LEGE nr. 304 din 2 noiembrie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 3 noiembrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Ministerul Justiției, prin compartimentul de specialitate care îndeplinește atribuțiile acestei instituții privind experții tehnici judiciari, coordonează și controlează, exclusiv din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiză tehnică judiciară.2. La articolul 10^1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În baza cererii formulate de solicitantul prevăzut la alin. (3), Ministerul Justiției recunoaște automat titlul de calificare emis de autoritatea competentă din statul membru de origine și îl înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari. În vederea înscrierii, expertul solicitant depune la Ministerul Justiției, odată cu cererea, copia documentului ce atestă dobândirea calificării profesionale de expert tehnic judiciar în statul de origine, precum și copia documentelor care certifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), e) și f), care pot fi emise sau eliberate de autoritățile competente române ori de cele din statul de origine.3. La articolul 10^1 alineatul (6), litera b) se abrogă.4. La articolul 10^1 alineatul (6), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) dovada că a desfășurat o activitate specifică pentru calificarea profesională de expert tehnic judiciar timp de cel puțin un an în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul de stabilire.5. La articolul 10^1, alineatele (7)-(10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Declarația prevăzută la alin. (6) poate fi depusă prin orice mijloace, inclusiv prin Punctul de contact unic electronic, înființat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare, și se reînnoiește anual, dacă solicitantul intenționează să exercite, în mod temporar sau ocazional, în decursul anului respectiv, activitatea de expert tehnic judiciar în România.(8) În cazul unor îndoieli justificate, Ministerul Justiției poate solicita autorităților competente ale unui stat membru o confirmare a autenticității certificatelor și a titlurilor de calificare eliberate în acest alt stat membru, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI), în condițiile legii.(9) Înscrierea expertului tehnic judiciar prevăzut la alin. (3) în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, respectiv luarea în evidență a expertului tehnic judiciar prevăzut la alin. (5) se realizează de către compartimentul de specialitate din Ministerul Justiției, în temeiul ordinului ministrului justiției, în cel mult 3 luni de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.(10) Termenul prevăzut la alin. (9) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de cel mult o lună. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.6. La articolul 10^1, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul cuprins:(12) Cererea prevăzută la alin. (4), împreună cu documentele care o însoțesc, poate fi transmisă și prin Punctul de contact unic electronic.7. Articolul 29^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29^1Dispozițiile art. 10 alin. (1) lit. a) și, respectiv, cele ale art. 10^1, cu excepția înscrierii în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, se aplică, în mod corespunzător, și pentru dobândirea calificării profesionale de expert tehnic extrajudiciar și exercitarea în România a acestei activități. Recunoașterea titlurilor de calificare emise de autoritatea competentă din statul de origine, prin care se certifică dobândirea calificării profesionale de către cetățeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, precum și de către cetățeanul român care a dobândit calificarea profesională de expert tehnic extrajudiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, revine ministerelor de resort și celorlalte instituții centrale, fiecare în domeniul său de specialitate, documentele doveditoare urmând a fi transmise acestora.8. La articolul 32, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) coordonează, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiză tehnică judiciară;9. La articolul 32, literele f) și h) se abrogă.10. La articolul 32, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) controlează, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiză tehnică judiciară, exercitând atribuțiile prevăzute de prezenta ordonanță privind stabilirea și sancționarea abaterilor disciplinare săvârșite de experții tehnici judiciari cu privire la aspectele de ordin administrativ; exercitarea atribuțiilor în materie disciplinară nu implică analiza fondului raportului de expertiză tehnică judiciară sau a operațiunilor, metodelor, programelor și echipamentelor utilizate pentru efectuarea expertizei tehnice judiciare.11. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația în care împotriva expertului tehnic judiciar s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau de serviciu ori pentru săvârșirea cu intenție a unei alte infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare, se dispune suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice până la soluționarea definitivă a cauzei.12. La articolul 38, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Radierea din evidență a experților tehnici judiciari se dispune, din oficiu, de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în caz de deces, în cazul în care au devenit inapți din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activității de expert, precum și în cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, s-a dispus condamnarea sau amânarea aplicării pedepsei pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau de serviciu ori pentru săvârșirea cu intenție a unei alte infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare.  +  Articolul II(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiției, prevăzut la art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările și completările ulterioare, se desființează, iar atribuțiile, posturile și personalul acestuia sunt preluate de către compartimentul de specialitate care funcționează în cadrul Ministerului Justiției și care îndeplinește atribuțiile acestei instituții privind experții tehnici judiciari.(2) În tot cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 2/2000, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, denumirile „Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justiției“, „Biroul central pentru expertize tehnice judiciare“, „Biroul central pentru expertize judiciare“, „direcția de specialitate din Ministerul Justiției“ se înlocuiesc cu sintagma „compartimentul de specialitate din Ministerul Justiției care îndeplinește atribuțiile acestei instituții privind experții tehnici judiciari“.  +  Articolul IIIOrdonanța Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 488/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4^1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În temeiul cererii formulate de solicitantul prevăzut la alin. (3), Ministerul Justiției recunoaște automat titlul de calificare emis de autoritatea competentă din statul membru de origine și îl înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați. În vederea înscrierii, expertul solicitant depune la Ministerul Justiției, odată cu cererea, copia documentului ce atestă dobândirea calificării profesionale de expert criminalist în statul de origine, precum și copia documentelor care certifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 lit. a), b), e) și f), ce pot fi emise sau eliberate de autoritățile competente române ori de cele din statul de origine.2. La articolul 4^1 alineatul (6), litera b) se abrogă.3. La articolul 4^1 alineatul (6), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) dovada că a desfășurat o activitate specifică pentru calificarea profesională de expert criminalist timp de cel puțin un an în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul de stabilire.4. La articolul 4^1, alineatele (7)-(10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Declarația prevăzută la alin. (6) poate fi depusă prin orice mijloace, inclusiv prin Punctul de contact unic electronic, înființat prinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare, și se reînnoiește anual, dacă solicitantul intenționează să exercite, în mod temporar sau ocazional, în decursul anului respectiv, activitatea de expert criminalist în România.(8) În cazul unor îndoieli justificate, Ministerul Justiției poate solicita autorităților competente ale unui stat membru o confirmare a autenticității certificatelor și a titlurilor de calificare eliberate în acest alt stat membru, prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI), în condițiile legii.(9) Înscrierea expertului criminalist prevăzut la alin. (3) în Tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști, respectiv luarea în evidență a expertului criminalist prevăzut la alin. (5) se face în temeiul ordinului ministrului justiției, prin compartimentul de specialitate, în cel mult 3 luni de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.(10) Termenul prevăzut la alin. (9) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de cel mult o lună. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.5. La articolul 4^1, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul cuprins:(12) Cererea prevăzută la alin. (4), împreună cu documentele care o însoțesc, poate fi transmisă și prin Punctul de contact unic electronic.Prezenta lege transpune art. 5 alin. (1) lit. b), art. 13 alin. (1) paragraful (1), art. 50 alin. (1) și (2), art. 51 alin. (2), art. 53 alin. (3), art. 56 alin. (1) și (2a), art. 57 alin. (1) și art. 57a alin. (1) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, precum și art. 8 alin. (1) din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 376/36 din 27 decembrie 2006.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 2 noiembrie 2023.Nr. 304.-----