ANEXE din 6 decembrie 2023pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.112 bis din 11 decembrie 2023  Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 1.994/880/1.181/4.594/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.112 din 11 decembrie 2023.
   +  Anexa nr. 1
  112
  DECLARAȚIE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ A CONTRIBUȚIILOR SOCIALE,
  IMPOZITULUI PE VENIT ȘI EVIDENȚA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE
  Perioada de raportare
  LunăAn
  Declarație rectificativă[ ]
  Declarație depusă ca urmare a acordării unor drepturi bănești stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, potrivit art. 147 alin. (3) și alin. (3^1), art. 169 alin. (3) și alin. (3^2) din Codul fiscal[ ]
  Declarație depusă ca urmare a unei inspecții fiscale sau ca urmare a stabilirii obligațiilor fiscale din oficiu[ ]
  Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală:
  - art. 105 alin. (6) lit. a)[ ]
  - art. 105 alin. (6) lit. b)[ ]
  Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală[ ]
  Codul de identificare fiscală al succesorului[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
  Declarație depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) și (11) din Codul fiscal[ ]
  Declarație depusă ca urmare a unor hotărâri judecătorești prin care s-a dispus reîncadrarea activității în condiții deosebite sau speciale de muncă pentru perioade anterioare, precum și achitarea de către angajator a diferențelor de contribuție de asigurări sociale, potrivit art. 147 alin. (3^2) din Codul fiscal[ ]
   +  SECȚIUNEA - DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI
  Cod de identificare fiscală
  Denumire
  Adresă domiciliu fiscal
  TelefonFaxE-mail
  Cod CAEN activitate principală
   +  SECȚIUNEA - Creanțe fiscale
  Nr.crt.Denumire creanță fiscalăSuma
  Cod bugetar1. Datorată
  2. Deductibilă
  3. Scutită/Exceptată
  4. De plată (rd.1-rd.2- rd. 3)
  Total obligații de plată
  Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii. Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.
  NumePrenumeSemnătura și ștampila
  Funcția/calitatea
  Loc rezervat autorității competente
  Număr de înregistrareData
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679  +  Anexa nr. 1.1 Anexa angajator  +  Secţiunea A Alte date de identificare a plătitorului
  Nr. ordine registrul comerțului
  Adresă sediu social
  Casă de asigurări de sănătate angajator
  Date privind angajatorii care aplică prevederile art. 60 pct. 5 sau pct. 7 din Codul fiscal
  1.1. Activități în sectorul "Construcții” (art. 60 pct. 5 din Codul fiscal)
  1.2. Activități în sectorul "Agricol și în industria alimentară” (art. 60 pct. 7 din Codul fiscal)
  Cod CAEN în sectorul construcții (art. 60 pct.5 din Codul fiscal)
  ”Cifra de afaceri totală” realizată în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare
  ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții” în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare
  Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent
  Îndeplinește condițiile pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul construcții pentru luna de raportareD/N
  Cod CAEN în sectorul agricol și în industria alimentară
  ”Cifra de afaceri totală” realizată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare
  ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară” în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare
  Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din sectorul agricol și în industria alimentară, în cifra de afaceri totală
  Îndeplinește condițiile pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul agricol și în industria alimentară pentru luna de raportareD/N
   +  Secţiunea B Indicatori statistici
  1Număr de asigurați șomaj
  2Număr de asigurați concedii medicale și indemnizații
  3Număr de asigurați care datorează CAS
  4Total fond de salarii brute
  5Număr salariați
  6Număr asigurați Legea 111/2022 care datorează CAS
  7Număr asigurați Legea 111/2022 care îndeplinesc condiția de la art. 3 alin. (7)(8)
  8Total Bază lunară de calcul CAS
  9Total CAS
  10Număr asigurați Legea 111/2022 care îndeplinesc condiția de la art. 9 alin. (5)
   +  Secţiunea CC.1. Condiții de muncă
  Nr. crt.Condiții de muncăTotal venit realizatTotal bază de calcul al contribuției la BASS aferentă indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioareScutiri angajatorContribuție CAS - angajator
  1normale
  2deosebite
  3speciale
  4TOTAL
  5Bază de calcul punctaj șomaj tehnic beneficiar de scutire
  6Total sumă de recuperat, aferentă lunii de raportare, de către angajator, de la casele teritoriale de pensii din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale
  C.2. Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
  Nr.Crt.Tip indemnizațieNr. cazuriTotal zile prestațiiZile prestații suportate de angajatorZile prestații suportate din FNUASSSuma suportată de angajatorSuma suportată din FNUASS
  1Incapacitate temporară de muncă, din care:
  1.1Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării
  2Prevenire îmbolnăvire, din care:
  2.2Carantină
  3Sarcină și lăuzie
  4Îngrijire copil bolnav
  4.1Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice
  5Risc maternal
  6Total
  7Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații
  8Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații
  C.3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Tip indemnizațieNr. cazuriZile prestațiiSumă totală accidente de muncă și boli profesionaleSumă suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale
  1.Incapacitate temporară de muncă
  2.Trecerea temporară la alt loc de muncă
  3.Reducerea timpului de lucru
  4.Cursuri de calificare și reconversie profesională
  5.Total
  C4. Contribuție asiguratorie pentru muncăBază de calculCota prevăzută la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscalSumă
  Secțiunile D și E se completează numai de instituții asimilate angajatorilor  +  Secţiunea D Indicatori statistici
  1Număr de asigurați (concedii și indemnizații )
  2Număr de asigurați care datorează sau pentru care există obligația plății CAS
   +  Secţiunea EE.1. Condiții de muncă
  Condiții de muncăTotal venit realizatTotal bază de calcul al contribuției la BASS aferentă indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006
  normale
  E.2. Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare)
  Nr. crt.Tip indemnizațieNr. cazuriTotal zile prestațiiZile prestații suportate din FNUASSSumă suportată din FNUASS
  1Incapacitate temporară de muncă, din care:
  1.1Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării
  2Prevenire îmbolnăvire, din care:
  2.2Carantină
  3Sarcină și lăuzie
  4Îngrijire copil bolnav
  4.1Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice
  5Risc maternal
  6Total
  7Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații
  8Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații
  E.3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Tip indemnizațieNumăr cazuriZile prestațiiSumă totală accidente de muncă și boli profesionaleSumă suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale
  1Incapacitate temporară de muncă
  2Trecerea temporară la alt loc de muncă
  3Reducerea timpului de lucru
  4Cursuri de calificare și reconversie profesională
  5Total
  Ajutoare de decesNumăr cazuriSumă
   +  Secţiunea F Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal și sediile secundareF.1. Sediu principal
  Suma datoratăSuma deductibilăSuma scutităSuma de plată
  F.2. Sedii secundare
  Nr. crt.Cod de înregistrare fiscală sediu secundarSumă datoratăSuma deductibilăSuma scutităSuma de plată
   +  Secţiunea G Date informative privind ajutoarele de deces acordate de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București
  Date de identificare persoană decedatăCertificat de decesDate de identificare ale persoanei care beneficiază de ajutor de decesCuantumul ajutorului de deces
  CNPNume și prenumeSerie și numărData decesuluiCNPNume și prenume
   +  Anexa nr. 1.2 Anexa asigurat  +  DATE DE IDENTIFICARE A ASIGURATULUI
  Nr. crt.
  CNP/NIFCNP/NIF anterior
  CIS
  NumeNume anterior
  PrenumePrenume anterior
  Data intrării în categoria de asigurat
  Data ieșirii din categoria de asigurat
  Casa de asigurări de sănătate a asiguratului
  Asigurat/neasigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
  Asigurat/neasigurat în sistemul de asigurări pentru șomaj
  Persoană fizică scutită de la plata impozitului pe venit:
  Salariat care beneficiază/nu beneficiază de excepțiile prevăzute la art. 146 alin. (5^7) și art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal
  Motivul exceptării
  Salariați, cetățeni străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
  Salariat care își desfășoară activitatea în România și obține venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate, de la un angajator nerezident fiscal în România și pentru care există un acord încheiat cu angajatorul în vederea efectuării calculului, plății și depunerii declarației.[ ]
  Salariat care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, sau în sectorul de construcții/agricol și în industria alimentară, după caz, care beneficiază de facilități fiscale prevăzute la art. 60 pct.2, pct. 5 sau pct. 7 din Codul fiscal care și-a exprimat opțiunea pentru plata contribuției la fondul de pensii administrat privat[ ]
   +  DATE PRIVIND PERSOANELE DETAȘATE*)
  Salariat detașat de un angajator din România la un alt angajator din România și care este plătit pe perioada detașării de către angajatorul care l-a detașat[ ]
  Perioada detașăriide lapână la
  CUI-ul angajatorului la care este detașat
  Salariat detașat de la un angajator din România la un alt angajator din România și care este plătit pe perioada detașării de către angajatorul la care este detașat[ ]
  Perioada detașăriide lapână la
  CUI-ul angajatorului la care este detașat
  Salariat detașat din România în state din UE sau din afara UE:[ ]
  Plătit de:
  - angajatorul din România care detașează
  - de angajatorul la care este detașat
  Statul unde este detașat:
  Perioada detașăriide lapână la
  - Stat din UE, SEE și Confederația Elvețiană
  - Alte state
  Detașat
  - cu A1
  - fără A1
  - într-un stat cu care România are încheiat acord de securitate socială
  - într-un stat cu care România nu are încheiat acord de securitate socială
  Salariat detașat în România din state membre UE sau din afara UE:
  Statul de unde este detașat:
  Perioada detașăriide lapână la
  - Stat din UE, SEE și Confederația Elvețiană
  - Alte state
  Detașat
  - cu A1
  - fără A1
  - dintr-un stat cu care România are încheiat acord de securitate socială
   +  DETALII COASIGURAȚI
  Tip coasiguratCNP/CISNumePrenume
  Părinte
  Părinte
  Soț/soție
   +  Secţiunea A
  Salariul de bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă/raportul de serviciu/actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz
  Venitul brut din salarii și asimilate salariului realizat în baza contractului individual de muncă/raportului de serviciu/actului de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz
  1Tip asigurat din punctul de vedere al contractului de muncă
  2Pensionar
  3Tip contract de muncă din punctul de vedere al timpului de lucru
  4Ore normă zilnică a locului de muncă
  5Ore lucrate efectiv în lună
  6Ore suspendate în lună
  7Total zile lucrate
  8Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale
  8.1Sumă limită pentru calcul CAS conform art. 146 alin. (5^6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  8.2Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau sumă diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022
  8.3Câștig brut realizat
  9Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate
  9.1Sumă limită pentru calcul CASS conform art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  10Contribuția de asigurări sociale de sănătate
  10.1Contribuția de asigurări sociale de sănătate calculată conform art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  10.2Contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  11Contribuția de asigurări sociale
  11.1Contribuția de asigurări sociale calculată conform art. 146 alin. (5^6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  11.2Contribuția de asigurări sociale suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art. 146 alin. (5^9) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  12Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă
  13Baza de calcul al indemnizației de șomaj
   +  Secţiunea A1 Facilități fiscale acordate salariaților pentru activități de creare de programe pentru calculator, respectiv pentru activități în sectorul construcții/agricol și în industria alimentară, conform art. 60 pct. 2, pct. 5 sau pct. 7 din Codul fiscal, după caz
  Salariul de bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă/raportul de serviciu/actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz
  Venitul brut din salarii și asimilate salariului realizat în baza contractului individual de muncă /raportului de serviciu/actului de detașare sau în baza unui statut special prevăzut de lege, după caz
  Cu acordarea facilităților fiscaleFără acordarea facilităților fiscale
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale
  Contribuția de asigurări sociale
  Număr de zile lucrate în România
  Număr de zile lucrate în afara României
   +  Secţiunea BB.1. Contract/Contracte de muncă și/sau zile libere plătite potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare
  Salariul de bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă/raportul de serviciu/actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz
  Venitul brut din salarii și asimilate salariului realizat în baza contractului individual de muncă/raportului de serviciu/actului de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz
  1Tip asigurat din punctul de vedere al contractului individual de muncă
  2Pensionar
  3Tip contract muncă din punctul de vedere al timpului de lucru
  4Ore normă zilnică a locului de muncă
  5Ore lucrate efectiv în lună
  6Ore suspendate/reduse/libere în lună
  7Din care, ore libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare
  8Total zile lucrate
  9Zile libere acordate în condițiile prevăzute de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare
  10Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă*)
  11Baza de calcul al indemnizației de șomaj
  12Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale aferente indemnizației acordate potrivit -Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare
  13Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizației acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare
  *) cuprinde și indemnizațiile acordate în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare
  B.2. C.N.P.P. - Condiții de muncă
  1Indicativ condiții speciale/deosebite
  2Zile lucrate în condiții normale
  3Zile lucrate în condiții deosebite
  4Zile lucrate în condiții speciale
  5Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții normale
  5.1Sumă limită pentru calcul CAS conform art. 146 alin. (5^6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  5.2Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022
  5.3Câștig brut realizat
  6Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții deosebite
  6.1Sumă limită pentru calcul CAS conform art. 146 alin. (5^6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  6.2Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022
  6.3Câștig brut realizat
  7Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții speciale
  7.1Sumă limită pentru calcul CAS conform art. 146 alin. (5^6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  7.2Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022
  7.3Câștig brut realizat
  B.3. Indemnizații asigurări sociale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  1Zile indemnizații în condiții normale
  2Zile indemnizații în condiții deosebite
  3Zile indemnizații în condiții speciale
  4Total zile lucrătoare concediu medical (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)
  5Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente de muncă și boli profesionale (conform Legii nr. 346/2002)
  6Zile indemnizații suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale
  7Zile de concediu fără plată a indemnizației pentru creșterea copilului după primele 3 nașteri
  8Baza de calcul al CAS aferentă indemnizațiilor (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005) - asigurat
  8.1Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022
  8.2Total venit realizat
  9Sumă indemnizații de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale suportată de angajator (conform Legii nr. 346/2002)
  10Sumă indemnizații de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale
  11Total venit asigurat din indemnizații (conform Legii nr. 346/2002)
  12Total indemnizație de sănătate suportată de angajator (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)
  13Total indemnizație de sănătate suportată din FNUASS
  B.4. Centralizator
  1Total zile lucrate
  2Zile libere acordate în condițiile prevăzute de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare
  3/4Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate și contribuția de asigurări sociale de sănătate
  5/6Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale
  5.1/6.1Sumă limită pentru calcul CAS conform art. 146 alin. (5^6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare și contribuția de asigurări sociale
  6.1.1Contribuția de asigurări sociale suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art. 146 alin. (5^9) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  5.2/6.2Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare
  5.3/6.3Sumă limită pentru calcul CASS conform art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare și contribuția de asigurări sociale de sănătate
  5.4Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022
  5.5Câștig brut realizat
  6.3.1Contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  7Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă
  8Baza de calcul al indemnizației de șomaj
   +  Secţiunea B.4.1. Facilități fiscale acordate salariaților pentru activități de creare de programe pentru calculator, respectiv pentru activități în sectorul construcții/agricol și în industria alimentară, conform art. 60 pct. 2, pct. 5 sau pct. 7 din Codul fiscal, după caz
  Salariul de bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă/raportul de serviciu/actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz
  Venitul brut din salarii și asimilate salariului realizat în baza contractului individual de muncă/raportului de serviciu/actului de detașare sau în baza unui statut special prevăzut de lege, după caz
  Cu acordarea facilităților fiscaleFără acordarea facilităților fiscale
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale
  Contribuția de asigurări sociale
  Număr de zile lucrate în România
  Număr de zile lucrate în afara României
   +  Secţiunea C Raportări pentru asigurați, completate de alte entități asimilate angajatorului
  1Tip asigurat alte entități asimilate
  2Zile
  3Total zile concediu medical (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)
  4Zile concediu medical pentru accidente de muncă și boli profesionale
  5Zile indemnizații suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale
  6Venit brut
  7Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale
  8Sumă indemnizații suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale
  9Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate
  10Contribuție de asigurări sociale de sănătate
  11Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale
  11.1Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare
  11.2Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru veniturile din tichetele preschimbate conform prevederilor Legii 111/2022, aferentă lunii de preschimbare
  12Contribuție de asigurări sociale
  12.1Contribuție de asigurări sociale aferentă sumelor încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare
  12.2Contribuție de asigurări sociale aferentă veniturilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități casnice potrivit Legii nr. 111/2022
   +  Secţiunea D Concedii medicale conform Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare
  1Seria certificatului de concediu medical
  2Numărul certificatului de concediu medical
  3Seria certificatului de concediu medical inițial
  4Numărul certificatului de concediu medical inițial
  5Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa)
  5aDată început valabilitate concediu medical inițial (zz.ll.aaaa)
  6Dată început valabilitate concediu medical
  7Dată încetare valabilitate concediu medical
  8Codul numeric personal al copilului/cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate
  8.1Codul numeric personal al pacientul cu afecțiuni oncologice/cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate, după caz
  9Codul indemnizației notat pe certificatul de concediu medical
  10Locul de prescriere a certificatului medical
  11Cod de urgență medico-chirurgicală
  12Cod boală infectocontagioasă grupa A
  13Numărul avizului medicului expert
  14Zile prestații (zile lucrătoare) suportate de angajator
  15Zile prestații (zile lucrătoare) suportate din FNUASS
  16Total zile prestații (zile lucrătoare) aferente concediului medical
  17Suma veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni
  18Număr de zile lucrătoare aferente veniturilor din ultimele 6 luni
  19Media zilnică a bazei de calcul al indemnizației sociale de sănătate
  20Indemnizație socială de sănătate suportată de angajator
  21Indemnizație socială de sănătate suportată din FNUASS
  22Cod boală
   +  Secţiunea E Date privind impozitul pe venitE.1. Venituri din salarii obținute la funcția de bază
  1Venit brut din salarii și asimilate salariilor
  2Contribuții sociale obligatorii
  3Număr persoane aflate în întreținere
  4Deducere personală, din care:
  4.1Deducere personală de bază
  4.2Deducere personală suplimentară, din care:
  4.2.1Deducere personală suplimentară acordată potrivit art. 77 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal
  4.2.2Deducere personală suplimentară acordată potrivit art. 77 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal
  5Alte deduceri
  6Venit bază de calcul al impozitului
  7Impozit reținut
  E.2. Alte venituri din salarii
  1Venit brut
  2Contribuții sociale obligatorii
  3Venit bază de calcul al impozitului
  4Impozit reținut
  E.3. Date detaliate privind impozitul pe venit și unele contribuții sociale obligatorii
  1Secțiunea
  2Tip asigurat
  3Funcție de bază
  4Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)
  5Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referință- lună început
  6Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referință - lună sfârșit
  6.1Perioada de raportare aferentă veniturilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități casnice potrivit Legii nr. 111/2022 (LL-AAAA)
  6.2Număr zile în care persoanele fizice au desfășurat activități casnice potrivit Legii nr. 111/2022 (LL-AAAA)
  6.3Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru veniturile realizate de persoanele fizice care desfășoară activități casnice potrivit Legii nr. 111/2022
  6.4Contribuție de asigurări sociale aferentă veniturilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități casnice potrivit Legii nr. 111/2022
  6.5Numarul de tichete preschimbate
  6.6Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru veniturile din tichetele preschimbate conform prevederilor Legii 111/2022, aferentă lunii de preschimbare
  6.7Perioada de raportare aferentă sumelor încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor (LL- AAAA)
  6.8Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor
  6.9Contribuție de asigurări sociale aferentă sumelor încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor
  6.10Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor
  6.11Contribuție de asigurări sociale de sănătate aferentă sumelor încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor
  7Justificarea venitului din altă perioadă decât cea de raportare (tip venit referitor la perioada = ’A‘)
  8Total venit brut, din care:
  8.1Prime, stimulente, alte sporuri, din care:
  8.1.1Contravaloarea tichetelor de activități casnice acordate angajaților, potrivit Legii nr. 111/2022
  8.2.Venituri asimilate salariilor, din care:
  8.2.1.Indemnizații de delegare impozabile
  8.2.2.Indemnizații de detașare impozabile
  8.2.3.Indemnizații specifice detașării transnaționale impozabile
  8.2.4.Prestații suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările ulterioare, impozabile conform art. 76 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal
  8.2.5Prestații suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. k) din Codul fiscal, impozabile, conform art. 76 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal
  8.2.6.Indemnizație de neconcurență
  8.3.Avantaje în bani și în natură, din care:
  8.3.1.Contravaloarea tichetelor de masă, acordate potrivit legii
  8.3.1.1.Contravaloarea tichetelor de creșă, acordate potrivit legii
  8.3.1.2.Contravaloarea tichetelor cadou, acordate potrivit legii
  8.3.1.3.Contravaloarea tichetelor culturale, acordate potrivit legii
  8.3.1.4.Contravaloarea voucherelor de vacanță, acordate potrivit legii
  8.3.2.Avantaje primite de la terți ca urmare a unei relații contractuale între părți
  8.3.3.Primele de asigurare, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament plătite de către suportator pentru angajații proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii și asimilate salariilor, la momentul plății acestora, altele decât cele obligatorii și cele care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 76 alin. (4^1) lit. f) din Codul fiscal
