HOTĂRÂRE nr. 1.075 din 2 noiembrie 2023pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1016 din 7 noiembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1120 din 21 noiembrie 2022, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) De la data intrării în funcțiune a SGR, obligațiile producătorilor aferente răspunderii pentru preluarea, transportul și reciclarea ambalajelor SGR se vor îndeplini exclusiv prin intermediul administratorului SGR.2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Semnificația termenilor specifici utilizați în cuprinsul textului este prevăzută în anexa nr. 1.3. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) să utilizeze pentru raportarea ambalajelor puse pe piață, care fac obiectul SGR, programul informatic dezvoltat, gestionat și pus la dispoziție de către administratorul SGR;4. La articolul 4 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:c^1) să înregistreze în registrul ambalajelor SGR fiecare tip de ambalaj SGR pus pe piață;5. La articolul 4 alineatul (1), literele f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) să plătească administratorului SGR lunar, prin transfer bancar, valoarea garanției aferente produselor în ambalaje SGR introduse pe piața națională, până la data de 25 a lunii următoare introducerii pe piață a produselor;g) să perceapă de la clienții lor garanția aferentă produselor în ambalajele SGR introduse pe piața națională și achiziționate de către aceștia, cu excepția cazului în care producătorul decide să suporte costul garanției în cazul oferirii produselor ambalate în ambalaje SGR, cu titlu gratuit, către consumatorul și/sau utilizatorul final, spre exemplu ca premii sau mostre gratuite, caz în care garanția va fi suportată în mod direct de către producător și nu va fi percepută de la clienții acestuia sau de la comercianți, respectiv de la consumatorul și/sau utilizatorul final;6. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Încălcarea prevederilor alin. (1) lit. c^1) se constată de către sistemul intern de control managerial al administratorului SGR și se transmite Comitetului de supraveghere prevăzut la art. 19 alin. (8).7. La articolul 6 alineatul (1), literele b), c) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) să indice valoarea garanției distinct de prețul produsului, atât la raft, cât și în documentele fiscale aferente produsului în ambalaj SGR;c) să plătească valoarea garanției operatorilor economici de la care achiziționează produse ambalate în ambalaje SGR, cu excepția cazului în care producătorul a decis să suporte plata garanției în mod direct, în condițiile art. 4 alin. (1) lit. g);.................................................................................................f) să încaseze de la clienții lor garanția aferentă produselor în ambalaje SGR, cu excepția cazului în care comerciantul decide să suporte costul garanției în cazul oferirii produselor ambalate în ambalaje SGR, cu titlu gratuit, către consumatorul și/sau utilizatorul final, spre exemplu ca premii sau mostre gratuite, caz în care garanția va fi suportată în mod direct de către producător, potrivit art. 4 alin. (1) lit. g) dacă oferirea gratuită se face la instrucțiunea acestuia, sau de către comerciant dacă oferirea gratuită se face de către comerciant și nu va fi percepută de la consumatorul și/sau utilizatorul final;8. Articolul 10 se modifică va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Sistemul de garanție-returnare(1) Începând cu data de 30 noiembrie 2023, SGR, unic la nivel național, este obligatoriu tuturor producătorilor și comercianților în condițiile prezentei hotărâri, aplicându-se atât produselor fabricate pe teritoriul național, cât și produselor importate sau achiziționate intracomunitar, în condiții nediscriminatorii, inclusiv în ceea ce privește posibilitatea participării efective a operatorilor economici la funcționarea sistemului și tarifele impuse acestora de către administratorul SGR.(2) Este interzisă introducerea pe piața națională, respectiv comercializarea produselor ambalate în ambalajele prevăzute la art. 1 alin. (1) dacă producătorii, respectiv comercianții nu respectă prevederile art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și art. 6 alin. (1) lit. a).