GHIDUL BENEFICIARULUI din 13 iulie 2022pentru investiția specifică I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională - componenta 12: Sănătate - investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 bis din 15 iulie 2022



  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 2.182 din 13 iulie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 15 iulie 2022.
   + 
  PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
  Ghidul beneficiarului
  ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE - COD APEL: MS-0001
  Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională
  COMPONENTA: 12 - Sănătate
  INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
  Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară Ghidul beneficiarului pentru finanțarea listei preselectată a celor 2250 de cabinete de medici de familie din mediul rural și din urbanul mic respectiv a 750 de cabinete de medici de familie printr-un apel necompetitiv. Data: 15.07.2022  +  PREAMBUL Acest document se aplică Investiție 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară, Componenta 12 Sănătate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Prezentul document se adresează tuturor potențialilor solicitanți și beneficiari pentru Investiția mai sus-menționate. Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului beneficiarului privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul : I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară, aprobate și publicate pe site-ul Ministerului Sănătății în calitate de Coordonator de reforme și investiții. Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din Planul Național de Redresare și Reziliență și modul său de implementare vor fi interpretate de către Ministerul Sănătății, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.  +  IMPORTANT Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din fonduri europene aferente PNRR. Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultați periodic pagina de internet www.ms.ro, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.  +  CUPRINS Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară.
  Componenta C12 - Sănătate
  Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
  I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau
  asocieri de cabinete de asistență medicală primară.
  Ghidul beneficiarului
   +  Secţiunea 1 Planul național de redresare și reziliență1.1. Ce este Planul național de redresare și reziliență? Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume. Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu Obiectivul general al MRR3, așa cum este inclus în Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, din 12 februarie 2021, art. 4. Astfel, obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.1.2. Care sunt provocările în domeniul sănătății publice? Procentul de nevoi medicale nesatisfăcute se menține crescut în România. Există, de asemenea, diferențe privind accesul la servicii medicale în funcție de regiune, etnie, vârstă sau nivelul de venituri. Astfel, persoanele care locuiesc în mediul rural sau urbanul mic, cele din comunități marginalizate și cele cu nivel socio-economic scăzut au acces redus la îngrijire medicală. (State of Health 2019 - OECD). În plus, există un nivel redus de integrare între diferitele forme de asistență medicală, iar personalul medical este inegal distribuit între diferite zone ale țării și, respectiv, între mediul rural și cel urban.  +  Secţiunea 2 Investiția - I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară2.1. Obiectivul Investiției "Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară" Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural și din urbanul mic (inclusiv zone marginalizate/defavorizate și inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome, după caz). Dotarea va cuprinde: aparatură de laborator de tip "point of care", echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și instrumentar medical; vor fi alocate, de asemenea, fonduri pentru renovarea clădirii cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice.2.1.1. Indicatorii Investiției Toate proiectele vor asigura realizarea următorilor indicatori:a) Indicatori cantitativi în conformitate cu prevederile țintei: numărul de cabinete renovate și/sau utilate cu echipamente; Explicație: pentru medicii de familie care aplică în mod individual se va completa cu "1" iar pentru medicii de familie care aplică în parteneriat/asociere sau altă formă în funcție de solicitant și raporturile juridice dintre solicitant și medicii de familie - se va completa cu numărul de cabinete pentru care se solicită finanțarea;b) Indicator calitativ în conformitate cu prevederile țintei: cabinetele din mediul rural și din urbanul mic*1); *1) Conform Ordinului comun MS/CNAS NR. 391/187/2015 Explicație: Se urmărește depășirea țintei de 75% din totalul contractelor semnate cu asocierile de cabinete/cu medicii de familie vor fi din mediul rural și din urbanul mic;c) Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau modernizate*2): Persoane/an; *2) Conform Regulamentului delegat (UE) 2021/2106; Explicație: Numărul maxim anual de persoane care pot fi deservite de o unitate de asistență medicală nouă sau modernizată datorită sprijinului acordat prin măsuri în cadrul mecanismului, cel puțin o dată pe parcursul unei perioade de un an;2.2. Modalitatea de implementare a Investiției Investiția are un buget total de 887.723.775*3) lei (fără TVA) echivalent a 180.450.000 euro (fără TVA) și se va realiza prin 2 metode: *3) Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Anexa III - Metodologie costuri: 1 euro = 4,9195 lei.I.1.1.a: Listă preselectată: O alocare de 665.792.831 lei (fără TVA) echivalent a 135.337.500 euro (75% din total alocare) (fără TVA) prin care se va finanța o listă preselectată de cabinete pentru finanțarea a 2250 de asocieri/cabinete de medici de familie care reprezintă 75% din obiectivul general de investiție;I1.1.b: Apel necompetitiv: O alocare de 221.930.944 lei (fără TVA) echivalent a 45.112.500 euro (25% din alocare) (fără TVA) pentru un apel necompetitiv de proiecte care se va derula având la bază principiul: "primul venit primul servit" pentru finanțarea a 750 de asocieri/cabinete de medici de familie care reprezintă 25% din obiectivul general de investiție. Notă: pentru identificare medicilor de familie din regiunile marginalizate s-au utilizat informațiile existente la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate referitoare la scorul obținut de medicii de familie în conformitate cu prevederile Ordinului*4) ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistență medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice inclusiv reabilitare medicală, din mediul rural și din mediul urban pentru orașele cu un număr de până la 10.000 locuitori, funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea. *4) Conform Ordinului comun MS/CNAS NR. 391/187/20152.3. Finanțarea în cadrul investiției Rata de finanțare: 100% - nu este necesară contribuție proprie din partea aplicantului. În cadrul prezentei Investiție nu se aplică necesitatea unei scheme de ajutor de stat deoarece cabinetele de medicină de familie furnizează servicii medicale de complexitate redusă, care fac parte din pachetul de servicii de bază pentru persoanele asigurate, respectiv din pachetul minimal de servicii, pentru persoanele neasigurate. Aceste servicii se încadrează în servicii de asistență primară a sănătății (conform Organizației Mondiale a Sănătății). Ele sunt adresate populației generale și, în particular, populației vulnerabile. Nici aici dezvoltarea acestor servicii nu determină, în niciun caz, un risc de denaturare a concurenței, deoarece ele vor fi susținute preponderent în mediul rural (unde acoperirea cu medici de familie este deficitară de la începutul funcționării sistemului de asigurări de sănătate, deși aici trăiesc 45% dintre cetățeni) și în zone geografice mai puțin deservite (în care volumul anual de servicii pe locuitor este inferior mediei naționale). În plus, serviciile au impact local.2.4. Componentele unui proiect Prin intermediul acestei Investiții vor fi sprijinite acțiuni specifice realizării de renovări și/sau dotări pentru cabinetele medicilor de familie sau asocieri de cabinete de medici de familie. Se pot finanța proiecte care conțin doar "Componenta de echipamente" sau ambele componente. În acest sens:– "Componenta echipamente" presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes și pentru care medicul de familie deține competențe (dacă e cazul, ex Atestate de studii complementare/adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie) cu o valoare estimată de 222.115 lei fără tva echivalentul a 45.150 euro fără tva;– "Componenta renovare" sub forma unui grant financiar la dispoziția beneficiarului în valoare de maxim 73.792 lei fără tva echivalentul a 15.000 de euro fără tva. În situația în care o entitate aplică pentru mai multe cabinete de medici de familie, valoarea maximă a finanțării solicitate va fi proporțională cu numărul de cabinete pentru care se solicită finanțarea. Notă: în situația în care în clădirea în care își desfășoară activitatea medicul de familia funcționează și alte cabinete, lucrările de renovare pot viza întregul spațiu cu destinație medicală cu condiția încadrării în alocare*5). *5) Maxim 73.792 lei fără TVA echivalentul a 15.000 de euro fără tva per cabinet medic de familie.  +  Secţiunea 3 Eligibilitate3.1. Aplicanții eligibili Aplicanții pot fi orice entitate publică sau privată care are în componență cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) care au contract cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești. În situația în care:– Medicul/ii de familie are/au personalitate juridică (persoana fizică independentă, societate comercială etc), aplicantul eligibil este reprezentat de medicul de familie prin forma juridică pe care o deține;– NOTĂ: Aplicanții pot fi asocierile/cabinetele de medicină de familie care sunt organizate în conformitate cu prevederile legale, sub forma: cabinet medical individual, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civilă medicală, societăți cu răspundere limitată (SRL) care prestează ca activitate unică servicii de medicină de familie în contract/convenție cu Casele Județene/a Mun. București de Asigurări de Sănătate.– Medicul/ii de familie are/au contract de muncă sau orice altă dispoziție legală cu o entitate cu personalitate juridică, aplicantul eligibil este reprezentat de entitatea care a încheiat contractele de muncă cu medicii de familie.– Notă: Pentru apelul necompetitiv, sunt considerați aplicanți eligibili și cabinetele ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară care au încheiate convenții cu Casele Județene/a Mun. București de asigurări de Sănătate. Notă: în situația în care mai multe cabinete de medici de familie își desfășoară activitatea în aceeași clădire, este recomandat (dacă logistic este posibil din punct de vedere al renovării) transmiterea dosarului de finanțare în parteneriat. Membrii în cadrul unui parteneriat pot fi medicii de familie sub diferite forme de organizare. Notă: fiecare parteneriat va prevede clar liderul de parteneriat, cel care va reprezenta membrii parteneriatului în relația cu Ministerul Sănătății, respectiv obligațiile care decurg din această relație. Notă: medicii de familie fără listă de capitație (care lucrează pe lista unui alt medic de familie) nu sunt eligibili. Notă: dacă mai mulți medici de familie utilizează același spațiu pe post de cabinet, aceștia sunt eligibili doar pentru 1 proiect. Notă: Ministerul Sănătății în calitate de coordonator de reforme și investiții este conștient de formele diverse în care medicii de familie își desfășoară activitatea din punct de vedere juridic și fiscal și va da dovadă de flexibilitate în evaluarea dosarelor depuse (eventual va solicita clarificări pentru anumite aspecte) pentru a nu limita adresabilitatea acestei investiții. Notă: În vederea asigurării durabilității, beneficiarii finanțărilor trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor până la data de 30 iunie 2026, respectiv pe durata perioadei de garanție dacă aceasta excedă datei de 30 iunie 2026.1.a. Pe durata durabilității, beneficiarii preselectați în cadrul I.1.1.a: Listă preselectată pot transmite praxisul cu mențiunea că echipamentele și intervențiile asupra spațiului se vor transfera cu titlu gratuit;1.b. Pe durata durabilității, beneficiarii selectați în cadrul I.1.1.b: Apel necompetitiv, nu pot transmite praxisul.1.c. În situația în care beneficiarii proiectelor nu asigură durabilitatea, contravaloarea finanțării se va recupera Notă: Dosarele de finanțare se vor încărca de către medicii de familie sau entitatea cu personalitate juridică cu care medicul de familie are raporturi juridice pentru desfășurarea activității. Notă: Parteneriatul între mai mulți medici de familie se realizează în situația în care aceștia împart spații comune.3.2. Perioada de implementare:Perioada de implementare a proiectelor începe de la data semnării contractelor de finanțare, dar după data de 1 iulie 2022. (la 05-12-2023, Punctul 3.2., Secțiunea 3 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 4.124 din 5 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1096 din 5 decembrie 2023 ) 3.3. Cheltuieli eligibile3.3.1. "Componenta echipamente" Ministerul Sănătății va derula o achiziție publică centralizată în vederea achiziționării echipamentelor/dotărilor menționate în Anexa 2 - Listă echipamente/dotări pentru cabinete. Beneficiarul va transmite o solicitare pentru livrarea echipamentelor/Dotărilor cu 30 de zile înainte de intervalul săptămânal pentru livrare solicitat. Notă: în cadrul acestei componente, beneficiarul nu va primi o alocare financiară sub formă de grant de investiții ci echipamentele/dotările fizice ca urmare a achiziției centralizată realizată de Ministerul Sănătății și livrate în conformitate cu solicitarea beneficiarului. Ministerul Sănătății va transfera dreptul de proprietate al echipamentelor către beneficiar, cu toate drepturile și obligațiile, în momentul livrării echipamentelor. Beneficiarii echipamentelor se obligă să le mențină în stare de funcționare cel puțin până la 30 iunie 2026 sau pe durata perioadei de garanție dacă aceasta excedă datei de 30 iunie 2026. Notă: Excepția de la această achiziție centralizată sunt reprezentate de achiziția de mobilier (birou, scaun medic etc), pentru care se alocă suma maximă de 4.919,5 lei reprezentând 1000 de euro și care va fi justificată în raportul final al proiectului. Notă: selectarea tuturor echipamentelor menționate în cadrul Anexei 2 se încadrează în bugetul maxim destinat "Componentei Echipamente" de maxim 222.115 lei fără tva echivalentul a 45.150 euro fără tva*6). *6) Prin această listă de echipamente și derularea unei achiziții centralizate, Ministerul Sănătății în calitate de coordonator de reforme și investiții se asigură că echipamentele care se vor livra medicilor de familie nu depășesc bugetul maxim estimat. Notă: în situația în care medicii de familie aplică în asociere/parteneriat, în completarea Anexei 2.1 se va ține cont de echipamentele cu uz individual și echipamentele pe care le vor utiliza în comun (dacă e cazul).3.3.2. Componenta «Renovare»Sunt acceptate doar lucrările de renovare care nu implică obținerea unei autorizații de construcție.În conformitate cu art. 11 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, categoriile de lucrări pentru care nu este necesară eliberarea unei autorizații de construcție sunt (fără a fi considerată listă exhaustivă):a) amenajări interioare: tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;b) instalații și sanitare: reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare de apă, electricitate, termice, canalizare și sanitare;c) amenajări exterioare: reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, alte finisaje exterioare atunci când nu se schimbă aspectul inițial;d) eficiență energetică: lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice în interior și înlocuirea tâmplăriei exterioare atunci când nu se schimbă aspectul, culoarea sau golul acesteia;e) reparații la învelitoare: reparații la acoperișuri, învelitori, respectiv lucrări de hidroizolație atunci când nu se schimbă forma acestora;f) energie regenerabilă: montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere, respectiv de producere a energiei electrice din surse regenerabile/eficiente energetic.Componenta de renovare este recomandat să conțină lucrări cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice (dacă este cazul).Baza legală în vederea stabilirii ne/eligibilității:– Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;– Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;– Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României din 3 noiembrie 2021;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;– Acordul de finanțare nr. 26.588 din 8.03.2022 dintre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Sănătății privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență (PNRR).Pentru a fi eligibile în vederea finanțării prin PNRR, toate cheltuielile trebuie să respecte prevederile reglementărilor de mai sus, să corespundă obiectivelor PNRR, să fie indispensabile atingerii obiectivelor proiectului, să fie incluse în oferta aprobată și defalcate în bugetul prezentat în ofertă.Cheltuielile neeligibile în cadrul prezentei investiții sunt următoarele (enumerarea nefiind exhaustivă):– cheltuielile cu amortizarea;– cheltuielile aferente obținerii terenurilor sau altor active corporale;– cheltuielile cu închirierea;– cheltuielile generale de administrație;– cheltuielile pentru comisioane, cote, taxe;– amenzile, penalitățile, cheltuielile de judecată și arbitraj;– costurile pentru operarea obiectivelor de investiții;– cheltuielile efectuate pentru obiective de investiții executate în regie proprie;– cheltuielile cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (și a studiilor tehnice stabilite de standarde și normative pentru pregătirea proiectului);– alte cheltuieli cu caracter general (de exemplu, publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului).NOTĂ: În cadrul compnonentei «Renovare» sunt obligatorii intervenții asupra cabinetului în care își desfășoară activitatea medicul de familie.NOTĂ:În situația în care se schimbă utilizarea spațiului înainte de 30 iunie 2026, beneficiarul se obligă să restituie contravaloarea sumelor primite în cadrul Componentei «Renovare».NOTĂ: În situația în care mai multe cabinete ale medicilor de familie funcționează în/pe aceeași clădire/același palier, după caz, este recomandat ca acestea să aplice în parteneriat.NOTĂ:Intervențiile în cadrul componentei «Renovare» nu se rezumă doar la spațiul cabinetului medicului de familie, ci pot viza întreaga clădire, cu mențiunea încadrării în baremul maxim per cabinet de medic de familie și a destinației medicale de utilizare a spațiilor/clădirii renovate. De exemplu: dacă într-o clădire funcționează 3 cabinete de medici de familie și 2 cabinete de altă specialitate, fără să existe spații cu altă destinație decât medicală, iar cabinetele medicilor de familie aplică în parteneriat, acestea vor beneficia de un grant maxim de 221.377 lei, fără TVA (3 x 73.792 lei, fără TVA), echivalentul a 45.000 euro, fără TVA (3 x 15.000 euro, fără TVA). Această sumă poate viza intervenții în cabinetele medicilor de familie (în mod obligatoriu), respectiv spațiile comune sau cabinetele celorlalți medici în mod opțional. Pentru componenta «Renovare» se alocă pentru fiecare cabinet suma maximă de 73.792 lei, fără TVA (echivalent a 15.000 euro, fără TVA). Ministerul Sănătății își rezervă dreptul ca la contractare să aloce suma maximă eligibilă de 73.792 lei, fără TVA (echivalent a 15.000 euro, fără TVA)/cabinet, pentru reabilitare, urmând ca în baza devizelor finale suma contractelor să fie ajustată la valoarea devizului.NOTĂ: Componenta «Renovare» poate să vizeze spațiul actual în care medicul de familie își desfășoară activitatea sau un spațiou în care acesta dorește să își mute activitatea.Imobilul/Spațiul care face obiectul lucrărilor în cadrul componentei «Renovare» trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:– să fie liber de orice sarcini și interdicții care pot afecta implementarea proiectului;– să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;– să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie de drept comun.Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:– să fie însoțită de facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielilie să poată fi auditate și identificate;– să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare (CF) încheiat cu Ministerul Sănătății;– să fie conformă cu prevederile legislației naționale și comunitare, în special în ceea ce privește achizițiile publice;– cheltuielile finanțate din fondurile PNRR nu au fost finanțate și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri publice. (la 05-12-2023, Punctul 3.3.2., Punctul 3.3., Secțiunea 3 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 4.124 din 5 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1096 din 5 decembrie 2023 ) 3.4. Financiar Implementarea financiară se efectuează prin mecanismul cererilor de transfer în conformitate cu prevederile OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și a prevederilor H.G. nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență cu completările și modificările ulterioare. Cererea de transfer reprezintă cererea depusă de către un beneficiar, prin care se solicită Ministerului Sănătății virarea sumelor, în baza contractului de finanțare și a documentației justificative stabilite în cadrul acestuia. Documentele justificative ce vor fi anexate cererilor de transfer, termenii și condițiile privind derularea operațiunilor financiare cu beneficiarii, precum condițiile de acordare a sumelor solicitate prin cererile de transfer, termenul maxim de efectuare de către Ministerul Sănătății a plăților etc. se vor stabili în contractul de finanțare, ce va fi încheiat între beneficiar și Ministerul Sănătății. Beneficiarii de proiecte finanțate din fonduri europene prin PNRR au obligația să țină pentru fiecare proiect o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte. În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale Ministerului Sănătății și cele ale beneficiarilor pentru proiectele implementate în cadrul PNRR, beneficiarii au obligația transmiterii împreună cu Raportul final de implementare a - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite, conform prevederilor din contractele de finanțare încheiate.  +  Secţiunea 4 Depunere aplicație4.1. Dosarul de finanțare Dosarele de finanțare în cadrul acestei Investiții se încarcă pe platforma www.proiecte.pnrr.gov.ro. Încărcarea Dosarului de Finanțare se va realiza în conformitate cu instrucțiunile din "Manualul înscriere proiecte" - atașat prezentului Ghid. Notă: beneficiarii preselectați în cadrul I.1.1.a au termen 30 de zile de la primirea înștiințării pentru a încărca Dosarul de finanțare pe platformă, astfel vor fi înștiințați următorii beneficiari de pe lista de rezervă. Beneficiarii preselectați care nu încarcă în termen de 30 de zile dosarul de finanțare au posibilitatea de a participa în cadrul I.1.1.b. în situația în care există fonduri disponibile. Solicitanții în cadrul I.1.1.b respectiv beneficiarii preselectați în cadrul I.1.1.a trebuie să selecteze cu atenție Apelul pentru care încarcă Dosarul de finanțare astfel:– "PNRR/2022/C12/MS/I1.1a - Listă preselectată în cadrul Investiției Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară"– "PNRR/2022/C12/MS/I1.1b - Apel necompetitiv în cadrul Investiției Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară" Notă: Încadrarea greșită va conduce la respingerea dosarului. Notă: este obligatorie disponibilitatea unei semnături electronice și identificarea electronică prin parcurgerea pașilor de la Cap 3 - Identificare electronică din "Manualul înscriere proiecte". Dosarul de finanțare va fi completat și încărcat de platforma informatică de:– Medicul/ii de familie dacă are personalitate juridică (persoana fizică independentă, societate comercială etc);– Entitate cu personalitate juridică în cadrul căreia medicul de familie activează pe baza unui contract de muncă altă dispoziție legale în acest sens. Dosarul de finanțare include următoarele documente (semnate digital*7)): *7) Semnătura digitală este bazată pe un certificat digital, valabil la momentul depunerii documentelor– Anexa 1 - Formatul cererii de finanțare– Anexa 2 - Lista de Echipamente– Anexa 2.1 - Lista centralizatoare pentru echipamente (dacă e cazul)– Anexa 3 - Declarația de eligibilitate– Anexa 4 - Declarație privind eligibilitatea TVA– Anexa 5 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal*8)*8) În lipsa consimțământului, dosarul este considerat respins– Anexa 6 - Declarația solicitantului și a partenerului privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări– Anexa 7 - Declarație DNSH (doar pentru Componenta "Renovare")– Anexa 7.1 - Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH (doar pentru Componenta "Renovare")– Atestate de studii complementare/adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie (dacă e cazul);– Devizul de lucrări și oferta aferentă acestuia care a stat la baza fundamentării bugetului (doar pentru Componenta "Renovare";– RLV-ul spațiului pe care dorește să îl renoveze (doar pentru Componenta "Renovare");– Documente cu privire la statutul juridic al solicitantului și calitatea de reprezentant legal;– Acordul de parteneriat (dacă e cazul);– Documente care demonstrează relația dintre aplicant și medicul/medicii de familie (dacă e cazul);– Componenta de "Renovare" (dacă e cazul): () documente care demonstrează drept de proprietate și să depună o declarație prin care se obligă să nu schimbe destinația spațiului până la 30 iunie 2026; () pentru orice tip de drept de folosință asupra spațiului, o declarație pe propria răspundere referitoare la utilizarea spațiului până la data de 30 iunie 2026 și acceptul proprietarului spațiului referitor lucrările de renovare; () Declarația pe propria răspundere va conține și mențiunea că Imobilul/spațiul care face obiectul lucrărilor în cadrul Componentei "Renovare" îndeplinește cumulativ următoarele condiții: ● este liber de orice sarcini și interdicții care pot afecta implementarea proiectului; ● nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești; ● nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie de drept comun. Notă: Având în vedere formele diverse în care medicii de familie își desfășoară activitatea, este necesar ca fie transmise documente relevante referitoare la forma de organizare și calitatea de reprezentant legal. Evaluatorii din partea MS vor putea solicita documente suplimentare în funcție de forma de organizare. Notă: Dosarul de finanțare poate fi transmis numai după completarea și scanarea tuturor documentelor menționate anterior. Nu se acceptă transmiterea parțială. Toate Dosarele de finanțare primite de MS vor fi înregistrate în ordinea primirii și vor intra în proces de evaluare - selecție. Notă: I1.1b - Apel necompetitiv - fiind un apel cu depunere continuă pe principiul primul venit - primul servit și pentru a evita supraîncărcarea sistemului de înregistrare electronică, se recomandă evitarea depunerii solicitărilor de finanțare în ultima perioada respectiv depunerea cât mai rapidă a acestora.4.2. Solicitare informații Persoanele interesate de finanțare pot trimite întrebări cu privire la acest Ghid utilizând următoarea adresă: info.cmf@ms.ro Răspunsurile la întrebări vor fi comunicate de Ministerul Sănătății în maximum 5 zile lucrătoare.4.3. TERMENE:Data publicării ghidului beneficiarului: 15 iulie 2022Data deschiderii platformei pentru depunerea dosarelor de finanțare: 4 august 2022, ora 10.00Data închiderii: 10 februarie 2023, ora 16.00 (ora României) sau până la înregistrarea a 1.000 de dosare depuse în cadrul apelului necompetitiv. În funcție de verificarea eligibilității/calității dosarelor primite sau semnarea contractelor de finanțare, apelul se poate redeschide. (la 05-12-2023, Punctul 4.3., Secțiunea 4 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 4.124 din 5 decembrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1096 din 5 decembrie 2023 )  +  Secţiunea 5 Evaluare/Selecție/Contractare5.1.I.1.1.a. Listă Preselectată5.1.1. Cadru General Pentru implementarea Investiției I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară o alocare de 665.792.831 lei fără TVA echivalent a 135.337.500 euro fără TVA (75% din total alocare) va fi destinată pentru finanțarea pe baza unei liste preselectate. Pentru identificare medicilor din regiunile marginalizate s-au utilizat informațiile existente la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate referitoare la scorul obținut de medicii de familie în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistență medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice inclusiv reabilitare medicală, din mediul rural și din mediul urban pentru orașele cu un număr de până la 10.000 locuitori, funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea. Lista medicilor a fost ordonată descrescător și departajarea la scor egal s-a realizat descrescător în funcție de:a) Primul criteriu: descrescător în funcție de numărul de pacienți neasigurați;b) Criteriul secund: descrescător în funcție de numărul de persoane peste 85 de ani. Prin lista preselectată se urmărește finanțarea a 2250 de asocieri/cabinete de medici de familie din regiuni sau localități marginalizate care reprezintă 75% din obiectivul general de investiție. Lista Preselectată este aprobată de Comitetul de Selecție nominalizat prin Ordin de ministru al sănătății în acest sens și este publicată ca anexă a prezentului Ghid. Ea conține lista medicilor de familie în conformitate cu prevederile Ordinului comun MS/CNAS NR. 391/187/2015. Primii 2250 medici de familie vor fi invitați pentru depunerea dosarului de finanțare și semnarea contractului de finanțare. În funcție de renunțările la finanțare în rândul primilor 2250 de medici de familie, se vor transmite adrese prin care vor fi invitați să transmită dosare de finanțare medicilor de familie de pe lista de rezervă. Notă: Medicii de pe lista de rezervă pot depune dosare de finanțare în cadrul apelului necompetitiv. Notă: Medicii de familie din cadrul listei preselectate sunt eligibili pentru implementarea proiectelor la sediile/punctele de lucru pentru care primesc sporul în condițiile Ordinul comun MS/CNAS NR. 391/187/2015. Ex: Dacă un MF are sediul principal într-un oraș și un punct de lucru într-o comună iar pentru punctul de lucru primește spor în conformitate cu prevederile Ordinul comun MS/CNAS NR. 391/187/2015, renovarea și/sau echiparea cabinetului se va adresa exclusiv punctului de lucru. În conformitate cu prevederile țintei #367 "Criteriile de selecție a zonelor insuficient deservite din punct de vedere medical vor fi: i) caracteristicile populației, ii) acoperirea populației cu asigurări de sănătate, iii) disponibilitatea resurselor umane necesare, iv) disponibilitatea unei infrastructuri fizice adecvate, v) accesibilitatea geografică.". Metodologia de punctare prin Ordinul comun MS/CNAS NR. 391/187/2015 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistență medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice inclusiv reabilitare medicală, din mediul rural și din mediul urban pentru orașele cu un număr de până la 10.000 locuitori, funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea îndeplinește criteriile menționate în descrierea #367 astfel:– "dispersia populației din zona în care se desfășoară activitatea" pentru "caracteristicile populației";– "Număr redus de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural și din mediul urban pentru orașele cu un număr de până la 1.200 de locuitori" pentru "acoperirea populației cu asigurări de sănătate";– "cabinetele medicale de medicină de familie și pentru cabinetele medicale de specialitate din specialitățile clinice, organizate în localități/zone din mediul rural și din mediul urban (pentru orașele cu un număr de până la 10.000 de locuitori) deficitare din punctul de vedere al prezenței medicului de familie, respectiv din punctul de vedere al prezenței medicilor de specialitate pentru specialități clinice" pentru "disponibilitatea resurselor umane necesare";– "Distanța rutieră dintre localitatea unde se află sediul cabinetului medical/punctului de lucru al cabinetului medical și localitatea cea mai apropiată unde se află o structură de primire a urgențelor (UPU/CPU) din cadrul aceluiași județ care respectă criteriile stabilite prin ordin al ministrului sănătății privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor" pentru "disponibilitatea unei infrastructuri fizice adecvate";– "Condițiile în care se acordă asistența medicală: distanța cea mai mare dintre punctele extreme ale unității administrativ-teritoriale deservite/deplasarea la domiciliul beneficiarilor de servicii medicale: drumuri neasfaltate și nepietruite în proporție de peste 50%/drumuri cu diferență de nivel de peste 200 m" pentru "accesibilitatea geografică".5.1.2. Contractarea în cadrul Listei preselectate Beneficiarii preselectați vor fi înștiințați prin email referitor la statusul lor și vor avea la disponibilitate 30 de zile calendaristice de la data transmiterii email-ului pentru a încărca pe platforma www.proiecte.pnrr.gov.ro în conformitate cu prevederile de la Cap. 4.1. Beneficiarii sunt obligați să selecteze următorul Apel "PNRR/2022/C12/MS/I1.1a - Listă preselectată în cadrul Investiției Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară". Ministerul Sănătății va verifica corectitudinea și conformitatea documentelor încărcate și va solicita clarificări (dacă e cazul) respectiv va transmite o adresă de confirmare a acceptării dosarului de finanțare. În 45 de zile de la transmiterea adresei de confirmare, beneficiarul preselectat are obligația de a semna contractul de finanțare. Pentru semnarea contractului de finanțare, Ministerul Sănătății va solicita documente suport necesare. În situația în care în termenul stabilit nu au fost depuse documentele necesare contractării, finanțarea se anulează și se invită spre finanțare următoarea poziție de pe lista de rezervă.5.2.I.1.1.b. Apel necompetitiv5.2.1. Cadru general Apelurile de proiecte sunt de două tipuri:– Competitive: proiectele depuse sunt finanțate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în urma evaluării tehnice și financiare, în limita fondurilor alocate apelului de proiecte;– Noncompetitive: proiectele depuse sunt finanțate în ordinea depunerii în cadrul apelului dacă îndeplinesc condițiile minime de eligibilitate/conformitate în limita fondurilor alocate apelului de proiecte. Pentru implementarea Investiției I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară o alocare de 222.075.304 lei echivalent a 45.112.500 euro (25% din alocare) va fi destinată unui apel necompetitiv de proiecte care se va derula având la bază principiul: "primul venit primul servit" pentru finanțarea a 750 de asocieri/cabinete de medici de familie care reprezintă 25% din obiectivul general de investiție. Solicitanții vor încărca dosarul de finanțare pe platforma informatică www.proiecte.pnrr.gov.ro selectând Apelul "PNRR/2022/C12/MS/I1.1b - Apel necompetitiv în cadrul Investiției Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară" Notă: Sunt eligibile pentru finanțare și cabinetele/asocierile de medicină de familie care dețin mai multe puncte de lucru pe teritoriul României.5.2.2. Evaluarea În cadrul Apelului necompetitiv, evaluarea dosarelor de finanțare primite se face începând cu momentul depunerii acestora în platforma informatică www.proiecte.pnrr.gov.ro Dosarele de finanțare se evaluează având în vedere criteriile din Grila de evaluare/verificare anexată prezentului Ghid al beneficiarului. În situația în care comisia de evaluare va considera că sunt necesare clarificări, acestea pot fi solicitate iar termenul de răspuns este de maximum 7 zile calendaristice de la transmiterea adresei.5.2.3. Selecția beneficiarilor Pe măsură ce dosarele de finanțare sunt evaluare, acestea vor fi înaintate Comitetului de Selecție care va putea solicita clarificări, respectiv va aproba finanțarea pentru beneficiarii menționați. Comitetul de Selecție se va întruni la cel mult 21 de zile calendaristice de la lansarea Ghidului de finanțare, respectiv 21 de zile de la ultima întrunire. Lista beneficiarilor selectați pentru finanțare va fi postată pe site-ul Ministerului Sănătății și vor fi înștiințați printr-o adresă în acest sens. În termen de 15 zile de la primirea rezultatului, aplicanții pot formula contestații pentru care vor primi răspuns în maxim 30 de zile.5.2.4. Contractarea În 45*12) de zile de la transmiterea adresei de confirmare, beneficiarul are obligația de a semna contractul de finanțare. Pentru semnarea contractului de finanțare, Ministerul Sănătății va solicita documente suport necesare contractării. *12) Comisia de evaluare în cadrul prezentului apel pot prelungi termenul de 45 de zile în situații justificate. În situația în care în termenul stabilit nu au fost depuse documentele necesare contractării, finanțarea se anulează și se reîntregește bugetul disponibil apelului deschis.5.3. Derularea unui Contract După semnarea Contractului de finanțare, beneficiarul va transmite Ministerului Sănătății o cerere de plată de până la 100% din valoarea Componentei "Renovare". Ministerul Sănătății, în termen de 15 zile de la de la primirea acesteia va transfera suma aferentă Componentei "Renovare" în contul beneficiarului. Beneficiarul va demara lucrările de renovare și va transmite o solicitare pentru livrarea echipamentelor cu 30 de zile înainte de intervalul săptămânal pentru livrare solicitat. În baza solicitării beneficiarului se vor livra echipamentele și dotările solicitate pe care va fi necesar să le recepționeze și să întocmească proces verbal aferent recepției punerii în funcțiune și instruire personal (unde e cazul). În termen de 30 de zile de la finalizarea proiectului, beneficiarul va întocmi Raportul final referitor la lucrările de renovare și dotările de echipamente realizate respectiv ce aspecte au fost luate în calcul pentru reducerea amprentei de carbon, conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice. Raportul final de implementare va conține documente suport, inclusiv fotografii, care va demonstra realizarea lucrărilor și recepția echipamentelor. Achiziția Echipamentelor și dotările este realizată de către Ministerul Sănătății în baza unei proceduri centralizate de tip acord cadru/subsecvent și se vor livra beneficiarilor în baza solicitărilor primite. Notă: Excepția de la această achiziție centralizată sunt reprezentate de achiziția de mobilier (birou, scaun medic etc), pentru care se alocă suma maximă de 4.919,5 lei reprezentând 1000 de euro și care va fi justificată în raportul final al proiectului.  +  Secţiunea 6 Alte prevederi6.1. Modificarea Ghidului Beneficiarului Ministerul Sănătății poate emite ordine de modificare a prevederilor prezentului ghid pentru actualizarea cu eventuale modificări legislative aplicabile sau pentru îmbunătățirea procesului de derulare a Investiției I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară. Ministerul Sănătății va avea în vedere, în situația în care modificarea ghidului se impune, prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de verificare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu al tuturor solicitanților de finanțare. Ministerul Sănătății va emite instrucțiuni în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Pentru asigurarea principiului transparenței Ministerul Sănătății va publica ordinele de modificare a prezentului ghid pe pagina de internet proprie. Ministerul Sănătății își rezervă dreptul de a modifica alocările de la Cap. 2.2 și aspectele care decurg din acestea (inclusiv perioada în care Apelul necompetitiv este deschis) pentru a asigura atingerea prevederilor din CID:– 3000 de asocieri/cabinete de medici de familie;– 75% din beneficiarii acestei finanțări să provină din regiuni sau localități marginalizate. Ministerul Sănătății poate decide suplimentarea țintei prevăzută în CID în situația în care sunt înregistrate economii ca urmare a contractării proiectelor.6.2. Informare și publicitate Beneficiarii se obligă să respecte prevederile Manualului de Identitate Vizuală al PNRR, elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În ceea ce privește măsurile de informare și publicitate obligatorii pe care beneficiarii le vor întreprinde în cadrul proiectului (menționarea nu este exhaustivă) aceștia vor include cel puțin 2 postări pe paginile de social media referitoare la demararea proiectului și finalizarea acestuia.6.3. Riscuri și complementaritate Ministerul Sănătății va monitoriza riscurile care pot să impieteze asupra implementării proiectului în calendarul propus. Pentru riscurile identificate vor fi propuse măsuri de reducere a riscului. Ministerul Sănătății va analiza în permanență complementaritatea cu alte măsuri.6.4. Prevederi orizontale Respectarea cadrului legal este obligatorie pentru orice solicitant sau beneficiar de finanțare din fondurile UE. Cerințele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă la facilitarea tuturor condițiilor care să conducă la respectarea principiilor prevăzute în Pilonul european al drepturilor sociale (disponibil la https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobsgrowth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro). Având în vedere prevederile art. 22, alin. (2), lit. d) din Regulamentul PNRR, coroborat cu art. 6 din Regulamentul financiar, Ministerul Sănătății are obligația colectării următoarelor categorii de date standardizate și de a asigura accesul la acestea:– numele destinatarului final al fondurilor;– numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achizițiile publice;– prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real al destinatarului fondurilor sau al contractantului. Astfel, pe parcursul implementării proiectelor, solicitantul și partenerul acestuia, după caz, au obligația obținerii datelor privind beneficiarul real al fondurilor PNRR. În acest sens, aceștia trebuie să prezinte date relevante cu privire la câștigătorii procedurilor de achiziție realizate în cadrul proiectelor, în baza extrasului din registrul comerțului solicitat de aceștia. Noțiunea de beneficiar real este definită la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Solicitantul și partenerul acestuia, după caz, au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupție), atât în faza de selecție, evaluare și contractare a proiectului propus spre finanțare din PNRR, cât și în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente. Cererea de finanțare va fi exclusă în cazul în care se constată că solicitantul/partenerul a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze evaluatorii/personalul Ministerului Sănătății în timpul procesului de evaluare, selecție și contractare. Se consideră dublă finanțare situațiile prin care se încalcă prevederile art. 9 din Regulamentul PNRR și ale art. 191 din Regulamentul financiar. Pentru realizarea analizei privind dubla finanțare, în etapa de evaluare, selecție și contractare se va urmări ca proiectele propuse spre finanțare din PNRR să conțină informații suficiente în ceea ce privește inițiative complementare de care a beneficiat sau beneficiază solicitantul finanțării și, dacă este cazul, partenerul acestuia. Astfel, solicitantul și partenerul acestuia vor prezenta în cererea de finanțare informații cu privire la proiectele implementate de solicitant și partenerii acestuia, după caz, în domeniul vizat de apel, în ultimii 5 ani, indiferent de sursa de finanțare și de stadiul acestora (finalizate, nefinalizate, în curs de implementare). În acest sens, Ministerul Sănătății va avea în vedere proiectele în cadrul cărora au fost derulate activități care au legătură cu nevoile și problemele vizate de proiectele depuse spre finanțare. Totodată, solicitantul finanțării din PNRR și, după caz, partenerul acestuia vor preciza în secțiunea relevantă din cererea de finanțare aspectele din care să rezulte că nu există dublă finanțare cu proiectul depus spre finanțare în cadrul PNRR. În cazul în care se constată că există dublă finanțare, proiectul este respins total sau parțial (în ipoteza în care dubla finanțare nu acoperă întregul proiect, iar componenta/componentele neafectate de dubla finanțare sunt viabile). Se va completa "Declarația solicitantului și a partenerului privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări". În cadrul proiectului se va face o descriere a modului în care proiectul respectă legislația (acte normative, politici publice) în domeniul egalității de șanse, egalității de gen și dezvoltării durabile. Egalitatea de șanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. Pentru a promova egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității, principiul egalității de șanse și de tratament trebuie încorporat ca parte integrantă a diverselor stadii din ciclul de viață al unui proiect: definire și planificare, implementare, monitorizare și evaluare. Proiectul trebuie să descrie acțiunile specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. În linie cu principiul DNSH "do not significant harm"*13), menționat în anexa DNSH la PNRR pentru investiția I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară din cadrul Componentei 12 Sănătate, proiectul va promova dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanțarea unor activități orientate direct spre susținerea acesteia, urmărind în principal protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor, prevenirea și gestionarea riscurilor. *13) Respectarea principiului DNSH pentru echipamente este în sarcina Ministerului Sănătății prin derularea unei proceduri de achiziție centralizată În conformitate cu Regulamentul PNRR, nicio măsură inclusă PNRR nu ar trebui să cauzeze un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu. Astfel, solicitanții trebuie să demonstreze că proiectele depuse în cadrul prezentului apel respectă principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ. În acest sens, se va completa Declarație DNSH și anexa acesteia Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH.  +  Anexe:Anexa 1 - Formatul cererii de finanțareAnexa 2 - Lista de EchipamenteAnexa 2.1 - Lista centralizatoare pentru echipamenteAnexa 3 - Declarația de eligibilitateAnexa 4 - Declarație privind eligibilitatea TVAAnexa 5 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personalAnexa 6 - Declarația solicitantului și a partenerului privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțăriAnexa 7 - Declarație DNSHAnexa 7.1 - Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSHAnexa 8 - Grila de evaluare verificareAnexa 9 - DNSH RO RRP 12Anexa 10 - Manual înscriere proiecteAnexa 11 - Lista medicilor de familie preselectațiAnexa 12 - Lista de rezervă a medicilor de familie preselectați  +  Anexa 1
  Cerere de finanțare
  "PNRR/2022/C12/MS/I1.1a - Listă preselectată"
  Componenta C12 - SănătateInvestiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceștiI1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară.
  Descriere solicitant
  Solicitant/Lider
  Tipul Solicitantului
  Contact
  Adresă
  Cod Fiscal
  Adresa de email
  Telefon
  Prenumele, numele și CNP al beneficiarului real (reprezentant legal) al destinatarului fondurilor
  sau al contractantului, în înțelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului , în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o alta entitate
  Nr. cabinete pentru care se solicită finanțarea
  Nume Medic și număr contract cu Casa Na Nr. Contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Se vor trece numerele contractului cu CNAS pentru toți medicii de familie (dacă se solicită finanțare pentru mai mulți medici)
  Descrierea tehnică a proiectului
  Atestate de studii complementare/sau adeverință care demonstrează că este în curs de obținere atestarea pentru ultrasonografieNU/DA (este necesar să fie inclus în dosarul de finanțare)
  Componenta pentru care se solicită finanțareComponenta „Echipamente”/Componenta „Echipamente și Renovare”
  Buget renovare (doar dacă s-a bifat Componenta „Echipamente și Renovare”) - în conformitate cu oferta la devizul de lucrări
  Dotarea cabinetelor Se va bifa Anexa 2 la Cererea de Finanțare respectiv Anexa 2.1 dacă e cazul
  Buget mobilier (dacă s-a bifat în Anexa 2 - câmpul dedicat - maxim 4.919,5 lei)
  Situație juridică spațiu (doar dacă s-a bifat Componenta „Renovare”)
  Durata de implementare (nr. luni de la semnarea contractului de finanțare)
  Regim TVA TVA nedeductibil/deductibil
  Descrierea proiectului
  Informații suplimentareMenționați informații suplimentare despre activitatea și experiența Medicilor de familie.Pentru Asocieri de cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) este necesar să menționați medicii asociați, modul de desfășurare al activității.Informațiile trebuie să cuprindă date despre lista de capitație, numărul de prezentări/consultații anuale și alte informații relevante despre activitate.
  Activități de informare și publicitate
  Modul în care sunt respectate principiilor prevăzute în Pilonul european al drepturilor sociale
  Evitarea dublei finanțări (menționați alte proiecte cu finanțare nerambursabilă de care a beneficiat solicitantul sau partenerii de proiect în ultimii 5 ani)
  Prevederi orizontale: egalitate de șanse și egalității de gen.
  Prevederi orizontale: dezvoltare durabilă și DNSH
  Indicatori
  Numărul de cabinete renovate și/sau utilate cu echipamente: (indicator cantitativ)
  Cabinete din mediul rural și din urbanul mic: (indicator calitativ - Conform Ordinului comun MS/CNAS NR. 391/187/2015)
  Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau modernizate(Persoane/an)
  SOLICITANT: SEMNĂTURA DATA
  Cerere de finanțare
  "PNRR/2022/C12/MS/I1.1b - Apel necompetitiv"
  Componenta C12 - SănătateInvestiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceștiI1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară.
  Descriere solicitant
  Solicitant/Lider
  Tipul Solicitantului
  Contact
  Adresă
  Cod Fiscal
  Adresa de email
  Telefon
  Prenumele, numele și CNP al beneficiarului real (reprezentant legal) al destinatarului fondurilor sau al contractantului, în înțelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului , în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o alta entitate
  Nr. cabinete pentru care se solicită finanțarea
  Nume Medic și număr contract cu Casa Na Nr. Contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Se vor trece numerele contractului cu CNAS pentru toți medicii de familie (dacă se solicită finanțare pentru mai mulți medici)
  Descrierea tehnică a proiectului
  Atestate de studii complementare/sau adeverință care demonstrează că este în curs de obținere atestarea pentru ultrasonografieNU/DA (este necesar să fie inclus în dosarul de finanțare)
  Componenta pentru care se solicită finanțareComponenta „Echipamente”/Componenta „Echipamente și Renovare”
  Buget renovare (doar dacă s-a bifat Componenta „Echipamente și Renovare”) - în conformitate cu oferta la devizul de lucrări
  Dotarea cabinetelor Se va bifa Anexa 2 la Cererea de Finanțare respectiv Anexa 2.1 dacă e cazul
  Buget mobilier (dacă s-a bifat în Anexa 2 - câmpul dedicat - maxim 4.919,5 lei)
  Situație juridică spațiu (doar dacă s-a bifat Componenta „Renovare”)
  Durata de implementare (nr. luni de la semnarea contractului de finanțare)
  Regim TVA TVA nedeductibil/deductibil
  Descrierea proiectului
  Informații suplimentareMenționați informații suplimentare despre activitatea și experiența Medicilor de familie.Pentru Asocieri de cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) este necesar să menționați medicii asociați, modul de desfășurare al activității.Informațiile trebuie să cuprindă date despre lista de capitație, numărul de prezentări/consultații anuale și alte informații relevante despre activitate.
  Activități de informare și publicitate
  Modul în care sunt respectate principiilor prevăzute în Pilonul european al drepturilor sociale Evitarea dublei finanțări (menționați alte proiecte cu finanțare nerambursabilă de care a beneficiat solicitantul sau partenerii de proiect în ultimii 5 ani)
  Prevederi orizontale: egalitate de șanse și egalității de gen.
  Prevederi orizontale: dezvoltare durabilă și DNSH
  Indicatori
  Numărul de cabinete renovate și/sau utilate cu echipamente:(indicator cantitativ)
  Cabinete din mediul rural și din urbanul mic: (indicator calitativ - Conform Ordinului comun MS/CNAS NR. 391/187/2015)
  Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau modernizate(Persoane/an)
  SOLICITANT: SEMNĂTURA DATA
   +  Anexa 2
  Listă echipamente/dotări pentru cabinete
  Componenta C12 - Sănătate
  Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
  I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență
  medicală primară.
  Nr.Crt.EchipamentSolicitare(bifați dacă DA)Descriere echipamente și dotări Specificații tehnice
  1Analizator Point of Care• Analizor de tip point of care pentru determinarea parametrilor biochimici;• Permite efectuarea testării dintr-o cantitate foarte mică de sange, maxim 100 ^L sânge integral, ser sau plasmă;• Testele vor avea perioadă lungă de valabilitate: minim 6 luni• Testele au incorporat un cod QR sau echivalent pentru calibrare interna astfel încât să nu necesite calibrări suplimentare;• Echipamentul permite conectarea la PC/sisteme digitale prin porturi de comunicare:LAN, USB 2.0 sau echivalent;• Au imprimanta incorporata pentru printarea rezultatelor;• Functie de autocalibrare ca sa nu necesite calibrari suplimentare;• Echipamentul permite analiza parametrilor biochimici indicați pentru screening-ul și diagnosticul afectiunilor hepatice, pancreatice, lipidice și diabetice (minim);
  2Electrocardiograf digital• Electrocardiograf cu minim 10 fire și oferă posibilitatea achizitiei și analizei simultana pe 12 derivatii pentru pacienti adulți și pediatrici;• Echipamentul este prevazut cu sistem software pentru măsurători și interpretări automate în funcție de vârstă și sex; • Măsurătorile și analizele digitale să fie adaptate în funcție de tipul de pacient: adult, pediatric și neonatal;• Echipamentul permit conectarea la PC și sau la alt tip de sistem digital pentru descărcarea datelor;
  3Ecograf portabil• Ecograf ultraportabil pentru aplicatii abdominale, obstetrica, ginecologie, plaman, vezică biliară, părți moi, musculoscheletale superficiale și vasculare compus din traductor convex, traductor liniar și o tableta care utilizeaza o aplicatie software;• Sistemul să dispuna de minim urmatoarele moduri imagistie: 2D, Doppler Color, Doppler Pulsat, Mod M• Echipamentul permie conectare la WI-FI;• Posibilitate de export al datelor prin reteaua locala a unitatii sanitare;• Posibilitate de export al datelor prin e-mail;• Posibilitatea de utilizare a unui soft de telemedicina direct pe dispozitivul smart;• Posibilitate de export a imaginilor ecografice atat in format DICOM, cat și in format compatibil PC (MP4 și PNG);
  4Ecograf cu 3 sonde*1)• Echipament de ultrasonografie multidisciplinar, conceput pentru examinari abdominale, de obstetrica, ginecologice, de urologie, musculoscheletale, vasculare, urologice, pediatrice, cardiace, transcraniene și a partilor moi;• Posibilitate de export al datelor prin reteaua locala a unitatii sanitare;• Posibilitate de export al datelor prin e-mail;• Posibilitatea de utilizare a unui soft de telemedicina direct pe dispozitivul smart;• Posibilitate de export a imaginilor ecografice atat in format DICOM, cat și in format compatibil PC (MP4 și PNG);
  5Echipamente it
  5.1Desktop
  5.2Imprimantă laser
  6Pubele ecologice reciclarePubelele ecologice reciclare:• spațiu de montaj redus (sub 0,5 m2) - utilizare eficientă a spațiului limitat• două dimensiuni disponibile minim 60 L;• Permit cinci tipuri de capace:- capac pentru hârtie de reciclat,- deschidere pentru sticle/doze,- capac pentru deșeuri generale ce poate fi îndepărtat complet,- capac pivotant- elemente grafice pentru capac și structura coșului complementare - disponibile în diferite culori pentru a permite o diferențiere ușoară a diferitelor tipuri de deșeuri.
  7Container deșeuri medicaleContainerele pentru deșeuri medicale să fie prevăzute cu:• Capac cu orificii corespunzatoare fiecarei categorii de deseu intepator-taietor;• Capac cutie autoblocant;• Materialul să fie testat testat impotriva perforarii cu obiecte ascutite;• Capacul recipientelor sa prezinte orificii speciale pentru detasarea acelor de seringa și a altor întepătoare;• Volumul recipientului să fie de minim 3 L;• Material: polipropilena sau echivalent;• Culoare: conform standardelor pentru deșeuri medicale (ex. galben)• Marcat cu pictograma “Pericol biologic”.
  8Frigider vaccin• Volum net total minim 90 L;• Sistem racire: static sau echivalent;• Sistem dezghetare frigider: automat;• Numar rafturi frigider: minim 3;• Functii:• Garnitura antibacteriana• Control mecanic al temperaturii sau echivalent;• Volum net congelator: minim 5 L;
  9Data logger temperatura frigider• Domeniu de masurare a temperaturii: -10 °C~+45 °C; Rezolutie: 0,1 °C;• Precizie: ±0,5 °C;• Unitate de temperatura: °C;• Capacitate record: minim 30000 puncte;• Interfata de comunicare: interfata USB sau echivalent;• Alimentare: baterie CR2032 (inclusa) sau echivalent sau alimentare prin interfata USB sau echivalent;• Datele pot fi descarcate, analizate, exportate și tiparite in mod convenabil.• Alarma de supratemperatura și limitele superioare/inferioare pot fi setate;oftware de gestionare a datelor inclus pentru lucrul usor cu PC-ul;• Datele pot fi interogate, salvate, tiparite și exportate in format Word/Excel/TXT/PDF sau echivalent;
  10Monitor funcții vitale (frecvență cardiacă, tensiune arteriala non- invazivă, pulsoximetrie, temperatură)• Echipamentul paote fi utilizat pentru monitorizarea semnelor vitale la pacientii adulți, copii sau nou-nascuti;• Permite monitorizarea urmatorilor parametrii: ECG, Frecventa Cardiaca (HR), Respiratie (RR), SpO2, Puls, Tensiunea arteriala neinvaziva (NIBP), Temperatura (Temp);• Monitorul are software și interfata de conectare in retea;Poate fi conectat la o statie centrala de monitorizare;Există minim 2 interfete USB sau echivalent pentru conectarea la PC;Monitorul este modular cu posibilitatea de conectare a cel putin 4 module de unic parametru.