  8.3.4.Orice alte sume sau avantaje în bani sau în natură impozabile
  8.4.Venituri neimpozabile conform art. 76 alin. (4) din Codul fiscal
  8.4.1.Cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, conform art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal
  8.4.2.Ajutoare de natura celor prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal
  8.4.3.Indemnizații de delegare neimpozabile, conform art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal
  8.4.4.Indemnizații de detașare neimpozabile, conform art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal
  8.4.5.Indemnizații specifice detașării transnaționale neimpozabile, conform art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal
  8.4.6.Prestații suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate neimpozabile, conform art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal
  8.4.7.Indemnizații și orice alte sume de aceeași natură, neimpozabile conform art. 76 alin. (4) lit. j) din Codul fiscal
  8.4.8.Avantajele sub forma dreptului la stock options plan, acordate de persoanele juridice angajaților, administratorilor și/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate acestora, cu titlu gratuit sau la un preț preferențial la momentul exercitării acestora, conform art. 76 alin. (4) lit. r) din Codul fiscal
  8.4.9.Diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite, conform art. 76 alin. (4) lit. s) din Codul fiscal
  8.5.Venituri neimpozabile, conform art. 76 alin. (4^1) din Codul fiscal
  8.5.1.Prestații suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate neimpozabile, conform art. 76 alin. (4^1) lit. a) din Codul fiscal
  8.5.2.Contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, conform art. 76 alin. (4^1) lit. b) din Codul fiscal
  8.5.3.Cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, conform art. 76 alin. (4^1) lit. c) din Codul fiscal
  8.5.4.Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul individual de muncă sau în regulamentul intern, conform art. 76 alin. (4^1) lit. d) din Codul fiscal
  8.5.5.Contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și contribuțiile la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană, conform art. 76 alin. (4^1) lit. e) din Codul fiscal
  8.5.6.Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană, conform art. 76 alin. (4^1) lit. f) din Codul fiscal
  8.5.7.Sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă, conform art. 76 alin. (4^1) lit. g) din Codul fiscal
  8.5.8.Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual, conform art. 76 alin. (4^1) lit. h) din Codul fiscal
  9Contribuții sociale obligatorii
  10Contravaloarea tichetelor de masă, restituite potrivit legii
  10.1.Contravaloarea voucherelor de vacanță, restituite potrivit legii
  11Venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal
  12Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal
  13Venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal
  14Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal
  15Venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal
  16Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal
  17Venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal
  18Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal
  19Venit scutit conform art. 60 pct. 7 din Codul fiscal
  20Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 7 din Codul fiscal
  21Venit scutit conform. art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare
  22Impozit aferent venit scutit conform art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare
  23Număr persoane aflate în întreținere
  24Deducere personală, din care:
  24.1Deducere personală de bază
  24.2Deducere personală suplimentară, din care:
  24.2.1Deducere personală suplimentară acordată potrivit art. 77 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal
  24.2.2Deducere personală suplimentară acordată potrivit art. 77 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal
  25Alte deduceri
  26Venit bază de calcul al impozitului
  27Impozit reținut
  28Suma încasată
  E.4. Destinația sumelor pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând până la 3,5% din impozita) Destinația sumei pentru acordarea de burse private
  CNP beneficiar bursăContract număr/dataCota distribuităSuma
  b) Destinația sumei pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit
  Denumire entitate nonprofit/unitate de cultCod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cultCota distribuităSuma distribuită
  c) Total cotă/sumă distribuită pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat
  Total cotă distribuităTotal sumă distribuită
   +  Anexa nr. 2
  Nomenclatorul "Creanțe fiscale"
  Nr. crt.Denumire creanță fiscalăTemei legal
  1.Impozit pe veniturile din salarii și/sau asimilate salariilorArt. 2 alin. (1) și art. 78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  2.Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legiiArt. 2 alin. (2) și art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  2.1.Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscalArt. 2 alin. (2) și art. 138^1 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  2.2.Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice are se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscalArt. 2 alin. (2) și art. 138^2 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  2.3.Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 2 din Codul fiscalArt. 2 alin. (2) și art. 138^4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  3.Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestoraArt. 2 alin. (2) și art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  4.Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestoraArt. 2 alin. (2) și art. 138 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  5.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legiiArt. 2 alin. (2) și art. 156 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  6.Contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestoraArt. 2 alin. (2), art. 220^1 și art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  7.Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.Art. 2 alin. (1) și art. 72 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  8.Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectualăArt. 2 alin. (2) și art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  9.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectualăArt. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  10.Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricoleArt. 2 alin. (1), art. 84 alin. (8) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  11.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricoleArt. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  12.Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioareArt. 2 alin. (1) și art. 125 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  13.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioareArt. 2 alin. 2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  14.Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioareArt. 2 alin. (1) și art. 125 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  15.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioareArt. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  16.Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activitățiiindependente realizate în baza contractelor de activitate sportivăArt. 2 alin. (1), art. 68^1 alin. (1) și art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  17.Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivăArt. 2 alin. (2) și art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  18.Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivăArt. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  19.Contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade anterioare datei de 1 februarie 2017Art. 2 alin. (2) și art. 168 alin. (7), alin. (7^1) și alin. (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  20.Impozit pe veniturile din pensiiArt. 2 alin. (1) , art. 100 alin. (1) și art.101 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  21Contribuția de asigurări sociale suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după cazArt. 2 alin. (2) și art. 146 alin. (5^9) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  22Contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după cazArt. 2 alin. (2) și art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  23.Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din desfășurarea activităților casniceArt. 9 alin. (1) și (4) din Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic
  24.Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din desfășurarea activităților casniceArt. 9 alin. (1) și (4) din Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic
   +  Anexa nr. 3
  Nomenclatorul"Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului"
  ValoareExplicațieContribuții sociale aferente tipului de asigurat
  CASCASSCAM
  2Șomer, declarat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului BucureștiDaNuNu
  4Persoane beneficiare de ajutor socialNuNuNu
  5Persoane care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau de indemnizația pe perioada concediului de acomodareNuNuNu
  6Persoane care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 aniNuNuNu
  10Persoane prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) sau art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, declarate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate subordonateDaNuNu
  11Asigurați preluați de casele teritoriale de pensii de la unitățile în faliment, precum și persoane preluate în plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii și de către casele sectoriale de pensiiNuNuNu
  13Soț/Soție pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, declarat de unitățile trimițătoareDaNuNu
  14Membrii Corpului diplomatic și consular al României care participă la cursuri de pregătire în străinătate pe o durată care depășește 90 de zile calendaristice, declarați de unitățile trimițătoareDaNuNu
  15Persoane disponibilizate care beneficiază de plăți compensatorii suportate din bugetul asigurărilor de șomaj, declarate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de MuncăDaNuNu
  28Pensionarii, pentru perioadele când contribuția de asigurări sociale de sănătate era suportată de contribuabil, declarați de Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensiiNuDaNu
  17Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit legii, pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă, plății și declarării contribuțiilor socialeDaDaNu
  30Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă, plății și declarării contribuțiilor socialeDaDaNu
  26Persoane fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă, plății și declarării contribuției de asigurări sociale de sănătateNuDaNu
  22Persoane fizice care realizează venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor Titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareNuDaNu
  27Persoane fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareNuDaNu
  33Personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilorDaDaNu
  34Personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii.NuDaNu
  35Persoane fizice care realizează venituri din pensii, declarați de Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii și de casele sectoriale de pensii, precum și persoanele fizice declarate de alte entități care plătesc venituri din pensiiNuNuNu
  36Persoane fizice care realizează venituri din desfășurarea activităților casniceDaNuNu
   +  Anexa nr. 4
  Nomenclatorul"Tip asigurat"
  ValoareTip asiguratContribuții sociale aferente tipului de asigurat
  CASCASSCAM
  1Salariat sau salariat care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, sau în sectorul de construcții/ agricol și în industria alimentară după caz, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct.2, pct. 5 sau pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)DaDaDa
  1.0Salariat asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legiiNuDaDa
  1.1.Salariat care își desfășoară activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscalDaDaDa
  1.2.Salariat care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscalDaDaDa
  1.3Salariat care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct.2 din Codul fiscalDaDaDa
  1.4.Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperațieiDaDaDa
  1.5.Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioareDaDaDa
  1.5.1Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legiiNuDaDa
  1.7Personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, inclusiv categoriile de personal trimise în misiune temporară sau permanentă în străinătate prevăzute prin hotărâre a Guvernului.DaDaDa
  1.8Persoană fizică ce desfășoară activități în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV secțiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.NuNuNu
  1.10Persoane fizice care pe perioada suspendării din funcție beneficiază potrivit legii de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, de către angajator.NuDaNu
  1.11.2Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă /raport de serviciu, după caz, beneficiar al măsurii „200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă” prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normativeDaDaDa
  1.11.3Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al măsurii „200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă” prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legiiNuDaDa
  1.11.4Salariat care desfășoară activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară, beneficiar al măsurii „200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă” prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct.7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioareDaDaDa
  2Salariat militar, inclusiv personal militar, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, care îndeplinesc condițiile pentru pensionare precum și cei care nu îndeplinesc condițiile pentru pensionare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale conform art. 157 alin. (1) lit. r) și s) din Codul fiscalNuDaDa
  3Alte categorii de persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor:
  3.1. Persoane fizice care ocupă funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legiiDaDaDa
  3.2. Consilierii locali, consilierii județeni și ai municipiului BucureștiDaDaDa
  3.3.Persoane fizice alese în cadrul persoanelor juridice, fără scop patrimonialDaDaDa
  3.4. Directori cu contract de mandat, membri ai directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, manageri, în baza contractului de management prevăzut de legeDaDaDa
  3.5. Administratori ai societăților și manageri cu contract de management, care primesc sume din profitul unității, potrivit legii sau actului constitutiv, după cazDaDaDa
  3.6. Salariați care primesc sume pentru participarea la profit, potrivit legii, cu excepția sumelor care se acordă ulterior încetării contractului individual de muncăDaDaDa
  3.7. Persoane fizice care încasează indemnizații lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite conform contractului individual de muncăNuDaNu
  3.8.Persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut încheiate raporturi juridice și respectivele venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor juridiceDaDaDa
  3.9. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate, suportată de angajatorDaNuDa
  3.10. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate, suportată din FNUASSDaNuNu
  3.11. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație din fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, ca urmare a unui accident de muncăNuNuNu
  3.12. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau unei boli profesionale și beneficiază de indemnizație suportată de angajatorNuNuDa
  3.13. Persoane fizice care realizează venituri aferente perioadei în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente perioadei de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite ori de accidente în afara muncii și perioadei de incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale, în care plata indemnizației se suportă de unitate, conform legiiDaDaDa
  3.14.Reprezentanți în organisme tripartite, potrivit legiiDaDaNu
  4Membrii ai comisiei de cenzori sau comitetului de audit, precum și membri în consilii, comisii, comitete și altele asemenea: președinții asociațiilor de proprietari sau alte persoane care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat în cadrul asociațiilor de proprietariDaDaNu
  5Persoane fizice disponibilizate prin concedieri colective, care primesc compensații bănești individuale, suportate din fondul de salarii, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul individual de muncăDaDaDa
  5.1.Persoane fizice ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierii colective, conform legii, care primesc sume reprezentând plăți compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitateDaDaDa
  6Administratorii societăților/ companiilor/ societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație; Administratorii, membrii consiliului de administrație, consiliului de supraveghere și comitetului consultativ, precum și reprezentanții statului sau reprezentanții membrilor consiliului de administrație, fie în adunarea generală a acționarilor, fie în consiliul de administrație, după cazDaDaDa
  7Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activitățiiDaDaDa
  8Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legiiNuDaDa
  9Persoane fizice care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), potrivit Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioareDaNuNu
  10Persoane fizice care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship, potrivit Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioareDaDaDa
  11Persoane fizice care primesc avantaje în bani sau în natură de la terți, ca urmare a unei relații generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilorDaDaDa
  12Persoane fizice nerezidente care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor de la un plătitor de venituri din România, și care nu datorează contribuții sociale în RomâniaNuNuNu
  13Persoane fizice, care încasează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în luna de raportare, în celelalte tipuri de asigurați din Anexa 4.Da/NuDa/NuDa/Nu
   +  Anexa nr. 5
  Nomenclatorul"Indicativ condiții speciale/deosebite"
  ValoareExplicație
  1Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  2Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, zona I radiații
  3Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, zona II radiații
  4Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  5Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  6Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  7Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  8Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  9Condiții speciale, conform art. 20 din O.U.G. nr. 59/2000, privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 234/2019
  10Condiții deosebite, conform art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată
  11Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  12Condiții speciale, altele decât cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), b), d) - l) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  13Condiții speciale, conform art. 30 alin.(1) lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  14Condiții speciale, conform art. 30 alin.(1) lit. k) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
  15Condiții speciale, conform art. 30 alin.(1) lit. l) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
   +  Anexa nr. 6
  Instrucțiuni de completare
  a formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a
  contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența
  nominală a persoanelor asigurate"
  Declarația se completează de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal) la care își desfășoară activitatea sau beneficiază de concediul medical și indemnizații de asigurări sociale de sănătate persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) și b) și art. 153 alin. (1) lit. a) - d) din Codul fiscal, de către entitățile prevăzute la art. 147 alin. (1), (1^1), precum și art. 153 alin. (1) lit. f) și (f^1) din aceeași lege, precum și de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor. Declarația se completează și de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (12) și (13), art. 151 alin. (5) și (6), art. 168 alin. (2), art. 169 alin. (1) lit. b), art. 169^2 și art. 174 alin. (5) și (6) din Codul fiscal, care au obligația să depună declarația și să achite contribuțiile sociale obligatorii, potrivit legii, precum și de plătitorii de venit prevăzuți la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 101 alin. (1), art. 125 alin. (8) - (9) din Codul fiscal. Formularul se completează și de agențiile pentru ocuparea forței de muncă prevăzute la art. 9 din Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic, pentru veniturile realizate din desfășurarea activităților casnice începând cu 1 ianuarie 2024.I. Termenul de depunere a declarației Declarația se depune:– lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile/entitățile prevăzute la art. 101 alin. (1), art. 136 lit. d) - f) și art. 153 alin. (1) lit. f) și (f^1) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.– trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:a) asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice;b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;d) persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit Titlurilor II și III din Codul fiscal, veniturile din pensii, pentru care impozitul se reține la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuți la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 101 alin. (1) și art. 125 alin. (8) - (9) din Codul fiscal. ATENȚIE! Depunerea trimestrială a declarației constă în completarea și depunerea a câte unei declarații pentru fiecare lună din trimestru, potrivit art. 147 alin. (5) din Codul fiscal. Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declarația până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calității de asigurat. În acest caz, declarația/declarațiile aferentă/aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calității de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declarația pentru prima lună a trimestrului, cât și cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declarația pentru luna a treia. Creanțele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, termenul de declarare se împlinește la 25 decembrie, se declară până la data de 21 decembrie. În situația în care data de 21 decembrie, este zi nelucrătoare, creanțele fiscale se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie. Organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții, potrivit legii. Modul de depunere:1. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistență.2. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform legii. Pentru depunerea declarației, plătitorul/împuternicitul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.II. Completarea declarației1. Caseta "Perioada de raportare": În rubrica "Lună" se completează cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie). În rubrica "An" se completează cu cifre arabe, cu 4 caractere, anul pentru care se depune declarația (de exemplu: 2023).2. Rectificarea declarației2.1. