ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 112 din 14 decembrie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1137 din 15 decembrie 2023  Luând în considerare informările primite pe parcursul anului școlar 2022-2023 din partea unor instituții și unități de învățământ particulare din România și care s-au accentuat pe parcursul anului școlar 2023-2024,în condițiile în care dispozițiile legale imperative stabilite de art. 45 și 58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, limitează posibilitatea elevilor de a obține o viză de lungă ședere pentru studii, respectiv prelungirea dreptului de ședere temporară pentru studii, adresându-se doar celor înscriși la o unitate de învățământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, cu frecvență, în ciuda faptului că, anterior modificărilor legislative realizate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, se permitea unei categorii mai largi de elevi să studieze în România, în limba maternă, prin intermediul avizului Inspectoratului General pentru Imigrări,dată fiind necesitatea adaptării prevederilor legale care reglementează regimul vizelor de lungă ședere pentru studii și prelungirea dreptului de ședere temporară în acest scop, în vederea stabilirii regimului aplicabil elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar private, acreditate sau autorizate provizoriu potrivit legii, anterior permise prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar omisă în prezent din cauza unor modificări succesive ale textului,deoarece se impune adoptarea unui cadru normativ în baza căruia să fie stabilite, în timp util, măsuri de asigurare a accesului elevilor străini de origine română la unitățile de învățământ preuniversitar private, acreditate sau autorizate provizoriu potrivit legii, la sistemul educațional românesc, pentru anul școlar 2023-2024, fără impedimente legate de condițiile de acordare a vizelor și de prelungire a șederii temporare a acestora în România,în considerarea faptului că unitățile de învățământ preuniversitar private, acreditate sau autorizate provizoriu, potrivit legii, au fost influențate în mod direct în raport cu unitățile preuniversitare de stat și pentru a nu le aduce prejudicii în continuare prin prisma posibilității de a accepta elevi străini la studiu,având în vedere evoluțiile pe plan societal și legislativ în materie de exercitare a autorității părintești de către ambii părinți, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a părintelui supraviețuitor sau a unei persoane care are calitatea de reprezentant legal și pentru a preveni cazurile de discriminare a minorilor în baza acestui considerent,ținând cont de necesitatea adaptării prevederilor legale care reglementează regimul străinilor în România la cele mai bune practici în materie, adoptate la nivel european, precum și la evoluțiile curente înregistrate în plan internațional, care augmentează nivelul de responsabilitate al autorităților române cu atribuții în domeniul vizelor și de prevenire a migrației ilegale,în lumina interesului de a îmbunătăți, în mod constant, cadrul normativ referitor la regimul străinilor în România, având în vedere, inter alia, principiile enunțate în strategiile naționale de aderare la spațiul Schengen, precum și pentru managementul integrat al frontierei de stat a României,întrucât aceste elemente imperative vizează interesul statului român și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera n^1) se modifică și va avea următorul cuprins:n^1) elev - străinul care a fost acceptat de o unitate de învățământ de stat sau particulară, autorizată să funcționeze provizoriu/acreditată, în cadrul unui program de schimb de elevi sau al unui proiect educațional, precum și străinul de origine română, care este bursier al statului român sau este exonerat de la plata taxelor de școlarizare ori are obligația plății taxei de înmatriculare, înscris la o unitate de învățământ de stat sau particulară, autorizată să funcționeze provizoriu/acreditată, nivel de învățământ liceal sau postliceal, inclusiv învățământul terțiar nonuniversitar, cu frecvență;2. La articolul 27 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins:j) pentru străinul minor se prezintă act autentificat notarial, apostilat sau supralegalizat, după caz, și însoțit de traducerea în limba română a actului autentificat notarial care să fie legalizată, cu apostilă sau supralegalizare, după caz, care să cuprindă încuviințarea din partea ambilor părinți, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a părintelui supraviețuitor sau a unei alte persoane care are calitatea de reprezentant legal, după caz, cu privire la șederea pe teritoriul României în scopul