ORDIN nr. 2.768/2.114/4.902/3.498.489/1.150/442/2023pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului finanțelor, al directorului general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023 privind termenele, formatul datelor și al declarației pe propria răspundere, condițiile tehnice și algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabilește eligibilitatea beneficiarilor, precum și modalitatea de interogare, agregare și validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE Nr. 2.768 din 11 iulie 2023
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 2.114 din 16 octombrie 2023
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 4.902 din 8 noiembrie 2023
 • DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR Nr. 3.498.489 din 15 septembrie 2023
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Nr. 1.150 din 20 iulie 2023
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE Nr. 442 din 29 august 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 17 noiembrie 2023  Luând în considerare Referatul de aprobare al Direcției generale implementare POAD nr. 102.957 din 22.06.2023,în temeiul prevederilor art. 25 alin. (24) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul investițiilor și proiectelor europene, ministrul muncii și solidarității sociale, ministrul finanțelor, directorul general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală și directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale emit prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului finanțelor, al directorului general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023 privind termenele, formatul datelor și al declarației pe propria răspundere, condițiile tehnice și algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabilește eligibilitatea beneficiarilor, precum și modalitatea de interogare, agregare și validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 60 din 20 ianuarie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) de către C.N. Poșta Română - S.A.: id-urile locurilor de consum pentru care au fost anulate cardurile de energie de către C.N. Poșta Română - S.A., motivul anulării, CNP-urile persoanelor care au declarat că și-au modificat adresa de domiciliu după generarea listei cu potențialii beneficiari, conform art. 3 alin. (1) pct. 12, CNP potențial beneficiar, CNP coabitanți ca urmare a completării declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 25 alin. (19) din Ordonanță, precum și, după caz, pentru persoanele pentru care se comunică rezultatul anchetei sociale prevăzute la art. 25 alin. (17) din Ordonanță. Declarațiile pe propria răspundere și anchetele sociale se întocmesc doar pe locul de consum indicat în lista de la art. 3 alin. (1) pct. 12;2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) MIPE solicită C.N. Poșta Română - S.A. distribuirea modelului de certificat de validare a datoriei către emitenții certificatelor de validare a datoriilor, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.237/2022 privind aprobarea modelului de card de energie și a modelului de certificat de validare a datoriei față de asociația de proprietari/locatari, cu modificările ulterioare, către emitenții certificatelor de validare a datoriilor, împreună cu scrisoarea de instrucțiuni, conform anexei nr. 7 la prezentul ordin.3. La articolul 4, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) MMSS validează săptămânal în aplicația informatică locurile de consum nou-adăugate și locurile de consum pentru care a fost emis un card de energie, dar au fost marcate ulterior neeligibile, iar MIPE generează lista cu locurile de consum validate de MMSS, care este accesată în mod direct de către C.N. Poșta Română - S.A. în aplicația informatică.4. La articolul 4^1, litera b) se abrogă.5. După articolul 4^1 se introduc două noi articole, art. 4^2 și 4^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^2(1) Dacă după data generării listei de la art. 3 alin. (1) pct. 12 se modifică, în condițiile legii, adresa din actul de identitate al beneficiarului, cu excepția persoanelor care se regăsesc în lista beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei sau de venit minim garantat, C.N. Poșta Română - S.A. transmite CNP-ul persoanei în cauză către aplicația informatică și procedează astfel:a) dacă se constată că beneficiarul este eligibil la noul loc de consum, iar pentru noul loc de consum nu a mai fost emis un card de energie, se anulează cardul emis pentru vechiul loc de consum, în cazul în care acesta a fost emis doar pentru beneficiarul care își schimbă domiciliul/reședința, și se emite un nou card de energie pentru noul loc de consum al beneficiarului, cu preluarea soldului disponibil, dacă este cazul;b) dacă se constată că beneficiarul este eligibil la noul loc de consum, iar pentru noul loc de consum a fost emis deja un card de energie, se anulează cardul de energie de la vechiul loc de consum, în cazul în care acesta a fost emis doar pentru beneficiarul care își schimbă domiciliul/reședința, se anulează și cardul de energie deja existent pentru noul loc de consum și se emite un nou card de energie pentru noul loc de consum, cu includerea beneficiarului care și-a schimbat domiciliul/reședința și cu preluarea soldului disponibil de la noul loc de consum; c) dacă se constată că beneficiarul nu este eligibil la noul loc de consum, cardul de energie de la vechiul loc de consum se anulează, în cazul în care acesta a fost emis doar pentru beneficiarul care își schimbă domiciliul/reședința, cu decontarea sumelor utilizate până la schimbarea domiciliului/reședinței.(2) Pentru beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei sau de venit minim garantat, modificările de adresă se operează doar în sistemul informatic al C.N. Poșta Română - S.A., după obținerea acordului ANPIS referitor la modificarea adresei.  +  Articolul 4^3După stabilirea eligibilității în vederea acordării sprijinului pentru tranșa a II-a:a) se păstrează cardurile de energie existente emise pentru tranșa I, în situația în care nu există modificări ale adresei de domiciliu/reședință, respectiv ale beneficiarilor locului de consum; b) se emite un nou card de energie cu preluarea soldului disponibil din tranșa I, dacă este cazul, pentru locurile de consum apărute ca urmare a schimbării adresei de domiciliu/reședință, cu păstrarea acelorași beneficiari;c) se emite un nou card de energie pentru locurile de consum la care beneficiarii sunt diferiți față de tranșa I.6. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.7. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Simona Bucura-Oprescu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Directorul General al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor,
