ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 90 din 27 octombrie 2023pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 27 octombrie 2023  Având în vedere obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele și obligațiile bugetare, precum și riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziției fiscale pe termen mediu și lung, precum și predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menținerii stabilității macroeconomice,ținând cont că pentru România a fost declanșată procedura de deficit excesiv, întrucât deficitul calculat potrivit metodologiei Sistemului european de conturi a depășit pragul stabilit de reglementările europene de 3% din produsul intern brut în anul 2019,întrucât traiectoria de ajustare asumată de țara noastră prin intermediul Programului de convergență 2022-2025 prevede ca deficitul bugetar pentru anul 2023 să nu depășească 4,4% din produsul intern brut,luând în considerare că evoluția execuției bugetare pe primele nouă luni ale anului, în care ritmul de încasare a veniturilor este inferior celui prognozat la elaborarea bugetului, impune măsuri suplimentare de limitare a cheltuielilor, astfel încât să se asigure premisele încadrării în ținta de deficit stabilită pentru acest an,deoarece, în lipsa unor măsuri bugetare adoptate de urgență, care să conducă la limitarea și diminuarea cheltuielilor bugetare pe perioada rămasă până la sfârșitul acestui an, ținta de deficit asumată poate fi depășită, cu consecințe imediate asupra creșterii costurilor finanțării deficitului bugetar, dar și asupra fondurilor alocate pentru investiții în cadrul Politicii de coeziune, precum și asupra fondurilor alocate prin Planul național de redresare și reziliență al României,având în vedere faptul că, în cazul fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, în conformitate cu prevederile articolului 19 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, sunt prevăzute sancțiunile aplicabile statului membru care pot duce până la suspendarea parțială a fondurilor europene. Acesta este completat de prevederile articolului 10 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, unde, în cazul Mecanismului de redresare și reziliență, Comisia prezintă Consiliului o propunere de suspendare totală sau parțială a angajamentelor sau plăților în cazul în care Consiliul decide, în conformitate cu articolul 126 alineatul (8) sau alineatul (11) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, că un stat membru nu a luat măsuri efective pentru a-și corecta deficitul excesiv.În considerarea faptului că aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ordonatorii de credite ai autorităților și instituțiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, nu pot încheia angajamente legale pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la următoarele articole de cheltuieli bugetare:a) „Bunuri și servicii“ pentru alineatul „Furnituri de birou“;b) Reparații curente;c) Bunuri de natura obiectelor de inventar;d) Cărți, publicații și materiale documentare;e) Consultanță și expertiză;f) Pregătire profesională;g) Studii și cercetări;h) Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere;i) Alte cheltuieli, cu excepția alineatelor „Chirii“, „Prime de asigurare nonviață“ și „Executarea silită a creanțelor bugetare“;j) Asociații și fundații, cu excepția angajamentelor ce vizează domeniile „Sănătate“, „Asistență socială“ și finanțarea structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale prevăzute la art. 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară prevăzute la art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) au obligația de a dispune măsurile necesare astfel încât plățile lunare efectuate în perioada noiembrie-decembrie 2023 la titlul de cheltuieli bugetare „Bunuri și servicii“ să fie cel mult la nivelul mediei plăților efectuate în perioada ianuarie-septembrie 2023, în limita bugetului aprobat la acest titlu de cheltuieli.(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică pentru cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale cu îngrijirea bolnavilor, cu serviciile cu asigurarea hranei în unitățile sanitare, în instituții de asistență socială și în unități de asistență medico-socială, pentru cheltuielile cu acțiuni și programe de sănătate, cheltuielile aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar, precum și în cazul cheltuielilor generate de intervenții în situații de urgență, de menținerea ordinii publice și operative, precum și cheltuielile aferente lucrărilor de deszăpezire.(4) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, instituțiile și autoritățile publice locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, nu pot finanța din fonduri publice, cu excepția celor provenite din donații și sponsorizări, organizarea de evenimente comunitare cum ar fi festivaluri, concerte, competiții locale, festivități, sărbători tematice, dar fără a se limita la acestea.(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) cheltuielile cu evenimentele ocazionate de zilele declarate ca fiind zile oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, alte sărbători publice stabilite prin lege, cheltuielile cu evenimentele ocazionate de sfârșitul de an, precum și cele aferente Programului național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“. Cheltuielile cu organizarea acestor evenimente nu pot depăși media cheltuielilor lunare de aceeași natură realizate în perioada ianuarie-septembrie 2023. Eventualele cheltuieli de această natură care depășesc plafonul stabilit anterior pot fi suportate din donații și sponsorizări.