ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 73 din 14 septembrie 2023privind unele măsuri bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 14 septembrie 2023  Având în vedere obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele și obligațiile bugetare, precum și riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziției fiscale pe termen mediu și lung, precum și predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menținerii stabilității macroeconomice,luând în considerare necesitatea efectuării la termen a unor cheltuieli prevăzute de legislația în vigoare, care nu pot fi amânate,având în vedere faptul că la nivelul ordonatorilor principali de credite se înregistrează obligații de plată, la termene stabilite potrivit legii, a căror nerespectare poate conduce la inițierea de acțiuni de recuperare a sumelor datorate de aceștia, inclusiv prin executarea silită a conturilor, precum și la un impact social negativ, prin afectarea drepturilor anumitor categorii de persoane,în considerarea faptului că aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ordonatorilor principali de credite.(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) și c) și de la prevederile art. 26 alin. (4) și (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (5) și ale anexei nr. 1 din Legea nr. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023, cu fondurile suplimentate în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat la titlul „Cheltuieli de personal“, potrivit alin. (1), se majorează plafonul nominal al cheltuielilor de personal al bugetului de stat, precum și plafonul nominal și cel exprimat ca procent în produsul intern brut al bugetului general consolidat, aprobate potrivit legii.(3) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat disponibilizează la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de 5 zile de la data solicitării Ministerului Finanțelor, creditele de angajament și creditele bugetare reținute în proporție de 10%. (la 29-09-2023, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 28 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 29 septembrie 2023 ) Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 370 din 7 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1106 din 8 decembrie 2023 prevede:
  Articolul II(1) Sunt exceptate de la prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare, cu completările ulterioare, sumele prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 59 „Alte cheltuieli“, articolul 04 „Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat“.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se reîntregesc în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi până la concurența sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 - anexa nr. 3/13/02a lit. a) în bugetul Secretariatului General al Guvernului.
  (3^1) În situația în care ordonatorul principal de credite nu răspunde la solicitarea și în termenul prevăzute la alin. (3), Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă, de drept, modificările necesare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului ordonatorului principal de credite. (la 27-10-2023, Articolul 1 a fost completat de Articolul XVII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 27 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 27 octombrie 2023 ) (4) Sumele disponibilizate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului în aplicarea alin. (3) se utilizează, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea cu prioritate a cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu asistența socială, a contribuției publice naționale aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, a cheltuielilor cu medicamente, a programelor și acțiunilor de sănătate ale ordonatorilor principali de credite. (la 29-09-2023, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 28 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 29 septembrie 2023 )
   +  Articolul 2Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează ordonatorul principal de credite pentru bugetul Casei Naționale de Asigurări Sociale de Sănătate să repartizeze sumele reținute în proporție de 10%. (la 29-09-2023, Actul a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 28 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 29 septembrie 2023 )  +  Articolul 3(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 265 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, în volumul și structura bugetului Ministerului Sănătății și în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3). (la 29-09-2023, Actul a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 28 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 29 septembrie 2023 )  +  Articolul 4Articolul V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 15 mai 2023, cu modificările ulterioare, se abrogă. (la 29-09-2023, Actul a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 28 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 29 septembrie 2023 )  +  Articolul 5La articolul 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății «Complexul Energetic Oltenia» - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 11 martie 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2022, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Ministerul Energiei reîntregește veniturile rezultate din privatizare în lei, utilizate conform alin. (1), diminuate cu sumele restituite potrivit alin. (4), din bugetul de stat prin bugetul propriu, cu încadrarea în sumele prevăzute cu această destinație, până cel târziu în data de 30 septembrie 2024. (la 29-09-2023, Actul a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 28 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 29 septembrie 2023 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 28 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 29 septembrie 2023:
  Articolul II(1) În scopul maximizării absorbției și eficientizării implementării investițiilor, precum și pentru atingerea jaloanelor și țintelor asumate prin Planul național de redresare și reziliență, fondurile aferente depășirii prevăzute la art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd în bugetul și anexele ordonatorilor principali de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții, respectiv în bugetul agențiilor de implementare prevăzute la art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, la subdiviziunile bugetare aferente fondurilor europene nerambursabile sau rambursabile, după caz, peste valoarea sumei aferente Planului național de redresare și reziliență stabilite în acordurile de finanțare încheiate cu coordonatorul național.(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții, care anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență au încheiat/emis contracte/ decizii/ordine de finanțare în condițiile art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, pe baza creditelor de angajament aprobate la poziția bugetară „Finanțare publică națională“, sunt autorizați să dezangajeze creditele de angajament aferente angajamentelor legale respective și să le reangajeze pe seama fondurilor prevăzute la subdiviziunile bugetare aferente fondurilor europene nerambursabile sau rambursabile, după caz.(3) Pe perioada implementării proiectelor care intră sub incidența prevederilor alin. (1), când se constată utilizarea în totalitate a sumelor aferente fondurilor europene nerambursabile sau rambursabile, după caz, ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții sunt autorizați să dezangajeze soldul aferent angajamentelor legale rămase de plată concomitent cu reangajarea acestora în limita creditelor de angajament majorate la subdiviziunile bugetare aferente poziției bugetare „Finanțare publică națională“.(4) Coordonatorii de reforme și/sau investiții și agențiile de implementare sunt autorizați să încheie acte adiționale la contractele de finanțare încheiate cu beneficiarii, astfel încât să modifice sursele de finanțare între fondurile europene nerambursabile sau rambursabile, după caz, și „Finanțare publică națională“, cu încadrare în valoarea contractului încheiat.(5) Beneficiarii sunt autorizați să modifice în bugetele proprii și în anexele la acestea creditele de angajament și creditele bugetare potrivit actelor adiționale încheiate potrivit alin. (4), însușite de ordonatorii principali de credite.(6) Creditele de angajament rezultate din dezangajările prevăzute la alin. (2) și (3) nu pot fi utilizate de coordonatorii de reforme și/sau investiții și agențiile de implementare a proiectelor în vederea încheierii/emiterii de noi angajamente legale.(7) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții să introducă în buget și în anexele la acesta creditele de angajament necesare aplicării prevederilor alin. (2).(8) Ordonatorii principali de credite comunică în termen de 5 zile lucrătoare Ministerului Finanțelor modificările efectuate potrivit prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însușite de ordonatorul principal de credite.(9) Se autorizează Ministerul Finanțelor să aprobe, la propunerea ordonatorilor principali de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor efectuate potrivit prevederilor prezentului articol.(10) Fondurile prevăzute la alin. (1) nu pot fi luate în calcul la stabilirea cuantumului finanțării publice naționale, asigurată de la bugetul de stat, prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (5) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 14 septembrie 2023.Nr. 73.-----