REGULAMENT din 1 noiembrie 2023privind acordarea operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție a dreptului de a deține, dezvolta, administra sau exploata instalații de stocare a energiei electrice care sunt componente de rețea complet integrate
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 6 noiembrie 2023    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 99 din 1 noiembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 6 noiembrie 2023.
     +  Capitolul I Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește termenii, condițiile și procesul prin care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei acordă operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție dreptul de a deține, dezvolta, administra sau exploata instalații de stocare a energiei electrice care sunt componente de rețea complet integrate.(2) Operatorul de transport și de sistem/Operatorii de distribuție asigură managementul energiei din cadrul conturului energetic aferent stației electrice de transformare pentru evitarea utilizării componentelor de rețea complet integrate în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul regulament.  +  Articolul 2(1) Regulamentul se aplică operatorului de transport și de sistem și/sau operatorului de distribuție care solicită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei dreptul de a deține, dezvolta, administra sau exploata instalații de stocare a energiei electrice care sunt componente de rețea complet integrate.(2) Prevederile prezentului regulament nu se aplică operatorilor economici care operează sisteme de distribuție închise.  +  Capitolul II Abrevieri și definiții  +  Articolul 3Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) CRCI - componentă de rețea complet integrată;c) ISE - instalație de stocare a energiei electrice;d) OD - operator de distribuție;e) OTS - operator de transport și de sistem;f) SEN - sistemul electroenergetic național;g) UE - Uniunea Europeană.  +  Articolul 4În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în:a) Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare);b) Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare;c) Regulamentul (UE) 2016/1.388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor;d) Regulamentul (UE) 2016/1.447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu;e) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5În înțelesul specific prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) autodescărcare - pierderea în timp a unei cantități de energie electrică stocată în ISE ca urmare a proceselor interne și externe;b) capacitatea de stocare - cantitatea de energie ce poate fi stocată de instalația de stocare a energiei, exprimată în kWh;c) ciclicitatea stocării - timpul maxim care poate trece între momentul în care se încarcă o ISE și momentul în care aceasta trebuie să fie descărcată fără a avea pierderi semnificative de energie; d) durata de livrare a energiei electrice stocate - raportul dintre energia maximă ce poate fi stocată și puterea maximă instalată a ISE, exprimată în ore;e) echipamente critice - echipamente din circuitele primare și echipamente aferente serviciilor proprii din stațiile electrice de transformare fără de care acestea nu pot funcționa, stabilite de fiecare operator de rețea în baza unei proceduri proprii;f) nivelul de încărcare - cantitatea de energie electrică de rezervă pe care ISE o are la un moment dat față de stadiul de încărcare maxim, ce variază între 100%, corespunzător unei instalații de stocare încărcate la maxim, și 0%, corespunzător descărcării capacității de stocare utilizabile;g) timpul de activare complet - perioada de timp necesară pentru ca ISE să atingă puterea maximă, din momentul în care a fost solicitată de OTS/OD;h) timpul de descărcare la capacitatea utilizabilă - timpul necesar pentru ca un ISE să se descarce complet, de la capacitatea maximă utilizabilă până la capacitatea sa minimă.  +  Capitolul III Reguli privind acordarea dreptului de a deține, dezvolta, administra sau exploata ISE  +  Secţiunea 1 Prevederi generale  +  Articolul 6(1) ANRE poate, prin acordarea unei excepții, să permită unui OTS/OD dreptul de a deține, dezvolta, de a administra sau de a exploata ISE care reprezintă CRCI, în condițiile prezentului regulament. (2) Analiza și aprobarea încadrării unei ISE în categoria CRCI și acordarea excepției prevăzute la alin. (1) se fac de ANRE, prin decizie, la solicitarea OTS/OD.  +  Articolul 7(1) O ISE poate fi considerată CRCI pentru următoarele scopuri privind asigurarea fiabilității rețelei de transport/distribuție și a siguranței în alimentarea cu energie electrică:a) asigurarea menținerii sub tensiune a echipamentelor critice din stațiile electrice de transformare ale OTS/OD în cazul unei întreruperi a sistemului de alimentare a acestora, permițând astfel OTS/OD să își gestioneze rețelele în siguranță;b) asigurarea continuității alimentării echipamentelor critice cu energie electrică din stațiile electrice în situații specifice de întreruperi planificate/neplanificate ale stațiilor electrice de transformare, până la reluarea activității normale;c) realizarea de servicii care nu au drept scop stabilizarea frecvenței, pentru:(i) sincronizarea între diferite părți ale sistemului de transport/distribuție;(ii) reducerea fluctuației de putere reactivă prin injecții rapide de curent reactiv;(iii) asigurarea inerției pentru stabilitatea rețelei locale de transport/distribuție;(iv) restaurarea funcționării stației electrice, respectiv capacitatea de pornire cu surse proprii și capacitatea de funcționare în regim insularizat.