LEGE nr. 339 din 9 noiembrie 2023pentru ratificarea Acordului dintre părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, pentru aderarea la Acordul deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, de implementare a Acordului dintre părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, pentru ratificarea Protocolului, semnat de partea română la Skopje la 30 noiembrie 2021, de modificare a Acordului dintre părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, pentru stabilirea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Acordului dintre părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, precum și pentru completarea art. 11^5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 13 noiembrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul dintre părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, denumit în continuare Acord.  +  Articolul 2Se aderă la Acordul, deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, de implementare a Acordului dintre părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018.  +  Articolul 3Se ratifică Protocolul, semnat de partea română la Skopje la 30 noiembrie 2021, de modificare a Acordului dintre părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018.  +  Articolul 4Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare a Acordului prevăzut la art. 1, România formulează următoarele declarații:a) în temeiul art. 8 din Acord, România desemnează ca puncte de contact:(i) raportat la prevederile art. 3, 4 și 6 din Acord, Institutul Național de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru date de referință ADN și date dactiloscopice, în scopul efectuării căutărilor și comparărilor automate în vederea prevenirii, descoperirii și combaterii infracțiunilor, precum și pentru acordarea asistenței în identificarea persoanelor dispărute și a rămășițelor umane neidentificate;(ii) raportat la prevederile art. 7 din Acord, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru furnizarea datelor cu caracter personal disponibile și a altor informații în legătură cu datele de referință ADN și datele dactiloscopice;(iii) raportat la prevederile art. 9 din Acord, Direcția generală permise de conducere și înmatriculări;b) în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) din Acord, România declară că prin ofițeri special autorizați înțelege personalul anume stabilit din cadrul punctelor naționale de contact desemnate potrivit prevederilor art. 8 din Acord, respectiv al autorităților române competente, în funcție de atribuțiile specifice pentru aplicarea art. 9 al Acordului.  +  Articolul 5(1) Prezenta lege utilizează termenii și expresiile având semnificația prevăzută în cuprinsul:a) Acordului, pentru termenii și expresiile: „date ADN“, „date de referință“, „date cu caracter personal“, „caz individual“, „concordanță“ și „concordanță certă“;b) Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru expresia „Sistemul Național de Date Genetice Judiciare“, denumită în continuare SNDGJ;c) Ordonanței Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referință în relația cu statele membre ale Uniunii Europene și asigurării recunoașterii activităților de laborator referitoare la datele dactiloscopice, aprobată prin Legea nr. 22/2013, cu modificările ulterioare, pentru expresiile: „sistemul AFIS național“ și „date dactiloscopice neidentificate“.(2) În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) căutarea și compararea automată a datelor de referință ADN din SNDGJ - flux de lucru care permite punctelor naționale de contact desemnate de celelalte părți la Acord căutarea automată și compararea automată a datelor de referință ADN obținute potrivit Legii nr. 76/2008, cu modificările și completările ulterioare;b) căutarea și compararea automată a datelor dactiloscopice din sistemul AFIS național - flux de lucru care permite punctelor naționale de contact desemnate de celelalte părți la Acord căutarea și compararea automată a datelor dactiloscopice obținute de la persoanele fizice înregistrate dactiloscopic potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a datelor dactiloscopice obținute de la persoanele fizice pentru care s-a dispus luarea amprentelor potrivit art. 196 alin. (1) și (3) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, a datelor dactiloscopice aparținând persoanelor fizice dispărute sau a datelor dactiloscopice neidentificate.  +  Articolul 6Se autorizează punctele naționale de contact desemnate de celelalte părți la Acord să efectueze căutări și comparări automate ale datelor de referință ADN din SNDGJ și să efectueze căutări și comparări automate ale datelor dactiloscopice din sistemul AFIS național.  +  Articolul 7(1) Pentru desfășurarea activităților de prevenire, descoperire și combatere a infracțiunilor, precum și pentru acordarea asistenței în identificarea persoanelor dispărute și a rămășițelor umane neidentificate, în cazuri individuale, Institutul Național de Criminalistică caută și compară automat, potrivit legislației române, prin intermediul SNDGJ și al sistemului AFIS național, datele ADN și datele dactiloscopice proprii cu datele de referință ADN și datele dactiloscopice aflate în sistemele de identificare ale celorlalte părți la Acord la care are acces automat. (2) Căutarea și compararea potrivit alin. (1) se realizează de către Institutul Național de Criminalistică la solicitarea scrisă a organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, în limita capacităților de căutare pe zi precizate de celelalte părți la Acord.(3) Institutul Național de Criminalistică stabilește și comunică punctelor naționale de contact desemnate de celelalte părți la Acord capacitatea maximă de căutare pe zi.(4) Stabilirea concordanței dintre datele ADN și datele dactiloscopice proprii, pe de o parte, și datele de referință ADN și datele dactiloscopice deținute de celelalte părți la Acord, pe de altă parte, se efectuează prin căutarea și compararea automată a datelor de referință ADN și a datelor dactiloscopice necesare.(5) Căutările și comparările automate, potrivit alin. (2), se realizează până la:a) stabilirea unei concordanțe certe;b) împlinirea termenului stabilit de organul de urmărire penală sau instanța de judecată; sauc) data la care a intervenit prescripția răspunderii penale pentru infracțiunea ce face obiectul cazului individual.(6) În aceeași cauză pot fi făcute mai multe cereri de căutare și comparare potrivit alin. (1).(7) În cazul în care procedurile de căutare indică o concordanță certă, furnizarea de date cu caracter personal suplimentare și de alte informații în legătură cu datele de referință ADN și datele dactiloscopice se realizează, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale, republicată, sau ale Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(8) În cazul unei probleme tehnice sau în situația în care, din motive de forță majoră, nu poate fi realizată căutarea sau compararea automată, Institutul Național de Criminalistică informează imediat despre aceasta punctul/punctele național/naționale de contact al/ale celorlalte părți la Acord, în vederea stabilirii unor modalități alternative și temporare de efectuare a schimbului de informații, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006, republicată.  +  Articolul 8Accesul automat la sistemul AFIS național, la SNDGJ, precum și la aplicația software a Sistemului european de informații privind vehiculele și permisele de conducere - EUCARIS este asigurat 24 de ore din 24, 7 zile din 7.  +  Articolul 9Prin act administrativ al conducătorului Institutului Național de Criminalistică se stabilesc categoriile de persoane care execută căutări automate și comparări, respectiv categoriile de persoane cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal.  +  Articolul 10Prin ordin al ministrului afacerilor interne se desemnează reprezentanții României în cadrul grupului de lucru prevăzut la art. 21 alin. (2) din Acord.  +  Articolul 11La art. 11^5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare, după litera k) se introduce o nouă literă, lit. k^1), cu următorul cuprins:k^1) îndeplinește funcția de punct național de contact pentru Acordul dintre părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, denumit în continuare Acord, pe componenta aferentă schimbului de date privind înmatricularea vehiculelor, calitate în care acordă accesul automat la datele proprii pentru autoritățile competente ale părților la Acord, în condițiile stabilite de acesta, precum și accesul autorităților române competente la datele similare ale părților la Acord. Desemnarea autorităților române competente, în funcție de atribuțiile specifice pentru aplicarea Acordului, precum și stabilirea procedurilor și a regulilor de prelucrare a datelor cu respectarea cărora se realizează comunicarea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU
  București, 9 noiembrie 2023.Nr. 339.ACORD din 13 septembrie 2018între părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelorACORD din 13 septembrie 2018de implementare a Acordului dintre părțile la Convenția de cooperare polițienească pentruEuropa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privindînmatricularea vehiculelorPROTOCOL din 30 noiembrie 2021de modificare a Acordului dintre statele părți la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice șidate privind înmatricularea vehiculelor