ORDIN nr. 5/5/2024pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri - RO e-Sigiliu, precum și a unor formulare
EMITENT
 • AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ Nr. 5 din 4 ianuarie 2024
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Nr. 5 din 4 ianuarie 2024
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2024  În temeiul art. LVII alin. (4) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, al art. 8 alin. (3) - (4) din Hotărârea Guvernului nr. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 744.640 din 3.01.2024, potrivit prevederilor art. 342 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Vamale Române și președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Procedura privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri - RO e-Sigiliu, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Se aprobă următoarele formulare:a) Fișa de monitorizare a transportului, prevăzută în anexa nr. 2;b) Proces-verbal de sigilare/desigilare, prevăzut în anexa nr. 3;c) Angajamentul de plată, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Autoritatea Vamală Română și Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția generală antifraudă fiscală, și structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Vamale Române,
  Ion Cupă
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Nicoleta-Mioara Cîrciumaru
   +  Anexa nr. 1PROCEDURĂprivind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri  +  Anexa nr. 2
  FIȘA DE MONITORIZARE A TRANSPORTULUI
  Exemplarul nr. 1 - destinat inițiatorului monitorizării transportuluiNr. ....../......A.V.R./DGAF......................Județul ............., locul .........., data ......., ora inițierii supravegherii ................Lucrător vamal/Inspector: Numele și prenumele, funcția .....................Mijloc de transport: ....................................................Conducător auto: Numele și prenumele ......., CNP ......., telefon mobil .......Traseul agreat și durata până la destinație: ..................................Documente însoțitoare: ......................................Bunurile transportate: ...........................................Felul bunurilor - încadrare tarifară: ..................................................Cantitate: ..............................Valoare: ..............................Firma de transport: .......................................................Firmă de expediție: ........................................Firmă destinatară: .............................................Destinație: …….............................................Județul ............., data și ora închiderii monitorizării ..................Lucrător vamal/Inspector: Numele și prenumele ........., funcția .....................E-Sigiliu: serii de identificare, starea de funcționare: .............…Valoarea dispozitivului inteligent: ....................…Locul aplicării dispozitivului inteligent la momentul plecării: ................................Demontarea e-Sigiliilor: ........................................................Incidente pe parcursul traseului: .....................................................................................................................................................................
  Am predat/Am primit.Am predat/Am primit.
  Inspector A.V.R./Inspector DGAF,.............................Conducător auto,.............................Conducător auto,.............................Inspector A.V.R./Inspector DGAF,.............................
   +  Anexa nr. 3
  PROCES-VERBAL
  de sigilare/desigilare
  încheiat în ......... ziua ... luna .... anul .......
  Subsemnații, .................., având funcția de inspector în cadrul Autorității Vamale Române/Direcției generale antifraudă fiscală, în baza prevederilor art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare/Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru probarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, a ordinelor de serviciu și a legitimațiilor de control nr. ..........., astăzi, .........., ora .........., în prezența ................,având funcția de ............ la ................, posesor al B.I./C.I./pașaport seria ...... nr. ......, eliberat(ă) de .................. la data de ..........., cu domiciliul în localitatea ..................., bd./str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul .................., CNP ..................., am procedat la sigilarea următoarelor: ...................Cele sigilate aparțin ...................................................... .Sigilarea a fost determinată de .................... .A fost aplicat sigiliul ......................... .În conformitate cu prevederile art. 260 din Codul penal, înlăturarea sau distrugerea sigiliului constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare, din care un exemplar a fost înmânat ......., domiciliat(ă) în ................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I./pașaport seria ....... nr. ........, având calitatea de .............. la .............. .
  Inspectori,
  (numele, prenumele și semnătura)
  ............................…
  ............................…
  Contribuabil,
  (denumirea)
  ............................…
  Reprezentant,
  (numele, prenumele și semnătura)
  ....................
  Martori.......[numele și prenumele, adresa, semnătura, B.I./C.I./pașaport seria/nr. ....., eliberat(ă) de ............ la data de ..........].......
   +  Anexa nr. 4
  ANGAJAMENT DE PLATĂ
  Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Vamale Române și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 5/5/2024 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri - RO e-Sigiliu, precum și a unor formulare, persoana juridică/persoana fizică ........... se obligă la plata contravalorii în cuantum de*1) ......... lei a echipamentelor electronice de supraveghere aplicate conform Fișei de monitorizare a transportului nr. ......... din data de ........., în contul ............. al .........., ca urmare a aplicării prevederilor art. ........... .*1) Valoarea de achiziție a dispozitivului inteligent aplicat.Prezentul angajament de plată este completat și semnat de către conducătorul mijlocului de transport .........., domiciliat în ........., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul ........, care se legitimează cu B.I./C.I./pașaport .... seria ..... nr. ......, emis(ă) de ....... la data de ........ .Data: ...................................…Numele și prenumele: ....................…Semnătura: ..............................…Prezentul document constituie titlu executoriu, iar în cazul în care debitorul nu își respectă obligațiile de plată, acesta va fi învestit cu titlu executoriu și se va trece la executarea silită.
  -----