LEGE nr. 362 din 5 decembrie 2023pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1098 din 6 decembrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 89, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alin. (9) și (10), cu următorul cuprins:(9) În scopul reintegrării sociale a persoanelor condamnate, Administrația Națională a Penitenciarelor elaborează, în colaborare cu alte autorități sau instituții publice ori alte persoane juridice de drept public, organizații guvernamentale și neguvernamentale, programe de interes național, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, destinate facilitării accesului persoanelor condamnate la servicii educaționale, psihologice și sociale.(10) Normele tehnice și metodologice de realizare a programelor de interes național în scopul reintegrării sociale a persoanelor condamnate se aprobă prin ordin al ministrului justiției, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. În cazul în care realizarea programelor de interes național în scopul reintegrării sociale a persoanelor condamnate implică și competențe ale unor organe de specialitate ale administrației publice centrale, normele tehnice și metodologice se aprobă prin ordin comun al ministrului justiției și al conducătorilor acestor organe.2. La articolul 166, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 166(1) Dispozițiile art. 89 alin. (9) și (10) și ale art. 90-92 se aplică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 5 decembrie 2023.Nr. 362.-----