LEGE nr. 354 din 28 noiembrie 2023pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 4 decembrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 154 din 16 noiembrie 2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1106 din 16 noiembrie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență instituie o schemă de ajutor de stat sub formă de grant acordat operatorilor din industria de procesare a cerealelor și de fabricare a uleiurilor pentru obținerea de făină de grâu, secară, mălai și ulei de floarea-soarelui, operatorilor din industria de fabricare a produselor lactate în scopul prelucrării și procesării laptelui crud materie primă și operatorilor din industria fabricării preparatelor pentru hrana animalelor de fermă în scopul obținerii de furaje combinate.(2) Schema de ajutor de stat sub formă de grant, denumită în continuare schema, se acordă în vederea compensării parțiale a creșterii costurilor de transport, depozitare și procesare, suportate de operatorii economici din industriile de procesare a cerealelor și de fabricare a uleiurilor, de fabricare a produselor lactate, de fabricare a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, precum și în vederea compensării parțiale a creșterii costurilor suportate de aceștia cu privire la constituirea stocurilor de materie primă de grâu, secară, porumb, orz, floarea-soarelui, șrot de floarea-soarelui, soia, șrot de soia și rapiță, lapte crud materie primă.(3) Materiile prime utilizate de către operatorii economici beneficiari ai prezentei scheme trebuie să fie produse pe teritoriul României și să respecte legislația privind trasabilitatea produselor agricole prevăzute în anexa nr. 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Grantul reprezintă suma maximă care se acordă per operator din industria de procesare a cerealelor și de fabricare a uleiurilor pentru asigurarea unor cantități minime de faină de grâu, secară, mălai și ulei de floarea-soarelui, per operator din industria de fabricare a produselor lactate pentru asigurarea unei cantități minime de lapte de consum și produse lactate, precum și per operator din industria fabricării preparatelor pentru hrana animalelor de fermă pentru asigurarea unor cantități minime de furaje combinate.3. La articolul 6, literele b), e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) să constituie stocuri de materii prime produse pe teritoriul României necesare procesării, respectiv stocuri de grâu și/sau secară în perioada 1 august 2022-1 decembrie 2022 inclusiv sau stocuri de porumb în perioada 1 august 2022-1 decembrie 2022 inclusiv sau stocuri de floarea-soarelui în perioada 1 august 2022-1 decembrie 2022 inclusiv sau stocuri de lapte crud materie primă în perioada 1 august 2022-1 decembrie 2022 inclusiv sau stocuri de materii prime pentru furaje combinate, respectiv grâu și/sau secară și/sau orz și/sau porumb și/sau soia și/sau rapiță și/sau șrot de floarea-soarelui și/sau șrot de soia, în perioada 1 august 2022-1 decembrie 2022 inclusiv;...............................e) să dețină certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificat constatator sau certificat de grefă emis de judecătoria în raza căreia își are sediul societatea agricolă constituită conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, cu mențiunea codului/codurilor CAEN prevăzut(e) la art. 5;...............................g) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau certificatului de grefă emis de judecătoria în raza căreia își are sediul societatea agricolă constituită conform Legii nr. 36/1991, cu modificările și completările ulterioare, după caz, la data depunerii solicitării pentru ajutor.4. La articolul 6, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. f^1), cu următorul cuprins:f^1) în cazul operatorilor economici care au organizată atât activitatea de producție agricolă, cât și procesarea produselor agricole proprii se vor depune:1. avizul de însoțire a mărfii din depozitul de produse agricole în depozitul unității de procesare și/sau a laptelui crud materie primă către unitatea proprie de procesare sau bonul de cântar/nota de intrare-recepție cu confirmarea cantității primite în unitatea de procesare;2. bonul de predare/transfer, restituire produse;3. declarația pe proprie răspundere ca întreaga cantitate de materii prime, grâu, secară, porumb, floarea-soarelui, lapte crud materie primă, orz, soia, rapiță, șrot de floarea-soarelui și/sau șrot de soia pentru care se solicită sprijinul va fi prelucrată în unitatea proprie;5. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Beneficiarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 6 depun/transmit la DAJ o cerere de solicitare a grantului care cuprinde și declarația pe propria răspundere că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, potrivit evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau certificatului de grefă emis de judecătoria în raza căreia își are sediul societatea agricolă constituită conform Legii nr. 36/1991, cu modificările și completările ulterioare, după caz, la data depunerii solicitării ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:a) copie a documentelor prevăzute la art. 6 lit. c)-f^1);6. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Nivelul stocurilor constituite în perioadele prevăzute la art. 6 lit. b), pentru care se acordă grantul financiar maxim, este de 14.280,00 tone de grâu și/sau secară sau 14.280,00 tone porumb sau 9.615,00 tone de floarea-soarelui sau 10.000,00 tone lapte crud materie primă sau pentru obținerea de furaje combinate 10.600,00 tone constituite din grâu și/sau secară și/sau orz și/sau porumb și/sau soia și/sau rapiță și/sau șrot de floarea-soarelui și/sau șrot de soia.7. La articolul 12 alineatul (1), literele a), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) 100.000,00 mii euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morărit, în vederea obținerii de făină de grâu și/sau secară;...............................d) 17.270,00 mii euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;e) 30.000,00 mii euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, în vederea obținerii de furaje combinate.8. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta lege.  +  Articolul II(1) Cererile pentru solicitarea de granturi, precum și documentele prevăzute la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se depun/transmit în termen de 25 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Termenele prevăzute la art. 9 și 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 154/2022, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se aplică în mod corespunzător și cererilor de solicitare a grantului depuse conform alin. (1).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 28 noiembrie 2023.Nr. 354.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 154/2022)
  CERERE
  de solicitare a grantului acordat operatorilor din industria de
  fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a
  produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  (model)
  DAJ ..............................Nr. și dată cerere ..............................Modalitate de depunere
  Numele, prenumele și semnătura funcționarului care primește cerereaPersonal[ ]Poștă [ ]Format electronic[ ]
  I. Date de identificare solicitantPERSOANE JURIDICE ȘI PFA/II/IF
  Denumire:
  Sediu social:
  Înregistrată la ONRC/în registrul societăților agricole cu nr. .......................
  CUI/CIF:
  Cod CAEN:
  COORDONATE BANCARE:
  Banca/TrezorerieSucursala/Agenția
  Nr. cont IBAN:
  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  NumePrenume
  CNP
  Nr. și data împuternicirii/procurii
  II. Stocuri constituite și suma solicitatăÎn temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2023, solicit grant de .......... euro, pentru următoarele stocuri constituite, după cum urmează:
  Cod CAEN 1061- Fabricarea produselor de morăritSpecificare produs necesar procesării pentru făină de grâu (denumire)Stoc total de produs constituit(to)Nivel grant calculat conform stoc constituit (*)
  ...................................................
  Cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morăritSpecificare produs necesar procesării pentru făină de secară(denumire)Stoc total de produs constituit(to)Nivel grant calculat conform stoc constituit(*)
  ...................................................
  Cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morăritSpecificare produs necesar procesării pentru mălai(denumire)Stoc total de produs constituit (to)Nivel grant calculat conform stoc constituit (*)
  ...................................................
  Cod CAEN 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilorSpecificare produs necesar procesării pentru ulei de floarea-soarelui(denumire)Stoc total de produs constituit(to)Nivel grant calculat conform stoc constituit(*)
  ...................................................
  Cod CAEN 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilorSpecificare produs necesar fabricării laptelui de consum și produselor lactate(denumire)Stoc total de produs/produse constituit(to)Nivel grant calculat conform stoc constituit(*)
  ...................................................
  Cod CAEN 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermăSpecificare produs/produse necesar(e) procesării preparatelor pentru hrana animalelor de fermă(denumire)Stoc total de produs/produse constituit (to)Nivel grant calculat conform stoc constituit (*)
  ...................................................
  (*) Se calculează, după caz, astfel:a) pentru cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morărit, respectiv făină de grâu, secară sau mălai, grantul financiar este rezultatul înmulțirii stocului de produs constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului de 500.000 euro și al împărțirii la 14.280,0 to;b) pentru cod CAEN 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor, grantul este rezultatul înmulțirii stocului de produs constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 9.615,0 to;c) pentru cod CAEN 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor, grantul este rezultatul înmulțirii stocului de produs constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 10.000,0 to;d) pentru cod CAEN 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, grantul este rezultatul înmulțirii stocului de produs/produse constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 10.600,0 to.
  Nr. crt.Documente atașate cereriiDANUDANUNu este cazul.
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)
  1.Copie autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu|_||_||_||_||_|
  2.Copie autorizație sanitar-veterinară/certificat de înregistrare|_||_||_||_||_|
  3.Declarație pe propria răspundere privind capacitatea operațională de măciniș/procesare a unității|_||_||_||_||_|
  4.Copie raport lunar de producție din anul 2022|_||_||_||_||_|
  5.Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificat constatator sau certificat de grefă emis de judecătoria în raza căreia își are sediul societatea agricolă constituită conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, cu mențiunea codului/codurilor CAEN|_||_||_||_||_|
  6.Copii facturi/file din carnetul de comercializare a produselor agricole, aferente pentru constituirea stocurilor, cu menționarea cantității|_||_||_||_||_|
  Semnătura solicitantului/administratorului/ reprezentantului legal/împuternicituluiȘtampila (dacă este cazul)Data ................................
