HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 8 decembrie 2023privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Licență Industrială, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 832/2022 privind stabilirea atribuțiilor, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1126 din 13 decembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 22 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2022 privind licența industrială unică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/2023, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Oficiul pentru Licență Industrială, denumit în continuare Oficiul, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului.(2) Oficiul are sediul în municipiul București, str. Promoroacă nr. 9-11, sectorul 1.(3) Oficiul procedează, în condițiile legii, la închirierea sau la achiziționarea unui imobil de pe piața liberă imobiliară, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinație.(4) Finanțarea Oficiului se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 2(1) Oficiul are ca obiectiv principal raționalizarea, simplificarea și digitalizarea procedurilor specifice în vederea acordării licenței industriale unice.(2) Activitatea de raționalizare se realizează prin integrarea licențelor, autorizațiilor, acordurilor, avizelor sau permiselor aferente obiectului de activitate într-o singură procedură simplificată de acordare a licenței industriale unice.(3) Activitatea de simplificare se realizează prin îndrumarea metodologică a autorităților competente în activitatea de revizuire a legislației specifice acestora.(4) Activitatea de digitalizare se realizează prin administrarea Punctului de contact unic electronic pentru licență industrială, denumit în continuare PCUEL, ca sistem informatic de utilitate publică.(5) În calitate de beneficiar, Oficiul preia în gestiune de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului sistemul informatic PCUEL, după recepționarea finală a acestuia. (6) Administrarea PCUEL se realizează de Oficiu, acesta fiind responsabil pentru buna funcționare din punct de vedere tehnic a PCUEL.  +  Articolul 3(1) Oficiul exercită, în domeniul său de competență, următoarele funcții:a) de strategie, prin care planifică și asigură elaborarea, coordonarea, implementarea și promovarea politicii în domeniul licenței industriale unice;b) de reglementare, prin elaborarea cadrului normativ care să asigure o procedură simplificată de acordare a licenței industriale unice prin integrarea licențelor, autorizațiilor, acordurilor, avizelor sau permiselor aferente obiectului de activitate, emise la nivelul autorităților competente, precum și prin reglementarea cazurilor de reînnoire, modificare, suspendare și retragere a licenței industriale unice;c) de îndrumare metodologică a autorităților competente în procesul de revizuire a procedurilor și formalităților aplicabile procesului de acordare a licenței industriale unice, prin identificarea autorităților competente care se supun procesului de simplificare a actelor administrative prevăzute la art. 4 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 140/2022 privind licența industrială unică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/2023, cu completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 140/2022, urmărirea și evaluarea propunerilor de modificare și completare ale legislației aplicabile procedurii de emitere a licențelor, inițiate de autoritățile competente, astfel încât acestea să fie în conformitate cu principiile și obiectivele stabilite de Oficiu;d) de avizare a măsurilor de simplificare a procedurilor aplicabile activității de emitere a actelor administrative prevăzute la art. 4 lit. g) din OUG nr. 140/2022, adoptate de autoritățile competente;e) de acordare a licenței industriale unice pe baza actelor emise de autoritățile competente; f) de asistență și consiliere, inclusiv prin îndrumarea solicitanților sau a titularilor de licență în procesul de acordare a licenței industriale unice;g) de reprezentare, prin care asigură reprezentarea în organismele și organizațiile naționale, regionale, europene și internaționale, ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate;h) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea respectării reglementărilor în domeniul său de competență de către autoritățile competente;i) de administrare și gestiune, inclusiv a PCUEL;j) de comunicare, prin care se asigură comunicarea atât cu celelalte structuri ale sectorului public, cât și cu sectorul privat și societatea civilă;k) de implementare și gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și a programelor și proiectelor finanțate din fonduri naționale și alte surse legal constituite.(2) Oficiul îndeplinește atribuțiile stabilite prin actele normative pentru domeniul său de competență, astfel cum se prevede în OUG nr. 140/2022.(3) Procedura privind plata tarifului pentru acordarea licenței industriale unice se aprobă, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al președintelui Oficiului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Tariful aferent procesului de acordare a licenței industriale unice reprezintă suma tarifelor stabilite de autoritățile competente pentru emiterea actelor administrative prevăzute la art. 4 lit. g) din OUG nr. 140/2022. (5) Plata tarifelor și amenzilor aplicate în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din OUG nr. 140/2022 se poate realiza și prin mijloace de plată online, prin Sistemul național electronic de plată (S.N.E.P.) - ghișeul.ro.  +  Articolul 4(1) Atribuțiile și modalitățile de îndeplinire a acestora, sarcinile și răspunderea personalului Oficiului se detaliază în Regulamentul de organizare și funcționare al Oficiului. (2) Regulamentul de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al președintelui, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5(1) Oficiul colaborează cu ministere, alte organe de specialitate ale administrației publice centrale aflate în subordinea Guvernului, alte instituții și autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și cu organizații guvernamentale sau neguvernamentale, din țară și din străinătate, după caz.(2) Oficiul colaborează cu Grupul interministerial de lucru, prevăzut la art. 9 din OUG nr. 140/2022, în soluționarea problemelor cu caracter multisectorial în procesul de acordare a licenței industriale unice, cu Comitetul pentru e-guvernare și reducerea birocrației, precum și cu prefectul, în calitatea sa de președinte al colegiului prefectural.(3) Oficiul colaborează cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, pentru asigurarea normelor tehnice și procedurale în vederea integrării PCUEL în sistemele naționale de e-guvernare și platforma de cloud guvernamental.(4) Oficiul prezintă Guvernului, semestrial, rapoarte cu privire la stadiul activității sale și la modul de respectare de către autoritățile competente a obligațiilor ce le revin în cadrul procesului de acordare a licenței industriale unice, pe care le va publica pe pagina de internet a Oficiului. Pe baza rapoartelor semestriale, Oficiul va publica anual un raport ce va cuprinde stadiul de debirocratizare a procedurilor aplicabile activității de emitere a actelor administrative ale autorităților competente prevăzute la art. 4 lit. g) din OUG nr. 140/2022.(5) În vederea îndeplinirii funcțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), Oficiul inițiază proiecte de acte normative în domeniul său de competență.(6) Oficiul prezintă Guvernului raportul prevăzut la alin. (4) și, în baza unei temeinice justificări, propune modificarea legislației autorităților competente ce emit actele administrative prevăzute la art. 4 lit. g) din OUG nr. 140/2022, în sectorul industrial, în scopul simplificării procedurilor necesare pentru acordarea licenței industriale unice.(7) În exercitarea atribuțiilor sale, Oficiul are dreptul să solicite autorităților competente, potrivit dispozițiilor art. 4 lit. d) din OUG nr. 140/2022, informațiile și documentele necesare, acestea având obligația să răspundă în termen de 30 de zile de la data comunicării solicitării. (8) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Oficiul are acces la datele și informațiile deținute de instituții și alte entități publice, în mod operativ și gratuit, potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (3) și (4) din OUG nr. 140/2022.  +  Articolul 6(1) Conducerea Oficiului este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție, potrivit prevederilor art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. (2) Președintele conduce activitatea Oficiului și reprezintă instituția în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate. Președintele este ordonator terțiar de credite.(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale, președintele emite ordine și instrucțiuni cu caracter normativ sau individual, potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (6) din OUG nr. 140/2022. (4) Președintele Oficiului este ajutat în activitatea de conducere de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numit și eliberat din funcție potrivit dispozițiilor art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și de un secretar general numit în funcție în urma promovării unui concurs sau examen, potrivit dispozițiilor art. 61 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(5) Responsabilitățile și atribuțiile vicepreședintelui Oficiului se stabilesc prin ordin al președintelui Oficiului.(6) Președintele poate delega, prin ordin, în condițiile legii, atribuții vicepreședintelui, secretarului general, directorilor, funcționarilor publici sau oricăror altor salariați.  +  Articolul 7Președintele Oficiului are următoarele atribuții principale și responsabilități:a) reprezintă Oficiul în relațiile cu alte autorități și instituții publice, cu persoane fizice sau juridice române ori străine, precum și în justiție;b) organizează și coordonează activitățile Oficiului;c) coordonează activitatea compartimentului de audit public intern, a structurii de securitate, precum și a celorlalte direcții și structuri, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1;d) dispune numirea în funcția publică, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu sau aprobă încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor de muncă ale personalului Oficiului;e) numește în funcții publice personalul Oficiului, pe baza rezultatelor concursului organizat în condițiile legii;f) aprobă deplasările în țară și în străinătate pentru personalul instituției, în condițiile legii; g) aprobă proiectele ce urmează a fi derulate în cadrul instituției; h) exercită prerogative disciplinare, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare personalului Oficiului, ori de câte ori se constată că acesta a săvârșit o abatere disciplinară; i) aprobă prin ordin modelul și caracteristicile siglei Oficiului;j) emite ordine privind împuternicirea persoanelor din cadrul Oficiului abilitate să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute la art. 23 din OUG nr. 140/2022.  +  Articolul 8(1) Vicepreședintele este înlocuitorul de drept al președintelui.(2) În baza delegării de către președinte, vicepreședintele poate asigura colaborarea dintre Oficiu și Grupul interministerial de lucru pentru acordarea licenței industriale unice, în soluționarea problemelor cu caracter multisectorial în procesul de acordare a licenței industriale unice. (3) Pe baza delegării de către președinte, vicepreședintele poate coordona structura funcțională din cadrul Oficiului care asigură secretariatul Grupului interministerial de lucru pentru acordarea licenței industriale unice.(4) Vicepreședintele îndeplinește orice alte atribuții delegate de președinte prin ordin, în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (5) și (6).  +  Articolul 9Secretarul general al Oficiului îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele încredințate de președintele Oficiului.  +  Articolul 10(1) Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul structurii organizatorice, având în vedere nevoile instituționale și structura de personal, se pot înființa, după caz, alte compartimente decât cele prevăzute în anexa nr. 1, în condițiile legii. (2) În aplicarea dispozițiilor art. 8 alin. (12) din OUG nr. 140/2022, în cadrul Oficiului se înființează Direcția acordare licențe, care își desfășoară activitatea la sediul central și în teritoriu, conform anexei nr. 2.(3) Atribuțiile și responsabilitățile personalului se stabilesc prin fișa postului, în condițiile legii. (4) Numărul maxim de posturi aprobat este de 97, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. (5) Personalul Oficiului este compus din funcționari publici și personal contractual, potrivit statului de funcții aprobat. (6) Statul de funcții se aprobă de către președintele Oficiului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (7) Oficiul colaborează cu sectorul privat și societatea civilă prin informare, consultare, dialog și parteneriat, în condițiile legii.(8) Oficiul organizează pregătirea profesională a personalului propriu direct și poate colabora cu alte entități abilitate în acest sens.(9) În exercitarea funcției prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. k), Oficiul derulează, gestionează și coordonează programe și proiecte, prin înființarea de unități de management de proiect, în condițiile legii.  +  Articolul 11Oficiul, în calitate de operator de date, implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător prelucrării datelor cu caracter personal, potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12Pentru implementarea și asigurarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate, în cadrul Oficiului funcționează o structură de securitate cu atribuții specifice, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13Oficiul are în dotare un parc auto, iar pentru activități specifice numărul de mijloace de transport este prevăzut în anexa nr. 3, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 14Oficiul efectuează operațiunile de încasări și plăți prin conturi în lei, deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor legale.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16La anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 832/2022 privind stabilirea atribuțiilor, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 29 iunie 2022, cu modificările și completările ulterioare, după punctul 7 se introduce un nou punct, pct. 8, cu următorul cuprins:8. Oficiul pentru Licență Industrială, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, coordonat de prim-ministru, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Alexandru-Mihai Ghigiu
  p. Președintele Consiliului Concurenței,
  Eugen Corneliu Șușu
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Mihnea-Claudiu Drumea
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Ilie Stanciu,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 8 decembrie 2023.Nr. 1.251.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Oficiului pentru Licență Industrială
   +  Anexa nr. 2
  STRUCTURILE TERITORIALE
  ale Oficiului pentru Licență Industrială
  1. Compartimentul teritorial 1, care grupează județele Maramureș, Iași, Botoșani, Neamț, Suceava, Bacău, Vaslui, Brăila, Galați și Vrancea, cu sediul în municipiul Iași. 2. Compartimentul teritorial 2, care grupează județele Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj și Mehedinți, cu sediul în municipiul Timișoara. 3. Compartimentul teritorial 3, care grupează județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Satu Mare, Sălaj, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu și Alba, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca.4. Compartimentul teritorial 4, care grupează județele Brașov, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Tulcea și Constanța, cu sediul în municipiul Constanța. NOTĂ:Pentru Regiunea București-Ilfov, care grupează municipiul București și județul Ilfov, activitatea este realizată de Direcția acordare licențe.
   +  Anexa nr. 3
  Mijloacele de transport pentru activități specifice Oficiului pentru Licență Industrială
  Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)
  1.Parc auto demnitari și înalți funcționari publiciAutoturism3
  2.Parc auto comunAutoturism6
  -----