LEGE nr. 282 din 19 octombrie 2023pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 20 octombrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1102 din 16 noiembrie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 211, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 211(1) Judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituțională, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională, precum și personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1), cu o vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții, se pot pensiona la împlinirea vârstei de 60 de ani și pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare și a sporurilor avute în ultimele 48 de luni de activitate înainte de data pensionării. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.2. La articolul 211, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 211, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) De pensia de serviciu beneficiază, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de sistemul public de pensii, judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituțională, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de la Curtea Constituțională și personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1) cu o vechime între 20 și 25 de ani numai în aceste funcții, în acest caz cuantumul pensiei fiind micșorat cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care lipsește din vechimea integrală de 25 de ani în aceste funcții. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.(4) Persoanele care au o vechime de cel puțin 25 de ani numai în funcțiile enumerate la alin. (1) se pot pensiona la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de sistemul public de pensii și pot beneficia de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupație. În acest caz, pensia de serviciu este egală cu 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare și a sporurilor avute în ultimele 48 de luni de activitate înainte de data eliberării din funcție, raportate la un judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcție din motive neimputabile acestora. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din venitul net aferent venitului brut din ultima lună de activitate înainte de data eliberării din funcție, raportate la un judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional. Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și persoanelor prevăzute de prezentul alineat.4. La articolul 211, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În baza de calcul pentru stabilirea pensiei de serviciu nu se includ sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări, restituiri de drepturi salariale aferente altei perioade decât cea avută în considerare la stabilirea dreptului de pensie, diurne sau oricare alte drepturi care nu au un caracter permanent.5. La articolul 213, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pensiile de serviciu, inclusiv pensia de invaliditate și pensia de urmaș, se actualizează, din oficiu, în fiecare an cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică.  +  Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, pentru judecătorul, procurorul, judecătorul de la Curtea Constituțională, magistratul-asistent de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională sau personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1) din aceeași lege, aflat în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi, la calculul vechimii de cel puțin 25 de ani se poate lua în considerare, eșalonat, în funcție de anul pensionării, și o perioadă maximă de 5 ani în care judecătorul, procurorul sau magistratul-asistent ori personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1) din aceeași lege a îndeplinit funcțiile de judecător financiar, procuror financiar sau consilier de conturi la secția jurisdicțională a Curții de Conturi, avocat, notar, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, grefier cu studii superioare juridice, consilier juridic sau jurisconsult, după cum urmează:a) în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2031, poate fi valorificată o vechime de cel mult 5 ani în aceste funcții;b) în perioada 1 ianuarie 2032-31 decembrie 2039, poate fi valorificată o vechime de cel mult 4 ani în aceste funcții;c) în perioada 1 ianuarie 2040-31 decembrie 2047, poate fi valorificată o vechime de cel mult 3 ani în aceste funcții;d) în perioada 1 ianuarie 2048-31 decembrie 2054, poate fi valorificată o vechime de cel mult 2 ani în aceste funcții;e) în perioada 1 ianuarie 2055-31 decembrie 2061, poate fi valorificată o vechime de cel mult un an în aceste funcții.  +  Articolul III(1) Pentru judecători, procurori, judecătorii de la Curtea Constituțională, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională și personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, care beneficiază de pensii de serviciu stabilite în baza unor decizii de pensionare emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care îndeplinesc condițiile de pensionare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru fiecare an care depășește vechimea de 25 de ani necesară pentru obținerea pensiei de serviciu, cuantumul net al pensiei de serviciu se majorează cu câte 1%. (2) Persoanele prevăzute la art. 211 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, cărora le-au fost emise decizii de pensionare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se consideră că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de pensia de serviciu în cuantumul stabilit prin aceste decizii potrivit reglementărilor anterioare intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și persoanelor care au decizii de pensionare emise după data intrării în vigoare a prezentei legi în baza unor cereri înregistrate la casele de pensii înainte de data intrării în vigoare a acesteia, precum și celor care îndeplinesc condițiile de pensionare până la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IVÎncepând cu data de 1 ianuarie 2024, prin derogare de la prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituțională, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională, precum și personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1) din aceeași lege se pot pensiona și pot beneficia de pensia de serviciu dacă îndeplinesc condiția de vechime de minimum 25 de ani realizată numai în aceste funcții, precum și condiția de vârstă de cel puțin 47 de ani și 4 luni. Această vârstă de pensionare crește cu câte 4 luni în fiecare an calendaristic, până la atingerea vârstei de pensionare de 60 de ani prevăzute la art. 211 alin. (1) din Legea nr. 303/2022, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege. La calculul acestei vechimi se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. II.  +  Articolul VPrin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 303/2022, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, pentru persoanele care au decizii de pensionare sau îndeplinesc condițiile de pensionare până la data de 1 ianuarie 2024, precum și pentru persoanele în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile de serviciu, inclusiv pensia de invaliditate și pensia de urmaș, se actualizează procentual ori de câte ori se majorează indemnizația de încadrare brută lunară pentru judecătorii sau procurorii în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional. Actualizarea se realizează prin aplicarea, asupra cuantumului pensiei, a procentului de majorare a indemnizației de încadrare brute lunare pentru judecătorii sau procurorii în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional. Cuantumul net al pensiei de serviciu actualizate nu poate depăși 100% din venitul net, la data actualizării, al unui judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional, cu excepția pensiilor de serviciu ale persoanelor prevăzute la art. III alin. (2) și (3). Data actualizării, procentul de majorare a indemnizației de încadrare brute lunare și, după caz, venitul net la data actualizării al unui judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional, se comunică Casei Naționale de Pensii Publice sau casei de pensii teritoriale ori sectoriale competente de către ordonatorii principali de credite implicați.  +  Articolul VILegea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 68^5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 68^5(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea prevăzut la art. 3 alin. (2), personalul de specialitate criminalistică și personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică prevăzut la art. 3^1, precum și tehnicienii criminaliști din cadrul parchetelor, cu o vechime de cel puțin 25 de ani în specialitate, pot beneficia de pensie de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare conform eșalonării prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare realizate, inclusiv sporurile cu caracter permanent, corespunzătoare ultimelor 48 de luni consecutive de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.