivelul studiilor, în funcția didactică de profesor cu studii superioare de scurtă durată sau studii superioare de lungă durată.(5) Începând cu data de 1 septembrie 2027 pot opta pentru cariera didactică, în vederea încadrării în funcția didactică de antrenor, absolvenții cu diplomă ai școlilor postliceale, care au absolvit învățământul liceal cu diplomă de bacalaureat.  +  Articolul 20(1) Activitățile specifice funcției de management al clasei se organizează și se desfășoară la toate clasele și formele de învățământ din învățământul preuniversitar, în conformitate cu precizările Ministerului Educației.(2) Profesorii din cabinetele de asistență psihopedagogică/cabinetele logopedice școlare/interșcolare, precum și profesorii itineranți/de sprijin pot desfășura activități specifice de management al clasei la solicitarea conducerilor unităților de învățământ în care își desfășoară activitatea.(3) Personalul didactic de conducere, îndrumare și control din învățământul de stat nu poate desfășura activități de management al clasei. În situații excepționale, când la nivelul unei unități de învățământ special nu există suficiente cadre didactice calificate care pot desfășura activități de management al clasei, activitățile specifice pot fi preluate și de personalul didactic de conducere din unitatea de învățământ respectivă, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ, cu aprobarea consiliului de administrație al ISJ/ISMB.(4) În alte situații, cu excepția celor prevăzute la alin. (3), dacă la nivelul unei unități de învățământ nu există suficiente cadre didactice calificate, cadrele didactice calificate din unitatea de învățământ respectivă pot desfășura activități de management al clasei și la două formațiuni de studiu, conform hotărârii consiliul de administrație al unității de învățământ, cu respectarea prevederilor alin. (5).(5) Majorarea de 10% a salariului de bază pentru activitatea de management al clasei se acordă, conform reglementărilor în vigoare, la toate formele de învățământ. La forma de învățământ cu frecvență redusă majorarea salarială pentru activitatea de management al clasei, conform prevederilor legale în vigoare, se acordă doar pentru lunile în care se organizează sesiuni de predare-evaluare. Fiecare cadru didactic sau de conducere, în cazul unităților de învățământ special în condițiile alin. (3), care desfășoară activități de management al clasei, beneficiază de o singură indemnizație de 10% aplicată salariului de bază, calculată conform prevederilor legale.(6) Absolvenții colegiilor universitare de institutori care și-au echivalat învățământul universitar realizat prin colegiul universitar de institutori, cu ciclul I de studii universitare de licență, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și profesorii pentru învățământul primar și pentru educație timpurie, absolvenți doar ai ciclului I de licență cu specializarea "Pedagogia învățământului primar și preșcolar", care îndeplinesc funcții de conducere la nivelul unităților de învățământ, de director sau de director adjunct și desfășoară integral activitățile de predare-învățare-evaluare aferente postului de la clasa/grupa de învățământ primar/preșcolar, beneficiază fără niciun alt demers administrativ, în mod automat, atât de salariul aferent funcției de conducere, cât și de majorarea de 10% a salariului de bază pentru activitatea de management al clasei, similar învățătorilor, educatoarelor, profesorilor pentru educație timpurie sau pentru învățământul primar.  +  Articolul 21(1) Pentru profesorii documentariști, activitatea și norma didactică de predare se stabilesc potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare, aprobat prin ordin al ministrului educației, în vigoare.(2) Posturile didactice de profesor documentarist pot fi ocupate de absolvenți ai învățământului superior care se încadrează în condițiile de studii prevăzute la art. 13 alin. (1), cu specializări în profilul postului în concordanță cu Centralizatorul.  +  Articolul 22(1) Pot desfășura activități de mentorat pentru asigurarea formării inițiale și a inserției profesionale a cadrelor didactice, membrii Corpului de mentorat și licențiere în cariera didactică selectați în baza Metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației. Încadrarea personalului didactic de predare care desfășoară activitate de mentorat se realizează cu respectarea prevederilor art. 207 alin. (4) lit. e) și g), alin. (5) și (7) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(2) Vacantarea posturilor didactice, recrutarea, selecția, încadrarea, activitatea și norma didactică a personalului didactic de predare din casa corpului didactic sunt reglementate de Regulamentul de organizare și funcționare a caselor corpului didactic, aprobat prin Ordinul ministrului, educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5554/2011.  +  Secţiunea a 3-a Încadrarea personalului didactic de predare pe posturi didactice/catedre constituite la nivelul unităților de învățământ preuniversitar/consorțiilor  +  Articolul 23(1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor și încadrarea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar se realizează asigurându-se cu prioritate continuitatea activității didactice de predare la aceleași clase sau grupe de elevi, inclusiv pentru directorii și directorii adjuncți, numiți prin concurs, care-și desfășoară obligația de predare în unitatea de învățământ în care sunt titulari.(2) Continuitatea activității didactice de predare la aceleași clase sau grupe de elevi poate fi întreruptă ca urmare a reducerii de activitate, a participării cadrului didactic la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, în situația rezervării/degrevării postului didactic/catedrei, la încetarea de drept a contractului individual de muncă, potrivit legii, în situația reorganizării sau a desființării unității de învățământ, precum și în alte situații speciale aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ, cu avizul ISJ/ISMB.(3) Cadrelor didactice titulare aflate în situațiile prevăzute la art. 184, art. 221 alin. (1), art. 227 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, precum și cadrelor didactice titulare detașate li se rezervă posturile didactice/catedrele. De același drept beneficiază și cadrele didactice titulare desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, aprobate prin ordin al ministrului educației.(4) Cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, funcții de director sau de director adjunct în alte unități de învățământ decât cele în care sunt titulare pot opta, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și încadrare a personalului didactic de predare, pentru efectuarea obligației de predare în unitatea de învățământ în care sunt numite în funcția de conducere, dacă există posturi didactice/catedre vacante incomplete în specialitate. Opțiunea se adresează, în scris, comisiei județene/a municipiului București de mobilitate, care identifică și propune posturile didactice/catedrele vacante incomplete care pot asigura efectuarea obligației de predare. În baza propunerii comisiei județene/a municipiului București de mobilitate, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite decizia pentru efectuarea obligației de predare de către cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, funcții de director sau de director adjunct în alte unități de învățământ decât cele în care sunt titulare, în unitatea de învățământ în care sunt numite în funcția de conducere.(5) În situația în care cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, funcții de director sau de director adjunct în alte unități de învățământ decât cele în care sunt titulare și nu au posibilitatea de a efectua obligația de predare în unitățile de învățământ în care sunt titulare sau în unitatea de învățământ în care sunt numite în funcția de conducere conform alin. (4), comisia județeană/a municipiului București de mobilitate identifică posturile didactice/catedrele incomplete care pot asigura efectuarea obligației de predare în unități de învățământ apropiate și publică aceste posturi cu mențiunea "Post pentru stabilirea obligației de predare director/director adjunct". În etapa de detașare în interesul învățământului, conform Calendarului, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite decizia de detașare în interesul învățământului a cadrelor didactice respective pe posturile didactice/catedrele incomplete.(6) În etapa de încadrare a personalului didactic de predare titular, cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar, care beneficiază de rezervarea postului didactic de predare/catedrei în baza prevederilor art. 184 alin. (1) și (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, pot fi încadrate, la cerere, în regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, până la cel mult jumătate din numărul de ore pe săptămână dintr-o normă didactică de predare și de instruire practică, conform planurilor-cadru de învățământ, stabilită potrivit prevederilor art. 207 alin. (4) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(7) Numărul de ore de predare/săptămână pe care pot fi încadrare în regim de plata cu ora cadrele didactice titulare care îndeplinesc funcții de conducere sau de îndrumare și control în învățământul preuniversitar se stabilește de consiliul de administrație al ISJ/ISMB. Încadrarea în regim de plata cu ora a personalului de conducere sau de îndrumare și control în învățământul preuniversitar se realizează cu avizul consiliului de administrație al ISJ/ISMB.(8) ISJ/ISMB are obligația de a se asigura că directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ efectuează obligația de predare în raport cu specializările dobândite prin studii.  +  Articolul 24(1) La nivelul unităților de învățământ preuniversitar, încadrarea la clase sau grupe de elevi/preșcolari/antepreșcolari a personalului didactic de predare titular se realizează prin decizie a directorului unității de învățământ, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, cu respectarea prevederilor art. 10-23 și a principiului privind continuitatea activității didactice de predare la aceleași clase sau grupe de elevi/preșcolari/antepreșcolari, după discutarea și analizarea proiectului de încadrare a personalului didactic de predare în consiliul profesoral și aprobarea acestuia de către consiliul de administrație al unității de învățământ.(2) Repartizarea cadrelor didactice la structurile unității de învățământ cu personalitate juridică se face prin decizie a directorului unității de învățământ, după discutarea și analizarea proiectului de încadrare a personalului didactic de predare în consiliul profesoral, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ.(3) În situația în care un post didactic/o catedră, care rămâne neocupat(ă) într-o structură sau în unitatea de învățământ cu personalitate juridică după aplicarea principiului continuității activității didactice de predare la aceleași clase sau grupe de elevi, este solicitat(ă) de două sau mai multe cadre didactice titulare de aceeași specialitate, pentru departajare se aplică criteriile și punctajele pentru evaluarea personalului didactic de predare prevăzute în anexa nr. 2. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, criteriile socio-umane potrivit Notei de la punctul V din anexa nr. 2, dovedite prin documente justificative. Dacă și după aplicarea acestor criterii se menține egalitatea, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media cea mai mare obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic sau a definitivării în învățământ;c) dovada participării la un program de formare continuă acreditat ori a dobândirii de noi competențe didactice prin programe de formare a adulților sau finalizarea cu diplomă a studiilor necesare ori a unui program de conversie profesională postuniversitar în vederea dobândirii unei noi specializări didactice, diferite de specializarea curentă în ultimii 2 ani școlari încheiați, conform prevederilor art. 188 alin. (5) - (8) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(4) După încadrarea titularilor, conform alin. (1)-(3), se încadrează, după aceeași procedură, cadrele didactice debutante repartizate începând cu data de 1 septembrie 2012, ca urmare a participării la concursul național, pe posturi didactice de predare/catedre vacante publicate pentru angajare pentru perioadă nedeterminată, care nu au dobândit definitivarea în învățământ și de la data angajării pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru perioadă nedeterminată până la data de 31 august 2024 nu acumulează o vechime efectivă la catedră mai mare de 6 ani, fără a se lua în considerare perioadele de suspendare a contractului individual de muncă și de rezervare a postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 184 alin. (6) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, precum și cadrele didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învățământ repartizate în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare*2), sesiunea 2018, cărora li se poate asigura cel puțin jumătate de normă didactică de predare conform deciziei de repartizare pe post/catedră. *2) Art. 253 din Legea nr. 1/2011 a fost abrogat prin art. I pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2019.(5) Procedurile prevăzute la alin. (2)-(4) și la art. 23 alin. (4)-(6) pot fi reluate, la solicitarea cadrelor didactice, după derularea etapelor de pretransfer, detașare în interesul învățământului sau detașare la cerere, în situația în care, după aceste etape, se eliberează un post didactic de predare/o catedră dintr-o structură sau din unitatea de învățământ cu personalitate juridică, precum și după finalizarea etapelor de înscriere în educația timpurie sau în învățământul primar ori după finalizarea etapelor de admitere în învățământul liceal sau profesional, în situația în care, după aceste etape, se creează un post didactic de predare/o catedră dintr-o structură sau din unitatea de învățământ cu personalitate juridică.(6) Pentru cadrele didactice debutante repartizate începând cu data de 1 septembrie 2012, ca urmare a participării la concursul național, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată care, de la data angajării pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru perioadă nedeterminată pe care au fost repartizate, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2024, acumulează o vechime efectivă la catedră de cel mult 6 ani, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă și de rezervare a postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 184 alin. (6) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, precum și pentru cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sesiunea 2018, consiliile de administrație ale unităților de învățământ în care au fost repartizate hotărăsc, după promovarea examenului pentru dobândirea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, în condițiile în care aceste cadre didactice debutante și-au continuat activitatea în aceeași/aceleași unitate/unități de învățământ în care au fost repartizate.(7) În baza hotărârii consiliului de administrație al unității/unităților de învățământ privind modificarea din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, după comunicarea rezultatelor finale ale examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pentru cadrele didactice prevăzute la alin. (6), ISJ/ISMB emit noi decizii de repartizare cu statut de cadre didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar, până la data de 31 august 2024.(8) În situația în care, în perioada 1 septembrie 2012-31 august 2024, cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, prin concurs național, începând cu data de 1 septembrie 2012, acumulează, de la data angajării pe posturile didactice/catedrele publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată pe care au fost repartizate, o vechime efectivă la catedră mai mare de 6 (șase) ani și nu promovează examenul național pentru definitivarea în învățământ, sesiunea 2024, precum și cadrele didactice debutante repartizate în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 septembrie 2018, care nu promovează examenul național pentru definitivarea în învățământ, sesiunea 2024, au posibilitatea, cu acordul acestora, de a rămâne încadrate pe perioadă determinată și în anul școlar 2024-2025, pe posturile didactice/catedrele pe care au fost încadrate, cu excepția cadrelor didactice debutante care au beneficiat de acest drept în anul școlar anterior. Până la data de 31 august 2024, ISJ/ISMB emit decizii în acest sens.(9) După încadrarea personalului didactic de predare potrivit prevederilor alin. (1)-(8) se asigură rezervarea orelor/catedrelor/posturilor didactice destinate cadrelor didactice care provin din alte state și care predau în România, în unități de învățământ care au clase cu program bilingv, în baza acordurilor bilaterale interguvernamentale, interministeriale, încheiate de România cu statele respective sau în baza unor acorduri interinstituționale, încheiate între organizații nonguvernamentale din state în care limba modernă care face obiectul acordului este limbă oficială, care au avizul serviciilor cultural - educative ale ambasadelor și ISJ/ISMB pe raza cărora se află unitățile de învățământ cu program bilingv.(10) Pentru asigurarea dreptului la educație a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României, inclusiv a celor care nu solicită protecție internațională conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, ori a celor care sunt beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 și având drept efect introducerea unei protecții temporare, cuprinși în sistemul de învățământ preuniversitar românesc, ISJ/ISMB au obligația de a asigura resursa umană necesară desfășurării activităților didactice cu aceștia. În situația în care resursa umană este insuficientă, activitatea didactică și activitatea de consiliere școlară va putea fi realizată de studenții din universitățile de stat/particulare din România sau de cadre didactice pensionare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările ulterioare.(11) Cadrele didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate rămân în evidența unităților de învățământ de la care au fost detașate, până la soluționarea restrângerii de activitate a acestora prin transfer la o altă unitate de învățământ. În situația în care la unitatea de învățământ de la care un cadru didactic a fost detașat în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate se vacantează un post didactic/o catedră în specialitatea cadrului didactic aflat în restrângere de activitate nesoluționată, în concordanță cu documentul de numire/transfer/repartizare, directorul unității de învățământ informează, în scris, ISJ/ISMB. Cadrul didactic respectiv revine ca titular pe postul didactic/catedra vacantat(ă), în baza deciziei inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, directorul/directorii unității/unităților de învățământ având obligația să comunice în scris acestuia decizia de revenire pe postul/catedra deținut(ă) anterior.(12) ISJ/ISMB au obligația de a avea o evidență strictă a tuturor cadrelor didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate.(13) În situația în care două sau mai multe cadre didactice trebuie să revină pe același post didactic/aceeași catedră, departajarea cadrelor didactice se realizează în baza criteriilor prevăzute la art. 26 alin. (3) sau (4), după caz, iar în situația în care nu se realizează departajarea prin aplicarea acestor criterii, în ordinea descrescătoare a punctajelor stabilite conform anexei nr. 2. Dacă nici rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, criteriile prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza documentelor justificative. Dacă și după aplicarea acestor criterii se menține egalitatea, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media cea mai mare obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic sau a definitivării în învățământ;c) dovada participării la un program de formare continuă acreditat ori a dobândirii de noi competențe didactice prin programe de formare a adulților sau finalizarea cu diplomă a studiilor necesare ori a unui program de conversie profesională postuniversitar în vederea dobândirii unei noi specializări didactice, diferite de specializarea curentă în ultimii 2 ani școlari încheiați, conform prevederilor art. 188 alin. (5) - (8) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.  +  Secţiunea a 4-a Întregirea normei didactice de predare a personalului didactic de predare titular în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări  +  Articolul 25(1) În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic de predare titular, consiliile de administrație ale unităților de învățământ au obligația de a analiza posibilitatea de întregire a normei didactice de predare pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări într-o unitate de învățământ/specializare, conform specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii, ținând seama de prevederile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, de prevederile prezentei Metodologii și de prevederile Centralizatorului. În structura catedrelor, pentru întregirea normei didactice de predare, pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opționale săptămânal și, în mod obligatoriu, ore la cel puțin una dintre disciplinele înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare. În situația în care se constată posibilitatea de întregire a normei didactice de predare, directorii unităților de învățământ au obligația de a informa, în scris, cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări cu privire la posibilitatea întregirii normei didactice de predare.(2) Cererile de întregire a normei didactice de predare se analizează și se aprobă de către consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care cadrele didactice titulare solicită întregirea. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, adresată ISJ/ISMB, în perioada prevăzută în Calendar. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(3) Directorii unităților de învățământ înaintează ISJ/ISMB lista cadrelor didactice titulare pentru care s-a aprobat întregirea normei didactice de predare, precum și lista cuprinzând cadrele didactice ale căror cereri au fost respinse, la care se anexează copii ale documentelor de numire/transfer/repartizare și ale actelor de studii în vederea analizării și emiterii deciziilor de întregire. Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește lista finală cuprinzând cadrele didactice titulare pentru care se propune emiterea deciziilor de întregire și le prezintă, spre validare, consiliului de administrație al ISJ/ISMB. Lista finală, validată de consiliul de administrație al ISJ/ISMB, se afișează pe pagina web a ISJ/ISMB la termenul prevăzut în Calendar și, în baza acestei liste, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite deciziile de întregire pentru cadrele didactice titulare.(4) În baza deciziei semnate de inspectorul școlar general al ISJ/ISMB, directorul/directorii unității/unităților de învățământ încheie actul adițional la contractul individual de muncă al cadrului didactic titular care a fost de acord cu întregirea normei didactice de predare.(5) Pentru cadrele didactice titulare în trei unități de învățământ, întregirea normei didactice de predare se poate soluționa în una sau două unități de învățământ, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare în patru unități de învățământ, întregirea normei didactice de predare se poate realiza în una, două sau trei unități de învățământ, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare pe trei specializări, întregirea normei didactice de predare se poate soluționa în una sau două specializări, conform alin. (1).(6) În situația în care două sau mai multe cadre didactice solicită întregirea/completarea normei didactice de predare pe aceeași catedră, departajarea se realizează în baza criteriilor și punctajelor din anexa nr. 2. În situația punctajelor egale, departajarea se realizează după aplicarea, în ordine, a criteriilor prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza documentelor justificative. Dacă și după aplicarea acestor criterii se menține egalitatea, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media cea mai mare obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic sau a definitivării în învățământ;c) dovada participării la un program de formare continuă acreditat ori a dobândirii de noi competențe didactice prin programe de formare a adulților sau finalizarea cu diplomă a studiilor necesare ori a unui program de conversie profesională postuniversitar în vederea dobândirii unei noi specializări didactice, diferite de specializarea curentă, în ultimii 2 ani școlari încheiați, conform prevederilor art. 188 alin. (5) - (8) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(7) Catedrele complete și cele incomplete vacante solicitate pentru întregirea normei didactice de predare, pe care nu s-au soluționat întregirile de normă didactică a personalului didactic de predare titular, pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, numai în condițiile în care cadrele didactice titulare îndreptățite au refuzat întregirea normei didactice timp de 2 (doi) ani școlari consecutivi.  +  Secţiunea a 5-a Stabilirea cadrelor didactice care intră în reducere de activitate. Completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată pentru personalul didactic de predare titular și pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor  +  Articolul 26(1) Cadrul didactic titular/debutant prevăzut la art. 24 alin. (4) și (6)/angajat pe perioada viabilității postului didactic/catedrei pentru care nu se poate constitui norma didactică completă de predare în specialitate, la nivelul unității/unităților de învățământ, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, dar pentru care se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică de predare în baza actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică de predare în specialitate, din disciplinele prevăzute în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, la nivelul consorțiului din care face parte unitatea de învățământ, se află în situația de completare a normei didactice de predare.(2) Cadrul didactic titular/debutant prevăzut la art. 24 alin. (4) și (6)/angajat pe perioada viabilității postului didactic/catedrei pentru care nu se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică de predare în specialitate, la nivelul unității/unităților de învățământ, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră și nici la nivelul consorțiului din care face parte unitatea de învățământ, din disciplinele prevăzute în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, ca urmare a faptului că postul didactic nu se încadrează în sistemul de normare privind efectivele de antepreșcolari/preșcolari și elevi prevăzute de lege, a diminuării numărului de grupe/clase de antepreșcolari/preșcolari sau elevi, a nerealizării planului de școlarizare, a reorganizării sau desființării unor unități de învățământ, luând în considerare și reducerea normei didactice de predare, fără diminuarea salariului, pentru personalul didactic de predare, conform prevederilor legale în vigoare, se află în situația de restrângere de activitate.(3) În cazul apariției situațiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare la nivelul unei unități de învățământ, de completare a normei didactice sau de restrângere de activitate, în etapa de constituire a normei didactice de predare și încadrare a personalului didactic de predare titular, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6)/angajate pe perioada viabilității postului didactic/catedrei, situații care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare/angajate la aceeași specialitate, se renunță, în ordine, la:a) activitatea prestată de personalul didactic de predare care solicită plecarea din unitate pe motivul reducerii activității; în cazul în care două sau mai multe persoane de aceeași specialitate solicită plecarea din unitatea de învățământ, pleacă persoana care întrunește punctajul cel mai mare/media cea mare în urma evaluării;b) activitatea prestată de personalul didactic de predare care a obținut calificativul nesatisfăcător sau satisfăcător la ultima evaluare anuală;c) activitatea prestată de personalul didactic de predare sancționat disciplinar în anul școlar curent sau în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați;d) activitatea prestată de personalul didactic de predare ale cărui specializări dobândite prin studii nu sunt în concordanță cu postul didactic ocupat/catedra ocupată, conform Centralizatorului;e) activitatea prestată de personalul didactic de predare ale cărui studii nu sunt în concordanță cu nivelul cel mai înalt al unității de învățământ corespunzător postului didactic ocupat;f) activitatea prestată de cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condițiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă și stagiul de cotizare și optează pentru pensionare începând cu data de 1 septembrie 2024, la solicitarea acestora;g) activitatea prestată de personalul didactic de predare titular care împlinește vârsta de 65 de ani până la data de 1 septembrie 2024;h) activitatea prestată de personalul didactic de predare angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei;i) activitatea prestată de cadrele didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) care nu sunt înscrise la examenul național de definitivare în învățământ;j) activitatea prestată de cadrele didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) care sunt înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024;k) activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai înalt al unității de învățământ corespunzător postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;l) în situația reducerii numărului de ore la catedrele din învățământul special, activitatea prestată de cadrele didactice care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate de Ministerul Educației - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenți ai promoțiilor 1978-1994) - în concordanță cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master în domeniile psihologie sau științele educației, în concordanță cu Centralizatorul pentru învățământul special;m) activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu deține avizele și atestatele necesare ocupării postului didactic, conform prezentei Metodologii;n) în situația reducerii numărului de grupe/clase sau de ore la clasele/grupele din unitățile de învățământ în care se școlarizează alternative educaționale, activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu deține documentele care atestă parcurgerea modulelor de pedagogie specifice alternativelor educaționale care se școlarizează în unitatea de învățământ respectivă, eliberate de federațiile, asociațiile, centrele care organizează alternative educaționale în România;o) în situația reducerii numărului de ore la clasele/grupele cu predare intensivă/bilingvă sau în limbile minorităților naționale, activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu a absolvit studiile în limba în care se face predarea la aceste clase/grupe;p) activitatea prestată de personalul didactic de predare titular numit/transferat/repartizat în două sau mai multe unități de învățământ preuniversitar, în cazul în care la nivelul uneia dintre unități de învățământ se constată diminuarea numărului de ore.(4) În cazul apariției situațiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare la nivelul unei unități de învățământ, de completare a normei didactice de predare sau de restrângere de activitate, pe parcursul anului școlar, situații care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare/angajate la aceeași specialitate, se renunță, în ordine, la:a) activitatea prestată de:(i) personalul didactic de predare fără studii corespunzătoare postului;(ii) personalul didactic de predare pensionat, asociat, titular încadrat în regim de plata cu ora;(iii) personalul didactic de predare angajat în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată;(iv) personalul didactic de predare titular detașat la cerere;(v) personalul didactic de predare titular detașat în interesul învățământului;b) activitatea prestată de personalul didactic de predare prevăzut la alin. (3).(5) Dacă reducerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare/angajate de aceeași specialitate la nivelul unei unități de învățământ, nu se soluționează prin aplicarea prevederilor alin. (3) sau (4), după caz și nici luând în considerare cererile de reducere a normei didactice de predare, fără diminuarea salariului, a personalului didactic de predare, conform prevederilor legale în vigoare, desemnarea cadrelor didactice care intră în reducere de activitate se realizează în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic de predare titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectivă, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2. Hotărârea privind modalitatea de evaluare se stabilește de consiliul de administrație al unității de învățământ. În unitățile de învățământ în care se înregistrează reduceri de activitate la catedrele constituite din discipline informatice (informatică, tehnologia informației și a comunicațiilor, tehnologii asistate de calculator, tehnologia informației și a comunicațiilor și utilizarea tehnicii de calcul, elemente de statistică și informatică medicală), iar cadrele didactice titulare/angajate pe aceste catedre îndeplinesc condițiile de ocupare a tuturor acestor catedre, pentru stabilirea cadrelor didactice care intră în reducere de activitate, evaluarea se realizează global la nivelul tuturor catedrelor constituite din discipline informatice, după aplicarea prevederilor alin. (3) sau (4), după caz.