ORDIN nr. 1.930 din 23 noiembrie 2023privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 420/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală", a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1115 din 12 decembrie 2023    În temeiul prevederilor art. 121^1 alin. (5) și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 742.744 din 6.11.2023,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 420/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală“, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 6 aprilie 2023, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 2 - Procedura de notificare și periodicitatea de emitere a formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală“, la punctul 5, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:5. În vederea emiterii notificării, organul de inspecție fiscală efectuează următoarele activități:2. În anexa nr. 2 - Procedura de notificare și periodicitatea de emitere a formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală“, la punctul 5, literele a), c) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) conducătorul structurii din cadrul organului de inspecție fiscală cu atribuții în emiterea notificării de conformare nominalizează persoana/persoanele care procedează la întocmirea notificării pentru un anumit contribuabil/plătitor, în baza analizelor de risc primite de la structura de specialitate și/sau în baza analizelor proprii efectuate de organul de inspecție fiscală;..............................................................................................c) proiectul notificării se avizează de conducătorul structurii din cadrul organului de inspecție fiscală cu atribuții în emiterea notificării de conformare și se aprobă de conducătorul organului de inspecție fiscală;.............................................................................................f) persoana/persoanele care a/au întocmit notificarea va/vor analiza, după caz, informațiile primite de la contribuabil în legătură cu modalitatea de conformare ca urmare a notificării și va/vor propune, printr-un referat motivat, inițierea sau neinițierea acțiunii de inspecție fiscală sau a verificării documentare la contribuabilul/plătitorul notificat, după expirarea perioadei prevăzute de lege pentru conformare ca urmare a notificării.3. În anexa nr. 2 - Procedura de notificare și periodicitatea de emitere a formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală“, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:7. Notificările editate pe suport hârtie se emit în două exemplare, din care exemplarul 1, semnat de conducătorul organului de inspecție fiscală, va fi comunicat contribuabilului/ plătitorului, iar exemplarul 2, semnat de persoana/persoanele desemnată/desemnate pentru întocmire, avizat de conducătorul structurii din cadrul organului de inspecție fiscală cu atribuții în emiterea notificării de conformare și aprobat de conducătorul organului de inspecție fiscală, va fi arhivat în cadrul organului fiscal la dosarul fiscal al contribuabilului.4. În tot cuprinsul ordinului, sintagmele „conducătorul structurii de inspecție fiscală“ și, respectiv, „conducătorul activității de inspecție fiscală“ se modifică și se înlocuiesc cu sintagma „conducătorul organului de inspecție fiscală“.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Nicoleta-Mioara Cîrciumaru
    București, 23 noiembrie 2023.Nr. 1.930.-----