(2) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) beneficiază, la împlinirea vârstei standard de pensionare conform eșalonării prevăzute în anexă, și personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, personalul de specialitate criminalistică și personalul care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică, precum și tehnicienii criminaliști din cadrul parchetelor, cu o vechime în specialitate între 20 și 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei fiind micșorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1) pentru fiecare an care lipsește din vechimea în specialitate integrală.2. La articolul 68^5, alineatul (3) se abrogă.3. La articolul 68^5, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Persoanele care îndeplinesc condițiile de vârstă și de vechime prevăzute la alin. (1) numai în funcția de personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, de personal de specialitate criminalistică și de personal care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică, precum și în cea de tehnician criminalist din cadrul parchetelor beneficiază de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au avut sau au o altă ocupație. În acest caz, cuantumul pensiei de serviciu este de 80% din baza de calcul reprezentată de media salariilor de bază brute lunare, inclusiv sporurile cu caracter permanent din ultimele 48 de luni consecutive de activitate, realizate de personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiții identice de funcție, vechime, grad sau treaptă și nivel al instanței ori parchetului sau INEC unde a funcționat solicitantul înaintea eliberării din funcția de personal auxiliar de specialitate. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din venitul net aferent venitului brut din ultima lună de activitate înainte de data eliberării din funcție, raportate la personalul auxiliar de specialitate aflat în activitate în condiții identice de funcție, vechime, grad sau treaptă și nivel al instanței ori parchetului sau INEC.4. După articolul 96 se introduce un nou articol, art. 97, cu următorul cuprins:  +  Articolul 97Anexa face parte integrantă din prezenta lege.5. După articolul 97 se introduce o anexă având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege.  +  Articolul VII(1) Pentru personalul prevăzut la art. 3 alin. (2) și art. 3^1 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru tehnicienii criminaliști din cadrul parchetelor, care beneficiază de pensii de serviciu stabilite în baza unor decizii de pensionare emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care îndeplinesc condițiile de pensionare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru fiecare an care depășește, la data intrării în vigoare a prezentei legi, vechimea de 25 de ani necesară pentru obținerea pensiei de serviciu, cuantumul net al pensiei de serviciu se majorează cu câte 1%.(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și persoanelor care au decizii de pensionare emise după data intrării în vigoare a prezentei legi în baza unor cereri înregistrate la casele de pensii înainte de data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul VIIILegea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 51, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Persoanele care au îndeplinit funcția de auditor public extern cu o vechime de cel puțin 25 de ani în cadrul Curții de Conturi beneficiază, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de sistemul public de pensii, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute lunare realizate, cu caracter permanent, corespunzătoare perioadei de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu. Veniturile care constituie baza de calcul al pensiei de serviciu nu includ sporul de risc și suprasolicitare neuropsihică de 50% și nici majorarea de până la 75% din salariul de bază, câștigate în instanță.2. La articolul 51, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Atingerea vechimii de 25 de ani prevăzute la alin. (2) se realizează eșalonat, conform anexei nr. 2.3. La articolul 51, alineatele (3) și (4) se abrogă.4. La articolul 51, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Persoanele care îndeplinesc condițiile de vechime în specialitate în cadrul Curții de Conturi, prevăzute la alin. (2), beneficiază, la îndeplinirea condițiilor standard de pensionare prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul public de pensii, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au avut sau au o altă ocupație. În acest caz, baza de calcul al pensiei de serviciu o reprezintă media veniturilor brute lunare realizate de auditorii publici externi aflați în activitate în condiții identice de funcție, vechime, grad sau treaptă unde și-a desfășurat activitatea solicitantul, înaintea eliberării din funcția de auditor public extern, corespunzătoare perioadei de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu.5. La articolul 51, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) De pensie de serviciu beneficiază și auditorii publici externi care, la data solicitării acestei pensii, sunt pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii. În acest caz, cuantumul pensiei de serviciu este de 65% din baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute lunare determinată potrivit alin. (2), realizate de un auditor public extern în activitate, în condiții identice de funcție, vechime, grad sau treaptă.6. După articolul 66 se introduce un nou articol, art. 67, cu următorul cuprins:  +  Articolul 67Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.7. După articolul 67 se introduc două anexe, anexele nr. 1 și 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3 la prezenta lege.  +  Articolul IXLegea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 22 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României cu o vechime de cel puțin 25 de ani în Ministerul Afacerilor Externe, precum și personalul încadrat pe funcții de execuție specifice de consilier relații, referent relații, cancelarist relații și curier relații pot beneficia, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de sistemul public de pensii, de pensie de serviciu. Pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare încadrării în funcția de execuție deținută în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și a tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele luni de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu.2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Atingerea vechimii de 25 de ani prevăzute la alin. (1) se realizează eșalonat, conform anexei nr. 2.3. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care au fost numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare funcției de ambasador, aflate în plată în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și a tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele luni de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu. În acest caz, calculul indemnizațiilor și sporurilor stabilite în formulă procentuală se raportează la salariul de bază de ambasador.4. La articolul 1, alineatele (3) și (4) se abrogă.5. La articolul 1, alineatele (5), (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) pot beneficia, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de sistemul public de pensii, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au altă ocupație. În acest caz, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei, similare în plată, corespunzătoare funcției de execuție deținute de aceștia anterior încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă 65% din media tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului în ultimele luni de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu, indemnizații și sporuri permanente care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legislația privind salarizarea specifică în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu. De această pensie de serviciu pot beneficia numai persoanele cărora le-au încetat raporturile juridice de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe din motive neimputabile.(6) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) și (2) pot beneficia și membrii Corpului diplomatic și consular al României, pensionați anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, care beneficiază de pensie din sistemul public și care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea pensiei de serviciu. În acest caz, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei, similare în plată, corespunzătoare funcției de execuție deținute de aceștia la data încetării activității în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă 65% din media tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului în ultimele luni de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării în sistemul public, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu, indemnizații și sporuri permanente care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legislația privind salarizarea specifică în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu................................................................................................