(6) În cazul în care desemnarea cadrului didactic aflat în reducere de activitate se face prin concurs, acesta este organizat de o comisie stabilită și aprobată de consiliul de administrație al unității de învățământ. Comisia este alcătuită din președinte, care este directorul unității de învățământ, dacă nu se află în situația de reducere de activitate, sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administrație, în situația în care directorul este vizat de reducere, și doi membri evaluatori, unul dintre ei fiind reprezentantul ISJ/ISMB, celălalt un profesor titular cu gradul didactic I, de la altă unitate de învățământ, având specializarea corespunzătoare disciplinei la care este reducerea, și un secretar, cadru didactic titular, membru al consiliului de administrație. Evaluarea constă într-o inspecție specială la clasă și lucrare scrisă din programa de concurs specifică disciplinei. Evaluarea pentru fiecare probă se face prin note de la 10 la 1, acordate de cei doi evaluatori. Nota fiecărei probe se stabilește ca medie aritmetică a notelor acordate de cei doi evaluatori. Rezultatul final se obține ca medie aritmetică a celor două note. Concursul se anunță în maximum 48 de ore de la aprobarea proiectului de încadrare a personalului didactic de predare de către consiliul de administrație al unității de învățământ.(7) Evaluarea obiectivă este realizată de către o comisie stabilită și aprobată de către consiliul de administrație al unității de învățământ având următoarea componență: președinte-directorul unității de învățământ, dacă nu se află în situația de reducere, sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administrație din unitatea de învățământ, în situația în care directorul este vizat de reducere de activitate, și doi membri-cadre didactice titulare de altă specialitate din unitatea de învățământ sau cadre didactice titulare de aceeași specialitate din alte unități de învățământ. Evaluarea obiectivă se realizează în perioada prevăzută în Calendar și se finalizează cu punctajul atribuit conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, criteriile prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza documentelor justificative. Dacă și după aplicarea acestor criterii se menține egalitatea, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media cea mai mare obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic sau a definitivării în învățământ;c) dovada participării la un program de formare continuă acreditat ori a dobândirii de noi competențe didactice prin programe de formare a adulților sau finalizarea cu diplomă a studiilor necesare ori a unui program de conversie profesională postuniversitar în vederea dobândirii unei noi specializări didactice, diferite de specializarea curentă, în ultimii 2 ani școlari încheiați, conform prevederilor art. 188 alin. (5) - (8) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(8) În cazuri excepționale, în care atât directorul unității de învățământ, cât și toate celelalte cadre didactice care fac parte din consiliul de administrație al unității de învățământ sunt vizați de reducere de activitate, președintele comisiei prevăzute la alin. (6) sau alin. (7) poate fi un inspector școlar din cadrul ISJ/ISMB, numit prin decizie a inspectorului școlar general al ISJ/ISMB.  +  Articolul 27(1) Cadrele didactice care în perioada stabilirii și soluționării reducerilor de activitate se încadrează în prevederile art. 184 alin. (1) - (7) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, nu sunt afectate de completarea normei didactice de predare sau de restrângere de activitate în situația în care la aceeași catedră sunt mai multe cadre didactice titulare de aceeași specialitate, decât la solicitarea scrisă/cu acordul persoanelor în cauză, exceptând situația prevăzută la art. 30 alin. (2) lit. e).(2) Personalul didactic de predare titular aflat sub incidența prevederilor din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar privind situațiile în care cadrele didactice nu fac obiectul restrângerii de activitate nu este afectat de restrângere de activitate, dacă la aceeași catedră sunt mai multe cadre didactice titulare de aceeași specialitate, decât la solicitarea scrisă/cu acordul persoanelor în cauză, exceptând situația prevăzută la art. 30 alin. (2) lit. e).(3) De prevederile alin. (1) nu beneficiază personalul căruia i s-au delegat atribuții de conducere sau de îndrumare și control, precum și personalul numit în funcții de conducere, îndrumare și control prin detașare în interesul învățământului, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar în curs.(4) În situația în care într-o unitate de învățământ, la o anumită disciplină, reducerea de activitate vizează doar două cadre didactice, dintre care una se încadrează în prevederile art. 184 alin. (1) - (7) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, și nu și-a dat acordul în vederea participării la evaluare, celălalt cadru didactic poate rămâne, la cerere, detașat în interesul învățământului pe postul/catedra rezervat(ă) a cadrului didactic care beneficiază de rezervare, urmând ca evaluarea obiectivă să se realizeze după revenirea cadrului didactic respectiv la post/catedră.(5) În situația reducerii de activitate la nivelul unei unități de învățământ, dacă un cadru didactic titular, care nu beneficiază de prevederile alin. (1), refuză să participe la evaluarea activității stabilită în consiliul de administrație al unității de învățământ, atunci, în vederea desemnării cadrului didactic aflat în reducere de activitate conform prevederilor art. 26, se procedează după cum urmează:a) comisia de organizare a concursului îi atribuie acestuia, din oficiu, media 1 (unu), în situația în care desemnarea cadrului didactic aflat în reducere de activitate se realizează prin concurs;b) comisia prevăzută la art. 26 alin. (7) stabilește, în perioada evaluării, pentru respectivul cadru didactic, punctajul conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, în baza documentelor existente în unitatea de învățământ, în situația în care desemnarea cadrului didactic aflat în reducere de activitate se realizează prin evaluare obiectivă.(6) Cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) desemnate pentru completarea normei didactice de predare pot solicita, la cerere, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic de predare, completarea normei didactice de predare la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor, după cum urmează:a) cu ore în specialitate vacante/rezervate, din disciplinele prevăzute în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră existente la o altă unitate de învățământ care face parte din același consorțiu cu unitatea de învățământ în care sunt titulare/angajate;b) cu ore în specialitate vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unitățile de învățământ în care sunt titulare/angajate sau la nivelul consorțiului, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanță cu prevederile prezentei Metodologii și prevederile Centralizatorului;c) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unitățile de învățământ în care sunt titulare/angajate sau la nivelul consorțiului, din aceeași arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile-cadru de învățământ, până la 1/3 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul urban, conform art. 208 alin. (9) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;d) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unitățile de învățământ în care sunt titulare/angajate sau la nivelul consorțiului, din aceeași arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile-cadru de învățământ, până la 1/2 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul rural, conform art. 208 alin. (10) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;e) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unitățile de învățământ în care sunt titulare/angajate sau la nivelul consorțiului, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile-cadru de învățământ, până la 1/2 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul rural, conform art. 208 alin. (10) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;f) cu ore pentru pregătirea remedială sau pentru activități de stimulare a excelenței didactice până la 4 ore săptămânal;g) prin adăugarea de ore din activități de educație, complementare procesului de învățământ: școală după școală, învățare pe tot parcursul vieții, în unitatea/unitățile de învățământ în care sunt titulare/angajate sau la nivelul consorțiului, conform art. 208 alin. (3) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(7) Cererile de completare a normei didactice de predare se analizează de către consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care cadrele didactice solicită completarea normei didactice de predare. După analizarea cererilor formulate de cadrele didactice în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, directorii unităților de învățământ înaintează către ISJ/ISMB lista cadrelor didactice titulare pentru care s-a aprobat completarea normei didactice de predare, precum și lista cuprinzând cadrele didactice ale căror cereri au fost respinse, la care se anexează copii ale documentelor de numire/transfer/repartizare și ale actelor de studii, în vederea analizării și emiterii deciziilor de completare a normei didactice de predare.(8) În mediul rural, completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii, în concordanță cu Centralizatorul, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an școlar ori pe durată nedeterminată. În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată, conform specializării/specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii, în concordanță cu Centralizatorul, cadrele didactice titulare care urmează să-și completeze norma didactică cu ore în unitățile de învățământ în care au funcționat prin completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 (trei) ani școlari, dacă orele respective sunt vacante și se certifică viabilitatea acestora pentru o durată de cel puțin 2 (doi) ani școlari. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată, în condițiile prezentei Metodologii, participă la ședința de repartizare organizată la nivelul ISJ/ISMB pentru soluționarea completărilor de normă didactică de predare, în vederea consemnării opțiunii acestora în procesul-verbal.(9) După emiterea deciziei inspectorului școlar general al ISJ/ISMB de completare a normei didactice de predare pe perioadă determinată, directorul/directorii unității/unităților de învățământ la care cadrul didactic este titular/angajat încheie cu acesta actul adițional la contractul individual de muncă, iar după emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată, directorul/directorii unității/unităților de învățământ la care cadrul didactic titular și-a completat norma didactică de predare încheie cu acesta contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.(10) După soluționarea cererilor de completare de normă didactică la nivelul unităților de învățământ pentru cadrele didactice titulare, se soluționează, după aceeași procedură prevăzută la alin. (6) și (7), cererile de completare a normei didactice pe perioadă determinată de un an școlar depuse de cadrele didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) cu norma didactică incompletă, dar cărora li se poate asigura cel puțin jumătate de normă didactică de predare conform deciziei de repartizare pe post/catedră.(11) În situația în care două sau mai multe cadre didactice solicită completarea/întregirea normei didactice de predare pe aceeași catedră, departajarea se realizează conform prevederilor art. 25 alin. (6).(12) În situația în care cererea de completare a normei didactice de predare este respinsă de către consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ, persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, adresată ISJ/ISMB, în perioada prevăzută în Calendar. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20). Cadrul didactic a cărui cerere de completare a normei didactice de predare la nivelul unității/unităților de învățământ a fost respinsă participă la ședința de repartizare organizată la nivelul ISJ/ISMB.  +  Secţiunea a 6-a Soluționarea cererilor de transfer, la nivelul unităților de învățământ, ale cadrelor didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate  +  Articolul 28(1) Pentru cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate, din cauza comasării unor formațiuni de studiu, nerealizării planului de școlarizare propus, reorganizării sau desființării unor unități de învățământ, a fost soluționată, după etapa de soluționare a restrângerilor de activitate, prin detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate pe perioadă determinată de cel mult un an școlar, pe posturi didactice/catedre constituite din discipline conform documentului de numire/transfer/repartizare, în condițiile în care la nivelul unității/unităților de învățământ există post/catedră vacant(ă), inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite decizii de transfer în unitatea/unitățile de învățământ în care au fost detașate, în specialitatea postului didactic/catedrei restrâns(e), începând cu data de 1 septembrie 2024, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ și cu aprobarea consiliului de administrație al ISJ/ISMB.(2) Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în condițiile alin. (1), au cadrele didactice titulare la nivelul localității/județului/municipiului București în care se regăsesc posturile didactice/catedrele vacante. Cadrele didactice titulare aflate în situația prevăzută la alin. (1) se adresează, în scris, conducerii unității/unităților de învățământ în perioada stabilită în Calendar, care comunică acordul/refuzul pentru transfer la ISJ/ISMB, conform Calendarului. Profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/logopedice se adresează, în scris, CJRAE/CMBRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Consiliul/Consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante și ISJ/ISMB motivele acordului/refuzului transferului. În perioada prevăzută de Calendar, situațiile transmise de unitățile de învățământ sunt analizate în consiliul de administrație al ISJ/ISMB, acesta stabilind lista finală a cadrelor didactice titulare pentru care se emit decizii de transfer în unitatea/unitățile de învățământ în care au fost detașate, în specialitatea postului/catedrei restrâns(e), începând cu data de 1 septembrie 2024.(3) În situația în care cererea este respinsă de către consiliul de administrație al unității de învățământ, persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, adresată ISJ/ISMB, în perioada prevăzută în Calendar. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(4) Cadrele didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluționată prin transfer în anii precedenți, nu fac obiectul restrângerii de activitate la nivelul unității de învățământ la care sunt titulare și participă la etapa de transfer pentru restrângere de activitate, cu excepția cadrelor didactice care au posibilitatea de a reveni în unitățile de învățământ de la care au fost detașate, conform prevederilor art. 24 alin. (11), și a cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii de transfer în condițiile alin. (1) și (2).  +  Secţiunea a 7-a Constituirea normei didactice de predare, încadrarea, întregirea și completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, la nivelul unităților de învățământ în care sunt angajate sau la nivelul consorțiilor  +  Articolul 29(1) După asigurarea normelor didactice de predare cadrelor didactice titulare și a celor debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, conform art. 207 alin. (3) - (5) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, și prezentei Metodologii, după soluționarea întregirilor și completărilor de normă didactică de predare la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor, conform art. 23-27, și după soluționarea cererilor de transfer în unitatea/unitățile de învățământ, conform art. 28 alin. (1) și (2), se încadrează după aceleași proceduri cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziilor de repartizare pe posturi didactice/catedre.(2) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări pot solicita în scris consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ întregirea normei didactice de predare. Întregirea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei se realizează doar pe catedre constituite din ore la disciplina/disciplinele înscrise în decizia de repartizare. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii ISJ/ISMB în perioada prevăzută în Calendar. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(3) Directorii unităților de învățământ înaintează la ISJ/ISMB lista cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care s-a aprobat întregirea, la care se anexează, în copie, cererile depuse de cadrele didactice și documentele menționate în cerere, în vederea emiterii deciziilor. Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește lista finală cuprinzând cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care se propune emiterea deciziilor de întregire și o prezintă, spre validare, consiliului de administrație al ISJ/ISMB. Lista finală, validată de consiliul de administrație al ISJ/ISMB, se afișează pe pagina web a ISJ/ISMB la termenul prevăzut în Calendar și, în baza acestei liste, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite deciziile de întregire pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei.(4) După soluționarea cererilor de întregire a normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ analizează cererile de completare de normă didactică de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică potrivit deciziei de repartizare. Completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivelul unităților de învățământ sau la nivelul consorțiilor, în situația în care unitățile de învățământ fac parte din consorții, se realizează pe perioadă determinată, cu ore în specialitate vacante/rezervate existente la altă/alte disciplină/discipline în unitatea/unitățile de învățământ/consorțiul, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanță cu prevederile prezentei Metodologii și prevederile Centralizatorului.(5) În situația în care două sau mai multe cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei solicită întregirea/completarea normei didactice de predare pe aceeași catedră, departajarea se realizează conform prevederilor art. 25 alin. (6).(6) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pierd această calitate, începând cu data de 1 septembrie 2024, dacă se află într-una dintre următoarele situații:a) nu au obținut calificativul "Foarte bine" în ultimul an școlar încheiat sau calificativul parțial "Foarte bine" în anul școlar în curs;b) au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar încheiat sau în anul școlar în curs;c) nu li se poate constitui o normă didactică completă de predare, dar li se poate constitui cel puțin o jumătate de normă didactică de predare conform deciziei de repartizare pe post/catedră la nivelul unității/unităților de învățământ în care au fost repartizate și nu-și completează norma didactică de predare până la data de 31 august 2024, conform prezentei Metodologii;d) nu li se poate constitui un post didactic complet/o normă didactică de predare completă în concordanță cu disciplina/disciplinele înscrise în decizia de repartizare și nu obțin o nouă repartizare în etapa de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform prezentei Metodologii;e) li se reduce în întregime postul didactic/catedra la nivelul unității/unităților de învățământ în care sunt angajate;f) obțin note sub 5 (cinci) la proba scrisă a concursului național, sesiunea 2024, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care sunt angajate, conform deciziilor de repartizare;g) sunt eliminate din concursul național pentru fraudă sau tentativă de fraudă.(7) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, care pierd această calitate în condițiile alin. (6) lit. a) - f) pot fi încadrate pe perioadă determinată, în anul școlar 2024-2025, în condițiile prezentei Metodologii.(8) Contestațiile privind completarea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivelul unităților de învățământ sau la nivelul consorțiilor se soluționează conform prevederilor art. 27 alin. (12).  +  Secţiunea a 8-a Încadrarea personalului didactic ca urmare a reorganizării sau a desființării unor unități de învățământ. Revizuirea documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră a personalului didactic de predare  +  Articolul 30(1) În situațiile reorganizării unităților de învățământ prin fuziune/divizare sau a desființării unor unități de învățământ, selecția cadrelor didactice se face prin evaluare de către o comisie numită prin decizie a inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, formată din inspectori școlari din cadrul ISJ/ISMB și/sau cadre didactice care nu funcționează în unitățile de învățământ aflate într-una dintre aceste situații, după emiterea ordinului ministrului educației privind reorganizarea, respectiv desființarea unităților de învățământ.(2) În situația în care, ca urmare a reorganizării unor unități de învățământ, începând cu data de 1 septembrie 2024, urmează să fie înființate/constituite/desființate unități de învățământ cu personalitate juridică, se procedează după cum urmează:a) în situația fuziunii prin absorbție a unei unități de învățământ cu personalitate juridică de către o altă unitate de învățământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2024, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeași specialitate există două persoane juridice distincte, atunci evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeași specialitate se realizează obligatoriu la nivelul fiecărei catedre din fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, de către aceeași comisie de evaluare, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) și (2); la nivelul ISJ/ISMB, pentru fiecare post didactic/catedră, se întocmește o listă comună cu rezultatele evaluării cadrelor didactice titulare de aceeași specialitate din cele două unități de învățământ cu personalitate juridică care urmează să fuzioneze prin absorbție, iar cadrele didactice se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în unitatea cu personalitate juridică rezultată în urma fuziunii prin absorbție, fiind propuse pentru completare de normă didactică de predare sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2024, dacă este cazul, cadrele didactice prevăzute la art. 26 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluționează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică din lista comună, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) și (2);b) în situația fuziunii prin contopire a două unități de învățământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2024, dacă la data la care se efectuează evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeași specialitate există două persoane juridice distincte, toate cadrele didactice titulare de aceeași specialitate din ambele unități de învățământ cu personalitate juridică se evaluează de aceeași comisie de evaluare, conform procedurii prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) și (2), și se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în noua unitate de învățământ creată în urma fuziunii, fiind propuse pentru completare de normă didactică de predare sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2024, dacă este cazul, cadrele didactice prevăzute la art. 26 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluționează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică din lista comună, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) și (2);c) în situația divizării unei unități de învățământ cu personalitate juridică, urmate de absorbție, prin care una sau mai multe componente organizatorice de tipul nivel de învățământ acreditat/autorizat să funcționeze provizoriu, specializare/calificare profesională acreditată/autorizată să funcționeze provizoriu, program de studiu acreditat/autorizat să funcționeze provizoriu sunt transferate la altă unitate de învățământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2024, comisia de evaluare stabilește existența reducerilor de activitate în unitatea de învățământ cu personalitate juridică din care se scindează componentele organizatorice, prin raportare la numărul de posturi didactice/catedre ce vor exista ulterior datei de 1 septembrie 2024, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) și (2), iar la nivelul unității de învățământ cu personalitate juridică absorbantă, prin raportare la situația numărului de posturi didactice/catedre existente la momentul evaluării; cadrele didactice titulare de aceeași specialitate, aflate în situația de reducere de activitate, se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, în unitatea de învățământ absorbantă, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) și (2);d) în situația divizării unei unități de învățământ cu personalitate juridică, urmate de constituirea unei noi unități de învățământ, începând cu data de 1 septembrie 2024, cadrele didactice titulare de aceeași specialitate, la nivelul fiecărei catedre, se ierarhizează în baza evaluării efectuate și se distribuie, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) și (2), la unitățile de învățământ rezultate în urma divizării, fiind propuse pentru completare de normă didactică de predare sau restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2024, dacă este cazul, cadrele didactice prevăzute la art. 26 alin. (3), iar dacă reducerea de activitate nu se soluționează, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mică, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) și (2);e) în situația încetării funcționării totale a unei unități de învățământ cu personalitate juridică, începând cu data de 1 septembrie 2024, toate cadrele didactice titulare din respectiva unitate de învățământ cu personalitate juridică intră în restrângere de activitate.(3) Procedurile prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică și personalului didactic de predare prevăzut la art. 106 sau art. 107 alin. (1), în situația reorganizării unor unități de învățământ la care sunt arondate creșe sau a unor creșe cu personalitate juridică pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare.(4) După distribuirea cadrelor didactice titulare conform prevederilor alin. (1) și (2) lit. a)-d), în situația în care nu apar restrângeri de activitate ale cadrelor didactice titulare, se distribuie după aceleași proceduri, în ordine, mai întâi cadrele didactice debutante repartizate pe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) și apoi cadrele didactice angajate pe durata viabilității postului.(5) Ca urmare a reorganizării unor unități de învățământ conform alin. (1) și (2), a transformării unor unități de învățământ în unități de alt nivel și a schimbării denumirii unităților de învățământ, până la data prevăzută în Calendar, ISJ/ISMB emit noi documente de repartizare pentru personalul didactic de predare titular, debutant prevăzut la art. 24 alin. (4) și (6) și cel angajat pe durata viabilității postului/catedrei afectat de aceste schimbări. Pentru cadrele didactice titulare numite/transferate pe nivel gimnazial/profesional în unități de învățământ având clase V - XII/XIII sau pregătitoare - XII/XIII, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1), până la data prevăzută în Calendar, ISJ/ISMB emite noi documente de numire în care se precizează nivelul cel mai înalt de învățământ al unității, în funcție de postul/catedra ocupat(ă).(6) Revizuirea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6)/angajate pe durata viabilității postului/catedrei pe posturi didactice/catedre ale căror denumiri nu se mai regăsesc în Centralizator se realizează în perioada de încadrare a personalului didactic, în baza următoarei proceduri:a) consiliile de administrație ale unităților de învățământ întocmesc lista cadrelor didactice pentru care urmează să se revizuiască documentele de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, precizând pentru fiecare cadru didactic denumirea postului/catedrei actual(e), denumirea postului/catedrei conform Centralizatorului și specializarea/specializările conform studiilor finalizate cu diplomă;b) directorii unităților de învățământ înaintează ISJ/ISMB lista cadrelor didactice pentru care urmează să se revizuiască documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, însoțită de copii ale următoarelor documente autentificate la nivelul unităților de învățământ: documentele de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, documentele de studii (diplomele de studii, foile matricole, certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, certificate de dobândire a definitivării în învățământ sau a gradelor didactice);c) comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește lista finală a cadrelor didactice titulare pentru care se impune revizuirea documentelor de numire/transfer/repartizare, în concordanță cu prevederile Centralizatorului și, până la finalizarea etapei de încadrare a personalului didactic de predare titular, o prezintă în consiliul de administrație al ISJ/ISMB;d) inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite, pentru fiecare cadru didactic nominalizat în lista prezentată în consiliul de administrație al ISJ/ISMB, decizia de repartizare pe catedra constituită conform prevederilor Centralizatorului.  +  Secţiunea a 9-a Pensionarea personalului didactic de predare. Menținerea în activitate a personalului didactic de predare, la cerere, ca titular în funcția didactică, peste vârsta de pensionare  +  Articolul 31(1) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar care îndeplinește condițiile legale de pensionare și care nu solicită pensionarea pe parcursul anului școlar, poate rămâne în funcție până la data încheierii anului școlar, cu acordul consiliului de administrație al unității de învățământ, respectiv al ISJ/ISMB.(2) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control se poate face și în timpul anului școlar, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ, respectiv cu aprobarea consiliului de administrație al ISJ/ISMB. Cererea se soluționează în termen de 30 zile de la data înregistrării acesteia la secretariatul unității de învățământ, respectiv al ISJ/ISMB, prin decizie, care se comunică în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. Contestațiile se adresează la ISJ/ISMB și se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(3) Condițiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă și stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2024, sunt:a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 62 de ani și 3 luni, 32 de ani și 8 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;b) pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.(4) Cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (3) lit. a), precum și cadrele didactice, femei, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrate în funcția de personal didactic de predare în anul școlar 2023-2024 sub condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, care nu împlinesc 65 de ani până la data de 1 septembrie 2024, pot opta, în scris, fie pentru menținerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, conform prevederilor art. 229 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, fie pentru pensionarea începând cu data de 1 septembrie 2024. Opțiunea se adresează, în scris, consiliului de administrație al unității de învățământ, conform Calendarului. Cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menținerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular.(5) Personalul didactic de predare titular din învățământul preuniversitar căruia nu i s-a emis decizia de pensionare și care până la data de 1 septembrie 2024 nu împlinește vârsta de 70 de ani, poate fi menținut în activitate ca titular, în funcția didactică, la cerere, în anul școlar 2024-2025, potrivit prevederilor art. 229 alin. (11) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, conform prezentei Metodologii.(6) Personalul didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (5) se adresează, în scris, consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, până la data prevăzută în Calendar. Profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/logopedice se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile se analizează și se aprobă în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în perioada prevăzută de Calendar, în funcție de evoluția demografică la nivel local, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ.(7) La nivelul unităților de învățământ pot fi aprobate numai cererile cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) se încadrează în prevederile alin. (5);b) posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, sunt complete și au viabilitate de cel puțin un an școlar, luând în considerare și cererile privind reducerea normei didactice de predare, fără diminuarea salariului, a personalului didactic de predare, conform prevederilor legale în vigoare;c) la nivelul unității/unităților de învățământ, în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcția didactică, nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare și nu este necesară completarea/întregirea normei didactice de predare a altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unitățile de învățământ respective cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (5) și urmează să fie menținute în activitate, ca titular, în funcția didactică.