(3) Este interzisă introducerea pe piața națională a produselor ambalate în ambalajele prevăzute la art. 1 alin. (1) dacă producătorii acestora nu au contractul încheiat cu administratorul SGR valabil și dacă nu respectă obligația de înregistrare a ambalajelor SGR, potrivit art. 4 alin. (1) lit. c^1).(4) Este interzisă comercializarea către consumatorii sau utilizatorii finali a produselor ambalate în ambalajele prevăzute la art. 1 alin. (1) de către comercianții care nu au contractul încheiat cu administratorul SGR valabil.(5) Este interzisă introducerea pe piața națională a produselor ambalate în ambalajele prevăzute la art. 1 alin. (1) dacă acestea nu sunt inscripționate în condițiile prevăzute la art. 24, cu excepția produselor care se află în stocul producătorilor, distribuitorilor sau comercianților la data prevăzută la alin. (1).(6) Stocurile prevăzute la alin. (5) pot fi introduse pe piață, respectiv comercializate, după caz, cel târziu până la data de 30 iunie 2024, dată după care introducerea acestora pe piața națională, respectiv comercializarea lor este interzisă.(7) În cazul bunurilor importate sau achiziționate intracomunitar după data intrării în funcțiune a SGR nu se aplică interdicția prevăzută la alin. (5) dacă respectivele bunuri sunt inscripționate înainte de prima furnizare pentru distribuire, consum sau utilizare.(8) Produsele ambalate în ambalajele prevăzute la art. 1 alin. (1) și marcate potrivit art. 24, exportate sau vândute intracomunitar trebuie raportate în conformitate cu formatul și procedura stabilite de administratorul SGR.(9) Neconformarea cu prevederile de la alin. (3), (4) și (8) se constată de către sistemul intern de control managerial al administratorului SGR și se transmite Comitetului de supraveghere prevăzut la art. 19 alin. (8).9. La articolul 12, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Garanția reprezintă suma plătită de către consumatorul sau utilizatorul final la momentul achiziționării unui produs în ambalaj SGR, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. g) și art. 6 alin. (1) lit. f), separată de prețul produsului, gestionată în cadrul sistemului de garanție-returnare prin intermediul administratorului SGR și care este restituită integral consumatorului sau utilizatorului final la momentul returnării ambalajului SGR în cadrul unui punct de returnare..................................................................................................(3) Începând cu data intrării în funcțiune a SGR, producătorii prevăzuți la pct. 1 lit. l) din anexa nr. 1 sunt obligați ca la momentul introducerii pe piața națională a produselor în ambalaje SGR să perceapă garanția prevăzută la alin. (1), cu excepția celor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. g).(4) Începând cu data intrării în funcțiune a SGR, comercianții sunt obligați să perceapă garanția de la consumatorii sau utilizatorii finali care achiziționează produse ambalate în ambalaje SGR, cu excepția cazului în care comerciantul decide să suporte costul garanției în cazul oferirii produselor ambalate în ambalaje SGR, cu titlu gratuit, către consumatorul și/sau utilizatorul final, spre exemplu ca premii sau mostre gratuite, caz în care garanția va fi suportată în mod direct de către producător, potrivit art. 4 alin. (1) lit. g) dacă oferirea gratuită se face la instrucțiunea acestuia, sau de către comerciant dacă oferirea gratuită se face de către comerciant și nu va fi percepută de la consumatorul și/sau utilizatorul final.10. La articolul 14, partea introductivă a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Garanția nu va fi restituită către consumatori sau utilizatorii finali, iar operatorii punctelor de returnare nu vor avea obligația de a prelua ambalajul în cadrul acestora, dacă ambalajul returnat:11. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Tariful de administrare(1) Pentru acoperirea costurilor financiare aferente ducerii la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform art. 23, administratorul SGR stabilește și percepe de la producători tariful de administrare al SGR.(2) Pentru perioada 30 noiembrie 2023-31 decembrie 2024 valoarea tarifului de administrare este cea stabilită prin anexa nr. 2, iar începând cu data de 1 ianuarie 2025 valoarea tarifului de administrare se stabilește în mod transparent de către administratorul SGR în conformitate cu prevederile ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor prevăzut la art. 27 alin. (3).12. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Tariful de gestionare(1) Tariful de gestionare se achită prin transfer bancar operatorilor punctelor de returnare, comercianților HoReCa, precum și operatorilor stațiilor de sortare, după caz, pentru ambalajele preluate de către administratorul SGR.(2) Pentru perioada 30 noiembrie 2023-31 decembrie 2024, valoarea tarifului de gestionare este cea stabilită prin anexa nr. 2, iar începând cu data de 1 ianuarie 2025 valoarea tarifului de gestionare se stabilește în mod transparent de către administratorul SGR în conformitate cu prevederile ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor prevăzut la art. 27 alin. (3).13. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Comercianții HoReCa nu au obligația de a organiza puncte de returnare.14. La articolul 20 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) în cazul în care administratorul SGR nu realizează, începând cu anul 2027, cel puțin jumătate din obiectivele prevăzute la art. 4 alin. (2) pentru cel puțin două din tipurile de material provenit din ambalaje SGR;15. La articolul 23, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru situația prevăzută la alin. (2), administratorul SGR achită un tarif de gestionare către stațiile de sortare doar în situația în care acestea din urmă îndeplinesc criteriile de acceptare pentru punctele de returnare, tarif care poate fi cel mult egal cu tariful de gestionare stabilit de administratorul SGR pentru preluare manuală în conformitate cu prevederile ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor prevăzut la art. 27 alin. (3).16. La articolul 23 alineatul (9), literele k), l) și w) se modifică și vor avea următorul cuprins:k) să ramburseze comercianților, prin transfer bancar, valoarea integrală a garanțiilor returnate consumatorilor sau utilizatorilor finali, în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre, cu o frecvență lunară, până la data de 25 pentru luna anterioară achitării;l) să stabilească și să plătească lunar, prin transfer bancar, comercianților, concomitent cu rambursarea garanției potrivit lit. k), tariful de gestionare aferent ambalajelor SGR preluate de aceștia prin punctele de returnare de la consumatorii sau utilizatorii finali;..................................................................................................w) să desfășoare campanii educaționale și publicitare de informare și conștientizare a populației și a operatorilor economici cu privire la funcționarea sistemului de garanție-returnare, alocând în acest sens o sumă anuală echivalentă cu 1,5-2% din veniturile sale constând în garanții nerevendicate și sume obținute din vânzarea de material trimis de administratorul SGR către reciclare;17. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Producătorii sunt obligați să marcheze ambalajele SGR introduse pe piața națională cu un simbol reprezentativ, ușor de recunoscut și înțeles de către consumatori, marcă înregistrată a autorității publice centrale pentru protecția mediului, și cu un cod de bare (EAN) național în conformitate cu specificațiile oferite de administratorul SGR, care indică apartenența produsului la sistemul de garanție-returnare.18. La articolul 24, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Codul de bare aplicat pe ambalajul SGR sau pe eticheta produsului va oferi informațiile necesare, suficiente și verificabile, prin legătura cu datele cuprinse în registrul ambalajelor SGR, astfel încât să permită administratorului SGR cel puțin stabilirea apartenenței ambalajului la SGR, greutatea și volumul ambalajului, precum și identitatea producătorului.19. La articolul 25 alineatul (3), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), d), f), i) și j), art. 6 alin. (1) lit. m ), art. 10 alin. (2), (5), (6) și (8), art. 19 alin. (6), art. 23 alin. (9) lit. a), n), s), lit. z) pct. 2 și alin. (10).20. La articolul 25 alineatul (4), literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) Garda Națională de Mediu, în ceea ce privește obligațiile prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (1) lit. a), d), e), g), j), art. 6 alin. (1) lit. a), f), h), k), l), m) și o), art. 10 alin. (2), (6) și (8), art. 23 alin. (9) lit. a), b), d), e), f), h), k), l), m), p), r), s), t), w), x), y), z) și