ORDIN nr. 1.230 din 18 decembrie 2023privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, precum și pentru prorogarea unor termene
EMITENT
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1178 din 27 decembrie 2023    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 6.309 din 15.12.2023 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 și 318 bis din 31 martie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDINpentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.3. În anexă, titlul capitolului IX se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IX Structura programelor naționale de sănătate curative aprobate și finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate4. În anexă, la capitolul IX titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a afecțiunilor hematologice maligne prin imunofenotipare, examen citogenetic și FISH și examen de biologie moleculară“, subtitlul „Unități care derulează subprogramul“ se modifică și va avea următorul cuprins:Unități care derulează subprogramul:Unități de specialitate aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate care au îndeplinit criteriile din chestionarul de evaluare din anexa 16 B. 4.1 și anexa 16 B. 4.2.5. În anexă, la capitolul IX titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne“, subtitlul „Unități care derulează subprogramul“ se modifică și va avea următorul cuprins:Unități care derulează subprogramul:Unități de specialitate aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate care au îndeplinit criteriile din chestionarul de evaluare din anexa 16 B. 6.6. În anexă, la capitolul IX titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul național de testare genetică“, după subtitlul „Natura cheltuielilor subprogramului“ se introduce un nou subtitlu, subtitlul „Unități care derulează programul“, cu următorul cuprins:Unități care derulează subprogramul:Unități de specialitate aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate care au îndeplinit criteriile din chestionarul de evaluare din anexa 16 B. 7.7. În anexă, la capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 16) „Amiloidoză cu transtiretină“, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:o) Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I. M. Georgescu» Iași;8. În anexă, la capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 18) „Purpură trombocitopenică imună idiopatică cronică“, după litera aj) se introduce o nouă literă, litera ak), cu următorul cuprins:ak) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Ioan cel Nou» Suceava;9. În anexă, la capitolul IX titlul „Programul național de endometrioză“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins:b) Spitalul de Oncologie Monza - București;10. În anexă, la capitolul IX titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de radiologie intervențională“ subtitlul „Unități care derulează programul“, lit. v) se modifică și va avea următorul cuprins:v) Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca [activitățile a), e), g) și h)];11. În tot cuprinsul normelor, sintagma „Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative“.  +  Articolul IITermenul prevăzut la art. 46 lit. g) din Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2024.  +  Articolul IIITermenul prevăzut la articolul IV din Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 774/2023 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 și 866 bis din 26 septembrie 2023, se prorogă până la data de 31 martie 2024.  +  Articolul IVDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
    Cristian Georgică Celea
    București, 18 decembrie 2023.Nr. 1.230.-----