HOTĂRÎRE nr. 555 din 15 septembrie 1992privind derularea operaţiunilor financiare de import-export în cadrul acordurilor guvernamentale cu decontare în conturile de cliring, barter şi cooperare economică
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 5 octombrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Conturile privind derularea acordurilor guvernamentale de cliring, barter şi cooperare economică se administrează de către Ministerul Economiei şi Finanţelor.Banca Română de Comerţ Exterior - S.A. va preda Ministerului Economiei şi Finanţelor, pe bază de protocol, activele şi pasivele în valută de cont în lei, existente la data de 30 iunie 1992 în conturile privind derularea contractelor de export şi import, încheiate în cadrul acordurilor guvernamentale cu decontare în conturile de cliring, barter şi cooperare economică.  +  Articolul 2Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plati în lei, decurgind din derularea contractelor de export şi import prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică, se asigura de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin bănci comerciale cu capital de stat, agreate ca agenţi ai acestuia.  +  Articolul 3În vederea derulării în bune condiţii a exporturilor în cadrul acordurilor guvernamentale, Ministerul Economiei şi Finanţelor va constitui un credit tehnic, în limita sumei de 25 miliarde lei, din echivalentul în lei al creditelor externe guvernamentale, din care vor acorda avansuri exportatorilor şi reesconta drepturile acestora.  +  Articolul 4Ministerul Economiei şi Finanţelor va lua măsurile necesare ca operaţiunile în conturile de cliring, barter şi cooperare economică să se efectueze cu respectarea acordurilor guvernamentale încheiate, asigurind echilibrarea importurilor şi exporturilor şi protejarea intereselor statului.  +  Articolul 5Operaţiunile de export şi import din cadrul acordurilor guvernamentale cu decontare în conturile de cliring, barter şi cooperare economică se angajează de către agenţii economici numai pe bază de licenţe, eliberate în condiţiile legii de către Ministerul Comerţului şi Turismului. Pe baza licenţelor, Ministerul Economiei şi Finanţelor va încheia convenţii cu agenţii economici importatori şi exportatori, prin care se stabilesc condiţiile de derulare şi preţurile de decontare.  +  Articolul 6Decontarea în lei a operaţiunilor de export se face pe baza preţului intern de livrare la export, negociat cu agenţii economici, avînd ca limita maxima preţul extern exprimat în lei la cursul valutar de referinţa din ziua efectuării exportului, iar decontarea importurilor se va efectua pe baza cursului valutar din ziua realizării importurilor respective.  +  Articolul 7Ministerul Economiei şi Finanţelor va elabora, în termen de 30 de zile, instrucţiuni cu privire la modul de derulare a operaţiunilor financiare prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică.  +  Articolul 8Pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor ce decurg din prezenta hotărîre, se suplimenteaza cu 25 de posturi numărul de personal din administraţia centrala a Ministerului Economiei şi Finanţelor, majorindu-se corespunzător şi fondul de salarii. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilorstatului şi controlului financiar,Florian BerceaMinistrul comerţului şi turismului,Constantin FotaMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescu---------------------