  Cătălin Aurel Giulescu
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Nicoleta-Mioara Cîrciumaru
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
   +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023)Către: Stimate domnule/Stimată doamnă,Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se poate compensa factura la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire, vă informăm că ați fost exclus/ă din lista beneficiarilor eligibili ca urmare a depășirii pragului de venit de 2.000 de lei/loc de consum, deoarece la locul de consum unde aveți domiciliul figurează X (număr) colocatari, având următoarele CNP-uri:– ..................................... CNP (primele 7 cifre);– ..................................... CNP (primele 7 cifre);– ..................................... CNP (primele 7 cifre);– ..................................... CNP (primele 7 cifre);– ..................................... CNP (primele 7 cifre).Pentru a beneficia de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022, cu modificările și completările ulterioare, aveți posibilitatea să întreprindeți următoarele măsuri:– să vă adresați serviciului de asistență socială din cadrul primăriei în raza căreia aveți domiciliul, în vederea întocmirii unei anchete sociale;– să clarificați situația locativă a coabitanților, adresându-vă serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu, în vederea încetării mențiunii privind stabilirea domiciliului.
  Cu stimă,
  Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023)
  Scrisoare către emitenții certificatelor de validare a datoriilor
  Către: emitenții certificatelor de validare a datoriilorAvând în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, prin care se poate compensa factura la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, butelie, butan, lemne de foc, rumeguș, cărbune, păcură, peleți, brichete, combustibili lichizi sau solizi și orice alte materiale de încălzire care pot fi utilizate la încălzirea locuințelor, vă informăm că aveți obligația de a elibera, conform art. 8 alin. (1) din actul normativ menționat, la solicitarea beneficiarilor de sprijin, certificate de validare a datoriilor curente și/sau restante pentru consumul de energie.În acest scop este necesar să solicitați beneficiarului de sprijin acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor.Certificatele de validare a datoriilor trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) datele de identificare ale beneficiarului de sprijin pentru compensarea prețului la energie;b) suma datorată de beneficiarul de sprijin pentru consumul de energie;c) datele de identificare ale emitentului certificatului de validare a datoriilor și contul bancar al acestuia;d) perioada de consum;e) datele de identificare ale furnizorului de energie către emitentul certificatului de validare a datoriilor.Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la emitent, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., ca anexă la documentele care stau la baza plății prin serviciul de mandat poștal. Acesta se emite numai pentru titularul care figurează în evidențele emitentului, fără a fi permisă emiterea pentru o altă persoană terță. Certificatul de validare a datoriilor nu se poate emite de două ori pentru aceeași perioadă de consum și nu pot fi efectuate mai multe plăți prin serviciul de mandat poștal pentru aceeași perioadă de consum.La eliberarea certificatului de validare a datoriei este necesar ca beneficiarul să prezinte cartea de identitate, în original, și cardul de energie emis, în original.Certificatul de validare a datoriei anexat trebuie multiplicat și completat corespunzător pentru fiecare titular de loc de consum care beneficiază de sprijinul privind compensarea facturilor de energie. Titularul locului de consum poate să se prezinte la orice oficiu poștal, cu certificatul de validare a datoriei și cardul de energie, unde va putea efectua plata datoriei stipulate în certificat prin mandat poștal. Ca urmare a acestei operațiuni, Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. va vira sumele respective în contul emitentului.Emitentul, la virarea sumelor pe numele beneficiarului și în contul indicat de dumneavoastră în certificatul de validare a datoriei, este obligat:– să opereze în evidențele contabile încasarea sumelor în numele beneficiarilor de sprijin;– să vireze ulterior, la termenul prevăzut în propriul contract de furnizare, sumele primite prin mandat poștal de la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. Falsificarea certificatelor de validare a datoriilor, utilizarea lor necorespunzătoare și/sau efectuarea de plăți în alte scopuri decât cele pentru achitarea datoriilor față de furnizorii de energie atrag răspunderea civilă și penală a persoanelor care se fac vinovate de această stare de fapt.Anexăm prezentei modelul de certificat de validare a datoriilor, pentru care vă adresăm rugămintea să îl utilizați numai în scopul prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022, cu modificările și completările ulterioare.Vă facem cunoscut, de asemenea, că aveți obligația de a înregistra în evidențele dumneavoastră, într-un registru special, certificatele de validare a datoriilor.
  Mulțumim pentru colaborare!
  Cu stimă,
  MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
  Program finanțat prin Fondul Social European
  ------