LEGE nr. 118 din 29 martie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 30 martie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 179 din 11 noiembrie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, cu următoarele modificări:1. La articolul I, după punctul 39 se introduce punctul 39^1 cu următorul cuprins:"39^1. Alineatul 1 al articolului 99 va avea următorul cuprins:Magistraţii în activitate sau pensionării, precum şi soţul sau sotia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistenţa medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate."2. La articolul IX, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. IX. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor pct. 6 al art. I, care se aplică de la data numirii asistentilor judiciari prin ordin al ministrului justiţiei, dar nu mai târziu de 30 iunie 2000."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-------