GHID DE FINANȚARE din 7 iulie 2023pentru investiția specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) din cadrul pilonului II: Transformare digitală - componenta 7: Transformare digitală, investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 bis din 7 iulie 2023  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 2.300 din 7 iulie 2023, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 623 din 7 iulie 2023.

  PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
  Ghidul de finanțare
  ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE:– COD APEL: MS-731 aferent I3.1, Apel necompetitiv "Pilonul" II: Transformare Digitală COMPONENTA: 7 - Transformare digitală INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) Data: 06.07.2023 Ministerul Sănătății - Coordonator de reforme și investiții pentru Componenta 12 - Sănătate Adresă: Str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte Adresă: Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 17-19, sector 1, București @: info.digitalizare@ms.ro f: www.facebook.com/MinisterulSanatatii  +  PREAMBUL Acest document se aplică Componentei 7 - Transformare digitală Investiției I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Prezentul document se adresează tuturor potențialilor solicitanți și beneficiari pentru investițiile mai sus-menționate. Interpretarea informațiilor incluse în cererea de finanțare se realizează sistematic, în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR, aprobate și publicate pe site-ul Ministerului Sănătății în calitate de Coordonator de reforme și investiții. Aspectele cuprinse în aceste documente ce derivă din Planul Național de Redresare și Reziliență și modul său de implementare vor fi interpretate de către Ministerul Sănătății, cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.  +  IMPORTANT Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din fonduri europene aferente PNRR. Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultați periodic pagina de internet www.ms.ro, pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.  +  Cuprins Secțiunea 1. Planul național de redresare și reziliență1.1. Planul național de redresare și reziliență1.2. Provocări în digitalizarea sistemului de sănătate Secțiunea 2. Investiția - Digitalizarea entităților din domeniul sănătății2.1. Obiectivul Investiției2.2. Indicatori - Ținte - Jaloane ale Investiției2.3. Alocarea apelului de proiecte2.4. Activități eligibile2.5. Solicitanți eligibili2.6. Calendar apel:2.7. Finanțarea în cadrul investiției Secțiunea 3. Eligibilitatea cheltuielilor Secțiunea 4. Etapele de derulare ale unui proiect Etapele pe care le va parcurge proiectul în cadrul prezentului apel:4.1. Dosarul de finanțare4.2. Verificarea și confirmarea pentru finanțare4.3. Contractarea4.4. Modalitatea de implementare a proiectelor. Secțiunea 5. Principii orizontaleSecțiunea 6. Alte informații6.1. Modificarea Ghidului de finanțare6.2. Informare și publicitate6.3. Riscuri și complementaritate6.4. Ajutor de stat8. Anexe
  Componenta 7 - Transformare digitală
  Investiția 3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină
  I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei
  informatice din asigurările de sănătate (PIAS)
   +  Secţiunea 1 Planul național de redresare și reziliență1.1. Planul național de redresare și reziliență Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume. Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu Obiectivul general al MRR, așa cum este inclus în Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, din 12 februarie 2021, art. 4. Astfel, obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.1.2. Provocări în digitalizarea sistemului de sănătate Conceptul de "sănătate digitală" care include atât m-sănătatea (sănătatea mobilă), cât și e-sănătatea, descrie utilizarea generală a TIC - Tehnologiei Informației și Comunicației (aplicații digitale, mobile, wireless, platformă cloud etc.) pentru furnizarea serviciilor de asistență medicală. De asemenea, este folosit cu accepțiunea de "domeniu al cunoașterii și practicii asociat cu dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor digitale pentru îmbunătățirea sănătății. Sănătatea digitală extinde conceptul de e-sănătate pentru a include consumatorii digitali, cu o gamă mai largă de dispozitive inteligente și conectate. De asemenea, înglobează și alte utilizări ale tehnologiilor digitale pentru sănătate, precum internetul obiectelor, învățarea automată, inteligența artificială, tehnica avansată de calcul, analiza volumelor mari de date și robotica." (Organizația Mondială a Sănătății 2020). O cercetare națională recentă realizată de UNICEF (2020) la nivelul utilizatorilor serviciilor de sănătate digitală evidențiază situația actuală a sănătății digitale din perspectiva acestora: cetățenii și comunitățile preferă să vadă un medic în persoană decât prin telemedicină; nu există o structură centrală de implementare și monitorizare a politicilor din domeniul sănătății digitale; actorii de decizie din domeniu sunt împiedicați atât de nivelurile scăzute de capacitate tehnică, cât și de lipsa de date, de dovezi și de consens pentru elaborarea politicilor eficiente; lipsesc competențele în gestionarea proceselor digitale în rândul profesioniștilor - există o mulțime de proceduri pe care medicii de familie trebuie să le respecte și în general, majoritatea folosesc doar sisteme de calcul în scopuri administrative, cu consultațiile medicale scrise doar pe hârtie. Companiile care furnizează soluțiile digitale nu permit analiza ușoară a datelor, iar în prezent majoritatea medicilor de familie folosesc doar 20% din potențialul sistemelor lor; o parte din sistemele informatice ale CNAS sunt depășite din punct de vedere tehnologic; sistemul de telemedicină în zonele rurale nu este operațional. Sectorul privat oferă niveluri de servicii "normale", dar la un preț ridicat; nu există încredere în schimbul de date și informații și nu există tablouri de bord care să permită managerilor și planificatorilor să știe ce este nevoie, cine are nevoia și unde; fluxurile majore de date sunt către CNAS în scopuri de plată. După cum precizează propunerea de strategie mondială pentru sănătatea digitală a Organizației Mondiale a Sănătății "Pentru a-și realiza potențialul, inițiativele privind sănătatea digitală trebuie să facă parte dintr-un ecosistem de sănătate și digital mai larg și să fie călăuzite de o strategie robustă, care integrează leadershipul și resursele financiare, organizaționale, umane și tehnologice.  +  Secţiunea 2 Investiția - Digitalizarea entităților din domeniul sănătății2.1. Obiectivul Investiției Obiectivele investiției I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) sunt reprezentate de:– reducerea timpilor de lucru atât pentru furnizorii de servicii medicale cât și pentru angajații CNAS/CAS, în interesul direct al cetățeanului;– asigurarea unei funcționări optime și performante;– asigurarea securității cibernetice a sistemelor din cadrul PIAS cu implementarea normelor GDPR;– consolidarea capacității instituțiilor centrale, regionale și locale din domeniul sănătății de a gestiona digital datele din sistemul de sănătate;– îmbunătățirea integrării verticale și orizontale a instituțiilor sanitare din România prin intermediul infrastructurii digitale;– accelerarea adoptării soluțiilor de telemedicină și eficientizarea proceselor implicate;– creșterea gradului de accesibilitate a serviciilor digitale ale PIAS pentru utilizatorii vulnerabili, cum ar fi persoanele cu dizabilități sau cerințe speciale, vârstnicii, persoanele cu un nivel limitat de competențe digitale etc.2.2. Indicatori - Ținte - Jaloane ale Investiției Indicatorii care vor fi realizați ca urmare a implementării investiției menționate sunt:a) Indicatori cantitativi în conformitate cu prevederile țintei 162:a.1. până în T2 2025 minim 25 000 de furnizori de servicii medicale (spitale, ambulatorii de specialitate, laboratoare, medici de familie, farmacii, furnizori de dispozitive medicale, furnizori de îngrijire la domiciliu) vor fi conectați la noua platformă PIAS;b) cursuri de formare a personalului pentru a învăța să utilizeze aplicațiile informatice;c) Utilizatori de servicii, produse și procese publice digitale noi și modernizate*1): Persoane. *1) Conform Regulamentului delegat (UE) 2021/2106 Prezentul apel de proiecte va contribui la realizarea următoarelor jaloane și ținte:– Jalon 160 - Noua PIAS (platforma informatică de asigurări de sănătate) este operațională (T2 2025): Se preconizează că noua PIAS (platforma informatică de asigurări de sănătate): ● va asigura un mediu prietenos și accesibil pentru utilizatori, inclusiv cei cu handicap; ● va îmbunătăți interconectarea și interoperabilitatea; ● va permite funcționalități noi (de exemplu digitalizarea unor documente conexe actului medical); ● va optimiza fluxurile de date, monitorizarea electronică a obiectivelor generale, a obiectivelor specifice, a activităților și a indicatorilor de performanță asumați la nivelul CNAS/CAS/furnizorului de servicii medicale. Printre caracteristicile platformei se numără: actualizarea Sistemului informatic unic integrat (SIUI), a Sistemului național al cardului de asigurări sociale de sănătate (CEAS) și a Sistemului național de prescriere electronică (SIPE). Actualizarea vizează înlocuirea echipamentelor hardware și de comunicație, rescrierea aplicațiilor acestora în tehnologii moderne, pregătite pentru cloud. SIUI conține module de validare online a serviciilor furnizate pentru decontarea fiecărui tip de furnizor (ambulatoriile de specialitate, spitalele, medicii specialiști, medicii de familie, farmaciile, furnizorii de dispozitive medicale).– Ținta 162 - Furnizorii de servicii medicale sunt conectați la noua platformă PIAS (T3 2025): 25 000 de furnizori de servicii medicale (spitale, ambulatorii de specialitate, laboratoare, medici de familie, farmacii, furnizori de dispozitive medicale, furnizori de îngrijire la domiciliu) vor fi conectați la noua platformă PIAS.2.3. Alocarea apelului de proiecte Alocarea în cadrul investiției specifice a prezentului Ghid este de 493.900.000,00 lei*2) (fără TVA) echivalent a 100.000.000,00 Euro (fără TVA) în cadrul I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS). *2) Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2023, conform Instrucțiunii nr. 2 rev2 nr. 93070/08.06.2023 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator național respectiv: 1 euro= 4,9390 lei. Notă: Ministerul Sănătății poate decide realocări bugetare între apeluri fără a afecta îndeplinirea indicatorilor minim de rezultat. Notă: În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 Art. 24. alin. 1:În cazul în care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, în scopul atingerii jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR, coordonatorii de reforme și/sau investiții sunt autorizați să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea cu până la 30% a sumelor alocate în euro aferente fiecărei reforme și/sau investiție din acordurile de finanțare, numai pentru implementarea proiectelor pentru care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale2.4. Activități eligibile Proiectul propus spre finanțare în cadrul apelului MS-731 aferent I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) va avea ca punct de început evaluarea sistemului PIAS funcțional în prezent, în vederea cartografierii infrastructurii disponibile (hardware, software), identificarea vulnerabilităților tehnice, problemelor de capacitate și oportunităților de integrare cu alte sisteme din domeniul medical din România - activitatea de analiză și planificare este eligibilă și va reprezenta prima etapă în activitatea derulată de către furnizorul de servicii de implementare a sistemului informatic. În funcție de nevoile identificate la acest nivel, echipamentele care susțin PIAS la nivel național și județean vor fi adaptate la exigențele tehnice ale prezentului, atât la nivel de performanță, cât și în ceea ce privește siguranța informațiilor. Acest demers va remedia problemele existente privind fiabilitatea sistemului, crescând în același timp capacitatea acestuia, în pregătirea elementelor noi la nivel de funcționalitate. În detrimentul înlocuirii integrale a PIAS cu alt sistem, operațiune asociată invariabil cu limitarea accesului la servicii medicale în perioada de tranziție de la un sistem la altul, CNAS va lucra împreună cu Casele de Asigurări de Sănătate la nivel județean și cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (CASA OPSNAJ) pentru a schimba sistemul în mod incremental, fără a perturba funcționarea acestuia. Pentru a atinge acest obiectiv, interfața modulelor PIAS (SIUI, CEAS, DES, SIPE) va suferi modificări pentru:– a asigura un mediu prietenos și accesibil pentru utilizatori, inclusiv cei cu dizabilități;– a îmbunătăți interconectarea și interoperabilitatea acestor sisteme;– a permite funcționalități noi (ex. digitalizarea unor documente conexe actului medical);– a optimiza fluxurile de date, monitorizarea electronică a obiectivelor generale, obiectivelor specifice, activităților și indicatorilor de performanță asumați la nivelul CNAS/CAS/furnizor de servicii medicale;– a permite interoperabilitatea sistemelor informatice la nivelul administrației publice inter instituțional, utilizarea datelor organizaționale încrucișate și a resurselor existente la nivel național (în linie cu celelalte investiții planificate la acest nivel). Pentru o bună funcționare a platformei digitale dezvoltate, furnizorul de servicii are obligația de a oferi cursuri de formare a personalului care va utiliza noua platformă PIAS. Pentru realizarea obiectivelor din cadrul apelului, activitățile eligibile sunt reprezentate de:1. Achiziția echipamentelor hardware;2. Achiziția de soluții software;3. Activități de dezvoltare și/sau configurare soluții software pentru interconectarea și interoperabilitatea sistemelor digitale;4. Retrodigitalizare arhive;5. Achiziția de licențe software;6. Cursuri de instruire a personalului pe sistemele digitale dezvoltate;7. Alte activități conexe necesare pentru implementarea proiectului. Notă: în concordanță cu activitățile descrise anterior, sunt eligibile și activitățile specifice de informare și publicitate, pentru auditul financiar, servicii de consultanță în domeniul IT, respectiv pentru auditarea sistemelor în vederea funcționării acestora. Notă: Pentru noua platformă integrată de asigurări de sănătate se va asigura obligatoriu interconectarea cu DES.2.5. Solicitanți eligibili Pentru apelul prezent, solicitant eligibil este Casa Națională de Asigurări de Sănătate*3), care administrează și gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor și programelor Guvernului în domeniul sanitar și are ca principal obiect de activitate asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. CNAS organizează și administrează Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), care cuprinde: sistemul informatic unic integrat, sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate, sistemul național de prescriere electronică și sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului, asigurând interoperabilitatea acestuia cu soluțiile de eSănătate la nivel național, în condițiile legii, pentru utilizarea eficientă a informațiilor în elaborarea politicilor de sănătate și pentru managementul sistemului de sănătate. *3) 2 Art. 276 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare Notă: Dosarul de finanțare va fi încărcat pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro de reprezentantul legal. Notă: Pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro un Cod de identificare fiscală nu poate fi alocat către 2 persoane diferite pentru a depune proiecte în cadrul a mai multor sesiuni/apeluri. Notă: Pentru apelul prezent, solicitant eligibil este Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale2.6. Calendar apel: Data publicării ghidului de finanțare: 07 iulie 2023. Data deschidere platformă pentru depunere dosare de finanțare: 07 iulie ora 10:00. Data închiderii: > 25 noiembrie, ora 16:00 Data limită de implementare a proiectelor: > 30 aprilie 2025. Notă: În contractul de finanțare va fi trecută data limită de implementare în conformitate cu prevederile ghidului. În situația în care, ca urmare a instrucțiunilor dintre Ministerul Sănătății și coordonatorul național se stabilește o altă dată limită de implementare a Țintei, Ministerul Sănătății va publica o instrucțiune în acest sens. Notă: Fiind un apel cu termen limită de depunere, încărcarea dosarului se va putea face după data deschiderii platformei pentru depunere dosare de finanțare, menționată în cadrul prezentei secțiunii. Notă: având în vedere termenul limită de realizare a țintei, în conformitate cu prevederile din CID, este necesar ca solicitantul să propună proiecte*4) în cadrul cărora să ia toate măsurile necesare pentru minimizarea riscurilor de prelungire peste termenul menționat a activităților propuse. *4) Proiect: O acțiune sau un grup de acțiuni interconectate, în conformitate cu dosarul de finanțare, necesare pentru îndeplinirea obiectivului din cererea de finanțare. Notă: Apelul de proiecte MS-731 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) este necompetitiv.2.7. Finanțarea în cadrul investiției Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 7 Transformare Digitală I.3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină în conformitate cu legislația în vigoare (pentru beneficiarii fără drept de deducere a TVA).  +  Secţiunea 3 Eligibilitatea cheltuielilor Baza legală: > Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență; > Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat; > Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României din 03 noiembrie 2021; > Ordonanță de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență cu completările și modificările ulterioare; > Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; > Acordul de finanțare Nr. 26588/ 08.03.2022 dintre Ministerul investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Sănătății privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență. Sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte: > cheltuielile identificate în corelare cu activitățile eligibile descrise în prezentul Ghid de finanțare; > cheltuielile ce conduc la realizarea investiției, inclusiv cheltuielile cu elaborarea documentației tehnice pentru realizarea investiției și pregătirea aplicației de finanțare; > cheltuielile pentru implementarea și managementul proiectului și a contractului de finanțare; > cheltuielile pentru achiziționarea serviciilor de consultanță în domeniul IT în limita a 0.5% din valoarea proiectului; > cheltuielile de audit al proiectului, obligatorii pentru proiectele cu o valoare nerambursabilă mai mare de 500.000 euro fără TVA; > cheltuielile de publicitate și informare, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare. > Cheltuielile pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente activităților eligibile ale operațiunii Notă: Costurile generale reprezentând plata serviciilor de audit al proiectului (obligatoriu pentru situația menționată anterior), de informare și publicate, pentru auditarea specifică a sistemelor în vederea semnării Procesului verbal de acceptanță, pentru pregătirea și/sau implementarea proiectului direct legate de investiție se vor încadra în maximum 2,5% din totalul cheltuielilor eligibile. Nu este eligibilă consultanța pentru pregătirea documentației aferentă achizițiilor publice și în procesul de derulare a procedurii de achiziție publică. Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:– să fie în conformitate cu prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență;– să fie în conformitate cu prevederile prezentului Ghid;– să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între coordonatorul de reformă/investiție și beneficiar;– să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii și să conducă la atingerea țintei;– să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile în special în ceea ce privește regimul achizițiilor publice, prin respectarea legislației în vigoare.– să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor aplicabile;– să fie angajată de către beneficiar și plătită în condițiile legii între 01 februarie 2020 și termenul limită de implementare menționat în cadrul secțiunii 2.7. cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanțare;– să fie însoțită de documente justificative. Cheltuielile neeligibile în cadrul acestui apel de proiecte (enumerarea nu este exhaustivă): > valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat (art. 13, alin. a din OUG nr. 24/2021); > sumele ce depășesc pragurile menționate la art. 2.4. al prezentului Ghid și valoarea TVA aferentă; > alte cheltuieli care nu duc în mod direct la îndeplinirea țintei. > cheltuielile privind costurile de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect; > cheltuielile privind costuri administrative; > cheltuielile de personal; > cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor; > contribuția în natură; > amortizarea. Notă: Beneficiarii investițiilor se obligă să mențină echipamentele și dotările în stare de funcționare cel puțin până la 30 iunie 2026 sau pe durata perioadei de garanție dacă aceasta excedă datei de 30 iunie 2026. Notă: Toate echipamentele/dotările/serviciile achiziționate este necesar să aibă o legătură directă cu obiectivul investiției. În procesul de evaluare, echipamentele/dotările/serviciile pentru care justificarea nu este în contextul investiției, vor fi declarate neeligibile. Notă: Achiziția de echipamente va include și serviciile aferente precum: garanție extinsă, servicii de instalare, punere în funcțiune, instruirea aferentă și mentenanța pe perioada proiectului. Echipamentele achiziționate în cadrul proiectului vor fi utilizate exclusiv pentru activitățile specifice ale beneficiarului și în scopul pentru care au fost fundamentate. Nu sunt eligibile echipamentele destinate numai activităților administrative ale beneficiarului - aceste proiecte vor fi respinse. Notă: nu sunt eligibile lucrările de reparații și de reabilitare a spațiilor unde vor funcționa noile echipamente achiziționate prin proiect.  +  Secţiunea 4 Etapele de derulare ale unui proiect Etapele pe care le va parcurge proiectul în cadrul prezentului apel:1. Depunerea Dosarului de finanțare2. Evaluarea și selecția proiectelor3. Contractarea4. Implementarea investițiilor specifice.4.1. Dosarul de finanțare Dosarul de finanțare în cadrul acestei Investiții se încarcă pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro/ doar în intervalul menționat la secțiunea 2.7 de mai sus și pentru apelul dedicat scopului proiectului. Încărcarea Dosarului de finanțare se va realiza în conformitate cu prevederile Anexei 1.1 - Manualul de înscriere proiecte - este obligatorie disponibilitatea unei semnături electronice în acest sens. Dosarul de finanțare este obligatoriu compus din: > Anexa 1 - Cererea de finanțare > Anexa 2 - Declarația de eligibilitate > Anexa 3 - Declarație de angajament > Anexa 4 - Declarație privind eligibilitatea TVA > Anexa 5 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal > Anexa 6 - Declarația solicitantului și a partenerului privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări > Raportul de evaluare al PIAS (doar pentru apelul MS-731) > Documente referitoare la statutul solicitantului și reprezentantul legal > Alte documente. Pentru prezentul apel de proiecte se vor depune (lista nu este exhaustivă ci ea prezintă orientări generale referitoare la identificarea solicitantului și a reprezentantului legal): > Documentele statutare ale solicitantului; > Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului; Pentru reprezentantul legal al solicitantului se va anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare o copie după un document de identificare; Casa Națională de Asigurări de Sănătate poate încheia Acord de parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale. pentru derularea activităților necesare implementării proiectului. Acordul de parteneriat nu este obligatoriu la depunerea dosarului de finanțare. ci va putea fi încheiat și după primirea înștiințării de aprobare a solicitării de finanțare. Notă: Ministerul Sănătății. în calitate de coordonator de reforme și investiții. își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare referitoare la solicitant și partener. Atât formularul cererii de finanțare cât și anexele acestuia, vor fi încărcate în platforma informatică în format pdf și se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare*5). *5) Semnătura digitală este bazată pe un certificat digital, valabil la momentul depunerii documentelor Limba utilizată în completarea dosarului de finanțare și în corespondența cu Ministerul Sănătății este reprezentată de limba română. Notă: Se elimină obligativitatea aplicării ștampilei pe documentele transmise de Aplicant, cu mențiunea că pe toate documentele trebuie înscris în clar numele, prenumele și funcția reprezentantului legal sau ale împuternicitului legal.4.2. Verificarea și confirmarea pentru finanțare Dosarul de finanțare primit va intra în proces de verificare începând cu prima zi după depunerea acestuia (fiind apel cu unic solicitant). Verificarea se va realiza având în vedere criteriile din Grila verificare anexată (Anexa nr. 8) prezentului Ghid de finanțare. Ministerul Sănătății poate solicita informații suplimentare în situația în care există neclarități referitoare la dosarul de finanțare depus. Notă: Ministerul Sănătății poate solicita informații suplimentare sau clarificări referitoare la buget sau alte aspecte din documentația suport (notă de fundamentare /studiu de oportunitate/alt document justificativ).4.3. Contractarea În 45*6) de zile calendaristice de la transmiterea înștiințării pentru finanțare prin intermediul platformei proiecte.pnrr.gov.ro, beneficiarul are obligația de a semna contractul de finanțare. Pentru semnarea contractului de finanțare, Ministerul Sănătății poate/va solicita documente suplimentare necesare contractării. *6) În situații justificate în cadrul prezentului apel se poate prelungi termenul de 45 de zile. Pentru semnarea contractului de finanțare este necesar să fie constituită unitatea de implementare și monitorizare a proiectului (la nivelul ordonatorului principal de credite sau a unității sanitare beneficiare) compusă din minim 3 persoane: manager de proiect, responsabil cu achizițiile publice și responsabil tehnic. Pentru aceste 3 poziții cheie, este obligatoriu ca persoanele numite să aibă studii superioare de lungă durată și este recomandat să aibă experiență specifică în implementarea fondurilor europene. Membrii unității de implementare vor completa declarații referitoare la incompatibilitate, antifraudă și anticorupție și obligativitatea de a semnala astfel de situații în activitățile pe care le vor desfășura și vor transmite împreună cu fișa postului și CV. Dimensionarea personalului necesar implementării și monitorizării proiectelor se va realiza în funcție de evoluția și etapele de implementare a acestora cu respectarea principiilor de gestionare eficientă a fondurilor alocate. Notă: Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarii investițiilor se obligă să mențină echipamentele și dotările în stare de funcționare cel puțin până la 30 iunie 2026 sau pe durata perioadei de garanție dacă aceasta excedă datei de 30 iunie 2026. Notă: în funcție de specificul proiectului, în contractul de finanțare vor fi cuprinse prevederi referitoare la implementarea proiectului din prisma alocării financiare anuale, respectiv a monitorizării prin rapoarte intermediare/finale.4.4. Modalitatea de implementare a proiectelor. Beneficiarul finanțării va demara acțiuni specifice de implementare a proiectelor care constau în derularea de proceduri de achiziție publică în funcție de specificul proiectelor. În derularea proiectului se vor parcurge următoarele etape de implementare, cu respectarea prevederile legale în vigoare: Etapa I. elaborarea și aprobarea documentațiilor tehnice/tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții: o În cadrul apelului, instituția solicitantă va realiza documentația tehnico- economică (Caiet de sarcini cu specificații tehnice/oferte financiare/avizate conform legislației în vigoare, SF/PT/Notă de fundamentare avizate conform legislației în vigoare, după caz) în conformitate cu Raportul de evaluare al PIAS; o Depunerea raportului intermediar de implementare, a documentației tehnico-economice aprobată și a anexelor corespunzătoare DNSH; o Verificarea și aprobarea raportului de implementare; o Amendarea contractului de finanțare în conformitate cu documentația tehnico-economică. Etapa II. Derularea procedurilor de achiziții specifice; o Lansarea procedurilor în conformitate cu prevederile documentației tehnico- economice și a eventualelor observații ale Ministerului Sănătății; o Depunerea raportului intermediar de implementare; o Verificarea și aprobarea raportului de implementare; o Amendarea contractului de finanțare în conformitate cu derularea procedurii de achiziții. Etapa III. Implementarea contractelor de achiziții publice și pornirea sistemelor finanțate; o Implementarea contractelor de achiziții publice; o Procesul verbal de acceptanță care să includă inclusiv auditarea specifică a sistemelor; o Realizarea de activități de informare și publicitate; o Depunerea raportului intermediar de implementare; o Verificarea și aprobarea raportului de implementare. Etapa IV. Realizarea activităților specifice pentru îndeplinirea țintelor și descrierii: o Realizarea de activități de informare și publicitate; o Monitorizarea și derularea de activități specifice care să sprijine realizarea indicatorilor menționați în țintelor aferente. Beneficiarul răspunde de organizarea procedurilor de achiziție publică și de derulare a contractelor aferente activităților din proiect, precum și de modul de utilizare a sumelor potrivit destinației pentru care au fost alocate. Personalul care desfășoară activități în cadrul unităților de implementare și monitorizare a proiectelor, din cadrul beneficiarilor instituții publice, beneficiază de majorarea prevăzută la art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. Raportările se vor transmite către Ministerul Sănătății potrivit prevederilor din contractul de finanțare. Notă: Ministerul Sănătății își rezervă dreptul de a realiza vizite la fața locului prin echipe de monitorizare și control formate din minim 2 persoane. Efectuarea vizitelor vor fi anunțate cu minim 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea acestora, iar beneficiarul investiției este obligat să permită accesul nerestricționat al echipei de monitorizare și control respectiv să pună la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate. Notă: În cadrul implementării proiectului, beneficiarul trebuie să se asigure că prevede echipamente/dotări cu cele mai noi tehnologii disponibile, inovative respectiv modul în care acestea se vor încadra în fluxul existent de lucru. Atenție! ● Pe durata implementării proiectului, beneficiarul va avea în vedere prevederile mecanismelor de verificare aferente țintelor, respectiv: o #160: Un document de sinteză care să justifice în mod corespunzător modul în care jalonul (cu toate elementele constitutive) a fost atins în mod satisfăcător. Acest document trebuie să includă o anexă cu următoarele dovezi:a) certificat de operaționalizare a platformei semnat de contractant și de autoritatea competentă emis în conformitate cu legislația națională care să demonstreze că platforma este operațională și un link către platformă.b) raport efectuat de un expert independent aprobat de ministerul de resort care să includă justificarea faptului că specificațiile platformei sunt în concordanță cu descrierea, criteriile și condițiile prevăzute în cadrul jalonului și cu descrierea investiției din decizia de punere în aplicare a Consiliului. Notă: din economiile realizate ca urmare a derulării procedurilor de achiziție publică, respectiv din valoarea rămasă necontractată (dacă e cazul) sau din bugetul propriu, Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții, va putea contracta serviciile expertului independent care să realizeze un raport care să includă justificarea faptului că specificațiile platformei sunt în concordanță cu descrierea, criteriile și condițiile prevăzute în cadrul jalonului și cu descrierea investiției din decizia de punere în aplicare a Consiliului.  +  Secţiunea 5 Principii orizontale Respectarea cadrului legal este obligatorie pentru orice solicitant sau beneficiar de finanțare din fondurile UE. Cerințele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă la facilitarea tuturor condițiilor care să conducă la respectarea principiilor prevăzute în Pilonul european al drepturilor sociale (disponibil la https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro). În conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de Instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, toate soluțiile digitale dezvoltate sau contractate prin Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi implementate în concordanță cu articolul 12 al acestui regulament, care indică utilizarea de soluții cu sursă deschisă. De asemenea, programele, aplicațiile și platformele dezvoltate vor fi aliniate cu prevederile Cadrului European de Interoperabilitate care indică, cu precădere la nivelul administrației locale, utilizarea tehnologiilor și a produselor software cu sursă deschisă ca un element esențial pentru reducerea costurilor de dezvoltare, a timpului și efortului de implementare, pentru standardizare și încurajarea cooperării între instituții, respectând principiul fundamental al EIF (European Interoperability Framework) privind reutilizabilitatea. Acestor măsuri li se adaugă și programul ISA2 al Uniunii Europene care cuprinde Cadrul de Partajare și Reutilizare a soluțiilor informatice dezvoltate de către și/sau pentru administrația publică și care are ca obiective" reducerea costurilor, creșterea eficienței acestora și promovarea interoperabilității prin reutilizarea, partajarea sau dezvoltarea în comun a soluțiilor informatice care îndeplinesc cerințele comune". Având în vedere prevederile art. 22, alin. (2), lit. d) din Regulamentul PNRR, coroborat cu art. 6 din Regulamentul financiar, Ministerul Sănătății are obligația colectării următoarelor categorii de date standardizate și de a asigura accesul la acestea:– numele destinatarului final al fondurilor;– numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achizițiile publice;– prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real al destinatarului fondurilor sau al contractantului. Astfel, pe parcursul implementării proiectelor, solicitantul și partenerul acestuia, după caz, au obligația obținerii datelor privind beneficiarul real al fondurilor PNRR. În acest sens, aceștia trebuie să prezinte date relevante cu privire la câștigătorii procedurilor de achiziție realizate în cadrul proiectelor, în baza extrasului din registrul comerțului solicitat de aceștia. Noțiunea de beneficiar real este definită la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Notă: platforma informatică dedicată PNRR realizează interogările în bazele de date pentru obținerea informațiile referitoare la beneficiarul real în baza datelor de identificare financiară introduse de beneficiarul proiectului. Ministerul Sănătății își rezervă posibilitatea de a solicita beneficiarilor proiectelor date despre beneficiarii reali ai procedurilor de achiziție derulate. Solicitantul și partenerul acestuia, după caz, au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupție), atât în faza de selecție, evaluare și contractare a proiectului propus spre finanțare din PNRR, cât și în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente. Cererea de finanțare va fi exclusă în cazul în care se constată că solicitantul/ partenerul a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze evaluatorii/ personalul Ministerului Sănătății în timpul procesului de evaluare, selecție și contractare. Verificarea situațiilor de conflictului de interese se va realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență prin 2 sisteme de verificare, respectiv:– sistem ARACHNE - instrument informatic integrat dezvoltat de CE, conceput pentru a ajuta autoritățile naționale în efectuarea controalelor administrative și de gestiune în domeniul fondurilor europene;– sistemul PREVENT - Sistemul informatic ce are înțelesul prevăzut la art. 2 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. Se consideră dublă finanțare situațiile prin care se încalcă prevederile art. 9 din REGULAMENTUL (UE) 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și ale art. 191 din REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2018/1046 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iulie 2018. Pentru realizarea analizei privind dubla finanțare, în etapa de evaluare, selecție și contractare se va urmări ca proiectele propuse spre finanțare din PNRR să conțină informații suficiente în ceea ce privește inițiative complementare de care a beneficiat sau beneficiază solicitantul finanțării și, dacă este cazul, partenerul acestuia. Astfel, solicitantul și partenerul acestuia vor prezenta în cererea de finanțare informații cu privire la proiectele implementate de solicitant și partenerii acestuia, după caz, în domeniul vizat de apel, în ultimii 5 ani, indiferent de sursa de finanțare și de stadiul acestora (finalizate, nefinalizate, în curs de implementare). În acest sens, Ministerul Sănătății va avea în vedere proiectele în cadrul cărora au fost derulate activități care au legătură cu nevoile și problemele vizate de proiectele depuse spre finanțare. Totodată, solicitantul finanțării din PNRR și, după caz, partenerul acestuia vor preciza în secțiunea relevantă din cererea de finanțare aspectele din care să rezulte că nu există dublă finanțare cu proiectul depus spre finanțare în cadrul PNRR. În cazul în care se constată că există dublă finanțare, proiectul este respins total sau parțial (în ipoteza în care dubla finanțare nu acoperă întregul proiect, iar componenta/ componentele neafectate de dubla finanțare sunt viabile). Se va completa "Declarația solicitantului și a partenerului privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări". În cadrul proiectului se va face o descriere a modului în care proiectul respectă legislația (acte normative, politici publice) în domeniul egalității de șanse, egalității de gen și dezvoltării durabile. Egalitatea de șanse și de tratament are la bază participarea deplină și efectivă a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală. Pentru a promova egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității, principiul egalității de șanse și de tratament trebuie încorporat ca parte integrantă a diverselor stadii din ciclul de viață al unui proiect: definire și planificare, implementare, monitorizare și evaluare. Proiectul trebuie să descrie acțiunile specifice de promovare a egalității de șanse și prevenire a discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-țintă expuse riscului acestor tipuri de discriminare și, mai ales, cerințele pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. În linie cu principiul DNSH "do not significant harm", menționat în anexa DNSH la PNRR pentru cadrul Investiției I3 - Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină din cadrul Componentei 7 - Transformare Digitală, proiectul va promova dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanțarea unor activități orientate direct spre susținerea acesteia, urmărind în principal protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor, prevenirea și gestionarea riscurilor. În conformitate cu Regulamentul PNRR, nicio măsură inclusă PNRR nu ar trebui să cauzeze un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu. Astfel, solicitanții trebuie să demonstreze că proiectele depuse în cadrul prezentului apel respectă principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ. În acest sens, se va completa Declarație DNSH - Anexa 7 și Anexa 7.1. - Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH în conformitate cu etapele prevăzute la cap. 4.4. Modalitatea de implementare a proiectelor.  +  Secţiunea 6 Alte informații6.1. Modificarea Ghidului de finanțare Ministerul Sănătății poate emite ordine de modificare a prevederilor prezentului ghid pentru actualizarea cu eventuale modificări legislative aplicabile sau pentru îmbunătățirea procesului de derulare. Ministerul Sănătății va avea în vedere, în situația în care modificarea ghidului se impune, prevederi tranzitorii pentru proiectele aflate în procesul de verificare pentru asigurarea principiului tratamentului nediscriminatoriu al tuturor solicitanților de finanțare. Ministerul Sănătății va emite instrucțiuni în aplicarea prevederilor prezentului ghid. Pentru asigurarea principiului transparenței Ministerul Sănătății va publica ordinele de modificare a prezentului ghid pe pagina de internet proprie. Toate activitățile specifice realizate de Ministerul Sănătății pentru derularea Investiției se derulează cu asigurarea transparenței și imparțialității, prin:– consultarea entităților îndreptățite (de ex., MIPE, CE, alte entități interesate) cu privire la ghidul solicitantului;– publicarea ghidului solicitantului spre consultare publică;– publicarea tuturor modificărilor/instrucțiunilor intervenite cu privire la ghidul solicitantului respectiv derularea Investiției;– publicarea criteriilor în funcție de care se realizează evaluarea, selecția și contractarea proiectelor, precum și a numărului de puncte alocate fiecărui criteriu și a aspectelor privind modalitatea de acordare a punctajului;– aplicarea unitară și obiectivă a criteriilor de evaluare, selecție și contractare a proiectelor;– comunicarea rezultatului procesului de evaluare, selecție și contractare;– stabilirea unor condiții clare, nediscriminatorii și obiective de contestare a rezultatului procesului de evaluare/ selecție, precum și de soluționare a eventualelor contestații;– adoptarea tuturor măsurilor necesare evitării situațiilor de conflict de interese și de incompatibilitate în procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor.6.2. Informare și publicitate Beneficiarii se obligă să respecte prevederile Manualului de Identitate Vizuală al PNRR, elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. În cererea de finanțare, solicitantul va menționa ce activități va include Planul de informare și publicitate Persoanele interesate de finanțare pot trimite întrebări cu privire la acest Ghid utilizând următoarea adresă: info.digitalizare@ms.ro6.3. Riscuri și complementaritate Ministerul Sănătății va evalua riscurile identificate și menționate de solicitant în cererea de finanțare care pot să impieteze asupra implementării proiectului în calendarul propus. Pentru riscurile identificate vor fi propuse măsuri de reducere a riscului de către beneficiar iar Ministerul Sănătății va monitoriza implementarea acestor măsuri. Din perspectiva digitalizării, PNRR, prin cele 4 direcții de acțiune propuse pentru realizarea obiectivului general de transformare digitală a României, va fi complementar cu Programul Europa Digitală (Digital Europe Programme) care vizează accelerarea transformării digitale a economiei, industriei și societății europene, beneficii aduse cetățenilor, administrațiilor publice și întreprinderilor din Uniune și îmbunătățirea competitivității Europei în cadrul economiei digitale mondiale, contribuind în același timp la reducerea decalajului digital în Uniune și consolidând autonomia strategică a Uniunii prin sprijin holistic, transsectorial și transfrontalier și o contribuție mai solidă din partea Uniunii. Investițiile, prevăzute în cadrul Pilonului II - Transformare digitală, sunt complementare cu cele ce urmează a fi finanțate din FESI, în cadrul următoarelor programe operaționale:Programul Operațional Creștere Inteligenta, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF), Programele Operaționale Regionale (POR-uri), Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO), Programul Operațional Sănătate (POS), Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ).6.4. Ajutor de stat În cadrul prezentei Investiție nu se aplică necesitatea unei scheme de ajutor de stat deoarece această investiție este destinată Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, instituție care fac parte din sistemul național de sănătate, urmărind un obiectiv social, susținut de principiul solidarității, care funcționează sub supravegherea statului, finanțat direct din contribuții de asigurări sociale și alte resurse de stat și care furnizează servicii gratuite pe baza acoperirii universale. Așadar, această Investiție nu face obiectul reglementărilor din domeniul ajutorului de stat.7. Contribuția investiției la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital Suma alocată apelului, în valoare de 493.900.000,00 lei (fără TVA) echivalent a 100.000.000,00 Euro (fără TVA) în cadrul I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS), contribuie în proporție de 100% la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul digital.8. Anexe Anexa 1 - Cererea de finanțare Anexa 2 - Manual înscriere proiecte Anexa 3 - Declarația de eligibilitate Anexa 3.1 - Declarație angajament Anexa 4 - Declarația privind eligibilitatea TVA Anexa 5 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Anexa 6 - Declarație privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări Anexa 7 - Declarație privind respectarea principiului DNSH Anexa 7.1 - Autoevaluarea privind respectarea principiului DNSH Anexa 8 - Grila de evaluare Anexa 9 - Buget și plan de achiziții Anexa 10 - Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului Anexa 11 - Model Contract finanțare  +  ANEXA 1
  Cerere de finanțare
  Componenta C7 - Transformare digitală I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investiția specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS); COD APEL MS-731
  Solicitant
  Modalitatea de organizare și funcționare a instituției:
  Contact
  Adresă
  Cod Fiscal
  E-mail
  Telefon
  Persoană responsabilă
  Telefon
  Email
  Reprezentant legal
  Funcție
  Cererea de finanțare este depusă în parteneriat[] Da
  [] Nu
  Solicitant parteneriDescrieți solicitantul și partenerii
  ObiectiveSe vor descrie detaliat obiectivele proiectului
  Structura soluției de digitalizare
  Descrierea structurii de digitalizare
  Justificarea proiectului
  SustenabilitateDescrieți:- valorificarea rezultatelor- acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate- modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului- transferabilitatea rezultatelor;
  Descrieți respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, DNSH „do not significant harm” în conformitatea cu descrierea din Grila de evaluate tehnico-financiară
  Capacitatea financiară și operațională a solicitantuluiDescrieți gradul de îndatorare al solicitantului, evoluția acestuia și modul în care se vor asigura resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibileDescrieți strategia referitoare la monitorizarea implementării în conformitate cu descrierea din Grila de evaluare tehnico-financiară
  Buget total eligibil din PNRR (lei fără TVA)
  Buget total eligibil din PNRR (lei cu TVA)
  Contribuție proprie (lei fără TVA)
  TVA la contribuția proprie
  Durata de implementare (nr. luni estimate de la momentul depunerii cererii de finanțare)
  Indicatori
  Număr de echipamente hardware achiziționate și instalate
  Număr de soluții software implementate (dezvoltate și/sau configurate)
  Număr sisteme/aplicații informatice implementate/ funcționale interconectate și interoperabile cu sistemele existente la nivelul beneficiarului și/sau altor instituții
  Număr persoane instruite și certificate de instruire emise
  Număr de furnizori de servicii conectați la noua platformă informatică
  Riscuri: Definirea și descrierea riscurilor în legătură cu implementarea proiectului, inclusiv o descriere a gradului de manifestare și implicațiilor respectiv măsuri pe care le veți întreprinde pentru limitarea apariției acestora și a eventualelor efecte. Se va menționa experiența în alte proiecte similare ca valoare cu posibilitatea de a fi identificate clar.
