ORDIN nr. 3.986 din 22 noiembrie 2023pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1060 din 23 noiembrie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 21.411/2023 al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate și al Direcției personal și structuri sanitare,având în vedere prevederile:– cap. III secțiunea 1 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările ulterioare;– art. 14 alin. (4^1) și art. 17 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 5 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sunt conduse de un director executiv, care este ajutat de un director executiv adjunct de sănătate publică și de un director executiv adjunct economic.2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Directorul executiv al direcției de sănătate publică județene și a municipiului București coordonează și răspunde direct de întreaga activitate a direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.(2) În subordinea directorului executiv se pot organiza structuri funcționale în următoarele domenii de activitate; RUNOS, juridic, audit, asistență medicală și programe, secretariat/registratură, relații cu publicul, avize/autorizări, statistică/informatică în sănătate publică, cu respectarea prevederilor legale.3. La articolul 5, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Structura direcției de sănătate publică județene și a municipiului București cuprinde departamente, servicii și compartimente funcționale, în funcție de numărul de posturi................................................................................................(5) Departamentele, serviciile și compartimentele funcționale prevăzute la alin. (2) se organizează la propunerea direcției de sănătate publică județene și a municipiului București, cu aprobarea ministrului sănătății, cu respectarea numărului maxim de posturi și al funcțiilor de conducere, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare.4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Persoanele care ocupă funcții dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt numite prin ordin al ministrului sănătății, în urma promovării concursului organizat pentru ocuparea postului.5. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și structurile implicate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 22 noiembrie 2023.Nr. 3.986.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.078/2010)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
  -----