  11Spirometru digital, conectare PC• Spirometru portabil pentru adulți și copii cu vârsta mai mare de 4 ani;• Permite conectarea cu software instalat pe PC;• Permite minim urmatoarele tipuri de testari (minim): FVC (doar expir) / FVL (expir/inspir) / SVC - ERV, IC, IRV, Rf, VC, VCex, VCext, VCin, VCmax, VT / MVV - MVV, MVV6, MVVtime, VT• Permite export de date in format PDF
  12Monitorizare automată a tensiunii arteriale (Holter TA 24 ore)• Sistem holter de masurare a tensiunii arteriale:• Masuratori: presiune sistolica, diastolica și medie, frecventa cardiaca;• Achizitie date pentru minim 24 h a presiunii arteriale sau minim 300 masuratori;• Este prevazut cu interfata USB sau echivalent pentru conectarea la PC;
  13Concentrator oxigen 5 L• Echipamentul permite flux oxigen reglabil intre: 0,5 - 5 L / min;• Concentratie de oxigen: minim 93% ± 3% (0,5 - 5l / min);• Presiune de iesire: minim 5.5 psig (37.9 kPa);• Echipamentul permite indicarea purtiății oxigenului;• Nivel de alarmă pentru:• Concentrație Oxigen sub 85%;• Concentratie Oxigen sub 70%;• Este compatibil cu toate stilurile de barbotoare pentru umidifcarea gazelor;
  14Dispozitiv măsurare indice gleznă- braț• Metoda de măsurare: Metoda oscilometrică, umflarea și măsurarea automată;• Presiunea manșetei:• 0-300 mmHg ± 5 mmHg• - Sistolic: minim 40-280 mmHg• - Diastolic: minim 30-200 mmHg• - Rata pulsului: minim 20-200 bătăi / minute ± 5%• Permite conectarea la PC și la alte sisteme digitale;
  15Mobilier:Alocare financiară de 4919,5 lei.
  16Instrumentar medicalTrusa conține minim:• Foarfeca Lister 18,0cm. buc. 1• Sonda canelata 14,0cm. buc. 1• Sonda canelata 16,0cm. buc. 1• Port ac. buc. 1• Foarfeca ch. dr cu varf ascutit• Foarfeca ch. cu varf bont cb buc. 1• Pensa anatomica 16,0cm. buc. 1• Pensa scos fire buc. 2• Pensa chirurgicala buc. 2• Bisturiu monobloc, buc. 2• Maner bisturiu curb - buc. 1, lame -buc. 3• Maner bisturiu drept - buc. 1, lame -buc. 3• Apasator de limba, 19,0cm. buc. 1• Apasator de limba,copii 14,5cm. buc. 1• Bisturiu varf ascutit, buc. 2• Ciocanel Doyen 21,0cm. buc. 1• Tavita renala 16 cm.buc. 1• Cutie instrumentar cu maner
  17Aspirator portabil oral/nazal/traheal• Echipamentul este portabil;• Presiunea maxima de aspirare este de 84 kPa, 630 mmHg• Contine filtru antibacterian hidrofobic;• Este prevazut cu regulator de aspiratie și cu vacuummetru.
  18Trusă de resuscitare cu defibrilator automatTrusa de resuscitare conține:• Defibrilator automat;• Balon Ruben pediatric și adult;• Masca de oxigen deschisa - pediatric și adult;• Pipe Guedel, diferite dimensiuni;• Geanta de transport cu suport și pentru medicamente;Defibrilator automat:• Permite defibrilarea automata sau semiautomata;• Forma de unda bifazica trunchiata exponentiala;• Defibrilatorul este bazat pe tehnologia bifazica cu nivele de energie configurabile in intervalul 150 J - 360 J;• Setari implicite nivele de energie 200J, 300J, 360J (adult);• Setari implicite nivele de energie 50J, 75J, 90J (copii);
  19Aparat pentru sterilizare aer încăpere• Dispozitiv utilizat în dezinfecția aerului în diferite locații;• Agentul dezinfectant sa fie radiația UV;• Poate fi utilizat în prezența persoanelor din încapere;• Capacitatea de sterilizare a dispozitivului sa fie de minim 10 m3 pe oră;• Echipamentul nu necesită consumabile;• Nivel radiație UV minim 18 mW/cm2/sec
  20Dispozitiv Doppler fetal și dispozitiv Doppler pentru flux arterial perifericDispozitiv Doppler fetal:• Sistem Doppler cu ultrasunete• Afisaj LCD sau echivalent• Frecventa ultrasunete: minim 2 (MHz)• Interval ritm cardiac: 40 - 250 bpm Dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic:• disponibil cu o sonda interschimbabila disponibila pentru mai multe aplicatii: 4 MHz pentru vase profunde, 5 MHz pentru investigatii generale sau 8MHz pentru vase periferice;• Interval de detectare 50-240 BPM;• Durata baterie: minim 5 ore
  21Scaun examinare ginecologic• Fotoliu ginecologic, înalțime reglabila, cu suporturi pentru picioare și bol detașabil de inox;• Spătar reglabil pe înalțime cu pârghii;• Secția de picioare elevabilă/ rabatabilă pe pârghii;• Suport brațe rabatabil 180°;• Suporturi ginecologice pentru genunchi;
  22Scaun recoltat sânge, 3 secțiuni• sectiune spatar și picioare reglabile;• suport brate reglabil pe inaltime;• pozitie Trendelenburg disponibila;• spatarul și suportul pentru picioare sa fie rabatabile pana la pozitia orizontala a scaunului;sa prezinte suport pentru perfuzie;
  *1) Atestate de studii complementare/sau adeverință care demonstrează că este în curs de obținere atestarea pentru ultrasonografie SOLICITANT: SEMNĂTURA DATA
   +  Anexa 2.1
  Listă centralizată echipamente/dotări pentru cabinete*1)
  Componenta C12 - Sănătate
  Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
  I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență
  medicală primară.
  *1) Se va completa doar pentru medicii de familie care vor aplica în parteneriat
  Nr.Crt.EchipamentNr. bucățiObservații*2)
  1Analizator Point of Care
  2Electrocardiograf digital
  3Ecograf portabil
  4Ecograf cu 3 sonde*3)
  5Echipamente it
  5.1Desktop
  5.2Imprimantă laser
  6Pubele ecologice reciclare
  7Container deșeuri medicale
  8Frigider vaccin
  9Data logger temperatura frigider
  10Monitor funcții vitale (frecvență cardiacă, tensiune arteriala non- invazivă, pulsoximetrie, temperatură)
  11Spirometru digital, conectare PC
  12Monitorizare automată a tensiunii arteriale (Holter TA 24 ore)
  13Concentrator oxigen 5 L
  14Dispozitiv măsurare indice gleznă- braț
  15Mobilier:
  15.1Birou
  15.2Scaun Medic de familie
  15.3Set 5 scaune cabinet
  16Instrumentar medical
  17Aspirator portabil oral/nazal/traheal
  18Trusă de resuscitare cu defibrilator automat
  19Aparat pentru sterilizare aer încăpere
  20Dispozitiv Doppler fetal și dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic
  21Scaun examinare ginecologic
  22Scaun recoltat sânge, 3 secțiuni
  *2) Se vor completa informații suplimentare cu privire la caracteristicile echipamentelor/dotărilor pe măsură ce acestea vor fi stabilite în cadrul Grupului Tehnic de Lucru din cadrul Ministerului Sănătății*3) Atestate de studii complementare/sau adeverință care demonstrează că este în curs de obținere atestarea pentru ultrasonografie SOLICITANT: SEMNĂTURA DATA
   +  Anexa 3
  Declarație de eligibilitate
  Subsemnatul/a ............., reprezentant legal al având funcția de ............., în cadrul ............., născut la data de ............., în localitatea ............., cu domiciliul stabil în localitatea ............. str ............. județul ............. telefon ............. e-mail ............. cod poștal ............. posesor al Cărții de Identitate seria .... nr ............. eliberată de ............. la data de ............., CNP ............. certific faptul că toate informațiile conținute în această cerere de finanțare, sunt corecte și sunt conștient de conținutul anexelor dosarului de finanțare. Confirm faptul că entitatea pe care o reprezint are capacitatea financiară și operațională de a finaliza proiectul propus. Am luat la cunoștință că, în conformitate cu prevederile legale nu poate fi acordată solicitanților care se află în oricare dintre următoarele situații:a) sunt în faliment sau în curs de lichidare, administrare judiciară, au activitatea suspendată, sunt subiectul unor astfel de proceduri sau sunt în situație similară prevăzută de legislația sau de reglementările naționale;b) au fost condamnați pentru un delict legat de conduita lor profesională printr-o hotărâre care are autoritate de lucru judecat;c) au fost găsiți vinovați de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care autoritățile competente le pot justifica;d) nu și-au îndeplinit obligațiile privind plata contribuțiilor la asigurările sociale sau plata impozitelor în conformitate cu prevederile legale;e) au făcut obiectul unei hotărâri care are autoritate de lucru judecat pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale statului.Confirm faptul că nici eu și nici instituția pentru care am calitatea de reprezentant legal nu se află în niciuna dintre situațiile descrise mai sus, și sunt conștient de sancțiunile care pot fi aplicate în cazul unor declarații false. Nume: Funcție: Data: Semnătură:
   +  Anexa 4
  Declarație privind eligibilitatea TVA
  Declarație privind eligibilitatea TVA
  aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul
  proiectului propus spre finanțare
  Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.A. Datele de identificare a persoanei juridice Codul de identificare: Denumirea: Domiciliul fiscal:B. Datele de identificare a proiectuluiTitlul proiectului: Data depunerii proiectului:C. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt: [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscalD. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, declar că pentru achizițiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit .............
  Nr.Crt.Obiectul achizițieiScopul achiziției/Activitatea prevăzută în cadrul proiectului*1)
  1.
  2.
  *1) Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare.
  Semnătura: Nume, prenume Semnătura reprezentantului legal al solicitantului Data: zz/ll/aaaa
   +  Anexa 5
  Declarație de consimțământ privind
  prelucrarea datelor cu caracter personal
  Subsemnatul/Subsemnata ............. CNP ............. posesor/posesoare a CI seria ...... nr ............., domiciliat/ă în ............. e-mail ............. telefon ............. în calitate de reprezentant legal al (se vor completa denumirea, CUI/CIF și adresa sediului social al solicitantului)Declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Sănătății să fie autorizat, prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecția și contractarea cererii de finanțare cu titlul ............., să proceseze datele mele personale/ale instituției pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente. De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MS/MIPE/AA/DNA/DLAF și a altor instituții implicate în sistemul de control și/sau audit al fondurilor aferente PNRR de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare și contractare a cererii de finanțare cu titlul ,. Declar că am luat cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este telefon ............ și/sau adresa de email ............ și/sau fax ............ Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ. Nume, prenume Data Semnătura
   +  Anexa 6
  DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTELOR DE
  INTERESE, A FRAUDEI, CORUPȚIEI ȘI DUBLEI FINANȚĂRI
  Subsemnatul/subsemnata, , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al , în cadrul proiectului , pentru a putea participa în proiectul sus menționat, pentru care se solicită finanțare din PNRR, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că: ● Voi lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupție), atât în faza de selecție, evaluare și contractare a proiectului propus spre finanțare din PNRR, cât și în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente; ● Proiectul propus spre finanțare (în întregime sau parțial) nu face obiectul unei alte solicitări de sprijin financiar care să acopere aceleași costuri; ● Proiectul propus spre finanțare (în întregime sau parțial) nu a mai beneficiat, în ultimii 5 ani, de sprijin financiar care să fi acoperit aceleași costuri. Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine încetarea acordului de finanțare, precum și obligarea organizației pe care o reprezint la rambursarea banilor care fac obiectul dublei finanțări și la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea finanțării nerambursabile, până la data descoperirii falsului. Nume și prenume: .......... Data: .......... Semnătura: ..........
   +  Anexa 7
  Declarație privind respectarea principiului DNSH
  Subsemnatul/a .........., posesor al CI seria .........., nr .........., eliberată de .........., CNP .........., în calitate de reprezentant legal al .........., cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:1. Cererea de finanțare pentru proiectul .........., aferentă Investiției specifică:I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară, respectă în integralitate principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139 ,în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață a investiției.2. Astfel, proiectul nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:(a) atenuarea schimbărilor climatice;(b) adaptarea la schimbările climatice;(c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;(d) tranziția către o economie circulară;(e) prevenirea și controlul poluării;(f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.3. Autoevaluarea cererii de finanțare din punct de vedere al respectării principiului DNSH pentru proiectul .......... din Anexa la prezenta declarație este realizată în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).4. Autoevaluarea cererii de finanțare pentru proiectul .......... din anexa la prezenta declarație cuprinde date și informații corecte, reale și conforme cu documentația ofertei pentru realizarea renovării.5. În cadrul procedurilor de achiziție pentru serviciile de renovare este inclusă obligația de a trata și de a asigura în mod corespunzător conformitatea lucrărilor cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).6. Pe perioada de operare și la finalul ciclului de viață a investiției se asigură în mod corespunzător conformitatea investiției cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), în conformitate cu autoevaluarea din anexa la prezenta declarație.7. Raportarea privind asigurarea conformității investiției cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") se va realiza inclusiv pe perioada de implementare și de valabilitate a contractului de finanțare corespunzător cererii de finanțare, potrivit termenelor și condițiilor stabilite de Ministerul Sănătății. Atașez la prezenta declarație autoevaluarea cererii de finanțare din punct de vedere al respectării principiului DNSH pentru proiectul .......... din Anexa la prezenta declarație. Confirm, de asemenea, că afirmațiile din această declarație (inclusiv din anexa la aceasta) sunt adevărate și că informațiile incluse în aceasta sunt corecte. Reprezentant legal Nume și prenume .........., Dată ..........
   +  Anexa 8
  Grilă de evaluare/verificare
  Componenta C12 - Sănătate
  Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
  I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau
  asocieri de cabinete de asistență medicală primară.
  Solicitant: Nr contract Casa Județeană de Asigurări de Sănătate: Nr înregistrare:Listă preselectată/Apel Necompetitiv
  Verificare administrativăDANUNAComentariile evaluatorului
  Dosarul de finanțare a fost transmis complet (conform Ghidului aplicantului)?
  Dosarul de finanțare a fost transmis în perioada în care descrisă mentionată în Ghidul beneficiarului?
  În momentul evaluării dosarului de finanțare, mai sunt fonduri disponibile?
  Nr. Contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate este valid?
  Bugetul pentru „Componenta Renovare” se încadrează în limita menționată în Ghidul beneficiarului?
  Bugetul solicitat pentru „Componenta Renovare” respectă principiul economiei-eficienței-eficacității?
  Bugetul aferent mobilierului se încadrează în limita menționată în Ghidul beneficiarului?
  Durata de implementare este în conformitate cu data limită de implementare având în vedere procesul depunere-evaluare-semnare contract de finanțare - dată limită de eligibilitate?
  Medicul de familie sau medicii de familie asociați au Atestate de studii complementare /adeverință care atestă faptul că este în curs de finalizare a cursurilor pentru ultrasonografie (dacă solicită echipament specific pentru care sunt necesare competențe)?
  Cererea de finanțare este completată în conformitate cu solicitările?
  Informațiile despre activitatea medicul/ii de familie sunt clare?
  Activitățile de informare și publicitate sunt clare și realizabile și oferă un impact local referitor la derularea Investiției?
  Este menționat modul în care sunt respectate principiile prevăzute în Pilonul european al drepturilor sociale?
  Solicitantul a oferit informații clare referitoare la alte proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru evitarea dublei finanțări?
  Solicitantul menționează modul în care vor fi respectate prevederile legate de egalitatea de șanse și egalitatea de gen?
  Solicitantul menționează modul în care vor fi respectate prevederile legate de dezvoltare durabilă și DNSH? ’
  Indicatorii menționați sunt în concordanță cu proiectul propus, sunt clari și realizabili?
  DecizieAprobat/Respins
  Numele evaluatorului: Data: Semnătura:
   +  Anexa 8.1
  Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH
  Titlu proiect: Descrierea pe scurt a proiectului [Se vor prezenta pe scurt: locația proiectului, descrierea investiției propuse, menționarea celor trei indicatori estimați]- Partea 1 a listei de verificare - [În cadrul părții 1 a listei, se vor filtra cele șase obiective de mediu pentru a le identifica pe cele care necesită o evaluare de fond (prevăzută în partea a doua a listei). În cazul în care se răspunde cu DA pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, respectivul obiectiv de mediu va parcurge evaluarea de fond din Partea 2 a listei. În cazul în care se răspunde cu NU pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, acel obiectiv de mediu nu va mai parcurge evaluarea din Partea 2 a listei de verificare. Observație: În prezenta anexă, încadrarea în prima parte sau în cea de-a doua parte a listei de verificare s-a realizat având în vedere analiza DNSH anexată la Componenta CI 2 - Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, II. 1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară, iar solicitanții de finanțare au posibilitatea de a reîncadra, doar în mod justificat, obiectivele de mediu în cadrul celor 2 liste.]
  Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare de fond a măsurii conform principiului DNSHDaNuJustificare în cazul selectării răspunsului „Nu"
  Atenuarea schimbărilor climaticeX
  Adaptarea la schimbările climaticeX
  Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marineXInvestițiile care beneficiază de sprijin în temeiul măsurii au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viața. Nu sunt identificate riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calității apei și de stresul hidric.În eventualitatea în care este aplicabil, pe parcursul etapei de implementare, deșeurile rezultate din demolare, precum și materialele necesare pentru construire, vor fi depozitate astfel încât să se evite infiltrațiile în stratul acvifer urmare a ploilor.
  Economia circulara, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilorX
  Prevenirea și controlul poluării în aer, apa sau solX
  Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelorXInvestițiile au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte, pe întreaga durată a ciclului de viață. Programul de renovare a clădirilor nu vizează clădirile situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversitâții sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate).