(8) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ comunică, la termenul prevăzut în Calendar, ISJ/ISMB și cadrelor didactice acordul/refuzul motivat privind menținerea în activitate, ca titular, în funcția didactică, a personalului didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (5), în anul școlar 2024-2025. Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ, întocmește listele finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (7) și solicită menținerea în activitate, ca titular, în funcția didactică, în anul școlar 2024-2025 și le supune spre analiză comisiei paritare de la nivelul ISJ/ISMB, însoțite de lista cadrelor didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate. Comisia paritară constituită la nivelul ISJ/ISMB trebuie să țină seama dacă, după menținerea în activitate, ca titular, în funcția didactică a cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (7), la nivelul județului/municipiului București, se asigură numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante în vederea soluționării restrângerilor de activitate cadrelor didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate.(9) Listele finale, validate de consiliul de administrație al ISJ/ISMB în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul ISJ/ISMB, se afișează pe pagina web a ISJ/ISMB la termenul prevăzut în Calendar. Pe pagina web a ISJ/ISMB se afișează și listele care cuprind cadrele didactice ale căror cereri de menținere în activitate ca titular, în funcția didactică, în anul școlar 2024-2025, au fost respinse la nivelul unităților de învățământ sau la ISJ/ISMB cu precizarea motivului pentru care au fost respinse.(10) Contestațiile se depun, în scris, la ISJ/ISMB, în perioada prevăzută în Calendar. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(11) După soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al ISJ/ISMB, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite decizia privind menținerea în activitate ca titular a personalului didactic de predare, care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la alin. (7), în funcția didactică în anul școlar 2024-2025. În baza deciziei semnate de inspectorul școlar general al ISJ/ISMB, directorul/directorii unității/unităților de învățământ încheie actul adițional la contractul individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată al cadrului didactic care a fost menținut ca titular în funcția didactică în anul școlar 2024-2025.(12) Personalul didactic titular pentru care nu s-a aprobat menținerea în funcția didactică, la cerere, ca titular, peste vârsta de pensionare, se pensionează la data încheierii anului școlar.(13) În condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2024, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore la o anumită disciplină, nu mai este îndeplinită condiția de la alin. (7) lit. b) sau lit. c), inspectorul școlar general al ISJ/ISMB revocă decizia emisă conform alin. (11).(14) În situația reorganizării unei unități de învățământ cu personalitate juridică, prin divizare sau fuziune, cererile cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (5) și solicită menținerea în activitate ca titular în funcția didactică în anul școlar 2024-2025 se analizează de comisia numită prin decizia inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, conform art. 30 alin. (1), după aplicarea procedurilor prevăzute la art. 30 alin. (2)-(4).  +  Secţiunea a 10-a Vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ  +  Articolul 32(1) Proiectul de încadrare a personalului didactic de predare, întocmit de director cu respectarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar aprobate prin ordinul al ministrului educației, în vigoare, este analizat în consiliul profesoral și aprobat de consiliul de administrație al unității de învățământ. Totodată, conducerile unităților de învățământ transmit la ISJ/ISMB lista posturilor didactice/catedrelor care fac obiectul etapelor de mobilitate pe baza procedurilor și machetelor stabilite la nivelul ISJ/ISMB.(2) Viabilitatea posturilor didactice/catedrelor se stabilește de consiliul de administrație al ISJ/ISMB, la propunerea consiliului de administrație al unităților de învățământ, în funcție de planurile-cadru de învățământ în vigoare, de proiectele planurilor de școlarizare, de evoluția demografică la nivel local și în concordanță cu documentele strategice elaborate de unitățile de învățământ. Un post didactic/o catedră este viabil(ă) în condițiile în care poate fi constituit(ă) cel puțin pe durata unui nivel de învățământ.(3) Conducerile unităților de învățământ preuniversitar de stat au obligația de a reactualiza, de a publica și de a comunica la ISJ/ISMB lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete înainte de fiecare etapă a mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.(4) Consiliul de administrație al unității de învățământ poate stabili condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.(5) Condițiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimțit între unitățile de învățământ nu mai pot fi modificate și rămân valabile și pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ și de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei. Condițiile specifice pot fi comune pentru toate posturile didactice/catedrele vacante sau, în cazul unităților de învățământ în care se școlarizează pe mai multe niveluri de învățământ și/sau pe mai multe filiere, acestea pot fi diferențiate pentru învățământul liceal și gimnazial, pentru învățământul primar, pentru educația timpurie sau în funcție de filieră ori profil. Condițiile specifice se avizează de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie discriminatorii, să nu încalce și să nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii și legislației în vigoare. Condițiile specifice nu reprezintă criteriu de ierarhizare.(6) Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate analizează, actualizează și corectează, după caz, în colaborare cu unitățile de învățământ, proiectul de încadrare a personalului didactic de predare, precum și condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite de unitățile de învățământ în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în vederea avizării acestora.(7) După avizarea proiectului de încadrare, precum și a condițiilor specifice de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, posturile didactice vacante/rezervate și condițiile specifice se fac publice, conform prezentei Metodologii, prin afișare pe pagina web a ISJ/ISMB, iar unitățile de învățământ au obligația de a le face publice prin afișare la avizierul unității de învățământ și pe pagina web proprie, dacă există.  +  Articolul 33(1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabilește după asigurarea normelor didactice de predare cadrelor didactice titulare în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, conform art. 207 alin. (4) - (13) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, și prezentei Metodologii, după încadrarea cadrelor didactice prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6), după soluționarea întregirilor, completărilor de normă didactică de predare la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor, conform art. 25-27, după emiterea deciziilor de transfer în unitatea/unitățile de învățământ, conform art. 28 alin. (1) și (2), după încadrarea și soluționarea cererilor de întregire și de completare a normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform art. 29, precum și după menținerea în activitate a personalului didactic de predare titular din învățământul preuniversitar, peste vârsta de pensionare, în funcția didactică, la cerere, conform art. 31.(2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică precizând viabilitatea acestora și modalitatea de angajare: "angajare pe perioadă nedeterminată", "angajare pe perioadă determinată de cel mult un an școlar", conform art. 181 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare. Posturile didactice/catedrele cadrelor didactice titulare care solicită pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială se publică numai pentru angajare pe perioadă determinată, până la emiterea deciziei de pensionare. Înainte de etapa de modificare a duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, se pot publica și posturi didactice/catedre vacante precizând "post pentru modificarea duratei contractului individual de muncă".(3) Începând cu etapa de pretransfer catedrele vacante/rezervate de discipline tehnologice sau de pregătire-instruire practică de la clasele/grupele din învățământul dual se publică precizând avizul operatorului economic. În structura catedrelor vacante pentru transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer/angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 3 după finalizarea traseului educațional corespunzător din cadrul Programului "A doua șansă" - învățământ secundar, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a și a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură și design, ore pentru pregătirea remedială, pentru obținerea performanței educaționale sau pentru activități de stimulare a excelenței didactice, precum și ore vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvență redusă sau cele aflate în programul "A doua șansă". În structura catedrelor vacante pentru transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer/angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opționale. Catedrele vacante constituite din ore de activități de pre-profesionalizare din învățământul special nu se publică în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată prin concurs.(4) În unitățile de învățământ cu mai multe niveluri de învățământ, licee tehnologice, unități de învățământ având clasele pregătitoare - XII/XIII posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unității de învățământ și postului didactic. În mod excepțional, pentru soluționarea restrângerilor de activitate, în unitățile de învățământ cu mai multe niveluri de învățământ pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial.(5) Posturile vacante/rezervate de profesor în cabinete de asistență psihopedagogică/cabinete logopedice interșcolare se publică cu precizarea unităților de învățământ la care se desfășoară activitatea, conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, în vigoare. În deciziile de numire/transfer/repartizare pe post/catedră a profesorilor din cabinetele de asistență psihopedagogică școlare/interșcolare/cabinetele logopedice interșcolare trebuie să se precizeze atât CJRAE/CMBRAE, cât și unitatea/unitățile de învățământ în care funcționează cabinetul de asistență psihopedagogică/logopedic.(6) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în concordanță cu Centralizatorul.(7) Cadrele didactice titulare care participă la etapele de transfer pentru restrângere de activitate sau de pretransfer pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru aceste etape, indiferent de viabilitatea acestora, în condițiile prezentei Metodologii, cu excepția posturilor didactice/catedrelor vacantate de cadrele didactice titulare care au solicitat pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială, până la emiterea deciziei de pensionare.(8) La nivelul unităților de învățământ, consiliul de administrație și directorul unității de învățământ răspund de corectitudinea constituirii posturilor didactice/catedrelor, încadrării personalului didactic de predare, de declararea și publicarea corectă a tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate. Neîndeplinirea acestor obligații constituie abatere disciplinară și atrage după sine sancționarea directorului și a membrilor consiliului de administrație al unității de învățământ.(9) În vederea soluționării cererilor de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ și de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivelul unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE se constituie, prin decizie a directorului unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE, la propunerea consiliului profesoral, comisia de mobilitate formată din cadre didactice titulare care nu participă la aceste etape și care nu fac parte din consiliul de administrație, în următoarea componență:a) președinte: directorul adjunct dacă nu face parte din consiliul de administrație sau un cadru didactic titular membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitatea de învățământ;b) membri: 2-10 cadre didactice titulare din unitatea de învățământ, în funcție de numărul posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unității de învățământ.(10) Proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, întocmit de director cu respectarea prezentei Metodologii, analizat în consiliul profesoral al unității de învățământ și aprobat de către consiliul de administrație al unității de învățământ, este prezentat de directorul unității de învățământ comisiei județene/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, constituite la nivelul ISJ/ISMB, prin decizia inspectorului școlar general, în următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct cu atribuții în domeniul managementului resurselor umane;b) vicepreședinte - inspector școlar cu atribuții referitoare la managementul resurselor umane/inspector școlar cu atribuții referitoare la managementul instituțional/inspector școlar;c) secretari - inspectori școlari cu atribuții referitoare la managementul resurselor umane/inspectori școlari cu atribuții referitoare la managementul instituțional/inspectori școlari/directori ai unor unități de învățământ de nivel liceal;d) membri - metodiști ai ISJ/ISMB, câte unul pentru fiecare specialitate, inspectori școlari care au în coordonare ariile curriculare, inspector școlar responsabil pentru învățământul în limbile minorităților naționale, consilieri juridici din cadrul ISJ/ISMB și informaticieni/analiști programatori.(11) Inspectorul școlar general al ISJ/ISMB, președintele și vicepreședintele comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar constituite la nivelul ISJ/ISMB, precum și directorii unităților de învățământ răspund de corectitudinea organizării și desfășurării etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, de validarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar și de calitatea lucrărilor derulate în cadrul comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar constituite la nivelul ISJ/ISMB.  +  Articolul 34(1) Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate corectează în colaborare cu unitățile de învățământ și avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, precum și condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unităților de învățământ.(2) Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete, care conține informațiile din anexa nr. 1, se aduce la cunoștință persoanelor interesate astfel:a) în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la avizarea proiectului de încadrare a personalului didactic de predare de către ISJ/ISMB, directorul unității de învățământ comunică la ISJ/ISMB lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante și le afișează la avizier și pe pagina web a unității de învățământ, dacă există;b) comisia județeană/a municipiului București de mobilitate centralizează datele transmise de directorii unităților de învățământ și întocmește lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete și incomplete la nivel județean/nivelul municipiului București pe care o publică, la data prevăzută în Calendar, prin afișare pe pagina web a instituției;(3) Directorii unităților de învățământ și secretarii comisiei județene/a municipiului București de mobilitate au obligația de a reactualiza lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete după fiecare etapă a mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, conform Calendarului. Lista reactualizată a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete se publică pe pagina web a ISJ/ISMB. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinară și atrage după sine sancționarea persoanelor care nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile.  +  Capitolul III Organizarea și desfășurarea etapei de completare a normei didactice de predare, la nivelul ISJ/ISMB, a personalul didactic de predare  +  Articolul 35(1) Cadrele didactice titulare, cadrele didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6), precum și cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei cu norma didactică de predare incompletă, a căror completare de normă didactică de predare nu s-a soluționat la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor, depun la ISJ/ISMB, în perioada prevăzută de Calendar, cererea însoțită de documentele prevăzute în aceasta.(2) Soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare se realizează în ședință de repartizare organizată de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate în perioada prevăzută de Calendar.(3) Cadrele didactice care participă la ședința de repartizare pentru completarea normei didactice se ierarhizează pe discipline, în baza punctajului rezultat din evaluarea activității, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, pe liste separate cuprinzând cadrele didactice titulare, cadrele didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6), respectiv cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei cu norma didactică de predare-învățare-evaluare incompletă.(4) Personalul didactic de predare titular/angajat căruia i s-a completat norma didactică de predare pentru un an școlar, în altă/alte unități de învățământ, beneficiază de continuitate în anul școlar următor pe aceleași ore, dacă acestea mai au viabilitate de cel puțin un an școlar, cu acordul cadrului didactic.(5) Soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare în ședință de repartizare se realizează, pe discipline, mai întâi pentru cadrele didactice titulare, în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu respectarea principiului continuității, apoi pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) cu norma didactică de predare incompletă, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe catedre vacante/rezervate incomplete și, în mod excepțional, când acestea s-au epuizat, pe fracțiuni din catedre vacante/rezervate complete, după cum urmează:a) cu ore în specialitate, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanță cu prevederile prezentei Metodologii și prevederile Centralizatorului;b) cu alte ore, la discipline din aceeași arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învățământ, până la 1/3 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul urban, conform art. 208 alin. (9) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;c) cu alte ore, din aceeași arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învățământ, până la 1/2 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul rural, conform art. 208 alin. (10) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;d) cu alte ore, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învățământ, până la 1/2 de normă, cu menținerea drepturilor salariale, în învățământul gimnazial din mediul rural, conform art. 208 alin. (10) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;e) cu ore pentru pregătirea remedială sau pentru activități de stimulare a excelenței didactice, până la 4 ore săptămânal.(6) Prioritate la repartizarea orelor vacante/rezervate, în ședința de repartizare pentru completarea normei didactice de predare, au cadrele didactice care beneficiază de continuitate în activitatea de predare la aceleași clase/grupe sau în aceeași unitate de învățământ.(7) În unitățile de învățământ din mediul rural, completarea normei didactice de predare se poate realiza pe durata unui an școlar ori pe durată nedeterminată, numai pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul acestora. În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată cadrele didactice titulare care urmează să-și completeze norma didactică cu ore în unitățile de învățământ în care au funcționat prin completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 (trei) ani școlari, dacă orele respective sunt vacante și se certifică viabilitatea acestora pentru o durată de cel puțin 2 (doi) ani școlari. Completarea normei didactice de predare pe durată nedeterminată a cadrelor didactice titulare se realizează ținând seama de prevederile prezentei Metodologii și de prevederile Centralizatorului.(8) După aplicarea principiului continuității, în cazul punctajelor egale, are prioritate, în următoarea ordine:a) cadrul didactic cu domiciliul sau reședința în localitatea în care solicită orele pentru completarea normei didactice de predare;b) cadrul didactic care solicită orele pentru completarea normei didactice de predare în apropierea localității de domiciliu.(9) Dacă și după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (8) se menține egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic sau a definitivării în învățământ;c) dovada participării la un program de formare continuă acreditat ori a dobândirii de noi competențe didactice prin programe de formare a adulților sau finalizarea cu diplomă a studiilor necesare ori a unui program de conversie profesională postuniversitar în vederea dobândirii unei noi specializări didactice, diferite de specializarea curentă, în ultimii 2 ani școlari încheiați, conform prevederilor art. 188 alin. (5) - (8) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(10) După soluționarea cererilor de completare de normă didactică de predare a cadrelor didactice titulare, respectiv a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6), precum și după soluționarea cererilor pentru restrângere de activitate, se soluționează cererile de completare a normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe perioadă determinată, cu ore vacante/rezervate existente la altă/alte unitate/unități de învățământ, în specialitate, la disciplina/disciplinele înscrise în decizia de repartizare. Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, care participă la ședința de repartizare pentru completarea normei didactice de predare, se ierarhizează pe discipline, în baza punctajului rezultat din evaluarea activității, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, iar soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare se realizează, pe discipline, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe catedre vacante/rezervate incomplete și, în mod excepțional, când acestea s-au epuizat, pe fracțiuni din catedre vacante/rezervate complete, cu ore în specialitate, la disciplina/disciplinele înscrise în decizia de repartizare. În cazul punctajelor egale se aplică criteriile de departajare prevăzute la alin. (8) și (9).(11) Opțiunea fiecărui cadru didactic din ședința de repartizare se exprimă în scris conform cererii tip și se consemnează în procesul-verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau a împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care un cadru didactic titular nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința de repartizare, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră din lista afișată, conform punctajului.(12) Completările de normă didactică de predare rămase nesoluționate se soluționează pe perioadă nedeterminată sau determinată, în condițiile prezentei Metodologii, la începutul și la finalul ședințelor de repartizare ulterioare prevăzute în Calendar.(13) După emiterea deciziei de repartizare pentru completarea normei didactice de predare, semnată de inspectorul școlar general al ISJ/ISMB, directorul/directorii unităților de învățământ în care cadrul didactic este titular/angajat încheie cu acesta actul adițional la contractul individual de muncă. Directorul/directorii unității/unităților de învățământ în care i s-a completat norma didactică de predare încheie cu cadrul didactic repartizat un contract individual de muncă.(14) În situația în care, până la data începerii cursurilor, se constată că personalului didactic de predare repartizat pentru completarea normei didactice i se poate asigura o normă didactică de predare completă, conform documentului de numire/transfer/repartizare în învățământ, directorul/directorii unității/unităților de învățământ au obligația să comunice, în scris, această situație la ISJ/ISMB, în vederea emiterii deciziei de revocare a deciziei de completare de normă didactică de predare. Directorul/directorii unității/unităților de învățământ are/au obligația să comunice, în scris, cadrului didactic decizia de revocare a completării normei didactice de predare emisă de inspectorul școlar general al ISJ/ISMB. Catedrele incomplete eliberate se ocupă în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.  +  Capitolul IV Organizarea și desfășurarea transferării personalului didactic de predare aflat restrângere de activitate  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 36 Transferarea pentru restrângere de activitate este organizată și coordonată la nivelul ISJ/ISMB de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate.  +  Articolul 37(1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate, organizată în baza prevederilor art. 190 alin. (1) și (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, poate participa personalul didactic de predare prevăzut la art. 5 alin. (1)-(3), cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5), și personalul didactic de predare prevăzut la art. 106 sau la art. 107 alin. (1), aflat în restrângere de activitate, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.(2) Transferarea personalului didactic de predare titular aflat în restrângere de activitate se poate realiza din mediul rural în cel urban numai dacă persoana respectivă se încadrează într-una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (6).(3) În etapa de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate nu se ocupă catedrele complete și incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice de predare, pe care nu s-au soluționat întregirile de normă didactică. Transferul pe aceste catedre se poate realiza numai în condițiile prevăzute la art. 25 alin. (7).(4) Cererile de restrângere de activitate se soluționează în ședință de repartizare, înaintea soluționării cererilor pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe perioada viabilității postului.(5) Transferarea pentru restrângere de activitate a personalului didactic de predare prevăzut la art. 5 alin. (1)-(3) se realizează ținând seama de prevederile art. 165 coroborate cu prevederile art. 249 alin. (3), (5) - (28), art. 207 și art. 208 alin. (1) - (11) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, de condițiile prevăzute în prezenta Metodologie și de prevederile Centralizatorului.(6) Soluționarea cererilor de restrângere de activitate a personalului didactic de predare se realizează după cum urmează:a) prin transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe posturi didactice/catedre constituite din disciplina/disciplinele sau specialitatea/specialitățile înscrise, după caz, în:(i) documentul de numire/transfer/repartizare emis în urma concursului național sau a concursului organizat la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în baza căruia cadrul didactic s-a transferat/titularizat în învățământul preuniversitar de stat;(ii) decizia de repartizare emisă/avizată de inspectorul școlar general al ISJ/ISMB în urma concursului național/concursului în baza căruia cadrul didactic s-a transferat/titularizat în învățământul preuniversitar particular;(iii) dispoziția de repartizare în învățământul preuniversitar în cazul absolvenților liceelor pedagogice, dispoziția de repartizare guvernamentală ori dispoziția de repartizare a unei comisii naționale/centrale de repartizare în învățământul preuniversitar pentru cadrele didactice astfel repartizate care, ulterior repartizării, nu au mai participat la un concurs național sau organizat la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat în baza căruia să se fi transferat/titularizat în învățământul preuniversitar.b) prin repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante, coordonată de ISJ/ISMB, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanță cu Centralizatorul, în aceeași funcție didactică sau într-o altă funcție didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.(7) Cadrul didactic titular/debutant prevăzut la art. 24 alin. (4) și (6), care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări sau care este calificat pentru a preda două sau mai multe discipline, poate solicita, în etapa de soluționare a cererilor de restrângere de activitate prin repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante coordonată de ISJ/ISMB, ocuparea unui post didactic/unei catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcție didactică, în concordanță cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeași unitate de învățământ sau în alte unități de învățământ.(8) Transferarea personalului didactic de predare prevăzut la art. 106 sau la art. 107 alin. (1) aflat în restrângere de activitate se realizează la nivelul județului/municipiului București doar pentru ocuparea de posturi de educator în învățământul antepreșcolar într-o altă unitate de învățământ/altă creșă cu personalitate juridică, nearondată unei unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare, decât cea în care este încadrat.(9) În ședința de repartizare, cadrele didactice aflate în restrângere de activitate își pot constitui catedra și cu orele din propria normă didactică de predare rămase în încadrare la disciplina/disciplinele înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră. În situația în care cadrul didactic optează pentru o altă catedră vacantă, orele eliberate pot fi ocupate de alte cadre didactice participante la ședința de repartizare, cu respectarea condițiilor de studii și a prevederilor prezentei Metodologii.  +  Articolul 38 Consiliile de administrație ale unităților de învățământ stabilesc, conform art. 26, 27 și art. 28 alin. (4), listele cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate și le transmit la ISJ/ISMB. Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate întocmește lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate la nivel județean/nivelul municipiului București, pe discipline, cu precizarea tuturor specializărilor dobândite prin studii și o publică prin postare pe site-ul instituției, concomitent cu lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete și incomplete, prevăzută la art. 34 alin. (2) lit. b).  +  Articolul 39 În unitățile de învățământ cu mai multe niveluri de învățământ, licee tehnologice, unități de învățământ având clasele pregătitoare - XII/XIII sau V - XII/XIII, posturile didactice/catedrele vacante se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unității de învățământ și postului didactic. În mod excepțional, în unitățile de învățământ cu mai multe niveluri de învățământ, pentru etapa de soluționare a restrângerilor de activitate, pot fi publicate și catedre vacante de nivel gimnazial sau profesional.  +  Articolul 40 Soluționarea restrângerilor de activitate a cadrelor didactice se realizează în ședința de repartizare organizată de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrul didactic care solicită soluționarea restrângerii de activitate la unități de învățământ din alte județe anexează la cererea de înscriere adeverința eliberată de ISJ/ISMB pe teritoriul căruia se află unitatea/unitățile de învățământ la care cadrul didactic este angajat, din care să rezulte că postul/catedra ocupat(ă), în anul școlar 2024-2025, este în restrângere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrângere de activitate în alt județ a solicitantului a fost luată în evidență.  +  Articolul 41(1) Cadrul didactic transferat în etapa de restrângere de activitate, sesiunea 2024, revine pe postul didactic/catedra avut(ă) anterior în situația în care, până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025, se constată că postul didactic/catedra respectiv(ă) a fost vacantat(ă) sau reînființat(ă) ori s-a reînființat cel puțin jumătate de normă din catedra respectivă, iar cadrul didactic respectiv nu a ocupat un alt post/o altă catedră în etapa de pretransfer, directorul/directorii unității/unităților de învățământ având obligația să comunice în scris cadrului didactic decizia emisă de inspectorul școlar general al ISJ/ISMB de revenire pe postul/catedra deținut(ă) anterior.(2) Posturile didactice/catedrele eliberate în condițiile alin. (1) se ocupă în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea și desfășurarea transferului consimțit între unitățile de învățământ  +  Articolul 42(1) Pentru transferul consimțit între unitățile de învățământ, ca urmare a restrângerii de activitate, personalul didactic de predare prevăzut la art. 5 alin. (1)-(3) aflat în restrângere de activitate, depune, la unitatea de învățământ în care solicită transferul și la ISJ/ISMB în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea de învățământ la care se solicită transferul, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri-tip, conform anexei nr. 14, însoțite de documentele menționate în aceasta, aprecierea sintetică a consiliului de administrație al unității de învățământ la care a intrat în restrângere de activitate și o adeverință, eliberată de conducerea unității de învățământ în care este angajat, în care se menționează cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns în situația de restrângere de activitate. Cadrele didactice care solicită transferarea pe posturi în centre și cabinete de asistență psihopedagogică depun cereri, în perioadele prevăzute în Calendar, la CJRAE/CMBRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv și la ISJ/ISMB.