(8) Pentru persoanele prevăzute la alin. (6) care au fost numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizații internaționale, pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei, similare în plată, corespunzătoare funcției de ambasador în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adaugă 65% din media tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente, stabilite în favoarea beneficiarului în ultimele luni de activitate în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, înainte de data pensionării în sistemul public, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu, indemnizații și sporuri permanente care nu au fost incluse în salariul de bază și care sunt prevăzute de legislația privind salarizarea specifică în vigoare la data înregistrării cererii de acordare a pensiei de serviciu. În acest caz, calculul indemnizațiilor și sporurilor stabilite în formulă procentuală se raportează la salariul de bază de ambasador.6. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) De prevederile prezentei legi, în situația îndeplinirii condițiilor impuse de aceasta, beneficiază și membrii Corpului diplomatic și consular al României, cu o vechime de cel puțin 25 de ani, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 2, în funcție de data acordării pensiei de serviciu, în Departamentul de Comerț Exterior din Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Comerțului, Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, denumit în continuare Departamentul de Comerț Exterior, din care cel puțin 8 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate.7. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Atingerea vechimii de 25 de ani prevăzute la alin. (1) se realizează eșalonat, conform anexei nr. 2.8. La articolul 3, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare încadrării în funcția de execuție deținută în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior și a tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele luni de activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, înainte de data pensionării, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu................................................................................................(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (3), pensia de serviciu reprezintă 65% din media salariilor de bază brute lunare în lei corespunzătoare încadrării în funcția de execuție deținută în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior și a tuturor indemnizațiilor și sporurilor permanente stabilite în favoarea beneficiarului pentru ultimele luni de activitate în administrația centrală a Departamentului de Comerț Exterior, înainte de data pensionării, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 1, în funcție de data acordării pensiei de serviciu.9. După articolul 11 se introduce un nou articol, art. 12, cu următorul cuprins:  +  Articolul 12Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.10. După articolul 12 se introduc două anexe, anexele nr. 1 și 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4, respectiv în anexa nr. 5 la prezenta lege.  +  Articolul X(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi pensiile de serviciu ale personalului de specialitate interpret relații, consilier cabinet, referent cabinet, curier diplomatic, referent protecție, referent comunicații, cuvenite sau aflate în plată devin pensii pentru limită de vârstă în sistemul public, considerându-se îndeplinite condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. (2) Pensiile de serviciu prevăzute la alin. (1) se recalculează în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi prin determinarea punctajului mediu anual și a cuantumului fiecărei pensii conform legislației privind sistemul public de pensii.(3) Dacă în urma recalculării rezultă un cuantum al pensiei din sistemul public de pensii mai mic decât cel al pensiei de serviciu se va menține în plată acesta din urmă până când din aplicarea formulei de calcul prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii rezultă un cuantum al pensiei din sistemul public de pensii mai mare decât al pensiei de serviciu.(4) Fac excepție de la dispozițiile alin. (1) și (3) pensiile de serviciu ale personalului de specialitate interpret relații, consilier cabinet, referent cabinet, curier diplomatic, referent protecție, referent comunicații, în cazul cărora a fost stabilită și pensia din sistemul public de pensii, situație în care se acordă cuantumul pensiei celei mai avantajoase.  +  Articolul XILegea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Personalul aeronautic civil navigant profesionist este categoria profesională din aviația civilă care deține documente de certificare de tip/clasă de aeronavă civilă, emise, validate sau recunoscute în România în conformitate cu reglementările specifice aplicabile, având atribuții la bordul unei aeronave civile în timpul zborului, și care este remunerat pentru executarea de activități aeronautice civile, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un angajator având sediul principal sau filială în România.2. La articolul 42^1 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) piloți, piloți instructori avioane de la Școala Superioară de Aviație Civilă, însoțitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licență/atestat de membru al echipajului de cabină, parașutiști și personalul de inspecție în zbor, care au vârsta de minimum 52 de ani și au realizat o vechime de cel puțin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist;3. La articolul 42^2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42^2(1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 42^1 alin. (1) are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 65% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa la prezenta lege, în funcție de data acordării pensiei de serviciu.4. La articolul 42^2, alineatul (3) se abrogă.5. Articolul 42^7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42^7De prevederile art. 42^1-42^6 beneficiază și personalul aeronautic civil navigant profesionist, care își pierde total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviație, unei boli profesionale sau unei afecțiuni medicale dobândite ca urmare a activității de zbor, fără a se ține cont de vârsta și vechimea în muncă ale acestuia; pensia se acordă de la data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă, în situația pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat.6. După articolul 64 se introduce un nou articol, art. 65, cu următorul cuprins:  +  Articolul 65Anexa face parte integrantă din prezenta lege.7. După articolul 65 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta lege.  +  Articolul XIILegea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73În cazul decesului funcționarului public parlamentar aflat în activitate, soțul sau soția și copiii care se aflau în întreținerea funcționarului public parlamentar la data decesului beneficiază de o indemnizație egală cu 7 salarii lunare brute, care se impozitează potrivit legii. În sensul prezentului articol, prin salariu lunar brut se înțeleg salariul de bază brut lunar și sporurile din ultima lună de activitate ale funcționarului public parlamentar decedat.2. La articolul 73^1, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 73^1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) La împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de sistemul public de pensii, funcționarii publici parlamentari care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani în structurile Parlamentului beneficiază de pensie de serviciu în cuantum de 65% din baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute realizate în ultimele luni înainte de data pensionării, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 3, în funcție de data acordării pensiei de serviciu. Pensia acordată nu poate depăși nivelul salariului de bază brut, inclusiv sporurile corespunzătoare funcției deținute sau funcției asimilate, după caz, din ultimele luni anterioare datei pensionării, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 3, în funcție de data acordării pensiei de serviciu.4. La articolul 73^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Atingerea vechimii de 25 de ani prevăzute la alin. (3) se realizează eșalonat, conform anexei nr. 4.5. La articolul 73^1, alineatul (4) se abrogă.6. La articolul 73^1, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Funcționarii publici parlamentari care au realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de sistemul public de pensii, din care cel puțin 20 de ani în structurile Parlamentului, pot solicita pensionarea cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute la alin. (3). În acest caz, cuantumul pensiei de serviciu se stabilește prin diminuarea acestuia cu 0,10% din baza de calcul pentru fiecare lună cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.7. La articolul 73^1, alineatul (8) se abrogă.8. La articolul 73^1, alineatele (9), (10), (11) și (13) se modifică și vor avea următorul cuprins:(9) La calculul stagiului de cotizare în structurile Parlamentului, prevăzut la alin. (3), se iau în considerare, după caz, și perioada în care funcționarul public parlamentar a avut calitatea de deputat sau de senator, a îndeplinit o funcție de demnitate publică, numită sau aleasă, precum și perioada în care a îndeplinit o funcție din categoria înalților funcționari publici.(10) La îndeplinirea condițiilor de pensionare prevăzute la alin. (3) funcționarul public parlamentar optează pentru pensia calculată conform prevederilor prezentei legi sau pentru pensia calculată în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. (11) Persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare prevăzute de prezenta lege beneficiază de prevederile alin. (3), (5) și (6) chiar dacă la data pensionării ocupă o altă funcție sau au o altă ocupație, după caz. În această situație, pensia se stabilește pe baza drepturilor salariale pe care le are un funcționar public parlamentar aflat în activitate, în aceleași condiții de funcție și vechime...................................................................................................(13) Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor ai funcționarului public parlamentar, în condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii.9. La articolul 93, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) De prevederile art. 41, 43 și 73 beneficiază și personalul prevăzut la art. 5 alin. (4).10. După articolul 97 se introduce un nou articol, art. 98, cu următorul cuprins:  +  Articolul 98Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.11. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 și 4, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7, respectiv în anexa nr. 8 la prezenta lege.  +  Articolul XIII(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile de serviciu ale personalului din structurile Parlamentului, pentru care încadrarea în muncă se face prin contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuvenite sau aflate în plată devin pensii pentru limită de vârstă în sistemul public, considerându-se îndeplinite condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii.(2) Pensiile de serviciu prevăzute la alin. (1) se recalculează în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi prin determinarea punctajului mediu anual și a cuantumului fiecărei pensii conform legislației privind sistemul public de pensii. (3) Dacă în urma recalculării rezultă un cuantum al pensiei din sistemul public de pensii mai mic decât cel al pensiei de serviciu se va menține în plată acesta din urmă până când din aplicarea formulei de calcul prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii rezultă un cuantum al pensiei din sistemul public de pensii mai mare decât cel al pensiei de serviciu. (4) Fac excepție de la dispozițiile alin. (1) și (3) pensiile de serviciu ale personalului din structurile Parlamentului, pentru care încadrarea în muncă se face prin contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul cărora a fost stabilită și pensia din sistemul public de pensii, situație în care se acordă cuantumul pensiei celei mai avantajoase.  +  Articolul XIVLegea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, prevăzută la alin. (1) lit. a), este de 65 de ani. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare conform eșalonărilor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta lege.2. La articolul 28, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în ultimele luni consecutive de activitate, stabilite conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 3, actualizate cu indicele prețurilor de consum lunar la data deschiderii drepturilor de pensie, în care nu se includ:3. La articolul 28 alineatul (1), după litera o) se introduc șase noi litere, lit. o^1)-o^6), cu următorul cuprins:o^1) sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale acordate și personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, prevăzute în anexa nr. I - Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ» și în anexa nr. II - Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate și asistență socială» la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;o^2) sporul acordat în temeiul art. 7 din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;o^3) stimulentul de risc acordat în temeiul art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările și completările ulterioare; o^4) stimulentele financiare lunare acordate în temeiul art. 193 alin. (6^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;o^5) majorarea încasată, potrivit legii, de personalul care nu a beneficiat de zile libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ;o^6) contravaloarea serviciilor turistice acordată potrivit legii;4. La articolul 28, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special pensionați în condițiile art. 18, 19, 26 și 38, baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), aferentă vechimii în serviciu, actualizată cu indicele prețurilor de consum lunar la data deschiderii dreptului la pensie.5. La articolul 28, alineatul (3) se abrogă.6. La articolul 28, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Pentru perioadele în care personalul s-a aflat în misiune temporară sau permanentă în străinătate, pentru stabilirea bazei de calcul prevăzute la alin. (1) se utilizează soldele/salariile lunare brute corespunzătoare funcției militare/de poliție/de penitenciare pe care acesta este încadrat în țară sau, la alegere, soldele/salariile lunare brute realizate la funcția de bază în aceeași perioadă de raportare în anii anteriori plecării în misiune, actualizate cu indicele prețurilor de consum lunar la data deschiderii dreptului de pensie.7. La articolul 28, alineatul (5) se abrogă.8. La articolul 28, alineatele (6)-(9) se modifică și vor avea următorul cuprins: (6) La determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), pentru perioadele în care personalul a exercitat o funcție de demnitate publică se utilizează indemnizațiile lunare/soldele/salariile lunare brute realizate la funcția de bază în perioada de raportare, actualizate cu indicele prețurilor de consum lunar la data deschiderii drepturilor de pensie.(7) Pentru soțul/soția, militar, polițist sau funcționar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru a-și urma soția/soțul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, se utilizează ca bază de calcul pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1) veniturile determinate în vederea stabilirii și plății contribuției de asigurări sociale, actualizate cu indicele prețurilor de consum lunar la data deschiderii drepturilor de pensie.(8) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei de urmaș, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea unei pensii, este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază de către susținător în perioada de activitate, actualizate cu indicele prețurilor de consum lunar la data deschiderii drepturilor de pensie.(9) Soldele/Salariile lunare brute utilizate la stabilirea bazei de calcul pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1) nu se actualizează dacă indicele prețurilor de consum lunar prezintă valori negative.9. După articolul 28 se introduce un nou articol, art. 28^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 28^1Pentru pensiile militare de stat stabilite până la data de 1 ianuarie 2030, baza de calcul folosită este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c) dintr-un număr de luni consecutive, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 3, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar, polițist sau funcționar public cu statut special, după caz, actualizate cu indicele prețurilor de consum lunar la data deschiderii drepturilor de pensie, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 28 alin. (1).10. La articolul 60, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul, actualizate cu indicele prețurilor de consum lunar la data deschiderii drepturilor de pensie.11. După articolul 123 se introduce un nou articol, art. 123^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 123^1Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.12. După anexă se introduc două noi anexe, anexele nr. 2 și 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 9, respectiv în anexa nr. 10 la prezenta lege.  +  Articolul XVÎn vederea aplicării prevederilor prezentei legi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi instituțiile implicate vor actualiza normele metodologice de aplicare a legislației referitoare la pensiile de serviciu.  +  Articolul XVI(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul net al pensiilor de serviciu stabilite în baza prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate și completate prin prezenta lege, nu poate fi mai mare decât 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu.(2) Pensia de serviciu netă reprezintă pensia de serviciu stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.(3) Venitul net reprezintă venitul brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu din care s-au dedus contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit, potrivit legislației în vigoare.(4) Orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.(5) Persoanele care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, îndeplinesc cerințele legale pentru obținerea unei pensii de serviciu în baza reglementărilor din legile prevăzute la alin. (1) în vigoare anterior modificărilor și completărilor aduse acestora prin prezenta lege pot solicita, până la data de 31 decembrie 2028, acordarea pensiei de serviciu conform reglementărilor respective.  +  Articolul XVII(1) Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru obținerea mai multor pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru obținerea uneia dintre acestea.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care cumulează două sau mai multe pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru dreptul cel mai avantajos.(3) Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului public de pensii pot cumula această categorie de pensie cu pensia din sistemul public de pensii.  +  Articolul XVIIIArticolul 101 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 101Calculul impozitului pe venitul din pensii și termenul de plată(1) Orice plătitor de venituri din pensii are obligația de a calcula lunar impozitul, potrivit prevederilor prezentului articol, la data efectuării plății pensiei, de a-l reține și de a-l plăti la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiei. Impozitul reținut este impozit final.(2) Impozitul lunar se determină de fiecare plătitor de venit din pensii, astfel:a) pentru venitul lunar din pensii determinat ca urmare a aplicării principiului contributivității, indiferent de nivelul acestuia, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, se aplică o cotă de impunere de 10%;b) pentru venitul lunar din pensii care are atât componentă contributivă, cât și componentă necontributivă, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, pentru partea contributivă se aplică dispozițiile lit. a), respectiv o cotă de impunere de 10%, iar pentru partea necontributivă se aplică progresiv următoarele cote de impunere:(i) 10%, pentru partea mai mică decât nivelul câștigului salarial mediu net sau egală cu acesta;(ii) 15%, pentru partea cuprinsă între nivelul câștigului salarial mediu net și nivelul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau egală cu acesta;(iii) 20%, pentru partea ce depășește nivelul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;c) pentru venitul lunar din pensii care are doar componentă necontributivă, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, se aplică progresiv următoarele cote de impunere:(i) 10%, pentru partea mai mică decât nivelul câștigului salarial mediu net sau egală cu acesta;(ii) 15%, pentru partea cuprinsă între nivelul câștigului salarial mediu net și nivelul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau egală cu acesta;(iii) 20%, pentru partea ce depășește nivelul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.(3) Determinarea câștigului salarial mediu net prevăzut în prezentul articol se stabilește prin deducerea din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat a contribuțiilor sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) și b) și a impozitului pe venit.(4) În cazul unei pensii care nu este plătită lunar, impozitul ce trebuie reținut se stabilește prin împărțirea pensiei plătite la fiecare din lunile cărora le este aferentă pensia.(5) Drepturile de pensie restante se defalcă pe lunile la care se referă, în vederea calculării impozitului datorat, reținerii și plății acestuia, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plății.(6) Veniturile din pensiile de urmaș vor fi individualizate în funcție de numărul acestora, iar impozitarea se va face în raport cu drepturile cuvenite fiecărui urmaș, conform prevederilor alin. (2).(7) În cazul veniturilor din pensii și/sau al diferențelor de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează asupra venitului impozabil lunar, prin aplicarea prevederilor alin. (2), se reține la data efectuării plății, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plății, și se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit. Diferențele de venituri din pensii, primite de la același plătitor și stabilite pentru perioadele anterioare, se impozitează separat față de drepturile de pensie ale lunii curente.(8) În cazul veniturilor din pensii și/sau al diferențelor de venituri din pensii, precum și al sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflație, stabilite în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărârilor judecătorești definitive și executorii, impozitul se calculează separat față de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea prevederilor alin. (2), impozitul reținut fiind impozit final. Impozitul se reține la data efectuării plății, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plății veniturilor respective. Impozitul astfel reținut se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.(9) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 123^1. Notă
  Începând cu data de 01-01-2024, conform Articolului LXXII, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 14 decembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 1139 din 15 decembrie 2023, la articolul XVIII din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu si a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 20 octombrie 2023, alineatul (9) al art. 101 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
   +  Articolul XIX(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.(2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. XVIII intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 19 octombrie 2023.Nr. 282.  +  Anexa nr. 1(Anexa la Legea nr. 567/2004)
  EȘALONAREA VÂRSTEI STANDARD DE PENSIONARE
  pentru personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești
  și al parchetelor de pe lângă acestea, pentru personalul de specialitate
  criminalistică care ocupă funcții auxiliare de specialitate criminalistică
  prevăzut la art. 3^1, precum și pentru tehnicienii criminaliști din cadrul parchetelor
  Anul pensionăriiVârsta standard de pensionare
  AniLuni
  202460-
  202560-
  20266006
  202761-
  20286106
  202962-
  20306206
  203163-
  20326306
  203364-
  20346406
  203565-
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1 la Legea nr. 94/1992)
  NUMĂRUL LUNILOR
  care constituie baza de calcul utilizat la stabilirea pensiei de serviciu
  pentru persoanele care au îndeplinit funcția de auditor public extern
  Luna și anul pensionăriiNumăr luni bază de calcul
  Ianuarie 202412
  Februarie 202412
  Martie 202412
  Aprilie 202412
  Mai 202412
  Iunie 202412
  Iulie 202413
  August 202413
  Septembrie 202413
  Octombrie 202413
  Noiembrie 202413
  Decembrie 202413
  Ianuarie 202514
  Februarie 202514
  Martie 202514
  Aprilie 202514
  Mai 202514
  Iunie 202514
  Iulie 202515
  August 202515
  Septembrie 202515
  Octombrie 202515
  Noiembrie 202515
  Decembrie 202515
  Ianuarie 202616
  Februarie 202616
  Martie 202616
  Aprilie 202616
  Mai 202616
  Iunie 202616
  Iulie 202617
  August 202617
  Septembrie 202617
  Octombrie 202617
  Noiembrie 202617
  Decembrie 202617
  Ianuarie 202718
  Februarie 202718
  Martie 202718
  Aprilie 202718
  Mai 202718
  Iunie 202718
  Iulie 202719
  August 202719
  Septembrie 202719
  Octombrie 202719
  Noiembrie 202719
  Decembrie 202719
  Ianuarie 202820
  Februarie 202820
  Martie 202820
  Aprilie 202820
  Mai 202820
  Iunie 202820
  Iulie 202821
  August 202821
  Septembrie 202821
  Octombrie 202821
  Noiembrie 202821
  Decembrie 202821
  Ianuarie 202922
  Februarie 202923
  Martie 202924
  Aprilie 202925
  Mai 202926
  Iunie 202927
  Iulie 202928
  August 202929
  Septembrie 202930
  Octombrie 202931
  Noiembrie 202932
  Decembrie 202933
  Ianuarie 203034
  Februarie 203035
  Martie 203036
  Aprilie 203037
  Mai 203038
  Iunie 203039
  Iulie 203040
  August 203041
  Septembrie 203042
  Octombrie 203043
  Noiembrie 203044
  Decembrie 203045
  Ianuarie 203146
  Februarie 203147
  Martie 203148
  Aprilie 203149
  Mai 203150
  Iunie 203151
  Iulie 203152
  August 203153
  Septembrie 203154
  Octombrie 203155
  Noiembrie 203156
  Decembrie 203157
  Ianuarie 203258
  Februarie 203259
  Martie 203260
  Aprilie 203261
  Mai 203262
  Iunie 203263
  Iulie 203264
  August 203265
  Septembrie 203266
  Octombrie 203267
  Noiembrie 203268
  Decembrie 203269
  Ianuarie 203370
  Februarie 203371
  Martie 203372
  Aprilie 203373
  Mai 203374
  Iunie 203375
  Iulie 203376
  August 203377
  Septembrie 203378
  Octombrie 203379
  Noiembrie 203380
  Decembrie 203382
  Ianuarie 203484
  Februarie 203486
  Martie 203488
  Aprilie 203490
  Mai 203492
  Iunie 203494
  Iulie 203496
  August 203498
  Septembrie 2034100
  Octombrie 2034102
  Noiembrie 2034104
  Decembrie 2034106
  Ianuarie 2035108
  Februarie 2035110
  Martie 2035112
  Aprilie 2035114
  Mai 2035116
  Iunie 2035118
  Iulie 2035120
  August 2035122
  Septembrie 2035124
  Octombrie 2035126
  Noiembrie 2035128
  Decembrie 2035130
  Ianuarie 2036132
  Februarie 2036134
  Martie 2036136
  Aprilie 2036138
  Mai 2036140
  Iunie 2036142
  Iulie 2036144
  August 2036146
  Septembrie 2036148
  Octombrie 2036150
  Noiembrie 2036152
  Decembrie 2036154
  Ianuarie 2037156
  Februarie 2037158
  Martie 2037160
  Aprilie 2037162
  Mai 2037164
  Iunie 2037166
  Iulie 2037168
  August 2037170
  Septembrie 2037172
  Octombrie 2037174
  Noiembrie 2037176
  Decembrie 2037178
  Ianuarie 2038180
  Februarie 2038182
  Martie 2038184
  Aprilie 2038186
  Mai 2038188
  Iunie 2038190
  Iulie 2038192
  August 2038194
  Septembrie 2038196
  Octombrie 2038198
  Noiembrie 2038200
  Decembrie 2038202
  Ianuarie 2039204
  Februarie 2039206
  Martie 2039208
  Aprilie 2039210
  Mai 2039212
  Iunie 2039214
  Iulie 2039216
  August 2039218
  Septembrie 2039220
  Octombrie 2039222
  Noiembrie 2039224
  Decembrie 2039226
  Ianuarie 2040228
  Februarie 2040230
  Martie 2040232
  Aprilie 2040234
  Mai 2040236
  Iunie 2040238
  Iulie 2040240
  August 2040242
  Septembrie 2040244
  Octombrie 2040246
  Noiembrie 2040248
  Decembrie 2040250
  Ianuarie 2041252
  Februarie 2041254
  Martie 2041256
  Aprilie 2041258
  Mai 2041260
  Iunie 2041262
  Iulie 2041264
  August 2041266
  Septembrie 2041268
  Octombrie 2041270
  Noiembrie 2041272
  Decembrie 2041274
  Ianuarie 2042276
  Februarie 2042278
  Martie 2042280
  Aprilie 2042282
  Mai 2042284
  Iunie 2042286
  Iulie 2042288
  August 2042290
  Septembrie 2042292
  Octombrie 2042294
  Noiembrie 2042296
  Decembrie 2042298
  Ianuarie 2043300
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 2 la Legea nr. 94/1992)
  VECHIMEA MINIMĂ NECESARĂ ÎN SPECIALITATE
  realizată de persoanele care au îndeplinit funcția de auditor public extern
  Luna și anul pensionăriiVechime minimă necesară în specialitate (ani/luni)
  Ianuarie2024150
  Februarie 20241501
  Martie20241502
  Aprilie20241503
  Mai20241504
  Iunie20241505
  Iulie20241506
  August20241507
  Septembrie20241508
  Octombrie20241509
  Noiembrie20241510
  Decembrie20241511
  Ianuarie2025160
  Februarie20251601
  Martie20251602
  Aprilie20251603
  Mai20251604
  Iunie20251605
  Iulie20251606
  August20251607
  Septembrie20251608
  Octombrie20251609
  Noiembrie20251610
  Decembrie20251611
  Ianuarie2026170
  Februarie 20261701
  Martie20261702
  Aprilie20261703
  Mai20261704
  Iunie20261705
  Iulie20261706
  August20261707
  Septembrie20261708
  Octombrie 20261709
  Noiembrie20261710
  Decembrie20261711
  Ianuarie2027180
  Februarie20271801
  Martie20271802
  Aprilie20271803
  Mai20271804
  Iunie20271805
  Iulie20271806
  August20271807
  Septembrie 20271808
  Octombrie20271809
  Noiembrie 20271810
  Decembrie20271811
  Ianuarie2028190
  Februarie20281901
  Martie20281902
  Aprilie20281903
  Mai20281904
  Iunie20281905
  Iulie20281906
  August20281907
  Septembrie20281908
  Octombrie20281909
  Noiembrie20281910
  Decembrie20281911
  Ianuarie2029200
  Februarie 20292001
  Martie20292002
  Aprilie20292003
  Mai 20292004
  Iunie 20292005
  Iulie20292006
  August20292007
  Septembrie 20292008
  Octombrie20292009
  Noiembrie 20292010
  Decembrie 20292011
  Ianuarie 2030210
  Februarie 20302101
  Martie 20302102
  Aprilie20302103
  Mai 20302104
  Iunie 20302105
  Iulie20302106
  August20302107
  Septembrie20302108
  Octombrie20302109
  Noiembrie 20302110
  Decembrie 20302111
  Ianuarie2031220
  Februarie 20312201
  Martie 20312202
  Aprilie20312203
  Mai 20312204
  Iunie 20312205
  Iulie20312206
  August 20312207
  Septembrie 20312208
  Octombrie20312209
  Noiembrie 20312210
  Decembrie 20312211
  Ianuarie2032230
  Februarie 20322301
  Martie 20322302
  Aprilie20322303
  Mai20322304
  Iunie 20322305
  Iulie20322306
  August 20322307
  Septembrie 20322308
  Octombrie20322309
  Noiembrie 20322310
  Decembrie 20322311
  Ianuarie2033240
  Februarie 20332401
  Martie 20332402
  Aprilie20332403
  Mai20332404
  Iunie 20332405
  Iulie20332406
  August20332407
  Septembrie 20332408
  Octombrie 20332409
  Noiembrie 20332410
  Decembrie 20332411
  Ianuarie2034250
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 1 la Legea nr. 216/2015)
  NUMĂRUL LUNILOR CARE CONSTITUIE BAZA DE CALCUL
  utilizat la stabilirea pensiei de serviciu pentru membrii
  Corpului diplomatic și consular al României
  Luna și anul pensionăriiNumăr luni bază de calcul
  Ianuarie 202412
  Februarie 202412
  Martie 202412
  Aprilie 202412
  Mai 202412
  Iunie 202412
  Iulie 202413
  August 202413
  Septembrie 202413
  Octombrie 202413
  Noiembrie 202413
  Decembrie 202413
  Ianuarie 202514
  Februarie 202514
  Martie 202514
  Aprilie 202514
  Mai 202514
  Iunie 202514
  Iulie 202515
  August 202515
  Septembrie 202515
  Octombrie 202515
  Noiembrie 202515
  Decembrie 202515
  Ianuarie 202616
  Februarie 202616
  Martie 202616
  Aprilie 202616
  Mai 202616
  Iunie 202616
  Iulie 202617
  August 202617
  Septembrie 202617
  Octombrie 202617
  Noiembrie 202617
  Decembrie 202617
  Ianuarie 202718
  Februarie 202718
  Martie 202718
  Aprilie 202718
  Mai 202718
  Iunie 202718
  Iulie 202719
  August 202719
  Septembrie 202719
  Octombrie 202719
  Noiembrie 202719
  Decembrie 202719
  Ianuarie 202820
  Februarie 202820
  Martie 202820
  Aprilie 202820
  Mai 202820
  Iunie 202820
  Iulie 202821
  August 202821
  Septembrie 202821
  Octombrie 202821
  Noiembrie 202821
  Decembrie 202821
  Ianuarie 202922
  Februarie 202923
  Martie 202924
  Aprilie 202925
  Mai 202926
  Iunie 202927
  Iulie 202928
  August 202929
  Septembrie 202930
  Octombrie 202931
  Noiembrie 202932
  Decembrie 202933
  Ianuarie 203034
  Februarie 203035
  Martie 203036
  Aprilie 203037
  Mai 203038
  Iunie 203039
  Iulie 203040
  August 203041
  Septembrie 203042
  Octombrie 203043
  Noiembrie 203044
  Decembrie 203045
  Ianuarie 203146
  Februarie 203147
  Martie 203148
  Aprilie 203149
  Mai 203150
  Iunie 203151
  Iulie 203152
  August 203153
  Septembrie 203154
  Octombrie 203155
  Noiembrie 203156
  Decembrie 203157
  Ianuarie 203258
  Februarie 203259
  Martie 203260
  Aprilie 203261
  Mai 203262
  Iunie 203263
  Iulie 203264
  August 203265
  Septembrie 203266
  Octombrie 203267
  Noiembrie 203268
  Decembrie 203269
  Ianuarie 203370
  Februarie 203371
  Martie 203372
  Aprilie 203373
  Mai 203374
  Iunie 203375
  Iulie 203376
  August 203377
  Septembrie 203378
  Octombrie 203379
  Noiembrie 203380
  Decembrie 203382
  Ianuarie 203484
  Februarie 203486
  Martie 203488
  Aprilie 203490
  Mai 203492
  Iunie 203494
  Iulie 203496
  August 203498
  Septembrie 2034100
  Octombrie 2034102
  Noiembrie 2034104
  Decembrie 2034106
  Ianuarie 2035108
  Februarie 2035110
  Martie 2035112
  Aprilie 2035114
  Mai 2035116
  Iunie 2035118
  Iulie 2035120
  August 2035122
  Septembrie 2035124
  Octombrie 2035126
  Noiembrie 2035128
  Decembrie 2035130
  Ianuarie 2036132
  Februarie 2036134
  Martie 2036136
  Aprilie 2036138
  Mai 2036140
  Iunie 2036142
  Iulie 2036144
  August 2036146
  Septembrie 2036148
  Octombrie 2036150
  Noiembrie 2036152
  Decembrie 2036154
  Ianuarie 2037156
  Februarie 2037158
  Martie 2037160
  Aprilie 2037162
  Mai 2037164
  Iunie 2037166
  Iulie 2037168
  August 2037170
  Septembrie 2037172
  Octombrie 2037174
  Noiembrie 2037176
  Decembrie 2037178
  Ianuarie 2038180
  Februarie 2038182
  Martie 2038184
  Aprilie 2038186
  Mai 2038188
  Iunie 2038190
  Iulie 2038192
  August 2038194
  Septembrie 2038196
  Octombrie 2038198
  Noiembrie 2038200
  Decembrie 2038202
  Ianuarie 2039204
  Februarie 2039206
  Martie 2039208
  Aprilie 2039210
  Mai 2039212
  Iunie 2039214
  Iulie 2039216
  August 2039218
  Septembrie 2039220
  Octombrie 2039222
  Noiembrie 2039224
  Decembrie 2039226
  Ianuarie 2040228
  Februarie 2040230
  Martie 2040232
  Aprilie 2040234
  Mai 2040236
  Iunie 2040238
  Iulie 2040240
  August 2040242
  Septembrie 2040244
  Octombrie 2040246
  Noiembrie 2040248
  Decembrie 2040250
  Ianuarie 2041252
  Februarie 2041254
  Martie 2041256
  Aprilie 2041258
  Mai 2041260
  Iunie 2041262
  Iulie 2041264
  August 2041266
  Septembrie 2041268
  Octombrie 2041270
  Noiembrie 2041272
  Decembrie 2041274
  Ianuarie 2042276
  Februarie 2042278
  Martie 2042280
  Aprilie 2042282
  Mai 2042284
  Iunie 2042286
  Iulie 2042288
  August 2042290
  Septembrie 2042292
  Octombrie 2042294
  Noiembrie 2042296
  Decembrie 2042298
  Ianuarie 2043300
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 2 la Legea nr. 216/2015)
  VECHIMEA MINIMĂ NECESARĂ ÎN SPECIALITATE
  realizată de membrii Corpului diplomatic și consular al României
  Luna și anul pensionăriiVechime minimă necesară în specialitate (ani/luni)
