METODOLOGIE din 6 decembrie 2023privind depășirea efectivelor formațiunilor de antepreșcolari, preșcolari sau elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1122 din 13 decembrie 2023    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 6.756 din 6 decembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.122 din 13 decembrie 2023.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat organizarea și funcționarea formațiunilor de studiu cu mai mult de 2 beneficiari peste efectivul maxim prevăzut la art. 23 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2La nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat, formațiunile de studiu se constituie în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) și (2) și ale art. 248 alin. (16) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul II Aprobarea depășirii sau diminuării efectivelor formațiunilor de antepreșcolari, preșcolari sau elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu cel mult 2 beneficiari de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București  +  Articolul 3(1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot solicita inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, denumite în continuare ISJ/ISMB, în situații excepționale, în baza unei justificări a consiliului de administrație, suplimentarea cu cel mult 2 beneficiari peste efectivul maxim sau, după caz, diminuarea cu cel mult 2 beneficiari sub efectivul minim prevăzut de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(2) Constituie situații excepționale, pentru care se poate aproba funcționarea formațiunilor de studiu cu efective mai mari față de cele prevăzute în Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, următoarele:a) revenirea din străinătate a elevilor/preșcolarilor în circumscripția unei unități de învățământ în care efectivele la clasă/grupă sunt la nivelul maxim și nu se pot reorganiza colectivele de elevi/preșcolari în timpul anului școlar;b) transferul elevilor/preșcolarilor ca urmare a schimbării domiciliului părinților în circumscripția unei unități de învățământ în care efectivele la clasă/grupă sunt la nivelul maxim și nu se pot reorganiza colectivele de elevi/preșcolari în timpul anului școlar;c) lipsa resursei umane necesare pentru suplimentarea planului de școlarizare;d) asigurarea dreptului la educație copiilor/elevilor care nu pot dovedi cu documente existența domiciliului;e) alte situații care nu pot fi soluționate prin încadrarea în numărul maxim de beneficiari prevăzut de Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.(3) Consiliul de administrație al ISJ/ISMB aprobă sau respinge solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat, în urma analizei documentației transmise de către acestea, precum și a motivării solicitărilor.  +  Articolul 4(1) Documentația transmisă de conducerea unităților de învățământ către ISJ/ISMB conține: a) cererea formulată de unitatea de învățământ;b) hotărârea consiliului de administrație;c) procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație;d) descrierea completă a situației, argumentarea că aceasta reprezintă o situație excepțională și că aprobarea acesteia nu va genera nicio formă de segregare școlară pe criteriile prevăzute la art. 79 alin. (3) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;e) date referitoare la numărul de grupe/clase existente aferente anului de studiu pentru care se realizează solicitarea, numărul de copii/elevi existenți în fiecare grupă/clasă, în conformitate cu informațiile înregistrate în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), și capacitatea fiecărei săli de grupă/clasă;f) cererea motivată a părintelui/reprezentantului legal, dacă aceasta este baza solicitării unității de învățământ. (2) În situația aprobării unor suplimentări, conform alin. (1), ISJ/ISMB au/are obligația de a informa autoritatea publică locală în vederea asigurării finanțării. (3) În termen de 5 zile de la aprobare, la nivelul ISJ/ISMB se operează modificările în SIIIR.(4) Situațiile în care ISJ/ISMB constată că la nivelul unității de învățământ există grupe/clase paralele care permit cuprinderea copiilor/elevilor pentru care s-a făcut solicitarea în cadrul acestora în limita maximă prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, nu vor fi considerate excepționale, pentru care să fie nevoie de aprobare a ISJ/ISMB în condițiile prezentei metodologii.(5) Fac excepție de la prevederile alin. (4) grupele/clasele paralele care se regăsesc în unitatea de învățământ cu personalitate juridică și în structurile arondate acesteia ori în două sau mai multe structuri, în cazul unităților de învățământ cu personalitate juridică din mediul rural, respectiv în cazul unităților de învățământ cu personalitate juridică din mediul urban unice la nivel de localitate.  +  Capitolul III Aprobarea de către Ministerul Educației a depășirii limitelor maxime aprobate de către ISJ/ISMB pentru formațiunile de antepreșcolari, preșcolari sau elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  +  Articolul 5Ministerul Educației poate aproba funcționarea formațiunilor de studiu cu efective mai mari față de cele aprobate de către ISJ/ISMB, astfel:a) pentru educația timpurie, nivel antepreșcolar: (i) grupa mică, mai mult de 11;(ii) grupa mijlocie, mai mult de 17;(iii) grupa mare, mai mult de 22;b) pentru educația timpurie, nivel preșcolar, mai mult de 22;c) pentru învățământul primar, mai mult de 24;d) pentru învățământul gimnazial, mai mult de 28;e) pentru învățământul sportiv și de artă, mai mult de 26;f) pentru învățământul liceal, inclusiv dual, mai mult de 28;g) pentru învățământul postliceal, mai mult de 30;h) pentru învățământul special:(i) antepreșcolari cu sprijin de nivel I-II, mai mult de 9;(ii) beneficiari primari cu sprijin special de nivel I-II, mai mult de 10;(iii) antepreșcolari cu deficiențe grave de dezvoltare și preșcolari cu sprijin special de nivel III-IV, mai mult de 7;(iv) beneficiari primari cu sprijin special de nivel III-IV, mai mult de 8;i) pentru învățământul tehnologic special pentru elevi cu deficiențe ușoare și/sau moderate, mai mult de 14.  +  Articolul 6(1) Pentru situațiile excepționale prevăzute la art. 3 alin. (2) în care unitățile de învățământ preuniversitar de stat solicită ISJ/ISMB aprobarea funcționării grupelor/claselor cu efective în conformitate cu prevederile art. 5, având la bază documentația prevăzută la art. 4 alin. (1), ISJ/ISMB transmit/ transmite Ministerului Educației o solicitare în care se precizează pentru fiecare situație numărul de locuri solicitate peste efectivele prevăzute la art. 5, însoțită de: a) o notă de fundamentare care să cuprindă:(i) descrierea detaliată a fiecărei situații și argumentarea că fiecare dintre aceste situații reprezintă o situație excepțională și că aprobarea acestora nu va genera nicio formă de segregare școlară pe criteriile prevăzute la art. 79 alin. (3) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;(ii) pentru fiecare situație, date referitoare la numărul de grupe/clase existente, aferente anului de studiu pentru care se realizează solicitarea, numărul de copii/elevi existenți în fiecare grupă/clasă, în conformitate cu informațiile înregistrate în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), numărul de locuri solicitate peste efectivele prevăzute la art. 5 și capacitatea fiecărei săli de grupă/clasă;b) procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație al ISJ/ISMB în cadrul căreia au fost analizate situațiile respective.(2) La ședința consiliului de administrație al ISJ/ISMB în cadrul căreia sunt analizate situațiile excepționale în care unitățile de învățământ preuniversitar de stat solicită ISJ/ISMB aprobarea funcționării grupelor/claselor cu efective în conformitate cu prevederile art. 5, având la bază documentația prevăzută la art. 4 alin. (1), sunt invitați, obligatoriu, cu statut de observatori:– reprezentanți ai federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar (care au membri în unitatea respectivă);– un reprezentant al structurilor asociative reprezentative ale părinților din învățământul preuniversitar (care au membri în unitatea respectivă) sau un reprezentant al consiliului reprezentativ al părinților din unitatea respectivă;– un reprezentant al consiliului județean/consiliului municipiului București al elevilor.(3) Direcția de resort din cadrul Ministerului Educației analizează solicitările de suplimentare, comparativ cu datele înregistrate în SIIIR, și comunică ISJ/ISMB aprobarea/respingerea solicitării, cu avizul secretarului de stat care are în coordonare învățământul preuniversitar.(4) În situația în care se constată că prin aprobarea solicitării se depășește cifra de școlarizare aprobată, Ministerul Educației comunică ISJ/ISMB și suplimentarea corespunzătoare a cifrei de școlarizare.(5) Pentru situațiile de suplimentare aprobate, ISJ/ISMB are obligația de a informa autoritatea publică locală în vederea asigurării finanțării și de a opera respectivele suplimentări în SIIIR.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 7Pentru grupele/clasele în funcțiune în anul școlar 2023-2024, efectivele de copii/elevi la grupă/clasă se stabilesc în baza legislației valabile la momentul constituirii grupelor/claselor respective, până la finalizarea nivelului de învățământ.  +  Articolul 8Prevederile prezentei metodologii se aplică începând cu anul școlar 2024-2025, gradual, pentru grupele/clasele de început de nivel de învățământ.  +  Articolul 9În cuprinsul prezentei metodologii, începând cu data reorganizării inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, denumirea de „inspectorat școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISJ/ISMB)“ se înlocuiește cu denumirea „direcție județeană de învățământ preuniversitar/Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar (DJIP/DMBIP)“.-----