ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Punctul I al alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"I. persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă şi funcţionarii publici;"2. Punctul III al alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;"3. Litera f) a punctului IV al alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"f) proprietari şi/sau arendasi de suprafeţe agricole şi forestiere;"4. Punctul VI al alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"VI. persoanele care, exclusiv pe bază de convenţii civile de prestări de servicii, realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin 3 salarii medii brute pe economie, cu excepţia beneficiarilor unei pensii de limita de vârsta."5. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) Se pot asigura în sistemul public, pe bază de contract de asigurare, în condiţiile prezentei legi, persoanele care se regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi care doresc să îşi completeze venitul asigurat până la plafonul prevăzut de lege, precum şi alte persoane care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (1)."6. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(3) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III."7. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru drepturile salariale sau pentru veniturile asigurate, stabilite în moneda altor tari pe teritoriul României, contribuţiile se plătesc în lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României din data stabilită pentru plata acestor drepturi."8. La articolul 20 se introduce litera e) cu următorul cuprins:"e) activitatea desfăşurată pe platformele petroliere marine."9. Alineatul (5) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"(5) Contribuţia de asigurări sociale pentru şomeri se suporta integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă, cu excepţia plăţilor compensatorii şi a indemnizaţiilor acordate salariaţilor din industria de apărare, în perioada de întrerupere a activităţii."10. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce alineatul (5^1) cu următorul cuprins:"(5^1) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plati compensatorii, respectiv pentru salariaţii din industria de apărare, care beneficiază de indemnizaţii, potrivit legii, în perioada de întrerupere a activităţii, se suporta de bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj la nivelul unei treimi din cota stabilită pentru condiţii normale de muncă."11. Litera a) a alineatului (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"a) salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, sau veniturile de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. II şi VI;"12. La articolul 24, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) În situaţia depăşirii plafonului prevăzut la alin. (3), în cazul angajatorilor care datorează contribuţie asupra unui fond total de salarii realizat în condiţii diferite de muncă, baza de calcul la care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzătoare fiecărei condiţii de muncă, se stabileşte proporţional cu ponderea, în fondul total de salarii, a drepturilor salariale realizate în fiecare dintre condiţiile de muncă."13. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru şomeri o constituie cuantumul drepturilor băneşti lunare ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj."14. Literele b), c) şi d) ale alineatului (1) al articolului 26 vor avea următorul cuprins:"b) drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractelor individuale de muncă, al încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici sau al încetării calităţii de membru cooperator; c) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer, plătite în limita dispoziţiilor legale, precum şi drepturile de autor; d) sumele obţinute în baza unei convenţii civile de prestări de servicii sau de executări de lucrări de către persoanele care au încheiate contracte individuale de muncă, precum şi de către beneficiarii unei pensii de limita de vârsta;"15. Litera c) a articolului 29 va avea următorul cuprins:"c) până la sfârşitul lunii, pentru luna în curs, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c), d), e) şi pct. V;"16. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) În sistemul public stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor în care s-a plătit contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat atât de către asigurat, cat şi de angajator sau, după caz, numai de către asigurat, în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV, pct. V şi alin. (2). (2) În perioada în care asiguratului i s-a reţinut contribuţia de asigurări sociale, iar angajatorul nu şi-a achitat contribuţia datorată în calitatea sa de contribuabil, stagiul de cotizare ce se ia în calcul reprezintă o treime din perioada respectiva. (3) Stagiul de cotizare corespunzător contribuţiei de asigurări sociale achitate în condiţiile art. 21 alin. (5^1) reprezintă o treime din perioada respectiva."17. Litera b) a alineatului (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:"b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora;"18. Alineatul (3) al articolului 38 va avea următorul cuprins:"(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condiţiile prezentei legi, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 78 alin. (7)."19. Alineatul (1) al articolului 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Asiguraţii care au realizat stagiul complet de cotizare şi care şi-au desfăşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limita de vârsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1."20. Alineatul (1) al articolului 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. a) şi e), care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în aceste condiţii, beneficiază de pensie pentru limita de vârsta începând cu vârsta de 45 de ani."21. