HOTĂRÂRE nr. 1.212 din 29 noiembrie 2023pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 7 decembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 15 februarie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1), (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) În aplicarea dispozițiilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, beneficiarii cuprind creditele de angajament și creditele bugetare aferente finanțării valorii totale a proiectelor proprii aprobate în cadrul Planului național de redresare și reziliență, denumit în continuare PNRR, pe titluri de clasificație distincte, respectiv titlul XII «Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR» și titlul XIII «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR», la articolele «Fonduri externe nerambursabile», «Fonduri din împrumut rambursabil», «Finanțare publică națională» și «Sume aferente TVA», codificate în mod corespunzător, în formularele destinate programelor de investiții, stabilite prin metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.(2) Creditele de angajament și creditele bugetare se cuprind în bugetele beneficiarilor instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv bugetele fondurilor speciale, potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, precum și în bugetul Ministerului Educației, respectiv în bugetele coordonatorilor de reforme și/sau investiții/ Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, potrivit dispozițiilor art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, și se aprobă pentru anul bugetar cu ocazia aprobării legilor bugetare anuale și a legilor de rectificare...................................................................................................(5) În formularul prevăzut la alin. (4) se cuprinde distinct finanțarea pentru beneficiarii finanțați în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Creditele de angajament și creditele bugetare aferente finanțării valorii totale a proiectelor proprii cuprinse în bugetele beneficiarilor prevăzuți la art. 10 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 se aprobă pentru anul bugetar curent potrivit dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Limitele admise pentru depășirile prevăzute la art. 24 alin. (1) și (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 se aprobă de către coordonatorul de reforme și/sau investiții, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.(2) Creditele de angajament destinate acoperirii depășirilor prevăzute la art. 24 alin. (1) și (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 se angajează din fondurile europene aferente asistenței financiare nerambursabile și rambursabile până la epuizarea cuantumului alocărilor, iar diferența rămasă se suportă din finanțarea publică națională.(3) Verificarea de către fiecare coordonator de reforme și/sau investiții a respectării prevederilor alin. (1) se face prin transformarea în euro a valorilor respective cumulate pentru contractele/deciziile/ordinele de finanțare încheiate, luându-se în considerare cursul InforEuro din luna în care s-a solicitat aprobarea limitelor admise pentru depășirile prevăzute la art. 24 alin. (1) și (1^1), respectiv cu încadrarea în limitele prevăzute la art. 24 alin. (1^5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 9 alin. (1) și (1^1), precum și la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 care au în implementare proiecte proprii finanțate din fonduri europene aferente PNRR, execuția bugetară se reflectă în bugetele acestora.(2) Coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv coordonatorul național notifică în scris beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, respectiv Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în calitate de furnizor al sistemului informatic de management și control al PNRR, cu privire la sumele transferate în conturile de venituri corespunzătoare sumelor efectiv utilizate aferente fondurilor europene nerambursabile.5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Transferul către beneficiari al sumelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, solicitate prin cererile de transfer, se realizează în condițiile și pe baza documentelor prevăzute prin contractele/deciziile/ordinele de finanțare, precum și conform documentației justificative stabilite prin ghiduri specifice ale coordonatorilor de reforme și/sau investiții.6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare, responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale au obligația stabilirii prin contractele/ deciziile/ordinele de finanțare a termenilor și condițiilor privind derularea operațiunilor financiare cu beneficiarii, inclusiv a:a) condițiilor de acordare a sumelor solicitate prin cererile de transfer;b) termenului maxim de efectuare de către coordonatorul de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare a proiectelor sau responsabilul de implementarea investițiilor specifice locale a plăților aferente sumelor solicitate prin cererile de transfer;c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a cererilor de transfer, precum și obligativitatea actualizării acestuia;d) obligației ca fiecare cerere de transfer transmisă de beneficiar să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului;e) regulilor conform cărora beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită prin cererile de transfer contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României, denumită în continuare BNR, din data întocmirii documentelor de plată în valută;f) evidențierii distincte a finanțării publice naționale, cu stabilirea cuantumului care se asigură de fiecare parte din contract, pe surse de finanțare.(2) Coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare a proiectelor, responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale care au încheiat/emis contracte/decizii/ordine de finanțare conform art. 24 alin. (1)-(1^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 au obligația să includă în cuprinsul acestora indicatori de performanță anuali care cuprind gradul de realizare a indicatorilor, modalitatea de respectare a graficului de activități, numărul de contracte de achiziție de bunuri/prestări servicii/furnizare de produse încheiate, precum și alți indicatori stabiliți în funcție de diversitatea investițiilor prevăzute în PNRR, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice și/sau sectoriale.7. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (1) și (1^1), precum și la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, care implementează proiecte potrivit prezentelor norme metodologice, înregistrează în conturi în afara bilanțului transferurile de sume aferente fondurilor europene, pe baza notificărilor primite de la coordonatorii de reforme și/sau investiții.8. Denumirea capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul III Utilizarea sumelor din fonduri europene9. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. m) și ff) și ale art. 18 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, coordonatorii de reforme și/sau investiții transmit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, în primele 5 zile lucrătoare ale primei luni din trimestrul următor, pentru toți beneficiarii, sumele utilizate trimestrial pentru realizarea reformelor/investițiilor prevăzute în PNRR, astfel:a) sumele utilizate aferente asistenței financiare nerambursabile, conform modelului stabilit în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, precum și documentele justificative corespunzătoare sumelor utilizate aferente asistenței financiare nerambursabile;b) suplimentar față de situația prevăzută la art. 9 alin. (1), sumele utilizate aferente asistenței financiare rambursabile, conform modelului stabilit în anexa la prezentele norme metodologice, precum și documentele justificative corespunzătoare sumelor utilizate aferente asistenței financiare rambursabile.