  Nr.crt.Riscul identificatMăsurile de atenuare a riscului
  1.[descrierea riscului identificat]Probabilitate - mică/medie/mareImpact - mic/mediu/mare[descrierea măsurilor de atenuare a riscului]
  Se vor completa în conformitate cu documentația tehnică respectiv cu prevederile din Ghidului de finanțare REPREZENTANT LEGAL: SEMNĂTURA DATA
   +  ANEXA 2
  Instrucțiuni de utilizare privind
  Sistemul informatic integrat de management pentru PNRR
  Înscrierea beneficiarilor în vederea depunerii
  de proiecte în cadrul apelurilor
   +  Cuprins1. Înscrierea utilizatorului1.1. Crearea contului1.2. Logarea în aplicație1.3. Resetare parola1.4. Delogarea utilizatorului2. Profilul meu3. Identificare electronică4. Gestionare persoane juridice4.1. Înscriere persoană juridică4.2. Selectează persoană juridică4.3. Date persoană juridică5. Setările contului5. Proiectele mele5.1. Adaugă Proiect5.2. Completează proiect5.3. Blochează proiect5.4. Șterge Proiect5.5. Deblochează Proiect5.6. Transmite Proiect5.7. Vizualizează Proiect5.8. Recipisa6. Transparență1. Înscrierea utilizatorului1.1. Crearea contului Înregistrarea utilizatorilor se va efectua prin accesarea link-ului: proiecte.pnrr.gov.ro. Se va apăsa butonul Creează cont. Se va afișa ecranul de înregistrare. Se vor completa credențialele de autentificare de tipul: adresa de e-mail și parola... se va bifa câmpului Nu sunt robot din secțiunea CAPTCHA. Confirmarea înregistrării în cadrul aplicației se realizează prin apăsarea butonului Creează cont. Opțiunea este destinată utilizatorilor sistemului informatic care nu dețin cont. Aceștia vor accesa secțiunea Înregistrează-te, vor completa câmpurile obligatorii (marcate cu*) cu respectarea regulilor impuse: v E-mail* v Parola* - ce va conține obligatoriu: ● o majusculă ● o minusculă ● o cifra ● un caracter special ● 8 caractere v Confirma parola)* În cazul în care cele doua câmpuri- Parola, respectiv Confirma parola, nu coincid Secțiunea Confirma parola se va evidenția cu roșu. După completarea corectă a datelor sistemul va afișa mesajul de confirmare și va trimite un e-mail către adresa folosită pentru crearea contului. Utilizatorul va primi e-mail de confirmare creare cont pe adresa menționată pe care îl va accesa. Mesajul este automat și nu necesită răspuns. Link-ul este disponibil pentru accesare 24 ore de la crearea acestuia, în caz contrar devine invalid, iar utilizatorul va relua procesul de creare cont.1.2. Logarea în aplicație Se vor completa credențialele de autentificare de tipul: adresa de e-mail și parola., se va bifa câmpului Nu sunt robot din secțiunea CAPTCHA și se va apăsa butonul Autentificare.1.3. Resetare parola În situația în care utilizatorul uită parola, sistemul pune la dispoziția acestuia opțiunea "Ai uitat parola?", Linkul de recuperarea a parolei se va regăsi pe adresa de e-mail pentru care a fost creat contul. După completarea adresei de e-mail se apasă butonul Reseteaza parola. Se va afișa un mesaj pentru proiecta de resetare a parolei și se va trimite pe e-mailul declarat un link pentru resetarea parolei.1.4. Delogarea utilizatorului Utilizatorul aplicației se va deconecta prin accesarea opțiunii Delogare, sau va fi delogat automat de către sistem dacă trece perioada de inactivitate de 15 minute.2. Profilul meu După înregistrare/logare în aplicație, utilizatorul va fi îndrumat să completeze profilul După Completarea datelor de personale este obligatorie în vederea depunerii unui proiect. După confirmarea datelor, sistemul va deschide pagina principală a aplicației, În interfața de introducere a datelor utilizatorului se vor introduce:– date de identificare: nume, prenume, CNP, serie și număr act de identitate, data nașterii Datele de identificare trebuie să fie în conformitate cu actul de identitate pentru a fi validate. în caz contrar acestea nu pot fi salvate.– date de corespondenta: adresa (județ, localitate, strada, nr,bloc, scara, apartament, cod poștal), date de contact: număr de telefon, e-mail– confidențialitate - prin acceptarea politicilor de utilizare menționate. Ghidarea utilizatorului în cadrul aplicației se efectuează prin accesarea butoanelor: ● Pasul următor ● Pasul anterior ● Finalizează3. Identificare electronică Completarea datelor utilizatorului va fi urmată de identificarea electronică. La accesarea sistemului, acesta va deschide interfața de identificare electronică iar utilizatorul va parcurge pașii impuși:– Apasă butonul Adauga certificat;– descarcă formularul de înregistrare a certificatului utilizat la semnarea digitală;– semnează digital documentul descărcat;– încarcă documentul semnat. Sistemul validează fișierul și înregistrează certificatul, iar în cazul în care utilizatorul încarcă alt fișier decât cel descărcat-> afișează mesaj de eroare. Deopotrivă, invalidarea unui certificat digital va fi urmata de mesaj de eroare, utilizatorul fiind atenționat în acest sens în vederea remedierii și încărcării unui certificat valid. Încărcarea certificatului semnat va trebui să aparțină utilizatorului aplicației, în cazul în care se identifică date contrare, sistemul nu va permite finalizarea procesului de identificare electronică. După încărcarea certificatului semnat, acesta va fi disponibil utilizatorului pentru:– previzualizare– descărcare– ștergere Se vor afișa informații de tipul: ● nume fișier ● număr certificat ● data expirare certificat ● data încărcare fișier Expirarea unui certificat presupune regenerarea acestuia, prin urmare este un alt certificat, iar Identificarea Electronica trebuie refăcută. De fiecare data când un utilizator schimba un certificat (expira, alt provider, pierde token) trebuie refăcută Identificarea Electronica. Toate documentele încărcate în sistemul informatic trebuie să fie asumate prin semnarea fiecăruia cu un certificat digital calificat deținut de utilizator. Certificatele calificate pentru semnătura electronica sunt cele emise de către prestatorii calificați de servicii de încredere.4. Gestionare persoane juridice4.1. Înscriere persoană juridică După crearea contului, a profilului, respectiv a identificării electronice, utilizatorului sistemul va proceda la înscrierea persoanei juridice, prin alegerea secțiunii aferente din meniul afișat prin accesarea icoanei cu numele utilizatorului. Înscrierea unei persoane juridice în cadrul sistemului informatic se va realiza prin accesarea secțiunii aferente. Utilizatorul va introduce CUI-ul aferent persoanei juridice, iar sistemul, după verificările de rigoare, va popula câmpurile: CUI/CIF și Denumire. Câmpurile vor fi preluate ca atare, utilizatorul neavând drept de editare a acestora. Ulterior, populării câmpurilor de către sistem, utilizatorul:– Va descarcă declarația de reprezentant/împuternicit– Va semna digital declarația descărcată– Va încarcă declarația semnată– Va apăsa butonul înscrie persoana juridica Dacă înscrierea persoanei juridice se va face cu succes sistemul va emite mesaj de confirmare acțiune, în partea dreapta-jos a ecranului și afișează interfața Date persoana juridica. În interfața Date persoana juridica, utilizatorul va modifica/adauga Datele de contact: ● Număr telefon ● E-mail Acțiunea de modificare date se va finaliza prin apăsarea butonului Salvează, iar sistemul va emite mesaj de confirmare acțiune, în partea dreapta-jos a ecranului și va afișa informațiile despre persoana juridică adăugată.4.2. Selectează persoana juridica Selectarea persoanei juridice va fi disponibilă după adăugarea acesteia. Utilizatorul va accesa Entitate juridica și va selecta persoana juridica din lista. Persoana juridica este selectată, iar sistemul deschide pagina aferenta. Vizualizarea, introducerea și modificarea datelor cu privire la entitatea juridica vor fi posibile doar după selectarea acesteia.4.3. Date persoana juridică Pagina este disponibilă utilizatorului pentru vizualizare și modificare informații după selectarea persoanei juridice. Informațiile needitabile (date de identificare: denumire, cod fiscal, forma juridică, sediu social: județ/echivalent, localitate, cod poștal, strada).5. Setările contului Pentru a accesa setările contului se va apăsa butonul Setări. Se va deschide modalul Setări. Utilizatorul poate opta pentru una dintre opțiunile afișate.5. Proiectele mele Utilizatorul accesează meniul Proiectele mele pentru a vizualiza un proiect creat sau pentru a adauga un nou proiect5.1. Adauga Proiect Pentru a adauga un proiect se apasă butonul Adauga proiect. După apăsarea butonului se va deschide secțiunea de adăugare proiect. Utilizatorul completează câmpul Titlu cu denumirea aleasă pentru proiectul pe care dorește să îl depună și apoi selectează din lista apelul pentru care dorește să depună un proiect din lista de apeluri deschise. După completarea câmpului Titlu și selectarea apelului apăsați butonul Adauga proiect. După adăugarea unui proiect, acesta se va regăsi în lista Proiectele mele. După creare un proiect poate fi Completat, Șters, Blocat. După blocarea proiectului, aceasta poate fi Vizualizată, Deblocată, Transmisa.5.2. Completează proiect La apăsarea butonului Completează proiectul se va deschide pagina de completare a proiectului. În secțiunea Apel se vor afișa informații referitoare la apel: Denumire, Tip, Instituție, Buget. În secțiunea Proiect utilizatorul va completa prin apăsarea butonului Modifica detaliile proiectului: Analiza DNSH, Valoare solicitată proiect, Buget Proiect. Utilizatorul completează câmpurile obligatorii și apasă butonul Salvează. După salvare informațiile vor fi afișate în secțiunea Proiect.Secțiunea Persoana juridica Utilizatorul va regăsi afișate informațiile aferente persoanei juridice completate la înregistrarea acesteia.Secțiunea Reprezentant legal Utilizatorul va regăsi afișat informațiile aferente persoanei juridice completate la înregistrarea persoanei juridice. Utilizatorul va putea să își modifice datele prin apăsarea butonului Modifica. Se va deschide o caseta pentru modificare reprezentant legal. La selectarea reprezentant legal român se va deschide o caseta cu toate informațiile reprezentantului legal declarat la înregistrare. Toate câmpurile pot fi modificate. După efectuarea modificărilor se apasă butonul Salvează. La selectarea reprezentant legal străin se va deschide un modal cu toate informațiile reprezentantului legal declarant la înregistrare. Toate câmpurile pot fi modificate. Suplimentar câmpurilor afișate pentru reprezentant legal român, vor mai apărea câmpurile Număr pașaport și țara. După efectuarea modificărilor se apasă butonul Salvează.Secțiunea DocumenteUtilizatorul va putea adauga documentele necesare proiectului prin apăsarea butonului Adauga Se va deschide un modal pentru adăugare document. Utilizatorul va alege din lista categoria documentului pe care dorește să îl încarce și apoi va încarcă documentul. Categorie document Cerere de finanțare este document obligatoriu și utilizatorul va încarcă cererea de finanțare descărcată și completată de pe site-ul responsabilului pentru apelul respectiv. Documentul va trebui semnat digital. Se pot încarcă mai multe documente o data sau poate fi încărcat un singur document în limita a 50mb. Pe categorie document Cerere finanțare și Analiza DNSH se va putea adauga un singur document. Dacă în secțiunea Proiect se va bifa câmpul Analiza DNSH și aceasta categorie de document va fi obligatoriu de încărcat.După încărcarea documentului se apasă butonul Adauga După adăugare se vor afișa în secțiunea Documente toate documentele încărcate, iar acesta va fi disponibile utilizatorului pentru:– previzualizare– descărcare– ștergere5.3. Blochează proiect După completarea tuturor informațiilor și adăugarea documentelor obligatorii, utilizatorul poate bloca proiectul prin apăsarea butonului Blochează. La apăsarea butonului se va afișa un mesaj de confirmare a operațiunii de ștergere, iar utilizatorul va confirma operațiunea. Butonul de blocare pentru proiect este disponibil și în pagina Proiectele mele.5.4. Șterge Proiect După ce a fost adăugat un proiect, acesta poate fi șters prin apăsarea butonului Șterge. La apăsarea butonului se va afișa un mesaj de confirmare a operațiunii de ștergere, iar utilizatorul va confirma operațiunea. Butonul de Ștergere pentru proiect este disponibil și în pagina Proiectele mele.5.5. Deblochează Proiect După blocarea unui proiect acesta poate fi deblocat prin apăsarea butonului Deblochează. Butonul Deblochează este disponibil atât în pagina de vizualizare proiect cât și în pagina Proiectele mele. La apăsarea butonului se va afișa un mesaj de confirmare a operațiunii de deblocare iar utilizatorul va confirma operațiunea.5.6. Transmite Proiect După blocarea unui proiect acesta poate fi transmis prin apăsarea butonului Transmite. Butonul Transmite este disponibil atât în pagina de vizualizare proiect cât și în pagina Proiectele mele. La apăsarea butonului se va afișa modalul Transmite formular depunere. Utilizatorul va descarcă formularul de depunere generat de aplicație, îl va semna digital și îl va încarcă. După încărcarea documentului se apasă butonul Transmite. La apăsarea butonului Transmite sistemul validează fișierul încărcat, iar în cazul în care utilizatorul încarcă alt fișier decât cel descărcat -> afișează mesaj de eroare.5.7. Vizualizează Proiect După blocarea și/sau transmiterea unui proiect, acesta va putea fi vizualizat. La apăsarea butonului vizualizează se va deschide pagina Detalii proiect iar utilizatorul poate vedea toate informațiile respectivului proiect.5.8. Recipisa După transmiterea cu succes a proiectului și primirea numărului de ordine (pe care îl regăsiți în secțiune Transparenta) se va emite o recipisa care se va regăsi în pagina de vizualizare a proiectului în lista de documente atașate proiectului.6. Transparența Pentru a accesa secțiunea transparenta se alege din meniu Transparenta. Se va deschide pagina dedicată transparenței proiectelor unde se vor regăsi după efectuarea filtrării toate proiectele depuse pe apelul selectat. Utilizatorul va putea efectua o filtrare în funcție de Apel sau după Apel și CUI/CIF al aplicantului. În Câmpul Apel care este de tip lista derulantă utilizatorul poate căuta un anumit apel prin tastarea denumirii respectivului apel, sau a denumirii ministerului care a lansat apelul. După completarea câmpurilor de filtrare se apasă butonul Caută. După apăsarea butonului Caută se vor afișa toate proiectele depuse pe apelul selectat sau pe apelul și CUI/CIF selectate.