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Criteriile de încadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere la radiatii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în urma consultării Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare."22. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - Asiguraţii prevăzuţi la art. 20 lit. a), c), d) şi e), care au realizat stagii de cotizare mai mici decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2) ale art. 43, beneficiază de pensie pentru limita de vârsta, cu reducerea proporţională a varstelor standard de pensionare, în condiţiile realizării stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 4 şi 5."23. După articolul 48 se introduce articolul 48^1 cu următorul cuprins:"Art. 48^1. - (1) Asiguraţii care au realizat stagii de cotizare în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: în condiţii de muncă speciale, în condiţii de muncă deosebite, în condiţiile prevăzute la art. 47 şi 48, precum şi în condiţiile prevăzute de legi speciale beneficiază cumulativ de reducerea vârstei standard de pensionare. (2) Vârsta de pensionare redusă conform alin. (1) nu poate fi mai mica decât varstele prevăzute la art. 42, 43 şi 47, respectiv în anexele nr. 4 şi 5, sau decât reducerea maxima prevăzută la art. 46, după caz. (3) Asiguraţii care au realizat stagii de cotizare în condiţii normale de muncă, precum şi în condiţiile prevăzute de legi speciale sau, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 48 beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare până la 50 de ani pentru femei, respectiv până la 55 de ani pentru bărbaţi."24. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Asiguraţii care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani înaintea varstelor standard de pensionare. (2) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au în vedere perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate. (3) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limita de vârsta. (4) La împlinirea varstelor standard de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipata devine pensie pentru limita de vârsta şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare."25. La articolul 50, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se au în vedere perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate."26. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - La împlinirea varstelor standard de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipata parţială devine pensie pentru limita de vârsta şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 50 alin. (2) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare."27. Alineatul (4) al articolului 56 va avea următorul cuprins:"(4) Termenul de rezolvare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia."28. Alineatul (3) al articolului 59 va avea următorul cuprins:"(3) Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) şi (2) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invaliditatii până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3, vârsta la care, în condiţiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limita de vârsta."29. Alineatul (2) al articolului 68 va avea următorul cuprins:"(2) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau tuberculozei şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)."30. Articolul 69 va avea următorul cuprins:"Art. 69. - Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 67 şi la art. 68 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)."31. Articolul 70 va avea următorul cuprins:"Art. 70. - Soţul supravieţuitor care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii în vârsta de până la 7 ani beneficiază de pensie de urmaş până la data implinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)."32. Alineatul (2) al articolului 71 va avea următorul cuprins:"(2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte, în condiţiile art. 76, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel: a) pentru un singur urmaş - 50%; b) pentru 2 urmaşi - 75%; c) pentru 3 sau mai mulţi urmaşi - 100%."33. Articolul 76 va avea următorul cuprins:"Art. 76. - (1) Începând cu data înscrierii la pensie cuantumul pensiei se determina prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie. (2) Cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1) se majorează cu suma corespunzătoare contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate, datorată potrivit legii. (3) La determinarea cuantumurilor pensiei conform alin. (1) şi (2) fracţiunile de leu se intregesc la un leu în favoarea pensionarilor."34. Articolul 77 va avea următorul cuprins:"Art. 77. - (1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determina prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 3. (2) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 43 şi 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau în considerare stagiile de cotizare prevăzute la aceste articole. (3) În situaţiile prevăzute la art. 44, la stabilirea punctajului mediu anual al asiguraţilor conform alin. (1) se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 şi 5. (4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual şi a numărului de puncte realizat în fiecare luna se utilizează cinci zecimale."35. Alineatul (8) al articolului 78 va avea următorul cuprins:"(8) Asiguraţii care, după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limita de vârsta, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumită perioada la sistemul public, regasindu-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5, beneficiază de majorarea punctajului realizat în această perioadă cu 0,3% pentru fiecare luna, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar."36. După articolul 78 se introduce articolul 78^1 cu următorul cuprins:"Art. 78^1. - (1) În situaţia prevăzută la art. 37 alin. (2) numărul de puncte realizat în fiecare luna, calculat conform art. 78 alin. (1), se diminuează la o treime. (2) Numărul