  Partea 2 a listei de verificare - [Solicitantul de finanțare trebuie să furnizeze o evaluare de fond a proiectului/ofertei conform principiului DNSH, în cazul obiectivelor de mediu care necesită efectuarea acestei evaluări. Astfel, solicitantul va răspunde la întrebările de mai jos, pentru acele obiective de mediu identificate în partea 1 ca necesitând o evaluare de fond, ținând seama de cerințele de examinare prevăzute în coloana privind evaluarea de fond, de mai jos, făcând totodată referire la documentația tehnico-economică, avizele și acordurile obținute/care vor fi obținute pentru proiectul/oferta depusă.]
  ÎntrebăriNuEvaluarea de fond
  Atenuarea schimbărilor climatice: Se așteaptă ca măsura să conducă la emisii semnificative de GES?XCu excepția investițiilor aferente cabinetelor de planificare familială și a caravanelor medicale, celelalte 3 tipuri de intervenții sunt eligibile pentru domeniul de intervenție 025b și 026 conform Anexei VI "Metodologia pentru urmărirea cheltuielilor legate de climă ", cu un coeficient al schimbărilor climatice de 40 %. Nu se preconizează că investițiile vor genera emisii semnificative de GES, deoarece:- Clădirile nu sunt folosite pentru extracția, depozitarea, transportul sau producția de combustibili fosili.- Programul de renovare are potențialul de a reduce consumul de energie, de a crește eficiența energetica, ducând la o îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirilor în cauza și de a reduce în mod semnificativ emisiile de GES. Astfel programul de renovare va contribui la obiectivul național de creștere a eficienței energetice pe an, stabilit în conformitate cu Directiva privind eficiența energetică (2012/27/UE) și cu contribuțiile la Acordul de la Paris privind schimbările climatice, stabilite la nivel național De asemenea, pentru a asigura mobilitatea personalului medical din cadrul cabinetelor de planificare familiala se vor achiziționa autovehicule electrice și biciclete.Vehiculele utilizate pentru cabinetele de planificare familială trebuie să fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punct de vedere al mediului.Astfel, prin activitățile specifice nu exista impact semnificativ negativ asupra emisiilor de GES.
  Adaptarea la schimbările climatice. Se preconizează că măsura va duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului viitor preconizat asupra măsurii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor?XClima României este temperat-continentală de tranziție, marcată de unele influențe climatice oceanice, continentale, scandinavo-baltice, submediteraneene și pontice. Astfel, în Banat și Oltenia se face simțită nuanța mediteraneană, caracterizată de ierni blânde și regim pluviometric mai bogat (mai ales toamna). în Dobrogea se manifestă nuanța pontica, cu ploi rare, dar torențiale.în regiuni din estul țarii, caracterul continental este mai pronunțat. în partea de nord a țării (Maramureș și Bucovina) se manifestă efectele nuanței scandinavo-baltice, care determină un climat mai umed și mai rece, cu ierni geroase. în vestul țării se manifestă mai pronunțat influențe ale sistemelor de joasa presiune, generate deasupra Atlanticului, ceea ce determina temperaturi mai moderate și precipitații mai bogate. Nuanțările climatice se manifesta și pe treptele altitudinale, în masivele muntoase ale arcului carpatic fiind prezent climatul montan răcoros, cu umezeală mare în tot timpul anului.Ținând cont de faptul ca investițiile vor fi finanțate la nivel național, exista anumite riscuri fizice legate de climă, care ar putea fi semnificative pentru aceasta măsură. în acest sens, beneficiarii au obligația sa se asigure că sistemele tehnice ale clădirilor din clădirile renovate/construite sunt optimizate, pentru a oferi confort termic ocupanților, chiar și în temperaturile extreme respective. Prin urmare, nu exista dovezi privind efecte negative semnificative directe și indirecte primare ale măsurii pe întreaga durată a ciclului sau de viața asupra acestui obiectiv de mediu.De asemenea, pentru investițiile din cadrul acestei intervenții se va asigura faptul că acestea dispun de ultimele tehnologii în domeniu, astfel încât impactul asupra mediului să fie unul cât mai redus.
  Tranziția către o economie circulara, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora:Se preconizează că măsura:(i) a duce la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, cu excepția incinerării deșeurilor periculoase nereciclabile sau(ii) va duce la ineficiențe semnificative în utilizarea directă sau indirectă a oricăror resurse naturale în orice etapă a ciclului său de viață, care nu sunt reduse la minimum prin măsuri adecvate sau(iii) va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară?XMăsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de renovare a clădirilor să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Operatorii trebuie să limiteze generarea de deșeuri în procesele aferente construcției și demolării, în conformitate cu Protocolul UE pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări și luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și folosind demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, utilizând sistemele de sortare disponibile pentru dese urile din construcții și demolări.Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, măsura poate include specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare. în special, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile pentru a permite reutilizarea și reciclarea.Se vor respecta normele privind reciclarea, selectarea colectivă și cea aferentă deșeurilor medicale generate ulterior finalizării investițiilor în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile în vigoare, În ceea ce privește echipamentele medicale achiziționate, acestea vor respecta ultimele cerințe de pe piață. Referitor la echipamentele medicale care vor fi înlocuite, în cazul în care acest lucru este posibil, unitățile sanitare/furnizorii de servicii medicale vor realiza demersurile necesare reciclării acestora.Vehiculele electrice care vor fi achiziționate vor fi: - refolosibile sau reciclabile în proporție de minimum 85 % din greutate pe vehicul; - refolosibile sau recuperabile în proporție de minimum 95 % din greutate pe vehicul.Se vor lua măsuri pentru gestionarea deșeurilor atât în faza de folosire (întreținere), cât și la sfârșitul duratei de viață a flotei, inclusiv prin refolosirea și reciclarea bateriilor și a componentelor electronice (în special a materiilor prime critice din acestea), în conformitate cu ierarhia deșeurilor.
  Prevenirea și controlul poluării: Se preconizează că măsura va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol?XNu se preconizează că măsura va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol. Operatorii care efectuează lucrările:- au obligația de a se asigura că componentele și materialele de construcție utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.- trebuie să se asigure că componentele și materialele de construcție utilizate în renovarea clădirii, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau component și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile.- să ia măsuri pentru reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare.Vehiculele respectă cele mai recente cerințe aplicabile omologării pentru emisiile provenind de la vehiculele ușoare de tip Euro VI, stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007.Vehiculele respectă pragurile de emisie pentru vehiculele ușoare curate, stabilite în tabelul 2 din anexa la Directiva 2009/33 /CE a Parlamentului European și a Consiliului.Pentru vehiculele rutiere încadrate în clasa M și N, se va asigura că anvelopele respectă cerințele privind zgomotul exterior la rulare și coeficientul de rezistență la rulare (care influențează eficiența energetică a vehiculului), așa cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2020/740 și după cum se poate verifica din Registrul european de produse pentru etichetarea energetică (EPREL).Vehiculele respectă Regulamentul (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.
  Reprezentant legal Nume și prenume .............. Dată ................
  COMPONENTA 12. SĂNĂTATE
  ANALIZA DNSH
  R 1: Dezvoltarea capacității pentru gestionarea fondurilor publice din sănătate
  Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare aprofundată DNSHDANUJustificare dacă ați selectat „Nu”
  Atenuarea schimbărilor climaticeXReforma presupune modificarea cadrului legislativ, în vederea atingerii obiectivelor propuse, precum și crearea unui fond pentru calitatea serviciilor medicale din care vor fi realizate plăți către furnizorii de servicii medicale pe baza unor indicatori de calitate și de performanță, în vederea stimulării creșterii serviciilor de îngrijire din sănătate. Fondul se va adresa tuturor nivelurilor sistemului de sănătate: spitale, ambulatorii și furnizor de asistență primară. Costurile aferente reformei vizează contractarea serviciilor de consultanță, precum și plata unor altor tipuri de servicii, alături de constituirea Fondului pentru calitatea serviciilor medicale. Activitățile propuse în cadrul acestei reforme nu au un impact previzibil asupra acestui obiectiv de mediu.
  Adaptarea la schimbările climaticeXActivitățile specifice acestei reforme țin de modificarea legislației și achiziționarea de servicii, în consecință nu există impact semnificativ negativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice.
  Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marineXActivitățile asociate acestei reforme nu au impact asupra utilizării durabile și protejării resurselor de apă și a celor marine.
  Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilorXPrin activitățile specifice reformei nu există impact direct sau indirect semnificativ asupra obiectivului de mediu privind economia circulară.Vehiculele electrice care vor fi achiziționate vor fi:• refolosibile sau reciclabile, în proporție de minimum 85 % din greutate pe vehicul;• refolosibile sau recuperabile, în proporție de minimum 95 % din greutate pe vehicul.Se vor lua măsuri pentru gestionarea deșeurilor, atât în faza de folosire (întreținere), cât și la sfârșitul duratei de viață a flotei, inclusiv prin refolosirea și reciclarea bateriilor și a componentelor electronice (în special a materiilor prime critice din acestea), în conformitate cu ierarhia deșeurilor.
  Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau solXNu au fost identificate efecte directe sau indirecte care să conducă la creșterea nivelului de poluare a aerului, apei sau a solului.Vehiculele respectă celei mai recente cerințe aplicabile omologării pentru emisiile provenind de la vehiculele ușoare de tip Euro VI stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007.Vehiculele respectă pragurile de emisie pentru vehiculele ușoare curate stabilite în tabelul 2 din anexa la Directiva 2009/33 /CE a Parlamentului European și a Consiliului.Pentru vehiculele rutiere încadrate în clasa M și N, se va asigura că anvelopele respectă cerințele privind zgomotul exterior la rulare și coeficientul de rezistență la rulare (care influențează eficiența energetică a vehiculului), așa cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2020/740 și după cum se poate verifica dinRegistrul european de produse pentru etichetarea energetică (EPREL).Vehiculele respectă Regulamentul (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.
  Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelorXReforma nu presupune activități în zone sensibile din punct de vedere al biodiversității sau arii protejate.
  R 2: Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară
  Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare aprofundată DNSHDANUJustificare dacă ați selectat „Nu”
  Atenuarea schimbărilor climaticeXReforma vizează întărirea capacității administrative la nivelul Ministerului Sănătății, precum și cea de la nivelul potențialilor beneficiari care vor implementa proiecte de infrastructură în domeniul sanitar. Concomitent cu acest aspect, se vizează operaționalizarea unui mecanism de gestionare strategică aacestor investiții, precum și diminuarea riscurilor și a întârzierilor întâmpinate în implementarea efectivă a proiectelor de infrastructură sanitară, întârzieri frecvente în forma prezentă de organizare a managementului de proiecte de infrastructură sanitară. Reforma presupune înființarea, operaționalizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS). Aceasta va funcționa într-un imobil existent. De asemenea, pentru înființarea și operaționalizarea ANDIS se vor achiziționa autovehicule electrice care să asigure mobilitatea angajaților. Ca atare, activitățile propuse în cadrul acestei reforme au un impact previzibil semnificativ asupra acestui obiectiv de mediu.
  Adaptarea la schimbările climaticeXAtât activitățile care țin de înființarea, cât și cele legate de operaționalizarea și funcționarea ANDIS nu au impact semnificativ negativ asupra schimbărilor climatice.
  Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marineXActivitățile asociate acestei reforme nu au impact asupra utilizării durabile și protejării resurselor de apă și a celor marine.
  Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilorXPrin activitățile specifice reformei nu există impact direct sau indirect semnificativ asupra obiectivului de mediu privind economia circulară. în etapa de operaționalizare se va urmări limitarea generării de deșeuri și se va încuraja reciclarea.
  Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau solXNu au fost identificate efecte directe sau indirecte care să conducă la creșterea nivelului de poluare a aerului, apei sau a solului.
  Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelorXReforma nu presupune activități în zone sensibile din punct de vedere al biodiversității sau arii protejate.
  R 3: Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate R 3.1. Reforma managementul serviciilor de sănătate
  Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare aprofundată DNSHDANUJustificare dacă ați selectat „Nu”
  Atenuarea schimbărilor climaticeXReforma cuprinde trei direcții de acțiune:(1 ) Formare și dezvoltare profesională – acest lucru va asigura o bază largă de personal înalt calificat din rândul căruia să se realizeze selecția și recrutarea pentru pozițiile menționate mai sus;(2) Identitate profesională – acest lucru va contribui la profesionalizarea managementului serviciilor de sănătate și crearea unor parcursuri profesionale clare, care vor contribui la creșterea vizibilității și atractivității acestor poziții din sistem;(3) Reglementare.Activitățile aferente implementării acestei reforme presupun costuri de achiziție a diferitelor tipuri de consultanță necesare, ca atare, nu au un impact previzibil asupra acestui obiectiv de mediu.
  Adaptarea la schimbările climaticeXActivitățile specifice acestei reforme țin de modificarea legislației și achiziționarea de servicii, în consecință nu există impact semnificativ negativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice.
  Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marineXActivitățile asociate acestei reforme nu au impact asupra utilizării durabile și protejării resurselor de apă și a celor marine.
  Adaptarea la schimbările climaticeXActivitățile specifice acestei reforme țin de modificarea legislației și achiziționarea de servicii, în consecință nu există impact semnificativ negativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice.
  Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marineXActivitățile asociate acestei reforme nu au impact asupra utilizării durabile și protejării resurselor de apă și a celor marine.
  Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilorXPrin activitățile specifice reformei nu există impact direct sau indirect semnificativ asupra obiectivului de mediu privind economia circulară.
  Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau solXNu au fost identificate efecte directe sau indirecte care să conducă la creșterea nivelului de poluaer a aerului, apei sau a solului.
  Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelorXReforma nu presupune activități în zone sensibile din punct de vedere al biodiversității sau arii protejate.
  R3: Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate R 3.2. Dezvoltarea resurselor umane din sănătate
  Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare aprofundată DNSHDANUJustificare dacă ați selectat „Nu”
  Atenuarea schimbărilor climaticeXReforma cuprinde trei direcții de acțiune:(1) Elaborarea cadrului strategic pentru dezvoltarea resurselor umane din sănătate(2) Elaborarea planurilor de acțiune individualizate pentru dezvoltarea resurselor umane din asistența medicală primară și comunitară, ambulatorie și de spital, precum și sănătate publică(3) Dezvoltarea capacității instituționale pentru managementul resurselor umane din sănătateActivitățile aferente implementării acestei reforme presupun costuri de achiziție a diferitelor tipuri de consultanță necesare, ca atare, nu au un impact previzibil asupra acestui obiectiv de mediu.
  Adaptarea la schimbările climaticeXActivitățile specifice acestei reforme țin de modificarea legislației și achiziționarea de servicii, în consecință nu există impact semnificativ negativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice.
  Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marineXActivitățile asociate acestei reforme nu au impact asupra utilizării durabile și protejării resurselor de apă și a celor marine.
  Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilorXPrin activitățile specifice reformei nu există impact direct sau indirect semnificativ asupra obiectivului de mediu privind economia circulară.
  Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau solXNu au fost identificate efecte directe sau indirecte care să conducă la creșterea nivelului de poluare a aerului, apei sau a solului.
  Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelorXReforma nu presupune activități în zone sensibile din punct de vedere al biodiversității sau arii protejate.
  R3: Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și managementul resurselor umane din sănătate R 3.3. Creșterea integrității,reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul de sănătate
  Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare aprofundată DNSHDANUJustificare dacă ați selectat „Nu”
  Atenuarea schimbărilor climaticeXReforma cuprinde două direcții de acțiune:(1) Reglementare - o mai bună definire a conflictului de interese în domeniul sănătății, riscului de conflict de interese în domeniul sănătății, a instituțiilor responsabile de gestionarea unor potențiale conflicte de interese din sectorul sanitar etc.(2) Creșterea conștientizării - prin programe de formare adresate personalului din administrația centrală, instituțiile deconcentrate, conducerea unităților sanitare, personalului care acordă îngrijiri directe pacienților etc.Activitățile aferente implementării acestei reforme presupun costuri de achiziție a diferitelor tipuri de consultanță necesare, ca atare, nu au un impact previzibil asupra acestui obiectiv de mediu.
  Adaptarea la schimbările climaticeXActivitățile specifice acestei reforme țin de modificarea legislației și achiziționarea de servicii, în consecință nu există impact semnificativ negativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice.
  Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marineXActivitățile asociate acestei reforme nu au impact asupra utilizării durabile și protejării resurselor de apă și a celor marine.
  Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilorXPrin activitățile specifice reformei nu există impact direct sau indirect semnificativ asupra obiectivului de mediu privind economia circulară.
  Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau solXNu au fost identificate efecte directe sau indirecte care să conducă la creșterea nivelului de poluaer a aerului, apei sau a solului.
  Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelorXReforma nu presupune activități în zone sensibile din punct de vedere al biodiversității sau arii protejate.
  Partea 1 - 11: Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
  Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare aprofundată DNSHDANUJustificare dacă ați selectat „Nu”
  Atenuarea schimbărilor climaticeCabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară
  Unităti medicale mobileX
  Unități de asistență medicală ambulatorieX
  Centre comunitare integrateX
  Cabinete de planificare familialăX
  Adaptarea la schimbările climaticeCabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primarăX
  Unităti medicale mobileX
  Unități de asistență medicală ambulatorieX
  Centre comunitare integrateX
  Cabinete de planificare familialăX
  Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marineCabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primarăXInvestițiile care beneficiază de sprijin în temeiul măsurii au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață. Nu sunt identificate riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calității apei și de stresul hidric.În eventualitatea în care este aplicabil, pe parcursul etapei de implementare, deșeurile rezultate din demolare, precum și materialele necesare pentru construire, vor fi depozitate astfel încât să se evite infiltrațiile în stratul acvifer urmare a ploilor.
