DECRET nr. 305 din 15 septembrie 1971privind activitatea geodezica, topo-fotogrammetrica şi cartografica, precum şi la procurarea, determinarea şi folosirea datelor şi documentelor rezultate din aceasta activitate
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 septembrie 1971     +  Articolul 1Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor are cu privire la lucrările geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice ce se executa pe teritoriul Republicii Socialiste România următoarele atribuţii principale: a) organizează, conduce şi executa, prin unităţile sale de specialitate, lucrările geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice pentru realizarea planului topografic de baza al tarii la scarile 1:2.000 - 1:10.000, a planului cadastral, a hartilor topografice speciale la diferite scări, precum şi ţinerea la zi a acestor planuri şi harti; executa în colaborare cu Ministerul Forţelor Armate lucrări privitoare la reţelele geodezice de stat; b) coordonează, controlează şi îndrumă executarea lucrărilor geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice cu specific departamental şi local, ce se efectuează atît de unităţile proprii cît şi de unităţile subordonate celorlalte ministere, altor organe centrale, ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti; c) avizează conţinutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi altor documente cartografice, necesare activităţii ştiinţifice, învăţămîntului şi uzului public şi, în colaborare cu Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, ia măsurile necesare pentru tipărirea acestora în tiraje corespunzătoare nevoilor.Hartile care conţin şi elemente ale organizării administrativ-teritoriale vor fi editate după avizarea lor de către Direcţia Generală pentru Consiliile Populare din cadrul aparatului Consiliului de Stat; d) deţine şi organizează fondul geodezic, topo-fotogrammetric şi cartografic, atît pe plan central cît şi la fiecare judeţ, prin unităţile sale de specialitate, şi ia măsurile necesare pentru valorificarea cu maximum de eficienta a tuturor hartilor, planurilor şi altor date topografice, geodezice, fotogrammetrice şi cartografice, de către unităţile economice interesate, care vor fi informate asupra lucrărilor executate şi vor primi la cerere, contra cost, documentaţia necesară; e) tine evidenta inzestrarii cu utilaje, aparate şi instrumente destinate lucrărilor geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice, deţinute de toate organizaţiile socialiste; avizează producţia în ţara a acestora, precum şi planurile de aprovizionare din ţara şi din import ale ministerelor, altor organe centrale, ale comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti cu astfel de utilaje, aparate sau instrumente şi ia măsuri pentru folosirea acestora cu întreaga lor capacitate; f) întocmeşte normativele tehnice unitare şi elaborează norme unice de timp şi de consum de materiale pentru executarea lucrărilor geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice prevăzute la lit. a, precum şi pentru executarea şi multiplicarea lucrărilor cartografice prevăzute la lit. c şi avizează cele referitoare la lucrările prevăzute la lit. b, din prezentul articol; g) elaborează norme privind folosirea utilajelor din dotare, precum şi normative privind protecţia muncii în lucrările geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice, ce se executa de către organizaţiile socialiste prevăzute la art. 1 lit. b; h) colaborează, potrivit legii, cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Învăţămîntului şi Ministerul Muncii la planificarea, pregătirea şi repartizarea cadrelor, pentru specialitatile geodezie, topo-fotogrammetrie şi cartografie şi participa la avizarea planurilor de învăţămînt pentru aceste specialităţi; i) elaborează, pe baza propunerilor organelor de specialitate interesate, tematica anuală şi de perspectiva în domeniul cercetării ştiinţifice, în colaborare cu Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi tehnologie; coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică, precum şi activitatea desfăşurată în domeniul realizării şi aplicării inventiilor şi inovatiilor, privind problemele de geodezie, topo-fotogrammetrie şi cartografie; j) organizează documentarea tehnica şi participa la conferinţe, consfatuiri, simpozioane şi expoziţii, în ţara sau în străinătate, întreţine legături cu instituţiile şi organizaţiile internaţionale de specialitate, precum şi cu serviciile geodezice şi cartografice din alte tari; k) îndeplineşte sarcinile ce rezultă din angajamentele internaţionale privind executarea în colaborare cu serviciile geodezice şi cartografice din ţările vecine a lucrărilor geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice de interes comun.  +  Articolul 2Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne şi Consiliul Securităţii Statului executa cu forte şi mijloace proprii toate lucrările geodezice, gravimetrice, topo-fotogrammetrice şi cartografice necesare apărării, securităţii statului şi altor nevoi proprii. Aceste lucrări se exceptează de la prevederile art. 1, se conduc şi se coordonează prin organe proprii, în raport cu nevoile de apărare şi de securitate ale tarii.Pentru executarea lucrărilor prevăzute în alineatul precedent, organele centrale menţionate îşi desfăşoară activitatea pe baza planurilor proprii, întocmesc sau elaborează directive tehnice, instrucţiuni tehnice de lucru, atlase de semne convenţionale, norme de timp, de consum de materiale şi de inzestrare tehnica proprii, se doteaza cu aparatura şi cu materiale tehnice în funcţie de nevoile lor şi îşi desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică de invenţii şi inovaţii şi de pregătire a cadrelor tehnice corespunzător nevoilor de apărare şi de securitate.  +  Articolul 3Ministerele şi organele centrale, altele decît cele prevăzute la art. 2, precum şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, executa, cu forte şi mijloace proprii, numai lucrări geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice cu specific departamental sau local, pentru satisfacerea nevoilor proprii de proiectare sau de execuţie, care nu pot fi realizate prin folosirea bazei topografice existente în fondul geodezic republican, din cadrul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.În mod excepţional, organele prevăzute la alineatul precedent pot executa cu forte şi mijloace proprii, lucrări geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice de interes republican în zonele în care nu exista harti şi planuri corespunzătoare nevoilor proprii. Aceste lucrări vor intra în fondul geodezic republican, avînd regimul acestuia.Lucrările prevăzute la alin. 1 şi 2 se avizează obligatoriu, în prealabil, de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.Lucrările geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice de interes republican şi cele cu specific departamental sau local, în sensul prezentului decret, sînt cele prevăzute în lista anexa, care face parte integrantă din decret.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor informează anual Ministerul Forţelor Armate asupra lucrărilor geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice prevăzute în planurile anuale şi de perspectiva ale ministerelor, celorlalte organe centrale, ale comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, transmitindu-i, la cerere şi fără plata, copiile oricăror date sau documente rezultate din aceste lucrări.În caz de nevoie, se predau Ministerului Forţelor Armate şi originalele acestor documente, la cererea acestuia şi pe termen limitat.Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei informează Ministerul Forţelor Armate asupra lucrărilor gravimetrice executate şi îi transmite, la cerere, orice date sau documente rezultate din aceste lucrări.  +  Articolul 5Lucrările geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice necesare economiei naţionale se executa în proiectie stereografica - 1970 şi sistem de cote cu plan de referinţa Marea Neagra.Pentru nevoile de apărare şi de securitate, precum şi pentru cele necesare activităţilor ştiinţifice, învăţămîntului, uzului public şi propagandei, aceste lucrări pot fi executate şi în alte sisteme de proiectie.În perimetrele miniere se vor putea folosi şi sisteme de proiectie şi planuri de referinţa pentru nivelment, proprii bazinelor miniere, aprobate de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor.  +  Articolul 6Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care prin amplasarea pe teren a investiţiilor aduc modificări cu privire la planimetrie, relief şi toponimie, comunică Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor datele necesare asupra acestor modificări, în termen de 60 zile de la producerea lor.După centralizarea şi prelucrarea datelor obţinute, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor transmite Ministerului Forţelor Armate documentele necesare ţinerii la zi a hartilor topografice necesare nevoilor de apărare şi de securitate.  +  Articolul 7Unităţile de specialitate ale ministerelor, celorlalte organe centrale, ale comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care executa lucrări geodezice şi topo-fotogrammetrice, au dreptul sa amplaseze pe teren semnale, borne, mărci şi repere pentru lucrările geodezice sau topo-fotogrammetrice pe care le executa.Aceste marcaje se predau posesorilor terenurilor sau construcţiilor pe care se amplaseaza, ori comitetelor executive ale consiliilor populare comunale sau orăşeneşti, cînd marcajele se amplaseaza pe terenuri sau pe construcţii proprietate personală. Organele sau organizaţiile socialiste care iau în primire aceste marcaje sînt obligate să asigure păstrarea lor.  +  Articolul 8Schimbarea amplasamentelor semnalelor sau bornelor geodezice şi a marcilor ori reperelor de nivelment se face numai cu avizul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor şi al Ministerului Forţelor Armate.  +  Articolul 9Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi unităţile subordonate acestora, pot deţine sau folosi date şi documente geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice.Deţinerea sau folosirea datelor şi documentelor prevăzute la alineatul precedent, ce constituie secrete de stat, urmează, în privinta evidentei, întocmirii, multiplicării şi păstrării acestora, regimul prevăzut în dispoziţiile legale privitoare la apărarea secretului de stat.Datele şi documentele care se referă la obiective militare ori la obiective destinate nevoilor de apărare sau securitate se deţin şi se folosesc numai de către Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne sau Consiliul Securităţii Statului; aceste obiective nu vor aparea decît pe hartile, planurile sau pe alte documente destinate nevoilor de apărare sau de securitate.Ministerele şi celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care întocmesc prin unităţile subordonate documente geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice cu caracter de secret de stat, le vor nominaliza în listele proprii de documente, date şi informaţii secrete, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne şi Consiliul Securităţii Statului verifica înainte de întrebuinţare conţinutul fotogramelor aeriene şi avizează asupra folosirii acestora în lucrările topo-fotogrammetrice ce se folosesc în economia naţionala.  +  Articolul 10Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor şi Ministerul Forţelor Armate organizează şi executa controlul asupra evidentei, păstrării, manipulării şi folosirii documentelor geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice destinate nevoilor economiei naţionale, care se elaborează sau se deţin de către ministere, celelalte organe centrale şi de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor şi Ministerul Forţelor Armate stabilesc normele privind procurarea şi ţinerea evidentei datelor şi documentelor geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice de către ministere, celelalte organe centrale şi de către consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 11Executarea de lucrări geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice fără obţinerea avizelor prealabile, precum şi orice încălcări ale altor dispoziţii din prezentul decret, atrag răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 12Pe data publicării prezentului decret se abroga:- Decretul nr. 71/1958 privind regimul lucrărilor topo-geodezice şi cartografice, procurarea, deţinerea şi folosirea hartilor şi documentelor topografice;- dispoziţiile referitoare la obţinerea autorizaţiei pentru ridicările topografice prevăzute în art. 2 pct. I lit. f şi pct. II lit. e din Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire, reparare şi desfiinţare a construcţiilor, precum şi a celor referitoare la înstrăinările şi impartirile de terenuri cu sau fără construcţii;- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 988/1954 pentru aprobarea instrucţiunilor privind primirea, păstrarea, evidenta şi manipularea hartilor şi lucrărilor topografice, de către ministere şi instituţii de stat, cu modificările aduse prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1570/1957;- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1272/1958 cu privire la avizarea, coordonarea şi controlul activităţii geotopografice pe teritoriul Republicii Populare Române;- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 128/1961 privind coordonarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice aerofotogrammetrice, în vederea întocmirii planurilor topografice necesare elaborării proiectelor de