HOTĂRÎREA NR. 575 bis din 22 septembrie 1992cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în conceptia generală a informatizarii în România
EMITENT
 • Guvernul României
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL Nr. 253 din 12 octombrie 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă responsabilităţile de realizare a nomenclatoarelor unitare de interes general prezentate în anexa nr. 1, necesare asigurării coerentei continuu-tului sistemelor de informaţie din economia naţionala, precum şi a compatibilitatii informatiei schimbate cu alte state şi organizaţii internaţionale la care România este afiliată.  +  Articolul 2Se aprobă recomandările tehnice din anexa nr. 2.  +  Articolul 3Organizaţiile responsabile conform art. 1 vor inainta Guvernului, în termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei hotărîri, programele de realizare a obiectivelor prevăzute.  +  Articolul 4Folosirea codurilor unice din nomenclatoarele unitare de interes general în raporturile dintre organele administraţiei publice, precum şi dintre administraţia publică şi agenţii economici şi sociali, este obligatorie începînd cu data difuzării nomenclatoarelor unitare. Orice document, care se creează în cadrul acestor raporturi fără specificarea codurilor unice, poate fi supus anulării fără a exonera de răspundere. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJAN Contrasemnează :Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuPreşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistica,Petru PepeleaPreşedintele Comisiei Naţionale de Informatica,Damian PopescuMinistrul apărării naţionale,general-locotenent Niculae SpiroiuMinistrul comunicaţiilor,Andrei Chiricap. Ministrul învăţămîntului şi ştiinţei,Mircea Gheorghiu,subsecretar de statp. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ovidiu Natea,secretar de statMinistrul comerţului şi turismului,Constantin FotaMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul industriei,Dan Constantinescu  +  Anexa 1 RESPONSABILITĂŢILE DE REALIZARE A NOMENCLATOARELOR UNITARE DE INTERES GENERAL
             
    Nr. crt.DescriereOrganizaţiaresponsabilă ----------------- colaboratoarepentru:
    Definirea conţinutuluiÎntreţinere
    1234
    1.Activităţile sistemului economico-social*)CNS ─────────────────── MEF, MCT, MInd, MT, MAA, MC, M.Ap.N, MM, MLPATCNS
    2.Produse/servicii***) **)CNS ───────────────── MCT, MInd, MEF, MT, M.Ap.N, MAA, MC, MLPATCNS
    3.Mărfuri/bunuri***) **)MCT  ───────────────── CNS, MInd, MEF, MT, M.Ap.N, MAA, MC, MLPATMCT
    4.Indicatori economico-sociali de bazăCNS  ─────────────────  MEF, MCT, MMPS, MIS, MIndCNS
    5.Tipuri de unităţi economico-sociale din punct de vedere al formei legale**)CNS ─────────  MEF, MIndCNS
    6.Sectoare şi subsectoare instituţionale conform recomandărilor CNSCNS  ─────  MEFCNS
    7.Tipuri de unităţi teritorial-administrativeCNS  ─────────  MLPAT, MICNS
    8.Adrese poştaleMC ───── MIMC
    9.Unităţi de măsură**)INM  ─────────────  MInd, CNS, MCTINM
    10.Ocupaţii/Funcţii - meserii**)MMPS ──────────────  CNS, MIS, MIndMMPS
    11.Tipuri de instruire/educaţie/ şcoli**)MIS ────── MMPSMIS
    12.Specialităţi (inclusiv domenii de cercetare ştiinţifică)**)MIS  ──────────  MMPS, MIndMIS
    13.Ţări/naţionalităţi/cetăţeniiCNS ────────────  MAE, MCT, MICNS
    14.Conturi contabile**)MEFMEF
    15.ValuteMEF ─────── MCTMEF
    16.Condiţii de platăMEF  ─────── MCTMEF
    17.Tip act normativMJMJ
    18.Semne convenţionale cartograficeMAp.N, MAAMAp.N, MAA
    19.Tipuri de proprietateMJMJ
    20.Forme de proprietateCNS  ─────── MJCNS
    21.Indicatori de stare a calităţii factorilor de mediuMMMM
  Notă *) Pot fi grupate în ramuri şi Subramuri ; Notă **) MAp.N şi MI vor dispune şi de coduri rezervate; Notă ***) Nomenclatorul agregat : la nivelul tipodimensiunilor se vor utiliza recomandărilor EAN.La apariţia de modificări organizatorice, Comisia Naţionala pentru Statistica va actualiza informaţiile din coloanele 3 şi 4, pe baza consultărilor cu organele responsabile şi colaboratoare. Lista prescurtarilor
       
    CNS- Comisia Naţională pentru Statistică
    INM- Institutul Naţional de Metrologie
    MAA- Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei
    MAE- Ministerul Afacerilor Externe
    MAp.N- Ministerul Apărării Naţionale
    MC- Ministerul Comunicaţiilor
    MCT- Ministerul Comerţului şi Turismului
    MEF- Ministerul Economiei şi Finanţelor
    MI- Ministerul de Interne
    MInd- Ministerul Industriei
    MIS- Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei
    MJ- Ministerul Justiţiei
    MLPAT- Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
    MM- Ministerul Mediului
    MMPS- Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
    MT- Ministerul Transporturilor.
