HOTĂRÂRE nr. 361 din 12 iunie 1964privind organizarea excursiilor, taberelor şcolare şi a coloniilor de preşcolari în anul 1964
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 28 din 15 iunie 1964  Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române hotărăşte:1. Ministerul Învăţămîntului împreună cu comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, în colaborare cu Uniunea Tineretului Muncitor, vor organiza cu elevii, în anul 1964, excursii, tabere şcolare şi colonii de preşcolari.2. În excursii, tabere şi colonii vor fi trimişi, în limita planului stabilit de Ministerul Învăţămîntului, elevi din şcoli de cultura generală, şcoli pedagogice, şcoli de arta, şcoli speciale, şcoli profesionale, şcoli tehnice agricole, precum şi copii din grădiniţe de copii.3. În excursii şi tabere, elevii vor fi însoţiţi de cîte un profesor sau un invatator la o grupa de minimum 20 de elevi. Unul dintre insotitori va fi numit conducător al excursiei. Grupele de excursionisti cu efective de peste 100 elevi vor fi însoţite şi de un asistent medical iar cele cu efective de peste 200 elevi vor fi însoţite şi de un medic.În colonie, copiii vor fi însoţiţi de personalul gradinitei de copii.4. Cu elevii se pot organiza excursii locale, regionale şi interregionale, după cum urmează: a) excursiile locale au durata de 1-2 zile, şi se organizează sub forma drumetiei (excursie facuta mergind pe jos) în timpul vacantelor şcolare, precum şi în timpul anului şcolar, la sfîrşit de saptamina. Aceste excursii se organizează sub conducerea profesorilor, învăţătorilor sau instructorilor de pionieri ajutaţi de părinţii elevilor, şi vor cuprinde, pe cît posibil, totalitatea elevilor din şcolile de toate gradele; b) excursiile regionale au durata de 3-5 zile, şi se desfăşoară în cadrul regiunii; c) excursiile interregionale au durata de 5-10 zile;Excursiile regionale şi interregionale se desfăşoară în timpul vacantelor şcolare. La stabilirea duratei şi a itinerarului, se va avea în vedere vîrsta elevilor, posibilităţile fizice, precum şi preocuparile lor. În itinerar vor fi prevăzute 1-2 zile de drumetie în locurile cele mai pitoresti; d) excursiile de studiu, se organizează cu elevii şcolilor tehnice, numai pentru disciplinele care au înscrise în planurile şi programele de învăţămînt astfel de activităţi şi sînt conduse de profesorul care preda disciplina respectiva. Durata acestor excursii este de cel mult 7 zile anual pentru o clasa de elevi.5. Tabere şcolare şi colonii de preşcolari se organizează în perioada vacantelor şcolare. Pot fi organizate: a) tabere de odihnă, cu durata de 14-21 zile, pentru elevii care au nevoie de cura de aer sau heliomarina pentru fortificarea organismului, pe baza avizului medical; b) tabere de odihnă şi instruire pentru activul U.T.M. şi pionieresc din şcoli, cu durata de 14-21 zile; c) tabere de pregătire sportiva, cu durata de 18 zile, pentru elevii care obţin rezultate deosebite în activitatea de cultura fizica şi sport; d) tabere internaţionale, cu durata pînă la 30 de zile, la care vor participa pe lîngă elevi din alte tari şi elevi din Republica Populara Română. Pe cît posibil, elevii din alte tari vor fi primiţi în aceste tabere pe bază de reciprocitate; e) colonii de preşcolari din grădiniţele de copii, cu durata de 21 zile, pentru copiii care au nevoie de cura de aer sau heliomarina, pe baza avizului medical.Taberele şi coloniile se organizează în zone de munte şi pe litoral, în localuri anume amenajate şi în internate şcolare. Taberele de pe litoral şi taberele sportive pot funcţiona şi în corturi.Pe cît posibil, elevii din şcolile de 8 ani nu vor fi cuprinşi în aceleaşi tabere de odihnă cu elevii şcolilor medii şi profesionale.6. Sumele necesare pentru organizarea excursiilor locale şi regionale se suporta integral de părinţii elevilor participanţi şi se gestionează prin comitetele de părinţi.7. Cheltuielile necesare pentru organizarea excursiilor de studiu se suporta integral de la buget, în limita fondurilor prevăzute în acest scop în planurile de cheltuieli ale unităţilor şcolare.8. Finanţarea excursiilor interregionale, a coloniilor şi taberelor se face pe principiul mijloacelor speciale extrabugetare, potrivit prevederilor Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 1674/1960, privind constituirea şi folosirea mijloacelor speciale extrabugetare.Sursele de finanţare sînt următoarele:- contribuţia părinţilor, a gospodariilor agricole colective şi a altor organizaţii cooperatiste sau obşteşti;- alocaţiile legale de hrana ale gradinitelor cu orar normal pentru copiii trimişi în colonii, pe durata acestora;- donaţii