HOTĂRÂRE nr. 1.089 din 9 noiembrie 2023pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1031 din 13 noiembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1271 din 29 decembrie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În cazul DR-36 LEADER, AM-PS elaborează Ghidul solicitantului și regulamentul de organizare și funcționare a procesului de evaluare, selecție și de soluționare a contestațiilor pentru SDL, pe baza regulilor specifice FEADR și a celor specifice Fondului social european Plus, denumit în continuare FSE+. În acest scop, condițiile specifice FSE+ privind criteriile de eligibilitate, selecție și evaluare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene.2. La articolul 9, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alin. (7)-(9), cu următorul cuprins:(7) Ghidul solicitantului și regulamentul de organizare și funcționare a procesului de evaluare, selecție și de soluționare a contestațiilor pentru SDL, prevăzute la alin. (6), se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(8) La solicitarea AM-PS, Autoritatea de management pentru Programul Incluziune și demnitate socială, denumită în continuare AM-PIDS, desemnează reprezentanți în Comitetul comun de selecție și Comisia comună de soluționare a contestațiilor. Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale se aprobă componența nominală a Comitetului de selecție, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, a Comitetului comun de selecție și a Comisiei comune de soluționare a contestațiilor.(9) Termenul pentru elaborarea și aprobarea ordinelor prevăzute la alin. (6), (7) și (8) este de maximum 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuț Barbu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  București, 9 noiembrie 2023.Nr. 1.089.-----