(2) Cererile se depun mai întâi la ISJ/ISMB și apoi la unitățile de învățământ/CJRAE/CMBRAE, conform Calendarului. La cererile care se depun la unitățile de învățământ/CJRAE/CMBRAE se anexează, în copie, documente conform art. 4 alin. (19).(3) Un cadru didactic se poate înscrie la etapa de soluționare a restrângerii de activitate prin transfer într-un singur județ sau numai în municipiul București.(4) Personalul didactic de predare prevăzut la art. 5 alin. (1)-(3), înscris la etapa de soluționare a restrângerii de activitate prin transfer, face dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor la ISJ/ISMB, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie. Personalul didactic de predare trebuie să aibă domiciliul în județul în care solicită transferul. Personalul didactic de predare care solicită transferul în municipiul București, titular în învățământul preuniversitar/debutant prevăzut la art. 24 alin. (4) și (6) în alte județe, face dovada domiciliului în municipiul București până la data depunerii dosarelor la ISJ/ISMB, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie.(5) Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică dosarele depuse, îndeplinirea condițiilor pentru transfer, evaluează dosarele și afișează punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2, pe pagina web a ISJ/ISMB, pentru personalul didactic de predare care îndeplinește condițiile de transfer. Comisiile de mobilitate ale unităților de învățământ preiau informațiile privind situația personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar înscris la etapa de soluționare a restrângerilor de activitate prin transfer de pe pagina web a ISJ/ISMB.(6) Eventualele contestații la punctajele stabilite de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate se depun, în scris, la ISJ/ISMB și se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20). Punctajele finale stabilite după soluționarea contestațiilor se afișează pe pagina web a ISJ/ISMB.(7) Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor avizate de ISJ/ISMB, însoțite și de grilele de evaluare, dacă este cazul, se afișează la sediile unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE și, dacă este posibil, și pe pagina web a unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE, înainte de perioada de depunere a dosarelor la unitățile de învățământ.  +  Articolul 43(1) Comisia de mobilitate de la nivelul unității de învățământ, constituită conform prevederilor art. 33 alin. (9), verifică dosarele de înscriere, documentele de numire/transfer/repartizare, documentele de numire/transfer/repartizare emise în urma concursului în baza cărora cadrele didactice s-au transferat/titularizat în învățământul preuniversitar sau dispozițiile de repartizare, după caz, documentele de studii, avizele și atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate și îndeplinirea condițiilor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv îndeplinirea tuturor condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în situația în care unitatea de învățământ a stabilit astfel de condiții, avizate de ISJ/ISMB. În situația în care două sau mai multe cadre didactice îndeplinesc toate condițiile specifice și solicită același post didactic/catedră vacant(ă), precum și în situația în care unitatea de învățământ nu a stabilit condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante și două sau mai multe cadre didactice solicită același post didactic/catedră vacant(ă), comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ realizează ierarhizarea cadrelor didactice conform punctajelor finale stabilite la nivelul ISJ/ISMB, potrivit anexei nr. 2, și înaintează consiliului de administrație al unității de învățământ, prin raport scris, propuneri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unității de învățământ.(2) În situația punctajelor egale, la departajarea cadrelor didactice, comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ are în vedere faptul că prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor prin transfer au în ordine:a) cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) angajate în unitatea de învățământ;b) cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) angajate într-o unitate din cadrul consorțiului, dacă unitatea de învățământ face parte dintr-un consorțiu.(3) În situația în care nu se realizează departajarea în condițiile alin. (2), atunci pentru departajare se aplică, în ordine, criteriile prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza documentelor justificative.(4) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE sunt analizate în consiliul de administrație al unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE, care selectează și validează cadrele didactice pentru care se acordă transferul. La validarea unui cadru didactic pentru care se acordă transferul se ține seama dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta Metodologie, dacă studiile sunt în concordanță cu postul didactic/catedra vacant(ă) solicitat(ă), conform Centralizatorului, dacă deține avizele și atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) solicitat(e) și, când este cazul, dacă a promovat proba practică/orală sau inspecția specială la clasă, după caz, în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e) și dacă sunt îndeplinite condițiile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv toate condițiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în perioada prevăzută de Calendar. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).  +  Articolul 44(1) În baza validării făcute de consiliul de administrație, cu respectarea strictă a prevederilor legale, directorul emite acordurile privind transferul cadrelor didactice în unitatea respectivă. Directorii unităților de învățământ care au emis acorduri pentru transferul consimțit între unitățile de învățământ cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate înștiințează în scris ISJ/ISMB.(2) În perioada prevăzută de Calendar, cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun la ISJ/ISMB acordurile pentru transfer obținute de la unitățile de învățământ.  +  Articolul 45 Soluționarea cererilor de restrângere de activitate prin transfer consimțit între unitățile de învățământ se realizează în ședința de repartizare organizată de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, în perioada prevăzută de Calendar, în baza acordurilor emise de conducerile unităților de învățământ, cu respectarea prevederilor legale privind transferul consimțit între unități de învățământ pe posturi didactice de predare/catedre vacante și a prevederilor art. 33 alin. (3).  +  Secţiunea a 3-a Organizarea și desfășurarea transferării personalului didactic de predare aflat în restrângere de activitate, prin repartizare pe posturi didactice/catedre vacante coordonată de ISJ/ISMB  +  Articolul 46(1) După soluționarea cererilor de restrângere de activitate prin transfer consimțit între unitățile de învățământ, cererile de transfer pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3), art. 106 sau art. 107 alin. (1) aflate în restrângere de activitate, care nu au obținut acordul privind transferul consimțit între unități de învățământ, precum și cele care nu s-au adresat unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE pentru obținerea acestui acord, dar care au depus cereri la ISJ/ISMB în perioada prevăzută de Calendar, se soluționează în ședință de repartizare, coordonată de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, cu respectarea condițiilor din prezenta Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante, luând în considerare prevederile art. 33 alin. (3), în următoarea ordine:a) soluționarea restrângerii de activitate în cadrul unității de învățământ, în ordinea descrescătoare a punctajului;b) soluționarea restrângerii de activitate la nivelul consorțiului, în ordinea descrescătoare a punctajului;c) soluționarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiași localități/municipiului București, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;d) soluționarea restrângerii de activitate la nivelul județului, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;e) soluționarea restrângerii de activitate în alte județe, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului.(2) Restrângerea de activitate în cadrul unității de învățământ se soluționează prin transferarea cadrelor didactice prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3) pe un alt post didactic/o altă catedră în aceeași unitate de învățământ, conform specializărilor obținute prin studii, ținând seama de prevederile art. 165 coroborate cu prevederile art. 249 alin. (3), (5) - (28), art. 207 și art. 208 alin. (1) - (11) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, de condițiile prevăzute în prezenta Metodologie și de prevederile Centralizatorului.(3) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a soluționării restrângerii de activitate, în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), are prioritate cadrul didactic prevăzut la art. 5 alin. (1)-(3) care are înscris în documentul de numire/transfer/repartizare cel puțin una dintre disciplinele/specialitățile din care este constituit postul didactic/catedra solicitat(ă).(4) Cadrele didactice aflate în situația prevăzută la alin. (1) lit. e) trebuie să facă dovada domiciliului în județul în care solicită transferul pentru restrângere de activitate până la data depunerii dosarelor la ISJ/ISMB, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie. Cadrele didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate în municipiul București, titulare/debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) angajate în unități de învățământ din alte județe, fac dovada domiciliului în municipiul București, până la data depunerii dosarelor la ISMB, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie.  +  Articolul 47(1) În ședința de repartizare, opțiunea fiecărui cadru didactic se exprimă în scris, conform cererii-tip, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau a împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.(2) În cazul în care două sau mai multe cadre didactice care participă la etapa de transferare pentru restrângere de activitate au același punctaj și optează pentru același post didactic/catedră vacant(ă), postul didactic/catedra se ocupă prin aplicarea, în ordine, a criteriilor prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza documentelor justificative.(3) În cazul în care cadrul didactic aflat în restrângere de activitate:a) nu este prezent în momentul în care este solicitat să exprime opțiunea, personal sau printr-un împuternicit, desemnat prin procură notarială în original, la ședința de soluționare a cererilor de transferare pentru restrângere de activitate, va putea opta pentru posturile rămase în listă în momentul în care ajunge în fața comisiei sau, dacă nu se prezintă până la finalul ședinței de transferare, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră vacant(ă) din lista afișată, conform punctajului, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta Metodologie;b) este prezent, dar refuză să exprime o opțiune valabilă, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră vacant(ă) din lista afișată, conform punctajului, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta Metodologie.(4) În cazul în care un cadru didactic aflat în restrângere de activitate refuză să își întocmească dosarul, conducerea unității de învățământ întocmește dosarul acestuia, iar comisia județeană/a municipiului București de mobilitate îi atribuie, din oficiu, un post didactic/catedră vacant(ă) la finalul etapei de transferare pentru restrângere de activitate din lista afișată, conform punctajului, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta Metodologie. Cadrului didactic aflat în restrângere de activitate, căruia i s-a atribuit un post didactic/catedră din oficiu și care nu se prezintă la postul/catedra atribuit(ă), i se aplică, în mod corespunzător, dispozițiile legale privind concedierea individuală.(5) În mod excepțional, în situația în care cererile de transferare pentru cadrele didactice aflate în restrângere de activitate care nu au obținut acordul privind transferul consimțit între unități de învățământ nu pot fi soluționate numai pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare în ședința de transfer, restrângerile de activitate se soluționează și pe posturi didactice/catedre propuse pentru transfer consimțit între unitățile de învățământ rămase vacante, cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (3).(6) În situația în care cererile de transferare pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate nu pot fi soluționate prin transfer pe posturi didactice/catedre vacante, cadrele didactice titulare sunt detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre rezervate.  +  Articolul 48(1) Restrângerile de activitate ale cadrelor didactice titulare rămase nesoluționate prin transfer sau prin detașare în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate se soluționează pe perioadă nedeterminată sau determinată, în condițiile prezentei Metodologii, la începutul și la finalul ședințelor de repartizare ulterioare prevăzute în Calendar.(2) Cererile cadrelor didactice pentru completarea normei didactice de predare depuse în etapa de soluționare a cererilor de restrângere de activitate se soluționează la finalul ședinței de repartizare organizate pentru soluționarea restrângerilor de activitate.  +  Articolul 49(1) Hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, luate în ședința de repartizare, pot fi contestate în perioada prevăzută în Calendar. Contestațiile se înregistrează la secretariatul ISJ/ISMB și se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(2) După soluționarea contestațiilor, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite decizia de repartizare pentru soluționarea restrângerii de activitate, cu precizarea unității/unităților de învățământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învățământ indiferent de nivelul de învățământ din care provine solicitantul, precum și a regimului de mediu, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5). În decizia de repartizare pentru soluționarea restrângerii de activitate nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităților de învățământ cu personalitate juridică se precizează numai în situația în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unității de învățământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare pentru soluționarea restrângerii de activitate, directorul/directorii unității/unităților de învățământ cu personalitate juridică încheie, cu cadrul didactic repartizat, contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.  +  Articolul 50 Personalul didactic de predare titular transferat va fi detașat în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate sau va beneficia de completarea normei didactice de predare, după caz, în situația în care, după etapa de transfer sau până la data de 1 septembrie 2024, se constată că postul didactic/catedra pe care s-a transferat a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de școlarizare, a reorganizării unităților de învățământ sau a modificării planurilor-cadru de învățământ.  +  Capitolul V Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condițiile art. 180 din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare  +  Articolul 51(1) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE pot hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în conformitate cu prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, pentru cadrele didactice calificate care au promovat examenul de definitivat, au obținut la concursul național în ultimii 6 (șase) ani nota/media de repartizare cel puțin 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8) (minimum 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția la clasă).(2) De prevederile alin. (1) pot beneficia și cadrele didactice debutante care sunt înscrise și promovează examenul național pentru dobândirea definitivării în învățământ, sesiunea 2024.(3) Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, se realizează prin decizia inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, în baza hotărârii consiliilor de administrație ale unităților de învățământ.  +  Articolul 52(1) Un cadru didactic calificat angajat pe un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) complet(ă), constituită în una sau mai multe unități de învățământ, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an care participă și la concursul național, sesiunea 2024, la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care este încadrat în anul școlar curent poate beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei în condițiile prezentei Metodologii, dacă obține minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă a concursului.(2) Beneficiază de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrul didactic calificat angajat pe un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) complet(ă), constituită în una sau mai multe unități de învățământ, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an, încheiat până cel târziu la data începerii cursurilor în unitatea/unitățile în care solicită modificarea duratei contractului individual de muncă, care a dobândit definitivarea în învățământ și care a obținut cel puțin nota sau media de repartizare 7 (șapte) în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) la un concurs național în ultimii 6 (șase) ani, conform art. 64 alin. (8) (minimum 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția la clasă). Cadrul didactic calificat angajat pe un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) complet(ă), constituită în una sau mai multe unități de învățământ, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an, care a dobândit definitivarea în învățământ și a obținut cel puțin nota sau media de repartizare 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la mai multe concursuri naționale în ultimii 6 (șase) ani, beneficiază de modificarea duratei contractului individual de muncă în baza celei mai mari note/medii de repartizare obținute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativă a condițiilor generale și specifice din prezenta Metodologie, dacă ulterior obținerii acestei note/medii de repartizare nu a mai participat la un concurs național sau nu a obținut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul unui concurs național, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e).(3) Pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrele didactice calificate care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și următoarele condiții specifice:a) posturile didactice/catedrele pe care sunt încadrate în anul școlar curent nu au fost ocupate în etapele anterioare ale mobilității personalului didactic de predare, sunt constituite sau se pot constitui în una sau mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică sau din una sau mai multe discipline, conform alin. (6), sunt complete și vacante începând cu 1 septembrie 2024;b) respectă condițiile de ocupare a postului didactic/catedrei conform prezentei Metodologii;c) dețin avizele și atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei conform prezentei Metodologii;d) au obținut calificativul "Foarte bine" în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și calificativul parțial "Foarte bine" în anul școlar în curs;e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. d) și e), cadrele didactice cu o vechime mai mică de 2 (doi) ani școlari trebuie să facă dovada că au obținut calificativul "Foarte bine" și că nu au fost sancționate disciplinar pe întreaga perioadă de desfășurare a activității.(5) Cadrul didactic calificat care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și condițiile cumulative prevăzute la alin. (3) și ocupă un post didactic/o catedră care necesită probe practice/orale beneficiază de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în unitatea/unitățile de învățământ în care este încadrat în condițiile în care a obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba practică sau calificativul "Admis" la proba orală în oricare din etapele mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar.(6) Cadrele didactice calificate angajate pe perioadă determinată de un an care au norma didactică de predare completă, stabilită conform prevederilor art. 207 alin. (4) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, constituită din două sau mai multe discipline, care nu se ocupă în baza aceleiași probe scrise, în concordanță cu specializările dobândite prin studii, potrivit Centralizatorului, pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu data de 1 septembrie 2024, în situația în care ponderea cea mai mare de ore din cadrul postului didactic/catedrei o are disciplina/o au disciplinele pentru care cadrul didactic a susținut proba scrisă sau disciplinele care constituie postul didactic/catedra au aceeași pondere, cu respectarea cumulativă a celorlalte condiții generale și specifice.(7) În situația în care, la nivelul unității de învățământ, la o anumită specialitate, numărul cadrelor didactice, care pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, este mai mare decât numărul posturilor didactice/catedrelor vacante existente începând cu 1 septembrie 2024, prioritate are, în ordine:a) cadrul didactic calificat angajat, până cel târziu la data începerii cursurilor, pe un post didactic/o catedră vacant(ă) complet(ă), constituită în una sau mai multe unități de învățământ, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an;b) cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (2).(8) În situația în care domiciliul nu conduce la departajare, atunci are prioritate cadrul didactic cu nota/media cea mai mare în baza căreia se realizează modificarea contractului individual de muncă, potrivit alin. (2). În cazul notelor/mediilor de repartizare egale, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media cea mai mare obținută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în învățământ;c) media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15;d) media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.(9) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1)-(6) se adresează, în scris, consiliilor de administrație ale unităților de învățământ în care au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, prin depunerea unei cereri, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrele didactice angajate pe posturi în centre și cabinete de asistență psihopedagogică sau în centre și cabinete logopedice, care se încadrează în prevederile alin. (1)-(6), depun, în perioada prevăzută în Calendar, cereri la CJRAE/CMBRAE, în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE analizează cererile depuse, verifică îndeplinirea condițiilor, aplică criteriile de departajare, dacă este cazul, conform prezentei Metodologii, stabilesc lista cadrelor didactice propuse pentru emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei și comunică, în scris, cadrelor didactice solicitante motivele admiterii/respingerii cererii privind modificarea duratei contractului individual de muncă.(10) Cadrele didactice calificate care au promovat examenul național de definitivare în învățământ, încadrate pe perioadă determinată de un an pe posturi didactice/catedre constituite în două sau mai multe unități de învățământ pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu data de 1 septembrie 2024, în situația în care obțin acordul consiliilor unităților de învățământ privind modificarea duratei contractului individual de muncă, astfel încât, începând cu data de 1 septembrie 2024, în unitățile de învățământ în care este încadrat să i se poată constitui un post didactic/o catedră complet(ă).(11) Persoana nemulțumită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă adresată conducerii ISJ/ISMB, în perioada prevăzută în Calendar. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).  +  Articolul 53(1) Directorii unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE înaintează ISJ/ISMB lista cuprinzând cadrele didactice ale căror cereri au fost admise și pentru care se propune emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, precum și lista cuprinzând cadrele didactice ale căror cereri au fost respinse, la care se anexează, în copie, cererile depuse de cadrele didactice însoțite de documentele menționate în cerere, în vederea emiterii deciziilor. Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ/CJRAE/CMBRAE și întocmește listele finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei și le prezintă spre validare consiliului de administrație al ISJ/ISMB.(2) În situația în care comisia județeană/a municipiului București de mobilitate constată abateri de la prevederile prezentei Metodologii, într-o unitate de învățământ, președintele comisiei solicită, în scris, directorului unității de învățământ respective revenirea asupra situației, cu reluarea procedurilor legale, în vederea remedierii abaterilor constatate. Listele finale, validate de consiliul de administrație al ISJ/ISMB, se afișează pe pagina web a ISJ/ISMB la termenul prevăzut în Calendar și, în baza acestor liste, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite deciziile privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5).(3) În baza deciziei privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei emise de inspectorul școlar general al ISJ/ISMB, directorul/directorii unității/unităților de învățământ cu personalitate juridică/CJRAE/CMBRAE încheie cu cadrul didactic respectiv, începând cu data de 1 septembrie 2024, actul/actele adițional(e) la contractul/contractele individual(e) de muncă pe durată determinată de un an școlar, urmând ca, pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anual, să încheie câte un nou act adițional/noi acte adiționale, la contractul/contractele individual(e) de muncă pe durată determinată, de modificare a literei b) a capitolului C din contract cu mențiunea "Durata de viabilitate a postului didactic/catedrei".(4) Cadrele didactice debutante care au solicitat modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei și nu au promovat examenul național pentru dobândirea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, rămân încadrate, în anul școlar 2024-2025, pe posturile didactice/catedrele solicitate prin prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată, în baza deciziilor de repartizare emise, până la data de 29 august 2024, de inspectorul școlar general al ISJ/ISMB.(5) Cadrului didactic care a beneficiat de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în sesiunea 2024, i se va completa norma didactică de predare în situația în care, după această etapă sau până la data de 1 septembrie 2024, se constată că postul didactic/catedra pentru care s-a emis decizia privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei a fost redus(ă) până la jumătate de normă, ca urmare a revenirii titularului la post, a nerealizării planului de școlarizare, a restructurării rețelei școlare sau a modificării planurilor-cadru de învățământ. În situația în care, după această etapă sau până la data de 1 septembrie 2024, se constată o reducere mai mare de jumătate de normă didactică de predare a postului didactic/a catedrei pentru care s-a emis decizia privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB revocă decizia cadrului didactic aflat în această situație.  +  Capitolul VI Pretransferul personalului didactic de predare. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră  +  Secţiunea 1 Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar al personalului didactic de predare  +  Articolul 54(1) La etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar la nivelul unității de învățământ sau a consorțiului, în aceeași localitate, în localitatea de domiciliu sau pentru apropiere de domiciliu, conform art. 1 alin. (2) participă cadrele didactice din învățământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3), la solicitarea acestora, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5).(2) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar prevăzut la alin. (1) se poate realiza din mediul rural în mediul urban numai dacă persoana respectivă se încadrează într-una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (6).(3) Cadrele didactice aflate în reducere de activitate începând cu data de 1 septembrie 2024, a căror reducere de activitate a fost soluționată în etapele premergătoare etapei de pretransfer, pot participa și la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, conform prezentei Metodologii.(4) Cadrul didactic titular/debutant prevăzut la art. 24 alin. (4) și (6), angajat în unități de învățământ aflate în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (2), poate participa la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar numai în aceeași localitate.(5) Acordul de principiu al unității/unităților din care se pretransferă cadrul didactic se consideră obținut de drept prin efectul legii, luând în considerare apropierea de domiciliu și principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 55(1) Pentru pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, personalul didactic de predare prevăzut la art. 54 alin. (1) depune, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri-tip, conform anexei nr. 14, atât la unitatea/unitățile de învățământ la care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, cât și la ISJ/ISMB în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea de învățământ la care se solicită pretransferul. Cadrele didactice care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe posturi în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/logopedice depun, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri la CMBRAE/CJRAE, în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv, și la ISJ/ISMB. Cererea este însoțită de documentele menționate în aceasta. Cadrul didactic care solicită soluționarea cererii de pretransfer consimțit între unități de învățământ în unități de învățământ din alte județe anexează la cererea de înscriere adeverința eliberată de ISJ/ISMB, în a cărui rază teritorială este angajat cu statut de titular/debutant prevăzut la art. 24 alin. (4) și (6), din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt județ a solicitantului a fost luată în evidență. Un cadru didactic din învățământul preuniversitar se poate înscrie la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ numai într-un singur județ sau numai în municipiul București. Cererile se depun mai întâi la ISJ/ISMB și apoi la unitățile de învățământ, conform Calendarului. La cererile care se depun la unitățile de învățământ se anexează, în copie, documente conform art. 4 alin. (19).(2) În vederea informării cadrelor didactice, care doresc să se înscrie la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, cu privire la posturile didactice/catedrele vacante existente, precum și cele care se pot vacanta pe parcursul acestei etape, datele din cererea de înscriere a cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer se înregistrează într-un sistem informatizat pe parcursul perioadei de înscriere la această etapă, conform Calendarului. Pe pagina web a ISJ/ISMB se afișează lista cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea unităților de învățământ la care sunt titulare aceste cadre didactice, precum și a posturilor didactice/catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, conform datelor înregistrate în sistemul informatizat.(3) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ al personalului didactic de predare se realizează pe posturi didactice/catedre vacante în unități de învățământ, în aceeași funcție didactică sau într-o altă funcție didactică, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanță cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2)-(10). Cadrul didactic din învățământul preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări sau care este calificat pentru a preda două sau mai multe discipline, poate solicita, în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcție didactică, în concordanță cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului și prevederilor art. 4 alin. (2)-(10), în aceeași unitate de învățământ sau în alte unități de învățământ, în baza acordului de principiu al consiliilor de administrație ale unităților de învățământ respective.  +  Articolul 56(1) În etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite în unități de învățământ, indiferent de viabilitatea acestora, inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, în condițiile prevăzute la art. 33 alin. (3). Cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) angajate într-o singură unitate de învățământ și pe o singură disciplină nu pot solicita pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe o catedră în componența căreia intră și ore din propria normă didactică de predare. Cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) angajate în două sau mai multe unități de învățământ/specializări pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și orele din propria normă didactică de predare, la una din unitățile/specializările la/pe care este titular/angajat, de regulă, în mediul rural, dacă se justifică apropierea de domiciliu. Cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) aflate în reducere de activitate începând cu data de 1 septembrie 2024, a căror completare de normă didactică de predare sau restrângere de activitate a fost soluționată în etapele premergătoare etapei de pretransfer, care participă și la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, nu pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și ore din catedra pe care a fost soluționată reducerea de activitate.