de puncte realizat de şomeri se calculează prin raportarea cuantumului drepturilor băneşti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice. (3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) persoanele care beneficiază de plati compensatorii şi salariaţii din industria de apărare, care beneficiază de indemnizaţii, potrivit legii, în perioada de întrerupere a activităţii, pentru care s-a achitat contribuţia din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, pentru care numărul de puncte se calculează prin raportarea unei treimi din drepturile primite, în aceste cazuri, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice."37. Alineatul (1) al articolului 80 va avea următorul cuprins:"Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de pensie se calculează pe baza unui coeficient care nu poate depăşi 50% din salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat."38. Articolul 81 va avea următorul cuprins:"Art. 81. - (1) Valoarea unui punct de pensie se calculează de către CNPAS, conform prevederilor art. 80, la data intrării în vigoare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat şi se actualizează în funcţie de posibilităţile financiare, în cursul execuţiei bugetare, prin indexare trimestriala cu un procent care să acopere cu până la 100% rata inflaţiei. (2) Indexarea prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."39. Articolul 83 va avea următorul cuprins:"Art. 83. - (1) Drepturile de pensie pentru limita de vârsta se acordă şi se plătesc de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusa în termen de 30 de zile de la această dată. (2) Drepturile de pensie anticipata sau pensie anticipata parţială se acordă şi se plătesc: a) de la data îndeplinirii condiţiilor, dar nu înaintea încetării calităţii de asigurat, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III şi VI, dacă cererea a fost depusa în termenul prevăzut la alin. (1); b) de la data îndeplinirii condiţiilor, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV, V şi alin. (2), dacă cererea a fost depusa în termenul prevăzut la alin. (1). (3) În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi a căror cerere a fost depusa peste termenul prevăzut la alin. (1) drepturile de pensie se acordă şi se plătesc de la data depunerii cererii împreună cu actele doveditoare."40. Alineatul (3) al articolului 86 va avea următorul cuprins:"(3) Decizia casei teritoriale de pensii se comunică în scris persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii."41. Articolul 87 va avea următorul cuprins:"Art. 87. - Decizia emisă în condiţiile art. 86 alin. (1) poate fi contestată la instanţa judecătorească competenţa în a carei raza teritorială se afla domiciliul asiguratului, în termen de 45 de zile de la comunicare."42. Articolul 88 va avea următorul cuprins:"Art. 88. - Decizia casei teritoriale de pensii, necontestata în termen, este definitivă."43. Literele b) şi d) ale alineatului (1) al articolului 92 vor avea următorul cuprins:"b) beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale se regaseste în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI;............................................................................ d) beneficiarul unei pensii de urmaş realizează dintr-o activitate profesională venituri brute lunare mai mari de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3);"44. Alineatul (1) al articolului 94 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:"d) pensionării de invaliditate de gradul III."45. Alineatul (2) al articolului 94 va avea următorul cuprins:"(2) Beneficiarii pensiei de urmaş pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, dacă veniturile brute lunare realizate nu depăşesc o pătrime din salariul mediu brut lunar pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)."46. Alineatul (1) al articolului 95 va avea următorul cuprins:"Art. 95. - (1) Beneficiarii pensiei pentru limita de vârsta pot solicita recalcularea pensiei după realizarea fiecărui stagiu de cotizare de minimum 12 luni."47. La articolul 98 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare prevăzut la alin. (2) sau (3)."48. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 99 vor avea următorul cuprins:"Art. 99. - (1) Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale în lunile respective, conform prevederilor art. 23. (2) În situaţia în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 98 alin. (4) baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale din lunile respective sau, după caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia de asigurări sociale."49. La articolul 99, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) În cazul în care baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale cuprinde şi perioade anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, la calculul indemnizaţiilor se iau în considerare, pentru aceste perioade, veniturile lunare care, potrivit legii, au constituit baza de calcul a drepturilor respective."50. Litera a) a literei B a alineatului (1) al articolului 101 va avea următorul cuprins:"a) a 4-a zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV, V şi alin. (2);"51. Litera d) a articolului 102 va avea următorul cuprins:"d) de bugetul asigurărilor sociale de stat, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI, precum şi al celor prevăzuţi la alin. (1) pct. III, aflaţi la cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau la alte forme de pregătire profesională, organizate potrivit legii, dacă bolile profesionale sau accidentele de muncă s-au produs din vina acestora."52. Alineatul (1) al articolului 104 va avea următorul cuprins:"Art. 104. - (1) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, în cazul asiguraţilor cu contract individual de muncă pe durata determinata, precum şi al celor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV, V şi VI, este de cel mult 90 de zile în cursul unui an calendaristic."53. La alineatul (1) al articolului 109 se introduce litera g) cu următorul cuprins:"g) bilete de odihnă, pentru asiguraţii unităţilor în care nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social."54. Articolul 111 va avea următorul cuprins:"Art. 111. - Indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă cu o pătrime din durata normală se acordă asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, care, din motive de sănătate, nu mai pot realiza durata normală de muncă."55. Alineatul (4) al articolului 117 va avea următorul cuprins:"(4) Pot beneficia de tratament balnear şi alte categorii de pensionari şi asiguraţi, în limitele fondului alocat pentru tratament balnear, cu suportarea de către beneficiar a unei părţi din costul biletului de tratament balnear."56. La articolul 117, după alineatul (5) se introduc alineatele (6), (7) şi (8) cu următorul cuprins:"(6) Locurile la tratament balnear vor fi asigurate în unităţile de tratament din proprietatea CNPAS şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil. La încheierea contractelor se va ţine seama de gradul de solicitare al staţiunii şi de categoria de confort oferită, precum şi de nivelul maxim al tarifelor, ce poate fi suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, stabilit de CNPAS. (7) Criteriile pe baza cărora se acordă biletele de odihnă, precum şi nivelul cotei de participare individuală a asiguraţilor se aproba prin hotărâre a Guvernului. (8) Plata serviciilor aferente biletelor de tratament balnear şi biletelor de odihnă utilizate se realizează de CNPAS."57. Literele a) şi b) ale alineatului (1) al articolului 121 vor avea următorul cuprins:"a) concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani; b) concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani."58. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 123 vor avea următorul cuprins:"Art. 123. - (1) Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani se acordă, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naştere. (2) Indemnizaţia pentru creşterea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani se acordă, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naştere, precum şi a certificatului de persoana cu handicap, emise în condiţiile legii."59. Litera b) a alineatului (2) al articolului 127 va avea următorul cuprins:"b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârsta de până la 18 ani sau, dacă îşi continua studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârsta, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea varstelor menţionate;"60. Articolul 129 va avea următorul cuprins:"Art. 129. - În cazul în care angajatorul îşi încetează activitatea sau a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă drepturile de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) şi la art. 109 alin. (1) lit. c), care s-au născut anterior ivirii acestor situaţii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de către casele teritoriale de pensii, urmând să fie recuperate de la angajator, după caz, conform legii."61. Litera c) a alineatului (2) al articolului 133 va avea următorul cuprins:"c) casa teritorială de pensii, în termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV, V şi alin. (2)."62. La articolul 133, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale acordate pe o perioadă mai mare de 90 de zile se indexează o dată cu indexarea valorii punctului de pensie."63. Litera c) a articolului 135 va avea următorul cuprins:"c) casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 5 alin. (1) pct. IV, V sau alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia."64. Alineatul (2) al articolului 141 va avea următorul cuprins:"(2) Statutul va cuprinde în mod obligatoriu atribuţiile consiliului de administraţie, ale preşedintelui CNPAS, modul de organizare şi funcţionare a CNPAS, precum şi atribuţiile caselor teritoriale de pensii."65. Articolul 142 va avea următorul cuprins:"Art. 142. - Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului public se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita unui procent de 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în condiţiile legii."66. După articolul 144 se introduce articolul 144^1 cu următorul cuprins:"Art. 144^1. - Realizarea atribuţiilor ce revin CNPAS, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale."67. Litera l) a articolului 148 va avea următorul cuprins:"l) refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control ale CNPAS şi ale caselor teritoriale de pensii documentele justificative şi actele de evidenta necesare în vederea stabilirii obligaţiilor de asigurări sociale, precum şi în vederea recuperării creanţelor prin executare silită."68. Alineatul (2) al articolului 162 va avea următorul cuprins:"(2) Punctajul anual pentru fiecare an util realizat în cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, precum şi pentru fiecare an de contribuţie realizat de taranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, reprezintă 0,25 puncte."69. La articolul 163 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Prevederile alin. (1), referitoare la stabilirea punctajului anual, se aplică şi în cazul perioadelor în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, o persoană s-a aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 38."70. La articolul 167, textul actual devine alineatul (1) şi se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Pentru perioada aprilie 2001-noiembrie 2014 vârsta standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare, în înţelesul art. 49 şi 50, sunt cele prevăzute în anexa nr. 3, la care asiguratul ar avea dreptul la pensie pentru limita de vârsta în raport cu data naşterii."71. După articolul 167 se introduc articolele 167^1 şi 167^2 cu următorul cuprins:"Art. 167^1. - (1) Într-un interval de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru limita de vârsta cu reducerea varstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.