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), în primele 2 zile lucrătoare ale primei luni din trimestrul următor, beneficiarii, inclusiv cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, STS, în calitate de furnizor al sistemului informatic de management și control al PNRR, beneficiarii prevăzuți la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, agențiile de implementare a proiectelor, precum și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale transmit coordonatorilor de reforme și/sau investiții sumele utilizate în trimestrul anterior pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă/rambursabilă, inclusiv documentele justificative.(3) Sumele utilizate trimestrial pentru realizarea reformelor/ investițiilor prevăzute în PNRR, aferente asistenței financiare nerambursabile/rambursabile acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, raportate conform alin. (1), se includ în formularul prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice, care cuprinde următoarele informații:a) date de identificare privind coordonatorul de reforme și/sau investiții;b) date privind acordul de finanțare;c) lista reformelor/investițiilor prevăzute în PNRR, pentru realizarea cărora au fost utilizate respectivele sume;d) date privind bugetul total/anual alocat (respectiv alocarea din PNRR, cuantumul TVA, cuantumul finanțării publice naționale);e) suma utilizată în trimestrul anterior, respectiv alocarea din PNRR aferentă asistenței financiare nerambursabile/rambursabile, cuantumul TVA, cuantumul finanțării publice naționale;f) suma utilizată cumulat în anul de raportare, respectiv alocarea din PNRR aferentă asistenței financiare nerambursabile/ rambursabile, cuantumul TVA, cuantumul finanțării publice naționale;g) suma rămasă neutilizată în anul de raportare aferentă asistenței financiare nerambursabile/rambursabile, cuantumul TVA, cuantumul finanțării publice naționale.(4) În aplicarea dispozițiilor art. 19 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, MIPE verifică corectitudinea informațiilor raportate de coordonatorii de reforme și/sau investiții și transmite către Ministerul Finanțelor - Autoritatea pentru Certificare și Plată, denumită în continuare MF - ACP, până la data de 23 a primei luni din trimestrul următor, situația centralizată a sumelor utilizate trimestrial, întocmită pe baza raportărilor primite de la coordonatorii de reforme și/sau investiții, în conformitate cu prevederile alin. (1).(5) După primirea de la coordonatorii de reformă și/sau investiții, respectiv de la STS a solicitărilor de fonduri pentru toți beneficiarii care au utilizat sume în trimestrul anterior, MF - ACP transferă sumele solicitate din contul distinct de disponibil prevăzut la art. 19 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 în conturile distincte de venituri bugetare prevăzute la art. 26 alin. (3) lit. b) și c) și alin. (9) lit. a.1), a.5), a.9), a.13) și a.17), codificate cu codul de identificare fiscală al coordonatorilor de reforme și/sau investiții, respectiv cu codul de identificare fiscală al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, respectiv în conturile de venituri bugetare codificate cu codul de identificare fiscală al MIPE - coordonator național, în cazul STS.(6) Coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv coordonatorul național notifică beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (1) și (1^1), precum și la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 cu privire la sumele transferate de către MF - ACP în conturile distincte de venituri bugetare, codificate cu codul de identificare fiscală al coordonatorilor de reforme și/sau investiții, respectiv cu codul de identificare fiscală al MIPE - coordonator național, în cazul STS.10. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. m) și ff) și ale art. 20 alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, coordonatorii de reforme și/sau investiții raportează lunar MIPE, până la data de 15 a lunii, execuția bugetară aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul reformelor și/sau investițiilor asociate componentei de împrumut în luna anterioară lunii de raportare, pentru toți beneficiarii, inclusiv documentele justificative aferente sumelor raportate.11. La articolul 9, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) În aplicarea dispozițiilor alin. (1), în primele 2 zile lucrătoare ale următoarei luni, beneficiarii, inclusiv cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, agențiile de implementare a proiectelor și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale transmit coordonatorilor de reforme și/sau investiții execuția bugetară a sumelor utilizate în luna de raportare pentru îndeplinirea reformelor/investițiilor prevăzute în PNRR aferente componentei de asistență financiară rambursabilă, inclusiv documentele justificative corespunzătoare sumelor raportate.(1^2) MIPE, prin structura de specialitate, verifică corectitudinea informațiilor raportate de coordonatorii de reforme și/sau investiții, în vederea transmiterii către Ministerul Finanțelor a execuției bugetare aferente cheltuielilor efectuate de coordonatorii de reforme și/sau investiții în cadrul reformelor și/sau investițiilor asociate componentei de împrumut.12. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Informațiile cuprinse de coordonatorii de reforme și/sau investiții în raportările trimestriale pentru asistență financiară nerambursabilă, respectiv lunare pentru asistență financiară rambursabilă, prevăzute la art. 8 alin. (1) și art. 9 alin. (1), au la bază raportările, documentele, informațiile și/sau orice alte evidențe relevante prezentate de beneficiari, agențiile de implementare a proiectelor, responsabilii de implementarea reformelor și a investițiilor, care probează îndeplinirea jaloanelor și țintelor și/sau, după caz, cheltuielile efectuate în cadrul reformelor și investițiilor aferente jaloanelor și țintelor.13. La articolul 13, alineatele (1)-(3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat depun la coordonatorii de reforme și/sau investiții, responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, respectiv la agențiile de implementare a proiectelor, după caz, cereri de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate în cadrul proiectelor.(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiarul/liderul de parteneriat la coordonatorul de reforme și/sau investiții/responsabilul de implementarea investițiilor specifice locale/agenția de implementare a proiectelor, după caz, a cererii de transfer întocmite conform contractului de finanțare, coordonatorul de reforme și/sau investiții, responsabilul de implementarea investițiilor specifice locale/agenția de implementare a proiectelor autorizează cheltuielile cuprinse în cererea de transfer și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea documentelor de către ordonatorul de credite. După efectuarea plății, coordonatorul de reforme și/sau investiții, responsabilul de implementarea investițiilor specifice locale/ agenția de implementare a proiectelor notifică beneficiarilor/ liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer.(3) În cazul solicitării de clarificări de către coordonatorul de reforme și/sau investiții, responsabilul de implementarea investițiilor specifice locale/agenția de implementare a proiectelor, beneficiarul/liderul de parteneriat depune documente suplimentare în termenul de verificare de 10 zile lucrătoare prevăzut la alin. (2), termen care poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare...................................................................................................(5) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de transfer, iar coordonatorul de reforme și/sau investiții, responsabilul de implementarea investițiilor specifice locale/agenția de implementare a proiectelor transferă, după efectuarea verificărilor, sumele autorizate la plată în conturile liderilor de parteneriat/partenerilor, în conformitate cu prevederile contractului/ordinului/deciziei de finanțare, acordului de parteneriat și acordului de implementare, parte integrantă a acestuia/acesteia.14. La articolul 13, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) și (1^1), precum și la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, depun la coordonatorii de reformă/investiții, la responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, respectiv la agențiile de implementare a proiectelor, după caz, cereri de transfer distincte pentru plata din fondurile aferente PNRR a cheltuielilor efectuate de la alte poziții de clasificație decât cele prevăzute la art. 14 alin. (1) din aceeași ordonanță de urgență, respectiv din surse proprii pentru beneficiarii privați, după semnarea contractului de finanțare.(1^2) Pentru plățile aferente măsurilor/activităților derulate începând cu data de 1 februarie 2020, în condițiile prevăzute la art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, înainte de semnarea contractului de finanțare sau, după caz, înainte de emiterea ordinului/deciziei de finanțare, beneficiarii/ liderii de parteneriat întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit coordonatorilor de reforme și/sau investiții, responsabililor de implementarea investițiilor specifice locale, agențiilor de implementare a proiectelor în termen de 15 zile lucrătoare de la aprobarea/emiterea contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare.15. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale/Agențiile de implementare a proiectelor, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, au obligația de a depune la coordonatorii de reforme și/sau investiții cereri de transfer de fonduri lunar sau ori de câte ori este nevoie, în vederea efectuării plăților către beneficiari, cu respectarea dispozițiilor art. 23 alin. (10)-(12) din aceeași ordonanță de urgență, pentru următoarele tipuri de beneficiari:a) instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, de subordonare centrală sau locală;b) instituții publice finanțate integral din bugetele locale;c) întreprinderi publice și institute naționale de cercetare-dezvoltare;d) entități de drept privat;e) persoane fizice.(2) Termenele de depunere a cererilor de transfer de fonduri, precum și documentele justificative ce vor însoți cererile de transfer de fonduri sunt stabilite prin convențiile de finanțare/ acordurile de implementare încheiate între coordonatorii de reforme și/sau investiții și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale/agențiile de implementare a proiectelor.16. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Coordonatorii de reforme și/sau investiții care efectuează angajarea și lichidarea la nivel de reformă/investiție pentru beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (1) și (1^1), precum și la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 au obligația să respecte prevederile prezentului capitol.(2) Coordonatorii de reforme și/sau investiții care efectuează angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, la nivel de reformă/investiție, pentru responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale/agențiile de implementare a proiectelor și pentru beneficiarii, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) și (1^1), precum și la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 au obligația să respecte prevederile prezentului capitol.(3) Operațiunile privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se efectuează pe baza formularelor aprobate în anexele nr. 1a), 2 și 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare. Formularele respective pot conține și alte informații specifice, aprobate prin ordin/decizie al/a coordonatorilor de reforme și/sau investiții.17. La articolul 16 alineatul (1), literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) întocmește lista cu proiectele selectate, respectiv formularul - Lista proiectelor selectate, și completează formularul «Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament» cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament aprobate în anexa prevăzută la art. 1 alin. (4) pentru beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (1) și (1^1), precum și la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021;b) întocmește lista cu proiectele selectate, respectiv formularul - Lista proiectelor selectate, și completează formularul «Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament» cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament din bugetul propriu potrivit dispozițiilor art. 13 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, precum și pentru ceilalți beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) și (1^1), precum și la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021;c) completează formularul «Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament» cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din bugetul propriu potrivit art. 23 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, pentru responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale/agențiile de implementare a proiectelor;18. La articolul 19, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) verifică existența cererilor de transfer de fonduri, precum și a documentelor justificative anexate, primite de la responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale/ agențiile de implementare, conform prevederilor din convențiile de finanțare/acordurile de implementare;19. Denumirea capitolului VI se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VI Prevederi aplicabile responsabililor de implementarea investițiilor specifice locale/agențiilor de implementare a proiectelor20. La articolul 22, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, respectiv agențiile de implementare a proiectelor îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 16, 17 și art. 19 lit. a) și c), potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (4) și art. 23 alin. (9)-(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, și utilizează, după caz, formularele prevăzute la art. 15-18.(2) În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale responsabilului de implementarea investițiilor specifice locale/agenției de implementare a proiectelor și cele ale beneficiarilor pentru proiectele implementate în cadrul PNRR, beneficiarii au obligația transmiterii trimestriale, până la data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la responsabilul de implementarea investițiilor specifice locale/agenția de implementare a proiectelor, conform prevederilor din contractele de finanțare/acordurile de implementare.