   +  Anexa 2 RECOMANDĂRI TEHNICE REFERITOARE LA NOMENCLATOARELE UNITARE 1. Conţinutul nomenclatoarelor se aliniaza treptat la nomenclatoarele internaţionale existente (dacă este cazul), după următoarea ierarhie de prioritati:prioritate 0 - CEE (Comunitatea Economică Europeană)prioritate 1 - ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite)prioritate 2 - alte reglementări utilizate în comerţul exteriorprioritate 3 - alte reglementări internaţionale.2. Accesul la nomenclatoarele de interes general se asigura: a) on-line prin baze de metadate, cel mai tirziu la intrarea în exploatare a reţelei naţionale de transport al datelor; b) off-line prin transfer de fisiere pe reţea telefonica, utilizînd programe de transfer de fisiere de larga utilizare; c) off-line, prin fisiere memorate pe suport magnetic (cu un format standardizat specificat), cu opţiunile: i) copie totală;sauîi) copie selectiva;sauiii) modificările în raport cu o versiune anterioară precizată, conform procedurii de actualizare.3.În cazul în care nu se vor prelua/adapta direct nomenclatoare internaţionale existente, se vor elabora de către organizaţia responsabilă dictionare decorespondenta între nomenclatorul general elaborat şi cel mai apropiat nomenclator internaţional existent. Listele de corespondenta cu nomenclatoarele specifice unei organizaţii se realizează de către organizaţia utilizatoare.4. Se recomanda utilizarea codificarilor nesemnificative cu cifra de control, codurile semnificative devenind atribute asociate.5. Organizaţiile care creează şi întreţin nomenclatoare generale au următoarele atribuţii şi raspunderi:a)definirea organizării şi conţinutului nomenclatorului;b)stabilirea nivelului maxim de ierarhizare (de detaliere) pentru care se realizează întreţinerea;c)stabilirea codificarii unitare (se recomanda codificari nesemnificative cu protecţie contra eroilor, cel puţin în sensul detectarii), inclusiv acordareade coduri exclusive (nu se acordă succesiv la entităţi aferente);d)realizarea întreţinerii şi precizarea procedurii de asigurare a informatiei de actualizare;e)realizarea dictionarului de corespondenta cu nomenclatoare internaţionale, dacă este cazul (vezi pct.3.);f)stabilirea condiţiilor şi procedurilor metodologice şi tehnice în care poate fi autorizata o alta organizaţie pentru realizarea detalierii în continuare a nomenclatorului;g)asigurarea serviciului de acces la nomenclator (vezi pct.2), asigurarea serviciului de informare şi asistenţa tehnica, în condiţii stabilite;h)formularea de recomandări tehnice de utilizare şi transmitere a acestora, în condiţii stabilite;i)elaborarea şi promovarea documentelor normative care statuează şi precizează pct. a)-h) de mai sus.6. Organizaţiile utilizatoare au următoarele drepturi şi raspunderi: a) utilizarea nomenclatoarelor de interes general în toate cazurile în care transmit sau acorda acces la informaţie altor organizaţii; b) informarea organizaţiei care întreţine nomenclatorul cu privire la anomaliile şi incidentele intervenite în exploatare; c) elaborarea dictionarelor de conversie cu nomenclatoarele specifice proprii (vezi pct.3.).7. Modul de utilizare a nomenclatoarelor generale în schimbul informatizat al informatiei (EDI-Electronic Data Interchange) se va preciza prin recomandări tehnice distincte.------------