LEGE nr. 342 din 10 noiembrie 2023pentru completarea art. 10 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 13 noiembrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 10, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru acordarea concediului de risc maternal potrivit art. 31, baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare asigurate, înscrise în contractul de asigurare, încheiat potrivit art. 6 alin. (6).2. La articolul 31, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin derogare de la prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare, de drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) beneficiază și persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), dispozițiile alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 10 noiembrie 2023.Nr. 342.-----