(6) Prin excepție de la prevederile art. I alin. (1) lit. i), instituțiile publice de cultură care organizează și desfășoară activități și/sau oferă servicii cultural-artistice, indiferent de forma de finanțare și subordonare, care organizează și/sau desfășoară proiecte culturale, pot efectua cheltuieli potrivit art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în situații excepționale, temeinic justificate, Guvernul României poate aproba pe bază de memorandum inițiat de ordonatorii principali de credite sau, după caz, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în situația unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, încheierea de angajamente legale, respectiv depășirea limitelor de plăți la titlul de cheltuieli bugetare „Bunuri și servicii“.(8) În cazuri temeinic justificate, ordonatorul principal de credite poate aproba ordonatorilor secundari și/sau terțiari de credite din subordine depășirea nivelului prevăzut la alin. (2), situație în care respectarea condiționalității prevăzute la alin. (2) se urmărește cumulat la nivel de ordonator principal de credite, pentru fiecare sursă de finanțare în parte.  +  Articolul II(1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, instituțiile și autoritățile publice prevăzute la art. I alin. (1) nu încheie angajamente legale pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 38^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 46 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția procedurilor de achiziție publică care se află în etapa de comunicare a rezultatului procedurii de achiziție publică.(2) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. I alin. (1) au obligația de a dispune măsurile necesare astfel încât plățile lunare efectuate în perioada noiembrie-decembrie 2023 la cheltuielile prevăzute la alin. (1) să fie cel mult la nivelul mediei plăților efectuate în perioada ianuarie-septembrie 2023, în limita bugetului aprobat.(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) și (2) cheltuielile aferente obținerii finanțării și implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și din Planul național de redresare și reziliență. (la 24-11-2023, Alineatul (3), Articolul II a fost modificat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 23 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 24 noiembrie 2023 ) (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în situații temeinic justificate, Guvernul României poate aproba pe bază de memorandum inițiat de ordonatorii principali de credite sau, după caz, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în situația unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, încheierea de angajamente legale, respectiv depășirea limitelor de plăți pentru categoriile de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 38^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 46 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-11-2023, Alineatul (4), Articolul II a fost modificat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 23 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 24 noiembrie 2023 ) (5) În cazuri temeinic justificate, ordonatorul principal de credite poate aproba ordonatorilor secundari și/sau terțiari de credite din subordine depășirea nivelului prevăzut la alin. (2), situație în care respectarea condiționalității prevăzute la alin. (2) se urmărește cumulat la nivel de ordonator principal de credite, pentru fiecare sursă de finanțare în parte.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situații temeinic justificate, generate de necesitatea contractării unor lucrări de intervenții în situații de urgență, Guvernul României poate aproba pe bază de memorandum încheierea de angajamente legale de către ordonatorii principali de credite. (la 24-11-2023, Alineatul (6), Articolul II a fost modificat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 23 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 24 noiembrie 2023 ) (7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situații a căror urgență este asumată de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, aceștia pot încheia angajamente legale, în vederea contractării unor lucrări urgente ce nu pot fi amânate până la data de 1 ianuarie 2024. (la 24-11-2023, Articolul II a fost completat de Punctul 2., ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 23 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 24 noiembrie 2023 )  +  Articolul IIILa articolul 7 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) În situația epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu această destinație, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației înștiințează C.N.I. cu privire la aceasta.(1^2) După primirea înștiințării prevăzute la alin. (1^1), C.N.I. dispune măsurile necesare pentru a nu înregistra plăți restante, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări, sau continuă implementarea obiectivelor de investiții din surse proprii, surse împrumutate sau alte surse de finanțare legal constituite în condițiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul IVÎn anul 2023, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, nu se încheie angajamente legale pentru subprogramele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d), f), h) și m) din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 25/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția angajamentelor legale pentru ajustările de preț necesare ca urmare a creșterilor de preț la elementele de cost care intră în structura costului investițiilor și numai dacă acestea sunt strict necesare pentru finalizarea lucrărilor până la data de 31 decembrie 2023 și valoarea contractelor de finanțare încheiate nu mai permite realocarea de resurse financiare.  +  Articolul V(1) Prin derogare de la prevederile art. 31 și art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, plata sumelor stabilite prin titlurile de plată emise de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, până la data de 31 octombrie 2023 și neachitate de Ministerul Finanțelor, se efectuează începând cu 1 aprilie 2024.(2) În perioada 1 noiembrie 2023-31 martie 2024, se suspendă emiterea de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a titlurilor de plată realizată în baza dispozițiilor Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, și respectiv ale Legii nr. 164/2014, cu modificările ulterioare.  +  Articolul VIArticolul IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 15 mai 2023, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul VII(1) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (2), ale art. 19 alin. (2) și (16), ale art. 21 alin. (14) și ale art. 22 alin. (11) și (12) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, de la prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, de la prevederile art. 11 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, de la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, și de la art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», la titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», la titlul 60 «Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR», precum și la titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR» pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-11-2023, Alineatul (1), Articolul VII a fost modificat de Punctul 3., ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 23 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 24 noiembrie 2023 ) (2) Abrogat. (la 24-11-2023, Alineatul (2), Articolul VII a fost abrogat de Punctul 4., ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 23 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 24 noiembrie 2023 ) (3) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (12) din Legea nr. 368/2022, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“.(4) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între articolele și alineatele din cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, pentru asigurarea cheltuielilor din cadrul programelor/proiectelor aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, inclusiv a politicii agricole comune pentru perioada de programare a Uniunii Europene 2023-2027, precum și virări de credite de angajament și credite bugetare între titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ aferente proiectelor din cadrul perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027 și titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru asigurarea finanțării programelor/proiectelor în perioada de eligibilitate a cheltuielilor.(5) Totalul aferent sumelor prevăzute la alineatele „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlurilor 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ pentru finanțarea proiectelor aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027 și 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, nu poate fi diminuat urmare a virărilor efectuate conform alin. (4).(6) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările determinate de aplicarea prevederilor prezentului articol în anexele la bugetele acestora.(7) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a), b) și c) și de la prevederile art. 26 alin. (4) și (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 2, art. 3 alin. (5)-(7), anexa nr. 1 și anexa nr. 2 din Legea nr. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023, cu sumele cedate potrivit alin. (1) se pot depăși, după caz, plafonul soldului bugetului general consolidat și cel al cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca procent în produsul intern brut, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal, plafoanele nominale ale soldului bugetului general consolidat și ale principalelor bugete componente, precum și plafonul soldului primar al bugetului general consolidat, aprobate potrivit legii. (la 24-11-2023, Articolul VII a fost completat de Punctul 5., ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 23 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 24 noiembrie 2023 ) (8) Se autorizează Ministerul Finanțelor să modifice volumul și structura veniturilor bugetului de stat cu sumele aferente articolelor/alineatelor bugetare «Finanțarea externă nerambursabilă» și «Fonduri europene nerambursabile» cedate sau virate conform alineatelor (1), (3) și (4). (la 24-11-2023, Articolul VII a fost completat de Punctul 5., ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 23 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1061 din 24 noiembrie 2023 )  +  Articolul VIIIÎn anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot aproba utilizarea excedentului anilor anteriori nerepartizat, exclusiv pentru asigurarea finanțării proiectelor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, inclusiv a celor finanțate din Planul național de redresare și reziliență. Fac excepție de la aceste prevederi sumele aflate în excedentul anilor anteriori, pentru care prin acte normative a fost aprobată o destinație specială.  +  Articolul IXSumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, destinate finanțării plății burselor cuvenite elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat rămase neutilizate după stingerea obligațiilor de plată aferente perioadei 1 ianuarie-31 august 2023, se disponibilizează la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul XSumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, precum și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, destinate finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2022-2023, rămase neutilizate după stingerea obligațiilor de plată aferente perioadei de implementare, se disponibilizează la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul XIPrin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) și ale art. 47^1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2023, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.  +  Articolul XII(1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 21 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 91 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 24 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 5 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, prin hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în vederea majorării acestuia cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit dispozițiilor alin. (1).(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit dispozițiilor alin. (1).  +  Articolul XIIIArticolul 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La alineatul (10), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:a) 40% din valoarea solicitată în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de decontare conform prevederilor alin. (5), din Fondul de Tranziție Energetică și din alte surse legal constituite;b) diferența de plată dintre valoarea determinată conform prevederilor art. 8 alin. (1) și valoarea prevăzută la lit. a), în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii valorilor aferente compensărilor, conform anexei nr. 4, în limita sumelor disponibile în Fondul de Tranziție Energetică și a altor sume legal constituite;2. Alineatul (12) va avea următorul cuprins:(12) Sumele aferente compensațiilor acordate potrivit art. 7 alin. (1) se asigură prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și bugetul Ministerului Energiei din Fondul de Tranziție Energetică.  +  Articolul XIVCu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 7 nr. crt. 43 din Legea nr. 368/2022, rămase nerepartizate la data de 15 decembrie 2023 se majorează Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2023.  +  Articolul XVMinisterele și Secretariatul General al Guvernului pot iniția proiecte de hotărâri ale Guvernului prin care se suplimentează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru finanțarea unor cheltuieli ale autorităților administrației publice locale, care se înscriu în domeniul lor de activitate.  +  Articolul XVIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot aproba lunar, până la finele lunii în curs pentru luna următoare, limite lunare de cheltuieli pentru deschideri de credite bugetare, în funcție de estimarea încasării veniturilor bugetare, de volumul de plăți curente și arierate, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite ai bugetului local și ordonatorii de credite ai instituțiilor subordonate pot efectua plăți.  +  Articolul XVIILa articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 14 septembrie 2023, cu completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În situația în care ordonatorul principal de credite nu răspunde la solicitarea și în termenul prevăzute la alin. (3), Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă, de drept, modificările necesare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului ordonatorului principal de credite.  +  Articolul XVIII(1) Începând cu data de 1 noiembrie 2023, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, care la data de 31 octombrie 2023 înregistrează în execuția bugetară la unele titluri din clasificația economică ale unui capitol bugetar, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. VII alin. (2), plăți sub 50% din valoarea creditelor bugetare aprobate sunt obligați să disponibilizeze la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului minimum 10% din valoarea creditelor bugetare și a creditelor de angajament aprobate în buget la acea dată la solicitarea Ministerului Finanțelor, în termen de 5 zile de la data solicitării. Procentul de virare se stabilește de către Ministerul Finanțelor prin adresa de solicitare.(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Ministerul Finanțelor este abilitat să blocheze deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat până la momentul transmiterii de către aceștia a solicitării de disponibilizare.  +  Articolul XIX(1) Începând cu data de 1 decembrie 2023, în Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se virează sume reprezentând credite bugetare neutilizate de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat la solicitarea Ministerului Finanțelor, în termen de 5 zile de la această solicitare, fără a afecta activitatea curentă și de investiții finanțată din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri alocate prin Planul național de redresare și reziliență dacă din estimarea execuției bugetare realizată de Ministerul Finanțelor la nivelul ordonatorului principal de credite, până la data de 31 decembrie 2023, rezultă că creditele bugetare nu sunt utilizate în totalitate.(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1) Ministerul Finanțelor este abilitat să blocheze deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat până la momentul transmiterii de către aceștia a solicitării de disponibilizare.  +  Articolul XX(1) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2023, se autorizează Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Sănătății să repartizeze sumele reținute în proporție de 10%, prevăzute la pozițiile de cheltuieli de la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“ și la alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ din cadrul capitolului 66.01 „Sănătate“.(2) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2023, se autorizează ordonatorul principal de credite să repartizeze sumele reținute în proporție de 10% în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj.  +  Articolul XXI(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale instituțiilor publice subordonate finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificației bugetare pe partea de venituri și titluri noi pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, și să le comunice Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“.  +  Articolul XXIIPrin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și de angajament la titlul „Cheltuieli de personal“ între capitolele de cheltuieli, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivel de ordonator principal de credite la acest titlu de cheltuieli.  +  Articolul XXIIIPrin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) și (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente.  +  Articolul XXIVPrin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3), (4), (8), (9), (13), art. 47^1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum și între capitole bugetare, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, pentru finalizarea unor achiziții de echipamente militare, precum și pentru asigurarea fundamentului organizării și funcționării facilității de instruire a piloților pentru operarea aeronavelor F-16 la Baza 86 Aeriană Borcea.  +  Articolul XXV(1) Se autorizează Ministerul Educației să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2023-2026 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ modificări în volumul și structura veniturilor, inclusiv prin introducerea de subcapitole noi și redistribuiri între subcapitole.(2) Se autorizează Ministerul Educației ca în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2023-2026 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ să introducă modificări în volumul și structura cheltuielilor corespunzător majorării veniturilor, cât și a utilizării a 400.000 mii lei din disponibilitățile înregistrate de instituțiile de învățământ superior de stat în anii precedenți.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor efectuate potrivit prezentului articol.  +  Articolul XXVI(1) În cazul în care ordonatorul principal de credite cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții care a încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență contracte/decizii/ordine de finanțare pe baza creditelor de angajament aprobate pe subdiviziuni de cheltuieli bugetare în mod eronat sau pentru contracte care au fost anulate de drept/reziliate în anii următori, sunt autorizați să dezangajeze creditele de angajament respective și să le reangajeze la subdiviziuni bugetare corespunzătoare potrivit categoriilor de beneficiari.(2) Pentru realizarea operațiunilor prevăzute la alin. (1) se autorizează ordonatorul principal de credite cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții să introducă în buget și anexele la acesta creditele de angajament respective.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor la propunerea ordonatorului principal de credite să efectueze repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor efectuate potrivit prevederilor prezentului articol.(4) Creditele de angajament rezultate din dezangajările prevăzute la alin. (1) nu pot fi utilizate de coordonatorul de reforme și/sau investiții în vederea încheierii/emiterii de noi angajamente legale.  +  Articolul XXVII(1) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, încheierea de angajamente legale și efectuarea de plăți cu nerespectarea prevederilor art. I și II constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională între 2.000 și 20.000 lei dacă fapta contravențională nu a fost săvârșită în alte condiții încât potrivit legii penale să constituie infracțiune. Amenda se aplică persoanelor fizice care au îndeplinit calitatea de ordonator de credite la data săvârșirii faptei.(2) Prevederilor alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunii se fac de către organele de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor și de Curtea de Conturi.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Alexandru-Mihai Ghigiu
  Ministrul energiei,
  Sebastian-Ioan Burduja
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  București, 27 octombrie 2023.Nr. 90.-----