LEGE nr. 353 din 28 noiembrie 2023privind completarea art. 7 din Legea contabilității nr. 82/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 29 noiembrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLa articolul 7 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cele două Camere ale Parlamentului, prin structurile de specialitate, efectuează inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aferente activității deputaților și senatorilor în cadrul birourilor parlamentare, la finalul mandatului de deputat sau senator.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 28 noiembrie 2023.Nr. 353.-----