ORDIN nr. 1.857 din 6 noiembrie 2023privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1021 din 9 noiembrie 2023  Având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 743.232 din 6.11.2023,în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“ se modifică și se completează după cum urmează:a) Poziția 65 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  65Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) și lit. c) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  b) Poziția 67 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  67Taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru care obligația declarării și plății este lunarăart. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i), (iv) și (v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  c) Poziția 72 „Impozit specific unor activități“ se abrogă.d) După poziția 92 se introduce o nouă poziție, poziția 93, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  93Taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru care obligația declarării și plății este anuală/integralăart. 14 alin. (2) lit. b) pct. (ii) și (vi), art. 14 alin. (2) lit. c) teza întâi, precum și art. 14 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare
  2. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat» cod 14.13.01.99/bs“ se modifică după cum urmează:2.1. La capitolul I „Depunerea declarației“, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“ se modifică după cum urmează:a) la subpunctul 1.1 „Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:“, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru care obligația declarării și plății este lunară, taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcție de realizări, taxa de acces pentru jocurile de noroc, taxa pentru videoloterie, taxa de promovare a activităților de jocuri de noroc;b) la subpunctul 1.3 „Alte termene:“, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligații de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; impozit pe veniturile microîntreprinderilor în cazul persoanelor juridice care se dizolvă cu lichidare sau fără lichidare; taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc; taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru care obligația declarării și plății este anuală/integrală, taxa de viciu, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, dividende de virat la bugetul de stat de către autoritățile publice centrale, redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, datorată potrivit Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă, datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, taxa datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român și taxa datorată Comitetului Național Paralimpic;c) la subpunctul 1.4 „Semestrial, pentru obligațiile de plată reprezentând:“, litera a) se abrogă.2.2. La capitolul II „Completarea declarației“, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓 se modifică după cum urmează:a) subpunctul 3.1.7 se abrogă;b) la subpunctul 3.2, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-51, 57-63, 65-71, 74-77, 81-89 și 91-93 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.;c) la subpunctul 3.2.3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Obligațiile prevăzute la pozițiile 66-68, 70-71, 86 și 93 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016, cu modificările ulterioare. Poziția 86 se completează, după caz, și de către prestatorii serviciilor de publicitate, potrivit contractului.Pentru obligațiile prevăzute la pozițiile 66-68, 70-71, 86 și 93 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, completarea declarației se face astfel:Rândul 1 «Suma datorată» - se înscrie suma reprezentând taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc, taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru care obligația declarării și plății este lunară, taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru care obligația declarării și plății este anuală/integrală, taxa de acces pentru jocurile de noroc, taxa de viciu, taxa pentru videoloterie și taxa de promovare a activităților de jocuri de noroc, datorate în perioada de raportare.Rândul 3 «Suma de plată» - se preia suma înscrisă la rândul 1 «Suma datorată».(3) Un procent de 98,8% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și din celelalte taxe prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, se declară la pozițiile 65, 66-68, 70-71, 77, 86 și 93 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
   +  Articolul IIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Nicoleta-Mioara Cîrciumaru
  București, 6 noiembrie 2023.Nr. 1.857.-------