ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 127 din 28 decembrie 2023pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.197 din 29 decembrie 2023  Luând în considerare necesitatea reglementării printr-un act normativ cu forță de lege a nivelului de salarizare în anul 2024 pentru toate categoriile de personal din sistemul bugetar, având în vedere faptul că unele categorii de personal bugetar au beneficiat în anul 2023 de majorări salariale semnificative, altele decât cele reglementate de legislația aplicabilă în domeniul salarizării personalului bugetar în anul 2023, acordate prin acte administrative ale ordonatorilor principali de credite, apreciind că acordarea unei majorări salariale suplimentare celei stabilite prin acte administrative ar constitui o situație discriminatorie pentru celelalte categorii de personal din sectorul bugetar, în contextul procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ținând cont de necesitatea eficientizării activității întreprinderilor publice, se impune adoptarea măsurilor privind stabilirea unor termene maximale de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli. Neadoptarea acestora conduce la imposibilitatea urmăririi în execuție a performanțelor financiare ale operatorilor economici, acționarul stat fiind astfel lipsit de pârghiile necesare adoptării unor măsuri rapide de eficientizare a activității operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Având în vedere faptul că băncile de dezvoltare din România sunt înființate în temeiul Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării unui cadru legal coerent aplicabil băncilor de dezvoltare și ținând cont de faptul că prin Legea nr. 207/2022, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2023 privind cerințe prudențiale pentru băncile de dezvoltare reglementează cadrul specific atât în ceea ce privește disciplina financiară a băncilor de dezvoltare, cât și în ceea ce privește funcționarea lor, se impune astfel adoptarea măsurilor de modificare și completare a legislației privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Neadoptarea măsurilor în ceea ce privește disciplina financiară a băncilor de dezvoltare creează sincope majore în funcționarea acestora. Întrucât problemele menționate mai sus vizează interesul public și strategic al României pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice, consolidare fiscală, gestionarea fondurilor europene și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1139 din 15 decembrie 2023, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul I, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1), din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, începând cu data de 1 ianuarie, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la această lege, altele decât cele prevăzute la alin. (2), se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2023.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru personalul care a beneficiat de majorarea salariilor de bază prin aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2023 privind consolidarea capacității instituționale a Ministerului Finanțelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, respectiv aplicarea Legii nr. 371/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății, precum și pentru personalul din sistemul de justiție pentru care în cursul anului 2023, prin acte administrative ale ordonatorilor de credite, au fost stabilite majorări ale salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare, în anul 2024, începând cu data de 1 ianuarie, nivelul salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare se menține la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2023.2. La articolul VII, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice prevăzute la alin. (1) lit. a), cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget, respectiv prin memorandum aprobat în ședința Guvernului, inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din autoritățile/instituțiile publice locale prevăzute la alin. (1) lit. b), precum și de Ministerul Educației pentru posturile vacante sau temporar vacante din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și instituțiile de învățământ superior.3. La articolul. XIV, litera c) se abrogă.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) instituțiilor de credit, instituțiilor financiare, societăților definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, băncilor de dezvoltare care sunt constituite și funcționează potrivit Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările și completările ulterioare, precum și fondurilor de garantare și contragarantare care îndeplinesc condițiile de la art. 1;2. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alin. (6)-(8), cu următorul cuprins:(6) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se transmit Ministerului Finanțelor în vederea avizării în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat și se aprobă, în condițiile alin. (1)-(3), în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii anuale a bugetului de stat.(7) Excepție de la prevederile alin. (6) fac operatorii economici nou-înființați, ale căror bugete de venituri și cheltuieli se aprobă, în condițiile alin. (1)-(3), până la finele exercițiului financiar al anului curent.(8) În situația nerespectării termenului de aprobare prevăzut la alin. (6), se suspendă alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru operatorii economici respectivi.  +  Articolul III Termenul prevăzut la alin. (7) al art. XLVII din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie 2024.  +  Articolul IVArticolul I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 15 mai 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul I(1) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la 31 decembrie 2025, Guvernul aprobă lunar, prin memorandum, până la finele lunii în curs pentru luna următoare, limite lunare de credite de angajament și credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite încheie angajamente legale, respectiv deschid și repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu și pentru instituțiile publice subordonate.2. La alineatul (2), literele b) și c) se abrogă.3. După alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) Limitele lunare de credite bugetare se stabilesc ținând cont de următoarele:a) evoluția încasărilor de venituri la bugetul general consolidat, respectiv procentul de realizare a planului de venituri de către Agenția Națională de Administrare Fiscală;b) nivelul lunar și evoluția deficitului bugetului general consolidat;c) evoluția nivelului arieratelor;d) alți factori specifici activității curente și de investiții a ordonatorilor de credite.(5) Limitele lunare de credite de angajament se stabilesc ținând cont de următoarele:a) nivelul planificat al cheltuielilor de capital aprobat prin buget pentru ordonatorii de credite;b) nivelul fondurilor nerambursabile și rambursabile aprobat prin Planul național de redresare și reziliență al României, precum și prin Politica de coeziune;c) alți factori specifici activității curente și de investiții a ordonatorilor de credite.(6) Modificarea limitelor lunare de cheltuieli aprobate potrivit alin. (1) și (1^1) se face prin memorandum aprobat în Guvernul României, la solicitarea ordonatorilor de credite, în cazuri temeinic justificate și numai pe bază de documente justificative din care să reiasă:a) angajamentele legale ale ordonatorilor de credite;b) încadrarea plăților în categoria plăților restante sau a arieratelor;c) încadrarea în alte situații temeinic justificate de ordonatorii de credite.  +  Articolul V(1) Ordonatorii principali de credite au obligația de a solicita Ministerului Finanțelor lunar, în primele cinci zile lucrătoare ale lunii curente, retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate în luna precedentă, astfel încât soldul cumulat al creditelor bugetare deschise și neutilizate în luna precedentă să nu depășească 2% din valoarea deschiderilor de credite cumulate aferente aceleiași perioade.(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Ministerul Finanțelor este abilitat să blocheze deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite până la momentul transmiterii de către aceștia a solicitării prevăzute la alin. (1).(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) sumele prevăzute în depozitele constituite potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2018, cu modificările ulterioare.  +  Articolul VI La articolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1207 din 20 decembrie 2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), autoritățile administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporțional cu contribuția asumată, precum și pentru proiectele implementate de societățile la care acestea sunt acționari, corespunzător cu contribuția stabilită în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, contribuție confirmată de autoritatea de management. Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile pentru proiectele implementate de societățile la care sunt acționari numai pentru bunuri din domeniul public al unităților/subdiviziunilor administrativ- teritoriale, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul VII Prin derogare de la prevederile art. 506 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2024, transferul la cerere se face la solicitarea funcționarului public, cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice în care urmează să își desfășoare activitatea funcționarul public, precum și a conducătorului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea funcționarul public."  +  Articolul VIII Sumele transferate beneficiarilor Programului național de dezvoltare locală, etapele I și II, și Programului național de investiții "Anghel Saligny", rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar al anului 2023, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul 2024 cu aceeași destinație pentru care aceste sume au fost acordate.  +  Articolul IX Sumele aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, alocate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale în anul 2023, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost alocate.  +  Articolul X Prin derogare de la prevederile art. XVIII și art. XIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, până la finalizarea măsurilor prevăzute la alin. (6) al art. XVIII din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2024, funcțiile de conducere de șef birou pot fi exercitate cu caracter temporar.  +  Articolul XI Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, mandatul directorului general și al directorului general adjunct poate fi prelungit, prin ordin al ministrului justiției, până la finalizarea implementării activităților aferente țintei 446 din Planul național de redresare și reziliență al României, dar nu mai târziu de 30 iunie 2026.  +  Articolul XII(1) Termenul prevăzut la art. 142 alin. (10) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară se prorogă până la data de 30 iunie 2024.(2) Până la termenul prevăzut la alin. (1), Înalta Curte de Casație și Justiție are obligația de a derula și încheia procesul de dobândire a deplinei capacități instituționale necesare gestionării bugetului prevăzut la art. 142 alin. (2) din Legea nr. 304/2022.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ionuț-Cristian Săvoiu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 28 decembrie 2023. Nr. 127. ----