ORDIN nr. 5.740 din 3 noiembrie 2023privind modificarea și completarea Ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.956/2023 pentru aprobarea modului de decontare a primelor de carieră, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 14 noiembrie 2023  În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației nr. 6.322/2023 privind aprobarea tipologiei și a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar și universitar 2023-2024,luând în considerare Referatul de aprobare al Direcției generale programe europene capital uman nr. 182.840 din 2.11.2023, în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.956/2023 pentru aprobarea modului de decontare a primelor de carieră, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 20 octombrie 2023, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) cadrele didactice și didactice auxiliare din sistemul de învățământ universitar de stat;2. La articolul 6 litera b), punctul (iv) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (iv) Un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didacticeDeclarație pe propria răspundere semnată de către beneficiarul final, privind corelarea dintre produsul/serviciul achiziționat și «nevoia didactică individuală specifică», original, prevăzută în anexăBeneficiar final conform art. 2 lit. a) și b)Instituția de învățământ (unde beneficiarul final își desfășoară activitatea) va păstra originalul documentului justificativ și îl va arhiva, fizic sau electronic.
  Dovada plății la unitatea afiliatăUnitate emitentăUnitate emitentă
  3. După articolul 7 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  București, 3 noiembrie 2023.Nr. 5.740.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 3.956/2023)
  DECLARAȚIE
  Subsemnata/Subsemnatul, ..........................., cu domiciliul în ......................., localitatea .........................., județul ..........................., CNP .........................., având funcția de ......................... la ..............................., în calitate de beneficiar final personal didactic, cunoscând prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul administrativ din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică a fost cheltuit pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice. Data...................... Semnătura......................
  -----