pentru care se solicită viza.3. La articolul 27, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Atunci când rezultatele interviului, documentele prezentate și circumstanțele personale ale solicitantului de viză indică neclarități, pot fi solicitate și alte documente care se consideră a fi necesare pentru soluționarea cererii de viză.4. La articolul 29 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:d) solicitantul este minor și nu prezintă act autentificat notarial, după caz, însoțit de traducerea în limba română a actului, prevăzut la art. 27 alin. (2) lit. j).5. La articolul 36, alineatul (4) se abrogă.6. La articolul 45 alineatul (2) litera b), punctul (vi) se modifică și va avea următorul cuprins:(vi) încuviințarea părinților, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a părintelui supraviețuitor sau a unei alte persoane care are calitatea de reprezentant legal, în forma unui act autentificat notarial, apostilat sau supralegalizat, după caz, și însoțit de traducerea în limba română a actului autentificat notarial care să fie legalizată, cu apostilă sau supralegalizare, după caz, cu privire la șederea pe teritoriul României în scop de studii, dacă străinul este minor;7. La articolul 45 alineatul (2) litera b), după punctul (vi) se introduce un nou punct, punctul (vii), cu următorul cuprins:(vii) certificat de cazier judiciar sau alt document cu același obiect și aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau reședință, dacă solicitantul este major;8. La articolul 45 alineatul (2), litera b^1) se modifică și va avea următorul cuprins:b^1) în cazul străinilor de origine română, beneficiari ai burselor oferite de statul român, cei exonerați de plata taxelor de școlarizare sau cei care au obligația plății taxei de înmatriculare, înscriși la o unitate de învățământ de stat sau particulară, autorizată să funcționeze provizoriu/acreditată, nivel de învățământ liceal sau postliceal, inclusiv învățământul terțiar nonuniversitar, cu frecvență:(i) dovada acceptării la studii, eliberată de Ministerul Educației, din care să rezulte că vor urma o formă de învățământ cu frecvență la o unitate de învățământ de stat sau particulară, autorizată să funcționeze provizoriu/acreditată, nivel de învățământ liceal sau postliceal, inclusiv învățământul terțiar nonuniversitar;(ii) dovada asigurării condițiilor de cazare;(iii) asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei;(iv) încuviințarea părinților, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a părintelui supraviețuitor sau a unei alte persoane care are calitatea de reprezentant legal, în forma unui act autentificat notarial, apostilat sau supralegalizat, după caz, și însoțit de traducerea în limba română a actului autentificat notarial care să fie legalizată, cu apostilă sau supralegalizare, după caz, cu privire la șederea pe teritoriul României în scop de studii, dacă străinul este minor;(v) dovada achitării taxei de școlarizare pe durata cel puțin a unui an de studiu, în cazul celor pentru care există obligația plății taxei;(vi) certificat de cazier judiciar sau alt document cu același obiect și aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau reședință, dacă solicitantul este major;9. La articolul 58 alineatul (1), partea introductivă a literei a) și litera d) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) în cazul studenților, pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, plus 3 luni, dacă:..........................d) în cazul străinilor prevăzuți la art. 45 alin. (2) lit. b^1), pe o perioadă egală cu durata totală a studiilor, dacă:(i) sunt înscriși la o unitate de învățământ de stat sau particulară, autorizată să funcționeze provizoriu/acreditată, nivel de învățământ liceal sau postliceal, inclusiv învățământul terțiar nonuniversitar, cu frecvență;(ii) prezintă încuviințarea părinților, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a părintelui supraviețuitor sau a unei alte persoane care are calitatea de reprezentant legal, în forma unui act autentificat notarial, apostilat sau supralegalizat, după caz, și însoțit de traducerea în limba română a actului autentificat notarial care să fie legalizată, cu apostilă sau supralegalizare, după caz, cu privire la șederea pe teritoriul României în scop de studii, dacă străinul este minor;(iii) fac dovada achitării taxei de școlarizare, în cazul celor pentru care există obligația plății taxei;(iv) prezintă certificat de cazier judiciar sau alt document cu același obiect și aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu sau reședință, dacă solicitantul este major;
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  București, 14 decembrie 2023.Nr. 112.-------