(3) În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale coordonatorului de reforme și/sau investiții și cele ale responsabilului de implementarea investițiilor specifice locale/agenției de implementare a proiectelor pentru investițiile specifice locale implementate în cadrul PNRR, responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale/agențiile de implementare a proiectelor au obligația transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la coordonatorul de reforme și/sau investiții, conform prevederilor din contractele de finanțare/acordurile de implementare.21. La articolul 22, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Structurile de implementare care implementează obiective de investiții în numele beneficiarilor prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 depun la beneficiari cereri însoțite de documente justificative pentru transferul sumelor în vederea efectuării plăților către antreprenori, prestatori și furnizori.(1^2) Structurile de implementare care implementează obiective de investiții în numele altor beneficiari decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 depun la coordonatorii de reforme și/sau investiții, la responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, respectiv la agențiile de implementare a proiectelor, după caz, cereri de transfer însoțite de documente justificative pentru transferul sumelor în vederea efectuării plăților către antreprenori, prestatori și furnizori.22. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Ministerul Finanțelor, pentru gestionarea sumelor aprobate în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, efectuează plățile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, din conturile de cheltuieli bugetare 23.A «Cheltuieli ale bugetului de stat» deschise pe numele acestuia la Trezoreria Operativă Centrală, articolele 60.09 «Alte cheltuieli ocazionate de implementarea PNRR» și, respectiv, 61.09 «Alte cheltuieli ocazionate de implementarea PNRR», în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.A «Credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din bugetul de stat».(2) Din contul de cheltuieli bugetare 23.A «Cheltuieli ale bugetului de stat», articolul 60.09 «Alte cheltuieli ocazionate de implementarea PNRR», MF-ACP transferă sumele în contul de disponibil 50.01.65 «Disponibil din sume aferente plății dobânzii negative pentru disponibilitățile din asistență financiară nerambursabilă», deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor, în vederea plății dobânzii negative bonificate de BNR pentru disponibilitățile din asistență financiară nerambursabilă; până la finele anului bugetar, sumele aflate în soldul contului 50.01.65 «Disponibil din sume aferente plății dobânzii negative pentru disponibilitățile din asistență financiară nerambursabilă» se restituie de titularul contului în contul din care acestea au fost încasate.(3) Ordonatorii de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții/Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, coordonatorul național deschid/deschide la unitățile Trezoreriei Statului următoarele conturi de credite bugetare deschise și repartizate, conturi de venituri bugetare și conturi de cheltuieli bugetare:a) contul de cheltuieli bugetare 23.A «Cheltuieli ale bugetului de stat», aferente articolelor și alineatelor din cadrul titlului 60 «Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR» și, respectiv, din cadrul titlului 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.A «Credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din bugetul de stat»;b) contul de venituri bugetare 20.A.49.02.01 «Venituri ale bugetului de stat - Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent» și, respectiv, contul de venituri bugetare 20.A.49.02.02 «Venituri ale bugetului de stat - Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior», codificate cu codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții/ Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - pentru încasarea sumelor din contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor, în cazul solicitărilor de fonduri aferente beneficiarilor, alții decât cei finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, prevăzuți la art. 9 alin. (1) și (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021;c) conturi de venituri bugetare ale bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale:c.1) conturi de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat:– 22.A.49.02.01 «Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent»;– 22.A.49.02.02 «Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior»;c.2) conturi de venituri ale bugetului asigurărilor pentru șomaj:– 28.A.49.02.01 «Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent»;– 28.A.49.02.02 «Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior»;c.3) conturi de venituri ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate:– 26.A.49.02.01 «Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul curent»;– 26.A.49.02.02 «Sume rambursate din PNRR în contul proiectelor din anul anterior»,codificate cu codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții/ Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - pentru încasarea sumelor din contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor, în cazul solicitărilor de fonduri aferente beneficiarilor finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, după caz.(4) Pe numele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații se deschide la Trezoreria Statului contul de cheltuieli bugetare 23.F «Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii», aferente articolelor și alineatelor din cadrul titlului 60 «Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR» și, respectiv, din cadrul titlului 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR», din care instituția publică dispune plăți către beneficiari în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.F «Credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din venituri proprii».(5) Pe numele agențiilor pentru dezvoltare regională, în calitate de responsabili de implementarea investițiilor specifice locale, în vederea gestionării sumelor încasate de la coordonatorii de reformă și/sau investiții, pe baza acordurilor de finanțare/convențiilor de finanțare încheiate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aferente investițiilor specifice locale, se deschid la unitățile Trezoreriei Statului în raza cărora sunt înregistrate fiscal următoarele conturi de disponibilități:d.1) 50.13.01 «Disponibil din sume reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR - fonduri externe nerambursabile»;d.2) 50.13.02 «Disponibil din sume reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR - finanțare publică națională»;d.3) 50.13.03 «Disponibil din sume reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR - sume aferente TVA»;d.4) 50.23.01 «Disponibil din sume aferente componentei de împrumuturi a PNRR - fonduri din împrumut rambursabil»;d.5) 50.23.02 «Disponibil din sume aferente componentei de împrumuturi a PNRR - finanțare publică națională»;d.6) 50.23.03 «Disponibil din sume aferente componentei de împrumuturi a PNRR - sume aferente TVA».