(2) În etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar nu pot fi ocupate:a) posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 5 alin. (5), care participă la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ;b) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului și pe care pot reveni cadrele didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, conform art. 28 alin. (2), cadrele didactice pentru care s-a completat norma didactică de predare, potrivit prevederilor art. 35 alin. (13), și cadrele didactice transferate pentru restrângere de activitate conform art. 41;c) catedrele complete și incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice de predare, pe care nu s-au soluționat întregirile, cu respectarea art. 25 alin. (7);d) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului și pe care se pot realiza întregiri de normă didactică începând cu 1 septembrie 2025 sau completări de normă didactică de predare cu ore în specialitate pentru cadre didactice titulare începând cu 1 septembrie 2024.(3) Posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul etapei de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar prevăzute la alin. (2) lit. c) pot fi ocupate în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare numai pe perioadă determinată de cel mult un an școlar.  +  Articolul 57(1) Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică dosarele depuse, îndeplinirea condițiilor pentru pretransfer, evaluează dosarele și afișează punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2, pe pagina web a ISJ/ISMB, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de pretransfer.(2) Eventualele contestații la punctajele stabilite de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate se depun, în scris, la ISJ/ISMB și se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20). Punctajele finale stabilite după soluționarea contestațiilor se afișează pe pagina web a ISJ/ISMB.(3) Condițiile specifice avizate de ISJ/ISMB, însoțite și de grilele de evaluare, dacă este cazul, se afișează la sediile unităților de învățământ și, dacă este posibil, și pe pagina web a unităților de învățământ, înainte de perioada de depunere a dosarelor la unitățile de învățământ.(4) Comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ la care se solicită pretransferul, conform prevederilor art. 33 alin. (9), verifică dosarele și îndeplinirea tuturor condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în situația în care unitatea de învățământ a stabilit astfel de condiții, avizate de ISJ/ISMB. În situația în care două sau mai multe cadre didactice îndeplinesc toate condițiile specifice și solicită același post didactic/catedră vacant(ă), precum și în situația în care unitatea de învățământ nu a stabilit condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante și două sau mai multe cadre didactice solicită același post didactic/catedră vacant(ă), comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ realizează ierarhizarea acestor cadre didactice conform criteriilor prevăzute la alin. (5) sau (6), după caz, pentru fiecare criteriu, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale stabilite la nivelul ISJ/ISMB, potrivit anexei nr. 2. În situația punctajelor egale pentru același criteriu, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei au în ordine:a) cadrele didactice care au recomandarea medicului de medicină a muncii pentru schimbarea locului de muncă ori a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora, în conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;b) cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) angajate într-o unitate din cadrul consorțiului, dacă unitatea de învățământ face parte dintr-un consorțiu. Dacă astfel nu se ajunge la departajare, atunci departajarea se realizează prin aplicarea, în ordine, a criteriilor prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza documentelor justificative.(5) La ierarhizarea cadrelor didactice titulare/debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6), comisia constituită la nivelul unității de învățământ trebuie să țină seama dacă solicitantul îndeplinește condițiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta Metodologie, cerințele de studii conform Centralizatorului, iar în situațiile în care este cazul, dacă deține avizele și atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a promovat proba practică/orală/inspecția specială la clasă, după caz, în profilul postului didactic solicitat și, în ordine, de următoarele criterii, pe baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră:a) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) pe disciplina/disciplinele postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) sau, în situația în care este titular/angajat în două sau mai multe unități de învățământ, pe disciplina/disciplinele postului didactic/catedrei solicitat(e) și are înscrisă în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră o unitate de învățământ situată în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);b) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) la o unitate de învățământ/unități de învățământ din altă localitate pe disciplina postului didactic/catedrei solicitat(e) sau, în situația în care este titular/angajat pe două sau mai multe discipline, una dintre disciplinele înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare se regăsește și în catedra solicitată și are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);c) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) la o unitate de învățământ/unități de învățământ din altă localitate pe disciplina postului didactic/catedrei solicitat(e) sau, în situația în care este titular/angajat pe două sau mai multe specializări, una dintre disciplinele înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare se regăsește și în catedra solicitată și are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);d) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) pe alte discipline decât cele ale postului/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) și are și domiciliul în aceeași localitate;e) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) pe alte discipline decât cele ale postului/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) sau, în situația în care este titular în două sau mai multe unități de învățământ și are înscrisă în documentul de numire/transfer/repartizare o unitate de învățământ situată în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);f) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) pe alte discipline decât cele ale postului/catedrei solicitate la o unitate de învățământ/unități de învățământ din altă localitate și are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);g) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) pe alte discipline decât cele ale postului/catedrei solicitat(e) la o unitate de învățământ/unități de învățământ din altă localitate și are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă).(6) În cazul cabinetelor școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică/logopedice comisia constituită la nivelul CJRAE/CMBRAE ține seama și de următoarele criterii:a) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) în specialitatea postului didactic solicitat la un cabinet școlar/interșcolar situat în localitatea în care se află cabinetul școlar/interșcolar solicitat sau una dintre unitățile de învățământ arondate cabinetului interșcolar solicitat se regăsește în localitatea în care cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6);b) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) la un cabinet școlar/interșcolar constituit într-o unitate de învățământ/în unități de învățământ din altă localitate în specialitatea postului didactic solicitat și are domiciliul în localitatea în care se află cabinetul solicitat sau una dintre unitățile de învățământ arondate cabinetului interșcolar solicitat se regăsește în localitatea în care cadrul didactic are domiciliul;c) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) la un cabinet școlar/interșcolar constituit într-o unitate de învățământ/în unități de învățământ din altă localitate în specialitatea postului didactic solicitat și are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care se află cabinetul solicitat;d) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) în specialitatea postului didactic solicitat la o unitate/unități de învățământ din localitatea în care se află cabinetul școlar/interșcolar solicitat sau una dintre unitățile de învățământ arondate cabinetului interșcolar solicitat se regăsește în localitatea în care cadrul didactic este titular;e) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) într-o unitate de învățământ/în unități de învățământ din altă localitate în specialitatea postului didactic solicitat și are domiciliul în localitatea în care se află cabinetul școlar/interșcolar solicitat sau una dintre unitățile de învățământ arondate cabinetului interșcolar solicitat se regăsește în localitatea în care cadrul didactic are domiciliul;f) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) într-o unitate de învățământ/în unități de învățământ din altă localitate în specialitatea postului didactic solicitat și are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care se află cabinetul școlar/interșcolar solicitat;g) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) în altă specialitate decât cea a postului didactic solicitat în localitatea în care se află cabinetul școlar/interșcolar solicitat și are și domiciliul în aceeași localitate sau una dintre unitățile de învățământ arondate cabinetului interșcolar solicitat se regăsește în localitatea în care cadrul didactic are domiciliul;h) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) în altă specialitate decât cea a postului didactic solicitat în localitatea în care se află cabinetul școlar/interșcolar solicitat sau una dintre unitățile de învățământ arondate cabinetului interșcolar solicitat se regăsește în localitatea în care cadrul didactic are domiciliul;i) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) în altă specialitate decât cea a postului didactic solicitat la o unitate de învățământ/unități de învățământ din altă localitate și are domiciliul în localitatea în care se află cabinetul școlar/interșcolar solicitat sau una dintre unitățile de învățământ arondate cabinetului interșcolar solicitat se regăsește în localitatea în care cadrul didactic are domiciliul;j) cadrul didactic este titular/angajat ca debutant conform art. 24 alin. (4) și (6) în altă specialitate decât cea a postului didactic solicitat la o unitate de învățământ/unități de învățământ din altă localitate și are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care se află cabinetul școlar/interșcolar solicitat.(7) Cadrele didactice fac dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor la ISJ/ISMB, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie. Cadrele didactice din învățământul preuniversitar aflate în situațiile prevăzute la alin. (5) lit. c) și g) sau la alin. (6) lit. c), f) și j) nu sunt condiționate de domiciliul în localitatea în care solicită pretransferul, dar trebuie să aibă domiciliul în județul în care solicită pretransferul. Cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) angajate în învățământul preuniversitar într-un județ învecinat județului de domiciliu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer în județul în care sunt titulare/angajate, pentru apropiere de localitatea de domiciliu, dacă se justifică apropierea de domiciliu. La punctaj egal, dacă un post didactic este solicitat de două sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular/angajat și are domiciliul în județul în care solicită pretransferul.(8) Cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) care solicită pretransferul în municipiul București, angajate în învățământul preuniversitar în alte județe, fac dovada domiciliului în municipiul București până la data depunerii dosarelor la ISMB, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie.(9) Lista cadrelor didactice ierarhizate de comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ este înaintată consiliului de administrație al unității de învățământ, prin raport scris, conform anexei nr. 17, care stabilește lista finală a cadrelor didactice pentru care se emit acorduri de principiu pentru pretransferul consimțit între unități de învățământ și validează această listă.(10) În baza validării făcute de consiliul de administrație, cu respectarea strictă a prevederilor legale, directorul emite acorduri de principiu pentru posturile didactice vacante publicate sau pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta în etapa de pretransfer, precum și acorduri de principiu pentru cadrele didactice situate pe locurile 1, 2, 3, 4, 5 etc. în ordinea ierarhizării, privind pretransferul cadrelor didactice în unitatea de învățământ respectivă, în ipoteza că celelalte cadre didactice situate pe locurile anterioare nu optează în ședința de repartizare pentru soluționarea pretransferului în unitatea de învățământ respectivă. Directorii unităților de învățământ care au emis acorduri de principiu pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ înștiințează, în scris, ISJ/ISMB, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17.(11) Contestațiile la acordurile de principiu pentru pretransferul consimțit între unitățile de învățământ, emise de directorii unităților de învățământ, se adresează, în scris, comisiei județene/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care comisia județeană/a municipiului București de mobilitate constată abateri de la prevederile prezentei Metodologii, într-o unitate de învățământ, președintele comisiei solicită în scris directorului unității de învățământ respective revenirea asupra situației, cu reluarea procedurilor legale, pentru corectarea erorilor constatate. Directorii acestor unități de învățământ emit noi acorduri de principiu, conform hotărârilor consiliilor de administrație din unitățile de învățământ respective, după reluarea procedurilor legale.(12) Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate:a) poate invalida acordurile de principiu emise de consiliul de administrație al unității de învățământ în situația în care abaterile nu au fost remediate și poate respinge, în ședința de repartizare, ca inadmisibile, solicitările de pretransfer ale cadrelor didactice în cauză;b) poate acorda, în ședința de repartizare, pretransferul cadrului didactic care a primit refuzul consiliului de administrație al unității de învățământ în situația în care abaterile nu au fost remediate, sub rezerva aprobării acestuia în consiliul de administrație al ISJ/ISMB în perioada în care se soluționează contestațiile la hotărârile adoptate în ședința de repartizare pentru soluționarea cererilor de pretransfer;c) poate acorda pretransferul/respinge solicitarea de pretransfer a cadrelor didactice, dacă se constată în ședința de repartizare abateri în acordarea/ordinea acordurilor de principiu emise de unitățile de învățământ, sub rezerva aprobării în consiliul de administrație al ISJ/ISMB în perioada în care se soluționează contestațiile la hotărârile adoptate în ședința de repartizare pentru soluționarea cererilor de pretransfer.  +  Articolul 58(1) În vederea soluționării cererii de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, după soluționarea contestațiilor conform art. 57 alin. (11), personalul didactic de predare titular depune la ISJ/ISMB acordul/acordurile de principiu al/ale conducerii/conducerilor unității/unităților de învățământ privind pretransferul consimțit între unități, după caz, conform anexei nr. 17.(2) Soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ se realizează în ședința de repartizare organizată de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrul didactic care nu poate participa la ședința de repartizare pentru soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele.(3) În baza acordurilor de principiu finale emise de directorii unităților de învățământ, cu respectarea prevederilor legale, după soluționarea contestațiilor conform art. 57 alin. (11), comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, întrunită în ședință de repartizare, repartizează cadrele didactice, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta Metodologie. Opțiunea fiecărui cadru didactic din ședința de repartizare se exprimă în scris, conform cererii-tip, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.(4) Cererile cadrelor didactice pentru completarea normei didactice de predare sau pentru soluționarea restrângerilor de activitate depuse în etapa de soluționare a cererilor de pretransfer se soluționează la finalul ședinței de repartizare organizate pentru soluționarea pretransferărilor.(5) Contestațiile la hotărârile comisiei județene/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, adoptate în ședința de repartizare, se depun la ISJ/ISMB în termenul prevăzut de Calendar și se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(6) După soluționarea contestațiilor, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite decizia de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ cu precizarea unității/unităților de învățământ cu personalitate juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învățământ și a regimului de mediu, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5). În decizia de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităților de învățământ cu personalitate juridică se precizează numai în situația în care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unității de învățământ cu personalitate juridică.(7) Personalul didactic de predare titular pretransferat în etapa de pretransfer, sesiunea 2024, va fi detașat în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate sau va beneficia de completarea normei didactice de predare, după caz, în situația în care, după etapa de pretransfer sau până la data de 1 septembrie 2024, se constată că postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de școlarizare, a restructurării rețelei școlare sau a modificării planurilor-cadru de învățământ, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat a fost ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată. În situația în care, după etapa de pretransfer sau până la data de 1 septembrie 2024, se constată că postul didactic/catedra pe care un cadru didactic s-a pretransferat a fost redus(ă), iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat nu a fost ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată, cadrul didactic respectiv revine la postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat.  +  Secţiunea a 2-a Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi didactice/catedre în baza consimțământului scris  +  Articolul 59(1) Cadrele didactice titulare care se încadrează în prevederile art. 54 alin. (1) pot fi pretransferate prin schimb de posturi în baza consimțământului scris al cadrelor didactice. În situația în care schimbul de posturi didactice/catedre este solicitat de un cadru didactic titular în mediul urban și de un cadru didactic titular în mediul rural, schimbul se poate realiza numai în situația în care cadrul didactic titular în mediul rural respectă condiția prevăzută la art. 54 alin. (2).(2) Fiecare cadru didactic titular care participă la schimbul de posturi didactice/catedre prin consimțământ scris trebuie să aibă, la data solicitării schimbului, studiile necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere, conform Centralizatorului, iar în situațiile în care este cazul să dețină, la data solicitării schimbului, avizele și atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere sau să fi susținut inspecția specială la clasă/proba practică/orală necesară ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere. Pentru posturile didactice/catedrele pe care urmează să se pretransfere prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris care necesită inspecții speciale/probe practice/orale, cadrele didactice trebuie să promoveze aceste probe cu nota minimum 7 (șapte)/calificativul "Admis", exceptând cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare, conform prevederilor art. 4 alin. (4)-(8).(3) Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimțământului scris al solicitanților nu este condiționat de domiciliu. În situația în care ambele cadre didactice sunt titulare pe catedre formate din ore în două sau mai multe unități de învățământ, schimbul de catedre prin consimțământ scris se poate realiza și pe o parte din unitățile de învățământ, cadrele didactice păstrându-și cealaltă parte în încadrare.(4) Cadrele didactice titulare care beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei pe durata invalidității de gradul I sau II, cadrele didactice pensionate, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrate în funcția de personal didactic de predare, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum și cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar care au împlinit vârsta de 65 de ani sau care vor împlini vârsta de 65 de ani până la data de 31 august 2026 nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris.(5) Pretransferul prin schimb de posturi didactice/catedre prin consimțământ scris între cadrele didactice, în condițiile alin. (1)-(4), se poate realiza atât în etapa de soluționare a pretransferului consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, conform Calendarului, cât și pe parcursul anului școlar 2024-2025, conform art. 109, în condițiile prezentei Metodologii.  +  Articolul 60(1) În vederea realizării schimbului de posturi didactice/catedre prin consimțământ scris, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la ISJ/ISMB cereri-tip conform anexei nr. 14, însoțite de documentele menționate în cerere. În etapa de soluționare a pretransferului consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, cererile de pretransfer prin schimb de posturi didactice/catedre prin consimțământ scris se soluționează în ședința de repartizare organizată de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, în perioada prevăzută de Calendar.(2) În vederea realizării schimbului de posturi didactice/catedre prin consimțământ scris între cadre didactice titulare în județe diferite sau într-un județ și municipiul București, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la ambele inspectorate școlare cereri-tip conform anexei nr. 14, însoțite de documentele menționate în cerere. Fiecare cadru didactic se prezintă în ședința de repartizare organizată de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate din cadrul ISJ/ISMB în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea de învățământ în care dorește să se pretransfere, iar cererile de pretransfer prin schimb de posturi didactice/catedre în baza consimțământului se soluționează în ședința de repartizare organizată de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate.  +  Secţiunea a 3-a Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui un post didactic complet/o normă didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră  +  Articolul 61(1) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui un post didactic complet/o normă didactică de predare completă la nivelul unităților de învățământ, conform deciziei de repartizare pe post/catedră, care au obținut calificativul "Foarte bine" în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și calificativul parțial "Foarte bine" în anul școlar în curs și nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs, pot solicita, la cerere, modificarea repartizării pe alte posturi didactice/catedre vacante la nivel județean/nivelul municipiului București, cu acordul de principiu al consiliilor de administrație ale unităților de învățământ în care cadrele didactice solicită noua repartizare. La această etapă nu pot participa cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care și-au completat norma didactică de predare și cele cărora li se reduce în întregime postul didactic/catedra la nivelul unității/unităților de învățământ în care sunt angajate începând cu data de 1 septembrie 2024.(2) Un cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei poate solicita modificarea repartizării la nivel județean/nivelul municipiului București pe un post didactic/o catedră vacantă, constituit(ă) din ore la disciplina/disciplinele înscrise în decizia de repartizare, cu condiția de a-și păstra în încadrare fracțiunea de post didactic/normă didactică de predare în unitatea/unitățile de învățământ în care este deja angajat.(3) În vederea modificării repartizării pe alte posturi didactice/catedre vacante la nivel județean/nivelul municipiului București, în condițiile alin. (1) și (2), cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei depun cereri atât la unitatea/unitățile de învățământ în care solicită modificarea repartizării, cât și la ISJ/ISMB, conform art. 4 alin. (19). Cadrele didactice care solicită modificarea repartizării pe posturi în centre și cabinete de asistență psihopedagogică sau logopedice depun cereri, conform art. 4 alin. (19), la CJRAE/CMBRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv și la ISJ/ISMB.(4) La cererile care se depun la unitățile de învățământ se anexează, în copie, documente conform prevederilor art. 4 alin. (19).(5) Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic verifică dosarele depuse și afișează la sediul și obligatoriu pe pagina web a ISJ/ISMB, pentru fiecare cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei care a solicitat modificarea repartizării, următoarele informații: studiile, postul didactic/catedra pe care este angajat, localitatea de domiciliu, rezultatele obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care a participat, gradul didactic, nota/media obținută la gradul didactic, media de departajare calculată conform anexei nr. 15, media obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice, avizele și atestatele dobândite de cadrul didactic, calificativele obținute în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și calificativul parțial obținut în anul școlar în curs, precum și sancțiunile disciplinare aplicate cadrului didactic în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați sau pe parcursul anului școlar în curs. Comisiile de mobilitate ale unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE preiau informațiile privind situația cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizării.(6) Comisia de mobilitate de la nivelul unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE, constituită din cadre didactice titulare, prin decizie a directorului unității de învățământ, la propunerea consiliului profesoral, conform prevederilor art. 33 alin. (9), verifică dosarele de înscriere, documentele de studii, avizele și atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate și îndeplinirea condițiilor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, conform prezentei Metodologii, inclusiv îndeplinirea tuturor condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în situația în care unitatea de învățământ a stabilit astfel de condiții, avizate de ISJ/ISMB.(7) În situația în care două sau mai multe cadre didactice care îndeplinesc toate condițiile specifice solicită același post didactic/catedră vacant(ă), precum și în situația în care unitatea de învățământ nu a stabilit condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante și două sau mai multe cadre didactice solicită același post didactic/catedră vacant(ă), comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ realizează ierarhizarea cadrelor didactice luând în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) cadre didactice cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă), conform art. 1 alin. (2), ierarhizate, în ordine, astfel:(i) cadre didactice care au dobândit gradul didactic I, în ordinea descrescătoare a notei/mediei de repartizare obținute la ultimul concurs național de titularizare la care au participat în ultimii 6 (șase) ani;(ii) cadre didactice care au dobândit gradul didactic II, în ordinea descrescătoare a notei/mediei de repartizare obținute la ultimul concurs național de titularizare la care au participat în ultimii 6 (șase) ani;(iii) cadre didactice care au dobândit definitivarea în învățământ, în ordinea descrescătoare a notei/mediei de repartizare obținute la ultimul concurs național de titularizare la care au participat în ultimii 6 (șase) ani;b) cadre didactice cu domiciliul în altă localitate decât cea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă), conform art. 1 alin. (2), ierarhizate în ordinea criteriilor prevăzute la lit. a), punctele (i)-(iii).(8) În situații de egalitate a notelor/mediilor de repartizare obținute la ultimul concurs național de titularizare din ultimii 6 (șase) ani, precum și în situația în care cadrele didactice nu au participat la concursuri naționale de titularizare în ultimii 6 (șase) ani se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare:a) nota/media cea mai mare obținută la examenele pentru dobândirea gradelor didactice sau a definitivării în învățământ;b) media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15;c) media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.(9) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE sunt analizate în consiliul de administrație al unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE, care selectează și validează cadrele didactice pentru care se acordă modificarea repartizării. La validarea unui cadru didactic pentru care se emite acordul de principiu pentru modificarea repartizării se ține seama dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta Metodologie. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în perioada prevăzută de Calendar. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(10) Cadrele didactice pentru care se respinge modificarea repartizării rămân angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în unitățile de învățământ în care au fost repartizate, în situația în care li se poate constitui cel puțin jumătate de normă didactică de predare conform deciziei de repartizare pe post/catedră, în condițiile în care, în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare, până la data începerii cursurilor, își completează norma didactică de predare, conform prezentei Metodologii.(11) În baza validării făcute de consiliul de administrație, cu respectarea strictă a prevederilor legale, directorul emite acordurile de principiu privind modificarea repartizării pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în unitatea de învățământ respectivă. Directorii unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE care au emis acorduri de principiu privind modificarea repartizării pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei înștiințează în scris ISJ/ISMB.(12) În perioada prevăzută de Calendar pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei depun la ISJ/ISMB acordurile de principiu pentru modificarea repartizării obținute de la unitățile de învățământ.(13) Soluționarea cererilor privind modificarea repartizării pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei se realizează, pe discipline, în ședința de repartizare organizată de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, în perioada prevăzută de Calendar pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, în baza acordurilor de principiu emise de conducerile unităților de învățământ, după soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu respectarea prevederilor legale și a prezentei Metodologii.(14) Contestațiile la hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar constituite la nivelul ISJ/ISMB, adoptate în ședința de repartizare, se depun la ISJ/ISMB în termenul prevăzut de Calendar și se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(15) După soluționarea cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei în ședința de repartizare și a constestațiilor, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite deciziile de repartizare, cu precizarea unității/unităților de învățământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învățământ, indiferent de nivelul de învățământ din care provine solicitantul, precum și a regimului de mediu. În baza deciziei privind modificarea repartizării, emise de inspectorul școlar general al ISJ/ISMB, directorul unității de învățământ cu personalitate juridică în care a fost repartizat cadrul didactic încheie cu cadrul didactic respectiv, începând cu data de 1 septembrie, contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an școlar, urmând ca, pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anual, să încheie câte un act adițional la contractul individual de muncă pe perioadă determinată de modificare a literei b) a capitolului C din contract cu mențiunea "Durata de viabilitate a postului didactic/catedrei".  +  Secţiunea a 4-a Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris  +  Articolul 62(1) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obținut calificativul "Foarte bine" în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și calificativul parțial "Foarte bine" în anul școlar în curs și nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 (doi) ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs pot solicita, la cerere, modificarea repartizării pe alte posturi didactice/catedre, la nivel județean/nivelul municipiului București, prin schimb de posturi/catedre, în baza consimțământului scris al cadrelor didactice, cu acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE în care cadrele didactice solicită repartizarea.