PROTOCOL din 30 noiembrie 2021de modificare a Acordului dintre statele părți la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor
EMITENT
  • ACT INTERNAȚIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 13 noiembrie 2023    Notă
    Ratificat prin LEGEA nr. 339 din 9 noiembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 13 noiembrie 2023.
    Traducere oficială din limba englezăRepublica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Moldova, Muntenegru, Republica Macedonia de Nord, România și Republica Serbia (denumite în continuare „părți″),în dorința de a modifica acordul între statele părți la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date AND, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor (denumit în continuare „Acord“), în vederea clarificării prevederilor privind prevalența dreptului Uniunii Europene pentru membrii Uniunii Europene și competența exclusivă a Comisiei Europene de a da decizii de adecvare privind nivelul de protecție a datelor în statele terțe,au convenit următoarele:  +  Articolul 1În articolul 12 al Acordului, textul actual va fi considerat alineatul 1 și va fi introdus următorul alineat 2:(2) Prezentul acord nu certifică în niciun fel că un stat terț la Uniunea Europeană asigură un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu legislația UE și, în special, conform Directivei (UE) 2016/680.  +  Articolul 2În articolul 22 al Acordului va fi introdus un nou alineat 3:(3) În ceea ce privește prezentul acord sau orice acord de implementare a acestuia, părțile care sunt membre ale Uniunii Europene în relațiile dintre ele vor aplica regulile Uniunii Europene, în măsura în care există astfel de reguli ale Uniunii Europene care să guverneze subiectul de referință.  +  Articolul 3(1) Prezentul protocol este deschis spre semnare oricărei părți la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est (parte PCC SEE).(2) Prezentul protocol va fi ratificat, acceptat sau aprobat de către semnatarii săi. Instrumentele de ratificare, aderare sau aprobare vor fi depozitate la depozitarul Acordului.(3) O parte PCC SEE nu poate să ratifice, să accepte sau să aprobe prezentul protocol decât dacă anterior sau simultan a ratificat, acceptat, aprobat sau a aderat la Acord.(4) După semnarea prezentului protocol și înainte de intrarea în vigoare, o parte PCC SEE nu poate să ratifice, să accepte, să aprobe sau să adere la Acord decât dacă anterior a ratificat, a acceptat sau a aprobat prezentul protocol.(5) Nu vor fi exprimate rezerve cu privire la prezentul protocol.  +  Articolul 4(1) Prezentul protocol va intra în vigoare după ratificarea, acceptarea sau aprobarea de către toate părțile la Acord la data semnării prezentului protocol în a șaizecea zi de la data depozitării ultimului instrument de ratificare, acceptare sau aprobare. Pentru fiecare semnatar care își exprimă ulterior intenția de a fi parte la prezentul protocol, acesta va intra în vigoare în a șaizecea zi de la depozitarea instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare.(2) Fiecare parte PCC SEE care semnează, ratifică, acceptă sau aprobă prezentul protocol poate să declare că aplică provizoriu articolele 1 și 2 ale prezentului protocol până la intrarea în vigoare a Protocolului.(3) De îndată ce prezentul protocol intră în vigoare, depozitarul va stabili textul Acordului așa cum a fost modificat prin prezentul protocol și va transmite o copie certificată a Acordului modificat tuturor părților PCC SEE.(4) Orice parte PCC SEE care aderă la Acord după intrarea în vigoare a prezentului protocol poate deveni parte la Acord așa cum a fost acesta modificat de prezentul protocol.(5) Prezentul protocol se încheie pentru o perioadă nedeterminată de timp. Acesta va rămâne în vigoare atât timp cât Acordul rămâne în vigoare.Subsemnații, autorizați de drept, au semnat prezentul protocol:Pentru Republica Albania,Pentru Republica Austria,Pentru Republica Bulgaria,Pentru Ungaria,Pentru Republica Moldova,Pentru Muntenegru,Pentru Republica Macedonia de Nord,Pentru România,Pentru Republica SerbiaÎncheiat la ............ la ......... 2021, într-un singur exemplar original, în limba engleză.-----