HOTĂRÂRE nr. 1.088 din 9 noiembrie 2023pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", precum și pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1055 din 22 noiembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, literele h^1)-j) se modifică și vor avea următorul cuprins:h^1) stabilește, prin decizie a directorului general, reprezentanții Agenției din componența Comisiei Naționale de Clasare și Evaluare a Cabalinelor de Rasă;i) asigură păstrarea diversității genetice a animalelor domestice in situ, respectiv în ecosistemul lor natural, prin programe de conservare, și ex situ în cadrul Băncii naționale de gene pentru animale și în Centrul național de recoltare, examinare, prelucrare, stocare, însămânțare artificială și biotehnologii de reproducție la specia cabaline;j) elaborează, redactează și tipărește, cu personal propriu sau prin colaborare, Stud Book-ul la rasele de cabaline pentru care Agenția derulează programe de ameliorare, publicații tehnice de specialitate și alte tipărituri și publicații în domeniul de activitate al Agenției, în conformitate cu legislația în vigoare și cu fondurile bugetare alocate;2. La articolul 5, literele a^1), a^2) și i^1) se abrogă.3. La articolul 5, literele f), h) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) acreditează organizații/asociații care întocmesc programe proprii de ameliorare în conformitate cu Legea apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare, și care înființează și mențin evidențe zootehnice și genealogice la specia albine din rasa Apis Mellifera Carpatica, autorizează stupinele de elită și stupinele de multiplicare, acordă codurile de identificare pentru stupine;...............................................................................................h) avizează comerțul și introducerea în România de animale vii pentru reproducție, material seminal, embrioni, ovule, ouă de incubație pentru reproducție la păsări, ouă de viermi de mătase;...............................................................................................n) participă în comisiile zooveterinare în vederea stabilirii valorii de înlocuire a animalelor tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor;4. La articolul 5, după litera h) se introduc două noi litere, lit. h^1) și h^2), cu următorul cuprins:h^1) avizează deconturile privind aprobarea normelor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat, pentru întreținerea cabalinelor din categoria «Herghelia Națională»;h^2) aprobă și avizează acordarea ajutoarelor de stat pentru ameliorarea raselor de animale, conform legislației în vigoare;5. Articolul 5^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^1Procedurile privind autorizările prevăzute la art. 5 lit. b)-d) se elaborează de Agenție și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.6. La articolul 8, litera e) se abrogă.  +  Articolul IIAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La numărul curent 2, după denumirea unității se introduce corespondentul pentru nota de subsol 1^1), cu următorul cuprins:2. Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu» 1^1)2. După nota de subsol 1) se introduce nota de subsol 1^1), cu următorul cuprins:1^1) Limita maximă litri/lună/vehicul se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 9 noiembrie 2023.Nr. 1.088.