LEGE nr. 390 din 12 decembrie 2023privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1124 din 13 decembrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 1 aprilie 2022, cu următoarea modificare:– Articolul I se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IDupă articolul 3 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi articole, articolele 3^1 și 3^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Vehiculele care efectuează transporturi în cadrul unor misiuni de protecție civilă sau misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în acest scop beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare, pe baza solicitării transmise Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. de Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență.(2) Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la alin. (1), Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne solicită Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., cu cel puțin o zi lucrătoare sau îndată ce primește informarea privind desfășurarea misiunii prevăzute la alin. (1) pe teritoriul României, emiterea de roviniete cu titlu gratuit.(3) În vederea obținerii scutirii prevăzute la alin. (1), autoritățile naționale din statele care organizează misiunea sau organizațiile internaționale organizatoare au obligația de a comunica Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne informațiile prevăzute la alin. (4), în termenul stabilit la alin. (2).(4) Solicitarea prevăzută la alin. (2) cuprinde lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, însoțită de copii ale certificatelor de înmatriculare ale acestora, precum și perioada de desfășurare a transporturilor pe teritoriul României.(5) Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. emite, cel târziu în a doua zi lucrătoare de la data primirii solicitării, numărul minim de roviniete cu titlu gratuit, în funcție de tipul vehiculului și de duratele de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, prevăzute în anexa nr. 1, astfel încât să fie acoperită integral perioada menționată la alin. (4) pentru desfășurarea pe teritoriul României a transporturilor menționate la alin. (1), așa cum a fost solicitată de Departamentul pentru Situații de Urgență, și îl informează cu privire la emiterea acestora.(6) Contravaloarea rovinietelor eliberate în baza prevederilor alin. (5) se decontează bianual Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, din sumele alocate de către Guvern din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului sau alte sume legal constituite, prevăzute cu această destinație în legile bugetare anuale, pe baza situației transmise până la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (5), pentru situații urgente în care termenele nu pot fi respectate, procedura de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit se stabilește prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului afacerilor interne.  +  Articolul 3^2Vehiculele care sunt deținute în proprietate, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și unitățile teritoriale subordonate, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare, pe baza solicitării transmise Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 12 decembrie 2023.Nr. 390.-----