   +  ANEXA 3
  Declarație de eligibilitate
  Subsemnatul/a ...............,reprezentant legal al ............. având funcția de .........., în cadrul ............, născut la data de ............, în localitatea ............, cu domiciliul stabil în localitatea ............... str. ......... județul .......... telefon ......... e-mail .......... cod poștal ......... posesor al Cărții de Identitate seria ...... nr. ....... eliberată de ........... la data de ............, CNP .............. certific faptul că toate informațiile conținute în această cerere de finanțare, sunt corecte și sunt conștient de conținutul anexelor dosarului de finanțare. Confirm faptul că entitatea pe care o reprezint are capacitatea financiară și operațională de a finaliza proiectul propus. Am luat la cunoștință că, în conformitate cu prevederile legale nu poate fi acordată solicitanților care se află în oricare dintre următoarele situații:a) sunt în faliment sau în curs de lichidare, administrare judiciară, au activitatea suspendată, sunt subiectul unor astfel de proceduri sau sunt în situație similară prevăzută de legislația sau de reglementările naționale;b) au fost condamnați pentru un delict legat de conduita lor profesională printr-o hotărâre care are autoritate de lucru judecat;c) au fost găsiți vinovați de grave erori profesionale dovedite prin orice mijloace pe care autoritățile competente le pot justifica;d) nu și-au îndeplinit obligațiile privind plata contribuțiilor la asigurările sociale sau plata impozitelor în conformitate cu prevederile legale;e) au făcut obiectul unei hotărâri care are autoritate de lucru judecat pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale statului. Confirm faptul că nici eu și nici instituția pentru care am calitatea de reprezentant legal nu se află în niciuna dintre situațiile descrise mai sus, și sunt conștient de sancțiunile care pot fi aplicate în cazul unor declarații false. Nume: Funcție: Data: Semnătură:
   +  ANEXA 3.1
  DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT*1)
  se completează de solicitant
  *1) Se completează de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către împuternicit Subsemnatul .....(numele și prenumele reprezentantului legală/împuternicit al instituției solicitante) ......, posesor al CI seria ......., nr. ......, eliberată de ............, CNP ............./ pașaport nr. ..........., eliberat de ..........., în calitate de [funcția reprezentantului legal/împuternicit al instituției solicitante], cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, mă angajez ca eu și instituția pe care o reprezint:1. să asigurăm condițiile de desfășurare optimă a activităților proiectului;2. să asigurăm contribuția proprie din costurile eligibile și să finanțeze costurile neeligibile care îi revin, aferente proiectului;3. să finanțăm cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate. astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;4. să nu încercăm să obținem informații confidențiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să influențeze personalul MS/comisia de evaluare/experții evaluatori în timpul procesului de evaluare și selecție.5. să asigurăm funcționalitatea echipamentelor și soluțiilor hardware și software achiziționate pentru cel puțin durata minimă normată de viață a acestora în stare de funcționare. cel puțin până la 30 iunie 2026 sau pe durata perioadei de garanție dacă aceasta excedă datei de 30 iunie 2026;6. să asigurăm folosința echipamentelor și aplicațiilor pentru scopul declarat în proiect;7. să asigurăm capacitatea operațională și administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente și resurse materiale necesare);8. să asigurăm obligatoriu garanția și mentenanța rezultatului proiectului prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverși furnizori sau prin surse proprii;9. să notificăm coordonatorul de reforma/MS asupra oricărei situații intervenite de natură a afecta cele angajate, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la apariția acesteia.10. să nu furnizăm informații false. Reprezentant legal/împuternicit *) Se va completa cu majuscule și fără abrevieri. Data:
   +  ANEXA 4
  Declarație privind eligibilitatea TVA
  aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul
  proiectului propus spre finanțare
  Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.A. Datele de identificare a persoanei juridice– Codul de identificare:– Denumirea:– Domiciliul fiscal:B. Datele de identificare a proiectului– Titlul proiectului:– Data depunerii proiectului:C. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că sunt: [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscalD. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, declar că pentru achizițiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit ........... .
  Nr.Crt.Obiectul achizițieiScopul achiziției /Activitatea prevăzută în cadrul proiectului*[1])
  1.
  2.
  *1) Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare.
  Semnătura: Nume, prenume Semnătura reprezentantului legal al solicitantului Data: zz/ll/aaaa
   +  ANEXA 5
  Declarație de consimțământ privind
  prelucrarea datelor cu caracter personal
  Subsemnatul/Subsemnata ............. CNP ................., posesor/posesoare a CI seria ....... nr. ......... CNP .................., domiciliat/ă în ................. e-mail ............, telefon ............... în calitate de reprezentant legal al (se vor completa denumirea, CUI/CIF și adresa sediului social al solicitantului) Declar prin prezenta că sunt de acord ca Ministerul Sănătății să fie autorizat, prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecția și contractarea cererii de finanțare cu titlul ............, să proceseze datele mele personale/ale instituției pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente. De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul MS/MIPE/AA/DNA/DLAF și a altor instituții implicate în sistemul de control și/sau audit al fondurilor aferente PNRR de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc în procesul de verificare și contractare a cererii de finanțare cu titlul . Declar că am luat cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este telefon ......... și/sau adresa de email ......... și/sau fax ........... . Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ. Nume, prenume Data Semnătura
   +  ANEXA 6
  DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERESE,
  A FRAUDEI, CORUPȚIEI ȘI DUBLEI FINANȚĂRI
  Subsemnatul/subsemnata, , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al , în cadrul proiectului , pentru a putea participa în proiectul sus menționat, pentru care se solicită finanțare din PNRR, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că: ● Voi lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, fraudă, corupție), atât în faza de selecție, evaluare și contractare a proiectului propus spre finanțare din PNRR, cât și în cea de implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente; ● Proiectul propus spre finanțare (în întregime sau parțial) nu face obiectul unei alte solicitări de sprijin financiar care să acopere aceleași costuri; ● Proiectul propus spre finanțare (în întregime sau parțial) nu a mai beneficiat, în ultimii 5 ani, de sprijin financiar care să fi acoperit aceleași costuri. Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine încetarea acordului de finanțare, precum și obligarea organizației pe care o reprezint la rambursarea banilor care fac obiectul dublei finanțări și la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea finanțării nerambursabile, până la data descoperirii falsului. Nume și prenume: .................. Data: ............. Semnătura: ................
   +  ANEXA 7
  Declarație privind respectarea principiului DNSH
  Subsemnatul/a ............, posesor al CI seria ............, nr. ..........., eliberată de ............, CNP ............, în calitate de reprezentant legal al ............, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:1. Cererea de finanțare pentru proiectul ............, aferentă Investiției specifică:I3.1. - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS), respectă în integralitate principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata întregului ciclu de viață a investiției.2. Astfel, proiectul ....... nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:a) atenuarea schimbărilor climatice;b) adaptarea la schimbările climatice;c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;d) tranziția către o economie circulară;e) prevenirea și controlul poluării;f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.3. Autoevaluarea cererii de finanțare din punct de vedere al respectării principiului DNSH pentru proiectul ........... din Anexa la prezenta declarație este realizată în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).4. Autoevaluarea cererii de finanțare pentru proiectul ............ din anexa la prezenta declarație cuprinde date și informații corecte, reale și conforme cu documentația ofertei pentru realizarea renovării.5. Pe perioada de operare și la finalul ciclului de viață a investiției se asigură în mod corespunzător conformitatea investiției cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm"), în conformitate cu autoevaluarea din anexa la prezenta declarație.6. Raportarea privind asigurarea conformității investiției cu principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm") se va realiza inclusiv pe perioada de implementare și de valabilitate a contractului de finanțare corespunzător cererii de finanțare, potrivit termenelor și condițiilor stabilite de Ministerul Sănătății. Atașez la prezenta declarație autoevaluarea cererii de finanțare din punct de vedere al respectării principiului DNSH pentru proiectul ........ din Anexa la prezenta declarație. Confirm, de asemenea, că afirmațiile din această declarație (inclusiv din anexa la aceasta) sunt adevărate și că informațiile incluse în aceasta sunt corecte. Reprezentant legal Nume și prenume .............. Dată ............
   +  ANEXA 7.1
  Autoevaluarea privind respectarea
  principiului DNSH
  Titlu proiect: Descrierea pe scurt a proiectului [Se vor prezenta pe scurt: locația proiectului, descrierea investiției propuse, menționarea celor trei indicatori estimați] Partea 1 a listei de verificare [În cadrul părții 1 a listei, se vor filtra cele șase obiective de mediu pentru a le identifica pe cele care necesită o evaluare de fond (prevăzută în partea a doua a listei). În cazul în care se răspunde cu DA pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, respectivul obiectiv de mediu va parcurge evaluarea de fond din Partea 2 a listei. În cazul în care se răspunde cu NU pentru un obiectiv de mediu în Partea 1 a listei, acel obiectiv de mediu nu va mai parcurge evaluarea din Partea 2 a listei de verificare. Observație: În prezenta anexă, încadrarea în prima parte sau în cea de-a doua parte a listei de verificare s-a realizat având în vedere analiza DNSH anexată la Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS), iar solicitanții de finanțare au posibilitatea de a reîncadra, doar în mod justificat, obiectivele de mediu în cadrul celor 2 liste.]
  Vă rugăm să indicați care dintre obiectivele de mediu de mai jos necesită o evaluare aprofundată DNSHDaNuJustificare în cazul selectării răspunsului „Nu”
  Atenuarea schimbărilor climaticexActivitățile propuse în cadrul acestei intervenții nu au un impact asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere că aplicațiile SaaS vor fi produse și oferite pentru activitatea instituțiilor publice cu un grad ridicat de procedură, de exemplu arhivarea electronică, documentele de gestiune, resursele umane și salariile etc.În cadrul acestei investiții, echipamentele utilizate trebuie să îndeplinească cerințele energetice stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE pentru servere și stocarea datelor sau computere și servere informatice sau afișaje electronice.Investiția va fi realizată în lumina celor mai bune practici privind eficiența energetică a echipamentelor utilizate și gestionarea energiei.
  Adaptarea la schimbările climaticexActivitățile propuse în cadrul acestei intervenții au un impact estimat nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere impactul direct și indirect pe parcursul ciclului de viață.
  Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marinexActivitățile propuse în cadrul acestei intervenții au un impact estimat nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere impactul direct și indirect pe parcursul ciclului de viață.
  Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilorxActivitățile propuse în cadrul acestei intervenții au un impact estimat nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere impactul direct și indirect pe parcursul ciclului de viață.În timp ce se fac investiții, se va asigura că nivelul deșeurilor generate este scăzut, că echipamentele existente sunt reciclate, acolo unde este posibil, și că echipamentele nou achiziționate respectă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv standardele europene, în ceea ce privește producerea lor (inclusiv cele de mediu), cerințele privind eficiența materialelor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE.De asemenea, echipamentele utilizate nu conțin substanțele restricționate enumerate în anexa II la Directiva 2011/65/UE, cu excepția cazului în care valorile concentrațiilor în greutate în materialele omogene nu le depășesc pe cele enumerate în anexa respectivă.Trebuie să existe un plan de gestionare a deșeurilor care să asigure reciclarea maximă la sfârșitul ciclului de viață a echipamentelor electrice și electronice, inclusiv prin acorduri contractuale cu partenerii de reciclare, reflectarea în proiecții financiare sau în documentația oficială a proiectului.La sfârșitul ciclului lor de viață, echipamentele sunt supuse unor operațiuni de pregătire pentru reutilizare, valorificare sau reciclare sau unei tratări corespunzătoare, inclusiv îndepărtarea tuturor fluidelor și un tratament selectiv în conformitate cu anexa VII la Directiva 2012/19/UE.
  Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau solxActivitatea sprijinită în cadrul măsurii are un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele primare directe, cât și de cele indirecte pe parcursul întregului ciclu de viață. Nu au fost identificate riscuri de degradare a mediului legate de protecția calității apei și a stresului hidric.
  Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelorxActivitățile propuse în cadrul acestei intervenții au un impact estimat nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, având în vedere impactul direct și indirect pe parcursul ciclului de viață.
  Partea 2 a listei de verificare [Solicitantul de finanțare trebuie să furnizeze o evaluare de fond a proiectului/ofertei conform principiului DNSH, în cazul obiectivelor de mediu care necesită efectuarea acestei evaluări. Astfel, solicitantul va răspunde la întrebările de mai jos, pentru acele obiective de mediu identificate în partea 1 ca necesitând o evaluare de fond, ținând seama de cerințele de examinare prevăzute în coloana privind evaluarea de fond, de mai jos, făcând totodată referire la documentația tehnico-economică, avizele și acordurile obținute/care vor fi obținute pentru proiectul/oferta depusă.]
  ÎntrebăriNuEvaluarea de fond
  Atenuarea schimbărilor climatice: Se așteaptă ca măsura să conducă la emisii semnificative de GES?
  Adaptarea la schimbările climatice. Se preconizează că măsura va duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului viitor preconizat asupra măsurii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor?
  Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora:Se preconizează că măsura:(i) va duce la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, cu excepția incinerării deșeurilor periculoase nereciclabile sau(ii) va duce la ineficiențe semnificative în utilizarea directă sau indirectă a oricăror resurse naturale în orice etapă a ciclului său de viață, care nu sunt reduse la minimum prin măsuri adecvate sau (iii) va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară?
  Prevenirea și controlul poluării: Se preconizează că măsura va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol?
  Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor: Se preconizează că măsura va fi:nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune?
  Reprezentant legal Nume și prenume ............. Dată ............