     
    TABELUL Nr. 4
         
    Stagiul de cotizare realizat efectiv, conform legislaţiei anterioare, în grupa I de muncă  (ani împliniţi)Reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3
    (ani)(luni)
    212
    425
    637
    8410
    1060
    1272
    1485
    1697
    181010
    20120
    22130
    24140
    26 şi peste150
  (2) Varstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani. (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 20, dacă acestea sunt mai avantajoase decât cele stipulate în anexele nr. 4 şi 5.Art. 167^2. - (1) În perioada eşalonării varstelor standard de pensionare şi a stagiilor de cotizare prevăzute în anexa nr. 3 cererea de pensionare pentru limita de vârsta, pensie anticipata sau pensie anticipata parţială, împreună cu actele doveditoare se depun de către solicitant în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, la casa teritorială de pensii în a carei raza se afla domiciliul acestuia. (2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III şi VI cererea de pensionare, împreună cu actele doveditoare se depun de angajator sau de instituţia care efectuează plata drepturilor de şomaj, după caz, în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, la casa teritorială de pensii în a carei raza se afla domiciliul asiguratului. (3) Drepturile de pensii se acordă şi se plătesc în condiţiile prevăzute la art. 83, în raport cu termenul prevăzut la alin. (1) şi (2)."72. La articolul 168, după alineatul (2) se introduc alineatele (3), (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(3) După intrarea în vigoare a prezentei legi, pe baza analizei rezultatelor recorelarii aplicate conform prevederilor alin. (1) şi (2) Guvernul poate adopta măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor stabilite pe baza legislaţiei anterioare. (4) Programul şi metodologia de recorelare a pensiilor, potrivit prevederilor alin. (3), se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului. (5) În cazul pensiilor de asigurări sociale ale agricultorilor, stabilite anterior datei de 29 iulie 1992, recorelarea pensiilor se face pe baza determinării timpului util conform metodologiei care a fost folosită la aplicarea prevederilor Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare."73. La articolul 171, textul actual devine alineatul (1) şi se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislaţiei anterioare, la modificarea încadrării într-un alt grad de invaliditate."74. Articolul 180 va avea următorul cuprins:"Art. 180. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi pensiile de asigurări sociale de stat, pensiile suplimentare, pensiile de asigurări sociale pentru agricultori, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, precum şi ajutoarele sociale stabilite potrivit legislaţiei de pensii devin pensii în înţelesul prezentei legi. (2) CNPAS va lua măsurile necesare astfel încât la data intrării în vigoare a prezentei legi sa determine punctajul mediu anual al fiecărui pensionar, prin raportarea cuantumului pensiilor cuvenite conform legislaţiei anterioare, pe categoriile de pensii prevăzute la art. 40, din care s-a dedus contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată conform legii, la valoarea unui punct de pensie stabilită în condiţiile art. 80. (3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) pensionării de asigurări sociale de stat ale căror drepturi stabilite în perioada 1 ianuarie 1998-31 martie 2001 sunt mai mari decât un punctaj mediu estimat pentru persoanele care se vor pensiona în condiţiile prezentei legi. (4) Punctajul mediu estimat, prevăzut la alin. (3), se calculează de CNPAS. (5) Punctajul mediu anual, calculat conform alin. (2), se poate corecta corespunzător recorelarii prevăzute la art. 168 alin. (3), (4) şi (5). (6) Cuantumul pensiilor se stabileşte în baza prevederilor art. 76, luându-se în considerare punctajul mediu anual stabilit conform alin. (2), (3), (4) şi (5). (7) În situaţia în care cuantumul pensiilor stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plata cuantumul avantajos."75. După articolul 180 se introduce articolul 180^1 cu următorul cuprins:"Art. 180^1. - (1) De prevederile