de la bugetul de stat, în limita sumelor ce se vor aproba anual prin buget.9. Pentru participarea la excursii interregionale, tabere de odihnă sau colonii, părinţii elevilor şi copiilor vor plati contribuţiile prevăzute în anexa nr. 1.Sînt scutiţi de plată contribuţiei elevii trimişi în tabere de odihnă şi instruire pentru activul U.T.M. şi pionieresc, în tabere de pregătire sportiva şi în tabere internaţionale.10. Cheltuielile pentru organizarea excursiilor prevăzute la art. 4, lit. b, c şi d, a taberelor şi coloniilor, constau din transport, alocaţie de hrana şi cheltuieli diverse.Alocaţiile de hrana sînt următoarele:- 11 lei pe zi pentru excursiile regionale, interregionale şi de studiu, pentru taberele de odihnă, taberele de odihnă şi instruire pentru activul U.T.M. şi pionieresc şi pentru coloniile de preşcolari;- 16 lei pe zi pentru taberele de pregătire sportiva;- 21 lei pe zi pentru taberele internaţionale.Cheltuielile diverse nu pot depăşi 3 lei pe zi de elev la excursii şi 8 lei pe zi de elev sau copil la tabere şi colonii.11. Personalul didactic şi personalul medico-sanitar care însoţesc elevii în excursiile regionale, interregionale şi de studiu beneficiază de drepturile de deplasare prevăzute de normele legale. Aceste drepturi se vor suporta astfel:- din bugetele sfaturilor populare, pentru cei care însoţesc elevii în excursiile regionale;- din mijloacele speciale extrabugetare realizate din excursiile interregionale, pentru cei care însoţesc elevii în aceste excursii;- din planurile de cheltuieli ale şcolilor tehnice, pentru cadrele didactice care însoţesc elevii în excursiile de studiu.12. Personalul didactic şi personalul medico-sanitar care însoţesc elevii şi copiii în tabere şi colonii şi personalul administrativ-gospodăresc detaşat pe timpul funcţionarii taberelor şi coloniilor, primesc în mod gratuit transportul, cazarea, precum şi masa în limita alocaţiei de hrana stabilită pentru elevi. Personalul administrativ-gospodăresc angajat temporar primeşte în mod gratuit numai transportul şi cazarea.Personalul administrativ-gospodăresc angajat permanent sau temporar la tabere şi colonii, beneficiază pe perioada funcţionarii cantinei la tabere şi colonii, de prevederile Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 2562/1953 privind reglementarea drepturilor la hrana şi cazare pentru angajaţii care deservesc casele de odihnă şi sanatoriile balneare, preventoriile T.B.C., taberele de pionieri şi şcolari şi coloniile de copii.Personalul didactic, personalul medico-sanitar şi personalul administrativ-gospodăresc detaşat, precum şi personalul angajat permanent sau temporar la tabere şi colonii prevăzut la alineatul precedent, nu beneficiază de diurna sau indemnizaţie de detaşare.13. Personalul didactic şi personalul medico-sanitar care însoţesc copiii şi elevii în tabere şi colonii, primesc în afară drepturilor prevăzute la art. 12, următoarele indemnizaţii pentru fiecare serie de tabara sau colonie:
           
    -director educativ200lei
    -instructor superior de pionieri150lei
    -medic150lei
    -instructor de detasament, profesor de muzica, profesor de educatie fizica100lei
    -asistent medical100lei
    -educatoare100lei
  14. Salariile personalului administrativ-gospodăresc angajat permanent la tabere, precum şi cheltuielile pentru reparaţii capitale şi investiţii centralizate la localuri de tabere şi colonii vor fi suportate din bugetele sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, în cadrul prevederilor bugetare.Toate drepturile cu caracter de remunerare a muncii, inclusiv indemnizaţiile prevăzute la art. 13, se vor elibera de bănci în limita fondului de salarii planificat sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta.Cheltuielile pentru hrana, pentru întreţinere, reparaţii curente şi inzestrare la tabere, colonii şi baze turistice şi pentru mijloacele de transport necesare aprovizionarii cu alimente, precum şi salariile personalului angajat temporar şi indemnizaţiile personalului prevăzut la art. 13, se suporta de către sfaturile populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta din planurile de cheltuieli speciale extrabugetare, prevăzute în anexa nr. 2.15. Pentru elevii, copiii, personalul didactic, personalul medico-sanitar şi personalul administrativ-gospodăresc, care se deplaseaza în excursii, tabere şi colonii, se acordă o reducere de 50% din tariful de călători al căilor ferate tren personal şi tren accelerat pentru clasa a II-a, al mijloacelor de transport ale întreprinderilor regionale de transport auto (I.R.T.A.) şi al Întreprinderii NAVROM, pe orice distanta şi indiferent de numărul participanţilor.16. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va asigura transportul elevilor în excursii, în tabere şi colonii, potrivit planului întocmit în comun de Ministerul Învăţămîntului şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor.17. Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta pot înfiinţa, cu avizul Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă şi Salarii, administraţii permanente, în vederea gospodăririi în tot timpul anului a localurilor anume amenajate pentru tabere şi colonii.18. În perioada vacantelor şcolare, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta vor înfiinţa în localităţile care prezintă un interes deosebit pentru organizarea excursiilor, baze turistice, folosind în acest scop localuri de şcoli, internate, localuri de tabere şi alte clădiri disponibile care întrunesc condiţiile igienico-sanitare. Bazele turistice vor fi amenajate pentru cazarea elevilor excursionisti, iar acolo unde sînt posibilităţi şi pentru asigurarea mesei.19. Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Forţelor Armate pot organiza, în condiţiile prezentei hotărîri, tabere şi excursii cu elevii din unităţile şcolare ce le aparţin, în limita prevederilor bugetare de care dispun. De asemenea Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum vor putea organiza excursii şi tabere, în condiţiile prezentei hotărîri, în limita prevederilor planurilor lor financiare anuale.20. Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale va putea organiza tabere şi excursii cu elevii din unităţile de învăţămînt special ce-i aparţin, în limita creditelor bugetare înscrise, în acest scop, în planul sau de cheltuieli.21. Punctul 8 din tabela anexa la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1674/1960 privind constituirea şi folosirea mijloacelor speciale extrabugetare se modifica potrivit anexei nr. 2.22. Ministerul Învăţămîntului în colaborare cu Uniunea Tineretului Muncitor, cu avizul Ministerului Finanţelor, Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale şi al Băncii de Stat a Republicii Populare Române va emite instrucţiuni de aplicare.PreşedinteleConsiliului de Miniştri,Ion Gheorghe Maurer  +  Anexa 1 Contribuţia părinţilor pentru trimiterea elevilorşi copiilor în excursii interregionale, taberede odihnă şi colonii
         
    Venituri nete cumulate ale parintilor rezultate din salarii tarifare si pensiiContributia
    1.Pina la 1.200 lei lunargratuit
    2.De la 1.201 lei pina la 1.400 lei lunar20% din totalul cheltuielilor necesare pentru un elev (copil)
    3.De la 1.401 lei pina la 1600 lei lunar40% din totalul cheltuielilor necesare pentru un elev (copil)
    4.De la 1.601 lei pina la 1.800 lei lunar60% din totalul cheltuielilor necesare pentru un elev (copil)
    5.De la 1.801 lei pina la 2.000 lei lunar80% din totalul cheltuielilor necesare pentru un elev (copil)
    6.Peste 2.000 lei lunarplata integrala a cheltuielilor necesare pentru un elev (copil)
  NOTĂ:-----Pentru elevii şi copii, fii ai membrilor gospodariilor agricole colective sau ai membrilor organizaţiilor cooperatiste meşteşugăreşti cuprinşi în acţiunea de trimitere în excursii interregionale, în tabere de odihnă sau în colonii prin unităţile şcolare, părinţii vor contribui cu 20% din totalul cheltuielilor necesare pentru un elev (copil). În cazul cînd gospodăriile agricole colective sau organizaţiile cooperatiste meşteşugăreşti solicita trimiterea unui număr de elevi sau copii în excursii interregionale, în tabere sau în colonii, unităţile trimitatoare vor suporta integral cheltuielile necesare.
   +  Anexa 2 Modificarea punctului 8 din tabela mijloacelor specialeextrabugetare, aprobate prin Hotărîrea Consiliuluide Miniştri nr. 1674/1960
         
    Denumirea mijlocului special extrabugetar si sursele de alimentareOrganele si unitatile la dispozitia carora se constituie mijloacele specialeCheltuielile care se pot face din aceste mijloace extrabugetare
    Veniturile excursiilor, taberelor scolare si coloniilor, constind din:Ministerul Invatamintului, sfaturile populare regionale si ale oraselor Bucuresti si Constanta, sfaturile populare raionale si orasenesti, precum si administratiile permanente de tabere.Pentru acoperirea cheltuielilor de organizare a excursiilor, taberelor scolare si coloniilor.
    - contributia parintilor;
    - contributia
    gospodariilor agricole colective, precum si a altor organizatii cooperatiste sau obstesti;
    - alocatiile legale de hrana ale gradinitelor cu orar normal pentru copiii trimisi in colonii, pe durata acestora;
    - dotatii de la buget.  
  -------