  Ianuarie2024150
  Februarie 20241501
  Martie20241502
  Aprilie20241503
  Mai20241504
  Iunie20241505
  Iulie20241506
  August20241507
  Septembrie20241508
  Octombrie20241509
  Noiembrie20241510
  Decembrie20241511
  Ianuarie2025160
  Februarie20251601
  Martie20251602
  Aprilie20251603
  Mai20251604
  Iunie20251605
  Iulie20251606
  August20251607
  Septembrie20251608
  Octombrie20251609
  Noiembrie20251610
  Decembrie20251611
  Ianuarie2026170
  Februarie 20261701
  Martie20261702
  Aprilie20261703
  Mai20261704
  Iunie20261705
  Iulie20261706
  August20261707
  Septembrie20261708
  Octombrie 20261709
  Noiembrie20261710
  Decembrie20261711
  Ianuarie2027180
  Februarie20271801
  Martie20271802
  Aprilie20271803
  Mai20271804
  Iunie20271805
  Iulie20271806
  August20271807
  Septembrie 20271808
  Octombrie20271809
  Noiembrie 20271810
  Decembrie20271811
  Ianuarie2028190
  Februarie20281901
  Martie20281902
  Aprilie20281903
  Mai20281904
  Iunie20281905
  Iulie20281906
  August20281907
  Septembrie20281908
  Octombrie20281909
  Noiembrie20281910
  Decembrie20281911
  Ianuarie2029200
  Februarie 20292001
  Martie20292002
  Aprilie20292003
  Mai 20292004
  Iunie 20292005
  Iulie20292006
  August20292007
  Septembrie 20292008
  Octombrie20292009
  Noiembrie 20292010
  Decembrie 20292011
  Ianuarie 2030210
  Februarie 20302101
  Martie 20302102
  Aprilie20302103
  Mai 20302104
  Iunie 20302105
  Iulie20302106
  August20302107
  Septembrie20302108
  Octombrie20302109
  Noiembrie 20302110
  Decembrie 20302111
  Ianuarie2031220
  Februarie 20312201
  Martie 20312202
  Aprilie20312203
  Mai 20312204
  Iunie 20312205
  Iulie20312206
  August 20312207
  Septembrie 20312208
  Octombrie20312209
  Noiembrie 20312210
  Decembrie 20312211
  Ianuarie2032230
  Februarie 20322301
  Martie 20322302
  Aprilie20322303
  Mai20322304
  Iunie 20322305
  Iulie20322306
  August 20322307
  Septembrie 20322308
  Octombrie20322309
  Noiembrie 20322310
  Decembrie 20322311
  Ianuarie2033240
  Februarie 20332401
  Martie 20332402
  Aprilie20332403
  Mai20332404
  Iunie 20332405
  Iulie20332406
  August20332407
  Septembrie 20332408
  Octombrie 20332409
  Noiembrie 20332410
  Decembrie 20332411
  Ianuarie2034250
   +  Anexa nr. 6(Anexa la Legea nr. 223/2007)
  NUMĂRUL LUNILOR CARE CONSTITUIE BAZA DE CALCUL
  utilizat la stabilirea pensiei de serviciu pentru personalul aeronautic civil
  navigant profesionist din aviația civilă din România
  Luna și anul pensionăriiNumăr luni bază de calcul
  Ianuarie 202412
  Februarie 202412
  Martie 202412
  Aprilie 202412
  Mai 202412
  Iunie 202412
  Iulie 202413
  August 202413
  Septembrie 202413
  Octombrie 202413
  Noiembrie 202413
  Decembrie 202413
  Ianuarie 202514
  Februarie 202514
  Martie 202514
  Aprilie 202514
  Mai 202514
  Iunie 202514
  Iulie 202515
  August 202515
  Septembrie 202515
  Octombrie 202515
  Noiembrie 202515
  Decembrie 202515
  Ianuarie 202616
  Februarie 202616
  Martie 202616
  Aprilie 202616
  Mai 202616
  Iunie 202616
  Iulie 202617
  August 202617
  Septembrie 202617
  Octombrie 202617
  Noiembrie 202617
  Decembrie 202617
  Ianuarie 202718
  Februarie 202718
  Martie 202718
  Aprilie 202718
  Mai 202718
  Iunie 202718
  Iulie 202719
  August 202719
  Septembrie 202719
  Octombrie 202719
  Noiembrie 202719
  Decembrie 202719
  Ianuarie 202820
  Februarie 202820
  Martie 202820
  Aprilie 202820
  Mai 202820
  Iunie 202820
  Iulie 202821
  August 202821
  Septembrie 202821
  Octombrie 202821
  Noiembrie 202821
  Decembrie 202821
  Ianuarie 202922
  Februarie 202923
  Martie 202924
  Aprilie 202925
  Mai 202926
  Iunie 202927
  Iulie 202928
  August 202929
  Septembrie 202930
  Octombrie 202931
  Noiembrie 202932
  Decembrie 202933
  Ianuarie 203034
  Februarie 203035
  Martie 203036
  Aprilie 203037
  Mai 203038
  Iunie 203039
  Iulie 203040
  August 203041
  Septembrie 203042
  Octombrie 203043
  Noiembrie 203044
  Decembrie 203045
  Ianuarie 203146
  Februarie 203147
  Martie 203148
  Aprilie 203149
  Mai 203150
  Iunie 203151
  Iulie 203152
  August 203153
  Septembrie 203154
  Octombrie 203155
  Noiembrie 203156
  Decembrie 203157
  Ianuarie 203258
  Februarie 203259
  Martie 203260
  Aprilie 203261
  Mai 203262
  Iunie 203263
  Iulie 203264
  August 203265
  Septembrie 203266
  Octombrie 203267
  Noiembrie 203268
  Decembrie 203269
  Ianuarie 203370
  Februarie 203371
  Martie 203372
  Aprilie 203373
  Mai 203374
  Iunie 203375
  Iulie 203376
  August 203377
  Septembrie 203378
  Octombrie 203379
  Noiembrie 203380
  Decembrie 203382
  Ianuarie 203484
  Februarie 203486
  Martie 203488
  Aprilie 203490
  Mai 203492
  Iunie 203494
  Iulie 203496
  August 203498
  Septembrie 2034100
  Octombrie 2034102
  Noiembrie 2034104
  Decembrie 2034106
  Ianuarie 2035108
  Februarie 2035110
  Martie 2035112
  Aprilie 2035114
  Mai 2035116
  Iunie 2035118
  Iulie 2035120
  August 2035122
  Septembrie 2035124
  Octombrie 2035126
  Noiembrie 2035128
  Decembrie 2035130
  Ianuarie 2036132
  Februarie 2036134
  Martie 2036136
  Aprilie 2036138
  Mai 2036140
  Iunie 2036142
  Iulie 2036144
  August 2036146
  Septembrie 2036148
  Octombrie 2036150
  Noiembrie 2036152
  Decembrie 2036154
  Ianuarie 2037156
  Februarie 2037158
  Martie 2037160
  Aprilie 2037162
  Mai 2037164
  Iunie 2037166
  Iulie 2037168
  August 2037170
  Septembrie 2037172
  Octombrie 2037174
  Noiembrie 2037176
  Decembrie 2037178
  Ianuarie 2038180
  Februarie 2038182
  Martie 2038184
  Aprilie 2038186
  Mai 2038188
  Iunie 2038190
  Iulie 2038192
  August 2038194
  Septembrie 2038196
  Octombrie 2038198
  Noiembrie 2038200
  Decembrie 2038202
  Ianuarie 2039204
  Februarie 2039206
  Martie 2039208
  Aprilie 2039210
  Mai 2039212
  Iunie 2039214
  Iulie 2039216
  August 2039218
  Septembrie 2039220
  Octombrie 2039222
  Noiembrie 2039224
  Decembrie 2039226
  Ianuarie 2040228
  Februarie 2040230
  Martie 2040232
  Aprilie 2040234
  Mai 2040236
  Iunie 2040238
  Iulie 2040240
  August 2040242
  Septembrie 2040244
  Octombrie 2040246
  Noiembrie 2040248
  Decembrie 2040250
  Ianuarie 2041252
  Februarie 2041254
  Martie 2041256
  Aprilie 2041258
  Mai 2041260
  Iunie 2041262
  Iulie 2041264
  August 2041266
  Septembrie 2041268
  Octombrie 2041270
  Noiembrie 2041272
  Decembrie 2041274
  Ianuarie 2042276
  Februarie 2042278
  Martie 2042280
  Aprilie 2042282
  Mai 2042284
  Iunie 2042286
  Iulie 2042288
  August 2042290
  Septembrie 2042292
  Octombrie 2042294
  Noiembrie 2042296
  Decembrie 2042298
  Ianuarie 2043300
   +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 3 la Legea nr. 7/2006)
  NUMĂRUL LUNILOR CARE CONSTITUIE BAZA DE CALCUL
  utilizat la stabilirea pensiei de serviciu pentru funcționarii publici parlamentari
  Luna și anul pensionăriiNumăr luni bază de calcul
  Ianuarie 202412
  Februarie 202412
  Martie 202412
  Aprilie 202412
  Mai 202412
  Iunie 202412
  Iulie 202413
  August 202413
  Septembrie 202413
  Octombrie 202413
  Noiembrie 202413
  Decembrie 202413
  Ianuarie 202514
  Februarie 202514
  Martie 202514
  Aprilie 202514
  Mai 202514
  Iunie 202514
  Iulie 202515
  August 202515
  Septembrie 202515
  Octombrie 202515
  Noiembrie 202515
  Decembrie 202515
  Ianuarie 202616
  Februarie 202616
  Martie 202616
  Aprilie 202616
  Mai 202616
  Iunie 202616
  Iulie 202617
  August 202617
  Septembrie 202617
  Octombrie 202617
  Noiembrie 202617
  Decembrie 202617
  Ianuarie 202718
  Februarie 202718
  Martie 202718
  Aprilie 202718
  Mai 202718
  Iunie 202718
  Iulie 202719
  August 202719
  Septembrie 202719
  Octombrie 202719
  Noiembrie 202719
  Decembrie 202719
  Ianuarie 202820
  Februarie 202820
  Martie 202820
  Aprilie 202820
  Mai 202820
  Iunie 202820
  Iulie 202821
  August 202821
  Septembrie 202821
  Octombrie 202821
  Noiembrie 202821
  Decembrie 202821
  Ianuarie 202922
  Februarie 202923
  Martie 202924
  Aprilie 202925
  Mai 202926
  Iunie 202927
  Iulie 202928
  August 202929
  Septembrie 202930
  Octombrie 202931
  Noiembrie 202932
  Decembrie 202933
  Ianuarie 203034
  Februarie 203035
  Martie 203036
  Aprilie 203037
  Mai 203038
  Iunie 203039
  Iulie 203040
  August 203041
  Septembrie 203042
  Octombrie 203043
  Noiembrie 203044
  Decembrie 203045
  Ianuarie 203146
  Februarie 203147
  Martie 203148
  Aprilie 203149
  Mai 203150
  Iunie 203151
  Iulie 203152
  August 203153
  Septembrie 203154
  Octombrie 203155
  Noiembrie 203156
  Decembrie 203157
  Ianuarie 203258
  Februarie 203259
  Martie 203260
  Aprilie 203261
  Mai 203262
  Iunie 203263
  Iulie 203264
  August 203265
  Septembrie 203266
  Octombrie 203267
  Noiembrie 203268
  Decembrie 203269
  Ianuarie 203370
  Februarie 203371
  Martie 203372
  Aprilie 203373
  Mai 203374
  Iunie 203375
  Iulie 203376
  August 203377
  Septembrie 203378
  Octombrie 203379
  Noiembrie 203380
  Decembrie 203382
  Ianuarie 203484
  Februarie 203486
  Martie 203488
  Aprilie 203490
  Mai 203492
  Iunie 203494
  Iulie 203496
  August 203498
  Septembrie 2034100
  Octombrie 2034102
  Noiembrie 2034104