art. 180 beneficiază şi magistraţii pensionaţi în baza Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru partea din pensia de serviciu care se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi pentru pensia suplimentară. (2) Punctajul mediu al magistraţilor pensionari se determina şi se evidenţiază distinct pentru pensia de asigurări sociale de stat, respectiv pentru pensia suplimentară. (3) În situaţiile reglementate la alin. (1) şi (2) se păstrează în plata drepturile stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a prezentei legi."76. La articolul 184, textul actual devine alineatul (1) şi se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Pensiile stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipata devin pensii pentru limita de vârsta la împlinirea varstelor de 62 de ani bărbaţii şi de 57 de ani femeile şi se recalculează pe baza metodologiei prevăzute la art. 180, prin eliminarea diminuării aplicate cuantumului la data stabilirii iniţiale şi prin adăugarea eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare."77. La articolul 185, textul actual devine alineatul (1) şi se introduc alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:"(2) Drepturile de asigurări sociale aflate în plata la data intrării în vigoare a prezentei legi se achită pe duratele şi în procentele prevăzute de prezenta lege, dacă acestea sunt în avantajul beneficiarilor. Procentele vor fi aplicate la baza de calcul stabilită iniţial pentru deschiderea acestor drepturi. (3) În caz contrar se menţin drepturile de asigurări sociale aflate în plata la data intrării în vigoare a prezentei legi."78. După articolul 186 se introduce articolul 186^1 cu următorul cuprins:"Art. 186^1. - Pentru anul 2001 salariul mediu brut pe economie în baza art. 5 alin. (3) reprezintă salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001."79. Articolul 193 va avea următorul cuprins:"Art. 193. - (1) La efectuarea oricăror operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plată pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale de către CNPAS şi de casele teritoriale de pensii se percepe un comision de 3% aplicat la suma totală ce face obiectul operaţiunii. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) operaţiunile legate de stabilirea şi plata prestaţiilor sociale, finanţate din bugetul de stat şi din bugetele fondurilor speciale, pentru care CNPAS percepe contravaloarea cheltuielilor materiale şi a manoperei aferente serviciilor efectuate. (3) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) şi (2) constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat."80. Articolul 195 va avea următorul cuprins:"Art. 195. - Sumele ce urmează să fie achitate beneficiarilor de drepturi stabilite potrivit prevederilor prezentei legi se intregesc la o mie de lei în favoarea acestora, după deducerea eventualelor obligaţii."81. Penultima liniuţa de la articolul 198 va avea următorul cuprins:"- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 1 februarie 1999, aprobată prin Legea nr. 72/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 19 martie 2001;"82. Punctul 6 din anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:    "6. Stagiul complet de cotizare de 35 de ani (începând cu luna decembrie 2014)
                 
    Reducerea vârstei de pensionare cuStagiul de cotizare realizat în condiţii specialeStagiul de cotizare de realizat în alte condiţii de muncăStagiul total de cotizare necesar
    (ani)(ani)(luni)(ani)(luni)(ani)(luni)
    1024---24-
    92263626-
    820-7-27-
    717610628-
    615-14-29-
    512617630-
    410-21-31-
    37624632-
    25-28-33-
    12631634-"
  83. Titlul anexei nr. 6 şi specificaţia din tabel vor avea următorul cuprins:"SALARIUL MEDIU ANUAL"84. În cuprinsul legii denumirile Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor, respectiv Comisia Naţionala pentru Statistica se înlocuiesc cu denumirile Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi, respectiv, Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice.
   +  Articolul 2Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrulfinanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu -------