DECIZIE nr. 5 din 22 noiembrie 2023privind organizarea alegerilor organelor de conducere și de control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Farmaciștilor din România, ale membrilor comisiilor de disciplină, precum și de aprobare a Regulamentului electoral de organizare și desfășurare a alegerilor
EMITENT
  • COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1121 din 13 decembrie 2023    În temeiul art. 613 și 648 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 89 și 97 din anexa nr. 1 la Decizia Adunării generale naționale a Colegiului Farmaciștilor din România nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciștilor din România și a Codului deontologic al farmacistului,Consiliul național al Colegiului Farmaciștilor din România decide:  +  Articolul 1Se aprobă organizarea alegerilor pentru desemnarea:a) membrilor consiliilor colegiilor teritoriale ale Colegiului Farmaciștilor din România și ai birourilor consiliilor colegiilor teritoriale;b) reprezentanților în Adunarea generală națională a Colegiului Farmaciștilor din România;c) membrilor comisiilor de cenzori;d) membrilor comisiilor de disciplină;e) membrilor birourilor consiliilor colegiilor teritoriale și ai Biroului executiv al Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România.  +  Articolul 2(1) Datele în care se organizează votarea, precum și numărul de zile se vor stabili de către consiliul fiecărui colegiu teritorial, în perioada 12.02.2024-18.02.2024, respectiv în perioada 26.02.2024-3.03.2024, dacă la prima convocare de alegeri nu se întrunește condiția de cvorum.(2) Candidaturile se depun începând cu data de 1.02.2024 și se finalizează cu 3 zile înainte de ziua votării. Termenul de 3 zile este un termen pe zile pline, respectiv nu se iau în calcul ziua în care s-a finalizat procesul de depunere a candidaturilor și ziua în care se organizează votarea.  +  Articolul 3(1) În vederea organizării și asigurării desfășurării alegerilor, potrivit prevederilor Regulamentului electoral de organizare și desfășurare a alegerilor, la nivelul fiecărui colegiu teritorial se vor aproba, prin decizia consiliului colegiului teritorial, o comisie electorală formată dintr-un număr de minimum 3 membri și un număr de 3 membri supleanți.(2) La nivelul Colegiului Farmaciștilor din România se înființează Comisia Electorală Centrală formată din următorii 3 membri, după cum urmează:a) Drăgănescu Doina;b) Tăerel Adriana;c) Vasilescu Ana.  +  Articolul 4Membrii comisiilor electorale organizate la nivel teritorial, respectiv membrii Comisiei Electorale Centrale, inclusiv membrii supleanți, nu pot depune candidaturi pentru niciunul dintre mandatele pentru care sunt organizate alegerile.  +  Articolul 5(1) În cazul vacantării unui loc din comisia electorală organizată la nivelul colegiului teritorial sau al Comisiei Electorale Centrale, locul vacant este ocupat de către unul dintre membrii supleanți prin tragere la sorți. Tragerea la sorți este organizată de către membrii comisiei electorale.(2) Se aprobă următorii membri supleanți ai Comisiei Electorale Centrale:a) Pană Marian;b) Crupariu Anca;c) Soroceanu Valentina.  +  Articolul 6Biroul consiliului colegiului teritorial poate aproba o indemnizație a membrilor comisiei electorale, iar Biroul executiv al Consiliului național al Colegiului Farmaciștilor din România aprobă indemnizația membrilor Comisiei Electorale Centrale.  +  Articolul 7Alegerile se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului electoral de organizare și desfășurare a alegerilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 8Pe toată perioada desfășurării alegerilor, începând cu data depunerii candidaturilor și până la emiterea și comunicarea mandatelor comisiilor teritoriale, Comisia Electorală Centrală va permite prezența ca observatori a persoanelor desemnate în acest sens de către Ministerul Sănătății.  +  Articolul 9Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Colegiului Farmaciștilor din România,
    Dumitru Lupuliasa
    București, 22 noiembrie 2023.Nr. 5.  +  ANEXĂREGULAMENT ELECTORALde organizare și desfășurare a alegerilor