   +  ANEXA 8
  Grilă de evaluare
  în cadrul apelului de proiecte COD APEL MS-731 pentru
  Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei
  informatice din asigurările de sănătate (PIAS)
  Titlul Proiectului: Solicitant: Locația de Implementare a Proiectului: Durata totală Proiectului:
  CriteriuDANUN/AComentariile evaluatorului
  1Aplicația de finanțare depusă este semnată corect de către reprezentantul legal al solicitantului/împuternicit?Documentul administrativ pentru identificare reprezentant legal sau document administrativ intern prin care reprezentantul a fost împuternicit, în cazul în care cererea de finanțare nu este completată/transmisă de reprezentantul legal
  2Toate secțiunile aplicației de finanțare sunt completate?
  3Solicitantul se încadrează în categoriile beneficiarilor eligibili?
  4Solicitantul a transmis anexele necesare semnate și alte documente suport în conformitate cu specificul proiectului și al Ghidului beneficiarului?Anexele 1, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7, 7.1, 9 și 10, semnate, datate
  5Activitățile proiectului se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul investiției?
  6Activitățile proiectului nu au fost finanțate în ultimii 5 ani și nu sunt finanțate în prezent din alte fonduri nerambursabile externe?
  7Proiectul propune măsuri clare referitoare la respectarea principiului egalitate de șanse și egalității de gen?
  8Proiectul propune măsuri clare referitoare la respectarea dezvoltării durabilă și principiul DNSH „do not significant harm”?
  9Indicatorii sunt clari, cuantificabili și ușor de calculat/determinat?
  10Valoarea totală eligibilă a proiectului și durata acestuia respectă condițiile stabilite în Ghidul de finanțare?
  11Proiectul cuprinde măsurile minime de informare și publicitate?
  DecizieAprobat/Respins
   +  ANEXA 9PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul II: Transformare Digitală COMPONENTA: 7 - Transformare digitală INVESTIȚIA: I3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)
  Titlu proiect:
  Solicitant:
  CIF/CUI:
  Localitatea:
  Județ:
  BugetPlan de achiziții
  Nr.crt.Denumirea echipamentelor/dotărilor/ lucrărilor/ serviciilorUMCantitatePreț Unitar fără TVAEligibilitateOferta 1Oferta 2Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadruCOD CPVValoare estimată contract fără TVAA- Procedura aplicatăB – Data estimată publicare procedurăC-Data estimată publicare rezultat evaluareD- Data estimată semnare contract de achiziție publică/acordului-cadruD-Data estimată livrare / recepție / punere în funcțiune
  TotalDaNuDataPreț unitar fără TVADataPreț unitar fără TVA
  Dotări/Echipamente IT
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Total dotări/echipamente IT:0
  Servicii achiziționare/dezvoltare soft-uri
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Total servicii achiziționare/dezvoltare soft0
  Alte Servicii
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Total servicii0
  Total eligibil fără TVA0
  2TVA pentru valoare eligibilă (1x19%)0
  3Total eligibil cu TVA (1+2)0
  4Total neeligibil fără TVA0
  5TVA pentru valoare neeligibilă (4x19%)0
  6Total neeligibil cu TVA (4+5)0
  7Total proiect fără TVA (1+4)0
  8Total TVA proiect (2+5)0
  9Total proiect cu TVA (7+8)0
   +  ANEXA 10
  Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului
  HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A
  CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
  -model orientativ-
  PROIECT PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENTĂ Pilonul II: Transformare Digitală COMPONENTA: 7 - Transformare digitală INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)
  HOTĂRÂREA NR. <..>/
  PREAMBUL
  HOTĂRĂȘTE
   +  Articolul 1 Se aprobă proiectul < Titlu proiect > în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național De Redresare Și Reziliență - Componenta C7 - Transformare digitală - Investiția 3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină - I3.1 Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS), apelul de proiecte MS-731.  +  Articolul 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului , în cuantum de lei (inclusiv TVA).  +  Articolul 3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a <......>, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.  +  Articolul 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului , pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din ......... .  +  Articolul 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării.  +  Articolul 6 Se certifică valoarea de ....... prevăzută în Anexa 1 - cererea de finanțare ca reprezentând numărul de prezentări în ambulatoriu în anul ............, valoarea pentru care se va depune următorul document ........... .  +  Articolul 7 Se împuternicește ........... .......... să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele <.........> și al Partenerului, dacă este cazul.  +  Articolul 8 (dacă este cazul) Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul în vederea ducerii sale la îndeplinire:– Primarul/ Președintele – .......  +  Articolul 9 (dacă este cazul) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul CL/CJ și publicare pe site-ul propriu Primăriei/ Consiliului Județean al .  +  Articolul 10 (dacă este cazul) Se aprobă Acordul de parteneriat nr. ..../data de ......., anexa nr. ...... la prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, , cu un număr de ... voturi pentru, voturi abțineri ..., voturi împotrivă ..., din totalul de ... consilieri / membri prezenți. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ................ SECRETAR ........
   +  ANEXA 11
  MODEL CONTRACT DE FINANȚARE
  pentru proiectul ................
  finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență
   +  CUPRINS1. Părțile2. Precizări prealabile Capitolul I - Obiectul Contractului de finanțare Capitolul II - Durata Contractului de finanțare Capitolul III - Acordarea finanțării Capitolul IV - Drepturile și obligațiile părților– Drepturile și obligațiile ........., în calitate de coordonator de reformă– Drepturile și obligațiile Beneficiar Capitolul V - Angajamente comune ale părților Capitolul VI - Modificări și completări ale Contractului de finanțare Capitolul VII - Conflict de interese Capitolul VIII - Protecția intereselor financiare ale Uniunii Capitolul IX - Monitorizarea și raportarea– Monitorizarea implementării contractului de finanțare– Raportarea în cadrul contractului de finanțare Capitolul X - Recuperarea finanțării Capitolul XI - Răspunderea părților, forța majoră Capitolul XII - Încetarea contractului de finanțare Capitolul XIII - Soluționarea litigiilor Capitolul XIV - Corespondență între părți Capitolul XV - Legea incidentă Capitolul XVI - Transparența Capitolul XVII - Publicarea datelor Capitolul XVIII - Confidențialitate Capitolul XIX - Prelucrarea datelor cu caracter personal Capitolul XX - Măsuri de informare și publicitate Capitolul XXI - Dispoziții finale  +  Având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență– Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012– Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID)– Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;– Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;– Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în ședința Guvernului din data de 20 ianuarie 2021, cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru a desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR și a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului;– Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția financiară în conformitate cu art. 23 din regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență a României;– Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii și a semnării Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 14.942.153.000 EUR; și semnarea acestuia de către ministrul finanțelor– Acordului privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR);– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate– Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.1. Părțile Ministerul ....... denumit în continuare ..........., în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta ....... Investiția ......... având sediul principal înregistrat în municipiul București, str. ............, sector ..........., cod poștal ..........., România, telefon ..........., fax ......-, poștă electronică: ..........., cod de înregistrare fiscală ..........., reprezentat legal de dl. ............, în calitate de ministru, pe de o parte și ....... denumit în continuare ............, în calitate de Beneficiar, având sediul principal înregistrat în ..........., cod poștal ..........., telefon ..........., fax ..........., poștă electronică ............, cod de înregistrare fiscală ..........., reprezentat legal prin ..........., în calitate de ............, pe de altă parte au convenit de comun acord să încheie prezentul contract de finanțare în termenii și condițiile de mai jos:2. Precizări prealabile(1) În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul prevede altfel sau a unei prevederi contrare:a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;d) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât și persoane juridice.(2) Contractul de finanțare stabilește cadrul juridic general în care se desfășoară relația contractuală dintre Ministerul ....(........), în calitate de coordonator de reformă și investiții, respectiv finanțator și ............, în calitate de Beneficiar. Raporturile juridice dintre părți vor fi guvernate de prezentul Contract de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute în fiecare dintre anexele Contractului de finanțare, vor reprezenta legea părților.(3) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.(4) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte si/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal si/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare.(5) Nicio prevedere a prezentului contract de finanțare nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligații legale ce revin părților ca urmare a prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare.(6) În cazul în care există contradicții sau diferențe între prevederile prezentului Contract de finanțare, pe de o parte și cele ale legislației naționale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.(7) Termenii, expresiile și acronimele utilizate în prezentul Contract de finanțare sunt în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene incidente, în vigoare.(8) Finanțarea din fonduri externe nerambursabile este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract de finanțare.  +  Capitolul I Obiectul Contractului de finanțare  +  Articolul 1(1) Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților. precum și termenii și condițiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, furnizate Beneficiarului, în vederea îndeplinirii satisfăcătoare a proiectului ............, respectiv– ................  +  Articolul 2 Anexele Contractului de finanțare fac parte integrantă din acesta și sunt următoarele:a) Anexa nr. 1 - cererea de finanțare cu anexele aferente;b) Anexa nr. 2 - Model de Raport privind implementarea măsurilor/investițiilor.  +  Capitolul II Durata Contractului de finanțare  +  Articolul 3(1) Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte.(2) Durata prezentului Contract de finanțare este de ........ de luni și poate fi extinsă prin acordul părților pe întreaga perioadă de implementare a PNRR, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, inclusiv perioada de păstrare a evidențelor menționată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.(3) Implementarea măsurilor/investițiilor se va finaliza până la: Măsura .......... - termen: trimestrul ............ Măsura .......... - termen: trimestrul ............(4) Prevederile prezentului contract de finanțare sunt valabile inclusiv în perioada de păstrare a evidențelor menționată la art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.  +  Capitolul III Acordarea finanțării  +  Articolul 4.1 Valoarea Contractului de finanțare(1) Valoarea totală nerambursabilă a Contractului de finanțare este de .......... lei fără TVA.(2) Valoarea totală angajată a Contractului de finanțare este de ......... lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de ...... lei, devenind ......... lei credit de angajament.(3) Cuantumul finanțării nerambursabile prevăzută la alin. (1) nu se majorează.  +  Articolul 4.2 Eligibilitatea cheltuielilor(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate în conformitate cu ghidul solicitantului, legislația europeană și națională aplicabilă.(2) Cheltuielile aferente investițiilor prevăzute de art. 1 sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de finanțare și ale prevederilor legale in vigoare.(3) Cheltuielile aferente investițiilor efectuate după expirarea perioadei de implementare a Contractului de finanțare vor fi suportate exclusiv de Beneficiar din bugetul propriu.(4) Nedetectarea de către ........... a neconformităților privind cheltuielile nu afectează dreptul acestuia de a declara ulterior, oricând pe parcursul executării Contractului, ca fiind neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/controlului/auditului.  +  Articolul 4.3 Transferul sumelor în baza solicitărilor de fonduri(1) Beneficiarul depune la M.S. cereri de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate.(2) Beneficiarul depune trimestrial la M.S., situația plăților efectuate în trimestrul anterior, în primele 3 zile lucrătoare de la finele trimestrului.(3) Eligibilitatea cheltuielilor efectuate de către Beneficiar se stabilește în urma verificărilor de către M.S., Beneficiarul fiind răspunzător de corectitudinea tuturor informațiilor și documentelor prezentate.(4) Transferul sumelor aferente contractului de finanțare se va face in baza cererilor de transfer însoțite de următoarele documente justificative principale:a) declarația beneficiarului privind legalitatea, conformitatea și eligibilitatea cheltuielilor cuprinse în cererea de transfer, semnată de reprezentantul legal al beneficiarului/persoana împuternicită de acesta și ștampilată;b) declarație pe propria răspundere a beneficiarului în care se va menționa faptul că nu au fost incluse cheltuieli aferente activităților realizate de operatori economici (în calitate de titulari ai contractelor încheiate cu beneficiarul, membrii într-o asociere titulară de contract încheiat beneficiarul sau subcontractanții) la care beneficiarul deține acțiuni/părți sociale. În cazul în care, astfel de cheltuieli au fost incluse în cererile anterioare, beneficiarul are obligația de a prezenta o situație în care să fie reflectate distinct;c) copiile conform cu originalul a facturilor incluse în cererea de transfer. Facturile poartă titlul proiectului și al contractului de finanțare în cadrul căruia au fost emise (facturile vor conține mențiunea bun de plată și certificat în privința realității, regularității și legalității semnată de reprezentantul legal al beneficiarului/persoana împuternicită de acesta);d) ofertă lucrări însoțită de devizul pentru bunuri și servicii;e) contract prestări servicii încheiat între Beneficiar și Prestator;f) procese verbale (PV de recepție cantitativă și calitativă, PV de punere în funcțiune a bunurilor în cazul contractelor de achiziție bunuri, PV de recepție la terminarea lucrărilor)g) documentele care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cererile de transfer, respectiv fișe de cont și note contabile;h) documentele justificative reprezentate prin certificate intermediare de plată, situații de lucrări, documente de livrare și recepție a mărfii, după caz;i) documente suport/justificative pentru verificarea de către M.S. a conflictului de interese, conform legislației în domeniu aplicabilă, numai în cazul modificărilor;j) documente, liste de verificare care atestă efectuarea verificărilor interne la nivelul beneficiarului, conform procedurilor sale interne și a prevederilor contractului de finanțare, după caz;k) declarație de management prin care se oferă asigurări că fondurile au fost utilizate pentru scopul propus, că informațiile trimise împreună cu cererea de transfer sunt complete și precise și că sistemele de control aplicate asigură garanțiile necesare că fondurile au fost gestionate în conformitate cu toate regulile aplicabile, în special normele privind prevenirea conflictelor de interese, frauda, corupție și dubla finanțare din cadrul mecanismului și din cadrul altor programe ale Uniunii Europene în conformitate cu principiului bunei gestiuni financiare;(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar la M.S. a cererii de transfer însoțită de documentele justificiative, M.S. autorizează cheltuielile cuprinse în cererea de transfer și efectuează plata sumelor autorizate în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea documentelor de către ordonatorul principal de credite. După efectuarea plății, M.S. notifică plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer.(6) Pentru depunerea de către Beneficiari a unor documente suplimentare sau a unor răspunsuri la clarificări solicitate de M.S., termenul de 10 (zece) zile lucrătoare prevăzut la alin. (4) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 (zece) zile lucrătoare.(7) În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (4) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăși 45 de zile.(8) Autorizarea cheltuielile cuprinse în cererea de transfer și efectuarea plății sumelor autorizate inclusiv notificarea Beneficiarilor prin lider privind plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer se realizează în conformitate cu prevederile legale.(9) Transferul de fonduri se va efectua în lei în contul beneficiarului deschis la orice instituție bancară din România.(10) În termen de 3 zile lucrătoare de la notificare, Beneficiarul are obligația de a efectua plățile ce au făcut obiectul cererii de transfer.(11) În vederea închiderii fluxului financiar, în termen de 3 zile lucrătoare de la data plății, Beneficiarul are obligația de transmite la M.S. documentele justificative ce atestă stingerea obligațiilor fiscale către debitori (ordin de plată și extras de cont).