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, prin depunerea unei declarații rectificative.2.2. Declarația rectificativă se utilizează pentru:– corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și entități asimilate angajatorilor și reținute de către aceștia de la asigurați;– modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;– modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare și/sau punctajul asiguratului în sistemul public de pensii și/sau stagiile de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru șomaj și/sau cuantumul indemnizației de șomaj care se calculează în conformitate cu dispozițiile legale, stagiile de cotizare realizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații și/sau cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate, inclusiv pentru situația când a fost omisă completarea unui/unor asigurat/asigurați sau în cazul în care asiguratul/asigurații a/au fost înregistrat/înregistrați fără temei și este necesară anularea respectivei înregistrări;– modificarea unor date privind persoanele asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical în luna/perioada de raportare, precum și a informațiilor referitoare la certificatele de concediu medical;– corectarea altor informații prevăzute de formular.2.3. Declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular ca și declarația care se corectează, bifându-se cu X căsuța aflată pe prima pagină a formularului.2.4. Declarația rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițialăa) Caseta "Declarație rectificativă" - se bifează cu X în situația în care rectificarea declarației se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului sau entității asimilate angajatorului precum și în situația în care este necesară actualizarea declarației ca urmare a implementării unor modificări/completări ale prevederilor legislative incidente.b) Caseta "Declarație depusă ca urmare a acordării unor drepturi bănești stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, potrivit art. 147 alin. (3) și alin. (3^1), art. 169 alin. (3) și alin. (3^2) din Codul fiscal" - se bifează cu X în situația în care declarația se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestațiilor acordate de sistemul public de pensii. Se întocmesc declarații rectificative corespunzătoare fiecărei luni, bifându-se cu X căsuța corespunzătoare din formular.c) Caseta "Declarație depusă ca urmare a unei inspecții fiscale sau ca urmare a stabilirii obligațiilor fiscale din oficiu" - se bifează cu X în situația în care declarația se depune în urma unei inspecții fiscale sau ca urmare a stabilirii obligațiilor fiscale din oficiu, de organul fiscal competent, după expirarea termenului de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. În situația în care se depune declarație rectificativă, se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) - caseta "Declarație rectificativă". În situația în care, ca urmare inspecției fiscale, au fost stabilite diferențe de contribuții sociale, contribuabilii au obligația rectificării declarației pentru perioadele pentru care au fost stabilite astfel de diferențe, bifându-se cu X căsuța corespunzătoare din formular.d) Caseta "Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală"- se bifează cu X în situația în care declarația se depune după anularea rezervei verificării ulterioare în condițiile prevederilor art. 105 alin. (6) lit. a) din Codul de procedură fiscală sau în situația în care prin hotărâri judecătorești definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligații de plată reprezentând venituri sau diferențe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligații fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 105 alin. (6) lit. b) din Codul de procedură fiscală. În situația în care se depune declarație rectificativă se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) - caseta "Declarație rectificativă".e) Caseta "Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală" - se bifează cu X în situația îndeplinirii, de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența, a obligațiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. În această situație, se completează cu codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea "Date de identificare a plătitorului", la rubrica "cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală radiat, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.f) Caseta "Declarație depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) și alin. (11) din Codul fiscal" - se bifează cu X în situația în care declarația se rectifică în urma acordării cumulat a unor sume, reprezentând:– indemnizații de șomaj;– indemnizații de asigurări sociale de sănătate acordate în termenul prevăzut la art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 158/2005);– indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau indemnizația pe perioada concediului de acomodare;– ajutorul social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.g) Caseta "Declarație depusă ca urmare a unor hotărâri judecătorești prin care s-a dispus reîncadrarea activității în condiții deosebite sau speciale de muncă pentru perioade anterioare, precum și achitarea de către angajator a diferențelor de contribuție de asigurări sociale, potrivit art. 147 alin. (3^2) din Codul fiscal"- se bifează cu X în situația în care declarația inițială se rectifică drept urmare a unei hotărâri judecătorești prin care s-a dispus reîncadrarea activității în condiții deosebite sau speciale de muncă, pentru perioade anterioare, precum și achitarea de către angajator a diferențelor de cote de CAS. Se întocmesc declarații rectificative corespunzătoare fiecărei luni (corelare cu Anexa 1). În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor și/sau a diferențelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul și contribuțiile sociale se calculează și se rețin în conformitate cu dispozițiile Codului fiscal și normelor de aplicare ale acestuia.  +  Secțiunea "Date de identificare a plătitorului" Caseta "Cod de identificare fiscală" - se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorului conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În situația în care, declarația se completează de către împuternicitul desemnat potrivit legii, aceasta se va completa cu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se completează cu "Împuternicit". În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența, a obligațiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, se completează cu codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale.În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 318 din Codul fiscal, în prima căsuță se completează cu prefixul RO. Caseta "Denumire" - se înscrie/înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele plătitorului de impozite și contribuții sociale. Caseta "Adresă domiciliu fiscal" - se completează adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În situația contribuabililor prevăzuți la art. 147 alin. (12), alin. (13) și alin. (15), precum și art. 168 alin. (4) din Codul fiscal, secțiunea se completează cu datele de identificare ale persoanei fizice care are, potrivit legii, obligația depunerii declarației.Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activității principale.  +  Secțiunea "Creanțe fiscale" Pentru impozitul pe venit și pentru fiecare contribuție socială prevăzute în Nomenclatorul "Creanțe fiscale", datorate în perioada de raportare, se completează în același formular, câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistență, înscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd.1-rd.4) sumele reprezentând obligațiile constituite în perioada de raportare la care se referă declarația, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. În situația în care, în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată pentru impozitul pe venit și/sau pentru contribuțiile sociale cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica "Suma datorată/de plată" se completează cu cifra 0 (zero). Necompletarea tabelului din această secțiune, pentru impozitul pe venit și/sau pentru contribuțiile sociale cuprinse/necuprinse în vectorul fiscal, pentru care există obligație declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligației respective. Coloana "Denumire creanță fiscală"- se completează cu denumirea obligației de plată conform Nomenclatorului "Creanțe fiscale", datorată în perioada de raportare. Coloana "Suma":– Rândul 1 "Suma datorată" - se completează cu sumele reprezentând impozitul pe venit/contribuții sociale obligatorii datorate în luna de raportare, conform legii. Sumele scutite/exceptate de la plată, după caz, în luna de raportare, prevăzute la art. 60 din Codul fiscal, se vor înscrie ca sume datorate.– Rândul 2 "Suma deductibilă"- se completează cu suma reprezentând impozit pe venit/contribuții sociale obligatorii care este deductibilă în luna de raportare, potrivit legii, după cum urmează: pentru creanța impozit pe venit se completează cu suma în cotă de până la 3,5% din impozitul pe venit datorat, distribuită pentru susținerea activității unei/unor entități nonprofit/unități de cult și/sau pentru acordarea de burse private, după caz, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, din drepturi de proprietate intelectuală, precum și în cazul veniturilor realizate în baza contractelor de activitate sportivă. Pentru ajutoarele de deces care se plătesc de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, potrivit legii, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, rândul 2 "Suma deductibilă" se completează cu sumele reprezentând ajutor de deces care se plătesc de către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj și se deduc de aceasta din creanța fiscală "Contribuția de asigurări sociale, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legii" datorată pentru luna de raportare. Nivelul sumei deductibile nu va depăși nivelul sumei datorate în perioada de raportare.– Rândul 3 "Suma scutită/exceptată" - se completează cu sumele reprezentând impozit pe venit și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate, care sunt scutite/exceptate de la plată, după caz, în luna de raportare, conform art. 60 din Codul fiscal.– Rândul 4 "Suma de plată (rd.1 - rd.2 - rd. 3)" - se completează cu suma de la rd. 1 sau, după caz, diferența între suma de la rd. 1 și cea de la rd. 2. și/sau rd. 3.– Rândul "Total obligații de plată" - se completează cu totalul obligațiilor de plată, pentru luna de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rd. 4 "Suma de plată".  +  Anexa nr. 1.1 - Anexa angajator  +  Secțiunea A - Alte date de identificare a plătitorului Caseta "Număr ordine registrul comerțului" - se completează cu numărul de ordine de la registrul comerțului, de către angajatorii și entitățile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligația înregistrării în registrul comerțului. Caseta "Adresă sediu social" - se completează adresa sediului social al plătitorului. Caseta "Casa de asigurări de sănătate angajator" - conține codificarea casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidență angajatorul. Date privind angajatorii care aplică prevederile art. 60 pct. 5 sau prevederile art. 60 pct. 7 din Codul fiscal Caseta 1.1. "Activități în sectorul "Construcții" (art. 60 pct. 5 din Codul fiscal)" - se bifează de către angajatorii care desfășoară activități în domeniul construcțiilor. Caseta 1.2. Activități în sectorul "Agricol și industria alimentară" (art. 60 pct. 7 din Codul fiscal)- se bifează de către angajatorii care desfășoară activități în agricultură și industria alimentară. Caseta "Cod CAEN în sectorul construcții" - se completează cu codul CAEN al activității desfășurate în domeniul construcțiilor, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal Casetele: "Cifra de afaceri totală" realizată în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare; "Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții" în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare; "Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent" - se completează în conformitate cu dispozițiile art. 60 pct. 5 lit. d) din Codul fiscal, respectiv potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor; Caseta "Îndeplinește condițiile pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul construcții" se completează cu: "D" - dacă "ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent" este de cel puțin 80%, iar angajatorul îndeplinește condițiile prevăzute în Codul fiscal pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul construcțiilor, prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal; "N" - dacă "ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent", este mai mică decât 80%, iar angajatorul nu îndeplinește condițiile prevăzute în Codul fiscal pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul construcțiilor, prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. Caseta "Cod CAEN în sectorul agricol și în industria alimentară" - se completează cu codul CAEN al activității desfășurate în domeniul agricol și/sau în industria alimentară, potrivit art. 60 pct. 7 din Codul fiscal Casetele: "Cifra de afaceri totală" realizată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare; "Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară" în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare; "Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din sectorul agricol și în industria alimentară în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent"- se completează în conformitate cu dispozițiile art. 60 pct. 7 lit. d) din Codul fiscal, respectiv potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor; Caseta "Îndeplinește condițiile pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul agricol și industria alimentară" se completează cu: "D" - dacă "ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din sectorul agricol și industria alimentară în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent", este de cel puțin 80%, iar angajatorul îndeplinește condițiile prevăzute în Codul fiscal pentru aplicarea facilităților fiscale din agricultură, vânătoare și servicii anexe și industria alimentară, prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal; "N" - dacă "ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din sectorul agricol și industria alimentară în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent", este mai mică decât 80%, iar angajatorul nu îndeplinește condițiile prevăzute în Codul fiscal pentru aplicarea facilităților fiscale din agricultură, vânătoare și servicii anexe și/sau industria alimentară, prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal.  +  Secțiunea B - Indicatori statistici– Rândul 1 "Număr de asigurați șomaj" - se completează cu numărul de asigurați obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, în luna de raportare, respectiv cu numărul de asigurați din anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat". Se calculează prin însumarea unică a cazurilor pentru care caseta "Asigurat în sistemul asigurărilor pentru șomaj" = "1", iar în secțiunea A sau/și subsecțiunea B.1. din anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, rubrica "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă" = "1 - Salariat sau salariat care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, sau în sectorul construcții/agricol și în industria alimentară, după caz, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 2, pct. 5 sau pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)" , "1.0 - Salariat, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii", "1.1.- Salariat care își desfășoară activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal", "1.2. - Salariat care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal", "1.4. - Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației", "1.5. - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare", "1.5.1 -Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii", "1.11.2 - Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă/raport de serviciu, după caz,, beneficiar al măsurii "200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă" prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative", "1.11.3- Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al măsurii "200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă" prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii", "1.11.4 - Salariat care desfășoară activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară, beneficiar al măsurii "200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă" prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare","3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor", "6 - Administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație", "7 - Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activității", "8 Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii", "13 - Persoane fizice, care încasează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în luna de raportare, în celelalte tipuri de asigurați" din Nomenclatorul "Tip asigurat" prevăzut în Anexa nr. 4. În situația asiguraților cu mai multe contracte de muncă încheiate cu același angajator, aceștia vor fi numărați o singură dată.– Rândul 2 "Număr de asigurați concedii medicale și indemnizații " - se completează cu numărul efectiv de angajați (asigurați) care au realizat venituri în luna pentru care se întocmește declarația și pentru care angajatorul datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.– Rândul 3 "Număr de asigurați care datorează CAS" - se completează cu numărul de asigurați care datorează contribuția de asigurări sociale.– Rândul 4 "Total fond de salarii brute" - se completează cu suma câștigurilor brute realizate de asigurații înscriși la "Rândul 2" (venituri de natură salarială, venituri asimilate salariilor, precum și sumele suportate de angajator, primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă, pentru concedii medicale conform prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 și sumele suportate de angajator, primele 3 zile, pentru concediile medicale conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care angajatorul datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.– Rândul 5 "Număr salariați" - se completează cu numărul de salariați care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor (în concordanță cu rândul 4).  +  Secțiunea CC.1. Condiții de muncă Secțiunea C.1. "Condiții de muncă" conține informații despre angajatorii care au condiții diferite de muncă. Coloana "Total venit realizat" se completează astfel:– Rândul 1 "Condiții normale - total venit realizat" (C1_11) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții normale de muncă de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.– Rândul 2 "Condiții deosebite - total venit realizat" (C1_21) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții deosebite de muncă de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.– Rândul 3 "Condiții speciale - total venit realizat" (C1_31) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții speciale de muncă de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.– Rândul 4 "Total " (C1_T1) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la Anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege. Coloana "Total bază de calcul al contribuției la BASS aferentă indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005" se completează astfel:– Rândul 1 "Condiții normale" (C1_12) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform O.U.G. nr. 158/2005 în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.– Rândul 2 "Condiții deosebite" (C1_22) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform O.U.G. nr. 158/2005 în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces.– Rândul 3 "Condiții speciale" (C1_32) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform O.U.G. nr. 158/2005 în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces. Coloana "Total bază de calcul al contribuției la BASS aferente indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005" (C1_T2) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform O.U.G. nr. 158/2005, exclusiv ajutorul de deces. Coloana "Scutiri angajator" se completează astfel:– Rândul 1 "Condiții normale - scutiri angajator" (C1_13) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la Anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiții normale de muncă– Rândul 2 "Condiții deosebite - scutiri angajator" (C1_23) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asigurații înscriși în Anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la Anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiții deosebite de muncă.– Rândul 3 "Condiții speciale - scutiri angajator" (C1_33) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la Anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiții speciale de muncă.– Rândul 4 "Total scutiri angajator" (C1_T) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire. Coloana "Contribuție CAS angajator" se completează astfel:– Rândul 4 "Total " - conține totalul contribuției de asigurări sociale datorată de angajator (C1_T3). Se va calcula doar pentru condiții deosebite și speciale.– Rândul 5 "Bază calcul punctaj șomaj tehnic beneficiar de scutire" - se completează cu suma salariilor de bază minime brute pe țară garantate în plată, proporțional cu numărul de zile de șomaj tehnic.– Rândul 6 "Total sumă de recuperat, aferentă lunii de raportare, de către angajator, de la casele teritoriale de pensii din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale" - se completează cu totalul sumelor reprezentând cuantumul prestațiilor de asigurări sociale suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale, în bugetul asigurărilor sociale de stat.C.2. Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare) Coloana "Nr. cazuri" se completează astfel:– Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu totalul concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării" - se completează cu totalul concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.– Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:" - se completează cu totalul concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 2.2 "Carantină" - se completează cu totalul concediilor medicale pentru carantină.– Rândul 3 " Sarcină și lăuzie" - se completează cu totalul concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu totalul concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav (inclusiv "Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani" și "Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării".– Rândul 4.1 "Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice" - se completează cu totalul concediilor medicale pentru îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice.– Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu totalul concediilor medicale pentru risc maternal. Coloana "Total zile prestații" se completează astfel:– Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.– Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 2.2 "Carantină" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale carantină.– Rândul 3 "Sarcină și lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav (inclusiv "Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani" și "Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării" .– Rândul 4.1 " Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice.– Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru risc maternal. Coloana "Zile prestații suportate de angajator" se completează astfel:– Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate de angajator aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolări" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, suportate de instituțiile și autoritățile publice potrivit art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Legea nr. 254/2021 (O.U.G. nr. 126/2020).– Rândul 2.2 "Carantină" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru carantină, suportate de instituțiile și autoritățile publice potrivit art. II din O.U.G. nr. 126/2020.Coloana "Zile prestații suportate din FNUASS" se completează astfel:– Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 "Sarcină și lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav (inclusiv ”Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani” și ” Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării” .– Rândul 4.1 ” Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice” - se completează cu numărul total de zile prestații, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice.– Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru risc maternal.Coloana "Suma suportată de angajator" se completează astfel:– Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu suma suportată de angajator, aferentă tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării" - se completează cu suma suportată de angajator, aferentă concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, suportată de instituțiile și autoritățile publice potrivit art. II din O.U.G. nr. 126/2020.– Rândul 2.2 "Carantină" - se completează cu suma suportată de angajator, aferentă concediilor medicale pentru carantină, suportată de instituțiile și autoritățile publice potrivit art. II din O.U.G. nr. 126/2020.Coloana "Suma suportată din FNUASS" se completează astfel:– Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 "Sarcină și lăuzie" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav (inclusiv ”Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani” și Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării”.– Rândul 4.1 ”Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice” - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice.– Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.– Rândul 6 "Total" - se completează cu suma totală a indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 7 "Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații" - se completează cu total cuantum prestații de suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.– Rândul 8 "Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații" - se completează cu total sumă de recuperat în luna de raportare de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.C.3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioareColoana „Nr. cazuri“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.Coloana „Zile prestații“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.Coloana „Sumă totală accidente de muncă și boli profesionale“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține cuantumul total al prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 5 „Total“ - cuprinde cuantumul total al prestațiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.Coloana „Suma suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ se completează astfel:– Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - este suma prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - este suma prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - este suma prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - este suma prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 5 „Total“ - conține total cuantum de prestații de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.C.4. Contribuție asiguratorie pentru muncă„Baza de calcul” - se completează cu suma reprezentând baza de calcul a contribuției asiguratorie pentru muncă, la care se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator la bugetul de stat.„Cota ” - se completează cota contribuției asiguratorie pentru muncă, prevăzută la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscal.„Sumă” - se completează cu valoarea contribuției asiguratorie pentru muncă datorată în luna de raportare, rezultată prin aplicarea procentului prevăzut la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscal asupra „Bazei de calcul”.  +  Secțiunea D - Indicatori statisticiSe completează numai de către entitățile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurați, conform anexei nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin.– Rândul 1 "Număr de asigurați (concedii și indemnizații)" - se completează cu numărul efectiv de asigurați din luna pentru care se întocmește declarația.