ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 12 mai 2023privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 15 mai 2023  Având în vedere obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele și obligațiile bugetare, precum și riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziției fiscale pe termen mediu și lung, precum și predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menținerii stabilității macroeconomice,ținând cont că în iunie 2021 Consiliul Uniunii Europene a emis o recomandare României pentru a pune capăt situației de deficit excesiv până cel târziu în 2024, stabilind țintele de deficit ESA la 8,0% din PIB pentru 2021, 6,2% din PIB pentru 2022, 4,4% din PIB pentru 2023 și 2,9% din PIB pentru 2024,având în vedere că planificarea bugetară în vigoare pentru anul 2023 și pe termen mediu respectă recomandarea instituțiilor Uniunii Europene în ceea ce privește traiectoria de ajustare a deficitului bugetar în vederea ieșirii de sub incidența procedurii aplicabile deficitelor excesive în anul 2024,luând în considerare că obiectivul construcției bugetare pe anul 2023 și perspectiva anilor 2024-2025 îl reprezintă realizarea graduală a consolidării fiscale prin măsuri care să permită atingerea țintei de deficit prevăzute de regulamentele europene până în anul 2024,având în vedere că menținerea angajamentului de consolidare fiscală în perioada următoare reprezintă totodată o condiție pentru absorbția fondurilor europene din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,luând în considerare evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetare în primul trimestru al exercițiului bugetar,pentru asigurarea sursei de finanțare a măsurilor adoptate de Guvern pentru sprijinul mediului economic și protecția categoriilor vulnerabile, concomitent cu respectarea angajamentelor asumate în ce privește încadrarea în ținta de deficit,ținând cont de previziunile economice de iarnă ale Comisiei Europene pentru România privind creșterea economică, respectiv 2,5% în 2023 și 3% în 2024,ținând cont de concluziile prezentate în cel mai recent raport al Fondului Monetar Internațional, prin care a revizuit semnificativ, în sens negativ, estimările privind creșterea economiei românești în acest an, de la 3,1%, cât estima în toamnă, la 2,4%, avertizând, totodată, că economia globală a ajuns la „un moment extrem de incert“, iar redresarea va fi dificilă,neadoptarea acestor măsuri, în regim de urgență, ar putea avea consecințe negative, în sensul că ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând sustenabilitatea finanțelor publice, existând riscul nerespectării recomandării Comisiei Europene stabilite în cadrul procedurii de deficit excesiv declanșată pentru România.În considerarea faptului că aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la 31 decembrie 2025, Guvernul aprobă lunar, prin memorandum, până la finele lunii în curs pentru luna următoare, limite lunare de credite de angajament și credite bugetare în funcție de evoluția deficitului bugetar și de evoluția nivelului arieratelor, pentru ordonatorii principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite încheie angajamente legale, respectiv deschid și repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu și pentru instituțiile publice subordonate (la 06-10-2023, Alineatul (1), Articolul I a fost modificat de Punctul 1., Articolul X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 5 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 6 octombrie 2023 ) (1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Guvernul aprobă lunar, prin memorandum, până la finele lunii în curs pentru luna următoare, limite lunare de credite de angajament și credite bugetare, atât pentru structurile cu personalitate juridică prevăzute la art. 80 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cât și pentru ordonatorul principal de credite al acestora, cu modificările ulterioare. (la 06-10-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 2., Articolul X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 5 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 6 octombrie 2023 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), nu se aprobă limite lunare de credite de angajament și credite bugetare pentru: a) dobânzi;b) proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile; c) proiecte cu finanțare din Planul național de redresare și reziliență al României; d) împrumuturi și rambursări de credite; e) transferuri de echilibrare către bugetele de asigurări sociale.(3) Se autorizează ministrul finanțelor să aprobe modificarea limitelor unor ordonatori principali de credite stabilite potrivit dispozițiilor alin. (1) ca urmare a:a) utilizării, în condițiile legii, a fondurilor la dispoziția Guvernului;b) utilizării mecanismului de asigurare a fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie și gaze naturale, reglementat de art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare;c) utilizării sumelor primite prin donații și sponsorizări, conform art. 63 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul II(1) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de modul de finanțare și subordonare, au obligația de a dispune măsurile necesare în vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul „Bunuri și servicii“, exclusiv sumele nerepartizate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 20-07-2023, Alineatul (1), Articolul II a fost modificat de Punctul 3., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 230 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 ) (2) În cazuri temeinic justificate, ordonatorul principal de credite poate aproba ordonatorilor secundari și/sau terțiari de credite din subordine depășirea nivelului prevăzut la alin. (1), situație în care respectarea condiționalității prevăzute la alin. (1) se urmărește cumulat la nivel de ordonator principal de credite, pentru fiecare sursă de finanțare în parte.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu acțiuni și programe de sănătate, pentru cheltuielile aferente susținerii desfășurării Programului național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“ cu respectarea prevederilor cadrului legislativ specific în vigoare, precum și în cazul cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar. (la 20-07-2023, Alineatul (3), Articolul II a fost modificat de Punctul 3., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 230 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023 )  +  Articolul III(1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, inclusiv activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă acestea, li se interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de:a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2014, cu modificările și completările ulterioare;b) mobilier și aparatură birotică, așa cum sunt prevăzute în grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale“, subgrupele 3.1. „Mobilier“ și 3.2. „Aparatură birotică“ din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum și obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spațiilor cu destinația de birou.