(6) Conturile de venituri bugetare care se deschid la Trezoreria Statului, pe numele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, pentru încasarea sumelor de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din contul prevăzut la alin. (3) lit. a) sunt:a) 20.F.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;b) 20.F.42.88.02 «Finanțare publică națională»;c) 20.F.42.88.03 «Sume aferente TVA»;d) 20.F.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;e) 20.F.42.89.02 «Finanțare publică națională»;f) 20.F.42.89.03 «Sume aferente TVA».(7) Conturile de venituri bugetare care se deschid la unitățile Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor sunt următoarele:A. Pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetul local, inclusiv activități finanțate integral din venituri proprii, în vederea încasării sumelor de la coordonatorii de reforme și/sau investiții:A.1) conturile de venituri bugetare aferente asistenței financiare nerambursabile aferente PNRR ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii:a.1) 20.F.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;a.2) 21.F.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;a.3) 22.F.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;a.4) 28.F.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;a.5) 26.F.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;a.6) 20.F.42.88.02 «Finanțare publică națională»;a.7) 21.F.42.88.02 «Finanțare publică națională»;a.8) 22.F.42.88.02 «Finanțare publică națională»;a.9) 28.F.42.88.02 «Finanțare publică națională»;a.10) 26.F.42.88.02 «Finanțare publică națională»;a.11) 20.F.42.88.03 «Sume aferente TVA»;a.12) 21.F.42.88.03 «Sume aferente TVA»;a.13) 22.F.42.88.03 «Sume aferente TVA»;a.14) 28.F.42.88.03 «Sume aferente TVA»;a.15) 26.F.42.88.03 «Sume aferente TVA»;A.2) conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a PNRR ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii:a.1) 20.F.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;a.2) 21.F.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;a.3) 22.F.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;a.4) 28.F.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;a.5) 26.F.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;a.6) 20.F.42.89.02 «Finanțare publică națională»;a.7) 21.F.42.89.02 «Finanțare publică națională»;a.8) 22.F.42.89.02 «Finanțare publică națională»;a.9) 28.F.42.89.02 «Finanțare publică națională»;a.10) 26.F.42.89.02 «Finanțare publică națională»;a.11) 20.F.42.89.03 «Sume aferente TVA»;a.12) 21.F.42.89.03 «Sume aferente TVA»;a.13) 22.F.42.89.03 «Sume aferente TVA»;a.14) 28.F.42.89.03 «Sume aferente TVA»;a.15) 26.F.42.89.03 «Sume aferente TVA»;A.3) conturile de venituri bugetare aferente asistenței financiare nerambursabile aferente PNRR ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții:a.1) 20.G.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;a.2) 21.G.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;a.3) 22.G.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;a.4) 28.G.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;a.5) 26.G.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;a.6) 20.G.42.88.02 «Finanțare publică națională»;a.7) 21.G.42.88.02 «Finanțare publică națională»;a.8) 22.G.42.88.02 «Finanțare publică națională»;a.9) 28.G.42.88.02 «Finanțare publică națională»;a.10) 26.G.42.88.02 «Finanțare publică națională»;a.11) 20.G.42.88.03 «Sume aferente TVA»;a.12) 21.G.42.88.03 «Sume aferente TVA»;a.13) 22.G.42.88.03 «Sume aferente TVA»;a.14) 28.G.42.88.03 «Sume aferente TVA»;a.15) 26.G.42.88.03 «Sume aferente TVA»;A.4) conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a PNRR ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții:a.1) 20.G.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;a.2) 21.G.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;a.3) 22.G.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;a.4) 28.G.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;a.5) 26.G.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;a.6) 20.G.42.89.02 «Finanțare publică națională»;a.7) 21.G.42.89.02 «Finanțare publică națională»;a.8) 22.G.42.89.02 «Finanțare publică națională»;a.9) 28.G.42.89.02 «Finanțare publică națională»;a.10) 26.G.42.89.02 «Finanțare publică națională»;a.11) 20.G.42.89.03 «Sume aferente TVA»;a.12) 21.G.42.89.03 «Sume aferente TVA»;a.13) 22.G.42.89.03 «Sume aferente TVA»;a.14) 28.G.42.89.03 «Sume aferente TVA»;a.15) 26.G.42.89.03 «Sume aferente TVA»;A.5) conturile de venituri bugetare aferente asistenței financiare nerambursabile aferente PNRR ale activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice:a.1) 20.E.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;a.2) 21.E.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;a.3) 22.E.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;a.4) 28.E.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;a.5) 26.E.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;a.6) 20.E.42.88.02 «Finanțare publică națională»;a.7) 21.E.42.88.02 «Finanțare publică națională»;a.8) 22.E.42.88.02 «Finanțare publică națională»;a.9) 28.E.42.88.02 «Finanțare publică națională»;a.10) 26.E.42.88.02 «Finanțare publică națională»;a.11) 20.E.42.88.03 «Sume aferente TVA»;a.12) 21.E.42.88.03 «Sume aferente TVA»;a.13) 22.E.42.88.03 «Sume aferente TVA»;a.14) 28.E.42.88.03 «Sume aferente TVA»;a.15) 26.E.42.88.03 «Sume aferente TVA»;A.6) conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a PNRR ale activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice:a.1) 20.E.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;a.2) 21.E.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;a.3) 22.E.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;a.4) 28.E.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;a.5) 26.E.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;a.6) 20.E.42.89.02 «Finanțare publică națională»;a.7) 21.E.42.89.02 «Finanțare publică națională»;a.8) 22.E.42.89.02 «Finanțare publică națională»;a.9) 28.E.42.89.02 «Finanțare publică națională»;a.10) 26.E.42.89.02 «Finanțare publică națională»;a.11) 20.E.42.89.03 «Sume aferente TVA»;a.12) 21.E.42.89.03 «Sume aferente TVA»;a.13) 22.E.42.89.03 «Sume aferente TVA»;a.14) 28.E.42.89.03 «Sume aferente TVA»;a.15) 26.E.42.89.03 «Sume aferente TVA».B. Pentru instituții publice finanțate integral din bugetele locale, în vederea încasării sumelor de la coordonatorii de reforme și/sau investiții:B.1) conturile de venituri bugetare aferente asistenței financiare nerambursabile aferente PNRR:b.1) 21.A.42.88.01 «Fonduri europene nerambursabile»;b.2) 21.A.42.88.02 «Finanțare publică națională»;b.3) 21.A.42.88.03 «Sume aferente TVA»;B.2) conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a PNRR:b.1) 21.A.42.89.