– Rândul 2 "Număr de asigurați care datorează sau pentru care există obligația plății CAS" - se completează cu numărul de asigurați care datorează sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale.  +  Secțiunea ESe completează numai de către entitățile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurați.E.1. Condiții de muncăSecțiunea E.1. "Condiții de muncă" conține informații despre entitățile asimilate angajatorului care au condiții normale de muncă.Coloana "Total venit realizat" se completează pentru "Condiții normale de muncă" (E1_venit) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții normale de muncă de asigurații înscriși în Anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la Anexa 1 la ordin (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 13, 14, 15 din Anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin).Coloana "Total bază de calcul al contribuției la BASS aferentă indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005" se completează pentru "Condiții normale de muncă" (E1_baza) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform O.U.G. nr. 158/2005 în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 10, 13, 14 din Anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin).E.2. Indemnizații de sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare)Coloana "Nr. cazuri" se completează astfel:– Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:” - se completează cu totalul tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării"- se completează cu totalul tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.– Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:” - se completează cu totalul tuturor concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 2.2 "Carantină”- se completează cu total concedii medicale pentru carantină.– Rândul 3 "Sarcină și lăuzie" - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav (inclusiv ”Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani” și ” Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării” .– Rândul 4.1 ” Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice” - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice.– Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.Coloana "Total zile prestații" se completează astfel:– Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.– Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente tuturor concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 2.2 "Carantină" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru carantină, suportate de instituțiile și autoritățile publice potrivit art. II din O.U.G. nr. 126/2020.– Rândul 3 "Sarcină și lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav (inclusiv ”Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani” și ”Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării” .– Rândul 4.1 ” Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice” - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice.– Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru risc maternal.Coloana "Zile prestații suportate din FNUASS" se completează astfel:– Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 "Sarcină și lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav (inclusiv "Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani" și "Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării)".– Rândul 4.1 "Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice"- se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice.– Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal. Coloana "Suma suportată din FNUASS" se completează astfel:– Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.– Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.– Rândul 3 "Sarcină și lăuzie" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.– Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav (inclusiv "Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani" și "Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării)."– Rândul 4.1 "Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice"- se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice.– Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.– Rândul 6 "Total" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 7 "Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații" - se completează cu total cuantum prestații de suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.– Rândul 8 "Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații" - se completează cu total sumă de recuperat în luna de raportare de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.E.3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare Coloana "Număr cazuri" se completează astfel:– Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.– Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.– Rândul 4 "Cursuri de calificare și reconversie profesională" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate. Coloana "Zile prestații" se completează astfel:– Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.– Rândul 4 "Cursuri de calificare și reconversie profesională" - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate. Coloana "Sumă totală accidente de muncă și boli profesionale" se completează astfel:– Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - conține cuantumul total al prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - conține cuantumul total al prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - conține cuantumul total al prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 4 "Cursuri de calificare și reconversie profesională" - conține cuantumul total al prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.– Rândul 5 "Total" - cuprinde cuantumul total al prestațiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, pentru entitățile asimilate angajatorului. Coloana "Suma suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale" se completează astfel:– Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - este suma prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale– Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - este suma prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - este suma prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 4 "Cursuri de calificare și reconversie profesională" - este suma prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 5 "Total" - conține total cuantum de prestații de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale. Caseta "Ajutoare de deces"– "Număr cazuri" - se completează cu numărul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces, la nivel de agenție județeană/ municipiului București pentru ocuparea forței de muncă, după caz.– "Sumă" - se completează cu suma totală a ajutoarelor de deces acordate la nivel de agenție județeană/ municipiului București pentru ocuparea forței de muncă, după caz, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Secțiunea F - "Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal și sediile secundare"F.1. Sediul principal Coloana "Suma datorată" - se completează cu suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorată în perioada de raportare, conform legii, pentru sediul principal. Coloana "Suma deductibilă" - se completează cu suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entităților nonprofit/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private. Coloana "Suma scutită" -se completează cu sumele scutite de la plata impozitului în perioada de raportare, potrivit legii. Coloana "Suma de plată" - se completează cu suma reprezentând diferența din impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, diminuată, după caz, cu suma reprezentând până la 3,5%, distribuită/virată de către angajator/plătitorul de venituri în contul entității/entităților nonprofit/unității/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private, conform legii, pentru sediul principal, precum și cu sumele scutite potrivit legii.F2. Sedii secundare - se completează numai de către plătitorii care au sedii secundare cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Coloana "Cod de înregistrare fiscală sediu secundar" - se completează codul de înregistrare fiscală atribuit fiecărui sediu secundar care are obligații de plată, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. Coloana "Suma datorată" - se completează cu suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datorată în perioada de raportare, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală. Coloana "Suma deductibilă" - se completează cu suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entității/entităților nonprofit/unității/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private. Coloana "Suma scutită" - se completează cu e sumele scutite de la plata impozitului în perioada de raportare, potrivit legii. Coloana "Suma de plată" - se completează cu suma reprezentând diferența din impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, diminuată, după caz, suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entității/entităților nonprofit/unității/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală, precum și cu sumele scutite potrivit legii.  +  Secțiunea G - Date informative privind ajutoarele de deces acordate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București Se completează cu persoanele fizice pentru care se achită ajutor de deces din bugetul asigurărilor sociale de stat conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel: Coloana "Date de identificare persoană decedată" - se completează cu codul numeric personal al persoanei decedate, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele și prenumele persoanei decedate. Coloana "Certificat de deces" - se completează cu seria și numărul certificatului de deces, respectiv data decesului. Coloana "Date de identificare ale persoanei care beneficiază de ajutor de deces" - se completează codul numeric personal al persoanei care primește ajutorul de deces, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele și prenumele persoanei beneficiare. Coloana "Cuantumul ajutorului de deces" - se completează cu suma ajutorului de deces acordat, suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat conform legislației în vigoare la data decesului.  +  Anexa nr. 1.2 - Anexa asigurat Se completează câte o anexă pentru fiecare asigurat pentru care există obligația declarării, conform legii.  +  Secțiunea "Date de identificare ale asiguratului"1. Caseta "CNP/NIF" - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.2. Caseta "CNP/NIF anterior" - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală anterior celui actual (din declarația anterioară), atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta (se completează numai în cazul declarațiilor rectificative).2.1. Caseta "CIS" - se completează codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate, atribuit de către casele de asigurări de sănătate conform legii persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână, precum și coasiguraților (părinții/soțul/soția) aflați în întreținerea acestora, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. NOTA: Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obținut un cod numeric personal, respectiv în cazul persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână, precum și în cazul coasiguraților (părinții/soțul/soția) aflați în întreținerea acestora.3. Caseta "Nume" și caseta "Prenume" - se completează cu numele, respectiv prenumele asiguratului.4. Caseta "Nume anterior" și caseta "Prenume anterior" - se completează numai în cazul declarațiilor rectificative - se completează cu numele, respectiv prenumele asiguratului, anterior celui actual (din declarația anterioară).5. Caseta "Data intrării în categoria de asigurat" - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate; se completează cu data de la care asigurații încep activitatea dependentă la un angajator, respectiv data de la care începe relația de dependență dintre asigurat și instituția asimilată.6. Caseta "Data ieșirii din categoria de asigurat" - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate; se completează cu data la care încetează activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care încetează relația de dependență dintre asigurat și instituția asimilată angajatorului. Caseta "Data intrării în categoria de asigurat" și caseta "Data ieșirii din categoria de asigurat", după caz, se completează de fiecare dată când se întocmește declarația. NOTĂ: În sistemul de asigurări sociale de sănătate o persoană dobândește calitatea de asigurat conform legii, iar obligația virării contribuției pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum și persoanelor fizice, după caz. În cazul persoanelor aflate în concediu fără plată sau în cazul persoanelor salariate care își întrerup activitatea pentru a intra în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau a persoanelor care se află în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani sau aflate în perioada concediului de acomodare etc., aceste persoane nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate, în condițiile legii, fiind raportate de angajator prin declarația 112 astfel:a) în luna de raportare în care persoanele mai sus menționate își întrerup activitatea pentru a intra în concediu fără plată sau în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, este necesară completarea de către angajator în caseta "Data intrării în categoria de asigurat" a datei la care aceste persoane au început activitatea la acest angajator. Totodată, în caseta "data ieșirii din categoria de asigurat" este necesară completarea datei ultimei zile de activitate la acest angajator, înainte de intrarea asiguratului în concediu fără plată sau în concediu pentru creștere copil;b) la revenirea persoanelor salariate din concediul fără plată sau din concediul pentru creștere copil, în luna revenirii din concediu, este necesară completarea de către angajator în caseta "Data intrării în categoria de asigurat" a datei la care această persoană și-a reluat activitatea, iar caseta "Data ieșirii din categoria de asigurat" nu se va completa de către angajator decât în luna de raportare în care salariatul își încetează activitatea la angajator. Prevederile de la lit. a) și b) se aplică și în cazul în care persoana salariată își suspendă raporturile de muncă la cerere, precum și de către angajatorii care detașează angajați la un alt angajator, iar contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează și se plătește de către angajatorul la care sunt detașați angajații.7. Caseta "Casa de asigurări de sănătate a asiguratului" - conține codificarea casei de asigurări de sănătate la care sunt luați în evidență asigurații în funcție de opțiunea acestora și cu care s-a încheiat contractul de asigurări sociale de sănătate. Codificarea cuprinde 2 caractere, ca de exemplu: B este CAS Municipiul București, A este AOPSNAJ. Pentru restul județelor prescurtarea este identică cu codificarea de la autoturisme. NOTĂ: Caseta "Casa de asigurări de sănătate a asiguratului" - se completează cu cod = N pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor legale în vigoare (de exemplu, zilieri, persoane asigurate în alte state etc.).8. Caseta "Asigurat/Neasigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate" - se completează cu persoanele asigurate /neasigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații în luna de raportare, potrivit O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare și se completează astfel: "1" - pentru persoanele asigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații, potrivit O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare(de exemplu, persoanele care în luna de raportare, au realizat: venituri din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, indemnizații de asigurări sociale de sănătate, indemnizații de șomaj, etc.) "2" - pentru persoanele neasigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații (de exemplu, dacă îndeplinesc numai funcția de cenzor sau dacă fac parte din categoria personalului militar în activitate, polițiști și funcționari publici cu statut special care își desfășoară activitatea în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională etc.).9. Caseta "Asigurat/neasigurat în sistemul asigurărilor pentru șomaj"- se completează pentru a se evidenția dacă persoana este asigurată/neasigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76 /2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în luna de raportare, astfel: "1"- pentru persoanele asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, în luna de raportare, inclusiv în situația în care raporturile de muncă/serviciu/juridice ale acestor persoane sunt suspendate, conform prevederilor legale; "2"- pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, în luna de raportare.10. Caseta "Persoană scutită de la plata impozitului pe venit"- se completează pentru a se evidenția dacă persoana este scutită de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, în luna de raportare, astfel: "1"- pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, venituri din pensii, precum și pentru venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105 din Codul fiscal, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, în luna de raportare. "2"- pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, în luna de raportare. "3"- pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, în luna de raportare. "4" - pentru persoanele fizice care realizează venituri din arendă, scutite de la plata impozitului pe venit, în luna de raportare, potrivit Legii cooperației agricole , cu modificările și completările ulterioare. "5" - pentru persoanele fizice care realizează alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit, în luna de raportare, potrivit legii. "6" - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activităților de construcții menționate la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. "7" - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activităților în sectorul agricol și în industria alimentară, prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal.11. Caseta "Salariat care beneficiază/nu beneficiază, după caz, de excepțiile prevăzute la art. 146 alin. (5^6) și art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal" - se completează în cazul salariatului care realizează în baza contractului individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, venituri din salarii și asimilate salariilor sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată și care datorează/nu datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul contribuțiilor aferente salariului minim brut pe țară garantat în plată și se completează astfel: Se completează cu "2" în cazul salariatului al cărui câștig lunar brut, realizat în baza contractului individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, se situează sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată și care potrivit art. 146 alin. (5^6) și art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul contribuțiilor aferente salariului minim brut pe țară garantat în plată. Astfel, în acest caz, salariatul datorează contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului realizat, iar în situația în care cuantumul contribuțiilor sociale datorate de acesta este mai mic decât cele datorate la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuțiile sociale, diferența se suportă de angajator/plătitor de venit sau persoanele asimilate acestora. Pentru anul 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care se aplică prevederile art. 146 alin. (5^6) și art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal se diminuează cu suma de 200 lei lunar. Se completează cu "1" în cazul salariatului al cărui câștig lunar brut, realizat în baza contractului individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, se situează sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată și care este exceptat de la plata contribuției de asigurări sociale și contribuției de asigurări sociale de sănătate la nivelul contribuțiilor aferente salariului minim brut pe țară garantat în plată. De asemenea, se completează cu "0-nu e cazul" în situația în care salariatul nu se încadrează în niciuna din situațiile de mai sus.12. Motivul exceptării - se completează în cazul în care caseta de la pct. 11 a fost completată cu valoarea "1", astfel :"1"- pentru persoana fizică prevăzută la art. 146 alin. (5^7) lit. a) din Codul fiscal, respectiv, pentru elevi și studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare; "2" - pentru persoana fizică prevăzută la art. 146 alin. (5^7) lit. b) din Codul fiscal, respectiv, pentru ucenicii, cu vârstă de până la 18 ani, care realizează venituri în baza unui contract de ucenicie; "3" - pentru persoana fizică prevăzută la art. 146 alin. (5^7) lit. c) din Codul fiscal, respectiv, pentru persoana cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi; "4" - pentru persoana fizică prevăzută la art. 146 alin. (5^7) lit. d) din Codul fiscal, respectiv, pentru salariații care au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii; "5" - pentru persoana fizică prevăzută la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal, care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, a căror baza lunară cumulate de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.13. Caseta "Salariați, cetățeni străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina" - se bifează în cazul salariatului care este cetățean străin sau apatrid aflat în situații deosebite, provenit din zona conflictului armat din Ucraina.14. Caseta "Salariat care își desfășoară activitatea în România și obține venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate, de la un angajator nerezident fiscal în România și pentru care există un acord încheiat cu angajatorul în vederea efectuării calculului, plății și depunerii declarației" - se completează de persoanele fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate, de la un angajator nerezident fiscal în România, numai în situația în care există un acord cu privire la calculul, plata și declararea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii.15. Caseta "Salariat care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator sau în sectorul de construcții/agricol și în industria alimentară, după caz, care beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 2, pct. 5 sau pct. 7 din Codul fiscal care și-a exprimat opțiunea pentru plata contribuției la fondul de pensii administrat privat"- se completează în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor din activități de creare programe pentru calculator, din activități în domeniul construcții, agricultură, vânătoare și servicii anexe și industria alimentară, după caz, și care și-au exprimat în scris la angajator opțiunea pentru plata cotei de contribuție datorată la fondul de pensii administrat privat.16. Caseta "Salariat detașat de un angajator din România la un alt angajator din România și care este plătit pe perioada detașării de către angajatorul care l-a detașat" - se completează în cazul în care salariatul român este detașat la un alt angajator din România în baza unui act de detașare și care este plătit pe perioada detașării de către entitatea cu care are încheiat raport de muncă/serviciu.17. Caseta "CUI-ul angajatorului la care este detașat" - se completează cu CUI-ul entității la care este detașat salariatul.18. Caseta "Salariat detașat de la un angajator din România la un alt angajator din România și care este plătit pe perioada detașării de către angajatorul la care este detașat"- se completează în cazul în care salariatul este detașat la un alt angajator din România în baza unui act de detașare și care este plătit pe perioada detașării de către entitatea la care își desfășoară efectiv activitatea.19. Caseta "CUI-ul angajatorului de la care este detașat" - se completează cu CUI-ul entității de la care este detașat salariatul.20. Caseta "Salariat detașat din România în alte state membre UE sau din afara UE:" - se completează în cazul în care salariatul român este detașat în baza unui act de detașare la o entitate dintr-un stat membru UE sau din afara UE.21. Caseta "Plătit de angajatorul din România care îl detașează" - se completează cu "D" pentru salariatul care este plătit în continuarea de către angajatorul care îl detașează.22. Caseta "Plătit de angajatorul la care este detașat" - se completează cu "D" pentru salariatul care este plătit de către angajatorul la care este detașat.23. Caseta "Statul unde este detașat" - se completează casetele corespunzătoare situației de fapt a salariatului. Se selectează statul în care este detașat salariatul și una din casetele următoare: este detașat cu A1, este detașat fără A1, este detașat dintr-un stat cu care România are încheiat acord de securitate socială sau este detașat dintr-un stat cu care România nu are încheiat acord de securitate socială.24. Caseta "Salariat detașat în România din state membre UE sau din afara UE "- se completează casetele corespunzătoare situației de fapt a salariatului. Se selectează statul în care este detașat salariatul și una din casetele următoare: este detașat cu A1, este detașat fără A1, este detașat dintr-un stat cu care România are încheiat acord de securitate socială sau este detașat dintr-un stat cu care România nu are încheiat acord de securitate socială.  +  Secțiunea "Detalii coasigurați" Se completează cu coasigurații sistemului de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:– CNP coasigurat/"CIS coasigurat";– Nume coasigurat;– Prenume coasigurat;– Tip coasigurat se completează astfel: S - soț/soție; P - părinte (mamă, tată). NOTĂ: "CIS coasigurat" reprezintă codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate și se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obținut un cod numeric personal, respectiv în cazul coasiguraților (părinții/soțul/soția) aflați în întreținerea persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână. ATENȚIE! Pentru fiecare asigurat se va completa una dintre secțiunile A, B sau/și C, după caz.  +  Secțiunea A Se completează cu datele pentru asigurații care realizează în luna de raportare numai venituri din salarii și/sau asimilate salariilor și care au avut un singur raport de muncă cu angajatorul respectiv, nu au lucrat în condiții deosebite/speciale și nu au beneficiat de indemnizații de concedii medicale sau de scutiri potrivit prevederilor legale. Caseta "Salariul de bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă/raportul de serviciu, actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz" - se completează astfel:– pentru salariații angajați în baza Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările se înscrie salariul brut de încadrare prevăzut în contractual individual de muncă;– pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului, se înscrie salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție, după caz, prevăzut în raportul de serviciu sau într-un statut special prevăzut de lege;– pentru salariații detașați, se înscrie salariul de bază stabilit în actul de detașare; Caseta "Venitul brut din salarii și asimilate salariului realizat în baza contractului individual de muncă/raportului de serviciu/actului de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz"- se completează cu venitul brut realizat de persoana fizică în baza contractului individual de muncă/raportului de serviciu/actului de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz. Pentru persoanele care realizează venituri din activități dependente, ca urmare a încadrării activității independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1 - 3 din Codul fiscal, se selectează tipul de asigurat din Nomenclatorul "Tip asigurat" prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin. Pentru persoanele care realizează venituri din activități dependente, ca urmare a încadrării activității independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1 - 3 din Codul fiscal, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii (de exemplu, avocații), se selectează tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul "Tip asigurat" prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin. Pentru persoanele care realizează remunerații brute în calitate de zilier, se selectează tipul de asigurat nr. 9 din Nomenclatorul "Tip asigurat" prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin. Pentru persoanele care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship în baza Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioare, se selectează tipul de asigurat nr. 10 din Nomenclatorul "Tip asigurat" prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin. Pentru persoanele fizice care primesc avantaje în bani sau în natură de la terți, ca urmare a unei relații generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, se selectează tipul de asigurat nr. 11 din Nomenclatorul "Tip asigurat" prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin. Pentru persoane fizice, care încasează venituri din salarii și/sau asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în luna de raportare, în celelalte tipuri de asigurați, se selectează tipul de asigurat nr. 14 din Nomenclatorul "Tip asigurat" prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin. Acest tip de asigurat va fi utilizat numai în situația intervențiilor legislative care conduc la modificarea prezentului ordin, astfel încât până la amendarea în mod corespunzător a ordinului și a aplicației informatice, angajatorii/plătitorii de venituri să-și îndeplinească în termenul legal obligațiile declarative. După modificarea ordinului și a aplicației informatice aferente declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, nu se va mai utiliza acest tip de asigurat, ci se va utiliza tipul de asigurat corespunzător din Nomenclatorul "Tip asigurat" prevăzut în Anexa nr. 4 la ordinul modificat ulterior corespunzător.– Rândul 1 "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă"- se completează cu tipul de asigurat, conform Anexei nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin.Pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj se va selecta din Anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin, "1 - Salariat sau salariat care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, activitatea în sectorul construcții/agricol și în industria alimentară, după caz, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 2, pct. 5 sau pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)", "1.0 - Salariat, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii", "1.1.- Salariat care își desfășoară activitatea în în sectorul agricol și în industria alimentară, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal", "1.2. - Salariat care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal", "1.4. - Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației", "1.5. - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare", "1.5.1 -Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii", 1.11.2 "Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă/raport de serviciu, după caz, beneficiar al măsurii "200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă" prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative", "1.11.3 - Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al măsurii "200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă" prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii", "1.11.4 - Salariat care desfășoară activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară, beneficiar al măsurii "200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă" prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare", "3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor", "6 - Administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație", "7 - Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activității", "8 - Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii" și "13 - Persoane fizice, care încasează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în luna de raportare, în celelalte tipuri de asigurați".– Rândul 2 "Pensionar"- se completează cu "1" în cazul asiguraților care au și statutul de pensionar și "0" pentru celelalte situații. În cazul în care se completează rândul 2 "Pensionar" cu cifra "1", se completează obligatoriu și rândul 1 "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă".– Rândul 3 "Tip contract de muncă din punctul de vedere al timpului de lucru"- se completează cu:– "N"- pentru normă întreagă (6, 7, 8 ore) sau– "Pn" (parțial P1, P2... P7), unde "n" reprezintă numărul de ore zilnice de contract parțial.– Rândul 4 "Ore normă zilnică a locului de muncă"- se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înțelege programul prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore. Pentru persoanele care nu au raporturi de muncă sau de serviciu se completează prin asimilare în funcție de condițiile de muncă, respectiv 8, 7 sau 6 ore.– Rândul 5 "Ore lucrate efectiv în lună"- se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, perioada suportată de angajator din fondul de salarii potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă și plata indemnizației se suportă de angajator din fondul de salarii și sunt considerate ore efectiv lucrate). Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București, se completează cu numărul de ore lucrătoare din lună corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință. În caz contrar se completează cu cifra "0".– Rândul 6 "Ore suspendate în lună"- se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate, conform legii, cu excepția suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, suportată de angajator din fondul de salarii. Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu cifra "0".– Rândul 7 "Total zile lucrate"- se completează cu numărul total de zile lucrate și nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință. În caz contrar se completează cu cifra "0". Pentru zilieri se completează cu numărul de zile lucrate, care poate depăși numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără a depăși numărul de zile calendaristice prevăzut la art. 4 alin. (7) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 8 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale"- se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale. Nu se includ indemnizațiile de asigurări sociale și contravaloarea tichetelor de activități casnice acordate angajaților, potrivit legii. Pentru tipul de asigurat 1.0 sau 1.1.1 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, se va completa "0". În cazul salariaților care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, și care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. XXXVII alin. (1) din OUG nr. 168/2022, se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, diminuat cu suma de 200 lei/lună. În același mod se completează și în cazul salariaților prevăzuți la art. XXXVII alin. (3) din OUG nr. 168/2022. În cazul în care câștigul brut lunar realizat de asigurat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial se situează sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, se înscrie cuantumul acestui câștig, nu cel al salariului minim brut. În cazul zilierilor se completează cu cuantumul remunerației brute realizate.– Rândul 8.1 "Sumă limită pentru calcul CAS conform art. 146 alin. (5^6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare" - se completează cu salariul minim brut pe țară, corespunzător zilelor lucrătoare din luna pentru care contractul individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial a fost activ. Pentru anul 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care se aplică prevederile art. 146 alin. (5^6) din Codul fiscal se diminuează cu suma de 200 lei lunar.– Rândul 8.2 "Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau sumă diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022" - se completează cu suma de 200 de lei, diminuată după caz, conform prevederilor art. XXXVII alin. (4) din OUG nr. 168/2022.– Rândul 8.3 "Câștig brut realizat" - se completează cu rezultatul însumării bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale (rândul 8 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale") cu suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau (4) din OUG nr. 168/2022 (rândul 8.2 "Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022").– Rândul 9 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate"- se completează cu câștigul brut realizat de către asigurat, care însumează toate veniturile realizate în luna de raportare de către acesta, asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate potrivit Codului fiscal, precum și altor acte normative care cuprind reglementări referitoare la obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate. Nu se include contravaloarea tichetelor de activități casnice acordate angajaților, potrivit legii.– Rândul 9.1 "Sumă limită pentru calcul CASS conform art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare" - se completează cu salariul minim brut pe țară, corespunzător zilelor lucrătoare din luna pentru care contractul individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial a fost activ. Pentru anul 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care se aplică prevederile art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal se diminuează cu suma de 200 lei lunar.– Rândul 10 "Contribuția de asigurări sociale de sănătate"- se completează cu suma reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de asigurat și reținută de angajator, potrivit legii.– Rândul 10.1 "Contribuția de asigurări sociale de sănătate calculată conform art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare" - se completează cu suma reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate aferentă salariului minim brut pe țară, corespunzător zilelor lucrătoare din luna pentru care contractul individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial a fost activ.– Rândul 10.2 "Contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare" - se completează cu diferența de contribuție de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, în numele angajatului/beneficiarului de venit, după caz, astfel cum este reglementat la art. art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal.– Rândul 11 "Contribuția de asigurări sociale"- se completează cu contribuția de asigurări sociale datorată de asigurat și reținută de angajator sau de beneficiarul de lucrări prevăzut de Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit legii.– Rândul 11.1 "Contribuția de asigurări sociale calculată conform art. 146 alin. (5^6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare" - se completează cu suma reprezentând contribuția de asigurări sociale aferentă salariului minim brut pe țară, corespunzător zilelor lucrătoare din luna pentru care contractul individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial a fost activ. Pentru anul 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care se aplică prevederile art. 146 alin. (5^6) din Codul fiscal se diminuează cu suma de 200 lei lunar.– Rândul 11.2 "Contribuția de asigurări sociale suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art. 146 alin. (5^9) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare" - se completează cu diferența de contribuție de asigurări sociale suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, în numele angajatului/beneficiarului de venit, după caz, astfel cum este reglementat la art. 146 alin. (5^9) din Codul fiscal.– Rândul 12 "Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă" - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă, cumulat pentru toate contractele încheiate de angajat cu angajatorul respectiv și "0" dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți. Nu se include contravaloarea tichetelor de activități casnice acordate angajaților, potrivit legii Pentru salariații care desfășoară activitate în baza unor contracte individuale de muncă cu normă întreagă, salariații care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 7, art. 138^2 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare precum și pentru salariații care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza unui raport de serviciu, potrivit legii, beneficiari ai măsurii "200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă" prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022, în venitul bază de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă, nu este inclusă suma de 200 de lei prevăzută de art. XXXVII alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2022, diminuată, după caz, conform art. XXXVII alin. (4) din O.U.G. nr. 168/2022.– Rândul 13 "Baza de calcul al indemnizației de șomaj" - se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj, conform art. 39 alin. (2^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. În caz contrar se completează cu "0". Pentru salariații care desfășoară activitate în baza unor contracte individuale de muncă cu normă întreagă, salariații care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 7 și art. 138^2 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare precum și pentru salariații care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza unui raport de serviciu, potrivit legii, beneficiari ai măsurii "200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă" prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022, în baza de calcul al indemnizației de șomaj, nu este inclusă suma de 200 de lei prevăzută de art. XXXVII alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2022, diminuată, după caz, conform art. XXXVII alin. (4) din O.U.G. nr.168/2022.  +  Secțiunea A1 Facilități fiscale acordate salariaților pentru activități de creare de programe pentru calculator, respectiv pentru activități în sectorul construcții/agricol și în industria alimentară, conform art. 60 pct. 2, pct. 5 sau pct. 7 din Codul fiscal, după caz Caseta "Salariul de bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă/raportul de serviciu/actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz ", se completează astfel:– pentru salariații care desfășoară activitate la un angajator din sectorul construcții, agricol și/sau industrie alimentară, după caz, angajați în baza Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, se înscrie salariul brut de încadrare prevăzut în contractual individual de muncă;– pentru salariații detașați, se înscrie salariul de bază stabilit în actul de detașare; Caseta "Venitul brut din salarii și asimilate salariului realizat în baza contractului individual de muncă/raportului de serviciu/actului de detașare sau în baza unui statut special prevăzut de lege, după caz"- se completează cu veniturile brute din salarii și asimilate salariului , prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3) din Codul fiscal, realizate în baza contractului individual de muncă sau actului de detașare.– Caseta "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale"- se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale. Nu se includ indemnizațiile de asigurări sociale. Pentru tipul de asigurat 1.0 sau 1.1.1 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, se va completa "0".– Caseta "Contribuția de asigurări sociale"- se completează cu contribuția de asigurări sociale datorată de asigurat și reținută de angajator sau de beneficiarul de lucrări prevăzut de Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit legii. Pentru anul 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care se aplică prevederile art. 146 alin. (5^6) din Codul fiscal se diminuează cu suma de 200 lei lunar. Caseta "Număr de zile lucrate în România" - se completează cu numărul total de zile lucrate în România de către salariații care desfășoară activitate la un angajator din sectorul construcții, agricol și/sau industrie alimentară, după caz și nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În această casetă se vor completa atât zilele lucrate în România în care salariații respectivi au beneficiat de facilități fiscale, cât și zilele lucrate în România în care nu au beneficiat de aceste facilități. Caseta "Număr de zile lucrate în afara României" - se completează cu numărul total de zile lucrate în afara României de către salariații care desfășoară activitate la un angajator din sectorul construcții, agricol și/sau industrie alimentară, după caz și nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste zile salariații respectivi nu beneficiază de facilități fiscale.  +  Secțiunea B Se completează numai dacă salariatul nu se încadrează la secțiunea A, spre exemplu, dacă a avut mai multe contracte de muncă la același angajator, a avut concedii medicale, a încasat indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, a lucrat în condiții diferite de muncă sau a beneficiat de scutiri sau facilități fiscale. Pentru persoanele care realizează venituri din activități dependente, ca urmare a reîncadrării activității independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1 - 3 din Codul fiscal, se selectează tipul de asigurat nr. 7 din Nomenclatorul "Tip asigurat" prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin. Pentru persoanele care realizează venituri din activități dependente, ca urmare a reîncadrării activității independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1 - 3 din Codul fiscal, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii (de exemplu, avocații), se selectează tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul "Tip asigurat" prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin. NOTĂ Indemnizațiile acordate potrivit prevederilor, Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc la nivelul a 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj/bugetul de stat , după caz, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut în Legea bugetului de asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 nr. 318/2021. Facilitățile fiscale prevăzute la art. 60, art. 138^1, art. 138^2 din Codul fiscal, nu se acordă pentru indemnizațiile primite de persoanele fizice de la bugetul asigurărilor pentru șomaj/bugetul de stat, după caz, pentru indemnizațiile aferente zilelor libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare.8.1. Contract/Contracte de muncă și/sau zile libere plătite potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare Caseta "Salariul de bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă/raportul de serviciu/actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz" - se completează astfel:– pentru salariații angajați în baza Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, se înscrie salariul brut de încadrare prevăzut în contractual individual de muncă;– pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului, se înscrie salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție, după caz, prevăzut în raportul de serviciu sau într-un statut special prevăzut de lege;– pentru salariații detașați, se înscrie salariul de bază stabilit în actul de detașare; Caseta "Venitul brut din salarii și asimilate salariului realizat în baza contractului individual de muncă/raportului de serviciu/actului de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz"- se completează cu venitul brut realizat de persoana fizică în baza contractului individual de muncă/raportului de serviciu/actului de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz. În situația în care asiguratul are mai multe contracte de muncă încheiate cu angajatorul respectiv sau persoana fizică se încadrează în mai multe tipuri de asigurat, se va completa câte o înregistrare pentru fiecare contract încheiat de asigurat cu angajatorul respectiv sau pentru fiecare tip de asigurat, cu date referitoare la:– Rândul 1 "Tip asigurat din punctul de vedere al contractului individual de muncă"- se completează cu tipul de asigurat, conform Anexei nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin.În cazul unui salariat care desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, respectiv în cazul unui salariat care obține venituri din salarii și asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza unui raport de serviciu, beneficiar al prevederilor art. XXXVII alin. (1) din OUG nr. 168/2022, se va alege tipul de asigurat 1.11.2 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin.În cazul unui salariat, asigurat în sisteme proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, care desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, beneficiar al prevederilor art. XXXVII alin. (1) din OUG nr. 168/2022, se va alege tipul de asigurat 1.11.3 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin.În cazul unui salariat care desfășoară activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiar al prevederilor art. XXXVII alin. (1) din OUG nr. 168/2022, se va alege tipul de asigurat 1.11.4 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin. Pentru asigurații în sistemul asigurărilor pentru șomaj se va selecta din Anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin.Pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj se va selecta din Anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin, "1 - Salariat sau salariat care desfășoară activitatea în sectorul construcții/agricol și industria alimentară, după caz, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 sau pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)" , "1.0 - Salariat, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii", "1.1.- Salariat care își desfășoară activitatea în în sectorul agricol și industria alimentară, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal", "1.2. - Salariat care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal", "1.4. - Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației", "1.5. - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare", "1.5.1 -Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii", "1.11.2 - Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă/raport de serviciu, după caz,, beneficiar al măsurii "200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă" prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative", "1.11.3- Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al măsurii "200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă" prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii", "1.11.4 - Salariat care desfășoară activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară, beneficiar al măsurii "200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă" prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare", "3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor", "6 - Administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație" "7 - Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activității", "8 - Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii" și "13 - Persoane fizice, care încasează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în luna de raportare, în celelalte tipuri de asigurați".– Rândul 2 "Pensionar"- se completează cu "1" în cazul asiguraților care au și statutul de pensionar și "0" pentru celelalte situații. În cazul în care se completează rândul 2 "Pensionar" cu cifra "1", se completează obligatoriu și rândul 1 "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă".– Rândul 3 "Tip contract muncă din punctul de vedere al timpului de lucru"- se completează cu N (norma întreagă 6, 7, 8) sau Pn (parțial P1, P2, ..., P7), unde "N" reprezintă numărul de ore zilnice de contract parțial.– Rândul 4 "Ore normă zilnică a locului de muncă"- se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înțelege programul prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore. Pentru persoanele care nu au raporturi de muncă sau de serviciu se completează prin asimilare în funcție de condițiile de muncă, respectiv 8, 7 sau 6 ore.– Rândul 5 "Ore lucrate efectiv în lună"- se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporară de muncă perioada suportată de angajator potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă și plata indemnizației se suportă de angajator potrivit legii și sunt considerate ore efectiv lucrate). Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu numărul de ore lucrătoare din lună corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință. În caz contrar se completează cu cifra "0".– Rândul 6 "Ore suspendate/reduse/libere în lună"- se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepția suspendării pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator potrivit legii (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă și plata indemnizației se suportă de angajator potrivit legii și sunt considerate ore efectiv lucrate), sau, după caz, cu orele libere aferente zilelor libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare. Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu cifra "0".– Rândul 7 "Din care, ore libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare "- se completează cu numărul de ore libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 8 "Total zile lucrate"- se completează cu numărul total de zile lucrate și nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință. În caz contrar se completează cu cifra "0".– Rândul 9 "Zile libere acordate în condițiile prevăzute de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare" - se completează cu zilele libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, fără a se depăși numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 10 "Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă" - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă, cumulat pentru toate contractele încheiate de angajat cu angajatorul respectiv și "0" dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți. De asemenea, se completează și cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare. Nu se include contravaloarea tichetelor de activități casnice acordate angajaților, potrivit legii Pentru salariații care desfășoară activitate în baza unor contracte individuale de muncă cu normă întreagă, salariații care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 7, art. 138^2 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare precum și pentru salariații care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza unui raport de serviciu, potrivit legii, beneficiari ai măsurii "200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă" prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022, în venitul bază de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă, nu este inclusă suma de 200 de lei prevăzută de art. XXXVII alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2022, diminuată, după caz, conform art. XXXVII alin. (4) din O.U.G. nr.168/2022.– Rândul 11 "Baza de calcul al indemnizației de șomaj"- se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj, conform art. 39 alin. (2^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare. În caz contrar se completează"0". Pentru salariații care desfășoară activitate în baza unor contracte individuale de muncă cu normă întreagă, salariații care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 7, art. 138^2 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare precum și pentru salariații care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza unui raport de serviciu, potrivit legii, beneficiari ai măsurii "200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă" prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022, în baza de calcul al indemnizației de șomaj, nu este inclusă suma de 200 de lei prevăzută de art. XXXVII alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2022, diminuată, după caz, conform art. XXXVII alin. (4) din O.U.G. nr.168/2022.– Rândul 12 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale aferente indemnizației acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, după caz"- se completează cu indemnizația acordată potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare. Pentru persoanele fizice, beneficiare ale acestor indemnizații, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, se va completa "0". Rândul 13 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizației acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare" - se completează cu suma reprezentând indemnizația acordată potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare. Pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu indemnizația acordată în baza acestui act normativ.8.2. C.N.P.P. - Condiții de muncă Se completează pe tipuri de condiții de muncă: normale, deosebite, speciale sau alte condiții.– Rândul 1 "Indicativ condiții speciale/deosebite"- conține temeiul legal al încadrării în condiții speciale de muncă sau în condiții deosebite de muncă conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată (se completează conform anexei nr. 5 Nomenclatorul "Indicativ condiții speciale/deosebite" la ordin). În cazul asiguraților sistemului public de pensii, care își desfășoară activitatea în locuri de muncă în condiții deosebite, prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, rândul 1 "Indicativ condiții speciale/deosebite" nu se va completa. în vederea identificării acestei categorii de asigurați, se vor completa rândurile 3 - "Zile lucrate în condiții deosebite" și 6 - "Baza contribuției de asigurări sociale - condiții deosebite" din Secțiunea B.2., respectiv rândul 2 - "Zile indemnizații în condiții deosebite" din Secțiunea B.3., dacă este cazul. Valoarea "12" a indicativului condiții speciale -"Condiții speciale, altele decât cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), b), d) - l) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare", va fi utilizată numai în situația intervențiilor legislative care conduc la modificarea prezentului ordin, astfel încât până la amendarea în mod corespunzător a acestuia și a aplicației informatice, angajatorii/plătitorii de venituri să-și îndeplinească în termenul legal obligațiile declarative. După modificarea ordinului și a aplicației informatice aferente declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, nu se va mai utiliza acest indicativ, ci se va utiliza indicativul corespunzător din Nomenclatorul "Indicativ condiții speciale/deosebite"prevăzut în anexa nr. 5 la ordinul modificat ulterior corespunzător.– Rândul 2 "Zile lucrate în condiții normale"- se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în condiții normale de muncă. În numărul de zile lucrate în condiții normale de muncă este inclus și numărul de zile lucrate în afara României de către salariații care desfășoară activitate la un angajator din sectorul construcții, agricol și/sau industrie alimentară. În cazul salariaților care, ca urmare a suspendării contractului individual de muncă în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, beneficiază de zile de întrerupere sau reducere temporară a activității, fără încetarea raportului de muncă și de indemnizația achitată în condițiile art. 53 alin. (1) din Codul muncii, din fondul de salarii al angajatorului, se completează cu numărul de zile de întrerupere sau suspendare temporară care se consideră a fi efectiv lucrate.– Rândul 3 "Zile lucrate în condiții deosebite"- se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în condiții deosebite de muncă.– Rândul 4 "Zile lucrate în condiții în speciale"- se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în condiții speciale de muncă.– Rândul 5 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții normale"- se completează cu câștigul brut realizat de asigurat în condiții normale de muncă, care constituie baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, conform prevederilor legale în vigoare. Nu se include contravaloarea tichetelor de activități casnice acordate angajaților, potrivit legii. În cazul în care câștigul brut lunar realizat de asigurat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial se situează sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, se înscrie cuantumul acestui câștig, nu cel al salariului minim brut. În cazul tipului de asigurat 1.11.2, 1.11.3 și 1.11.4 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin, se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, diminuat cu suma de 200 lei/lună.– Rândul 5.1 "Sumă limită pentru calcul CAS conform art. 146 alin. (5^6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare"- se completează cu salariul minim brut pe țară, corespunzător zilelor lucrătoare din luna pentru care contractul individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial a fost activ. Pentru anul 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care se aplică prevederile art. 146 alin. (5^6) din Codul fiscal se diminuează cu suma de 200 lei lunar.– Rândul 5.2 "Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022" - se completează cu suma de 200 de lei, diminuată conform prevederilor art. XXXVII alin. (4) din OUG nr. 168/2022.– Rândul 5.3 "Câștig brut realizat" - se completează cu rezultatul însumării bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale (rândul 5 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale-condiții normale") cu suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau (4) din OUG nr. 168/2022 (rândul 5.2 "Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau (4) din OUG nr. 168/2022").– Rândul 6 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții deosebite"- se completează cu câștigul brut realizat de asigurat în condiții deosebite de muncă, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare. Nu se include contravaloarea tichetelor de activități casnice acordate angajaților, potrivit legii. În cazul în care câștigul brut lunar realizat de asigurat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial se situează sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, se înscrie cuantumul acestui câștig, nu cel al salariului minim brut. În cazul tipului de asigurat 1.11.2, 1.11.3 și 1.11.4 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin, se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, diminuat cu suma de 200 lei/lună.– Rândul 6.1 "Sumă limită pentru calcul CAS conform art. 146 alin. (5^6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare"- se completează cu salariul minim brut pe țară, corespunzător zilelor lucrătoare din luna pentru care contractul individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial a fost activ. Pentru anul 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care se aplică prevederile art. 146 alin. (5^6) din Codul fiscal se diminuează cu suma de 200 lei lunar.– Rândul 6.2 "Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022" - se completează cu suma de 200 de lei, diminuată conform prevederilor art. XXXVII alin. (4) din OUG nr. 168/2022.– Rândul 6.3 "Câștig brut realizat" - se completează cu rezultatul însumării bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale (rândul 6 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale-condiții deosebite") cu suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022 (rândul 6.2 "Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022").– Rândul 7 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții speciale"- se completează cu câștigul brut realizat de asigurat în condiții speciale de muncă, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare. În cazul în care câștigul brut lunar realizat de asigurat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial se situează sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, se înscrie cuantumul acestui câștig, nu cel al salariului minim brut. În baza de calcul nu se include contravaloarea tichetelor de activități casnice acordate angajaților, potrivit legii. În cazul tipului de asigurat 1.11.2, 1.11.3 și 1.11.4 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin, se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, diminuat cu suma de 200 lei/lună.– Rândul 7.1 "Sumă limită pentru calcul CAS conform art. 146 alin. (5^6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare" - se completează cu salariul minim brut pe țară, corespunzător zilelor lucrătoare din luna pentru care contractul individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial a fost activ. Pentru anul 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care se aplică prevederile art. 146 alin. (5^6) din Codul fiscal se diminuează cu suma de 200 lei lunar.– Rândul 7.2 "Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022" - se completează cu suma de 200 de lei, diminuată conform prevederilor art. XXXVII alin. (4) din OUG nr. 168/2022.– Rândul 7.3 "Câștig brut realizat" - se completează cu rezultatul însumării bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale (rândul 7 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale-condiții speciale") cu suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022 (rândul 7.2 "Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022").8.3. Indemnizații asigurări sociale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare Se completează dacă există în luna de raportare indemnizații de asigurări sociale sau concedii medicale.– Rândul 1 "Zile indemnizații în condiții normale" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare în care asiguratul a beneficiat de indemnizații prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare și cu numărul de zile de prestații prevăzute de Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare (număr total de zile lucrătoare aferente prestației și/sau indemnizației acordate).– Rândul 2 "Zile indemnizații în condiții deosebite" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții deosebite de muncă. Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creștere copil, concediu îngrijire copil sau prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, ce sunt corespunzătoare, în aceste situații, condițiilor normale de muncă.– Rândul 3 "Zile indemnizații în condiții speciale" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții speciale de muncă. Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creștere copil, concediu îngrijire copil sau prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, ce sunt corespunzătoare în aceste situații condițiilor normale de muncă.– Rândul 4 "Total zile lucrătoare concediu medical (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical.– Rândul 5 "Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente de muncă și boli profesionale (conform Legii nr. 346/2002" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare).– Rândul 6 "Zile indemnizații suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale"- se completează cu numărul de zile lucrătoare prestații pentru cuantum prestații suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 7 "Zile de concediu fără plată a indemnizației pentru creșterea copilului după primele 3 nașteri" - se completează cu numărul de zile de concediu fără plata indemnizației pentru creșterea copilului, conform art. 6^1 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare. Se acordă integral (3 luni), o singură dată în perioada până la împlinirea, de către copil, a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 din O.U.G. nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, după primele 3 nașteri, sau, după caz, pentru persoanele aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din aceeași ordonanță de urgență, după primii 3 copii. Începând cu data de 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică pentru drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii s-au născut începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum și celor aflate în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din actul normativ sus-menționat. ATENȚIE!– Rândul 8 "Baza de calcul al CAS aferentă indemnizațiilor (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005) - asigurat" - conține suma reprezentând indemnizația de asigurări sociale de sănătate, cu excepția cazurilor de accident de muncă sau boală profesională și a ajutorului de deces. În cazul tipurilor de asigurați 3.9 și 3.10 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin, care sunt beneficiari ai prevederilor art. XXXVII alin. (1) și (3) din OUG nr. 168/2022, conține cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate diminuat cu suma de 200 lei/lună, corespunzătoare numărului de zile de concediu medical.– Rândul 8.1 "Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022" - se completează doar pentru tipurile de asigurați 3.9 și 3.10 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin, care sunt beneficiari ai prevederilor art. XXXVII alin. (1) și (3) din OUG nr. 168/2022, și conține suma de 200 de lei, diminuată conform prevederilor art. XXXVII alin. (4) din OUG nr. 168/2022, corespunzătoare numărului de zile de concediu medical.– Rândul 8.2 "Total venit realizat" -conține rezultatul însumării indemnizației de asigurări sociale de sănătate, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (Rândul 8 "Baza de calcul al CAS aferentă indemnizațiilor (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005) - asigurat") cu suma de 200 lei diminuată conform prevederilor art. XXXVII alin. (4) din OUG nr. 168/2022, corespunzătoare numărului de zile de concediu medical (Rândul 8.1 "Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022").– Rândul 9 "Sumă indemnizații de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale suportată de angajator (conform Legii nr. 346/2002)" - se completează cu totalul sumelor reprezentând indemnizații de asigurări pentru accidente și boli profesionale de suportat de către angajator.– Rândul 10 "Sumă indemnizații de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale "- se completează cu totalul sumelor reprezentând indemnizații de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale. Acest rând se completează numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.– Rândul 11 "Total venit asigurat din indemnizații (conform Legii nr. 346/2002)" - conține cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională.– Rândul 12 "Total indemnizație de sănătate suportată de angajator (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)" - conține cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.– Rândul 13 "Total indemnizație de sănătate suportată din FNUASS"- conține cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.8.4. Centralizator Se completează obligatoriu. Se completează cu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), astfel:– Rândul 1 "Total zile lucrate" - se completează cu numărul de zile lucrate în condiții de muncă normale, deosebite sau speciale. Acestea nu pot depăși numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul salariaților care, ca urmare a suspendării contractului individual de muncă în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, beneficiază de zile de întrerupere sau reducere temporară a activității, fără încetarea raportului de muncă, și de indemnizația achitată în condițiile art. 53 alin. (1) din Codul muncii, din fondul de salarii al angajatorului, se completează cu numărul de zile de întrerupere sau suspendare temporară care se consideră a fi efectiv lucrate.– Rândul 2 "Zile libere acordate în condițiile prevăzute de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare" - se completează cu zilele libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, fără a se depăși numărul de zile lucrătoare stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 3/4 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate și contribuția de asigurări sociale de sănătate" - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția de asigurări de sănătate datorată de asigurat și reținută de angajator sau venitul din salarii și asimilat salariilor exceptat de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, care însumează toate veniturile realizate în luna de raportare de către asigurat, asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate potrivit Codului fiscal, precum și altor acte normative care cuprind reglementări referitoare la obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv cu suma reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate aferentă.– Rândul 5/6 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale" - se completează cu câștigul brut care constituie baza de calcul pentru CAS datorată de asigurați conform legilor în vigoare și/sau cuantumul indemnizației de asigurări sociale acordate în baza O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, exclusiv cuantumul indemnizației acordate în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, cu contribuția de asigurări sociale aferentă. În cazul în care câștigul brut lunar realizat de asigurat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial se situează sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, se înscrie cuantumul acestui câștig, nu cel al salariului minim brut. În cazul tipului de asigurat 1.11.2, 1.11.3 și 1.11.4 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin, se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, diminuat cu suma de 200 lei/lună. În cazul tipurilor de asigurați 3.9 și 3.10 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul "Tip asigurat" la ordin, care sunt beneficiari ai prevederilor art. XXXVII alin. (1) și (3) din OUG nr. 168/2022, se completează cu cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate diminuat cu suma de 200 lei/lună, corespunzătoare numărului de zile de concediu medical.– Rândul 5.1/6.1 - "Sumă limită pentru calcul CAS conform art. 146 alin. (5^6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare și contribuția de asigurări sociale" - se completează cu salariul minim brut pe țară, corespunzător zilelor lucrătoare din luna pentru care contractul individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial a fost activ, respectiv cu contribuția de asigurări sociale aferentă.Pentru anul 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care se aplică prevederile art. 146 alin. (5^6) din Codul fiscal se diminuează cu suma de 200 lei lunar.– Rândul 6.1.1 "Contribuția de asigurări sociale suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art. 146 alin. (5^9) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare" - se completează cu diferența de contribuție de asigurări sociale suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, în numele angajatului/beneficiarului de venit, după caz, astfel cum este reglementat la art. 146 alin. (5^9)din Codul fiscal.– Rândul 5.2/6.2 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare"- se completează cu cuantumul indemnizației acordate în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu contribuția de asigurări sociale aferentă.– Rândul 5.3/6.3 "Sumă limită pentru calcul CASS conform art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare și contribuția de asigurări sociale de sănătate" - se completează cu salariul minim brut pe țară, corespunzător zilelor lucrătoare din luna pentru care contractul individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial a fost activ, respectiv cu contribuția de asigurări sociale de sănătate aferentă. Pentru anul 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna în care se aplică prevederile art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal se diminuează cu suma de 200 lei lunar.– Rândul 5.4 "Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022" - se completează cu suma de 200 de lei, diminuată conform prevederilor art. XXXVII alin. (4) din OUG nr. 168/2022. În situația în care, la nivelul unei luni, o persoană se regăsește atât la tipul de asigurat 1.11.2 sau 1.11.3 și/sau 1.11.4 , cât și la tipul de asigurat 3.9 și/sau 3.10, se completează cu rezultatul însumării valorii înscrise în rubrica 7.2 "Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022" din Secțiunea B.2 cu valoarea înscrisă în rubrica 8.1 "Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022" din Secțiunea B.3, fără a se depăși la nivelul acelei luni suma de 200 lei, netaxabilă.– Rândul 5.5 "Câștig brut realizat" - se completează cu rezultatul însumării bazei de calcul al contribuției de asigurări sociale (rândul 5/6 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale") cu suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022 (rândul 5.4 "Suma de 200 lei/lună, netaxabilă, conform art. XXXVII alin. (1), (3) sau suma diminuată conform alin. (4) din OUG nr. 168/2022").– Rândul 6.3.1 "Contribuția de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, potrivit art. 168 alin. (6^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare" - se completează cu diferența de contribuție de asigurări sociale de sănătate suportată de angajatorul/plătitorul de venit, după caz, în numele angajatului/beneficiarului de venit, după caz, astfel cum este reglementat la art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal.– Rândul 7 "Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă" - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă, cumulat pentru toate contractele încheiate de angajat cu angajatorul respectiv și "0" dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți. De asemenea, se completează și cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare. Pentru salariații care desfășoară activitate în baza unor contracte individuale de muncă cu normă întreagă, salariații care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 7, art. 138^2 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare precum și pentru salariații care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza unui raport de serviciu, potrivit legii, beneficiari ai măsurii "200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă" prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022, în venitul bază de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă, nu este inclusă suma de 200 de lei prevăzută de art. XXXVII alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2022, diminuată, după caz, conform art. XXXVII alin. (4) din O.U.G. nr. 168/2022.