sistematizare ale centrelor populate;- dispoziţiile referitoare la fotografierea aeriană şi prelucrarea fotografiilor necesare planurilor topografice ale centrelor populate şi cele referitoare la precizarea instituţiilor care executa şi ţin evidenta lucrărilor topografice ale centrelor populate, prevăzute la art. 13 alin. 2, art. 40 alin. 1 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 191/1963 referitoare la organizarea şi profilarea activităţii de proiectare, precum şi unele măsuri pentru mărirea capacităţii de lucru a organizaţiilor de proiectare şi îmbunătăţirea activităţii acestora, şi cele prevăzute la punctele 13 şi 28 din anexa nr. 1 la aceeaşi hotărîre;- orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret.  +  Anexa 1 Lista cuprinzînd lucrări geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice de interes republican şi cele cu specific departamental sau local A. Lucrările geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice de interes republican, indiferent cine le executa, sînt acelea care, prin mărime, caracteristicile tehnice şi conţinut, constituie scheletul de baza al reţelelor geodezice şi cartografice ale tarii, precum şi acelea care pot fi utilizate de toate sectoarele de activitate economică şi anume:1. Lucrări de astronomie geodezica, gravimetrie şi magnetism terestru în scopuri geodezice, cuprinzînd:- determinări de longitudini, latitudini şi azimute astronomice în punctele reţelei geodezice de stat;- determinări gravimetrice pentru realizarea reţelei astronomo-geodezice de stat, sau de-a lungul liniilor poligoanelor de nivelment de ordinul I;- determinări ale declinatiei magnetice în punctele geodezice de ordinul I-V;- observaţii în scopuri geodezice asupra satelitilor artificiali ai pămîntului;- calcule de teren şi de cabinet pentru reducerea sau descifrarea observaţiilor sau măsurătorilor executate;- calculul coordonatelor punctelor astronomice şi al azimutelor Laplace;- calculul deviatiei verticale astronomo-geodezice şi a celei gravimetrice;- calculul anomaliei gravimetrice (Bouguer şi în aer liber);- calculul reducerii gravimetrice pentru corectarea măsurătorilor de nivelment din poligoanele de ordinul I;- calcularea în scopuri geodezice a poziţiilor satelitilor artificiali ai pămîntului şi a coordonatelor statiilor terestre de observare;- întocmirea paletelor, tabelelor şi nomogramelor pentru culegerea, pregătirea şi prelucrarea observaţiilor şi datelor rezultate din măsurătorile astronomice, gravimetrice şi de magnetism terestru;- întocmirea cataloagelor cu valori definitive ale punctelor magnetice la epoca observaţiilor executate;- întocmirea hartilor, schemelor şi schitelor speciale (deviatia verticalei astronomo-geodezice sau a celei gravimetrice, anomalia Bouguer sau în aer liber, înălţimea geoidului, declinatia magnetica etc.).2. Lucrări de triangulatie, trilateratie, poligonometrie şi nivelment, cuprinzînd:- întocmirea proiectelor pentru realizarea bazelor geodezice, reţelelor de triangulatie şi trilateratie, drumuirilor poligonometrice şi de nivelment;- recunoaşterea în teren a locurilor de dispunere ale bazelor geodezice, punctelor geodezice, traseelor drumuirilor poligonometrice şi de nivelment;- materializarea în teren a reţelei geodezice şi de nivelment, prin construirea semnalelor geodezice şi plantarea marcilor şi reperelor de nivelment;- măsurători de baze geodezice;- măsurători unghiulare şi lineare pentru realizarea reţelei geodezice de stat de ordinul I-IV şi a nivelmentului de stat din ordinul I-IV, a reţelelor de ridicare de ordinul V, a reţelelor speciale şi a nivelmentului trigonometric;- drumuiri poligonometrice de diferite ordine;- prelucrarea măsurătorilor şi observaţiilor din teren şi lucrări de calcule pregătitoare în vederea compensării;- compensarea reţelelor geodezice şi de nivelment, în vederea obţinerii coordonatelor şi cotelor;- întocmirea cataloagelor cu coordonatele şi cotele punctelor reţelelor geodezice şi de nivelment de stat de ordinul I-IV şi a cataloagelor cu coordonatele reţelelor de ridicare de ordinul V.