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;b.2) 21.A.42.89.02 «Finanțare publică națională»;b.3) 21.A.42.89.03 «Sume aferente TVA».C. Pentru beneficiarii întreprinderi publice și institute naționale de cercetare-dezvoltare, în vederea încasării sumelor de la coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv de la responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz:C.1) pentru sumele din asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR:– contul 50.25.01 «Disponibil din asistență financiară nerambursabilă PNRR al beneficiarilor întreprinderi publice și institute naționale de cercetare-dezvoltare»;C.2) pentru sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR:– contul 50.36.01 «Disponibil din componenta de împrumuturi a PNRR al beneficiarilor întreprinderi publice și institute naționale de cercetare-dezvoltare».D. Pentru instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetul local, inclusiv activități finanțate integral din venituri proprii, în vederea încasării sumelor de la responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale:D.1) conturile de venituri bugetare aferente asistenței financiare nerambursabile aferente PNRR ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii:d.1) 20.F.42.90.01 «Fonduri europene nerambursabile»;d.2) 21.F.42.90.01 «Fonduri europene nerambursabile»;d.3) 20.F.42.90.02 «Finanțare publică națională»;d.4) 21.F.42.90.02 «Finanțare publică națională»;d.5) 20.F.42.90.03 «Sume aferente TVA»;d.6) 21.F.42.90.03 «Sume aferente TVA»;D.2) conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a PNRR ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii:d.1) 20.F.42.91.01«Fonduri din împrumut rambursabil»;d.2) 21.F.42.91.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;d.3) 20.F.42.91.02 «Finanțare publică națională»;d.4) 21.F.42.91.02 «Finanțare publică națională»;d.5) 20.F.42.91.03 «Sume aferente TVA»;d.6) 21.F.42.91.03 «Sume aferente TVA»;D.3) conturile de venituri bugetare aferente asistenței financiare nerambursabile aferente PNRR ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții:d.1) 20.G.42.90.01 «Fonduri europene nerambursabile»;d.2) 21.G.42.90.01 «Fonduri europene nerambursabile»;d.3) 20.G.42.90.02 «Finanțare publică națională»;d.4) 21.G.42.90.02 «Finanțare publică națională»;d.5) 20.G.42.90.03 «Sume aferente TVA»;d.6) 21.G.42.90.03 «Sume aferente TVA»;D.4) conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a PNRR ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții:d.1) 20.G.42.91.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;d.2) 21.G.42.91.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;d.3) 20.G.42.91.02 «Finanțare publică națională»;d.4) 21.G.42.91.02 «Finanțare publică națională»;d.5) 20.G.42.91.03 «Sume aferente TVA»;d.6) 21.G.42.91.03 «Sume aferente TVA»;D.5) conturile de venituri bugetare aferente asistenței financiare nerambursabile aferente PNRR ale activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice:d.1) 20.E.42.90.01 «Fonduri europene nerambursabile»;d.2) 21.E.42.90.01 «Fonduri europene nerambursabile»;d.3) 20.E.42.90.02 «Finanțare publică națională»;d.4) 21.E.42.90.02 «Finanțare publică națională»;d.5) 20.E.42.90.03 «Sume aferente TVA»;d.6) 21.E.42.90.03 «Sume aferente TVA»;D.6) conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a PNRR ale activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice:d.1) 20.E.42.91.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;d.2) 21.E.42.91.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;d.3) 20.E.42.91.02 «Finanțare publică națională»;d.4) 21.E.42.91.02 «Finanțare publică națională»;d.5) 20.E.42.91.03 «Sume aferente TVA»;d.6) 21.E.42.91.03 «Sume aferente TVA».E. Pentru instituții publice finanțate integral din bugetele locale, în vederea încasării sumelor de la responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale:E.1) conturile de venituri bugetare aferente asistenței financiare nerambursabile aferente PNRR:e.1) 21.A.42.90.01 «Fonduri europene nerambursabile»;e.2) 21.A.42.90.02 «Finanțare publică națională»;e.3) 21.A.42.90.03 «Sume aferente TVA»;E.2) conturile de venituri bugetare aferente componentei de împrumuturi a PNRR:e.1) 21.A.42.91.01 «Fonduri din împrumut rambursabil»;e.2) 21.A.42.91.02 «Finanțare publică națională»;e.3) 21.A.42.91.03 «Sume aferente TVA».F. Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 15 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 care optează pentru deschiderea conturilor la Trezoreria Statului:F.1) pentru sumele din asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR:– contul 50.25.02 «Disponibil din asistență financiară nerambursabilă PNRR al beneficiarilor prevăzuți la art. 15 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021»;F.2) pentru sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR:– contul 50.36.02 «Disponibil din componenta de împrumuturi a PNRR al beneficiarilor prevăzuți la art. 15 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021».(8) Compania Națională de Investiții - «C.N.I.» - S.A., în calitate de structură de implementare pentru anumite investiții din cadrul componentelor din PNRR, în numele beneficiarilor, poate solicita deschiderea la Trezoreria Statului a contului 50.25.03 «Disponibil din asistență financiară nerambursabilă PNRR al agenției de implementare» și a contului 50.36.03 «Disponibil din componenta de împrumuturi a PNRR al agenției de implementare».(9) Conturile de venituri bugetare care se deschid în scopul aplicării prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 sunt următoarele:a.1) 20.A.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.2) 20.E.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.3) 20.F.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.4) 20.G.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.5) 21.A.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.6) 21.E.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.7) 21.F.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.8) 21.G.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.9) 22.A.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.10) 22.E.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.11) 22.F.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.12) 22.G.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.13) 26.A.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.14) 26.E.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.15) 26.F.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.16) 26.G.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.17) 28.A.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.18) 28.E.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.19) 28.F.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»;a.20) 28.G.46.05.00 «Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR»,codificate cu codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții/ Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în cazul sumelor virate potrivit prevederilor art. 37 alin. (5) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, respectiv codificate cu codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor de credite cu rol de beneficiari, în cazul sumelor virate potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.