– Rândul 8 "Baza de calcul al indemnizației de șomaj" - se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj, conform art. 39 alin. (2^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. Se calculează prin însumarea bazelor de calcul a indemnizației de șomaj corespunzătoare tuturor contractelor încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv. De asemenea, se completează cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare Pentru salariații care desfășoară activitate în baza unor contracte individuale de muncă cu normă întreagă, salariații care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 7, art. 138^2 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare precum și pentru salariații care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza unui raport de serviciu, potrivit legii, beneficiari ai măsurii "200 de lei din salariul minim, sumă netaxabilă" prevăzută de O.U.G. nr. 168/2022, în baza de calcul al indemnizației de șomaj, nu este inclusă suma de 200 de lei prevăzută de art. XXXVII alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2022, diminuată, după caz, conform art. XXXVII alin. (4) din O.U.G. nr.168/2022.  +  Secțiunea B.4.1. Facilități fiscale acordate salariaților pentru activități de creare de programe pentru calculator, respectiv pentru activități în sectorul construcții/agricol și în industria alimentară, conform art. 60 pct. 2, pct. 5 sau pct. 7 din Codul fiscal, după caz Caseta "Salariul de bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă/raportul de serviciu/actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege" după caz ", se completează astfel:– pentru salariații care desfășoară activitate la un angajator din sectorul construcții, agricol și/sau în industria alimentară, după caz, angajați în baza Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, se înscrie salariul brut de încadrare prevăzut în contractul individual de muncă;– pentru salariații detașați, se înscrie salariul de bază stabilit în actul de detașare; Caseta "Venitul brut din salarii și asimilate salariului realizat în baza contractului individual de muncă/raportului de serviciu/actului de detașare sau în baza unui statut special prevăzut de lege, după caz "- se completează cu veniturile brute din salarii și asimilate salariului , prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, realizate în baza contractului individual de muncă sau actului de detașare. Casetele din Secțiunea B.4.1. se completează cu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), pentru persoanele fizice care realizează în luna de raportare venituri din salarii și asimilate salariilor pentru activități de creare de programe pentru calculator, în domeniul construcțiilor, agricol și în industria alimentară, după caz, conform art. 60 pct. 2, pct. 5 lit. a) sau pct 7 lit. a) din Codul fiscal. Pentru persoanele fizice care realizează în luna de raportare venituri din salarii și asimilate salariilor în baza mai multor raporturi juridice la același angajator ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, agricultură și industrie alimentară, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) sau pct 7 lit. a) din Codul fiscal, acordarea facilităților fiscale se realizează distinct pentru fiecare raport juridic, după caz. Caseta "Număr de zile lucrate în România" - se completează cu numărul total de zile lucrate în România de către salariații care desfășoară activitate la un angajator din sectorul construcții, agricol și/sau industrie alimentară, după caz și nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În această casetă se vor completa atât zilele lucrate în România în care salariații respectivi au beneficiat de facilități fiscale, cât și zilele lucrate în România în care nu au beneficiat de aceste facilități. Caseta "Număr de zile lucrate în afara României" - se completează cu numărul total de zile lucrate în afara României de către salariații care desfășoară activitate la un angajator din sectorul construcții, agricol și/sau industrie alimentară, după caz și nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aceste zile salariații respectivi nu beneficiază de facilități fiscale.  +  Secțiunea C - Raportări pentru asigurați, completate de alte entități asimilate angajatorului Se completează câte o înregistrare pentru fiecare tip de asigurat, astfel cum este prevăzut în Anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin, astfel:– Rândul 1 "Tip asigurat alte entități asimilate" - se completează conform Anexei nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin. Pentru asigurații din sistemul public de pensii și/sau din sistemul asigurărilor de sănătate, care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri obținute în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se va selecta din nomenclator valoarea "17" sau "30" după caz. Pentru persoanele fizice care realizează venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor Titlului II, Titlului III din Codul fiscal, se va selecta din nomenclator valoarea "22", "26", " 27", după caz. Pentru personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 care realizează venituri pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor (O.U.G. nr. 3/2021), asigurați din sistemul public de pensii, se va alege tipul de asigurat 33 din anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin.Pentru personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 care realizează venituri pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor (O.U.G. nr. 3/2021), asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, se va alege tipul de asigurat 34 din anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin.– Rândul 2 "Zile" - se completează numărul zilelor de asigurare din luna de raportare, inclusiv zilele de concediu pentru creșterea copilului până la 2/3 ani. Se exclud zilele de concediu medical– Rândul 3 "Total zile concediu medical (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical conform O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006.– Rândul 4 "Zile concediu medical pentru accidente de muncă și boli profesionale" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare).– Rândul 5 "Zile indemnizații suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale"- se completează cu numărul de zile lucrătoare de prestații de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 6 "Venit brut" - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat sau de persoanele pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, în vederea calculării contribuțiilor de asigurări sociale sau venitul ales la care se datorează contribuția de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri obținute în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. Pentru tipul de asigurat 35 din Anexa nr. 3- Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin, se completează cu venitul din pensii, astfel cum este definit de art. 99 din Codul fiscal.– Rândul 7 "Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale" - se completează cu suma indemnizațiilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 8 "Sumă indemnizații suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale"- conține suma prestațiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.– Rândul 9 " Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate " - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.– Rândul 10 "Contribuție de asigurări sociale de sănătate" - se completează cu contribuția de asigurări pentru sănătate datorată de asigurat și plătită de entitatea asimilată angajatorului, potrivit legii.– Rândul 11" Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale"- se completează, după caz, cu:– suma câștigurilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale, plafonată potrivit legilor în vigoare pentru tipurile de asigurat "13" și "14" așa cum sunt prevăzute în Anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin,– venitul ales la care se datorează contribuția de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare (tipul de asigurat "17" și "30" așa cum sunt prevăzute în Anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin),– cuantumul indemnizației de sănătate acordate conform O.U.G. nr. 158/2005, pentru tipul de asigurat "10", așa cum este prevăzut în Anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin,– suma câștigurilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale, plafonată potrivit legilor în vigoare, și/sau cuantumul indemnizației de sănătate acordate conform O.U.G. nr. 158/2005, pentru tipul de asigurat "2", așa cum este prevăzut în Anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin.– Rândul 11.1 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare" - se completează cu sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, pentru tipul de asigurat "33", așa cum este prevăzut în anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin. În cazul tipului de asigurat "34" din anexa nr. 3 "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin se va completa valoarea "0". Rândul 11.2 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru veniturile din tichetele preschimbate conform prevederilor Legii 111/2022, aferentă lunii de preschimbare" - se completează cu cuantumul aferent a 50% din valoarea nominală a tichetelor de activități casnice preschimbate. Cuantumul este aferent lunii în care prestatorul a preschimbat tichetele casnice în bani, potrivit legii. Rândul 12 "Contribuție de asigurări sociale" - se completează cu contribuția de asigurări sociale datorată de asigurați sau de persoanele pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra cuantumului sumelor prevăzute la rândul 11 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale", din Secțiunea C.– Rândul 12.1 "Contribuție de asigurări sociale aferentă sumelor încasate de personalul medico- sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare" - se completează cu contribuția de asigurări sociale datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra sumelor încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021.– Rândul 12.2 "Contribuție de asigurări sociale aferentă veniturilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități casnice potrivit Legii nr. 111/2022" - se completează cu contribuția de asigurări sociale datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asupra bazei de calcul prevăzută la rândul 11.2.  +  Secțiunea D Concedii medicale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare Se completează pentru fiecare certificat de concediu medical, astfel:– Rândul 1 "Seria certificatului de concediu medical" - se completează cu seria certificatului de concediu medical.– Rândul 2 "Numărul certificatului de concediu medical" - se completează cu numărul certificatului de concediu medical.– Rândul 3 "Seria certificatului de concediu medical inițial" - se completează cu seria certificatului de concediu medical inițial, doar atunci când există și certificate medicale în continuare.– Rândul 4 "Numărul certificatului de concediu medical inițial" - se completează cu numărul certificatului de concediu medical inițial, doar atunci când există și certificate medicale în continuare.– Rândul 5 "Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa)" - se completează data acordării certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.– Rândul 5 "Dată început valabilitate concediu medical inițial (zz.ll.aaaa) - se completează data începerii valabilității concediului medical inițial, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.– Rândul 6 "Dată început valabilitate concediu medical" - se completează data începerii valabilității certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.– Rândul 7 "Data încetare valabilitate concediu medical" - se completează data încetării valabilității certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.– Rândul 8 "Codul numeric personal al copilului/Cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate" - se completează cu codul numeric personal/codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate al copilului, pentru care a fost eliberat certificatul medical, pe cod de indemnizație "09"sau "91" sau "92", după caz.– Rândul 8.1 "Codul numeric personal al pacientul cu afecțiuni oncologice/cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate, după caz" - se completează cu codul numeric personal/codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate al pacientul cu afecțiuni oncologice, pentru care a fost eliberat certificatul medical, pe cod de indemnizație "17". NOTĂ: Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează numai pentru persoanele nerezidente care nu au obținut un cod numeric personal.– Rândul 9 "Codul indemnizației notat pe certificatul de concediu medical" - se completează cu codul indemnizației notat pe certificatul de concediu medical, conform legii.– Rândul 10 "Locul de prescriere a certificatului medical" - se completează cu: "1" - când certificatul a fost eliberat de medicul de familie; "2" - când certificatul a fost eliberat de spital; "3" - când certificatul a fost eliberat de ambulatoriu; "4" - când certificatul a fost eliberat de Casa de asigurări de sănătate, numai pentru certificatele medicale eliberate de casele de asigurări de sănătate pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările și completările ulterioare."5" - când certificatul a fost eliberat de Casa de Asigurări de Sănătate pentru persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecțiuni care nu pot fi tratate în țară/persoanele asigurate care își pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă țară în interes de serviciu sau în interes personal, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/1131/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cazul certificatelor de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav dacă persoanele în drept însoțesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene.– Rândul 11 "Cod de urgență medico-chirurgicală" - se completează codul de urgență medico- chirurgicală care este înscris în certificat.– Rândul 12 "Cod boală infectocontagioasă grupa A" - se completează codul de boală infectocontagioasă grupa A care este înscris în certificat.– Rândul 13 "Numărul avizului medicului expert" - se completează numărul de aviz al medicului expert înscris în certificat.– Rândul 14 "Zile prestații (zile lucrătoare) suportate de angajator" - se completează numărul de zile de prestații (zile lucrătoare) pentru incapacitate temporară de muncă, suportate de angajator.– Rândul 15 "Zile prestații (zile lucrătoare) suportate din FNUASS" - se completează numărul de zile prestații (zile lucrătoare) suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 16 "Total Zile prestații (zile lucrătoare) aferente concediului medical" - se completează numărul total de zile prestații (zile lucrătoare) aferente concediului medical acordat. NOTĂ Pentru stabilirea indemnizațiilor aferente certificatelor de concediu medical, atât în cazul persoanelor care desfășoară activitatea în cadrul unui program de lucru normal, zilele libere sunt cele de sâmbătă și duminică, cât și în cazul celor cu program atipic, pentru care prin programul de lucru se stabilesc zilele nelucrătoare, altele decât sâmbetele și duminicile, este necesar să se țină cont de faptul ca, numărul de zile lucrătoare din concediu medical pentru care se acordă indemnizație însumate cu numărul de zile pentru care se acordă venituri din salarii ca urmare a activității desfășurate, să nu depășească numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 17 "Suma veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni" - se completează cu suma veniturilor din ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.– Rândul 18 "Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni" - se completează cu numărul de zile aferente veniturilor realizate în ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.– Rândul 19 "Media zilnică a bazei de calcul al indemnizației sociale de sănătate" - se completează cu media zilnică a bazei de calcul al indemnizațiilor și se determină ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni și numărul total de zile aferente celor 6 luni.– Rândul 20 "Indemnizație sănătate suportată de angajator" - se completează cu cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.– Rândul 21 "Indemnizație socială de sănătate suportată din FNUASS" - se completează cu cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.– Rândul 22 "Cod boală" - se completează conform codului de boală din certificatul medical.  +  Secțiunea E - Date privind impozitul pe venit Se completează de către angajatori și entități asimilate angajatorilor, pentru fiecare beneficiar de venit.E.1. Venituri din salarii obținute la funcția de bază Se completează pentru beneficiarul de venit care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcția de bază, potrivit unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor. Prin activitate dependentă la funcția de bază se înțelege orice activitate desfășurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcție de bază de către angajat. În cazul în care activitatea se desfășoară pentru mai mulți angajatori, angajatul declară fiecăruia locul unde exercită funcția pe care o consideră de bază. Funcția de bază poate fi declarată de angajat în condițiile legii și la locul de muncă la care acesta realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial.– Rândul 1 "Venit brut din salarii și asimilate salariilor" - se completează cu suma reprezentând venitul brut din salarii și asimilat salariului realizat de angajat, care cuprinde suma totală a veniturilor din salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) - (4^1) din Codul fiscal. Venitul brut include și indemnizațiile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte sume acordate sub formă de stimulente, prime, bonusuri, etc. prin alte acte normative.– Rândul 2 "Contribuții sociale obligatorii" - se completează cu suma totală reprezentând contribuții sociale obligatorii datorate potrivit legii.– Rândul 3 "Număr persoane aflate în întreținere" - se completează cu numărul de persoane aflate în întreținere, potrivit legii.– Rândul 4 "Deducere personală, din care:" - se completează cu suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii. Deducerea personală cuprinde deducerea personală de bază și deducerea personală suplimentară și se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat.– Rândul 4.1 "Deducere personală de bază" - se completează cu suma reprezentând deducerile personale de bază acordate persoanei fizice, potrivit legii. Rubrica se completează pentru angajații persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate acestora la funcția de bază și care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit. Deducerea personală este stabilită în funcție de venitul brut lunar din salarii și asimilate salariului realizat la funcția de bază de către contribuabil și numărul de persoane aflate în întreținerea acestuia, în conformitate cu dispozițiile Titlului IV din Codul fiscal.– Rândul 4.2 "Deducere personală suplimentară, din care:" - se completează cu totalul deducerilor personale suplimentare, acordate potrivit art. 77 alin. (10) din Codul fiscal.– Rândul 4.2.1 "Deducere personală suplimentară acordată potrivit art. 77 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal," - se completează cu suma reprezentând 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani– Rândul 4.2.2 "Deducere personală suplimentară acordată potrivit art. 77 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal" - se completează cu suma de 100 lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, acordată părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora– Rândul 5 "Alte deduceri" - se completează cu suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii la funcția de bază, cum ar fi: cotizația sindicală, contribuțiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, în limita anuală a echivalentului în lei a 400 de euro, primele de asigurare voluntară de sănătate, serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați, în limita anuală a echivalentului în lei a 400 de euro, contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajați, în limita echivalentul în lei a 400 euro anual (art. 78 lit. a) pct. (v) din Codul fiscal).– Rândul 6 "Venit bază de calcul al impozitului" - se completează cu suma reprezentând diferența dintre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni și alte deduceri, potrivit legii, cum sunt:– deducerea personală acordată pentru luna respectivă;– cotizația sindicală plătită în luna respectivă;– contribuțiile la fondurile de pensii facultative și cele la scheme de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu depășească echivalentul în lei a 400 euro;– primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;– contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajați, în limita echivalentul în lei a 400 euro anual (art. 78 lit. a) pct. (v) din Codul fiscal).Pentru salariații care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori cu activități în domeniul activităților de creare de programe pentru calculator, construcțiilor/agriculturii și/sau industriei alimentare, după caz, la determinarea venitului bază de calcul al impozitului, se vor avea în vedere și prevederile art. 60 pct. 2, pct. 5 și 7 din Codul fiscal.– Rândul 7 "Impozit reținut" - se completează cu suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, reținut de plătitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.E.2. Alte venituri din salarii Se completează pentru beneficiarul de venit care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în afara funcției de bază, potrivit legii.– Rândul 1 "Venit brut" - se completează cu suma reprezentând venitul brut din salarii și asimilat salariului, realizat de angajat/persoana fizică, în afara funcției de bază.– Rândul 2 "Contribuții sociale obligatorii" - se completează cu suma totală a contribuțiilor sociale obligatorii datorate potrivit legii.– Rândul 3 "Venit bază de calcul al impozitului" - se completează cu diferența dintre venitul brut și contribuțiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.– Rândul 4 "Impozit reținut" - se completează cu suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, reținut de plătitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.E.3. Date detaliate privind impozitul pe venit și unele contribuții sociale obligatorii Se va completa câte o înregistrare pentru fiecare tip de asigurat, din secțiunea "A", "B" sau "C", astfel:– Rândul 1 "Secțiunea" - se completează cu secțiunea selectată anterior, "A", "B" sau "C".– Rândul 2 "Tip asigurat" - se completează tipul de asigurat.– Rândul 3 "Funcție de bază" - se completează cu valorile "1 - da", "2 - nu" sau "3 - nu e cazul". Valorile "1 - da" și "2 - nu" se completează pentru veniturile din salarii sau asimilate acestora, potrivit legii.– Rândul 4 "Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)" - se completează cu "P" sau "A", după caz, astfel: "P" - se utilizează pentru veniturile realizate în perioada de raportare (cea pentru care se completează declarația); "A" - se utilizează pentru veniturile primite în perioada de raportare fără desfășurarea efectivă a unei activități în această perioadă (de exemplu, diverse sume primite în baza legii: prime, bonusuri ori alte drepturi prevăzute în contractul colectiv ori în contractul individual de muncă).– Rândul 5 "Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referință - lună început" - se completează luna și anul perioadei, sub forma II-aaaa, în care a fost realizat venitul din altă perioadă decât cea de referință. Se completează doar dacă la rândul 4 "Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)" a fost utilizată opțiunea "A".– Rândul 6 "Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referință - lună sfârșit" - se completează luna și anul perioadei, sub forma II-aaaa, în care a fost realizat venitul din altă perioadă decât cea de referință. Se completează doar dacă la rândul 4 "Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)" a fost utilizată opțiunea "A".– Rândul 6.1 "Perioada de raportare aferentă veniturilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități casnice potrivit Legii nr. 111/2022 (LL-AAAA)" - se completează cu luna pentru care se preschimbă tichetele de activități casnice. Se va completa distinct câte un rând pentru fiecare lună în care prestatorul casnic a desfășurat activități casnice și a fost remunerat cu tichete de activități casnice.– Rândul 6.2 "Număr zile în care persoanele fizice au desfășurat activități casnice potrivit Legii nr. 111/2022 (LL-AAAA)" - se completează cu numărul de zile dintr-o lună calendaristică în care prestatorul casnic a desfășurat activități casnice și a fost remunerat cu tichete de activități casnice. Se va completa distinct câte un rând pentru fiecare lună în care prestatorul casnic a desfășurat activități casnice și a fost remunerat cu tichete de activități casnice.– Rândul 6.3 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru veniturile realizate de persoanele fizice care desfășoară activități casnice potrivit Legii nr. 111/2022" - se completează cu cuantumul aferent a 50% din valoarea nominală a tichetelor de activități casnice preschimbate. Cuantumul este aferent lunii în care prestatorul casnic a desfășurat activități casnice. Se va completa distinct câte un rând pentru fiecare lună în care prestatorul casnic a desfășurat activități casnice și a fost remunerat cu tichete de activități casnice.– Rândul 6.4 "Contribuție de asigurări sociale aferentă veniturilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități casnice potrivit Legii nr. 111/2022" - se completează cu contribuția de asigurări sociale datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra bazei de calcul prevăzută la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 111/2022. Se va completa distinct câte un rând pentru fiecare lună în care prestatorul casnic a desfășurat activități casnice și a fost remunerat cu tichete de activități casnice.– Rândul 6.5 "Numărul de tichete preschimbate" - se completează cu numărul de tichete casnice preschimbate în bani.– Rândul 6.6 "Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru veniturile din tichetele preschimbate conform prevederilor Legii nr. 111/2022, aferentă lunii de preschimbare" - se completează cu cuantumul aferent a 50% din valoarea nominală a tichetelor de activități casnice preschimbate. Cuantumul este aferent lunii în care prestatorul casnic a preschimbat tichetele activități casnice în bani.– Rândul 6.7 "Perioada de raportare aferentă sumelor încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor (LL-AAAA)" - se completează cu luna pentru care se acordă sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, numai pentru tipul de asigurați "33" sau "34" din anexa nr. 3 - Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin.– Rândul 6.8 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor" - se completează cu sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, numai pentru tipul de asigurat "33" din anexa nr. 3 - Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin. Pentru tipul de asigurat "34" se va înscrie valoarea "0".– Rândul 6.9 "Contribuție de asigurări sociale aferentă sumelor încasate de personalul medico- sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor" - se completează cu CAS datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra venitului brut încasat de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, numai pentru tipul de asigurat "33" din anexa nr. 3 - Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin. Pentru tipul de asigurat "34" se va înscrie valoarea "0".– Rândul 6.10 "Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor" - se completează cu sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, numai pentru tipul de asigurat "33" sau "34" din anexa nr. 3 - Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin.– Rândul 6.11 "Contribuție de asigurări sociale de sănătate aferentă sumelor încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor" - se completează cu CASS datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CASS asigurat asupra venitului brut încasat de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, numai pentru tipul de asigurați "33" sau "34" din anexa nr. 3 - Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin.– Rândul 7 "Justificarea venitului din altă perioadă decât cea de raportare (tip venit referitor la perioada = "A")" - se completează cu codul corespunzător prevăzut în nomenclatorul "N1 - justificări", de mai jos:
  Justificare venit din altă perioadăCod
  Hotărâre judecătorească/conform legii10
  Primă/Bonus de natură ocazională20
  Sume din profitul net30
  Primă/Bonus prevăzută prin contract colectiv de muncă și/sau prin contractual individual de muncă40
  Al 13-lea salariu50
  Restanțe de plată din perioadele anterioare60
  Altele 100
  – Rândul 8 "Total venit brut, din care:" - se completează, cu suma reprezentând venitul brut realizat, potrivit legii și care reprezintă suma totală a veniturilor din salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) - (4^1) din Codul fiscal. Venitul brut include și indemnizațiile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, sumele încasate de personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor. Pentru tipul de asigurat 35 din Anexa nr. 3 - Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin, se completează cu venitul din pensii, astfel cum este definit de art. 99 din Codul fiscal. Pentru tipul de asigurat 36 din Anexa nr. 3 - Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin, se completează cu valoarea tichetelor preschimbate de către persoanele fizice din prestarea activităților casnice.– Rândul 8.1."Prime, stimulente, alte sporuri, din care:" - se completează cu sumele reprezentând prime, stimulente și alte sporuri acordate de către angajator/plătitor, altele decât salariul de bază lunar brut, inclusiv cu contravaloarea tichetelor de activități casnice, acordate de angajatori propriilor angajați sub formă de primă sau bonus, astfel cum este reglementat în Legea nr. 111/2022.– Rândul 8.1.1."Contravaloarea tichetelor de activități casnice acordate angajaților, potrivit Legii nr. 111/2022" - se completează cu valoarea tichetelor de activități casnice acordate salariaților potrivit Legii nr. 111/2022.– Rândul 8.2."Venituri asimilate salariilor, din care:" - se completează cu sumele reprezentând venituri asimilate salariilor.– Rândul 8.2.1. "Indemnizații de delegare impozabile" - se completează cu sumele reprezentând indemnizații de delegare impozabile, respectiv cu partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit în Codului fiscal.– Rândul 8.2.2. "Indemnizații de detașare impozabile" - se completează cu sumele reprezentând indemnizații de detașare impozabile, respectiv cu partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit în Codul fiscal.– Rândul 8.2.3. "Indemnizații specifice detașării transnaționale impozabile" - se completează cu sumele reprezentând indemnizații specific detașării transnaționale impozabile, respectiv cu partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit în Codul fiscal.– Rândul 8.2.4. "Prestații suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările ulterioare, impozabile conform art. 76 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal" - se completează cu sumele reprezentând prestații suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările ulterioare, precum și prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, respectiv cu partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit în Codul fiscal.– Rândul 8.2.5."Prestații suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. k) din Codul fiscal, impozabile, conform art. 76 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal" - se completează cu sumele reprezentând prestații suplimentare conform art. 76 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. k), pentru partea care depășește limitele prevăzute la alin. (4^1) lit. a) din Codul fiscal.– Rândul 8.2.6. "Indemnizație de neconcurență" - se completează cu suma reprezentând indemnizația de neconcurență, astfel cum este prevăzută în contractual individual de muncă.– Rândul 8.3. "Avantaje în bani și în natură, din care" - se completează cu totalul avantajelor impozabile, în bani sau în natură, primite de persoana fizică în legătură cu o activitate dependentă, precum și cu avantajele primite de la terți ca urmare a unei relații contractuale între părți. Fac excepție avantajele neimpozabile prevăzute la art. 76 alin. (4) din Codul fiscal.– Rândul 8.3.1. "Contravaloarea tichetelor de masă, acordate potrivit legii" - se completează cu valoarea tichetelor de masă, acordate salariaților potrivit legii, la funcția de bază.– Rândul 8.3.1.1. "Contravaloarea tichetelor de creșă, acordate potrivit legii" - se completează cu valoarea tichetelor de creșă, acordate salariaților potrivit legii. Rândul 8.3.1.2. "Contravaloarea tichetelor cadou, acordate potrivit legii" - se completează cu valoarea tichetelor cadou, acordate salariaților potrivit legii. Rândul 8.3.1.3. "Contravaloarea tichetelor culturale, acordate potrivit legii" - se completează cu valoarea tichetelor culturale, acordate salariaților potrivit legii. Rândul 8.3.1.4. "Contravaloarea voucherelor de vacanță, acordate potrivit legii" - se completează cu valoarea voucherelor de vacanță, acordate salariaților potrivit legii.– Rândul 8.3.2. "Avantaje primite de la terți ca urmare a unei relații contractuale între părți" - se completează cu sumele reprezentând avantajele impozabile, în bani sau în natură, primite de salariați de la terți ca urmare a unei relații contractuale între părți, cu excepția avantajelor neimpozabile prevăzute la art. 76 alin. (4) și, după caz, alin. (4^1) din Codul fiscal.– Rândul 8.3.3. "Primele de asigurare, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament plătite de către suportator pentru angajații proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii și asimilate salariilor, la momentul plății acestora, altele decât cele obligatorii și cele care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 76 alin. (4^1) lit. f) din Codul fiscal" - se completează cu sumele reprezentând prime de asigurare, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament plătite de către suportator pentru angajații proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii și asimilate salariilor, la momentul plății acestora, altele decât cele obligatorii (art. 76 alin. (3) lit. g).– Rândul 8.3.4. "Orice alte sume sau avantaje în bani sau în natură impozabile" - se completează cu orice alte sume impozabile primite de salariați ca urmare a desfășurării unei activități dependente, altele decât cele detaliate la rândurile 8.3.1. - 8.3.3. din Anexa 1.2. Asigurat, Secțiunea E3, la ordin.– Rândul 8.4. "Venituri neimpozabile conform art. 76 alin. (4) din Codul fiscal" - se completează cu totalul veniturilor din salarii și asimilate salariilor neimpozabile,menționate expres la punctele pct. 8.4.1 - 8.4.9.– Rândul 8.4.1. "Cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, conform art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal" - se completează cu sumele reprezentând contravaloarea cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, conform art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal.– Rândul 8.4.2. "Ajutoare de natura celor prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal"- se completează cu sumele reprezentând contravaloarea ajutoarelor de natura celor prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal.– Rândul 8.4.3. "Indemnizații de delegare neimpozabile, conform art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal" - se completează cu sumele reprezentând indemnizații de delegare care sunt acordate în limita plafonului neimpozabil prevăzut la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal.– Rândul 8.4.4. "Indemnizații de detașare neimpozabile, conform art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal" - se completează cu sumele reprezentând indemnizații de detașare care sunt acordate în limita plafonului neimpozabil prevăzut la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal.– Rândul 8.4.5. "Indemnizații specifice detașării transnaționale neimpozabile, conform art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal" - se completează cu sumele reprezentând indemnizații specifice detașării transnaționale care sunt acordate în limita plafonului neimpozabil prevăzut la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal.– Rândul 8.4.6. "Prestații suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate neimpozabile, conform art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal"- se completează cu suma reprezentând prestații suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările ulterioare, în limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. k) din Codul fiscal.– Rândul 8.4.7 "Indemnizații și orice alte sume de aceeași natură, neimpozabile conform art. 76 alin. (4) lit. j) din Codul fiscal" - se completează cu sumele reprezentând indemnizații și orice alte sume de aceeași natură, neimpozabile conform art. 76 alin. (4) lit. j) din Codul fiscal.– Rândul 8.4.8. "Avantajele sub forma dreptului la stock options plan, acordate de persoanele juridice angajaților, administratorilor și/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate acestora, cu titlu gratuit sau la un preț preferențial la momentul exercitării acestora, conform art. 76 alin. (4) lit. r) din Codul fiscal" - se completează cu valoarea avantajelor. Valoarea avantajelor se determină la momentul exercitării opțiunilor și reprezintă diferența dintre prețul de achiziție/valoarea zero, pentru cele acordate cu titlu gratuit și valoarea de piață a titlurilor de participare la momentul exercitării acestora.– Rândul 8.4.9. "Diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite, conform art. 76 alin. (4) lit. s) din Codul fiscal" - se înscrie suma reprezentând diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite, conform art. 76 alin. (4) lit. s) din Codul fiscal.– Rândul 8.5. "Venituri neimpozabile, conform art. 76 alin. (4^1) din Codul fiscal" - se completează cu totalul veniturilor din salarii și asimilate salariilor neimpozabile, menționate expres la punctele pct. 8.5.1 - 8.5.8.– Rândul 8.5.1 "Prestații suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate neimpozabile, conform art. 76 alin. (4^1) lit. a) din Codul fiscal" - se completează cu suma reprezentând prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. k), în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, conform art. 76 alin. (4^1) lit. a) din Codul fiscal.– Rândul 8.5.2 "Contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, conform art. 76 alin. (4^1) lit. b) din Codul fiscal" - se completează cu suma reprezentând contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cea prevăzută la alin. (4) lit. c), astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislația în vigoare. La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înțelege hrana preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaților care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislația în vigoare;– Rândul 8.5.3 "Cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, conform art. 76 alin. (4^1) lit. c) din Codul fiscal" - se completează cu suma reprezentând cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană, în condițiile prevăzute la art. 76 alin. (4^1) lit. c) din Codul fiscal.– Rândul 8.5.4. "Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, conform art. 76 alin. (4^1) lit. d) din Codul fiscal" - se completează cu sumele acordate de angajator salariatului în luna de raportare pentru decontarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, astfel cum este prevăzut în contractul individual de muncă sau în regulamentul intern.– Rândul 8.5.5. "Contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și contribuțiile la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană, conform art. 76 alin. (4^1) lit. e) din Codul fiscal" - se completează cu suma reprezentând valoarea contribuției la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și contribuțiile la scheme de pensii facultative suportate de angajator pentru angajatul propriu, în limita a 400 euro anual, în luna pentru care se plătesc drepturile salariale. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cursul leu/euro comunicat de Banca Națională a României, în vigoare în ultima zi a lunii pentru care se plătesc drepturile salariale.– Rândul 8.5.6. "Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană, conform art. 76 alin. (4^1) lit. f) din Codul fiscal" - se completează cu valoarea primelor de asigurare voluntară de sănătate, precum și cu valoarea serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajatul propriu, acordată în luna de raportare, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în euro este cursul leu/euro comunicat de Banca Națională a României, în vigoare în ultima zi a lunii pentru care se plătesc drepturile salariale.– Rândul 8.5.7 "Sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă, conform art. 76 alin. (4^1) lit. g) din Codul fiscal" - se completează cu sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă, conform art. 76 alin. (4^1) lit. g) din Codul fiscal.– Rândul 8.5.8. "Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual, conform art. 76 alin. (4^1) lit. h) din Codul fiscal" - se completează cu contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum și contravaloarea abonamentelor, oferite de același furnizor care acționează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât și drepturi de a utiliza facilitățile sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană.– Rândul 9 "Contribuții sociale obligatorii" - se completează, după caz, cu suma reprezentând contribuții sociale obligatorii, reținute la sursă, potrivit legii.– Rândul 10 "Contravaloarea tichetelor de masă, restituite potrivit legii" - se completează cu contravaloarea tichetelor de masă, restituite, potrivit legii.– Rândul 10.1. "Contravaloarea voucherelor de vacanță, restituite potrivit legii" - se completează cu contravaloarea vouchere de vacanță, restituite, potrivit legii.– Rândul 11 "Venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal" - se completează cu veniturile din salarii și asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 1 lit. b) din Codul fiscal.– Rândul 12 "Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal" - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, prevăzute la art. 60 pct. 1 lit. b) din Codul fiscal.– Rândul 13 "Venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal" - se completează cu veniturile din salarii și asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 2 din Codul fiscal.– Rândul 14 "Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal" - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, prevăzute la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal.– Rândul 15 "Venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal"- se completează cu veniturile din salarii și asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 3 din Codul fiscal.– Rândul 16 "Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal" - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și inovare, prevăzute la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal.– Rândul 17 "Venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal" - se completează cu venitul total din salarii și asimilat salariului scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.– Rândul 18 "Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal" - se completează cu totalul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizat de salariații din domeniul construcțiilor , pentru care se aplică scutirea de la plată.– Rândul 19 "Venit scutit conform art. 60 pct. 7 din Codul fiscal" - se completează cu venitul total din salarii și asimilat salariului scutit conform art. 60 pct. 7 din Codul fiscal.– Rândul 20 "Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 7 din Codul fiscal" - se completează cu totalul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de salariații din sectorul agricol și industrie alimentară, pentru care se aplică scutirea de la plată.– Rândul 21 "Venit scutit conform art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare" - se completează cu venitul scutit din arendă, realizat de membrii cooperativelor agricole, în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperative de la membrii cooperatori, potrivit art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 22 "Impozit aferent venit scutit conform art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare" - se completează cu impozitul pe arendă scutit, potrivit art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004,cu modificările și completările ulterioare.– Rândul 23 "Număr persoane aflate în întreținere" - se completează cu numărul persoanelor aflate în întreținere, conform pozițiilor corespunzătoare de la secțiunea "E.1. Veniturile din salarii obținute la funcția de bază", doar dacă rândul 3 "Funcție de bază" este completat cu valoarea "1 - da".– Rândul 24 "Deducere personală, din care:" - se completează conform pozițiilor corespunzătoare de la secțiunea "E.1. Veniturile din salarii obținute la funcția de bază", doar dacă rândul 3 "Funcție de bază" este completat cu valoarea "1 - da".– Rândul 24.1 "Deducere personală de bază" - se completează conform pozițiilor corespunzătoare de la secțiunea "E.1. Veniturile din salarii obținute la funcția de bază", doar dacă rândul 3 "Funcție de bază" este completat cu valoarea "1 - da".– Rândul 24.2 "Deducere personală suplimentară, din care:" - se completează conform pozițiilor corespunzătoare de la secțiunea "E.1. Veniturile din salarii obținute la funcția de bază", doar dacă rândul 3 "Funcție de bază" este completat cu valoarea "1 - da".– Rândul 24.2.1 "Deducere personală suplimentară acordată potrivit art. 77 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal" - se completează conform pozițiilor corespunzătoare de la secțiunea "E.1. Veniturile din salarii obținute la funcția de bază", doar dacă rândul 3 "Funcție de bază" este completat cu valoarea "1 - da".– Rândul 24.2.2 "Deducere personală suplimentară acordată potrivit art. 77 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal" - se completează conform pozițiilor corespunzătoare de la secțiunea "E.1. Veniturile din salarii obținute la funcția de bază", doar dacă rândul 3 "Funcție de bază" este completat cu valoarea "1 - da".– Rândul 25 "Alte deduceri" - se completează conform pozițiilor corespunzătoare de la secțiunea "E.1. Veniturile din salarii obținute la funcția de bază", doar dacă rândul 3 "Funcție de bază" este completat cu valoarea "1 - da".– Rândul 26 "Venit bază de calcul al impozitului" - se completează, după caz, conform secțiunii "E.1. Venituri din salarii obținute la funcția de bază", "E.2. Alte venituri din salarii" sau potrivit dispozițiilor legale în vigoare, pentru celelalte categorii de venituri. Pentru Tipul de asigurat "35" din Anexa 3, venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare reglementată în Codul fiscal și, după caz, a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit aceluiași act normativ.– Rândul 27 "Impozit reținut" - se completează, după caz, conform secțiunii "E.1. Venituri din salarii obținute la funcția de bază", "E.2. Alte venituri din salarii" sau potrivit dispozițiilor legale în vigoare, pentru celelalte categorii de venituri. Pentru Tipul de asigurat "35" din Anexa 3, respectiv pensionar, se completează cu impozitul aferent veniturilor din pensii, reținut la sursă, după caz.– Rândul 28 "Suma încasată" - se completează cu suma încasată efectiv de către angajat, la care se adaugă, după caz, sumele reprezentând debite, pe care angajatorul le reține și le virează în numele acestuia (popriri, pensie alimentară, etc). Pentru Tipul de asigurat "35" din Anexa 3, respectiv pensionar, se completează cu venitul net din pensii.
  Notă: Pentru încadrarea în scutirea prevăzută la art. 60 pct. 5 lit. c) sau la pct. 7 lit. c), la stabilirea venitului brut lunar din salarii și asimilate salariilor se ia în calcul suma de la rd. 8 din această secțiune.
  E.4. Destinația sumelor pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând până la 3,5% din impozit Se completează în situația în care contribuabilii optează pentru calcularea, reținerea și plata, de către angajator sau plătitorul de venituri, după caz, pentru acordarea de burse private sau a sumei distribuite reprezentând până la 3,5 % din impozitul datorat, potrivit legii, pentru susținerea unei/unor entități nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii. Tabelul de la lit. a) se completează în situația acordării de burse private, astfel: Coloana "CNP beneficiar" - se completează cu CNP-ul persoanei fizice care este beneficiar al bursei private. Coloana "Contract nr./data" - se completează cu numărul și data contractului/contractelor privind acordarea bursei/burselor private. Coloana "Cota distribuită"- se completează cu cota distribuită pe fiecare beneficiar de bursă privată. Coloana "Suma"- se completează cu suma care se virează de către angajator/plătitorul de venit pentru acordarea de burse private. Tabelul de la lit. b) se completează în situația susținerii unei/unor entități nonprofit/unități de cult, reprezentând până la 3,5% din impozit. Coloana "Denumire entitate nonprofit/unitate de cult"- se completează cu denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult. Coloana "Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult"- se completează cu codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult. Coloana "Cota distribuită"- se completează cu cota distribuită. Coloana "Suma distribuită"- se completează cu suma distribuită care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul fiecărei entității nonprofit/unității de cult. Tabelul de la lit. c) se completează cu totalul sumelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult până la 3,5% din impozit. Coloana "Total cotă distribuită"- se completează cu suma cotelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând până la 3,5% din impozit, înscrise în tabelele de la litera a) și b). Coloana "Total sumă distribuită"- se completează cu totalul sumelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând până 3,5% din impozit, înscrise în tabelele de la litera a) și b). ATENȚIE: Totalul cotelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult, nu trebuie să depășească cota de 3,5%. Notă: Persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj sau decontate din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, după caz, potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.
   +  Anexa nr. 7
  Caracteristici de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare
  a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,
  impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"
  Denumirea formularului: Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate Format: A4/t2 Caracteristici de editare: Se utilizează echipament informatic pentru completare și editare. Se utilizează la declararea contribuțiilor sociale obligatorii și impozitului pe venit, calculate și reținute de angajator și de entitățile asimilate acestuia. Se întocmește de angajator și de entitățile asimilate acestuia. Circulă în format electronic, la organul fiscal competent. Se arhivează la organul fiscal competent.
  -----