  Unități medicale mobileX
  Unități de asistență medicală ambulatorieX
  Centre comunitare integrateX
  Cabinete de planificare familialăX
  Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilorCabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primarăX
  Unităti medicale mobileX
  Unități de asistență medicală ambulatorieX
  Centre comunitare integrateX
  Cabinete de planificare familialăX
  Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau solCabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primarăX
  Unităti medicale mobileX
  Unități de asistență medicală ambulatorieX
  Centre comunitare integrateX
  Cabinete de planificare familialăX
  Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelorCabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primarăXInvestițiile au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte, pe întreaga durată a ciclului de viață. Programul de renovare a clădirilor nu vizează clădirile situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate).
  Unități medicale mobileX
  Unități de asistență medicală ambulatorieX
  Centre comunitare integrateX
  Cabinete de planificare familialăX
  Partea 2 - Investiția 1: Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
  ÎntrebăriNUJustificare
  Atenuarea schimbărilor climatice: Se așteaptă ca măsura să conducă la emisii semnificative de GES?Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primarăxCu excepția investițiilor aferente cabinetelor de planificare familială și a caravanelor medicale, celelalte 3 tipuri de intervenții sunt eligibile pentru domeniul de intervenție 025b și 026 conform Anexei VI ”Metodologia pentru urmărirea cheltuielilor legate de climă ”, cu un coeficient al schimbărilor climatice de 40 %. Nu se preconizează că investițiile vor genera emisii semnificative de GES, deoarece:- Clădirile nu sunt folosite pentru extracția, depozitarea, transportul sau producția de combustibili fosili.- Programul de renovare are potențialul de a reduce consumul de energie, de a crește eficiența energetică, ducând la o îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirilor în cauză și de a reduce în mod semnificativ emisiile de GES. Astfel programul de renovare va contribui la obiectivul național de creștere a eficienței energetice pe an, stabilit în conformitate cu Directiva privind eficiența energetică (2012/27/UE) și cu contribuțiile la Acordul de la Paris privind schimbările climatice, stabilite la nivel naționalDe asemenea, pentru a asigura mobilitatea personalului medical din cadrul cabinetelor de planificare familială se vor achiziționa autovehicule electrice și biciclete.Vehiculele utilizate pentru cabinetele de planificare familială trebuie să fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punct de vedere al mediului.Astfel, prin activitățile specifice nu există impact semnificativ negativ asupra emisiilor de GES.
  Unități medicale mobilex
  Unități de asistență medicală ambulatoriex
  Centre comunitare integratex
  Cabinete de planificare familialăx
  Adaptarea la schimbările climatice. Se preconizează că măsura va duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului viitor preconizat asupra măsurii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor?Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primarăxClima României este temperat-continentală de tranziție, marcată de unele influențe climatice oceanice, continentale, scandinavo- baltice, submediteraneene și pontice. Astfel, în Banat și Oltenia se face simțită nuanța mediteraneană, caracterizată de ierni blânde și regim pluviometric mai bogat (mai ales toamna). În Dobrogea se manifestă nuanța pontică, cu ploi rare, dar torențiale. În regiuni din estul țǎrii, caracterul continental este mai pronunțat. În partea de nord a țării (Maramureș și Bucovina) se manifestă efectele nuanței scandinavo-baltice, care determină un climat mai umed și mai rece, cu ierni geroase. În vestul țării se manifestă mai pronunțat influențe ale sistemelor de joasă presiune, generate deasupra Atlanticului, ceea ce determina temperaturi mai moderate și precipitații mai bogate. Nuanțările climatice se manifesta si pe treptele altitudinale, în masivele muntoase ale arcului carpatic fiind prezent climatul montan răcoros, cu umezeală mare în tot timpul anului.Ținând cont de faptul ca investițiile vor fi finanțate la nivel național, există anumite riscuri fizice legate de climă, care ar putea fi semnificative pentru această măsură. În acest sens, beneficiarii au obligația să se asigure că sistemele tehnice ale clădirilor din clădirile renovate/construite sunt optimizate, pentru a oferi confort termic ocupanților, chiar și în temperaturile extreme respective. Prin urmare, nu există dovezi privind efecte negative semnificative directe și indirecte primare ale măsurii pe întreaga durată a ciclului său de viață asupra acestui obiectiv de mediu.De asemenea, pentru investițiile din cadrul acestei intervenții se va asigura faptul că acestea dispun de ultimele tehnologii în domeniu, astfel încât impactul asupra mediului să fie unul cât mai redus.
  Unități medicale mobilex
  Unități de asistență medicală ambulatoriex
  Centre comunitare integratex
  Cabinete de planificare familialăx
  Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora:Se preconizează că măsura:(i) va duce la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, cu excepția incinerării deșeurilor periculoase nereciclabile sau(ii) va duce la ineficiențe semnificative în utilizarea directă sau indirectă a oricăror resurse naturale în orice etapă a ciclului său de viață, care nu sunt reduse la minimum prin măsuri adecvate sau(iii) va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară?Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primarăxMăsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de renovare a clădirilor să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Operatorii trebuie să limiteze generarea de deșeuri în procesele aferente construcției și demolării, în conformitate cu Protocolul UE pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări și luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și folosind demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, utilizând sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări.Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, măsura poate include specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare. În special, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile pentru a permite reutilizarea și reciclarea.Se vor respecta normele privind reciclarea, selectarea colectivă si cea aferentă deșeurilor medicale generate ulterior finalizării investițiilor în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile în vigoare.În ceea ce privește echipamentele medicale achiziționate, acestea vor respecta ultimele cerințe de pe piață. Referitor la echipamentele medicale care vor fi înlocuite, în cazul în care acest lucru este posibil, unitățile sanitare/furnizorii de servicii medicale vor realiza demersurile necesare reciclării acestora.Vehiculele electrice care vor fi achiziționate vor fi:• refolosibile sau reciclabile în proporție de minimum 85 % din greutate pe vehicul;• refolosibile sau recuperabile în proporție de minimum 95 % din greutate pe vehicul.Se vor lua măsuri pentru gestionarea deșeurilor atât în faza de folosire (întreținere), cât și la sfârșitul duratei de viață a flotei, inclusiv prin refolosirea și reciclarea bateriilor și a componentelor electronice (în special a materiilor prime critice din acestea), în conformitate cu ierarhia deșeurilor.
  Unități medicale mobilex
  Unități de asistență medicală ambulatoriex
  Centre comunitare integratex
  Cabinete de planificare familialăx
  Prevenirea și controlul poluării: Se preconizează că măsura va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol?Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primarăxNu se preconizează că măsura va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol.Operatorii care efectuează lucrările:- au obligația de a se asigura că componentele și materialele de construcție utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.- trebuie să se asigure că componentele și materialele de construcție utilizate în renovarea clădirii, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile.- să ia măsuri pentru reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare.Vehiculele respectă cele mai recente cerințe aplicabile omologării pentru emisiile provenind de la vehiculele ușoare de tip Euro VI, stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007.Vehiculele respectă pragurile de emisie pentru vehiculele ușoare curate, stabilite în tabelul 2 din anexa la Directiva 2009/33 /CE a Parlamentului European și a Consiliului.Pentru vehiculele rutiere încadrate în clasa M și N, se va asigura că anvelopele respectă cerințele privind zgomotul exterior la rulare și coeficientul de rezistență la rulare (care influențează eficiența energetică a vehiculului), așa cum sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2020/740 și după cum se poate verifica din Registrul european de produse pentru etichetarea energetică (EPREL).Vehiculele respectă Regulamentul (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.
  Unități medicale mobilex
  Unități de asistență medicală ambulatoriex
  Centre comunitare integratex
  Cabinete de planificare familialăx
  Partea 1 -I 2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice
  Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare aprofundată DNSHDANUJustificare
  Atenuarea schimbărilor climaticeInfrastructură spitalicească publică nouăx
  Echipamente și aparatură medicalăx
  Secții de terapie intensivă pentru nou-născuțix
  Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomialex
  Adaptarea la schimbările climaticeInfrastructură spitalicească publică nouăx
  Echipamente și aparatură medicalăx
  Secții de terapie intensivă pentru nou- născuțix
  Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomialex
  Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marineInfrastructură spitalicească publică nouăxInvestițiile care beneficiază de sprijin în temeiul măsurii au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte, pe întreaga durată a ciclului de viață. Nu sunt identificate riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calității apei și de stresul hidric.În eventualitatea în care este aplicabil, pe parcursul etapei de implementare, deșeurile rezultate din demolare, precum și materialele necesare pentru construire, vor fi depozitate astfel încât să se evite infiltrațiile în stratul acvifer urmare a ploilor.
  Echipamente și aparatură medicalăx
  Secții de terapie intensivă pentru nou- născuțix
  Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomialex
  Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilorInfrastructură spitalicească publică nouăx
  Echipamente și aparatură medicalăx
  Secții de terapie intensivă pentru nou- născuțix
  Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomialex
  Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau solInfrastructură spitalicească publică nouăx
  Echipamente și aparatură medicalăx
  Secții de terapie intensivă pentru nou- născuțix
  Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomialex
  Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelorInfrastructură spitalicească publică nouăxInvestițiile au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte, pe întreaga durată a ciclului de viață. Programul de renovare a clădirilor nu vizează clădirile situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate).
  Echipamente și aparatură medicalăx
  Secții de terapie intensivă pentru nou- născuțix
  Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomialex
  Partea 2 - I 2: Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice
  ÎntrebăriNUJustificare
  Atenuarea schimbărilor climatice:Se așteaptă ca măsura să conducă la emisii semnificative de GES?Infrastructură spitalicească publică nouăxInvestițiile sunt eligibile pentru domeniul de intervenție 025b, conform Anexei VI ”Metodologia pentru urmărirea cheltuielilor legate de climă”, cu un coeficient al schimbărilor climatice de 40%. Nu se preconizează că investițiile vor genera emisii semnificative de GES, deoarece:- Clădirile nu sunt folosite pentru extracția, depozitarea, transportul sau producția de combustibili fosili.- Programul de renovare are potențialul de a reduce consumul de energie, de a crește eficiența energetică, ducând la o îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirilor în cauză și de a reduce în mod semnificativ emisiile de GES. Astfel, programul de renovare va contribui la obiectivul național de creștere a eficienței energetice pe an, stabilit în conformitate cu Directiva privind eficiența energetică (2012/27/UE) și cu contribuțiile la Acordul de la Paris privind schimbările climatice, stabilite la nivel național.
  Echipamente și aparatură medicalăx
  Secții de terapie intensivă pentru nou- născuțix
  Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomialex
  Adaptarea la schimbările climatice. Se preconizează că măsura va duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului viitor preconizat asupra măsurii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor?Infrastructură spitalicească publică nouăxClima României este temperat-continentală de tranziție, marcată de unele influențe climatice oceanice, continentale, scandinavo-baltice, submediteraneene și pontice. Astfel, în Banat și Oltenia se face simțită nuanța mediteraneeană, caracterizată de ierni blânde și regim pluviometric mai bogat (mai ales toamna). În Dobrogea se manifestă nuanța pontică, cu ploi rare, dar torențiale. În regiuni din estul țǎrii, caracterul continental este mai pronunțat. În partea de nord a țării (Maramureș și Bucovina) se manifestă efectele nuanței scandinavo-baltice, care determină un climat mai umed și mai rece, cu ierni geroase. În vestul țării se manifestă mai pronunțat influențe ale sistemelor de joasă presiune, generate deasupra Atlanticului, ceea ce determină temperaturi mai moderate și precipitații mai bogate. Nuanțările climatice se manifesta și pe treptele altitudinale, în masivele muntoase ale arcului carpatic fiind prezent climatul montan răcoros, cu umezeală mare în tot timpul anului.Ținând cont de faptul că investițiile vor fi finanțate la nivel național, există anumite riscuri fizice legate de climă, care ar putea fi semnificative pentru această măsură. În acest sens, beneficiarii au obligația să se asigure că sistemele tehnice ale clădirilor din clădirile renovate/construite sunt optimizate pentru a oferi confort termic ocupanților, chiar și în temperaturile extreme respective. Prin urmare, nu există dovezi privind efecte negative semnificative directe și indirecte primare ale măsurii pe întreaga durată a ciclului său de viață asupra acestui obiectiv de mediu.De asemenea, pentru investițiile din cadrul acestei intervenții se va asigura faptul că acestea dispun de ultimele tehnologii în domeniu, astfel încât impactul asupra mediului să fie unul cât mai redus.
  Echipamente și aparatură medicalăx
  Secții de terapie intensivă pentru nou- născuțix
  Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale
  Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora:Se preconizează că măsura:(i) va duce la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, cu excepția incinerării deșeurilor periculoase nereciclabile sau (ii) va duce la ineficiențe semnificative în utilizarea directă sau indirectă a oricăror resurse naturale în orice etapă a ciclului său de viață, care nu sunt reduse la minimum prin măsuri adecvate sau(iii) va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară?Infrastructură spitalicească publică nouăxMăsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de renovare a clădirilor să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Operatorii trebuie să limiteze generarea de deșeuri în procesele aferente construcției și demolării, în conformitate cu Protocolul UE pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări și luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și folosind demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate, prin îndepărtarea selectivă a materialelor, utilizând sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări.Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, măsura poate include specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare. În special, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate, astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile, pentru a permite reutilizarea și reciclarea.Se vor respecta normele privind reciclarea, selectarea colectivă si cea aferentă deșeurilor medicale generate ulterior finalizării investițiilor, în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile în vigoare.În ceea ce privește echipamentele medicale achiziționate, acestea vor respecta ultimele cerințe de pe piață. Referitor la echipamentele medicale care vor fi înlocuite, în cazul în care acest lucru este posibil, unitățile sanitare/furnizorii de servicii medicale vor realiza demersurile necesare reciclării acestora.
  Echipamente și aparatură medicalăx
  Secții de terapie intensivă pentru nou- născuțix
  Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomialex
  Prevenirea și controlul poluării: Se preconizează că măsura va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol?Infrastructură spitalicească publică nouăxNu se preconizează că măsura va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol.Operatorii care efectuează lucrările:- au obligația de a se asigura că componentele și materialele de construcție utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.- trebuie să se asigure că componentele și materialele de construcție utilizate în renovarea clădirii, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 160003 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile.- să ia măsuri pentru reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare.
  Echipamente și aparatură medicalăx
  Secții de terapie intensivă pentru nou- născuțix
  Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomialex
  Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor: Se preconizează că măsura va fi:(i) nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliență ecosistemelor sau (ii) nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune?Infrastructură spitalicească publică nouăxNu se preconizează că măsura va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol.Operatorii care efectuează lucrările:- au obligația de a se asigura că componentele și materialele de construcție utilizate la renovarea clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.- trebuie să se asigure că componentele și materialele de construcție utilizate în renovarea clădirii, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1Ă și 1B pe m3 de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 160003 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile.- să ia măsuri pentru reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare.
