ORDIN nr. 2.061/170/2023pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremur
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI Nr. 2.061 din 20 septembrie 2023
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 170 din 19 octombrie 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1038 din 15 noiembrie 2023  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 143.096 din 8.09.2023 al Direcției generale dezvoltare regională și infrastructură din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,luând în considerare Hotărârea Comitetului ministerial pentru situații de urgență nr. 1 din data de 27.06.2023,ținând seama de Avizul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, transmis prin Adresa nr. 93.592 din 3.08.2023, înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu nr. 121.120 din 8.08.2023, Avizul Departamentului pentru Situații de Urgență, Ministerul Afacerilor Interne, transmis prin Adresa nr. 1.813.821 din 6.09.2023, înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu nr. 141.532 din 6.09.2023,în temeiul prevederilor art. 21 lit. b) și ale art. 41 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremur, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1038 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 2(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile referitoare la gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremure, cuprinse în Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor nr. 1.995/2005/1.160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 și 207 bis din 7 martie 2006, se abrogă.(2) Prevederile referitoare la gestionarea situațiilor de urgență generate de alunecări de teren, cuprinse în Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor nr. 1.995/2005/1.160/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 și 207 bis din 7 martie 2006, rămân valabile până la data intrării în vigoare a ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de alunecări de teren.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administrației și internelor, președinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, președinte al Comitetului ministerial pentru situații de urgență, nr. 708/923/2005 privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor produse pe teritoriul României și convocarea, după caz, a structurilor privind gestionarea riscului la cutremure, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 1 iulie 2005, se abrogă.  +  Articolul 4Toate părțile implicate cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremure vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
   +  ANEXĂREGULAMENTprivind gestionarea situațiilor de urgență generate de cutremur