LEGE nr. 284 din 20 octombrie 2023pentru completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 23 octombrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 33, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Cererile formulate de persoane în favoarea cărora instanțele judecătorești s-au pronunțat, prin hotărâri judecătorești irevocabile/definitive, asupra existenței și întinderii dreptului, precum și asupra calității de persoană îndreptățită se soluționează cu prioritate.2. La articolul 34 alineatul (5), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) dosarele în care beneficiarii sunt persoane care dețin certificate de încadrare în grad de handicap grav sau au calitatea de pensionari de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate.3. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 43^1(1) Persoanele cu privire la care, prin hotărâri judecătorești irevocabile/definitive, instanțele de judecată s-au pronunțat asupra existenței și întinderii dreptului, precum și asupra calității de persoană îndreptățită și care nu au formulat cereri în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot depune cereri pentru acordarea de măsuri compensatorii prin puncte la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. (2) Cererile prevăzute la alin. (1) se soluționează în procedura stabilită la art. 21 alin. (10).  +  Articolul IICererile prevăzute la art. 43^1 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta lege, se depun în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IIILegea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 20 octombrie 2023.Nr. 284.------