DECRET nr. 674 din 1 octombrie 1969*)pentru stabilirea unor măsuri privind îndrumarea, coordonarea şi controlul în domeniul construcţiilor, arhitecturii şi sistematizării
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 109 din 8 octombrie 1969    ------------- Notă *) Acest decret a devenit Legea nr. 54/1969.EXPUNERE DE MOTIVEÎn documentele Congresului al X-lea al Partidului Comunist Roman sînt stabilite sarcini importante pentru sectorul de construcţii-montaj privind ridicarea eficientei activităţii sale, reducerea duratei de execuţie şi a costului construcţiilor pe baza extinderii prefabricarii, tipizarii şi mecanizarii, a apropierii proiectării şi cercetării de execuţie, precum şi prin eliminarea dispersarii potenţialului acestui sector.Pentru crearea cadrului organizatoric necesar ducerii la îndeplinire a acestor sarcini s-au înfiinţat Ministerul Industriei Materialelor de Construcţii şi Ministerul Construcţiilor Industriale şi s-au dat atribuţii noi Comitetului de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală.În scopul îmbunătăţirii activităţii de conducere în sectorul de construcţii în lumina indicaţiilor din documentele Congresului al X-lea şi pentru a se elimina unele paralelisme, prin alăturatul decret se dispune încetarea activităţii Comitetului de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare şi trecerea atribuţiilor acestuia în competenţa altor organe centrale: Ministerul Construcţiilor Industriale, Comitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală, Comitetul de Stat al Planificarii şi Comitetul de Stat pentru Cultura şi Arta.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Atribuţiile Comitetului de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare sînt trecute în competenţa altor organe centrale, potrivit prevederilor Decretului nr. 650/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Construcţiilor Industriale şi ale prezentului decret.Comitetul de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare îşi încetează activitatea pe data de 15 octombrie 1969.  +  Articolul 2Comitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală va avea, pe lîngă atribuţiile stabilite prin celelalte acte normative, şi următoarele atribuţii: a) îndrumarea unitară a activităţii din domeniul arhitecturii şi sistematizării; îndrumarea studiilor, cercetării şi proiectării de sistematizare; avizarea proiectelor de sistematizare; îndrumarea studiilor, cercetării şi proiectării pentru construcţii de locuinţe şi social culturale, precum şi asigurarea elaborării şi aprobarea proiectelor tip pentru aceste categorii de construcţii; b) asigurarea elaborării normelor tehnice cu privire la proiectarea şi execuţia construcţiilor de locuinţe şi clădiri social-culturale şi cu privire la sistematizarea urbana, rurală şi teritorială; c) îndrumarea învăţămîntului tehnic în domeniul arhitecturii şi sistematizării, în colaborare cu Ministerul Învăţămîntului; d) asigurarea, în colaborare cu celelalte organe centrale interesate, a cooperării tehnico-ştiinţifice şi a îndeplinirii sarcinilor ce revin Republicii Socialiste România în cadrul legăturilor cu strainatatea, în domeniul arhitecturii, sistematizării şi construcţiilor de locuinţe şi social-culturale; e) acordarea de premii anuale excepţionale salariaţilor ce au realizat studii, cercetări, proiectari deosebit de valoroase în domeniul sistematizării, arhitecturii, locuinţelor, clădirilor social-culturale şi gospodăriei comunale. De asemenea, face propuneri pentru decernarea premiilor de stat în acest domeniu; f) îndrumarea activităţii de documentare şi informate tehnica în domeniul sistematizării, arhitecturii şi gospodăriei comunale, precum şi editarea publicaţiilor de specialitate în acest domeniu; g) exercita atribuţiile legale cu privire la funcţionarea Uniunii Arhitectilor din Republica Socialistă România şi sprijină activitatea acesteia.  +  Articolul 3În cadrul Comitetului de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală se organizează Direcţia pentru construcţii de locuinţe şi clădiri social-culturale.  +  Articolul 4Comitetul de Stat al Planificarii va avea, pe lîngă atribuţiile stabilite prin celelalte acte normative, şi următoarele atribuţii: a) avizarea, potrivit dispoziţiilor legale, a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii care sînt în competenţa de aprobare a Consiliului de Miniştri; b) îndrumarea activităţii de elaborare a indicatorilor de eficienta economică în domeniul investiţiilor şi construcţiilor, precum şi de studiu al conjuncturii economice pentru construcţii; c) exercitarea inspecţiei de stat în construcţii.  +  Articolul 5Comitetul de Stat pentru Cultura şi Arta va avea, pe lîngă atribuţiile stabilite prin celelalte acte normative, şi următoarele atribuţii: a) îndrumarea şi coordonarea cercetării, proiectării şi exercitării lucrărilor privind restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice; executarea lucrărilor importante de natura acestora; b) avizează sau îşi da acordul, după caz, asupra documentaţiilor tehnico-economice ale oricăror lucrări privind monumentele istorice; c) repartizarea fondurilor de intervenţii urgente la monumentele istorice.  +  Articolul 6Orice alte sarcini în legătură cu activitatea Comitetului de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare, prevăzute în acte normative în vigoare sau în alte dispoziţii ale organelor de stat competente, se vor prelua de Ministerul Construcţiilor Industriale, Comitetul de Stat al Planificarii, Comitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală şi Comitetul de Stat pentru Cultura şi Arta., corespunzător atribuţiilor ce le revin, pe bază de protocol încheiat între aceste organe.  +  Articolul 7Prin hotărîre a Consiliului de Miniştri se va stabili defalcarea indicatorilor de plan, trecerea unităţilor din subordinea Comitetului de Stat pentru Construcţii, Arhitectura şi Sistematizare la alte organe centrale, repartizarea personalului şi alte măsuri legate de aplicarea prezentului decret.---------------