LEGE nr. 340 din 10 noiembrie 2023pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 13 noiembrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 87, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Pentru persoanele cu handicap a căror afecțiune a generat deficiențe funcționale și/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil și care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare este obligată să stabilească un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice.2. La articolul 87, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu următorul cuprins:(1^3) Autoritățile publice responsabile cu elaborarea criteriilor de evaluare și încadrare în grad de handicap au obligația stabilirii afecțiunilor medicale care întrunesc caracterul ireversibil.3. La articolul 100 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) nerespectarea dispozițiilor art. 87 alin. (1^1), cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei.4. La articolul 100, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d^1), e) și f) se fac de către inspectorii sociali.  +  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice emitente au obligația de a actualiza în mod corespunzător:a) Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 10 noiembrie 2023.Nr. 340.------