(12) Cererile de transfer însoțite de documentele justificative se transmit în format electronic semnate digital de către reprezentantul legal al beneficiarului/persoana împuternicită de acesta. Capitolul IV - Drepturile și obligațiile părților  +  Articolul 5 Drepturile și obligațiile M.S. sunt prevăzute în sau derivă din legislația națională sau europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:a) M.S. are dreptul să solicite Beneficiarului rapoarte de progres, precum și documente privind realizarea investiție de la art. 1, în termenele și formatul specificat de acesta;b) M.S. are obligația de a informa în cel mai scurt timp Beneficiarul cu privire la orice decizie luată, precum și cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările formulate de către Comisia Europeană și serviciile acesteia, precum și asupra oricăror informații cu caracter orizontal legate de implementarea PNRR cu impact asupra măsurilor/investițiilor de la art. 1;c) M.S. are obligația de a acorda asistență Beneficiarului prin furnizarea informațiilor sau clarificărilor necesare pentru implementarea măsurilor/investițiilor de la art. 1;d) M.S. are dreptul de a realiza vizite de monitorizare la fața locului, în procesul de implementare al măsurilor/investițiilor prevăzute la art. 1, precum și verificări de management (administrative și la fața locului), pe toată durata Contractului de finanțare prevăzută la art. 3;e) M.S. are obligația de a verifica legalitatea și regularitatea cheltuielilor, bazându-se pe sistemul de control financiar preventiv propriu, sistem instituit la nivel național prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.f) M.S. are obligația să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea, constatarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) și (3) din Regulamentul financiar 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene și să întreprindă acțiuni în justiție pentru recuperarea fondurilor care au fost deturnate, inclusiv în legătură cu orice măsură de punere în aplicare a reformelor și a proiectelor incluse în cadrul PNRR;g) M.S. are obligația de a desfășura activitatea de constatare a neregulilor și activitatea de constatare a dublei finanțări, respectiv, activitatea de stabilire a creanțelor bugetare, în relația cu Beneficiarul. Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal de constatare și de stabilire a creanțelor bugetare ori proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare, după caz, act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și care constituie titlu de creanță emis în vederea stingerii respectivei creanțe susceptibil de executare silită, conform dispozițiilor art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările și completările ulterioare;h) M.S. are obligația cuprinderii în buget a sumelor necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de Beneficiar, pentru care a fost formulată o sesizare de neregulă gravă. Aceste sume se pot achita până la punerea în mișcare a acțiunii penale. În cazul în care se dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, coordonatorul de reformă este obligat să suspende plata tuturor sumelor solicitate de Beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată sesizarea. Aceste prevederi nu aduc atingere dreptului coordonatorului de reformă de a lua măsuri privind suspendarea plăților către Beneficiar în baza prevederilor cuprinse în prezentul contract. În cazul în care creanțele bugetare rezultate din nereguli și creanțele fiscale rezultate în urma rezilierii contractului de finanțare nu pot fi recuperate prin încasare, coordonatorul de reformă și/sau investiții transmite titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente;i) în cazul identificării unei situații de dublă finanțare, M.S. demarează procesul de constatare și emite un proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, în baza căruia creanța poate fi recuperată;j) M.S. are obligația de a recupera de la Beneficiar sumele aferente investițiilor ai căror indicatori nu au fost îndepliniți, cu aplicarea prevederilor contractului de finanțare și în conformitate cu dispozițiile legale incidente;k) M.S. are obligația de a recupera creanțele rezultate în urma constatării unui conflict de interese/dublă finanțare la Beneficiar sau de altă natură, stabilite prin titlurile de creanță emise în acest sens, respectiv procese-verbale de constatare și individualizare a creanțelor rezultate din nereguli sau decizii de reziliere a contractelor de finanțare;l) M.S. are obligația de a emite pe numele Beneficiarului o decizie de reziliere a contractului de finanțare conform prevederilor acestuia și de a individualiza sumele de restituit exprimate în moneda națională. În acest sens, decizia de reziliere reprezintă titlu de creanță;m) M.S. are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea transferurilor, respectiv de a verifica ex-post procedurile de achiziție realizate de Beneficiar, de a autoriza cererile de transfer și de a efectua plățile către beneficiari, în cadrul contractului de finanțare cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;n) M.S. are obligația de a monitoriza îndeplinirea planului de acțiune și a indicatorilor de progres ce se regăsesc în Anexa la prezentul Contract de finanțare și care fac parte integrantă din acesta, pe baza datelor furnizate de Beneficiar, analizând rapoartele de progres, fără însă a se limita la acestea;o) M.S. poate evalua și controla capacitatea administrativă a Beneficiarului privind îndeplinirea cerințelor determinate de asigurarea realității, legalității și regularității cheltuielilor decontate și respectării instrucțiunilor, procedurilor, reglementărilor și regulamentelor europene, precum și a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență;p) M.S. are dreptul de a verifica orice situație care poate fi asociată depistării, constatării și corectării fraudei, corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61 alin. (2) și (3) din Regulamentul financiar 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului, și de a lua măsurile necesare, conform legislației naționale și comunitare incidente, dacă este cazul;q) M.S. are obligația de a monitoriza Beneficiarul cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, astfel cum sunt stabilite prin Manualul de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE.  +  Articolul 6 Drepturile și obligațiile Beneficiarului sunt prevăzute în sau derivă din legislația națională și europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:a) Beneficiarul are obligația să utilizeze eficient, eficace și transparent fondurile prevăzute în cadrul prezentului Contract de finanțare. Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil și necondiționat, să utilizeze finanțarea exclusiv cu respectarea termenilor și condițiilor Contractului de finanțare. Beneficiarul are obligația să furnizeze M.S. documente, date și informații solicitate în legătură cu implementarea investițiilor prevăzute la art. 1, în termenul și condițiile specificate;b) Beneficiarul are obligația de a respecta toate instrucțiunile emise de M.S. și de către MIPE, în calitate de coordonator național și de a utiliza formularele elaborate de aceștia în scopul implementării proiectului;c) Beneficiarul are obligația să asigure un management eficient al investițiilor, inclusiv prin asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare realizării, în termenele asumate prin prezentul Contract de finanțare;d) Cererile de transfer, rapoartele de progres, precum și orice alt document oficial transmis către M.S. pentru implementarea investițiilor vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoanele împuternicite în acest sens de către acesta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;e) Beneficiarul are obligația de a întocmi și a transmite rapoartele de progres și documentele justificative aferente, în termenele și formatul specificat de M.S. și de coordonatorul național;f) Beneficiarul are obligația să realizeze diligențele necesare remedierii oricăror neconcordanțe și/sau a modificării planului de acțiune prevăzut de Anexă, anterior constatării de către M.S. a oricăror aspecte care pot afecta și/sau întârzia implementarea măsurilor/investițiilor și nerespectarea angajamentelor cuprinse în planul de acțiune, cu încadrarea în termenele asumate prin PNRR;g) Beneficiarul are obligația să respecte manualul de identitate vizuală PNRR și dispozițiile Comisiei Europene în materie și să realizeze informarea, comunicarea și publicitatea cu privire la investițiile finanțate prin PNRR;h) Beneficiarul are obligația să informeze M.S. despre orice situație care poate determina rezilierea si/sau întârzierea executării Contractului de finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. În urma analizei, coordonatorul de reformă poate decide suspendarea si/sau rezilierea Contractului de finanțare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale incidente;i) Beneficiarul are obligația de a restitui M.S. orice plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului Contract de finanțare. Recuperarea sumelor se realizează conform prevederilor legale specifice;j) Beneficiarul are obligația să informeze M.S. în scris și fără întârziere, asupra oricăror modificări apărute în legătură cu datele lor de identificare sau ale reprezentanților lor, precum și asupra oricărei informații ce poate fi relevantă în relația cu coordonatorul de reformă și investiții. Orice astfel de modificare/informație este opozabilă M.S. doar de la data primirii. Aceste informații se pot referi, dar fără a se limita, la orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii Contractului de finanțare; k) Beneficiarul are obligația să informeze M.S. asupra fondurilor rămase neutilizate, ca urmare a atribuirii si/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente investiției menționate la art. 1;l) Beneficiarul are obligația de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, autorităților naționale și europene cu atribuții de verificare, control și audit, inclusiv coordonatorului național, în limitele competențelor ce le revin, în baza notificării transmise de către aceștia, cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale prezentului contract. În acest sens, pune la dispoziția acestora toate documentele și informațiile solicitate privind investițiile prevăzute la art. 1 și întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a activităților de verificare derulate de autoritățile cu atribuții de verificare, control și audit;m) Beneficiarul are obligația de a întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a activităților de verificare derulate de coordonatorul național/ autoritățile de audit sau de control și de a elabora împreună cu coordonatorul de reformă și investiții un plan de acțiune în scopul remedierii deficiențelor constatate de către coordonatorul național, pentru care s-au formulat inclusiv recomandări;n) Beneficiarul are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor formulate de către entitățile de audit europene și naționale care au un impact asupra propriilor activități și a implementării PNRR și de a raporta coordonatorului de reformă modul de îndeplinire a obligațiilor/ deciziilor/recomandărilor în cauza, în termenele solicitate și/sau prevăzute;o) Beneficiarul are obligația de a păstra evidențe și documentele justificative, inclusiv datele statistice și alte înregistrări referitoare la investiții, cu precădere în format electronic. Evidențele și documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamații referitoare la angajamente juridice sau referitoare la investigații ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA, se păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamații sau investigații, cu respectarea obligațiilor legale privind arhivarea acestora. În cazul evidențelor și al documentelor referitoare la investigațiile EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligația de păstrare se aplică de îndată ce respectivele investigații au fost notificate destinatarului. În acest sens, evidențele și documentele se păstrează fie sub formă de originale sau copii certificate conforme cu originalul, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente numai în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există versiuni electronice, dacă astfel de documente îndeplinesc cerințele legale aplicabile pentru a fi considerate echivalente cu originalul și pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, documentele originale pe suport hârtie nu sunt necesare;p) Beneficiarul are obligația de a asigura și a menține o pistă de audit adecvată până la nivelul beneficiarilor săi și beneficiarilor săi reali, precum și securitatea datelor utilizate în exercitarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de finanțare;q) În scopul atribuirii contractelor de achiziții publice necesare pentru implementarea investițiilor care fac obiectul prezentului Contract de finanțare, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor publice;r) Beneficiarul are obligația să prevadă, în contractele încheiate, obligația operatorului economic de a prezenta toate documentele/informațiile solicitate de către persoanele autorizate și/sau organismele de control/audit existente la nivel european și național;s) Beneficiarul are obligația să țină evidență contabilă folosind conturi analitice distincte pentru măsurile/investițiile menționate la art. 1. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislația națională și comunitară în vigoare. Beneficiarul are obligația să solicite reconcilierea contabilă;t) Beneficiarul are obligația de a păstra, în bune condiții, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, toate documentele aferente realizării investițiilor de la art. 1, în original, inclusiv documentele contabile privind activitățile și cheltuielile efectuate, în conformitate cu regulamentele comunitare și legislația națională, sub sancțiunea restituirii tuturor sumelor rambursate, aferente documentelor lipsă;u) Beneficiarul are obligația de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele aferente procesului de implementare a contractului de finanțare și în format electronic, inclusiv în scopul permiterii accesului neîngrădit la aceste documente entităților naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor;v) Beneficiarul are obligația de a păstra investițiile ce reprezintă obiectul prezentului Contract de finanțare timp de 5 ani de la efectuarea plăților finale aferente măsurilor/investițiilor prevăzute la art. 1, și nu va înregistra modificări substanțiale asupra acestora;w) Beneficiarul are obligația de încheia act adițional cu M.S. în situația intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte asupra conținutului prezentului Contract de finanțare, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a);x) Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile Ghidului beneficiarului pentru investiția specifică I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională - componenta 12: Sănătate - investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 2182/2022 și instrucțiunile aferente Ghidului beneficiarului.  +  Capitolul V Angajamente comune ale părților  +  Articolul 7(1) Părțile se angajează:a) să îndeplinească în mod corespunzător obligațiile, atribuțiile și responsabilitățile ce le revin în baza prezentului Contract de finanțare, cu respectarea principiilor transparenței, parteneriatului, a unui management adecvat și a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale și cu procedurile interne;b) să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparența, accesul la informații, precum și protecția datelor cu caracter personal;c) să întreprindă toate diligențele necesare pentru prevenirea, depistarea, constatarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61, alin. (2) și (3) din Regulamentul financiar 2018/1046/ al Parlamentului European și al Consiliului, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care poate afecta buna implementare a măsurilor/investițiilor prevăzute la art. 1;d) să țină o evidență strictă și să păstreze toate datele, rapoartele, corespondența și documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, așa cum este reglementat de legislația națională și europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, definită în conformitate cu art. 3.(2) Părțile acționează în îndeplinirea prezentului Contract de finanțare, cu respectarea următoarelor principii:a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței;b) respectarea principiilor de liberă concurență și de tratament egal și nediscriminatoriu;c) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență;d) prevenirea apariției fraudei și corupției prin identificarea și analiza factorilor de risc și vulnerabilităților;e) prevenirea apariției situațiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de selecție a proiectelor de finanțat, precum și ulterior procedurii;f) evitarea dublei finanțări - reformele și proiectele de investiții finanțate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pot beneficia de finanțare din partea altor programe și instrumente ale Uniunii Europene, cu condiția ca acest sprijin să nu acopere aceleași costuri.  +  Capitolul VI Modificări și completări ale contractului de finanțare  +  Articolul 8(1) Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat prin act adițional, astfel:a) ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte asupra conținutului prezentului contract, situație în care, încheierea unui act adițional este obligatorie pentru părți;b) în baza acordului de voință al părților, realizat pe întreaga durată de valabilitate a contractului de finanțare, pentru modificarea/completarea clauzelor și/sau a Anexei acestuia.(2) Actele adiționale prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data semnării acestora de către ambele părți.  +  Capitolul VII Conflict de interese  +  Articolul 9 Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislației naționale și/sau europene incidente în vigoare, fără a se limita la acestea, precum și să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.  +  Capitolul VIII Protecția intereselor financiare ale Uniunii  +  Articolul 10(1) M.S. verifică dacă finanțarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.(2) M.S. colectează și asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului și controlului și pentru a furniza informații comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor și a investițiilor în cadrul PNRR:a) numele destinatarului final al fondurilor;b) numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achizițiile publice;c) o listă a tuturor măsurilor de punere în aplicare a reformelor și a proiectelor de investiții în cadrul PNRR, așa cum acestea rezultă din CID și textul Aranjamentelor Operaționale.(3) În sensul prevederilor de la alin. (1), Comisia Europeană poate solicita informații suplimentare și poate efectua audituri ale sistemelor la fața locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în funcție de riscuri, iar părțile se angajează să sprijine și să faciliteze acțiunile Comisiei în acest sens. Dacă este necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.(4) În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, precum și a Acordului privind contribuția financiară și a Acordului de împrumut, MIPE poate reduce în mod proporțional sprijinul nerambursabil acordat coordonatorului de reforme și/sau investiții în cadrul PNRR și, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii și/sau bugetului național în cazuri de fraudă, corupție și conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii.(5) În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor pentru care au fost suspendate plățile/acordul privind contribuția financiară și/sau acordul de împrumut, prevederile prezentului contract se suspendă, până la identificarea de noi surse de finanțare;(6) În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țintelor, coordonatorul de reforme și/sau investiții suspendă activitățile aferente țintelor și jaloanelor respective din cadrul contractelor/deciziilor/ordinelor aflate în derulare, până la identificarea de noi surse de finanțare. Verificări și controale efectuate de Comisie, de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), de Curtea de Conturi Europeană (CCE) și de Parchetul European (EPPO), DLAF, DNA, Autoritatea de Audit  +  Articolul 11(1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut între Comisie și România, Comisia își poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și poate efectua verificări, analize, controale și audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce privește:a) prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuția financiară;b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuția financiară;c) informațiile și justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și a țintelor într-o cerere de plată. Astfel de verificări, analize, controale și audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR și timp de cinci ani de la data plății finale și pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta și furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea jaloanelor și țintelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către Comisie. Dacă se consideră necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.(2) Raportat prerogativelor de control enunțate la alin (1), părțile au obligația păstrării și furnizării documentelor justificative adecvate.(3) Următoarele organisme își pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și pot efectua analize, verificări, audituri și investigații:– Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentelor nr. 883/2013*1) și nr. 2185/96*2); *1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18/09/2013, p. 1). *2) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/1996 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15/11/1996, p. 2).– Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului 2017/1939, în măsura în care EPPO este competent;– Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul articolul 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al articolul 257 din Regulamentul financiar;– Autorități naționale precum: DLAF, DNA, Autoritatea de Audit.(4) Părțile convin și cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor și investigațiilor realizate de organismele evidențiate la alineatul (3) și furnizează toate informațiile și documentele solicitate în scopul lor.(5) Părțile se angajează să asigure funcționarilor Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și, în măsura în care este competent, EPPO și reprezentanților autorizați ai acestora, acces la amplasamentele și sediile în care se implementează proiectul, precum și la orice documente și date informatice privind implementarea proiectului și să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenților autorizați ai Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și EPPO se acordă în condiții de strictă confidențialitate față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.  +  Capitolul IX Monitorizarea și raportare Monitorizarea implementării contractului de finanțare  +  Articolul 12 M.S. urmărește stadiul implementării contractului de finanțare prin:a) verificarea documentelor: verifică toate documentele aferente implementării măsurilor/investițiilor prevăzute la art. 1 și corectitudinea datelor și informațiilor din rapoartele de progres elaborate și transmise de către Beneficiari (inclusiv progresul fizic al măsurilor/investițiilor). În procesul de monitorizare verifică dacă datele raportului de progres al Beneficiarului sunt reale, dacă măsurile/investițiile se implementează în conformitate cu prevederile contractuale și respectă prevederile legislației naționale și comunitare. De asemenea, verifică rezultatele raportate și urmărește evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare;b) vizite la fața locului: efectuează vizite la fața locului. Scopul vizitei este de a verifica la fața locului progresul fizic al măsurilor/ investițiilor și acuratețea/corelarea datelor înscrise în rapoartele de progres, culegerea de date suplimentare vizând stadiul implementării (probleme întâmpinate), precum și de a asigura o comunicare adecvată cu Beneficiarul. De asemenea, vizitele la fața locului se vor efectua ori de câte ori situația o impune (sesizări, interpelări, articole în presă, la solicitarea coordonatorului național), inclusiv în vederea aprobării/respingerii propunerilor de modificare a contractelor de finanțare transmise de beneficiari;c) M.S. are dreptul să efectueze monitorizarea, verificarea, controlul și evaluarea realizării măsurilor/investițiilor prevăzute la art. 1 și a indicatorilor cuprinși în Anexa la prezentul Contract de finanțare, pe toată durata acestuia;d) monitorizarea îndeplinirii indicatorilor post implementare: în vederea verificării obligațiilor Beneficiarului de a păstra investițiile ce reprezintă obiectul prezentului Contract de finanțare timp de 5 ani de la efectuarea plăților finale aferente măsurilor/investițiilor prevăzute la art. 1, M.S. monitorizează investiția realizată de către Beneficiar, respectiv se asigură că nu s-au înregistrat modificări substanțiale asupra acestora. Raportarea în cadrul contractului de finanțare  +  Articolul 13(1) În vederea realizării raportării din cadrul contractului de finanțare. M.S. realizează următoarele activități:a) transmite către MIPE rapoarte de progres la termenele și cu frecvența stabilite. potrivit prevederilor legislației naționale și/sau europene incidente și/sau procedurilor interne aplicabile. trimestrial sau ori de câte ori se vor solicita în scris de către coordonatorul național. Aceste rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice și financiare referitoare la stadiul implementării/derulării reformelor și investițiilor. precum și probleme întâmpinate pe parcursul implementării/derulării.b) asigură introducerea. în sistemul informatic de management al PNRR a datelor privind stadiul îndeplinirii țintelor și jaloanelor. datelor privind indicatorii. a datelor privind cheltuielile efectuate. inclusiv a datelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.(2) În vederea realizării raportării din cadrul contractului de finanțare. Beneficiarul are obligația să raporteze/transmită M.S. următoarele documentații:a) până la data de 5 decembrie a fiecărui an. lista achizițiilor publice planificate a fi realizate în anul următor. Aceste informații stau la baza planificării fluxurilor financiare și a resurselor umane și de timp, de către coordonatorul național;b) până la data de 15 martie, respectiv 1 septembrie ale fiecărui an, datele necesare elaborării de către coordonatorul național a cererii de plată și declarației de gestiune. Aceste date sunt însoțite de documente justificative actualizate, după caz, la solicitarea coordonatorului de reformă și/sau investiție, până la data transmiterii cererii de plată și declarației de gestiune către CE;c) trimestrial sau la termenele și cu frecvența stabilite potrivit prevederilor legislației naționale și/sau europene incidente și/sau procedurilor interne relevante, precum și ori de câte ori se vor solicita în scris de coordonatorul de reformă rapoarte privind progresul tehnic și financiar al reformelor și/sau investițiilor stabilite prin contractul de finanțare încheiat, pe formatul standard stabilit prin procedura operațională de monitorizare a coordonatorului de reformă și/sau investițied) Aceste rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice financiare referitoare la stadiul implementării/realizării reformei și investiției, precum și problemele întâmpinate pe parcursul implementării/derulării;e) Depunerea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face la coordonatorul de reformă. în format electronic. potrivit prevederilor legislației naționale și/sau europene incidente și/sau procedurilor interne relevante și/sau solicitărilor formulate de acesta.f) până la data de 15 ianuarie, respectiv 15 iulie a anului de raportare datele privind indicatorii comuni conform art. 29 alin. (4) lit. a) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021. Perioada de raportare acoperă întreaga perioadă de implementare a planului, începând cu 1 februarie 2020, după caz, până la datele-limită, și anume 31 decembrie și 30 iunie în fiecare an.  +  Capitolul X Recuperarea finanțării  +  Articolul 14(1) În cazul în care, în urma derulării activităților de constatare menționate la art. 31 din OUG nr. 124/2021, MIPE și M.S. stabilesc, prin acte administrative, creanțe bugetare/fiscale, MIPE/coordonatorul de reforme și/sau investiții, după caz, efectuează demersuri pentru recuperarea creanțelor în cauză.(2) MIPE și M.S. efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanțelor bugetare/fiscale.(3) Prezentul Contract de finanțare și procesele verbale de constatare și individualizare a creanțelor rezultate din nereguli constituie drept titlu executoriu, conform prevederilor art. 632 din Codul de Procedură Civilă, nemaifiind necesară intervenția instanțelor judecătorești.  +  Capitolul XI Răspunderea părților, forța majoră și cazul fortuit  +  Articolul 15(1) Niciuna dintre părți nu este și nu poate fi ținută răspunzătoare pentru daunele / prejudiciile cauzate unui terț din vina celeilalte părți sau cauzate celeilalte părți de către un terț în îndeplinirea prezentului contract și/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.(2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părți prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere și/sau defectuoasă a obligațiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract.(3) În cazul constatării de către instituțiile îndreptățite, a nerealizării investiției, sau a neexecutării culpabile a unei obligații, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părțile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părții aflate în culpă, în condițiile legii.  +  Articolul 16(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data intrării în vigoare prezentului contract, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo. Enumerarea nu este exhaustivă.(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției, de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile calendaristice de la încetare.(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forța majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.(6) Executarea contractului este suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de acțiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioada mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetarea contractului de finanțare.(8) Cazul fortuit*3) așa cum este acesta definit la art. 1351 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil, nu este exonerator de răspundere contractuală a părților semnatare ale prezentului contract. *3) În conformitate cu prevederile art. 1351, alin (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil "cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs"  +  Capitolul XII Încetarea contractului de finanțare  +  Articolul 17 Prezentul contract de finanțare încetează:a) la data prevăzută la art. 3 din prezentul Contract de finanțare, cu menținerea obligațiilor privind păstrarea evidențelor/ sustenabilitatea investiției pentru o perioadă de 5 ani;b) prin acordul de voință al părților în acest sens, confirmat în scris, cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul;c) prin reziliere pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de finanțare. Încălcarea prevederilor prezentului Contract de finanțare dă dreptul M.S. la aplicarea pactului comisoriu, reglementat de art. 1553 alin. (2) teza finală din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, contractul desființându-se de plin drept, fără punere în întârziere, fără acțiune în justiție și fără nicio altă formalitate prealabilă.  +  Capitolul XIII Soluționarea litigiilor  +  Articolul 18(1) Părțile trebuie să acționeze cu bună credință și să depună toate diligențele necesare în vederea soluționării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controverse sau neînțelegeri care pot apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract de finanțare.(2) În cazul în care părțile nu ajung la soluționarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.  +  Capitolul XIV Corespondența între părți  +  Articolul 19 Întreaga corespondență legată de prezentul contract de finanțare, inclusiv orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în legătură cu prezentul contract se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, conform legislației naționale și/sau europene incidente și/sau procedurilor interne relevante. În cazul în care legislația sau procedurile nu prevăd în mod expres un termen, comunicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul care face obiectul notificării, respectiv de la momentul înregistrării comunicării.  +  Articolul 20 M.S. poate comunica inclusiv prin instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului contract.  +  Capitolul XV Legea incidentă  +  Articolul 21 Prezentul contract și orice obligații care decurg din sau în legătură cu acesta sunt reglementate de și se interpretează în conformitate cu legislația națională.  +  Capitolul XVI Transparența  +  Articolul 22 Părțile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului național, denumirea M.S., denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării acordate, datele de începere și de finalizare ale contractului, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul țintă, precum plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare.  +  Capitolul XVII Publicarea datelor  +  Articolul 23 Părțile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului Contract de finanțare, să asigure vizibilitatea rezultatelor.  +  Capitolul XVIII Confidențialitate  +  Articolul 24(1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul contract privind furnizarea informațiilor documentelor necesare desfășurării activităților de audit/control de către instituțiile/departamentele abilitate, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității informațiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează proprietatea intelectuală, precum și oricăror informații suspuse unor astfel de rigori de conduită.(2) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alin. (1) dacă:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens,b) oricare dintre părți este obligată în mod legal să dezvăluie informația.  +  Capitolul XIX Prelucrarea datelor cu caracter personal  +  Articolul 25 Prelucrarea, stocarea colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul implementării/monitorizării prezentului Contract de finanțare, implementării proiectului, precum și în scop statistic.  +  Capitolul XX Măsuri de informare și publicitate  +  Articolul 26(1) M.S. este responsabil de monitorizarea îndeplinirii măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, prin afișarea emblemei Uniunii Europene și a unei declarații de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: "finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum și prin oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către coordonatorul național. Această monitorizare se va efectua cu respectarea prevederilor legislației naționale și europene incidente, în vigoare.(2) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităților de informare și comunicare în legătură cu finanțarea obținută prin PNRR, în conformitate cu prevederile prezentului contract.  +  Capitolul XXI Dispoziții finale  +  Articolul 27 Prezentul Contract se poate modifica la cererea părților ca urmare a necesității de armonizare a observațiilor Comisiei Europene.  +  Articolul 28 Prezentul Contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, în format electronic, având valoare juridică, și este semnat electronic de către ambele părți.
  Ministerul Sănătății,Beneficiar,
  Prin reprezentant legal Ministrul sănătățiiPrin reprezentant legal
  (la 25-10-2023, a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 3.508 din 13 octombrie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 25 octombrie 2023 ) ------