(2) Pentru modificarea repartizării pe alte posturi didactice/catedre, la nivel județean/nivelul municipiului București, prin schimb de posturi/catedre, se aplică prevederi similare celor prevăzute la art. 59 alin. (2)-(5) și art. 60 alin. (1).  +  Capitolul VII Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2024-2025, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau care promovează examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, care au obținut nota sau media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale, sesiunile 2023, 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 și/sau 2020 pentru învățători/profesori pentru învățământ primar  +  Articolul 63(1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupă cu prioritate de cadrele didactice care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2024-2025, care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obținute la concursurile naționale, sesiunile 2023 și/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 și/sau 2020 pentru învățători, profesori pentru învățământ primar și absolvenți ai colegiilor universitare de institutori, iar ulterior nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), care respectă cumulativ și celelalte condiții prevăzute la art. 4 alin. (16) și (18), respectiv la art. 4 alin. (17) și (18) pentru învățători/profesori pentru învățământul primar, cu acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE, după caz.(2) În această etapă consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE emit și acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2024-2025, pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta ulterior, respectiv pentru cadrele didactice înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, care respectă cumulativ celelalte condiții prevăzute la alin. (1).(3) Dacă în această etapă un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice se aplică criteriile de departajare prevăzute la art. 4 alin. (17).(4) Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității de învățământ, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ/CJRAE/CMBRAE privind contestația este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.  +  Capitolul VIII Organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 64(1) Coordonarea metodologică a concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat și particular este asigurată de Ministerul Educației, prin Comisia națională de monitorizare a concursului, numită prin ordin al ministrului educației. Atribuțiile Comisiei naționale de monitorizare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului educației. Concursul național de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate cu personal civil în liceele militare, în unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informații, de ordine publică și de securitate națională, respectiv din unitățile de învățământ preuniversitar subordonate Ministerului Justiției, este coordonat metodologic de Ministerul Educației în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției.(2) ISJ/ISMB organizează concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. ISJ/ISMB, prin inspectorul școlar general, președintele comisiei de concurs și conducerile unităților de învățământ, răspund integral de buna desfășurare a concursului, potrivit prezentei Metodologii.(3) Concursul național constă în probă practică sau inspecție specială la clasă în profilul postului didactic solicitat și probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educației, conform art. 248 alin. (6) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(4) Inspecția specială la clasă în profilul postului se desfășoară pe durata unei ore de curs și se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. Rezultatele la această probă se aduc la cunoștință candidaților în ziua susținerii probei. Proba se înregistrează audio.(5) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiționate pentru ocupare de proba practică, se desfășoară conform anexelor nr. 4 și 6-12 și se evaluează prin note de la 10 la 1. Rezultatele la aceste probe se aduc la cunoștință candidaților în ziua susținerii probelor. Nota obținută la proba practică în profilul postului sau la inspecția specială la clasă în profilul postului are o pondere de 25% în media de repartizare.(6) Candidații care nu obțin la inspecția specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Candidații care nu obțin la inspecția specială la clasă în profilul postului sau la proba practică în profilul postului minimum nota 7 (șapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, dar nu mai puțin de 7 (șapte) la fiecare dintre acestea, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului școlar 2023-2024, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului național, sesiunea 2024, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată. Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului școlar 2023-2024, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului național, sesiunea 2024, pentru angajare pe perioadă determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală. În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului național, sesiunea 2024, la media finală a concursului se ia în calcul nota obținută la inspecția specială la clasă în cadrul concursului. Media obținută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului școlar 2023-2024, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unitățile de învățământ din județul/municipiul București în care candidatul este înscris la examenul național de definitivare în învățământ.(7) Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, în concordanță cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educației. Proba scrisă se evaluează prin note de la 10 la 1. Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație în colaborare cu direcția de resort din cadrul Ministerului Educației, care are în atribuții coordonarea învățământului în limbile minorităților naționale, asigură, la cererea candidaților, traducerea subiectelor în limbile minorităților naționale. ISJ/ISMB transmit, în scris, Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație și direcției de resort din cadrul Ministerului Educației care coordonează concursul național, conform Calendarului, disciplinele de concurs la care se solicită traducerea și limba maternă pentru care candidații au optat, de exemplu: matematică, limba maghiară. Candidații care susțin probele în limbile minorităților naționale primesc simultan varianta de subiecte atât în limba maternă, cât și în limba română. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.(8) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului școlar 2023-2024, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă) * 3 + (nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.(9) Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului sau cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului școlar 2023-2024, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă) * 3 + (nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4.(10) Pentru proba scrisă, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație stabilește 3 (trei) variante de subiecte și baremele de evaluare aferente. Procedura specifică de transmitere și preluare a subiectelor se stabilește de către Ministerul Educației și se comunică ISJ/ISMB.(11) Concursul național, sesiunea 2024, se organizează și se desfășoară în perioada prevăzută de Calendar. În aceeași perioadă pot organiza concurs și unitățile de învățământ particular, în condițiile prezentei Metodologii.(12) Cadrul didactic titular în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care se prezintă la concursul național pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/rezervat(e) în învățământ preuniversitar și nu ocupă post/catedră sau obține o notă mai mică de 5 (cinci), își păstrează calitatea de titular în unitatea/unitățile de învățământ din care provine.(13) Cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anterior înscrierii la concurs, care participă la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2024, și obține media de repartizare minimum 7 (șapte), calculată conform prevederilor alin. (8), poate solicita repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care este angajat, în condițiile în care consiliul de administrație/consiliile de administrație al/ale unităților de învățământ propun(e), prin adresă scrisă, ca postul didactic/catedra respectiv(ă) să poată fi ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată. Adresa se depune la dosarul de înscriere la concursul național de către candidat. În situația în care cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obține media de repartizare minimum 7 (șapte), calculată conform prevederilor alin. (8), dar obține cel puțin media de repartizare minimum 5 (cinci), calculată conform prevederilor alin. (9), rămâne angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedră. În situația în care, la nivelul unității de învățământ, la o anumită disciplină/specialitate, numărul posturilor didactice/catedrelor viabile, care pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2024, este mai mic decât numărul cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate, departajarea acestora se realizează în baza celei mai mari note/medii de repartizare obținute la ultimul concurs național la care acestea au participat. În cazul notelor/mediilor egale, se aplică, în ordine, criteriile de departajare prevăzute la art. 65 alin. (1). Contestațiile se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(14) Cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participă la concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pierde această calitate în situația în care obține o notă mai mică de 5 (cinci) la proba scrisă din cadrul concursului național, sesiunea 2024, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzătoare postului didactic/catedrei pe care este angajat, conform deciziei de repartizare sau dacă este eliminat din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă.(15) Posturile didactice/catedrele eliberate în condițiile alin. (14) se includ în listă și se ocupă în ședințele de repartizare ulterioare organizate conform Calendarului, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.  +  Articolul 65(1) În cazul mediilor de repartizare egale obținute la concurs, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate au, în ordine:a) candidații cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);b) candidații cuprinși în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;c) candidații care au dobândit gradul didactic I;d) candidații care au dobândit gradul didactic II;e) candidații care au dobândit definitivarea în învățământ;f) candidații cu media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15;g) candidații cu media cea mai mare obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.(2) Candidații care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii nu beneficiază de criteriul de departajare prevăzut la alin. (1) lit. f). Calculul mediei de departajare în cazul mediilor egale, pentru absolvenții care au finalizat studiile în alte state și au obținut diplome echivalate/recunoscute de către Ministerul Educației din România, este prevăzut în anexa nr. 15 .  +  Articolul 66(1) Lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete pentru concurs, reactualizată, se aduce la cunoștință persoanelor interesate la data prevăzută de Calendar sau cel târziu cu cel puțin 30 de zile înaintea desfășurării probei scrise, prin afișare pe pagina web a ISJ/ISMB. Lista conține informațiile specificate în anexa nr. 1.(2) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică în concordanță cu Centralizatorul.(3) La unitățile de învățământ cu mai multe niveluri de învățământ, licee tehnologice, unități de învățământ având clase pregătitoare - XII/XIII, clase V - XII/XIII, posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unității de învățământ și postului didactic, în concordanță cu Centralizatorul.(4) Posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, publicate în vederea ocupării prin concurs, sunt posturi didactice/catedre vacante viabile, constituite din discipline în concordanță cu Centralizatorul, de regulă, într-o singură unitate de învățământ, cu respectarea prevederilor art. 32 alin. (2) și art. 33 alin. (3).(5) În situația în care unitățile de învățământ sunt constituite în consorții se pot constitui și catedre vacante/rezervate din ore existente la mai multe unități de învățământ din cadrul consorțiului. În mediul rural se pot constitui catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, conform alin. (4), din ore existente în cel mult 3 (trei) unități de învățământ și catedre vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată în două sau mai multe unități de învățământ.(6) În unitățile de învățământ de nivel gimnazial, în seminariile și în liceele vocaționale teologice, precum și în unitățile de învățământ din mediul rural se pot constitui catedre vacante/rezervate formate din ore compuse din două discipline (limba română-limbă străină, limbă străină A-limbă străină B, geografie-limbă străină, istorie-limbă străină, matematică-fizică, fizică-chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.), în concordanță cu Centralizatorul, prima disciplină având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind și disciplina de concurs.(7) Pentru disciplinele din învățământul gimnazial, profesional și liceal pentru care este prevăzută o oră/săptămână în planurile-cadru de învățământ se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs în două sau mai multe unități de învățământ sau din două sau mai multe discipline, pentru orice nivel de învățământ, în concordanță cu Centralizatorul, prima disciplină având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind și disciplina de concurs.(8) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din două discipline sau mai multe discipline, candidații trebuie să aibă specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului și să susțină în cadrul concursului proba scrisă la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore în catedră.(9) În unitățile de învățământ din mediul rural, în seminariile și în liceele vocaționale teologice, precum și pentru disciplinele pentru care sunt prevăzute 1-2 ore/săptămână în planurile-cadru de învățământ gimnazial, profesional sau liceal pot fi publicate catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în vederea ocupării prin concurs național, constituite din cel puțin o jumătate de normă didactică de predare, potrivit dispozițiilor art. 207 alin. (4) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare. În funcție de evoluția demografică la nivel local și dinamica resurselor umane, ISJ/ISMB poate stabili și în alte situații publicarea de catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în vederea ocupării prin concurs național, constituite din cel puțin o jumătate de normă didactică de predare.(10) În învățământul gimnazial special, catedrele vacante de activități de pre-profesionalizare se publică, în vederea ocupării prin concurs, doar pentru angajare pe perioadă determinată.(11) Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, publicate în vederea ocupării prin concurs, se aprobă de consiliul de administrație al ISJ/ISMB.  +  Secţiunea a 2-a Înscrierea candidaților la concursul național și disciplinele de concurs  +  Articolul 67(1) Cererile de înscriere la concursul național, potrivit anexei nr. 14, însoțite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul comisiei județene/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, conform Calendarului. La solicitarea comisiei județene/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, acolo unde se impune, se pot constitui și alte centre de înscriere la concurs, în afara celui din cadrul ISJ/ISMB. Membrii comisiei județene/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al ISJ/ISMB au obligația de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de înscriere la concurs.(2) Candidații se pot înscrie la concursul național, în perioada prevăzută de Calendar, și în două sau mai multe județe ori în municipiul București și în alte județe. Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2024, la centrul de înscriere, cererea-tip însoțită doar de documente în completarea celor depuse în anii anteriori, dacă este cazul, conform precizărilor ISJ/ISMB unde se depune/transmite cererea.(3) La concursul național au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condițiile de studii și de pregătire psihopedagogică prevăzute de prezenta Metodologie, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale, sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției didactice și nu îndeplinesc condițiile legale de pensionare pentru limită de vârstă. Nu au dreptul să participe la concursul național persoanele care se află într-una dintre următoarele situații:a) nu prezintă un document medical emis de un medic specializat de medicina muncii sau de un cabinet de medicina muncii, care atestă că este apt pentru prestarea activității didactice;b) au fost condamnate penal definitiv pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni contra vieții, integrității corporale sau sănătății, contra libertății persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hărțuire, trafic de minori, proxenetism, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, luare și dare de mită, trafic de influență, fals și uz de fals, furt calificat, pentru care nu a intervenit reabilitarea;c) au fost sancționate, pe parcursul anului școlar curent sau în ultimii 6 (șase) ani școlari încheiați, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.(4) Datele din fișele de înscriere a candidaților sunt înregistrate în sistemul informatizat, în cazul utilizării unui astfel de sistem.(5) În condițiile alin. (4), în perioada de validare a fișelor de înscriere, candidatul primește fișa martor extrasă din sistemul informatizat pe care este obligat să o verifice și să o semneze, alături de reprezentantul ISJ/ISMB, pentru conformitate. Un exemplar se înmânează candidatului, iar celălalt rămâne la ISJ/ISMB/centrul în care are loc înscrierea. Neprezentarea candidatului sau a unui împuternicit al acestuia, desemnat prin procură notarială în original, la validare, în perioada prevăzută de Calendar, atrage după sine anularea înscrierii candidatului la concurs, cu excepția absolvenților din promoția curentă a studiilor sau a departamentelor pentru pregătirea personalului didactic. În mod excepțional, absolvenții din promoția curentă a studiilor sau a departamentelor pentru pregătirea personalului didactic pot să prezinte adeverința de absolvire și să valideze fișa de înscriere la data susținerii probei scrise. Absolvenții promoției curente pot participa la proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor sau a programului de pregătire psihopedagogică.(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar se pot înscrie la concurs absolvenți cu diplomă ai învățământului superior, postliceal sau mediu care au înscrisă/e pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective în concordanță cu Centralizatorul și care prezintă, în perioada de înscriere la concurs, avizele și atestatele suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită avize și atestate, conform prezentei Metodologii, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 4 alin. (3). Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, proba scrisă se susține în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul special se pot înscrie la concurs absolvenții care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la alin. (6) și condițiile prevăzute la art. 18 alin. (1) privind stagiul atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială.(8) Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevăzător) candidații susțin proba scrisă la disciplina de concurs în concordanță cu specializarea/specializările înscrisă/înscrise pe diplomă/diplome, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevăzător), din învățământul special, se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor obținute, indiferent de disciplina de concurs la care s-a susținut proba scrisă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unitățile de învățământ special pentru deficienți de vedere se pot înscrie la concurs și candidați nevăzători care îndeplinesc și condițiile suplimentare prevăzute la art. 18 alin. (1) privind stagiul atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială, având înscrise pe diplomă specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de activități de pre-profesionalizare, candidații trebuie să îndeplinească și condițiile suplimentare prevăzute la art. 18 alin. (1) privind stagiul atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială, iar proba scrisă se susține la disciplina prevăzută în Centralizator, după programele specifice de concurs valabile pentru maiștri-instructori/profesori de instruire practică.(9) Catedrele de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" pot fi ocupate de absolvenți ai învățământului superior/postliceal cu avizul Inspectoratului General al Poliției (IGP)/Autorității Rutiere Române (ARR), având oricare din specializările care le conferă dreptul de a ocupa catedre de pregătire/instruire practică, în concordanță cu Centralizatorul pentru pregătire și instruire practică. Candidații care solicită ocuparea unui post de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" susțin proba practică specifică domeniului "Transporturi/Transporturi rutiere" și proba scrisă din programa specifică de concurs pentru "Transporturi (profesori de instruire practică/maiștri - instructori)".(10) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul antepreșcolar, preșcolar și primar din unitățile de învățământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităților naționale, proba scrisă se susține după cum urmează:a) în învățământul antepreșcolar, probă scrisă cu subiecte mixte de limba și literatura maternă, în care urmează să se facă predarea, și limba și literatura română și universală pentru copii, în pondere egală, subiecte mixte de metodica desfășurării activităților instructiv-educative în creșă, în limba maternă în care urmează să se facă predarea, și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în creșă în limba română, în pondere egală, precum și subiecte de introducere în pedagogie - educație timpurie și curriculumul pentru educația timpurie a copiilor sub 3 ani, traduse în limba maternă în care urmează să se facă predarea, elaborate pe baza programelor specifice de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de predare în învățământul antepreșcolar;b) în învățământul preșcolar, probă scrisă cu subiecte mixte de limba și literatura maternă în care urmează să se facă predarea și limba și literatura română și universală pentru copii, în pondere egală, subiecte mixte de metodica predării activităților în limba maternă în care urmează să se facă predarea și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar, în pondere egală, precum și subiecte de pedagogie preșcolară, traduse în limba maternă în care urmează să se facă predarea, elaborate pe baza programelor specifice de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de predare în învățământul preșcolar;c) în învățământul primar, probă scrisă cu subiecte mixte de limba și literatura maternă în care urmează să se facă predarea și limba și literatura română și universală pentru copii, în pondere egală, subiecte mixte de metodica predării limbii și literaturii materne/comunicării în limba maternă în care urmează să se facă predarea, metodica predării limbii și literaturii române/comunicării în limba română și metodica predării matematicii/matematicii și explorării mediului în învățământul primar, în pondere egală, precum și subiecte de matematică și pedagogie școlară, traduse în limba maternă în care urmează să se facă predarea, în pondere egală, elaborate pe baza programelor specifice de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de predare în învățământul primar.(11) Candidații care susțin probe scrise conform alin. (10) sunt repartizați, în baza rezultatelor obținute la concurs, pentru angajare pe perioadă determinată/nedeterminată, numai pe posturi didactice vacante/rezervate în învățământul preșcolar sau primar, după caz, în unități de învățământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităților naționale sau, pe perioadă determinată, pentru predarea orelor de limbă maternă pentru minoritățile naționale normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.(12) Candidații care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate în unități de învățământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv și/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiție, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură și design), clase/grupe de elevi cu deficiențe de auz, clase/grupe de elevi cu deficiențe de vedere, precum și ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatică, de tehnologia informației și a comunicațiilor, de instruire practică sau de activități de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi școlare sportive sau din palatele și cluburile copiilor, susțin o probă practică în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul probei practice în profilul postului se evaluează prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 4 și 6-12. Aceste probe se înregistrează audio-video. Probele practice la care participă și elevi se înregistrează numai audio.(13) Candidații care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităților naționale susțin o probă orală de competențe lingvistice de specialitate pentru limba minorității în care urmează să se facă predarea. Fac excepție cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidații care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învățământul primar sau preșcolar cu predare în limba minorității în care urmează să se facă predarea, candidații care au finalizat, cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorității în care urmează să se facă predarea, precum și candidații care au efectuat studiile în limba minorității în care urmează să se facă predarea. Rezultatul probei orale de competențe lingvistice de specialitate pentru limba minorității se consemnează prin ""admis" sau "respins". Această probă se înregistrează audio-video. Proba se desfășoară conform anexei nr. 4.(14) Candidații care au efectuat studiile în România în limbile minorităților naționale sau în alte țări și solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română susțin o probă orală de competențe lingvistice de specialitate pentru limba română în care urmează să se facă predarea. Fac excepție candidații pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea "Limba română" sau "Limba și literatura română", candidații care au efectuat studiile în alte state în limba română și candidații care susțin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învățământul primar sau preșcolar cu predare în limba română ori a unei catedre de limba și literatura română. Rezultatul probei orale de competențe lingvistice de specialitate pentru limba română se consemnează prin calificative "Admis/Respins". Această probă se înregistrează audio-video. Proba se desfășoară conform anexei nr. 4.(15) Concomitent cu afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă, ISJ/ISMB publică și lista unităților de învățământ în care se organizează probele scrise.(16) Inspecțiile speciale la clasă se susțin în limba în care candidații și-au efectuat studiile. Inspecțiile speciale la clasă se pot susține și în limba în care urmează să se facă predarea, după promovarea probei de competențe lingvistice de specialitate pentru limba respectivă.(17) Inspecțiile speciale la clasă/probele practice/orale din cadrul concursului național se pot organiza și în sistem online. Procedura specifică de organizare și desfășurare a acestor probe se elaborează de comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului.(18) Inspecțiile speciale la clasă și probele practice/orale eliminatorii în profilul postului, promovate de candidați în cadrul concursului național, rămân valabile în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, precum și pentru concursurile care se desfășoară pe parcursul anului școlar 2024-2025.  +  Secţiunea a 3-a Comisiile de concurs  +  Articolul 68(1) Pentru organizarea și desfășurarea concursului se numește comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, prin decizia inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, în următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar;b) 4-20 secretari - inspectori școlari cu atribuții referitoare la managementul resurselor umane/inspectori școlari/directori;c) 4-15 informaticieni/analiști programatori;d) consilierul/consilierii juridic(i) ai ISJ/ISMB;e) persoană responsabilă cu activitatea de comunicații virtuale la nivelul ISJ/ISMB/centrului de comunicare la nivel județean/nivelul municipiului București.(2) În componența comisiei de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal civil în județele în care există unități de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informații, de ordine publică și de securitate națională se desemnează membri potrivit precizărilor Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției.(3) Comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă, numită prin decizia inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, are următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar;b) membri - câte doi profesori titulari, cu gradul didactic I, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/inspectori școlari cu specializarea în profilul postului/metodiști ai ISJ/ISMB cu specializarea în profilul postului, pentru fiecare disciplină de concurs la care s-au înscris candidați, pentru cel mult 40 de candidați;c) 1-7 secretari - inspectori școlari.(4) În mod excepțional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori titulari cu gradul didactic I, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB poate numi membri în comisia pentru evaluarea probei practice/orale în profilul postului sau inspecției speciale la clasă și de soluționare a contestațiilor, profesori titulari din învățământul preuniversitar care au dobândit gradul didactic II sau definitivarea în învățământ ori cadre didactice din învățământul universitar.(5) Evaluarea probei practice/orale în profilul postului sau inspecției speciale la clasă în profilul postului se realizează de către membrii comisiei prevăzuți la alin. (3) lit. b).(6) Contestațiile la probele practice/orale/inspecțiile speciale la clasă în profilul postului se depun la ISJ/ISMB, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Contestațiile la aceste probe se depun personal de către candidați sau prin împuterniciți, aceștia din urmă prezentând procură notarială în original. Nu pot fi contestate probele susținute de alți candidați.(7) Contestațiile la probele practice/orale/inspecțiile speciale la clasă în profilul postului se soluționează de către o comisie, constituită din alte persoane decât cele care au evaluat inițial aceste probe, numită prin decizia inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, în următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar;b) membri - câte doi profesori titulari, cu gradul didactic I, cu specializarea în profilul postului/inspectori școlari cu specializarea în profilul postului/metodiști ai ISJ/ISMB cu specializarea în profilul postului, pentru fiecare disciplină de concurs la care s-au depus contestații, pentru cel mult 40 de candidați;c) 1-2 secretari - inspectori școlari.(8) Soluționarea contestației se realizează prin reevaluarea probei practice/orale în profilul postului sau a inspecției speciale la clasă în profilul postului de către membrii prevăzuți la alin. (7) lit. b), pe baza documentației de la evaluarea inițială a probelor respective și a înregistrărilor audio sau audio-video, după caz. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Rezultatele stabilite de comisia de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.(9) Proba scrisă a concursului are loc în centre de concurs în care pot fi arondați cel mult 500 de candidați. Centrele de concurs cu mai mult de 500 de candidați se organizează cu avizul Ministerului Educației. Activitatea centrului de concurs este coordonată de o comisie, numită prin decizia inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, în următoarea componență:a) președinte - inspector școlar;b) 1-3 secretari - directori/directori adjuncți ai unităților de învățământ în care se desfășoară proba scrisă;c) 6-18 membri - inspectori școlari, directori/directori adjuncți;d) 4-6 informaticieni/analiști programatori/ajutori analiști programatori;e) câte o persoană responsabilă cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video pentru fiecare locație a centrului de concurs. La fiecare centru de concurs se repartizează, prin decizia inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, profesori asistenți.(10) Membrii comisiei din centrul de concurs, care au asigurat multiplicarea subiectelor, pot părăsi încăperea în care a fost asigurată multiplicarea numai după cel puțin o oră de la începerea efectivă a probei scrise. Toți membrii comisiei din centrul de concurs, înainte de începerea concursului, depun o declarație prin care se angajează să păstreze secretul subiectelor de concurs, până la afișarea baremului de evaluare. Nerespectarea confidențialității atrage după sine sancțiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, după caz.