  Echipamente și aparatură medicalăx
  Secții de terapie intensivă pentru nou- născuțix
  Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomialeX

  Instrucțiuni de utilizare privind Sistemul informatic
  integrat de management pentru PNRR înscrierea
  beneficiarilor in vederea depunerii de
  proiecte in cadrul apelurilor
  Evaluarea proiectelor
   +  Cuprins1. Înscrierea utilizatorului1.1. Crearea contului1.2. Logarea în aplicație1.3. Resetare parola1.4. Delogarea utilizatorului2. Profilul meu3. Identificare electronică4. Gestionare persoane juridice4.1. Înscriere persoană juridică4.2. Selectează persoană juridică4.3. Date persoană juridică5. Setările contului5. Proiectele mele5.1. Adaugă Proiect5.2. Completează proiect5.3. Blochează proiect5.4. Șterge Proiect5.5. Deblochează Proiect5.6. Transmite Proiect5.7. Vizualizează Proiect5.8. Recipisa6. Transparenta7. Evaluare7.1. Clarificări7.2. Notificări admitere/respingere proiect7.3. Contestații7.3.1. Contestație admisă7.3.2. Contestație respinsă8. Comunicare9. Documente transmise10. Decizii/documente primite1. Înscrierea utilizatorului1.1. Crearea contului Înregistrarea utilizatorilor se va efectua prin accesarea link-ului: proiecte.pnrr.gov.ro. Se va apăsa butonul Creează cont. Se va afișa ecranul de Înregistrare. Se vor completa credențialele de autentificare de tipul: adresa de e-mail si parola., se va bifa câmpului Nu sunt robot din secțiunea CAPTCHA. Confirmarea înregistrării în cadrul aplicației se realizează prin apăsarea butonului Creează cont. Opțiunea este destinată utilizatorilor sistemului informatic care nu dețin cont. Aceștia vor accesa secțiunea Înregistrează-te, vor completa câmpurile obligatorii (marcate cu*) cu respectarea regulilor impuse:– E-mail*– Parola* - ce va conține obligatoriu: ● o majusculă ● o minusculă ● o cifra ● un caracter special ● 8 caractere– Confirma parola)* În cazul în care cele două câmpuri- Parola, respectiv Confirma parola, nu coincid Secțiunea Confirma parola se va evidenția cu roșu. După completarea corectă a datelor sistemul va afișa mesajul de confirmare și va trimite un e-mail către adresa folosită pentru crearea contului. Utilizatorul va primi e-mail de confirmare creare cont pe adresa menționată pe care îl va accesa. Mesajul este automat și nu necesită răspuns. Link-ul este disponibil pentru accesare 24 ore de la crearea acestuia, în caz contrar devine invalid, iar utilizatorul va relua procesul de creare cont.1.2. Logarea în aplicație Se vor completa credențialele de autentificare de tipul: adresa de e-mail si parola., se va bifa câmpului Nu sunt robot din secțiunea CAPTCHA și se va apăsa butonul Autentificare.1.3. Resetare parola În situația în care utilizatorul uită parola, sistemul pune la dispoziția acestuia opțiunea "Ai uitat parola?", Linkul de recuperarea a parolei se va regăsi pe adresa de e-mail pentru care a fost creat contul. După completarea adresei de e-mail se apasă butonul Reseteaza parola. Se va afișa un mesaj pentru proiecta de resetare a parolei și se va trimite pe e-mailul declarat un link pentru resetarea parolei.1.4. Delogarea utilizatorului Utilizatorul aplicației se va deconecta prin accesarea opțiunii Delogare, sau va fi delogat automat de către sistem dacă trece perioada de inactivitate de 15 minute.2. Profilul meu După înregistrare/logare în aplicație, utilizatorul va fi îndrumat să completeze profilul După Completarea datelor de personale este obligatorie în vederea depunerii unui proiect. După confirmarea datelor, sistemul va deschide pagina principală a aplicației, În interfața de introducere a datelor utilizatorului se vor introduce:– date de identificare: nume, prenume, CNP, serie și număr act de identitate, data nașterii Datele de identificare trebuie să fie in conformitate cu actul de identitate pentru a fi validate. În caz contrar acestea nu pot fi salvate.– date de corespondență: adresa (județ, localitate, stradă, nr., bloc, scara, apartament, cod poștal), date de contact: număr de telefon, e-mail)– confidențialitate - prin acceptarea politicilor de utilizare menționate. Ghidarea utilizatorului în cadrul aplicației se efectuează prin accesarea butoanelor: ● Pasul următor ● Pasul anterior ● Finalizează3. Identificare electronică Completarea datelor utilizatorului va fi urmată de identificarea electronică. La accesarea sistemului, acesta va deschide interfața de identificare electronică iar utilizatorul va parcurge pașii impuși:– Apasă butonul Adauga certificat;– descarca formularul de înregistrare a certificatului utilizat la semnarea digitala;– semnează digital documentul descărcat;– încarca documentul semnat. Sistemul validează fișierul și înregistrează certificatul, iar în cazul în care utilizatorul încarcă alt fișier decât cel descărcat-> afișează mesaj de eroare. Deopotrivă, invalidarea unui certificat digital va fi urmată de mesaj de eroare, utilizatorul fiind atenționat în acest sens în vederea remedierii și încărcării unui certificat valid. Încărcarea certificatului semnat va trebui să aparțină utilizatorului aplicației, în cazul în care se identifică date contrare, sistemul nu va permite finalizarea procesului de identificare electronică. După încărcarea certificatului semnat, acesta va fi disponibil utilizatorului pentru:– previzualizare– descărcare– ștergere Se vor afișa informații de tipul: ● nume fișier ● număr certificat ● data expirare certificat ● data încărcare fișier Expirarea unui certificat presupune regenerarea acestuia, prin urmare este un alt certificat, iar Identificarea Electronica trebuie refăcută. De fiecare data când un utilizator schimba un certificat (expira, alt provider, pierde token) trebuie refăcută Identificarea Electronica. Toate documentele încărcate in sistemul informatic trebuie sa fie asumate prin semnarea fiecăruia cu un certificat digital calificat deținut de utilizator. Certificatele calificate pentru semnătura electronica sunt cele emise de către prestatorii calificați de servicii de încredere.4. Gestionare persoane juridice4.1. Înscriere persoana juridica După crearea contului, a profilului, respectiv a identificării electronice, utilizatorului sistemul va proceda la înscrierea persoanei juridice, prin alegerea secțiunii aferente din meniul afișat prin accesarea icoanei cu numele utilizatorului. Înscrierea unei persoane juridice în cadrul sistemului informatic se va realiza prin accesarea secțiunii aferente. Utilizatorul va introduce CUI-ul aferent persoanei juridice, iar sistemul, după verificările de rigoare, va popula campurile: CUI/CIF si Denumire. Campurile vor fi preluate ca atare, utilizatorul neavând drept de editare a acestora. Ulterior, populării câmpurilor de către sistem, utilizatorul:– Va descărca declarația de reprezentant/împuternicit– Va semna digital declarația descărcată– Va încărca declarația semnată– Va apăsa butonul înscrie persoană juridică Dacă înscrierea persoanei juridice se va face cu succes sistemul va emite mesaj de confirmare acțiune, in partea dreapta-jos a ecranului si afișează interfata Date persoana juridica. În interfața Date persoana juridica, utilizatorul va modifica/adauga Datele de contact: ● Număr telefon ● E-mail Acțiunea de modificare date se va finaliza prin apăsarea butonului Salvează, iar sistemul va emite mesaj de confirmare acțiune, în partea dreapta-jos a ecranului si va afisa informațiile despre persoana juridica adaugata.4.2. Selecteaza persoana juridica Selectarea persoanei juridice va fi disponibila după adăugarea acesteia. Utilizatorul va accesa Entitate juridica si va selecta persoana juridica din lista. Persoana juridica este selectata, iar sistemul deschide pagina aferenta. Vizualizarea, introducerea si modificarea datelor cu privire la entitatea juridica vor fi posibile doar după selectarea acesteia.4.3. Date persoana juridica Pagina este disponibila utilizatorului pentru vizualizare si modificare informații după selectarea persoanei juridice. Informațiile needitabile (date de identificare: denumire, cod fiscal, forma juridica, sediu social: judet/echivalent, localitate, cod poștal, strada).5. Setările contului Pentru a accesa setările contului se va apăsa butonul Setări. Se va deschide modalul Setări. Utilizatorul poate opta pentru una dintre opțiunile afișate.5. Proiectele mele Utilizatorul accesează meniul Proiectele mele pentru a vizualiza un proiect creat sau pentru a adauga un nou proiect5.1. Adauga Proiect Pentru a adauga un proiect se apasă butonul Adauga proiect. După apăsarea butonului se va deschide secțiunea de adăugare proiect. Utilizatorul completează campul Titlu cu denumirea aleasă pentru proiectul pe care dorește să îl depuna și apoi selectează din listă apelul pentru care dorește să depună un proiect din lista de apeluri deschise. După completarea câmpului Titlu și selectarea apelului apăsați butonul Adaugă proiect. După adăugarea unui proiect, acesta se va regăsi în lista Proiectele mele. După creare un proiect poate fi Completat, Șters, Blocat. După blocarea proiectului, aceasta poate fi Vizualizată, Deblocată, Transmisă.5.2. Completează proiect La apăsarea butonului Completează proiectul se va deschide pagina de completare a proiectului. În secțiunea Apel se vor afișa informații referitoare la apel: Denumire, Tip, Instituție, Buget. În secțiunea Proiect utilizatorul va completa prin apăsarea butonului Modifică detaliile proiectului: Analiza DNSH, Valoare solicitata proiect, Buget Proiect. Utilizatorul completează câmpurile obligatorii și apasă butonul Salvează. După salvare informațiile vor fi afișate în secțiunea Proiect.Secțiunea Persoană juridică Utilizatorul va regăsi afișate informațiile aferente persoanei juridice completate la înregistrarea acesteia.Secțiunea Reprezentant legal Utilizatorul va regăsi afișat informațiile aferente persoanei juridice completate la înregistrarea persoanei juridice. Utilizatorul va putea să își modifice datele prin apăsarea butonului Modifică. Se va deschide o casetă pentru modificare reprezentant legal. La selectarea reprezentant legal român se va deschide o casetă cu toate informațiile reprezentantului legal declarat la înregistrare. Toate câmpurile pot fi modificate. După efectuarea modificărilor se apasă butonul Salvează. La selectarea reprezentant legal străin se va deschide un modal cu toate informațiile reprezentantului legal declarant la înregistrare. Toate câmpurile pot fi modificate. Suplimentar câmpurilor afișate pentru representant legal român, vor mai apărea câmpurile Număr pașaport și țara. După efectuarea modificărilor se apăsa butonul Salvează.Secțiunea DocumenteUtilizatorul va putea adăuga documentele necesare proiectului prin apăsarea butonului Adaugă Se va deschide un modal pentru adăugare document. Utilizatorul va alege din listă categoria documentului pe care dorește să îl încarce și apoi va încărca documentul. Categorie document Cerere de finanțare este document obligatoriu și utilizatorul va încărca cererea de finanțare descărcată și completată de pe site-ul responsabilului pentru apelul respectiv. Documentul va trebui semnat digital. Se pot încărca mai multe documente o dată sau poate fi încărcat un singur document în limita a 50mb. Pe fiecare categorie de documente, inclusiv Cerere finanțare și Analiza DNSH, se vor putea adăuga maxim 20 de documente. Dacă în secțiunea Proiect se va bifa câmpul Analiza DNSH și această categorie de document va fi obligatoriu de încărcat. După încărcarea documentului se apasă butonul Adaugă. După Adăugare se vor afișa în secțiunea Documente toate documentele încărcate, iar acesta va fi disponibile utilizatorului pentru:– previzualizare– descărcare– ștergere5.3. Blocheaza proiect După completarea tuturor informațiilor și adăugarea documentelor obligatorii, utilizatorul poate bloca proiectul prin apăsarea butonului Blochează. La apăsarea butonului se va afișa un mesaj de confirmare a operațiunii de ștergere, iar utilizatorul va confirma operațiunea. Butonul de blocare pentru proiect este disponibil și în pagina Proiectele mele.5.4. Șterge Proiect După ce a fost adăugat un proiect, acesta poate fi șters prin apăsarea butonului Șterge. La apăsarea butonului se va afișa un mesaj de confirmare a operațiunii de ștergere, iar utilizatorul va confirma operațiunea. Butonul de Ștergere pentru proiect este disponibil și în pagina Proiectele mele.5.5. Deblochează Proiect După blocarea unui proiect acesta poate fi deblocat prin apăsarea butonului Deblochează. Butonul Deblochează este disponibil atât în pagina de vizualizare proiect cât și în pagina Proiectele mele. La apăsarea butonului se va afișa un mesaj de confirmare a operațiunii de deblocare iar utilizatorul va confirma operațiunea.5.6. Transmite Proiect După blocarea unui proiect acesta poate fi transmis prin apăsarea butonului Transmite. Butonul Transmite este disponibil atât în pagina de vizualizare proiect cât și în pagina Proiectele mele. La apăsarea butonului se va afișa modalul Transmite formular depunere. Utilizatorul va descărca formularul de depunere generat de aplicație, îl va semna digital și îl va încărca. După încărcarea documentului se apasă butonul Transmite. La apăsarea butonului Transmite sistemul validează fișierul încărcat, iar în cazul în care utilizatorul încarcă alt fișier decât cel descărcat -> afișează mesaj de eroare.5.7. Vizualizează Proiect După blocarea și/sau transmiterea unui proiect, acesta va putea fi vizualizat. La apăsarea butonului Vizualizează se va deschide pagina Detalii proiect iar utilizatorul poate vedea toate informațiile respectivului proiect.5.8. Recipisa După transmiterea cu succes a proiectului și primirea numărului de ordine (pe care îl regăsiți în secțiune Transparență) se va emite o recipisa care se va regăsi în pagina de vizualizare a proiectului în lista de documente atașate proiectului.6. Transparență Pentru a accesa secțiunea transparență se alege din meniu Transparență. Se va deschide pagina dedicată transparenței proiectelor unde se vor regăsi după efectuarea filtrării toate proiectele depuse pe apelul selectat. Utilizatorul va putea efectua o filtrare în funcție de Apel sau după Apel și CUI/CIF al aplicantului. În Câmpul Apel care este de tip listă derulantă utilizatorul poate căuta un anumit apel prin tastarea denumirii respectivului apel, sau a denumirii ministerului care a lansat apelul. După completarea câmpurilor de filtrare se apasă butonul Caută. După apăsarea butonului Caută se vor afișa toate proiectele depuse pe apelul selectat sau pe apelul și CUI/CIF selectate.7. Evaluare După ce se închide apelul pe care s-a depus respectivul proiect, urmează faza de evaluare. Toate proiectele vor intra în evaluare în Back-Office.7.1. Clarificări Dacă în timpul evaluării se consideră necesară furnizarea de informații suplimentare de către aplicant, evaluatorul va deschide din Back-Office o clarificare aferentă unui proiect. Sunt disponibile două tipuri de clarificări: ● Cu editare: sumele completate inițial în front-office (valoare solicitată proiect și buget proiect) vor putea fi editate de către aplicant conform indicațiilor primate ● Fără editare: aplicantul va furniza, în scris, informațiile cerute de către evaluator După transmiterea clarificării, destinatarul primește:– Notificare- Mesaj nou– Email - Mesaj nou Utilizatorul poate vizualiza mesajul primit prin 2 modalități:1. prin accesarea link-urile primite în secțiunea Notificări (dreapta-sus) și prin e-mail2. prin parcurgerea următorului flux în aplicație: secțiunea Proiecte, selectează proiectul pentru care a primit o cerere de clarificăre și intră în Detalii proiect, Clarificări: În funcție de tipul de clarificare primită, proiectul își va modifica statusul, astfel: ● În Clarificare Cu Editare: dacă din Back-Office se solicită modificarea sumelor introduse inițial (Valoare solicitata proiect și Buget proiect) ● În clarificare: dacă se solicită doar furnizare de