(2) Asigurarea necesităților de bunuri prevăzute la alin. (1) se realizează numai prin redistribuiri din cadrul aceleiași instituții sau de la alte instituții publice.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2):a) autoritățile și instituțiile publice nou-înființate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numai în primul an de funcționare, dacă acestea nu provin din restructurarea și/sau reorganizarea altor instituții publice, deja existente;b) obiectivele de investiții cu punere în funcțiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență; c) achizițiile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și proiectelor cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență al României;d) autoturismele a căror achiziție se realizează în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finanțat din Fondul pentru mediu precum și în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Achizițiile publice aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii procedurilor respective, numai în condițiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, spre publicare anunțul sau invitația de participare.(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență încetează toate procedurile de achiziție publică pentru bunurile prevăzute la alin. (1) lit. a) pentru care nu a fost parcursă etapa de comunicare a rezultatului procedurii de achiziție publică.  +  Articolul IV(1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepția posturilor unice din:a) instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin post unic se înțelege:a) acel post ale cărui atribuții, prin conținutul și natura lor, sau responsabilități stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică;b) un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), proiectul-pilot al concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante aflat în desfășurare se derulează în continuare, în condițiile prevăzute la art. 619 și în anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prin memorandum inițiat de Ministerul Educației și aprobat în ședința de Guvern, se poate aproba organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, didactice auxiliare și nedidactice, precum și a funcțiilor de conducere, vacante sau temporar vacante, din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice prevăzute la alin. (1) lit. a), cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget, respectiv prin memorandum aprobat în ședința Guvernului, inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile publice locale prevăzute la alin. (1) lit. b).(6) Pentru posturile pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului privind concursul.(7) În termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice pe site-ul propriu un anunț cu privire la posturile care îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (6) și pentru care concursul poate continua.(8) Concursurile organizate și desfășurate cu nerespectarea prevederilor alin. (2) și (4)-(7) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanța competentă, în condițiile legii.(9) Prin derogare de la prevederile art. 506 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin. (1), transferul la cerere se face la solicitarea funcționarului public, cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice în care urmează să își desfășoare activitatea funcționarul public, precum și a conducătorului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea funcționarul public.(10) Autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia s-a aprobat transferul la cerere al funcționarului public înștiințează în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării cererii de transfer autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public despre aprobarea cererii de transfer. (11) Conducătorul autorității sau instituției publice de la care se transferă funcționarul public are obligația să emită actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu sau, în situația în care este afectată derularea corespunzătoare a activității la nivelul structurii în care este încadrat funcționarul public, să comunice refuzul motivat al transferului la cerere, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înștiințării prevăzute la alin. (10). Transferul la cerere operează de la data modificării raportului de serviciu, stabilită prin actul administrativ emis de conducătorul autorității sau instituției publice de la care se transferă funcționarul public și care nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ. (12) Cererile de transfer depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se soluționează potrivit prevederilor în vigoare la data depunerii cererii de transfer de către funcționarul public. (13) Prin derogare de la prevederile art. 510 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin. (1), funcțiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii.  +  Articolul VAbrogat. (la 29-09-2023, Articolul V a fost abrogat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 28 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 29 septembrie 2023 )  +  Articolul VIPrin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament între programe pe tot parcursul anului, peste limita prevăzută, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cu modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3/xx/27 „Fișa programului bugetar“.  +  Articolul VIIArticolul 11 din Legea nr. 133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.  +  Articolul VIIIÎn anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 374 alin. (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, persoanele și durata activității desfășurate în regim de telemuncă se stabilesc de către conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare.  +  Articolul IXAbrogat. (la 27-10-2023, Articolul IX a fost abrogat de Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 27 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 27 octombrie 2023 )  +  Articolul XLa articolul III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 12 martie 2021, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 30 iunie 2022, acordarea grantului se realizează conform Schemei de ajutor de stat prevăzută la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările și completările ulterioare. Perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 decembrie 2023 inclusiv.  +  Articolul XI(1) Pentru o perioadă de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile contractante care atribuie contracte de achiziție publică ce au ca obiect produse agroalimentare aplică criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ponderea stabilită pentru factorul de evaluare privind calitatea este de 60% din punctajul total și este compusă din: 30% pentru factorul „lanțul de aprovizionare“ și 30% pentru realizarea unei etape de producție în regiunea de dezvoltare unde își are sediul autoritatea contractantă, astfel cum este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.(3) În sensul prezentului articol, prin „lanțul de aprovizionare“ se înțelege circuitul de aprovizionare care implică un număr de operatori economici responsabili de producerea, fabricarea și comercializarea produselor care fac obiectul achizițiilor publice prevăzute la alin. (1). (4) În scopul asigurării unei eficiențe calitative a produselor agroalimentare achiziționate de autoritățile contractante, algoritmul de calcul al punctajului aferent factorului de evaluare „lanțul de aprovizionare“ va fi unul de tip invers proporțional, în sensul că un număr mai mic de operatori economici implicați în lanțul de aprovizionare va primi un punctaj mai mare. (5) Operatorii economici au obligația de a deține autorizație/înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor care figurează în registrele de evidență a unităților autorizate/înregistrate gestionate de către autoritatea competentă și de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XII(1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de subordonare și de finanțare, poate deține calitatea de membru al consiliului de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere la maximum două întreprinderi publice sau în organele de conducere ale altor entități deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale al căror sediu se află pe teritoriul României.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sau de la data numirii, după caz, personalul prevăzut la alin. (1), numit ca membru în mai multe consilii de administrație și/sau de supraveghere la întreprinderile publice sau în organele de conducere ale altor entități deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale, își va exercita opțiunea.(3) În situația în care personalul prevăzut la alin. (1) nu își exercită dreptul de opțiune în termenul prevăzut la alin. (2), acesta își pierde de drept calitatea de membru din toate consiliile de administrație și/sau de supraveghere ale întreprinderilor publice sau în organele de conducere ale altor entități deținute de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale.  +  Articolul XIII(1) Prevederile art. III se aplică și operatorilor economici prevăzuți la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.(2) Interdicția prevăzută la art. III nu se aplică operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) care achiziționează bunurile respective în vederea realizării activităților specifice obiectului de activitate stabilit prin actul de înființare.  +  Articolul XIVDe la data intrării în vigoare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul poate adopta proiecte de acte normative/documente de politici publice a căror aplicare atrage micșorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, doar dacă acestea sunt însoțite de fișa financiară întocmită conform art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și art. 15 sau 21, după caz, din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de declarația conform căreia majorarea de cheltuială este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.  +  Articolul XVÎn anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, ce se repartizează, în condițiile legii, entităților de drept privat aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea instituțiilor publice, se vor utiliza cu prioritate pentru plata obligațiilor către bugetul general consolidat.  +  Articolul XVI(1) Termenul prevăzut la art. 142 alin. (10) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară se prorogă până la data de 31 decembrie 2023.(2) În interiorul termenului prevăzut la alin. (1), Înalta Curte de Casație și Justiție are obligația de a derula și încheia procesul de dobândire a deplinei capacități instituționale necesare gestionării bugetului prevăzut la art. 142 alin. (2) din Legea nr. 304/2022.  +  Articolul XVIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 546, literele a)-h) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) 9 posturi pentru cabinetul prim-ministrului;b) 6 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu, ministrului de stat;c) 4 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu;d) 4 posturi pentru cabinetul ministrului, secretarului general al Guvernului și șefului Cancelariei Prim-Ministrului;e) 4 posturi pentru cabinetul ministrului delegat;f) 2 posturi pentru cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, secretarului de stat și asimilatului acestuia din cadrul ministerelor și aparatului de lucru al Guvernului și consilierului de stat;g) 2 posturi pentru cabinetul conducătorului de organ de specialitate al administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat;h) 1 post pentru cabinetul subsecretarului de stat și asimilatului acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului din cadrul ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale;2. La articolul 548 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:d) la solicitarea demnitarului sau ca urmare a unor modificări legislative.  +  Articolul XVIIIÎncadrarea în numărul de posturi prevăzut la art. 546 lit. a)-h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum este modificat prin art. XVII pct. 1 din prezenta ordonanță de urgență, se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ion Popa,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Aurel Simion,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Iuliana Feclistov
  p. Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Rareș Stelian Rusu
  București, 12 mai 2023.Nr. 34.------