aa) și alin. (10) și art. 24;b) Administrația Fondului pentru Mediu, în ceea ce privește obligațiile prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (1) lit. f), h), art. 5, art. 6 alin. (1) lit. c), art. 19 alin. (6), art. 23 alin. (9) lit. e), k), l), n), t), u) și aa) și alin. (10);c) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în ceea ce privește obligațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), d), e), g) și i) și alin. (2), art. 10 alin. (5) și (6), art. 23 alin. (9) lit. r) și art. 24, prin raportare la relațiile cu consumatorii, astfel cum sunt definiți în Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.21. La articolul 26, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) În cazul neîndeplinirii obiectivelor de returnare a ambalajelor SGR prevăzute la art. 4 alin. (2), administratorul SGR este obligat să declare și să achite contribuțiile stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Contribuțiile plătite de administratorul SGR conform alin. (1) se recuperează de la producători prin tariful de administrare.22. La articolul 27, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) La propunerea administratorului SGR, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor metodologia de calcul al tarifului de administrare prevăzut la art. 15 și al tarifului de gestionare prevăzut la art. 16.23. La articolul 27, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:(7) Prin excepție de la art. 10 alin. (5), până la data de 31 decembrie 2023, sunt permise importul, vânzarea intracomunitară și introducerea pe piața națională atât a produselor ambalate în ambalaje SGR, cât și a produselor ambalate în ambalajele prevăzute la art. 1 alin. (1) care nu sunt inscripționate în condițiile prevăzute la art. 24.24. După articolul 27 se introduce un nou articol, art. 28, cu următorul cuprins:  +  Articolul 28Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.25. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.26. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Lucian-Ioan Rus,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  București, 2 noiembrie 2023.Nr. 1.075.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021)
  Semnificația termenilor specifici
  1. În sensul prezentei anexe, termenii specifici au următorul înțeles:a) ambalaj nereutilizabil - ambalaj care a fost conceput, proiectat și introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viață, un singur ciclu sau o singură rotație, neputând fi reumplut sau reutilizat în același scop pentru care a fost conceput;b) ambalaj supus sistemului de garanție-returnare - ambalaj primar nereutilizabil din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizat pentru bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel, vinuri și spirtoase. Nu fac obiectul prezentei hotărâri următoarele: pahare pentru băuturi, ambalaje de tip pouches - ambalaje flexibile de tip pungă în straturi, bag-in-box - băuturi în cutie închisă de carton și orice alt ambalaj care nu își poate păstra forma după golire; ambalajul se consideră deșeu de ambalaj atunci când este predat spre reciclare;c) ambalaj SGR - ambalaj astfel cum este prevăzut la art. 1 alin. (1), care are aplicat marcajul SGR, potrivit art. 24;d) centru de numărare - spațiu organizat și gestionat de către administratorul SGR, destinat verificării în baza codului de bare a apartenenței ambalajelor la sistemul de garanție-returnare și stabilirii numărului de unități de ambalaje SGR preluate de la punctele de returnare organizate de către comercianți;e) cod de bare (EAN) - cod de bare național care să permită identificarea produselor ambalate în ambalaje SGR, făcute disponibile pe piața din România și alte piețe, care prin legătura cu datele cuprinse în Registrul ambalajelor SGR permite accesul cel puțin la greutatea și volumul ambalajului, precum și la identitatea producătorului;f) comerciant - în sensul prezentei anexe, reprezintă operatorul economic autorizat să desfășoare activități de comercializare a produselor în ambalaje SGR către consumatorii sau utilizatorii finali;g) comerciant HoReCa - operatorul economic din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, în special unitățile care organizează evenimente, pregătesc și servesc alimente și băuturi;h) consumator sau utilizator