(2) O CRCI nu poate fi utilizată de OTS/OD pentru a cumpăra sau vinde energie electrică pe piețele de energie electrică, în scopul echilibrării sistemului sau managementului congestiilor, și nici pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelei electrice.(3) Fiecare OTS/OD trebuie să elaboreze/actualizeze lista echipamentelor critice din stațiile electrice de transformare pentru care se solicită dreptul de a deține, dezvolta, de a administra sau de a exploata o CRCI. Lista de echipamente critice se întocmește și se actualizează ori de câte ori este cazul conform procedurii interne a fiecărui OTS/OD și se transmite la ANRE pentru informare.  +  Secţiunea a 2-a Acordarea OTS/OD a dreptului de a deține, dezvolta, administra sau exploata ISE care sunt CRCI  +  Articolul 8(1) OTS/OD solicită ANRE acordarea unei excepții de la prevederile legale pentru a deține, dezvolta, administra sau exploata o ISE care este CRCI prin transmiterea unei solicitări scrise către ANRE, care este însoțită de următoarele informații/documente:a) scopul investiției, cu precizarea și justificarea încadrării în prevederile art. 7;b) documente justificative privind necesitatea și oportunitatea investiției;c) analiza cost-beneficiu elaborată de OTS/OD prin care se demonstrează eficiența investiției;d) caracteristicile tehnice ale CRCI, care vor respecta criteriile de racordare la rețea conform prevederilor Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru instalațiile de stocare a energiei electrice și procedura de notificare pentru racordarea instalațiilor de stocare a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2023, și, dacă este cazul, criteriile de calificare pentru participarea la restaurarea SEN, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2021 privind aprobarea Procedurii de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem, cu modificările ulterioare.(2) Analiza cost-beneficiu prevăzută la alin. (1) lit. c) nu se transmite la ANRE în cazul în care proiectele de investiție prin care se instalează CRCI sunt finanțate integral din fonduri nerambursabile, fiind înlocuită cu documente care dovedesc finanțarea integrală din fonduri nerambursabile.  +  Articolul 9Analiza cost-beneficiu elaborată de OTS/OD trebuie să aibă în vedere cel puțin următoarele caracteristici tehnico-economice pentru dimensionarea CRCI în vederea furnizării serviciilor, în funcție de scopurile prevăzute la art. 7 și de tehnologiile de stocare a energiei electrice utilizate:a) valorile maxime ale puterii consumate și ale puterii evacuate de ISE în serviciile interne ale stației, în kW, nu trebuie să depășească necesarul de servicii al stației;b) capacitatea de stocare;c) randamentul ciclului de încărcare și descărcare a instalației de stocare;d) durata de livrare a energiei stocate;e) nivelul de încărcare;f) ciclicitatea stocării;g) numărul de cicluri complete încărcare - descărcare pe zi;h) autodescărcarea;i) timpul de activare completă;j) timpul de descărcare la capacitatea utilizabilă;k) densitatea de energie;l) datele de intrare, cheltuielile, veniturile, modalitatea de calcul și indicatorii de eficiență prevăzuți în anexa nr. 8 la Procedura privind fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare și de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2022, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10(1) ANRE verifică îndeplinirea de către OTS/OD a condițiilor prevăzute la art. 8, pe baza documentației transmise de către aceștia. (2) La solicitarea ANRE, OTS/OD transmite în termen de 30 de zile toate informațiile și clarificările suplimentare solicitate. (3) În termen de maximum 6 luni de la data la care documentația a devenit completă conform art. 8, ANRE analizează documentația și decide asupra dreptului de a deține, dezvolta, administra sau exploata ISE care este CRCI și asupra aprobării solicitării OTS/OD de acordare a excepției.(4) În termenul prevăzut la alin. (3) în urma analizei, ANRE respinge solicitarea OTS/OD de acordare a excepției în cazul neîndeplinirii oricăreia dintre condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 și art. 9.(5) În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (2) sau în cazul în care în termen de 6 luni de la data înregistrării cererii, documentația transmisă nu este completă, aceasta se clasează automat, ANRE notificând în acest sens solicitantul.  +  Articolul 11(1) După finalizarea termenului de analiză a documentației depuse de OTS/OD, ANRE întocmește un raport care conține cel puțin următoarele informații:a) datele de identificare ale solicitantului care a depus cererea de acordare a exceptării și lista documentelor depuse de către acesta în vederea soluționării cererii;b) detalierea modalității prin care se îndeplinește fiecare condiție prevăzută în prezentul regulament;c) propunerea privind aprobarea/respingerea solicitării de exceptare;d) lista ISE pentru care a fost solicitată excepția și durata de viață a acestora.(2) Acordarea/Respingerea solicitării de exceptare se realizează prin decizie a președintelui ANRE. (3) Decizia este valabilă doar pentru ISE pentru care a fost acordată și doar pe durata de viață a acesteia, prevăzută în decizie.(4) Decizia își încetează valabilitatea într-una dintre următoarele modalități:a) prin retragere de către ANRE, dacă nu mai sunt întrunite condițiile pentru care a fost acordată excepția;b) prin retragere, la solicitarea motivată a OTS/OD.  +  Articolul 12(1) Decizia de aprobare/respingere a solicitării de exceptare se comunică OTS/OD solicitant în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării.(2) Decizia de exceptare aprobată de ANRE pentru OTS se notifică Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei și Comisiei Europene în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării.-----