[CONTINUAREA ANEXEI 1 ÎN ANEXA 2]  +  Anexa 2 [CONTINUAREA ANEXEI 1] 3. Lucrări topo-fotogrammetrice cuprinzînd:- măsurătorile unghiulare, liniare şi calculele în vederea întocmirii grafice sau analitice a planurilor şi hartilor topografice care cuprind suprafeţe de teren mai mari de:10.000 ha la scara 1:25.000 5.000 ha la scara 1:10.000 2.000 ha la scara 1: 5.000 500 ha la scara 1: 2.000 300 ha la scara 1: 1.000 150 ha la scara 1: 500 - planurile topografice ale localităţilor întregi, indiferent de mărimea acestora şi de scara de întocmire;- aerofotografierile la orice scara şi pentru orice suprafaţa de teren, destinate întocmirii planurilor şi hartilor topografice sau pentru fotointerpretari în diferite domenii;- întocmirea fotoplanurilor, fotoschemelor, fotohartilor, ortofotogramelor, ortofotoplanurilor şi ortofotoschemelor cu caracter topografic sau special;- fotointerpretarea, descifrarea topografica şi reperajul fotogramelor aeriene în vederea întocmirii planurilor şi hartilor topografice, fotoplanurilor şi ortofotoplanurilor;- exploatarea singulara sau stereoscopica a fotogramelor aeriene în vederea întocmirii planurilor şi hartilor topografice care cuprind suprafeţe de teren mai mari decît cele arătate la alineatul 1 de mai sus.4. Lucrări de cartografie şi reproducerea cartografica cuprinzînd:- culegerea materialelor cartografice de baza şi ajutatoare şi studierea acestora în vederea redactarii planurilor şi hartilor topografice sau speciale;- selecţionarea materialelor pentru realizarea foilor de redactare şi redactarea propriu-zisa a planurilor şi hartilor;- obţinerea copiilor pentru desenarea (gravarea) planurilor şi hartilor, raportarea bazei matematice;- desenarea (gravarea) originalelor de editare ale planurilor şi hartilor, verificarea lucrărilor de editare;- fotoreproducerea originalelor de editare şi obţinerea diapozitivelor, separarea culorilor de baza şi secundare ale hârtii;- retusul tehnic al elementelor de conţinut;- obţinerea formelor de tipar necesare imprimarii în tiraj a planurilor şi hartilor topografice;- obţinerea tiparului redactional de proba, verificarea şi aplicarea corecturilor;- imprimarea în tiraj a planurilor şi hartilor topografice.5. Lucrările complexe - geodezice, topo-fotogrammetrice şi cartografice - pentru reambularea planurilor şi hartilor topografice la scara 1:1.000 şi mai mici sau pentru prelucrarea unor planuri şi harti topografice în vederea executării altor planuri şi harti topografice cu conţinut sau scări diferite, atunci cînd acestea cuprind suprafeţe de teren mai mari decît cele arătate la litera A punctul 3 din prezenta anexa.[CONTINUAREA ANEXEI 2 ÎN ANEXA 3]  +  Anexa 3 [CONTINUAREA ANEXEI 2] B. Lucrările geodezice, fotogrammetrice şi cartografice cu specific departamental sau local sînt acelea care prin mărimea, caracteristicile tehnice şi conţinutul lor sînt destinate a fi utilizate numai într-un anumit domeniu de activitate. Acestea sînt:1. Măsurătorile unghiulare, liniare şi calculele în vederea întocmirii grafice sau analitice a planurilor şi hartilor topografice care cuprind suprafeţe de teren ale căror marimi sînt sub limitele arătate la litera A punctul 3 din prezenta anexa, cu condiţia ca cerinţele specifice să justifice adoptarea unor caracteristici tehnice şi de conţinut diferite de cele stabilite pentru planurile şi hartile topografice destinate economiei naţionale. Nu fac parte din acesta categorie de lucrări măsurătorile unghiulare, liniare şi calculele destinate determinării de noi puncte de triangulatie şi nivelment de precizie (ordinul I-V) atunci cînd acestea se materializeaza pe teren, precum şi cele destinate întocmirii planurilor topografice ale localităţilor întregi.2. Fotografierile metrice terestre la orice scara, fotointerpretarea, descifrarea topografica şi reperajul fotogramelor terestre în vederea exploatării lor.3. Exploatarea singulara sau stereoscopica a fotogramelor aeriene sau terestre în vederea întocmirii de planuri topografice speciale la diferite scări pentru suprafeţe mai mici decît cele arătate la litera A punctul 3 din prezenta anexa, precum şi a altor documentaţii specifice, pe baza elementelor metrice extrase din fotogramele aeriene sau terestre (profile, aliniamente, cubaje, suprafeţe etc.).4. Măsurătorile liniare, unghiulare şi calculele pentru întocmirea de documentaţii necesare detalierilor la proiectele de execuţie sau pentru deservirea santierelor de construcţii şi anume:- planurile de situaţie pe benzi, executate de-a lungul căilor de comunicaţii, torenţilor, rîurilor şi altor aliniamente naturale sau artificiale;- profilele longitudinale şi transversale;- trasările şi pichetarile amplasamentelor de construcţii şi instalaţii;- măsurătorile sistematice executate în vederea determinării tasarii solului, a stabilitatii construcţiilor.5. Lucrările de cartografie, gravare şi reproducere cartografica pentru întocmirea şi multiplicarea originalelor planurilor topografice şi a altor documentaţii prevăzute la litera B din prezenta anexa.-----------