final - persoană fizică sau juridică ce achiziționează pentru consum propriu produse ambalate în ambalaje primare nereutilizabile care fac parte din sistemul SGR;i) distribuitor - operatorul economic din lanțul de distribuție, altul decât producătorul, care furnizează un produs ambalat în ambalaje primare nereutilizabile care fac obiectul SGR pentru distribuire, consum sau utilizare pe piața națională în cadrul unei activități comerciale, în schimbul unei plăți sau gratuit;j) echipament automat de preluare - dispozitiv automat proiectat astfel încât să preia de la consumatorul sau utilizatorul final ambalajul SGR, să recunoască și să permită validarea pentru o singură dată a returnării în sistemul de garanție-returnare a ambalajului SGR prin validarea eligibilității ambalajului SGR și/sau compactarea sau zdrobirea instantă a ambalajului și să emită un voucher cu detaliile returnării, respectiv cantitatea returnată și valoarea garanției;k) produs ambalat în ambalaj SGR - o singură unitate de produs îmbuteliat într-un singur ambalaj SGR;l) producător - operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;m) punct de returnare - spațiul organizat și gestionat de către unul sau mai mulți comercianți, respectiv de aceștia în parteneriat cu UAT sau ADI în care sunt returnate de către consumatorii sau utilizatorii finali de ambalaje SGR în vederea restituirii garanției;n) Registrul ambalajelor SGR - parte componentă a programului informatic pus la dispoziție online de către administratorul SGR, în care sunt înregistrate ambalajele SGR și specificații tehnice relevante pentru recunoașterea acestora în cadrul SGR;o) tarif de administrare - suma de bani plătită prin transfer bancar administratorului SGR de către producător pentru fiecare unitate de ambalaj SGR introdusă pe piața națională, destinată acoperirii costurilor generate de implementarea și funcționarea sistemului de garanție-returnare, inclusiv eventualele contribuții plătite de către administratorul SGR pentru neîndeplinirea obiectivelor de returnare;p) tarif de gestionare - suma de bani plătită prin transfer bancar de către administratorul SGR comercianților, respectiv comercianților HoReCa, după caz, pentru fiecare unitate de ambalaj SGR care a fost returnată la punctele de returnare sau predată administratorului SGR de către comercianții HoReCa, destinată acoperirii costurilor în legătură directă cu îndeplinirea obligațiilor privind preluarea și stocarea ambalajelor SGR. Tariful de gestionare se diferențiază în funcție de metoda automată sau manuală de preluare a ambalajelor SGR;q) voucher - tichet valoric, fizic sau electronic, eliberat consumatorului sau utilizatorului final, pe care îl poate întrebuința fie pentru achitarea cumpărăturilor, fie îl poate preschimba în numerar;r) reciclator - operator economic care desfășoară operațiunile de reciclare, așa cum sunt acestea definite în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 17/2023, cu completările ulterioare.2. Termenii „ambalaj“ și „ambalaj primar“ au sensul prevăzut la lit. c), respectiv lit. d) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare.3. Termenii „introducere pe piața națională“ și „a face disponibil pe piața națională“ au sensul prevăzut la lit. r), respectiv lit. s) din anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare.4. Termenii „structură de vânzare“ și „suprafață de vânzare“ au sensul prevăzut la art. 4 lit. j), respectiv lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021)
  Stabilirea cuantumului tarifului de administrare și tarifului de gestionare general
  aplicabil în România de către administratorul SGR în perioada 30 noiembrie 2023-31 decembrie 2024
  A. Tariful de administrare
  Tipul ambalajului SGRTariful de administrare
  Sticlă mică (≤ 500 ml)0,1472 RON
  Sticlă mare (> 500ml)0,2304 RON
  Plastic transparent0,0590 RON
  Plastic albastru sau verde0,0773 RON
  Plastic culoare mixtă0,1029 RON
  Plastic cu barieră0,1233 RON
  Metal0,0077 RON
  B. Tariful de gestionare
  Tipul ambalajului SGRTariful de gestionare
  Preluare automată (RVM)Preluare manualăHoReCa
  Sticlă mică (≤ 500 ml)0,1820 RON0,1005 RON0,0544 RON
  Sticlă mare (> 500 ml)0,1889 RON0,1645 RON0,1089 RON
  Plastic mic0,1970 RON0,0596 RON0,0136 RON
  Plastic mare0,2486 RON0,0989 RON0,0432 RON
  Metal0,1773 RON0,0482 RON0,0097 RON
  -----