ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 125 din 28 decembrie 2023pentru completarea art. 13 din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, precum și a art. 12 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.190 din 29 decembrie 2023  Având în vedere că prin Legea nr. 358/2022 pentru modificarea și completarea art. 13 din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție și prin Legea nr. 359/2022 pentru modificarea și completarea art. 12 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol s-a reglementat clauza suspensivă pentru o perioadă de 12 luni, luând în considerare impredictibilitatea termenelor necesare obținerii unora dintre avizele necesare emiterii autorizației de construire, fapt neimputabil beneficiarilor, reiese necesitatea prelungirii perioadei clauzei suspensive de 12 luni, cât s-a estimat la momentul elaborării legilor nr. 358/2022 și nr. 359/2022. Astfel, perioada de aplicare a clauzei suspensive se poate prelungi la solicitarea acestora cu maximum 6 luni de la împlinirea termenului de 12 luni menționat anterior, cu condiția depunerii unei declarații pe propria răspundere conform căreia procedura de obținere a documentelor nu este finalizată la data depunerii solicitării de prelungire a clauzei suspensive. Neadoptarea acestei măsuri va avea drept efect nerealizarea unora dintre proiectele de investiții pentru care au fost încheiate contracte de finanțare, în același timp, generând pierderi considerabile beneficiarilor care au efectuat deja cheltuieli semnificative cu elaborarea documentațiilor, studiului geotehnic, studiului de fezabilitate, lucrărilor de proiectare, achiziția/dobândirea dreptului de utilizare pentru terenurile pe care se realizează investiția, consultanță, precum și alte cheltuieli necesare implementării proiectelor.Întrucât art. 13 alin. (1^1) din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, cu modificările și completările ulterioare, și art. 12 alin. (1^1) din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, cu modificările și completările ulterioare, care permit ca încheierea contractelor de finanțare să se facă cu clauză suspensivă care prevede o perioadă de maximum 12 luni pentru prezentarea unor documente, au fost introduse prin legile nr. 358/2022 și nr. 359/2022, intrate în vigoare la data de 17 decembrie 2022, beneficiarii celor două programe care nu au îndeplinit până la această dată condițiile ridicării clauzei suspensive mai au timp doar până la data de 31 decembrie 2023 pentru aceasta. Luând în considerare faptul că în perioada sărbătorilor de iarnă instituțiile publice nu lucrează cu publicul, rezultă că, practic, acestora le va fi extrem de dificil să se încadreze în termenul prevăzut, astfel reieșind necesitatea adoptării în regim de urgență a prezentului act normativ. Consecința negativă a neadoptării acestor măsuri o reprezintă nefinalizarea unora dintre investițiile contractate, iar, drept urmare, schemele multianuale aprobate prin Legea nr. 195/2018 și Legea nr. 227/2018 nu își ating scopul privind reducerea deficitului balanței comerciale a României pe segmentele carne de porc și produse avicole, deficit care, în primele șapte luni ale anului 2023, s-a ridicat la circa 544 milioane euro pentru sectorul carne de porc și 18 milioane euro pentru sectorul avicol. Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, care afectează interesele economice din sectorul de creștere a animalelor, pe termen scurt și mediu, precum și siguranța alimentară a populației, ținând cont de balanța comercială negativă a cărnii de porc și a produselor avicole, a căror reglementare nu poate fi amânată' se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență. în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I La articolul 13 din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 27 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat alin. (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Perioada de aplicare a clauzei suspensive, în cazul beneficiarilor care au încheiat contracte de finanțare potrivit prevederilor alin. (1^1), se poate prelungi la solicitarea acestora cu maximum 6 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut la alin. (1^1), cu condiția depunerii unei declarații pe propria răspundere conform căreia procedura de obținere a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-e) nu este finalizată la data depunerii solicitării de prelungire.  +  Articolul IILa articolul 12 din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 678 din 3 august 2018, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1^1), se introduce un nou alineat, alin. (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Perioada de aplicare a clauzei suspensive, în cazul beneficiarilor care au încheiat contracte de finanțare potrivit prevederilor a lin. (1^1), se poate prelungi la solicitarea acestora cu maximum 6 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut la alin. (1^1), cu condiția depunerii unei declarații pe propria răspundere conform căreia procedura de obținere a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c)-e) nu este finalizată la data depunerii solicitării de prelungire a clauzei suspensive.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  București, 28 decembrie 2023. Nr. 125 -----