informații suplimentare, fără modificare de sume Pentru a raspunde la o clarificare cu editare de sume, din Detalii Proiect, utilizatorul merge în secțiunea Proiect și apasă buton Modifică sume proiect. Se va deschide modal Modifică sume. Utilizatorul modifică sumele conform recomandărilor primite din partea comisiei de evaluare și salvează informațiile nou-introduse. Se va afișa mesajul "Sumele proiectului au fost modificate cu succes." Pentru a răspunde la o cerere de clarificare, utilizatorul accesează secțiunea Clarificări din Detalii proiect și apasă butonul Adaugă răspuns. Se vor completa câmpurile Subiect răspuns și Conținut răspuns și la sfârșit, se apasă Adaugă răspuns. Se va afișa mesajul "Răspunsul a fost modificat cu succes" Ulterior adăugării unui răspuns, utilizatorul poate modifica, vizualiza sau transmite răspunsul. Pentru a transmite răspunsul, utilizatorul va apăsa butonul Transmite. Se va deschide modal Transmite raspuns. Se va descărca notificare răspuns, se va semna digital și apoi încarcă în modal. La final se apasă butonul Încarcă document semnat pentru a trimite răspunsul. După ce se transmite raspunsul, în secțiunea Clarificări se vor popula și câmpurile subiect răspuns și dată răspuns. Singura acțiune disponibilă va rămâne Vizualizare. Pentru a răspunde la o cerere de clarificare fără editare de sume, utilizatorul accesează doar secțiunea Clarificări din Detalii proiect și apasă butonul Adaugă răspuns. Va urma același flux de transmitere răspuns prezentat mai-sus. Toate informațiile legate de clarificare sunt vizualizate în detaliu la apăsarea butonului Vizualizare din Acțiuni. Sistemul va afișa informațiile aferente clarificării transmise de utilizatorul din modulul Back Office, cât și răspunsul aplicantului din Front Office (dacă s-a răspuns la cererea de clarificare). Modalul cuprinde:– Detalii clarificare: subiect clarificare, conținut clarificare, dată clarificare– Detalii răspuns: subiect răspuns, conținut răspuns, dată răspuns7.2. Notificări admitere/respingere proiect Odată evaluat proiectul transmis, aplicatul va fi notificat, atât prin notificare în aplicație, cât și prin e-mail despre rezultatul evaluării.1. Proiect aprobat2. Proiect respins7.3. Contestații Funcționalitatea este destinată transmiterii de către aplicant a contestațiilor în aplicația electronică de înscriere. Astfel, aplicantul poate depune contestație în urma primirii unei decizii fie că e de aprobare, fie că e de respingere proiect. Aplicantul (beneficiarul) introduce contestația în interfața Detalii Proiect, secțiunea Contestații, apăsând butonul Adaugă. Se va deschide un modal în care se vor completa titlu și descrierea contestației. Odată completate aceste informații se vor salva prin apăsarea butonului Adaugă contestație. În cazul în care nu sunt completate toate câmpurile, butonul Adaugă contestație nu este disponibil Pentru a finaliza introducerea contestației, aplicantul apasă butonul Adaugă. În dreptul secțiunii Contestație va fi disponibil statusul acesteia, În editare. Ulterior editării răspunsului, utilizatorul va avea la dispoziție următoarele acțiuni: Șterge, Trimite, Modifică și Adaugă documente. Pentru a trimite contestația, utilizatorul va apăsa butonul Transmite. Se va deschide modal Adaugă contestație. Se va descărca formularul contestației, se va semna digital și apoi încarcă în modal. La final se apasă butonul Trimite contestația. După trimiterea contestației, în dreptul secțiunii aferente va apărea statusul acesteia modificat în Transmisă. Odată evaluată contestația transmisă, aplicatul va fi notificat, atât prin notificare în aplicație, cât și prin e-mail despre rezultatul evaluării.7.3.1. Contestație admisă Dacă cererea de contestație este admisă, aplicantul va fi notificat atât prin aplicație, cât și prin e-mail. Ulterior, proiectul va intra în re-evaluare urmând fluxul clasic de evaluare.7.3.2. Contestație respinsă Dacă cererea de contestație este respinsă, aplicantul va fi notificat atât prin aplicație, cât și prin e-mail. Toate documentele primite ca raspuns la evaluarea contestației (decizii de acceptare sau respingere contestație) vor fi disponibile în secțiunea Decizii/documente primite.8. Comunicare Funcționalitatea Comunicare a fost dezvoltată pentru asigurarea transferului rapid și eficient de informații și documente între cele două tipuri de utilizatori: de front-office (aplicanții) și back-office (comisia de evaluare). Aceasta poate fi accesată:– Din ambele module: Front-Office și Back-Office– De toți utilizatorii sistemului– În toate etapele pe care le parcurge proiectul după ce a fost transmis Comunicarea poate fi inițiată doar de utilizatorul de Back-Office (comisia de evaluarea). Funcționalitatea permite:– Trimiterea de informații– Trimitere și descărcare fișiere (extensii permise: PDF, .XLS, .CSV, .RAR, .7z) După transmiterea comunicării, destinatarul primește:1. Notificare - Mesaj nou2. Email- Mesaj nou Utilizatorul poate vizualiza mesajul primit prin 2 modalități: ● prin accesarea link-urile primite în secțiunea Notificări (dreapta-sus) și prin e-mail ● prin parcurgerea următorului flux în aplicație: secțiunea Proiecte, selectează proiectul pentru care a primit o cerere de clarificare și intră în Detalii proiect, Comunicare: Statusuri Comunicare:1. În derulare- starea comunicării permite transmiterea de informații și documente semnate între cele două părți2. Suspendată- starea comunicării nu permite transmiterea de informații și documente semnate între cele două părți3. Închisă- comunicarea dintre cele două părți a fost încheiată. Pentru a relua acțiunea, utilizatorul fie va iniția o nouă comunicare, fie va redeschide comunicarea din fapt.9. Documente transmise Toate documentele pe care aplicantul le trimite către Back-Office prin comunicare, clarificare, contestații, sunt disponibile în interfața Detalii Proiect, secțiunea Documente transmise. Utilizatorul are la dispoziție două acțiuni:1. Previzualizează -> previzualizare document2. Descarcă -> descărcare document10. Decizii/documente primite Toate documentele și notificările pe care aplicantul le primește din Back-Office sunt disponibile în interfața Detalii Proiect, secțiunea Decizii/documente primite. Utilizatorul are la dispoziție două acțiuni:3. Previzualizează -> previzualizare document4. Descarcă -> descărcare document
   +  Anexa nr. 11
  Lista beneficiarilor preselectați pentru finanțare (2250 de poziții)
  CASANUME_MEDICLOCALITATEJUDETURDEGREENR_NEASIG> 85 ani F
  SIUITLL.A.S.TLUrban20030536
  SIUITLA.E.S.TLUrban20017312
  SIUITLR.L.C.A.R.TLRural2001695
  SIUICSB.L.P.M.CSRural511047
  SIUIVNȘ.S.V.VNRural4859189
  SIUIMMZ.P.P.d.S.M.MMRural451.0718
  SIUIMMG.R.S.MMRural451.00284
  SIUIMMZ.L.P.d.S.M.MMRural459919
  SIUIMMF.M.P.d.S.M.MMRural459789
  SIUIMMM.V.P.d.S.M.MMRural4588730
  SIUIOTC.S.F.OTRural4521551
  SIUIBHC.L.S.BHRural4511411
  SIUIBCZ.I.R.BCRural441.00184
  SIUITMM.C.B.TMUrban433911
  SIUIMMI.C.C.V.MMRural4255423
  SIUICSD.D.P.CSRural4228739
  SIUICSR.L.B.CSRural4212422
  SIUIVNO.I.M.VNRural3995482
  SIUIGLP.V.G.GLRural3993143
  SIUIGLV.A.B.GLRural3985766
  SIUIVNB.C.C.VNRural3976384
  SIUIVNE.A.V.VNRural3961754
  SIUIVNP.C.V.VNRural3945984
  SIUIVNT.N.S.VNRural3942470
  SIUIMMP.V.C.MMRural3938946
  SIUICSB.N.B.CSRural3934636
  SIUIMMP.L.C.MMRural3934340
  SIUIMHR.D.D.MHRural3915315
  SIUITMH.I.H.TMRural391437
  SIUIHDN.M.B.HDRural399318
  SIUIABM.G.R.ABRural398226
  SIUIVSM.E.V.VSRural371.40682
  SIUICST.S.A.CSUrban3781745
  SIUIGLA.R.C.GLRural3774839
  SIUICSR.L.A.CSUrban3762213
  SIUIOTS.R.T.OTRural3713633
  SIUIVSB.R.B.VSRural3572358
  SIUIVNT.M.M.VNRural3541469
  SIUICSȘ.I.T.R.CSRural3532916
  SIUIHDC.S.G.HDUrban3514251
  SIUIGLF.G.G.GLRural3552567
  SIUICLD.A.I.CLRural3437665
  SIUIGLN.G.G.GLUrban3335786
  SIUIDBM.E.C.DBRural331.05428
  SIUIMMC.C.M.MMRural3398616
  SIUIGLB.D.G.GLRural3373938
  SIUIDBG.A.F.DBRural3361819
  SIUIDBP.C.G.DBRural3357373
  SIUIDBP.I.I.L.C.DBRural3356028
  SIUIVND.L.R.VNRural33421137
  SIUISBM.M.B.SBRural3323213
  SIUICSG.A.C.CSRural3317522
  SIUICLR.Ș.D.CLRural3265974
  SIUICLC.C.P.CLUrban3262851
  SIUICLD.A.F.CLUrban3243959
  SIUICLP.R.F.CLUrban3238032
  SIUICLO.C.F.CLRural3233833
  SIUIBHȘ.L.ș.BHRural3229117
  SIUICLD.I.P.CLRural3229055
  SIUICLU.D.D.M.CLRural3226433
  SIUIMHD.L.S.MHRural3217311
  SIUICSP.M.L.CSRural3212428
  SIUIBTR.C.U.BTRural311.81294
  SIUIVSS.V.M.VSUrban311.21171
  SIUIMMP.E.M.MMRural311.03332
  SIUIBTD.C.C.BTRural3197592
  SIUIVSL.C.M.VSUrban3197563
  SIUIMMC.M.M.MMRural3192140
  SIUIVNC.C.S.VNRural3187662
  SIUIVSG.M.G.VSRural3181454
  SIUIDBN.M.L.DBRural3179137
  SIUIGLC.V.I.GLUrban3157966
  SIUICSH.L.S.CSRural3150244
  SIUICSS.G.M.CSRural3140912
  SIUIVNR.M.Ț.VNRural3133851
  SIUIVNN.M.B.V.VNRural31318134
  SIUICSK.A.B.CSRural3124622
  SIUITRF.M.O.TRRural3123542
  SIUIVNP.E.Ț.VNRural3121454
  SIUIDJD.F.G.DJRural3119227
  SIUITRM.C.L.TRRural3118944
  SIUITRV.M.S.TRRural3115554
  SIUIBZV.M.C.BZRural3062953
  SIUICLM.M.V.CLRural3051171
  SIUICLP.M.S.CLRural3040841
  SIUICLD.M.L.CLRural30327112
  SIUICLR.D.D.V.CLRural3032648
  SIUICLG.S.L.CLRural3025334
  SIUICLG.G.L.CLUrban3020428
  SIUIOTM.M.S.OTRural3018624
  SIUICLP.V.L.CLRural3017641
  SIUIGLD.C.T.B.GLUrban3065152
  SIUIGLP.C.T.B.GLUrban3059737
  SIUIGLM.Y.T.B.GLUrban3036631
  SIUIVNP.M.S.B.VNRural291.14238
  SIUIGLM.S.G.GLUrban2981859
  SIUIVNP.M.P.VNUrban2969947
  SIUIVNA.S.P.VNUrban296858
  SIUIMSD.E.B.MSRural2956342
  SIUIBCA.A.M.BCRural2954075
  SIUIBZG.D.T.BZRural29491109
  SIUISJC.M.S.SJRural2943965
  SIUICSH.I.B.CSRural2941228
  SIUIDBP.P.U.DBRural2940356
  SIUISJP.M.P.SJRural2935140
  SIUIGLO.L.T.GLRural2933412
  SIUIMMM.A.L.MMUrban2932348
  SIUIVNR.F.P.VNUrban2927020
  SIUITRP.G.C.DJUrban2923469
  SIUITRG.E.B.TRRural2921645
  SIUITRP.M.I.TRRural2920675
  SIUIVNS.O.P.VNUrban2920467
  SIUIMSN.M.C.MSRural2912531
  SIUISJD.M.I.SJRural298326
  SIUIGLC.G.B.GLRural2964374
  SIUICLF.L.J.CLRural28766132
  SIUICLD.C.D.CLRural2864217
  SIUICLG.D.B.CLUrban2859239
  SIUICLT.L.O.CLRural2848948
  SIUICLG.M.B.CLUrban2848567
  SIUICLP.S.B.CLRural2848153
  SIUICLN.R.Ș.c.M.CLRural2844235
  SIUICLV.M.F.CLUrban2843131
  SIUICLP.S.M.CLRural2839766
  SIUISVB.C.F.SVRural2837640
  SIUIGJC.M.B.GJRural2835940
  SIUICLT.I.F.CLRural2835866
  SIUICLV.M.M.CLRural2835352
  SIUICLB.E.D.CLRural2834517
  SIUICLF.D.U.CLRural2833435
  SIUICLT.R.D.CLRural2833242
  SIUICLB.D.F.CLRural2830719
  SIUIMSV.A.M.MSRural2830655
  SIUIMSA.R.V.MSRural2823326
  SIUISVU.T.Ș.D.SVRural2818124
  SIUIBNM.A.U.BNRural2817021
  SIUICLV.O.B.CLUrban281246
  SIUIBCC.D.B.BCRural271.28558
  SIUIMMD.A.R.MMRural271.10824
  SIUIMMT.H.R.MMRural2797025
  SIUIVSN.M.T.VSRural2795173
  SIUIVSE.R.I.VSRural2793538
  SIUIVNP.F.N.VNRural2778949
  SIUIMSB.L.N.MSRural2776417
  SIUINTP.G.B.NTRural27710157
  SIUITLI.B.J.TLRural2770132
  SIUINTP.C.B.NTRural276956
  SIUITLC.V.C.TLRural2769171
  SIUIBHI.C.B.BHRural2767242
  SIUIVNP.R.N.VNRural2766934
  SIUIVNB.A.T.VNRural2762558
  SIUITRP.S.C.TRRural2759187
  SIUITLD.D.J.TLRural2759035
  SIUISJG.A.B.SJRural2758083
  SIUIGLC.M.S.GLRural2751922
  SIUITRP.I.D.TRRural27501106
  SIUIMSM.G.M.MSRural2748617
  SIUITRM.V.M.TRRural2747491
  SIUITRC.I.L.TRRural2747253
  SIUIVND.S.T.VNRural2744793
  SIUIVNP.V.V.VNRural27416106
  SIUIGRB.C.B.GRRural2738641
  SIUIMMB.K.C.MMRural2733137
  SIUITRG.A.P.TRRural2728952
  SIUITRD.C.V.TRRural2727899
  SIUIVNH.N.N.VNRural2726666
  SIUIBHP.I.B.BHRural2725230
  SIUIBHI.F.Z.H.BHRural2722838
  SIUITRB.E.O.TRRural2720440
  SIUICSD.S.S.CSRural2719217
  SIUITRS.G.D.TRRural278537
  SIUIGLB.B.F.GLRural2789597
  SIUIGLB.S.F.GLRural2754125
  SIUISMT.R.C.SMRural2696521
  SIUISVF.J.I.S.SVRural2661027
  SIUICLC.M.C.CLRural2649858
  SIUICLP.P.C.AGRural2647056
  SIUITMP.C.P.TMRural2619012
  SIUIBVS.G.F.BVRural2615541
  SIUIBNP.I.S.d.C.BNRural2612140
  SIUIVSC.R.P.VSRural251.27993
  SIUIBCV.M.G.BCRural251.12156
  SIUISVH.R.N.SVRural2584734
  SIUINTG.A.H.NTRural25786108
  SIUIBCA.D.S.BCRural2575750
  SIUIDBN.E.R.A.DBRural2573981
  SIUIVNB.I.F.VNRural2573065
  SIUINTT.E.G.NTRural2570744
  SIUIVNT.L.H.VNRural257005
  SIUINTL.E.F.NTRural2566963
  SIUITLM.I.M.TLRural2566330
  SIUIVNB.V.F.VNRural2564651
  SIUIVSG.G.V.VSRural2561176
  SIUIVNV.M.P.VNRural2558371
  SIUIHRK.Z.T.HRRural2553462
  SIUIGLB.V.C.GLRural2550331
  SIUIBCB.V.V.BCRural2547342
  SIUISVV.M.M.SVRural2546148
  SIUIMSC.V.L.B.MSRural2545944
  SIUINTS.V.G.NTRural2544844
  SIUIBHF.L.G.BHRural2543728
  SIUICSP.G.L.CSRural2543166
  SIUIDBF.M.P.DBRural2541256
  SIUINTP.N.G.NTRural2540965
  SIUIVNG.M.A.VNUrban2536174
  SIUITRP.H.V.TRRural2533844
  SIUIOTM.A.B.OTRural2531921
  SIUITRD.M.M.TRRural2527564
  SIUISVL.C.M.SVRural2526623
  SIUIHRK.E.C.HRRural2520924
  SIUITRG.M.B.TRRural2520171
  SIUIOTR.C.L.OTRural2520147
  SIUICSB.E.P.CSRural2520038
  SIUITRM.D.B.TRRural2519443
  SIUITRR.M.T.TRRural2517588
  SIUICJH.N.A.CJRural252733
  SIUICLA.V.S.CLRural2458866
  SIUIBNP.A.M.B.BNRural2431913
  SIUICLC.M.C.CLRural2430648
  SIUICLT.M.C.CLRural2429355
  SIUIGJȘ.A.C.DJUrban2428939
  SIUICLC.S.C.CLRural2427535
  SIUISVR.D.B.SVRural2426231
  SIUIABC.C.P.V.ABRural2423210
  SIUIMHV.D.B.MHRural2422537
  SIUIABȘ.I.O.ABRural2421243
  SIUISVZ.V.H.SVRural2418335
  SIUIMHN.A.G.MHRural2416734
  SIUIMHB.L.H.MHRural2414017
  SIUIAGP.C.D.AGRural2412320
  SIUIGLV.I.P.GLRural241.01273
  SIUIGLȚ.C.P.GLRural2487639
  SIUIGLC.A.P.GLRural2477023
  SIUIVSG.I.P.VSRural231.418138
  SIUIBCP.D.H.BCRural231.29744
  SIUIGRT.L.G.GRRural231.08685
  SIUIISB.M.D.ISRural231.02532
  SIUIVSF.L.B.VSRural231.00254
  SIUIGLC.R.T.GLRural231.00045
  SIUIISP.D.D.ISRural2391331
  SIUIHRG.R.A.HRRural2390251
  SIUINTA.C.P.NTRural2388644
  SIUISVM.M.C.M.SVRural2388259
  SIUINTB.R.P.NTRural2384242
  SIUIBVN.I.A.BVRural2383035
  SIUIBCV.L.P.BCRural2381059
  SIUIISA.I.Ț.ISRural2377923
  SIUIVNA.M.P.VNRural2375944
  SIUIMMC.I.R.MMRural2374950
  SIUIISC.M.D.ISRural2374828
  SIUIISR.O.R.ISUrban2374736
  SIUINTS.S.P.NTRural2374726
  SIUIISI.C.D.ISRural2373842
  SIUIISL.R.T.ISRural2373290
  SIUIMMM.E.S.MMRural2371457
  SIUIISS.G.G.G.ISRural2371321
  SIUIISP.M.P.ISRural2370846
  SIUIBCP.A.A.BCRural2370538
  SIUIHRD.F.C.HRRural2369448
  SIUINTA.D.V.U.NTRural2369335
  SIUINTB.L.B.NTRural2368523
  SIUIISP.M.R.ISRural2365954
  SIUIBZP.C.C.BZRural2365896
  SIUIGLU.L.T.GLRural2365735
  SIUISVJ.O.R.SVRural2363733
  SIUIBCȚ.V.S.M.BCUrban2362126
  SIUIGLO.P.M.GLUrban2361226
  SIUISVM.L.V.G.SVRural2360468
  SIUIISI.V.C.ISRural2359940
  SIUICSB.S.R.M.CSRural2359631
  SIUIISB.M.Ț.ISRural2358828
  SIUIISB.D.F.ISRural2358524
  SIUISVW.C.V.M.SVRural2358369
  SIUIISB.G.Ș.ISRural2357454
  SIUIGLA.M.G.GLRural2356831
  SIUIBZR.A.S.BZRural2356737
  SIUINTC.M.V.U.NTRural2356722
  SIUIHDT.A.A.HDUrban2355911
  SIUIISC.E.S.D.ISRural2354744
  SIUIISP.A.Ț.ISRural2352123
  SIUIISA.D.S.D.ISRural2351337
  SIUINTS.E.D.NTRural2351231
  SIUIBCP.M.F.BCRural2350753
  SIUITRD.D.P.TRRural2349991
  SIUISVH.L.S.SVRural2349547
  SIUINTA.C.B.NTRural2346836
  SIUIMMP.I.C.MMRural2345837
  SIUIISR.R.R.ISRural2345411
  SIUINTB.V.D.NTRural2345222
  SIUIGRS.L.B.GRRural2345157
  SIUIBVT.A.T.BVRural2345147
  SIUIBHB.M.D.BHRural2344324
  SIUIHDP.B.A.HDUrban2344319
  SIUIBZD.P.B.BZRural2343954
  SIUITRC.C.P.TRRural2343659
  SIUIBNB.I.T.BNRural2343174
  SIUIBVD.I.T.BVRural2341521
  SIUIISI.O.Ș.ISRural2341132
  SIUIABE.G.H.ABRural2340430
  SIUIGRD.L.D.V.M.GRRural2340263
  SIUIISM.C.R.ISRural2339827
  SIUITRC.T.C.TRRural23392104
  SIUIGRC.C.U.GRRural2338684
  SIUIGRB.A.C.GRRural2338184
  SIUIDBP.A.V.DBRural2337772
  SIUIABC.C.A.ABRural2336244
  SIUIBHO.G.C.BHRural2334937
  SIUITRS.V.M.TRRural2334854
  SIUIBNM.G.Ș.BNRural2334637
  SIUISVP.E.N.Ș.SVRural2334536
  SIUIOTD.G.V.OTRural2333931
  SIUIBNM.A.Ș.BNRural2333842
  SIUIBHS.G.D.BHRural2332858
  SIUIABM.C.S.ABRural2331244
  SIUIBNG.S.L.I.BNUrban2330435
  SIUIMSZ.C.I.MSRural2329534
  SIUIHRL.I.V.HRRural2329425
  SIUIVNZ.P.L.D.G.VNRural2329177
  SIUIBNI.E.N.