(10) Pe numele instituțiilor publice care au calitatea de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri se deschid la unitățile Trezoreriei Statului conturi de credite bugetare deschise și repartizate și conturi de cheltuieli bugetare, astfel:A. pentru instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul de stat, inclusiv activități finanțate integral din venituri proprii:a.1) contul de cheltuieli bugetare 23.A «Cheltuieli ale bugetului de stat», articolele 60.01 «Fonduri europene nerambursabile», 60.02 «Finanțare publică națională», 60.03 «Sume aferente TVA» și, respectiv, articolele 61.01 «Fonduri din împrumut rambursabil», 61.02 «Finanțare publică națională», 61.03 «Sume aferente TVA», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.A «Credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din bugetul de stat»;a.2) contul de cheltuieli bugetare 23.E «Cheltuieli ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din administrația publică centrală», articolele 60.01 «Fonduri europene nerambursabile», 60.02 «Finanțare publică națională», 60.03 «Sume aferente TVA» și, respectiv, articolele 61.01 «Fonduri din împrumut rambursabil», 61.02 «Finanțare publică națională», 61.03 «Sume aferente TVA», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.E «Credite deschise și repartizate din bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică centrală»;a.3) contul de cheltuieli bugetare 23.F «Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii», articolele 60.01 «Fonduri europene nerambursabile», 60.02 «Finanțare publică națională», 60.03 «Sume aferente TVA» și, respectiv, articolele 61.01 «Fonduri din împrumut rambursabil», 61.02 «Finanțare publică națională», 61.03 «Sume aferente TVA», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.F «Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din venituri proprii»;a.4) contul de cheltuieli bugetare 23.G «Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate din venituri proprii și subvenții», articolele 60.01 «Fonduri europene nerambursabile», 60.02 «Finanțare publică națională», 60.03 «Sume aferente TVA» și, respectiv, articolele 61.01 «Fonduri din împrumut rambursabil», 61.02 «Finanțare publică națională», 61.03 «Sume aferente TVA», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 01.G «Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate din venituri proprii și subvenții»;B. pentru instituții publice finanțate integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, inclusiv activități finanțate integral din venituri proprii:b.1) contul de cheltuieli bugetare 25.A «Cheltuieli ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat», articolele 60.01 «Fonduri europene nerambursabile», 60.02 «Finanțare publică națională», 60.03 «Sume aferente TVA» și, respectiv, articolele 61.01 «Fonduri din împrumut rambursabil», 61.02 «Finanțare publică națională», 61.03 «Sume aferente TVA», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 03.A «Credite deschise și repartizate ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat»;b.2) contul de cheltuieli bugetare 25.E «Cheltuieli ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat», articolele 60.01 «Fonduri europene nerambursabile», 60.02 «Finanțare publică națională», 60.03 «Sume aferente TVA» și, respectiv, articolele 61.01 «Fonduri din împrumut rambursabil», 61.02 «Finanțare publică națională», 61.03 «Sume aferente TVA», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 03.E «Credite deschise și repartizate din bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat»;b.3) contul de cheltuieli bugetare 25.F «Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat», articolele 60.01 «Fonduri europene nerambursabile», 60.02 «Finanțare publică națională», 60.03 «Sume aferente TVA» și, respectiv, articolele 61.01 «Fonduri din împrumut rambursabil», 61.02 «Finanțare publică națională», 61.03 «Sume aferente TVA», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 03.F «Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat»;b.4) contul de cheltuieli bugetare 25.G «Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice, finanțate din venituri proprii și subvenții, din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat», articolele 60.01 «Fonduri europene nerambursabile», 60.02 «Finanțare publică națională», 60.03 «Sume aferente TVA» și, respectiv, articolele 61.01 «Fonduri din împrumut rambursabil», 61.02 «Finanțare publică națională», 61.03 «Sume aferente TVA», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 03.G «Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice, finanțate din venituri proprii și subvenții din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat»;b.5) contul de cheltuieli bugetare 27.A «Cheltuieli ale instituțiilor publice din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate», articolele 60.01 «Fonduri europene nerambursabile», 60.02 «Finanțare publică națională», 60.03 «Sume aferente TVA» și, respectiv, articolele 61.01 «Fonduri din împrumut rambursabil», 61.02 «Finanțare publică națională», 61.03 «Sume aferente TVA», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 05.A «Credite deschise și repartizate ale instituțiilor publice din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate»;b.6) contul de cheltuieli bugetare 27.E «Cheltuieli ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate», articolele 60.01 «Fonduri europene nerambursabile», 60.02 «Finanțare publică națională», 60.03 «Sume aferente TVA» și, respectiv, articolele 61.01 «Fonduri din împrumut rambursabil», 61.02 «Finanțare publică națională», 61.03 «Sume aferente TVA», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 05.E «Credite deschise și repartizate din bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate»;b.7) contul de cheltuieli bugetare 27.F «Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate», articolele 60.01 «Fonduri europene nerambursabile», 60.02 «Finanțare publică națională», 60.03 «Sume aferente TVA» și, respectiv, articolele 61.01 «Fonduri din împrumut rambursabil», 61.02 «Finanțare publică națională», 61.03 «Sume aferente TVA», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 05.F «Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate»;b.8) contul de cheltuieli bugetare 27.G «Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice, finanțate din venituri proprii și subvenții, din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate», articolele 60.01 «Fonduri europene nerambursabile», 60.02 «Finanțare publică națională», 60.03 «Sume aferente TVA» și, respectiv, articolele 61.01 «Fonduri din împrumut rambursabil», 61.02 «Finanțare publică națională», 61.03 «Sume aferente TVA», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 05.G «Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice, finanțate din venituri proprii și subvenții din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate»;C. pentru instituții publice finanțate integral din bugetele locale, instituții publice finanțate integral din venituri proprii sau finanțate parțial de la bugetele locale, inclusiv activități finanțate integral din venituri proprii:c.1) contul de cheltuieli bugetare 24.A «Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală», articolele 60.01 «Fonduri europene nerambursabile», 60.02 «Finanțare publică națională», 60.03 «Sume aferente TVA» și, respectiv, articolele 61.01 «Fonduri din împrumut rambursabil», 61.02 «Finanțare publică națională», 61.03 «Sume aferente TVA», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 02.A «Credite bugetare deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate integral din bugetele locale»;c.2) contul de cheltuieli bugetare 24.E «Cheltuieli ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din administrația publică locală», articolele 60.01 «Fonduri europene nerambursabile», 60.02 «Finanțare publică națională», 60.03 «Sume aferente TVA» și, respectiv, articolele 61.01 «Fonduri din împrumut rambursabil», 61.02 «Finanțare publică națională», 61.03 «Sume aferente TVA», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 02.E «Credite deschise și repartizate din bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică locală»;c.3) contul de cheltuieli bugetare 24.F «Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii», articolele 60.01 «Fonduri europene nerambursabile», 60.02 «Finanțare publică națională», 60.03 «Sume aferente TVA» și, respectiv, articolele 61.01 «Fonduri din împrumut rambursabil», 61.02 «Finanțare publică națională», 61.03 «Sume aferente TVA», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 02.F «Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate integral din venituri proprii»;c.4) contul de cheltuieli bugetare 24.G «Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate din venituri proprii și subvenții», articolele 60.01 «Fonduri europene nerambursabile», 60.02 «Finanțare publică națională», 60.03 «Sume aferente TVA» și, respectiv, articolele 61.01 «Fonduri din împrumut rambursabil», 61.02 «Finanțare publică națională», 61.03 «Sume aferente TVA», din care ordonatorii de credite dispun plăți în limita creditelor bugetare deschise și repartizate în contul 02.G «Credite deschise și repartizate din bugetele instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate din venituri proprii și subvenții».