  NOTĂ: – Se bifează DA/NU/Nu este cazul, pentru toate documentele depuse.– Coloanele (2) și (3) se completează de către beneficiar.– Coloanele (4), (5) și (6) se completează de către funcționarul DAJ care a preluat cererea.Semnătura funcționarului DAJ care a preluat cererea ..........
  III. Declarații și angajamenteSubsemnatul, ..................., CNP/CUI ............. administrator/reprezentant legal al ....(denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale)....., cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar următoarele:Am luat cunoștință de:– condițiile și modalitățile de acordare a ajutorului de stat conform reglementărilor naționale și europene, pe care mă angajez să le respect;– mă oblig să notific în scris DAJ, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare privitoare la informațiile declarate în cererea de ajutor, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;– faptul că DAJ poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.Drept care declar și mă angajez la următoarele:– declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile;– mă oblig să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat și să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la fața locului;– să restitui ajutorul de stat încasat, cu dobânzi și penalități calculate de la data încasării ajutorului;– nu mă aflu în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data depunerii solicitării pentru ajutor;– nu am primit sume prin alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 - Ajutoare limitate, pct. 41 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei/am primit sume prin alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 - Ajutoare limitate, pct. 41 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, după cum urmează:a) actul normativ ............... suma ............;b) actul normativ ............... suma ............;– sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, cu respectarea prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
  SemnăturaȘtampila (după caz)Data ..............................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 154/2022)D.A.J., respectiv a municipiului București ...........Nr. de înregistrare .................. Data .................
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  cu beneficiarii eligibili și sumele aferente grantului acordat
  operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a
  uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor
  pentru hrana animalelor de fermă
  (model)

  Bun de plată
  pentru suma de ...... lei
  Director executiv,
  ...............
  (semnătura)
  I. Cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morărit
  Nr.crt.BeneficiarDenumirea/AdresaCUI/CIFSpecificare produs necesar procesării pentru făină de grâu(denumire)Stoc total de produs constituit (to)Nivel grant cuvenit(lei) (*)
  123456
  .........................................................
  .........................................................
  .........................................................
  TOTAL(X)
  (*) Grantul este rezultatul înmulțirii stocului total de produs constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 14.280,0 to.
  II. Cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morărit
  Nr.crt.Beneficiar Denumirea/AdresaCUI/CIFSpecificare produs necesar procesării pentru făină de secară (denumire)Stoc total de produs constituit (to)Nivel grant cuvenit(lei)(*)
  123456
  .........................................................
  .........................................................
  .........................................................
  TOTAL(X)
  (*) Grantul este rezultatul înmulțirii stocului total de produs constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 14.280,0 to.
  III. Cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morărit
  Nr.crt.BeneficiarDenumirea/AdresaCUI/CIFSpecificare produs necesar procesării pentru mălai (denumire)Stoc total de produs constituit (to)Nivel grant cuvenit(lei) (*)
  123456
  .........................................................
  .........................................................
  .........................................................
  TOTAL(X)
  (*) Grantul este rezultatul înmulțirii stocului total de produs constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 14.280,0 to.
  IV. Cod CAEN 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
  Nr. crt.BeneficiarDenumirea/AdresaCUI/CIFSpecificare produs necesar procesării pentru ulei de floarea-soarelui(denumire)Stoc total de produs constituit (to)Nivel grant cuvenit(lei) (*)
  123456
  .........................................................
  .........................................................
  .........................................................
  TOTAL(X)
  (*) Grantul este rezultatul înmulțirii stocului total de produs constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 9.615,0 to.
  V. Cod CAEN 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  Nr. crt.BeneficiarDenumirea/AdresaCUI/CIFSpecificare produs necesar fabricării laptelui de consum și produselor lactate(denumire)Stoc total de produs constituit (to)Nivel grant cuvenit (lei) (*)
  123456
  .........................................................
  .........................................................
  .........................................................
  TOTAL(X)
  (*) Grantul este rezultatul înmulțirii stocului total de produs constituit exprimat în tone, cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 10.000,0 to.
  VI. Cod CAEN 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
  Nr.crt.BeneficiarDenumirea/AdresaCUI/CIFSpecificare produs/produse necesar procesării pentru hrana animalelor de fermă (denumire)Stoc total de produs/produse constituit (to)Nivel grant cuvenit (lei) (*)
  123456
  .........................................................
  .........................................................
  .........................................................
  TOTAL(X)
  (*) Grantul este rezultatul înmulțirii stocului total de produs/produse constituit exprimat în tone cu valoarea maximă a grantului financiar de 500.000 euro și al împărțirii la 10.600,0 to.
  Certificat din punctul de vedere al legalității, realității și regularitățiiDirector executiv adjunct,......................... (semnătura)Șef serviciu,......................... (semnătura)
  ------