ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 122 din 28 decembrie 2023pentru modificarea art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1187 din 29 decembrie 2023  Având în vedere că se impune eliminarea treptată a cărților de identitate care nu îndeplinesc într-o măsură suficientă standardele minime de securitate impuse de Regulamentul (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație în privința cărților de identitate eliberate de statele membre propriilor cetățeni, folosite ca documente de călătorie, luând în considerare că actul de identitate ce va putea fi utilizat pentru exercitarea dreptului la libera circulație în aceste state este cartea electronică de identitate, document ce îndeplinește cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019,întrucât, potrivit art. 25 din Constituția României, republicată, dreptul la liberă circulație în străinătate este garantat,luând în considerare dispozițiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora actul de identitate național are funcția de document de călătorie pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, având în vedere că în cursul anului 2024 va fi inițiată extinderea la nivel național a emiterii cărții electronice de identitate,în contextul în care, în prezent, potrivit art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cărțile de identitate constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în statele terțe care le recunosc ca document de călătorie, doar dacă sunt emise până la data de 31 decembrie 2023,ținând cont de stadiul actual al procedurilor de achiziție publică ce vizează cartea electronică de identitate, derulate la nivelul Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ - S.A.,ținând cont de faptul că neadoptarea de măsuri imediate ar conduce la dificultăți în ceea ce privește exercitarea dreptului la liberă circulație, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, dar și de faptul că în lipsa acestei intervenții legislative nu vor putea fi utilizate cărțile de identitate emise începând cu data de 1 ianuarie 2024 pentru a călători în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în statele terțe care le recunosc ca document de călătorie, situația având impact negativ pentru cetățeni și constituind un element care vizează interesul public general, iar, în contextul arătat, în care demersul nu poate fi amânat, existând riscul îngrădirii dreptului la libera circulație, aceasta constituie o situație de urgență și extraordinară.În considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, motivarea urgenței și a situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de existența unor dificultăți în aplicarea cadrului legal ulterior datei de 31 decembrie 2023, precum și de inexistența unor soluții normative care să asigure calificarea, ca documente de călătorie, potrivit legislației specifice actelor de identitate, a cărților de identitate emise după data de 31 decembrie 2023 și urmărește evitarea unor potențiale aplicări neunitare a dispozițiilor legale incidente cu privire la determinarea regimului cărții de identitate în raport cu legislația aferentă domeniului liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. Văzând faptul că situațiile descrise echivalează cu o potențială afectare a dreptului la liberă circulație a cetățenilor români, se impune ca Guvernul, având în vedere rolul proactiv pe care îl exercită, să realizeze o intervenție, cu celeritate, pentru soluționarea acestei situații care nu poate fi amânată.Având în atenție faptul că lipsa adoptării în regim de urgență a măsurilor prevăzute de prezentul act normativ poate conduce la afectarea cetățenilor, din perspectiva liberei circulații în străinătate, utilizarea unui alt instrument legislativ putând conduce la imposibilitatea adoptării, în timp util și cu celeritate, a măsurilor necesare pentru asigurarea cadrului normativ, de nivel primar, pentru exercitarea acestui drept fundamental,ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la afectarea dreptului constituțional al cetățenilor români la liberă circulație, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în egală măsură, promovarea și adoptarea unei legi pentru instituirea măsurii propuse implică o procedură îndelungată, soluție juridică ce presupune ca pe tot parcursul procesului normal de legiferare autoritățile publice cu atribuții în domeniu să se afle în imposibilitatea de a oferi o soluție adecvată cetățenilor români,ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, iar neadoptarea acestor măsuri cu celeritate poate avea consecințe negative asupra exercitării drepturilor fundamentale prevăzute de Constituția României, republicată, și asupra interesului public, reglementarea operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare ce presupune un orizont de timp îndelungat,reținându-se că, în cazul în care nu sunt acceptate măsurile propuse, se preconizează posibilitatea afectării dreptului la liberă circulație al cetățenilor români, element care vizează interesul public general, iar în contextul arătat demersul nu poate fi amânat, existând riscul unor blocaje sau disfuncționalități instituționale, și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,întrucât aspectele prezentate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLa articolul 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cărțile de identitate, aflate în termen de valabilitate, constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în statele terțe care le recunosc ca document de călătorie, în condițiile stabilite de Regulamentul (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 28 decembrie 2023.Nr. 122.-----