(11) Codurile IBAN aferente conturilor de venituri și cheltuieli bugetare prevăzute la prezentul articol sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, la adresa: www.mfinante.gov.ro/ANAF/ Asistenta contribuabili/Plata obligațiilor fiscale/Codurile IBAN.23. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Coordonatorii de reforme și sau investiții/ Responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale/ Agențiile de implementare a proiectelor au obligația respectării prevederilor acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare/ acordurilor de implementare, precum și ale acordurilor de tip operațional, în termenele stipulate în acestea, în scopul implementării reformelor și investițiilor finanțate prin PNRR.(2) MIPE realizează verificări ex post, pe baza unei analize de risc, prin eșantion, în scopul de a se asigura că normele europene și naționale privind achizițiile publice au fost respectate în efectuarea cheltuielilor realizate de coordonatorii de reforme și/sau investiții, precum și de beneficiari, în baza prevederilor art. 5 alin. (3) lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021.24. La articolul 28, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Pentru îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1), responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale/ agențiile de implementare a proiectelor transmit coordonatorului de reforme și/sau investiții, până la data de 10 decembrie a fiecărui an, lista achizițiilor publice planificate a fi realizate în anul următor.25. La articolul 28, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Coordonatorii de reforme și/sau investiții/Responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale/Agențiile de implementare a proiectelor au obligația transmiterii, în prima săptămână a fiecărui trimestru, prin sistemul informatic de management și control al PNRR, a documentelor privind documentația de atribuire a procedurilor de achiziții, a contractelor încheiate pentru proiectele finanțate în cadrul PNRR.(3^2) Coordonatorii de reformă și/sau investiții au obligația de a transmite, în prima săptămână a fiecărui trimestru, prin sistemul informatic de management și control al PNRR, listele de verificare/rapoartele de verificare ex post prevăzute la art. 5 alin. (8^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, precum și rezultatul verificărilor efectuate la nivelul fiecărei/ fiecărui ținte/jalon, în vederea prevenirii neregulilor grave și a dublei finanțări.26. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Coordonatorii de reforme și/sau investiții au obligația de a transmite, odată cu raportările trimestriale pentru asistența financiară nerambursabilă/lunare pentru asistența financiară rambursabilă, documentele justificative pentru sumele utilizate în vederea implementării reformelor și/sau investițiilor aflate în sarcina lor.27. La articolul 30, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Coordonatorii de reforme și/sau investiții/Responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale/Agențiile de implementare a proiectelor, după caz, asigură introducerea, în sistemul informatic de management și control al PNRR, a datelor privind stadiul îndeplinirii țintelor și jaloanelor, a datelor privind cheltuielile efectuate, a documentelor aferente achizițiilor directe, a angajamentelor legale încheiate ca urmare a aplicării achiziției directe, inclusiv a datelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare...................................................................................................(4) Responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, respectiv agențiile de implementare a proiectelor transmit coordonatorilor de reforme și/sau investiții datele privind cheltuielile sociale, inclusiv în ceea ce privește copiii și tineretul, până la data de 15 ianuarie, respectiv 15 iulie a anului de raportare. Perioada de raportare acoperă întreaga perioadă de implementare a planului, începând cu data de 1 februarie 2020, după caz, până la datele-limită respective, și anume 31 decembrie și 30 iunie ale fiecărui an.28. Anexa la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 15 februarie 2022, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Romeo Simionescu,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
  p. Ministrul culturii,
  Diana-Ștefana Baciuna,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul energiei,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 29 noiembrie 2023.Nr. 1.212.  +  ANEXĂ(Anexa la normele metodologice)
  A. Situația sumelor utilizate pentru realizarea reformelor/investițiilor prevăzute în Planul național de redresare și reziliență în trimestrul ... din anul ...... - componenta asistență financiară nerambursabilă - Mecanismul de redresare și reziliență
  Nr. crt.Denumirea coordonatorului de reforme și/sau investițiiAcord de finanțareComponentaReforma/ InvestițiaTotal buget alocat (mii lei), din care:Buget anual (mii lei), din care:Sume utilizate în trimestrul .... (mii lei), din care:Sume utilizate cumulat în anul .... (mii lei), din care:Sumă rămasă neutilizată an curent (mii lei), din care:
  Fonduri europeneFinanțare publică naționalăSume aferente TVAFonduri europeneFinanțare publică naționalăSume aferente TVAFonduri europeneFinanțare publică naționalăSume aferente TVAFonduri europeneFinanțare publică naționalăSume aferente TVAFonduri europeneFinanțare publică naționalăSume aferente TVA
  01234567891011121314151617 = 8 – 1418 = 9 – 1519 = 10 – 16
  1234.....
  B. Situația sumelor utilizate pentru realizarea reformelor/investițiilor prevăzute în Planul național de redresare și reziliență în trimestrul ... din anul ...... - componenta asistență financiară rambursabilă - Mecanismul de redresare și reziliență
  Nr. crt.Denumirea coordonatorului de reforme și/sau investițiiAcord de finanțareComponentaReforma/ InvestițiaTotal buget alocat (mii lei), din care:Buget anual (mii lei), din care:Sume utilizate în trimestrul .... (mii lei), din care:Sume utilizate cumulat în anul .... (mii lei), din care:Sumă rămasă neutilizată an curent (mii lei), din care:
  Fonduri europeneFinanțare publică naționalăSume aferente TVAFonduri europeneFinanțare publică naționalăSume aferente TVAFonduri europeneFinanțare publică naționalăSume aferente TVAFonduri europeneFinanțare publică naționalăSume aferente TVAFonduri europeneFinanțare publică naționalăSume aferente TVA
  01234567891011121314151617 = 8 – 1418 = 9 – 1519 = 10 –16
  1234.....
  ------