(11) La nivelul fiecărui centru de concurs se asigură securizarea lucrărilor scrise, în deplină siguranță, conform procedurilor aprobate.  +  Articolul 69(1) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor și baremelor de evaluare sunt numiți prin ordin al ministrului educației.(2) În situația în care se constată că subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greșit sau în afara programei de concurs, candidații primesc punctajul integral aferent subiectului formulat greșit.  +  Articolul 70(1) Comisia națională de monitorizare a concursului:a) stabilește modelul tipizatului foii de concurs și îl comunică ISJ/ISMB;b) stabilește modalitățile de organizare și de desfășurare a evaluării lucrărilor scrise, de soluționare a contestațiilor, componența comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor, precum și atribuțiile membrilor acestor comisii în cadrul concursului național;c) elaborează Procedura specifică privind desfășurarea activităților de evaluare a lucrărilor, de soluționare a contestațiilor și de transmitere a lucrărilor de la centrele de examen la comisiile de evaluare/soluționare a contestațiilor, precum și modalitățile de înregistrare și consemnare a rezultatelor obținute de candidați în documentele specifice concursului național și o comunică ISJ/ISMB.(2) Fiecare lucrare scrisă este evaluată independent, de doi profesori evaluatori, conform baremului de evaluare și notare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum și nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. În borderoul de notare trebuie să se evidențieze atât punctajul acordat pentru fiecare subiect, cât și punctajele intermediare acordate pentru fiecare subpunct din cadrul unui subiect, conform baremului de evaluare.(3) Fiecare profesor evaluator stabilește, prin raportare la baremul de evaluare și notare, nota lucrării scrise, cu note de la 10 la 1, incluzând și punctul/punctele din oficiu. Nota finală acordată lucrării se stabilește ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note acordate de cei doi profesori evaluatori. Pentru validarea evaluărilor, diferența dintre notele acordate de fiecare profesor evaluator nu trebuie să fie mai mare de 1 punct.(4) În cazul în care apar lucrări pentru care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea respectivă este reevaluată de un al treilea profesor evaluator, asigurându-se respectarea baremului de evaluare și notare, în conformitate cu Procedura specifică prevăzută la alin. (1) lit. c). Nota finală acordată lucrării este media aritmetică a notelor acordate de cei trei evaluatori.(5) Evaluarea lucrărilor de concurs și comunicarea rezultatelor se realizează în perioada prevăzută de Calendar.(6) Contestațiile la proba scrisă se depun la ISJ/ISMB, în perioada prevăzută de Calendar. Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. Contestația la proba scrisă poate fi transmisă și prin poștă electronică, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și buletinul/cartea de identitate/cartea de identitate provizorie. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.(7) Situația pe discipline a lucrărilor scrise anulate în centrele de concurs sau de către comisiile de evaluare/soluționare a contestațiilor a lucrărilor scrise și motivele anulării lucrărilor scrise se comunică, dacă este cazul, în scris, Comisiei naționale de monitorizare a concursului.  +  Articolul 71(1) Reevaluarea lucrărilor contestate este realizată de alte persoane decât cele care au evaluat inițial lucrările scrise, conform prevederilor art. 70 și Procedurii specifice prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. c), în termenul prevăzut de Calendar.(2) În cazul în care diferența - în plus sau în minus - dintre nota acordată de comisia de soluționare a contestațiilor și nota acordată de comisia de evaluare este mai mică de 1,5 puncte sau egală cu1,5 puncte, rămâne definitivă nota acordată de comisia de contestații.(3) Dacă diferența între nota finală stabilită de comisia de evaluare a lucrărilor scrise și nota finală stabilită de comisia de soluționare a contestațiilor este mai mare de 1,5 puncte, diferență care poate fi în plus sau în minus, lucrarea scrisă este recorectată de alți doi sau trei profesori evaluatori, după caz, alții decât cei care au evaluat inițial/reevaluat lucrarea scrisă, conform prevederilor art. 70 și Procedurii specifice prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. c). Rezultatul acestei ultime recorectări este definitiv. Inspectorul școlar general al ISJ/ISMB dispune aplicarea măsurilor legale asupra persoanelor care nu și-au îndeplinit atribuțiile în cadrul concursului.(4) Rezultatele finale se comunică la data prevăzută de Calendar.(5) Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Rezultatele stabilite de comisia de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.(6) Situația pe discipline a lucrărilor scrise anulate și motivele anulării lucrărilor scrise în etapa de soluționare a contestațiilor se comunică, dacă este cazul, în scris, Comisiei naționale de monitorizare a concursului național.(7) Ulterior evaluării lucrărilor scrise, conducerea Ministerului Educației poate desemna, după caz, comisii de reevaluare, prin sondaj, a unui număr de lucrări scrise, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor de evaluare. În cazul constatării unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educației propune conducerilor ISJ/ISMB măsuri de sancționare a persoanelor care nu și-au îndeplinit atribuțiile în cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidaților.  +  Articolul 72(1) După afișarea rezultatelor finale, candidații pot solicita comisiei județene/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului să își vadă lucrarea, fără ca, în urma vizualizării, să obțină reevaluarea lucrării și/sau modificarea notelor acordate.(2) Graficul, termenii și condițiile în care se poate realiza vizualizarea lucrării de către un candidat sunt cuprinse în procedura specifică elaborată la nivelul ISJ/ISMB și comunicată candidaților, după afișarea rezultatelor finale.(3) Pentru a organiza vizualizarea lucrării unui candidat/unor candidați, președintele comisiei județene/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului în care candidatul a susținut proba scrisă solicită președintelui comisiei județene/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului la nivelul căruia și-a desfășurat activitatea centrul de evaluare o copie conform cu originalul a lucrării/lucrărilor, în format scanat, transmisă prin suport digital, cu informarea direcției de resort din cadrul Ministerului Educației.(4) Pe durata vizualizării lucrărilor scrise, candidaților li se aduce la cunoștință că scopul procedurii este acela de a constata aspecte privind integritatea lucrării în formatul predat de aceștia și asumat prin semnătură în procesul-verbal și că, în timpul și după parcurgerea acestei proceduri, nu li se permite fotografierea/fotocopierea lucrării, nu li se eliberează copii ale lucrării și nu li se modifică nota obținută.  +  Secţiunea a 4-a Desfășurarea probei scrise în cadrul concursului  +  Articolul 73(1) Lucrarea scrisă se desfășoară la data prevăzută de Calendar, începând cu orele 9.00. Candidații vor fi prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 și cel mai târziu la orele 8.00. Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susține proba scrisă. După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit cu 1-2 ore numai de către candidații cu deficiențe grave. Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru. Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina "economic, administrativ, poștă".(2) În vederea desfășurării probelor scrise, se asigură supravegherea fiecărei săli de către asistenți supraveghetori, care verifică identitatea candidaților, prin buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie sau pașaport. În toate sălile de concurs vor fi instalate camere audio-video de supraveghere.(3) Candidații și asistenții supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum și alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate. Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina "economic, administrativ, poștă". Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.(4) Candidații care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora menționate la alin. (3) sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a președintelui comisiei din centrul de concurs, situație în care asistenții supraveghetori sau membrii comisiei din centrul de concurs încheie un proces-verbal. Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2024-2025. Pentru cadrele didactice titulare/debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) eliminarea din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă constituie abatere disciplinară și atrage după sine sancționarea persoanelor respective în conformitate cu prevederile art. 210 - 212 din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare. Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei eliminate din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă pierd această calitate începând cu data de 1 septembrie 2024. Președintele comisiei din centrul de concurs transmite, în scris, conducerilor unităților de învățământ situațiile privind candidații cu statut de titular/debutant prevăzut la art. 24 alin. (4) și (6)/angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă.(5) Candidații sunt informați de către asistenții supraveghetori responsabili de săli, la intrarea în sala de examen, cu privire la prevederile metodologice și procedurale referitoare la desfășurarea probei scrise și semnează procese-verbale care să ateste informarea.(6) Asistenții supraveghetori care furnizează soluții ale subiectelor de examen, falsifică lucrări, tolerează acțiuni sau intenții de fraudă ale candidaților ori manifestă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor răspund disciplinar, în conformitate cu prevederile art. 210 - 212 din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, civil sau penal, după caz.(7) Procedura specifică de desfășurare a probei scrise și de sigilare și securizare a lucrărilor scrise se stabilește de Comisia națională de monitorizare a concursului și se comunică ISJ/ISMB.(8) În scopul asigurării egalității de șanse, comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului poate decide cu privire la adoptarea unor măsuri specifice de aplicare a prevederilor metodologice pentru candidații cu deficiențe, care depun în acest sens cereri motivate, însoțite de documente-suport, conform procedurii specifice prevăzute la alin. (7). Comisia națională de monitorizare a concursului este informată cu privire la deciziile stabilite de comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului pentru asigurarea egalității de șanse și poate decide și alte măsuri speciale, adaptate situațiilor specifice.  +  Secţiunea a 5-a Repartizarea candidaților și a cadrelor didactice pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar  +  Articolul 74(1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru concurs se repartizează în ședință de repartizare organizată de comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului.(2) Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare obținute la concurs, conform art. 64 alin. (8) și (9), în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afișată pentru concurs, cu respectarea condițiilor prezentei Metodologii. În cazul mediilor de repartizare egale obținute la concurs se aplică prevederile art. 65. În cadrul ședințelor de repartizare, opțiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, conform cererii tip și se consemnează în procesul verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. După consemnarea în procesul verbal a opțiunii făcute, comisia de organizare și desfășurare a concursului eliberează adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat(ă). În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.(3) Repartizarea candidaților se realizează conform prezentei Metodologii, în ordine, astfel:a) repartizarea candidaților care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul național, sesiunea 2024, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condițiilor prezentei Metodologii; situațiile excepționale se soluționează cu avizul Comisiei naționale de monitorizare a concursului;b) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare și a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6);c) repartizarea prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate;d) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă;e) repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, a candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat sau particular acreditat anterior înscrierii la concurs, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular și a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat sau particular acreditat prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, și au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul național, sesiunea 2024, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare; situațiile excepționale se soluționează cu avizul Comisiei naționale de monitorizare a concursului;f) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 64 alin. (8), la concursul național, sesiunea 2024, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, conform art. 64 alin. (13).(4) În etapele de repartizare prevăzute la alin. (3) lit. a) și e) pot fi repartizate și catedre vacante incomplete. Dacă un candidat/cadru didactic optează pentru repartizarea pe catedre vacante incomplete, atunci acesta își constituie o catedră completă din 2-3 catedre vacante incomplete, cu cel mult 4 (patru) ore opționale, fără a depăși 20 de ore/săptămână pentru profesori, respectiv 24 de ore pentru profesori de instruire practică/maiștri instructori.(5) În situația în care candidații care nu sunt titulari, repartizați pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, renunță la opțiunea făcută sau nu se prezintă la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizați, se mai pot prezenta la o altă repartizare înainte de atribuirea orelor în regim de plata cu ora, conform Calendarului. Situațiile excepționale se soluționează cu avizul Ministerului Educației.(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită probă practică/orală, candidații trebuie să fi promovat această probă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită atestate/avize suplimentare, candidații trebuie să posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de înscriere în perioadele de înscriere/validare a înscrierii, conform Calendarului. Excepție fac situațiile prevăzute la art. 4 alin. (3).(7) În condițiile art. 67 alin. (4), repartizarea candidaților se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat.  +  Articolul 75(1) În baza situației privind repartizarea candidaților, transmisă la ISJ/ISMB de către comisia județeană/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, conform anexei nr. 13, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite decizia de repartizare, începând cu data de 1 septembrie 2024.(2) În baza deciziei de repartizare emise de inspectorul școlar general al ISJ/ISMB, directorul unității de învățământ încheie cu candidații repartizați contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, după caz, începând cu data de 1 septembrie 2024, după cum urmează:a) contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru candidații repartizați pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată care au dobândit definitivarea în învățământ sau care au promovat examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pentru candidații cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau cu statut de cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anterior înscrierii la concurs, repartizați conform prevederilor art. 74 alin. (3) lit. a), e) sau f);b) contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru candidații repartizați pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate și care nu au dobândit definitivarea în învățământ, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizați;c) contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru candidații repartizați pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată.(3) Pentru candidații debutanți, repartizați pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care au fost repartizați modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, după promovarea examenului pentru obținerea definitivării în învățământ, în situația în care, până în anul 2028, acești candidați promovează acest examen.(4) Candidații repartizați au obligația de a se prezenta la post/catedră până cel târziu la data de 29 august 2024, în vederea încheierii contractului individual de muncă. În cazul neprezentării la post în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare, de la data de 29 august 2024, pentru încheierea contractului individual de muncă, se revocă repartizarea. Sunt exceptate situațiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaților: motive medicale, calamități naturale etc., care pot fi justficate cu documente.  +  Articolul 76 În învățământul preuniversitar particular, angajarea pe post a personalului didactic de predare se realizează de către conducerea unității de învățământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general al ISJ/ISMB.  +  Articolul 77(1) Directorul unității de învățământ transmite ISJ/ISMB lista posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate și lista candidaților care s-au prezentat la post pentru încheierea contractului individual de muncă, conform anexei nr. 13.(2) Candidații rămași nerepartizați se repartizează, în ședințele de repartizare organizate ulterior, la nivel județean/al municipiului București, conform prevederilor prezentei Metodologii.(3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate, după operațiunile prevăzute la art. 74, se ocupă în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare, în condițiile prezentei Metodologii.  +  Secţiunea a 6-a Dispoziții finale privind organizarea și desfășurarea concursului  +  Articolul 78 Cheltuielile pentru lucrările concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, conform art. 144 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare. Salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs se realizează conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 79(1) Membrii comisiilor de organizare și desfășurare a concursului, ai comisiilor de organizare și desfășurare a probelor practice/orale sau a inspecției speciale la clasă, ai comisiilor de evaluare a lucrărilor și ai comisiilor de soluționare a contestațiilor nu pot avea în rândul candidaților rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semnează, în acest sens, câte o declarație pe proprie răspundere. Declarațiile sunt predate președintelui comisiei și se păstrează la ISJ/ISMB.(2) La organizarea și desfășurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează sau care au în rândul candidaților rude sau afini până la gradul IV inclusiv.(3) Președinții comisiilor județene/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului, ai comisiilor de evaluare a lucrărilor și ai comisiilor de soluționare a contestațiilor, precum și directorii unităților de învățământ sunt direct răspunzători de respectarea prezentei Metodologii, de corectitudinea desfășurării concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar și de ocuparea posturilor didactice/catedrelor de către candidații cu studii corespunzătoare postului/catedrei, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 80 Nerespectarea Procedurii specifice de desfășurare a probei scrise și de sigilare și securizare a lucrărilor scrise, înscrierea numelui candidaților sau a altor nume proprii care nu au legătură cu cerințele subiectului în afara spațiului care se sigilează, precum și orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise.  +  Articolul 81(1) Lucrările scrise și borderourile de corectare se păstrează în arhiva unităților de învățământ în care s-au organizat centre de concurs/evaluare și soluționare a contestațiilor timp de minimum 3 (trei) ani, iar celelalte documente conform normativelor în vigoare.(2) Dosarele de înscriere ale candidaților se păstrează în arhiva ISJ/ISMB timp de minimum 6 (șase) ani.  +  Capitolul IX Stabilirea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular în învățământul preuniversitar și se reîncadrează în funcția de personal didactic de predare, în anul școlar 2024-2025, sub condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării  +  Articolul 82(1) În baza prevederilor art. 229 alin. (12) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, pot fi reîncadrate în funcția de personal didactic de predare, cu acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, conform prezentei Metodologii, sub condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării:a) cadrele didactice pensionate, bărbați, care au avut calitatea de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar și care nu împlinesc 70 de ani până la data de 1 septembrie 2024;b) cadrele didactice pensionate, femei, care au avut calitatea de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar și care nu împlinesc 67 de ani și 3 luni până la data de 1 septembrie 2024.(2) Personalul didactic de predare pensionat care se încadrează în prevederile alin. (1) se adresează, în scris, consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, în perioada prevăzută în Calendar. Personalul didactic de predare pensionat care solicită reîncadrarea în centre și cabinete de asistență psihopedagogică sau centre și cabinete logopedice se adresează, în scris, CJRAE/CMBRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile sunt însoțite de documentele justificative privind activitatea didactică și științifică.(3) În perioada prevăzută de Calendar, cererile personalului didactic de predare pensionat care se încadrează în prevederile alin. (1) și (2) se discută, se analizează de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE, care emit acordul de principiu/refuzul privind reîncadrarea în funcția de personal didactic de predare, în anul școlar 2024-2025, în funcție de datele comunicate de ISJ/ISMB, de evoluția demografică la nivel local, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ.(4) Reîncadrarea în funcția de personal didactic de predare a personalului didactic de predare pensionat, care se încadrează în prevederile alin. (1), se realizează în concordanță cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră la momentul pensionării, luând în considerare prevederile art. 207 Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, și prevederile art. 26 alin. (3).(5) Poate primi aprobarea numai personalul didactic de predare pensionat care se încadrează în prevederile alin. (1) și (2), căruia i se pot constitui norme didactice complete în concordanță cu documentele de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, la nivelul unităților de învățământ/centrelor și cabinetelor de asistență psihopedagogică/logopedice în care urmează să fie reîncadrate în funcția de personal didactic de predare, luând în considerare prevederile art. 207 Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, și prevederile art. 26 alin. (3).(6) Până la termenul prevăzut în Calendar, se comunică, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE, ISJ/ISMB și personalului didactic de predare pensionat care a solicitat reîncadrarea, acordul de principiu/refuzul privind reîncadrarea în funcția de personal didactic de predare, în anul școlar 2024-2025. Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ/CJRAE/CMBRAE și întocmește listele finale cu personalul didactic de predare pensionat care a avut calitatea de titular și se încadrează în prevederile alin. (1) și (2).(7) Listele finale, întocmite potrivit alin. (6), se supun validării de către consiliul de administrație al ISJ/ISMB în perioada prevăzută de Calendar. La aprobarea listelor finale, întocmite potrivit alin. (6), consiliul de administrație al ISJ/ISMB ține seama de restrângerile de activitate nesoluționate, de prevederile alin. (4) și (5), de evoluția demografică, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ. Listele finale, validate de către consiliul de administrație al ISJ/ISMB, se afișează pe pagina de web a ISJ/ISMB la termenul prevăzut în Calendar. ISJ/ISMB afișează totodată și listele cu personalul didactic de predare pensionat căruia i s-a comunicat refuzul privind reîncadrarea în funcția de personal didactic de predare, în anul școlar 2024-2025, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE(8) Contestațiile se depun, în scris, la ISJ/ISMB, în perioada prevăzută în Calendar, și se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(9) Ca urmare a validării de către consiliul de administrație al ISJ/ISMB a cererilor formulate de personalul didactic de predare pensionat care a solicitat reîncadrarea, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite decizia privind personalul didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular și se reîncadrează în funcția de personal didactic de predare, în anul școlar 2024-2025, sub condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării.(10) În condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2024, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore în disciplină, nu mai este îndeplinită condiția de la alin. (5), inspectorul școlar general al ISJ/ISMB revocă decizia privind reîncadrarea în funcția de personal didactic de predare, în anul școlar 2024-2025, a personalului didactic de predare pensionat care a avut calitatea de personal didactic de predare titular în învățământul preuniversitar.(11) În baza deciziei privind reîncadrarea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular și care se reîncadrează în funcția de personal didactic de predare, în anul școlar 2024-2025, sub condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, directorii unităților de învățământ încheie cu aceste cadre didactice contracte individuale de muncă pe perioadă determinată pentru anul școlar 2024-2025.(12) În situația reorganizării unei unități de învățământ cu personalitate juridică, prin fuziune sau divizare, cererile personalului didactic de predare pensionat, care se încadrează în prevederile alin. (1) și care solicită reîncadrarea în funcția de personal didactic de predare, se analizează de comisia numită prin decizia inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, conform art. 30 alin. (1), după aplicarea procedurilor prevăzute la art 30 alin. (2)-(4).  +  Articolul 83 Procedurile prevăzute la art. 31 alin. (6)-(10) pot fi reluate în etapa de stabilire a personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular și care se reîncadrează în funcția de personal didactic de predare, în anul școlar 2024-2025, sub condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, la solicitarea cadrelor didactice care se încadrează în prevederile art. 31 alin. (5).  +  Capitolul X Detașarea personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar  +  Articolul 84(1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare, precum și cele care devin rezervate în cadrul etapei de detașare în interesul învățământului se ocupă de cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4), cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5), prin detașare în interesul învățământului.(2) Detașarea în interesul învățământului a personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar se realizează, în baza cererii scrise formulate de unitatea de învățământ primitoare, pe un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) existent(ă) sau care se poate vacanta ulterior la unitatea de învățământ primitoare până la data prevăzută în Calendar, cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14, cu avizul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE la care cadrul didactic este titular. Personalul didactic de predare titular în învățământul preuniversitar solicitat pentru detașare depune un acord la unitatea de învățământ primitoare și la ISJ/ISMB, însoțit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unității de învățământ în care cadrul didactic solicitat pentru detașare și-a desfășurat activitatea, de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră și de avizul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care cadrul didactic este titular. Profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/logopedice se adresează CJRAE/CMBRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv și ISJ/ISMB.(3) Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar, solicitate pentru detașare în interesul învățământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize suplimentare, trebuie să posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detașare în interesul învățământului la ISJ/ISMB și la unitatea de învățământ primitoare, conform Calendarului. Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar, solicitate pentru detașare în interesul învățământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită probă practică/orală, trebuie să promoveze aceste probe conform prevederilor art. 4 alin. (4)-(6).(4) Detașarea în interesul învățământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, după aprobarea în consiliul de administrație al unității de învățământ primitoare/CJRAE/CMBRAE, cu avizul consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE la care cadrul didactic este titular. Detașarea în interesul învățământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate din unitățile de învățământ sau din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/logopedice se poate realiza pentru o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani școlari consecutivi. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ primitoare, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(5) Detașarea în interesul învățământului a personalului didactic de predare titular în învățământul preuniversitar de stat în unități de învățământ de pe lângă ambasade/consulate sau în alte unități de învățământ care nu sunt incluse în rețeaua școlară a unităților de învățământ se dispune prin decizie a inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, la solicitarea conducerii unității de învățământ primitoare, cu avizul Ministerului Educației.(6) Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar a căror restrângere de activitate nu a fost soluționată se detașează în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în ședință de repartizare organizată de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, în perioada prevăzută în Calendar.  +  Articolul 85(1) În cazul funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, detașarea în interesul învățământului se realizează prin decizia inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, cu respectarea prevederilor legale. În cazul unei funcții de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat temporar vacante, conducerea unității de învățământ este asigurată, până la revenirea persoanei numite prin concurs, de un cadru didactic titular, numit prin detașare sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției de conducere unui cadru didactic titular, cu respectarea prevederilor legale.(2) În cazul funcțiilor de îndrumare și control, detașarea în interesul învățământului se face la propunerea inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, cu aprobarea consiliului de administrație al ISJ/ISMB și avizul Ministerului Educației, în baza acordului scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar. Funcțiile de îndrumare și control temporar vacante se ocupă, până la revenirea persoanelor numite prin concurs, prin detașare de cadre didactice titulare care îndeplinesc condițiile de ocupare a funcției sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției de îndrumare și control unei alte persoane care îndeplinește condițiile de ocupare a funcției, cu respectarea prevederilor legale.(3) Detașarea în interesul învățământului în funcțiile de conducere din ISJ/ISMB și casele corpului didactic se dispune prin ordin al ministrului educației.(4) Asigurarea conducerii unei unități de învățământ preuniversitar particular, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, se realizează conform art. 191 alin. (6) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(5) În baza opțiunii scrise, personalul didactic detașat în funcții de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, respectiv în funcții de îndrumare și control, poate opta pentru efectuarea obligației de predare și în alte unități de învățământ decât cele în care sunt titulare, la propunerea comisiei județene/a municipiului București de mobilitate.(6) Obligația de predare pentru personalul didactic detașat în funcții de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, respectiv în funcții de îndrumare și control, se stabilește în consiliul de administrație al ISJ/ISMB, la propunerea comisiei județene/a municipiului București de mobilitate, cu respectarea strictă a Normelor metodologice pentru stabilirea obligației de predare a personalului didactic de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar, aprobate prin ordin al ministrului educației, în vigoare, și se precizează în decizia de detașare în interesul învățământului.  +  Articolul 86(1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detașare în interesul învățământului se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4), prin continuitate pentru detașare la cerere sau prin detașare la cerere în baza rezultatelor obținute la concursul național, sesiunea 2024.