  Decembrie 2034106
  Ianuarie 2035108
  Februarie 2035110
  Martie 2035112
  Aprilie 2035114
  Mai 2035116
  Iunie 2035118
  Iulie 2035120
  August 2035122
  Septembrie 2035124
  Octombrie 2035126
  Noiembrie 2035128
  Decembrie 2035130
  Ianuarie 2036132
  Februarie 2036134
  Martie 2036136
  Aprilie 2036138
  Mai 2036140
  Iunie 2036142
  Iulie 2036144
  August 2036146
  Septembrie 2036148
  Octombrie 2036150
  Noiembrie 2036152
  Decembrie 2036154
  Ianuarie 2037156
  Februarie 2037158
  Martie 2037160
  Aprilie 2037162
  Mai 2037164
  Iunie 2037166
  Iulie 2037168
  August 2037170
  Septembrie 2037172
  Octombrie 2037174
  Noiembrie 2037176
  Decembrie 2037178
  Ianuarie 2038180
  Februarie 2038182
  Martie 2038184
  Aprilie 2038186
  Mai 2038188
  Iunie 2038190
  Iulie 2038192
  August 2038194
  Septembrie 2038196
  Octombrie 2038198
  Noiembrie 2038200
  Decembrie 2038202
  Ianuarie 2039204
  Februarie 2039206
  Martie 2039208
  Aprilie 2039210
  Mai 2039212
  Iunie 2039214
  Iulie 2039216
  August 2039218
  Septembrie 2039220
  Octombrie 2039222
  Noiembrie 2039224
  Decembrie 2039226
  Ianuarie 2040228
  Februarie 2040230
  Martie 2040232
  Aprilie 2040234
  Mai 2040236
  Iunie 2040238
  Iulie 2040240
  August 2040242
  Septembrie 2040244
  Octombrie 2040246
  Noiembrie 2040248
  Decembrie 2040250
  Ianuarie 2041252
  Februarie 2041254
  Martie 2041256
  Aprilie 2041258
  Mai 2041260
  Iunie 2041262
  Iulie 2041264
  August 2041266
  Septembrie 2041268
  Octombrie 2041270
  Noiembrie 2041272
  Decembrie 2041274
  Ianuarie 2042276
  Februarie 2042278
  Martie 2042280
  Aprilie 2042282
  Mai 2042284
  Iunie 2042286
  Iulie 2042288
  August 2042290
  Septembrie 2042292
  Octombrie 2042294
  Noiembrie 2042296
  Decembrie 2042298
  Ianuarie 2043300
   +  Anexa nr. 8(Anexa nr. 4 la Legea nr. 7/2006)
  VECHIMEA MINIMĂ NECESARĂ ÎN SPECIALITATE
  realizată de funcționarii publici parlamentari
  Luna și anul pensionăriiVechime minimă necesară în specialitate (ani/luni)
  Ianuarie2024150
  Februarie 20241501
  Martie20241502
  Aprilie20241503
  Mai20241504
  Iunie20241505
  Iulie20241506
  August20241507
  Septembrie20241508
  Octombrie20241509
  Noiembrie20241510
  Decembrie20241511
  Ianuarie2025160
  Februarie20251601
  Martie20251602
  Aprilie20251603
  Mai20251604
  Iunie20251605
  Iulie20251606
  August20251607
  Septembrie20251608
  Octombrie20251609
  Noiembrie20251610
  Decembrie20251611
  Ianuarie2026170
  Februarie 20261701
  Martie20261702
  Aprilie20261703
  Mai20261704
  Iunie20261705
  Iulie20261706
  August20261707
  Septembrie20261708
  Octombrie 20261709
  Noiembrie20261710
  Decembrie20261711
  Ianuarie2027180
  Februarie20271801
  Martie20271802
  Aprilie20271803
  Mai20271804
  Iunie20271805
  Iulie20271806
  August20271807
  Septembrie 20271808
  Octombrie20271809
  Noiembrie 20271810
  Decembrie20271811
  Ianuarie2028190
  Februarie20281901
  Martie20281902
  Aprilie20281903
  Mai20281904
  Iunie20281905
  Iulie20281906
  August20281907
  Septembrie20281908
  Octombrie20281909
  Noiembrie20281910
  Decembrie20281911
  Ianuarie2029200
  Februarie 20292001
  Martie20292002
  Aprilie20292003
  Mai 20292004
  Iunie 20292005
  Iulie20292006
  August20292007
  Septembrie 20292008
  Octombrie20292009
  Noiembrie 20292010
  Decembrie 20292011
  Ianuarie 2030210
  Februarie 20302101
  Martie 20302102
  Aprilie20302103
  Mai 20302104
  Iunie 20302105
  Iulie20302106
  August20302107
  Septembrie20302108
  Octombrie20302109
  Noiembrie 20302110
  Decembrie 20302111
  Ianuarie2031220
  Februarie 20312201
  Martie 20312202
  Aprilie20312203
  Mai 20312204
  Iunie 20312205
  Iulie20312206
  August 20312207
  Septembrie 20312208
  Octombrie20312209
  Noiembrie 20312210
  Decembrie 20312211
  Ianuarie2032230
  Februarie 20322301
  Martie 20322302
  Aprilie20322303
  Mai20322304
  Iunie 20322305
  Iulie20322306
  August 20322307
  Septembrie 20322308
  Octombrie20322309
  Noiembrie 20322310
  Decembrie 20322311
  Ianuarie2033240
  Februarie 20332401
  Martie 20332402
  Aprilie20332403
  Mai20332404
  Iunie 20332405
  Iulie20332406
  August20332407
  Septembrie 20332408
  Octombrie 20332409
  Noiembrie 20332410
  Decembrie 20332411
  Ianuarie2034250
   +  Anexa nr. 9(Anexa nr. 2 la Legea nr. 223/2015)
  VÂRSTA STANDARD DE PENSIONARE
  pentru militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul
  administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale
  Anul pensionăriiVârsta standard la data pensionării- ani -Vechime minimă efectivă necesară pentru deschiderea dreptului de pensie pentru limită de vârstă
  20306025
  20316125
  20326225
  20336325
  20346425
  20356525
   +  Anexa nr. 10(Anexa nr. 3 la Legea nr. 223/2015)
  NUMĂRUL LUNILOR CARE CONSTITUIE BAZA DE CALCUL
  utilizată la stabilirea pensiei de serviciu pentru personalul cu statut
  de militar/polițist/funcționar public cu statut special din sistemul de
  apărare, ordine publică și securitate națională
  Luna și anul pensionăriiNumăr luni bază de calcul
  Ianuarie 202412
  Februarie 202412
  Martie 202412
  Aprilie 202412
  Mai 202412
  Iunie 202412
  Iulie 202413
  August 202413
  Septembrie 202413
  Octombrie 202413
  Noiembrie 202413
  Decembrie 202413
  Ianuarie 202514
  Februarie 202514
  Martie 202514
  Aprilie 202514
  Mai 202514
  Iunie 202514
  Iulie 202515
  August 202515
  Septembrie 202515
  Octombrie 202515
  Noiembrie 202515
  Decembrie 202515
  Ianuarie 202616
  Februarie 202616
  Martie 202616
  Aprilie 202616
  Mai 202616
  Iunie 202616
  Iulie 202617
  August 202617
  Septembrie 202617
  Octombrie 202617
  Noiembrie 202617
  Decembrie 202617
  Ianuarie 202718
  Februarie 202718
  Martie 202718
  Aprilie 202718
  Mai 202718
  Iunie 202718
  Iulie 202719
  August 202719
  Septembrie 202719
  Octombrie 202719
  Noiembrie 202719
  Decembrie 202719
  Ianuarie 202820
  Februarie 202820
  Martie 202820
  Aprilie 202820
  Mai 202820
  Iunie 202820
  Iulie 202821
  August 202821
  Septembrie 202821
  Octombrie 202821
  Noiembrie 202821
  Decembrie 202821
  Ianuarie 202922
  Februarie 202923
  Martie 202924
  Aprilie 202925
  Mai 202926
  Iunie 202927
  Iulie 202928
  August 202929
  Septembrie 202930
  Octombrie 202931
  Noiembrie 202932
  Decembrie 202933
  Ianuarie 203034
  Februarie 203035
  Martie 203036
  Aprilie 203037
  Mai 203038
  Iunie 203039
  Iulie 203040
  August 203041
  Septembrie 203042
  Octombrie 203043
  Noiembrie 203044
  Decembrie 203045
  Ianuarie 203146
  Februarie 203147
  Martie 203148
  Aprilie 203149
  Mai 203150
  Iunie 203151
  Iulie 203152
  August 203153
  Septembrie 203154
  Octombrie 203155
  Noiembrie 203156
  Decembrie 203157
  Ianuarie 203258
  Februarie 203259
  Martie 203260
  Aprilie 203261
  Mai 203262
  Iunie 203263
  Iulie 203264
  August 203265
  Septembrie 203266
  Octombrie 203267
  Noiembrie 203268
  Decembrie 203269
  Ianuarie 203370
  Februarie 203371
  Martie 203372
  Aprilie 203373
  Mai 203374
  Iunie 203375
  Iulie 203376
  August 203377
  Septembrie 203378
  Octombrie 203379
  Noiembrie 203380
  Decembrie 203382
  Ianuarie 203484
  Februarie 203486
  Martie 203488
  Aprilie 203490
  Mai 203492
  Iunie 203494
  Iulie 203496
  August 203498
  Septembrie 2034100
  Octombrie 2034102
  Noiembrie 2034104
  Decembrie 2034106
  Ianuarie 2035108
  Februarie 2035110
  Martie 2035112
  Aprilie 2035114
  Mai 2035116
  Iunie 2035118
  Iulie 2035120
  August 2035122
  Septembrie 2035124
  Octombrie 2035126
  Noiembrie 2035128
  Decembrie 2035130
  Ianuarie 2036132
  Februarie 2036134
  Martie 2036136
  Aprilie 2036138
  Mai 2036140
  Iunie 2036142
  Iulie 2036144
  August 2036146
  Septembrie 2036148
  Octombrie 2036150
  Noiembrie 2036152
  Decembrie 2036154
  Ianuarie 2037156
  Februarie 2037158
  Martie 2037160
  Aprilie 2037162
  Mai 2037164
  Iunie 2037166
  Iulie 2037168
  August 2037170
  Septembrie 2037172
  Octombrie 2037174
  Noiembrie 2037176
  Decembrie 2037178
  Ianuarie 2038180
  Februarie 2038182
  Martie 2038184
  Aprilie 2038186
  Mai 2038188
  Iunie 2038190
  Iulie 2038192
  August 2038194
  Septembrie 2038196
  Octombrie 2038198
  Noiembrie 2038200
  Decembrie 2038202
  Ianuarie 2039204
  Februarie 2039206
  Martie 2039208
  Aprilie 2039210
  Mai 2039212
  Iunie 2039214
  Iulie 2039216
  August 2039218
  Septembrie 2039220
  Octombrie 2039222
  Noiembrie 2039224
  Decembrie 2039226
  Ianuarie 2040228
  Februarie 2040230
  Martie 2040232
  Aprilie 2040234
  Mai 2040236
  Iunie 2040238
  Iulie 2040240
  August 2040242
  Septembrie 2040244
  Octombrie 2040246
  Noiembrie 2040248
  Decembrie 2040250
  Ianuarie 2041252
  Februarie 2041254
  Martie 2041256
  Aprilie 2041258
  Mai 2041260
  Iunie 2041262
  Iulie 2041264
  August 2041266
  Septembrie 2041268
  Octombrie 2041270
  Noiembrie 2041272
  Decembrie 2041274
  Ianuarie 2042276
  Februarie 2042278
  Martie 2042280
  Aprilie 2042282
  Mai 2042284
  Iunie 2042286
  Iulie 2042288
  August 2042290
  Septembrie 2042292
  Octombrie 2042294
  Noiembrie 2042296
  Decembrie 2042298
  Ianuarie 2043300
  -----