(2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detașare la cerere se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuității pentru cadrele didactice titulare care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art. 4 alin. (14) și (18), respectiv la art. 4 alin. (15) și (18), după caz.(3) În această etapă, consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE pot emite acorduri de principiu de continuitate pentru detașare la cerere, pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (2). Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ primitoare/CJRAE/CMBRAE, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(4) Dacă în etapa de continuitate pentru detașare la cerere un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice se aplică criteriile de departajare prevăzute la art. 4 alin. (17).(5) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după soluționarea continuităților pentru detașare la cerere, precum și posturile didactice/catedrele care se vacantează și devin rezervate în cadrul etapei de detașare la cerere, se ocupă de cadrele didactice titulare, precum și de către cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular, prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2024, și au obținut cel puțin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul național, sesiunea 2024, prin detașare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor.(6) Detașarea la cerere a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar prevăzut la alin. (5) se realizează în baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat la ISJ/ISMB, însoțită de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în cerere, conform anexei nr. 14.(7) Concursul specific pentru detașare la cerere constă în evaluarea activității profesionale, didactice și științifice a cadrului didactic, în baza documentelor justificative anexate la cererea de înscriere, de către comisia județeană/a municipiului București de mobilitate și acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 2.(8) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detașare la cerere, se realizează în ședința de repartizare, organizată la nivel județean/al municipiului București, în perioada prevăzută în Calendar, în ordine, de către:a) cadrele didactice din învățământul preuniversitar prevăzute la alin. (5) care au participat la concursul național, sesiunea2024, și au obținut cel puțin media 5 (cinci), rămase nerepartizate și care solicită detașare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concurs, cu excepția cadrelor didactice repartizate în baza rezultatelor obținute la concursul național, sesiunea 2024, conform prevederilor art. 74 alin. (3);b) cadrele didactice din învățământul preuniversitar prevăzute la alin. (5), inclusiv cadrele didactice titulare transferate în baza rezultatelor obținute la concursul național, sesiunea 2024, care solicită detașare la cerere prin concurs specific, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma aplicării criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 2, după repartizarea candidaților prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. p).(9) În cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine:a) persoana care solicită detașare la cerere, la propunerea medicului de medicină a muncii privind schimbarea locului de muncă sau a felului muncii, determinată de starea de sănătate a acestora în conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;b) persoana care are domiciliul sau reședința în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;c) persoana care are domiciliul sau reședința într-o localitate din apropierea localității în care solicită postul didactic/catedra;d) persoana al/a cărei soț/soție este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detașarea;e) persoana al/a cărei soț/soție este cadru didactic;f) persoana al/a cărei soț/soție este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplinește funcții de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Președinției, al Guvernului ori în Ministerul Educației, cea aleasă de Parlament în organismele centrale ale statului, precum și persoana al/a cărei soț/soție îndeplinește funcția de prefect, subprefect, președinte și vicepreședinte al consiliului județean sau o funcție de îndrumare și control în sistemul de învățământ, de cultură, de tineret și sport. De asemenea, au prioritate soțul/soția persoanei care îndeplinește funcții de conducere și de specialitate la CCD, precum și soțul/soția cadrelor didactice numite în funcții de conducere sau de specialitate la comisiile și agențiile din subordinea Președinției, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din învățământ, care au drept de rezervare de catedră, și ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Afacerilor Internelor, ale Serviciului Român de Informații și alte servicii speciale la nivel național, mutate, la ordin, în altă localitate.(10) Dacă după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (9) se menține egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:a) gradul didactic;b) nota/media obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic sau a definitivării în învățământ;c) media de departajare, calculată cu patru zecimale;d) dovada participării la un program de formare continuă acreditat ori a dobândirii de noi competențe didactice prin programe de formare a adulților sau finalizarea cu diplomă a studiilor necesare ori a unui program de conversie profesională postuniversitar în vederea dobândirii unei noi specializări didactice, diferite de specializarea curentă, în ultimii 2 ani școlari încheiați, conform prevederilor art. 188 alin. (5) - (8) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;e) media obținută la examenul de bacalaureat/absolvire/licență (stat);f) vechimea în învățământ.(11) Cadrul didactic care nu poate participa la ședința de repartizare pentru detașare la cerere are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele. Opțiunile cadrelor didactice din ședința de repartizare sau a împuterniciților acestora în cadrul ședinței de repartizare se înregistrează conform procedurii stabilite de ISJ/ISMB.(12) Detașarea la cerere a personalului didactic de predare titular se dispune anual, prin decizie a inspectorului școlar general al ISJ/ISMB. O persoană poate beneficia de detașare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani școlari consecutivi.(13) Detașarea cadrelor didactice titulare poate fi soluționată pe catedre în componența cărora intră și ore din propria normă.(14) Un cadru didactic titular poate beneficia de detașare în interesul învățământului și la cerere pe posturi didactice/catedre cel mult 5 (cinci) ani școlari consecutivi, cu respectarea prevederilor alin. (12) și art. 84 alin. (4).(15) Detașarea personalului didactic de predare titular se realizează ținând seama de prevederile art. 207 și art. 208 alin. (1) - (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, de condițiile prevăzute în prezenta Metodologie și de principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Detașarea personalului didactic de predare titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în unități de învățământ, în aceeași funcție didactică sau într-o altă funcție didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanță cu Centralizatorul.(16) Cadrul didactic titular într-o unitate de învățământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapele de detașare, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea într-o altă funcție didactică, în concordanță cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeași unitate de învățământ sau în alte unități de învățământ.(17) La etapele de detașare în interesul învățământului sau detașare la cerere pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate din unități de învățământ sau din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/logopedice nu pot participa cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar care, la data depunerii acordului/cererii în vederea detașării, au contractul individual de muncă suspendat în baza prevederilor art. 184, art. 221 alin. (1), art. 227 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, sau în baza altor situații prevăzute în Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 23 alin. (5) și a cadrelor didactice titulare numite în funcții de conducere, îndrumare și control, detașate în vederea efectuării obligației de predare.(18) Decizia de repartizare pentru detașare în interesul învățământului sau la cerere se emite de către inspectorului școlar general al ISJ/ISMB în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea de învățământ la care cadrul didactic se detașează. în cazul detașării pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervat(ă) dintr-un județ în altul, un exemplar al deciziei de repartizare prin detașare se comunică unității de învățământ la care cadrul didactic se detașează, iar un alt exemplar al deciziei se comunică ISJ/ISMB pe raza căruia își are sediul unitatea de învățământ la care cadrul didactic detașat este titular, care are obligația de a-l transmite unității de învățământ la care cadrul didactic detașat este titular. în cazul detașării pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervat(ă) în cadrul aceluiași județ/municipiului București, un exemplar al deciziei de repartizare prin detașare se comunică unității de învățământ la care cadrul didactic este titular, iar un alt exemplar al deciziei se comunică unității de învățământ la care cadrul didactic se detașează. În baza deciziei de repartizare pentru detașare în interesul învățământului sau la cerere, unitatea de învățământ la care cadrul didactic este titular dispune suspendarea contractului individual de muncă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectând, în același timp, prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Hotărârea de Guvern nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, cu modificările ulterioare, iar unitatea de învățământ primitoare emite decizie de încadrare prin detașare în interesul învățământului sau la cerere, fără a se încheia un alt contract individual de muncă pentru cadrul didactic detașat.(19) În situații temeinic justificate, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ în care un cadru didactic este detașat, conducerea respectivei unități de învățământ poate solicita la ISJ/ISMB încetarea detașării și revenirea cadrului didactic pe postul/catedra din unitatea/unitățile de învățământ la care este titular.(20) Încetarea detașării și revenirea unui cadru didactic pe postul/catedra din unitatea/unitățile de învățământ la care este titular se dispune și în situația în care pe perioada detașării pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate din unități de învățământ sau din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/logopedice intervine o cauză de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 23 alin. (5) și a cadrelor didactice titulare numite în funcții de conducere, îndrumare și control, detașate în vederea efectuării obligației de predare.  +  Capitolul XI Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2024-2025, pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată  +  Articolul 87(1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detașare la cerere prin concurs specific se ocupă de cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2024-2025, în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (16) și (18), respectiv la art. 4 alin. (17) și (18) pentru învățători, profesori pentru învățământ primar sau absolvenți ai colegiilor universitare de institutori, în baza acordurilor de principiu emise de consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE, după caz.(2) În această etapă consiliile de administrație ale unităților de învățământ/CJRAE/CMBRAE pot emite acorduri de principiu de prelungire a duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2024-2025 pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (1). Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).(3) Ocuparea posturilor didactice/catedrele vacante/rezervate, de către candidații care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2024-2025, se realizează în perioada prevăzută în Calendar.  +  Capitolul XII Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic de predare calificat și în regim de plata cu ora  +  Secţiunea 1 Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar pe perioadă determinată de candidați rămași nerepartizați după concursul național, sesiunea 2024, și de candidați în baza rezultatelor obținute la concursurile naționale, sesiunile 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 sau 2018  +  Articolul 88 Lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată se reactualizează după etapele anterioare și se publică la data prevăzută în Calendar, prin afișare pe pagina web a ISJ/ISMB. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate din această listă se publică doar pentru angajare pe perioadă determinată. ISJ/ISMB întocmește lista candidaților din județ/municipiul București rămași nerepartizați după concurs.  +  Articolul 89(1) Candidații care au susținut proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2024, se ierarhizează pe listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare până la minimum media/nota 5 (cinci), cu respectarea condițiilor prezentei Metodologii.(2) Candidații care au susținut proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea2024, depun, la ISJ/ISMB unde doresc să fie repartizați, în perioada prevăzută în Calendar, o cerere însoțită de copii ale actelor de studii și ale gradelor didactice, autentificate de unul dintre secretarii comisiei județene/a municipiului București de organizare și desfășurare a concursului. La ISJ/ISMB se înregistrează și cererile candidaților care au obținut cel puțin nota/media de repartizare 5 (cinci) la concursurile naționale din sesiunile 2023, 2022, 2021 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția la clasă), respectiv cel puțin media de repartizare 7 (șapte), conform art. 64 alin. (9), la concursurile naționale din sesiunile 2020, 2019, 2018 și care solicită repartizarea pe perioadă determinată în baza acestor rezultate. Pot fi repartizați în baza mediilor de repartizare/notelor obținute la concursurile naționale din perioada 2018-2023 candidații care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naționale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e).(3) Un candidat se poate înscrie pentru repartizare, conform alin. (2), într-un singur județ sau numai în municipiul București.(4) Candidații înscriși conform alin. (2) și (3) pot susține, în perioadele prevăzute de Calendar, probe practice/orale evaluate prin note de la 10 la 1, respectiv prin calificativele "Admis/Respins", conform prevederilor art. 67 alin. (12)-(14) și art. 68.(5) Datele din fișa de înscriere a candidaților sunt introduse în sistemul informatizat, în cazul utilizării unui astfel de sistem.  +  Articolul 90(1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate, după etapa de detașare a personalului didactic de predare titular, se repartizează, în perioadele prevăzute de Calendar, la nivel județean/nivelul municipiului București în baza rezultatelor obținute la concursurile naționale, sesiunile 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 sau 2018, în ședințe de repartizare organizate de comisia județeană/a municipiului București de mobilitate, conform anexei nr. 18. La note/medii egale departajarea cadrelor didactice/candidaților se realizează conform art. 65.(2) În vederea evitării scindării posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete, în ședințele de repartizare organizate conform alin. (1), candidații se repartizează, de regulă, pe catedrele vacante/rezervate complete existente în lista publicată sau prin constituirea unei norme didactice de predare complete din catedrele vacante/rezervate incomplete deja existente în lista afișată la începutul ședințelor.(3) În condițiile art. 89 alin. (5), repartizarea candidaților se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat.  +  Articolul 91 Candidații care nu participă la ședințele de repartizare au dreptul să desemneze, prin procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să le reprezinte interesele. În cazul în care candidații nu sunt prezenți personal sau printr-un împuternicit la ședințele de repartizare, aceștia nu sunt repartizați.  +  Articolul 92 În cadrul ședinței de repartizare, opțiunile candidaților sau ale împuterniciților acestora se înregistrează conform procedurii stabilite de ISJ/ISMB.  +  Articolul 93 După exprimarea opțiunii, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite decizia de repartizare. În baza deciziei de repartizare, directorul unității de învățământ încheie, după caz, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată cu candidatul repartizat. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se încheie, de regulă, pentru perioada 1 septembrie-31 august a fiecărui an școlar sau până la revenirea titularului la post/catedră, dar nu mai târziu de data de 31 august a fiecărui an școlar. Contractul individual de muncă se încheie în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de repartizare. În cazul neprezentării la post, în perioada menționată, pentru încheierea contractului individual de muncă, repartizarea se revocă, iar postul didactic/catedra se vacantează. Sunt exceptate situațiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaților: motive medicale, calamități naturale etc., care pot fi justificate cu documente.  +  Secţiunea a 2-a Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar cu personal didactic de predare calificat în regim de plată cu ora  +  Articolul 94(1) Cadrele didactice de predare și de instruire practică, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, pot fi salarizate și prin plata cu ora, potrivit prevederilor Legii nr. 198/2023, cu modificările ulterioare. În baza prevederilor 207 alin. (7) și (13) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare:a) personalul didactic de predare și de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice de predare, fără diminuarea salariului, poate avea dreptul la remunerarea activității în regim de plată cu ora doar după efectuarea normei didactice de predare complete prevăzute la art. 207 alin. (4) lit. d), f) și h) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;b) profesorii din învățământul preuniversitar care au dobândit gradul didactic I sau titlul de profesor emerit și care desfășoară activitate de mentorat au dreptul la remunerarea activității în regim de plată cu ora a activităților prevăzute la 207 alin. (2) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, după efectuarea normei didactice de predare diminuate.(2) Personalul didactic de predare, de conducere din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar, precum și personalul de îndrumare și control poate fi salarizat prin plata cu ora în condițiile Legii-cadru nr. 133/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu respectarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar aprobate prin ordin al ministrului educației, în vigoare, și a Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin ordin al ministrului educației, în vigoare. Salarizarea în regim de plată cu ora pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat se realizează numai pentru orele care depășesc limita maximă de ore pentru obligația de predare conform Normelor metodologice pentru stabilirea obligației de predare a personalului didactic de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar, aprobate prin ordin al ministrului educației, în vigoare.(3) Personalul de conducere din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar, precum și personalul de îndrumare și control poate fi încadrat, la cerere, în regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele rămase neocupate, până la cel mult 1/2 din numărul de ore pe săptămână dintr-o normă didactică de predare, conform hotărârii consiliului de administrație al ISJ/ISMB.(4) După încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată cu personalul didactic calificat. repartizat conform prezentei Metodologii, directorul unității de învățământ atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate, cu excepția posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate propuse pentru ocuparea de către candidații cuprinși în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în regim de plata cu ora personalului didactic de predare titular în unitatea de învățământ, la solicitarea, în scris, a acestuia și comunică situația la ISJ/ISMB, în perioada prevăzută în Calendar. Personalul didactic titular căruia i s-a atribuit ore în sistem de plata cu ora încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unității de învățământ. Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora au cadrele didactice titulare în specialitatea postului didactic/catedrei vacante conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră.(5) După atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rămase neocupate în regim de plata cu ora personalului didactic de predare titular în unitatea de învățământ, directorii unităților de învățământ în care mai rămân posturi didactice/catedre/ore neocupate acordă avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora, în baza prezentării unui curriculum vitae și susținerii unui interviu, în perioada prevăzută în Calendar, personalului didactic de predare titular în altă unitate de învățământ, personalului angajat în alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat cu respectarea condițiilor de studii, avizelor și atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate.(6) Pe baza avizului obținut pentru încadrarea în regim de plata cu ora, conform alin. (5), inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite decizia de repartizare, în baza căreia personalul didactic de predare titular în altă unitate de învățământ, personalul angajat în alte domenii de activitate și personalul didactic pensionat încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unității de învățământ.(7) În perioada prevăzută în Calendar, ISJ/ISMB repartizează, în ședință de repartizare, în ordine:a) cadre didactice și candidați cu studii corespunzătoare postului rămași nerepartizați sau cu norma didactică de predare incompletă, precum și candidați care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizați în etapele anterioare, conform anexei nr. 18;b) personalul didactic de predare titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);c) personalul calificat, angajat în alte domenii de activitate, care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);d) personalul didactic de predare calificat. pensionat din învățământul preuniversitar rămas neîncadrat, care nu depășește cu cel mult 5 (cinci) ani vârsta legală de pensionare, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);e) personalul didactic de predare calificat. pensionat din învățământul preuniversitar, care depășește cu 5 (cinci) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);f) personalul didactic de predare calificat. pensionat din alte domenii de activitate, care a dobândit cel puțin definitivarea în învățământ, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8);g) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor stabilite la alin. (8).(8) Pentru departajarea personalului didactic de predare prevăzut la alin. (7) lit. b)-g) se aplică, în ordine, următoarele criterii:a) calificativul obținut la ultima evaluare anuală în calitate de personal didactic de predare;b) domiciliul în localitatea în care solicită postul;c) continuarea activității didactice în aceeași unitate de învățământ în care a funcționat și în anul școlar anterior;d) gradul didactic;e) nota/media obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic sau a definitivării în învățământ;f) media obținută la examenul de licență/absolvire a studiilor, respectiv media obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.  +  Articolul 95(1) Angajarea personalului didactic de predare calificat în regim de plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, se realizează de către directorul unității de învățământ, după prezentarea curriculum-ului vitae și susținerea interviului.(2) Angajarea personalului didactic de predare calificat pe posturi didactice/catedre, în regim de plata cu ora, se realizează pe durata cursurilor sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului școlar, cu respectarea prevederilor Centralizatorului, a condițiilor corespunzătoare de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(8) sau a îndeplinim cerinței prevăzute la art. 3 alin. (1), a prevederilor prezentei Metodologii și a Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin ordin al ministrului educației, în vigoare.(3) Cadrele didactice titulare în altă unitate de învățământ, cadrele didactice asociate angajate în alte domenii de activitate și cadrele didactice pensionate, care au ocupat un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă), după prezentarea curriculum-ului vitae și susținerea interviului, încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unității de învățământ, conform art. 181 alin. (5) și art. 183 alin. (5) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(4) În mod excepțional, catedrele de discipline tehnologice sau de pregătire-instruire practică de la clasele/grupele din învățământul dual, pot fi ocupate, cu avizul operatorului economic, în regim de plata cu ora, cu statut de cadru didactic calificat și de specialiști în domeniu care nu îndeplinesc strict una dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(8).  +  Articolul 96(1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate rămase neocupate după încadrarea personalului didactic de predare titular, personalului didactic asociat sau pensionat în regim de plata cu ora se atribuie în regim de plata cu ora, prin decizie a directorului unității de învățământ, în ordine, mai întâi personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitatea de învățământ și apoi se emit avize pentru încadrarea în regim de plata cu ora personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unități de învățământ, iar situația se comunică ISJ/ISMB.(2) Personalul didactic de predare titular și cel angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învățământ, personalul calificat angajat în alte domenii de activitate, personalul didactic de predare pensionat, care solicită, în scris, încadrarea în regim de plata cu ora, susțin interviul organizat conform hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ, în fața unei comisii constituite la nivelul unității de învățământ. Interviul se evaluează cu note de la 10 la 1, iar nota minimă de promovare este 5 (cinci). Rezultatele interviului se comunică ISJ/ISMB.(3) În situația în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de ISJ/ISMB, în ședință de repartizare, conform Calendarului, în ordine, după cum urmează:a) candidaților rămași nerepartizați sau a celor repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare incompletă, conform anexei nr. 18, sau candidaților angajați cu contract individual de muncă pe perioadă determinată cu norma didactică de predare incompletă, în vederea completării normei cu ore din învățământul gimnazial conform prevederilor art. 9 alin. (4);b) candidaților care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform anexei nr. 18;c) personalului didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învățământ pe baza avizului obținut pentru încadrarea în regim de plata cu ora.(4) Deciziile de repartizare pe post/catedră pentru candidații repartizați conform alin. (3) se emit începând cu data de la care au fost repartizați.  +  Capitolul XIII Organizarea și desfășurarea concursului/testării la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar  +  Articolul 97 În conformitate cu prevederile art. 183 alin. (8) și (9) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, în situația în care, până la începerea cursurilor, nu pot fi ocupate toate posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate cu personal didactic de predare titular, personal didactic de predare calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau cu personal didactic de predare calificat în regim de plata cu ora, în condițiile prezentei Metodologii, ISJ/ISMB organizează, la nivel județean/nivelul municipiului București, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic de predare calificat. În mod excepțional, până la începerea cursurilor, ISJ/ISMB pot organiza testări prin interviu și lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare postului.  +  Articolul 98(1) Condițiile de înscriere și de participare la concursul organizat de ISJ/ISMB la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate sunt aceleași ca și cele pentru concursul național.(2) Concursul/testarea organizat(ă) de ISJ/ISMB la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate sunt coordonate de o comisie, numită prin decizia inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, în componența prevăzută la art. 68 alin. (1).(3) Repartizarea candidaților care promovează concursul/testarea organizat(ă) de ISJ/ISMB la nivel județean/nivelul municipiului București se realizează doar pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate de la nivelul județului/municipiului București care a organizat concursul/testarea.  +  Articolul 99(1) Concursul organizat de ISJ/ISMB la nivel județean/nivelul municipiului București pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate constă în probă practică/orală sau inspecție specială la clasă și probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației.(2) Candidații care nu au susținut probe practice/orale în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2024, pot susține aceste probe în cadrul concursului organizat la nivel județean/nivelul municipiului București, conform Calendarului. Probele practice/orale de profil pentru posturile care sunt condiționate pentru ocupare de probă practică/orală se organizează, se desfășoară și se evaluează potrivit anexelor 4 și 6-12, de o comisie constituită la nivel județean/nivelului municipiului București, conform art. 68 alin. (3)-(5). La aceste probe nu se admit contestații în cadrul concursului organizat de ISJ/ISMB la nivel județean/nivelul municipiului București, nota stabilită de comisia de organizare și desfășurare a inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale rămânând definitivă.(3) Candidații care nu au participat la concursul național sau care nu au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la inspecția specială la clasă în cadrul concursului național, sesiunea 2024, ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului școlar 2023-2024, pot participa la concursul organizat de ISJ/ISMB la nivel județean/nivelul municipiului București și au obligația ca în termen de 30 de zile de la începerea cursurilor să susțină inspecția specială la clasă organizată de o comisie constituită la nivelul unității de învățământ/unui grup de unități de învățământ. Inspecția specială la clasă în profilul postului se desfășoară pe durata unei ore de curs și se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 5. Rezultatele la această probă se aduc la cunoștință candidaților în ziua susținerii probei, iar la această probă nu se admit contestații. După repartizarea acestor candidați pe post, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite decizia de repartizare în regim de plata cu ora pe o perioadă de 30 de zile de la data începerii cursurilor anului școlar. În situația în care candidatul promovează inspecția specială la clasă în profilul postului, inspectorul școlar general al ISJ/ISMB emite decizia de repartizare pe post/catedră în baza rezultatului obținut la concurs și candidatul încheie contract individual de muncă pe perioadă determinată cu directorul unității de învățământ.(4) Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de comisia județeană/a municipiului București de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, constituită prin decizia inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educației, și se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaților, și traducerea acestora în limbile minorităților naționale. Proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului național. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. Pentru proba scrisă se stabilesc, de către comisia județeană/a municipiului București de elaborare a subiectelor și a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte și baremele de evaluare aferente.(5) Candidații trebuie să aibă minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4. Pentru candidații care au participat la concursul național, sesiunea 2024, și au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la inspecția specială la clasă/proba practică în cadrul acestui concurs ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului școlar 2023-2024, media de repartizare la concursul organizat de ISJ/ISMB la nivel județean/nivelul municipiului București se determină luând în calcul aceste rezultate. În cazul mediilor de repartizare egale obținute la concurs, departajarea candidaților se realizează conform art. 65.(6) Comisia județeană/a municipiului București de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, numită prin decizia inspectorului școlar general al ISJ/ISMB, are următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct/inspector școlar;b) membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte doi profesori de specialitate din învățământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învățământ/40 candidați;