HOTĂRÂRE nr. 965 din 12 octombrie 2023privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 17 octombrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 11 ianuarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1 capitolul „Plăți“ clauza 47 „Sume Reținute“, subclauza 47.1 va avea următorul cuprins:47.1 Sumele reținute se aplică numai în cadrul contractelor în care Antreprenorul constituie Garanția de Bună Execuție, prin rețineri succesive în baza subclauzei 15.1 lit. b). Sumele reținute nu se aplică în situația în care Antreprenorul constituie Garanția de Bună Execuție în cuantumul stabilit în Acordul Contractual, prin:a) virament bancar;b) instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție de credit sau de o societate de asigurări;c) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire a Garanției de Bună Execuție prevăzute la lit. a) și b).2. La anexa nr. 1 capitolul „Plăți“ clauza 47 „Sume Reținute“, subclauza 47.2 va avea următorul cuprins:47.2 Sumele Reținute vor fi reținute din Certificatele de Plată, ca o metodă de plată aferentă obligațiilor Antreprenorului (i) de a termina Lucrările și (ii) de a remedia defecțiunile în Perioada de Garanție.Cu excepția cazului în care Acordul Contractual specifică alte valori, o valoare procentuală de 5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1 (Situația de Lucrări) va fi reținută din fiecare Certificat de Plată, până când se atinge limita Sumelor Reținute, unde totalul Sumelor Reținute este egal cu 5% din Prețul Contractului la semnarea Contractului. 50% din Sumele Reținute vor fi integrate în primul Certificat de Plată după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor și plătite de către Beneficiar. Soldul Sumelor Reținute va fi integrat în primul Certificat de Plată după aprobarea Recepției Finale și plătit de către Beneficiar.3. La anexa nr. 1 capitolul „Plăți“ clauza 47 „Sume Reținute“, subclauza 47.3 va avea următorul cuprins:47.3 Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui și furniza Beneficiarului o garanție pentru Sume Reținute, suportând costurile aferente, care va fi emisă de către o instituție bancară autorizată să emită asemenea garanții pe teritoriul Uniunii Europene și va fi în forma agreată de către Beneficiar. Garanția va fi irevocabilă și va prevedea că plata garanției se va executa necondiționat, la prima cerere a Beneficiarului. Antreprenorul se va asigura că garanția este valabilă și în vigoare până la aprobarea Recepției Finale. Cuantumul garanției pentru Sume Reținute va fi egal cu valoarea cumulată a Sumelor Reținute prevăzută pentru perioada următoare de șase luni, în conformitate cu graficul de flux de numerar din Programul de Execuție aprobat și în vigoare la momentul respectiv.La intervale ulterioare, cuantumul garanției pentru Sume Reținute va fi crescut progresiv până se atinge limita Sumelor Reținute. Antreprenorul se va asigura că garanția pentru Sume Reținute este valabilă și în vigoare până la aprobarea Recepției Finale. În orice moment până la aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor, cuantumul garanției pentru Sume Reținute va fi mai mare sau egal cu valoarea cumulată a Sumelor Reținute. În orice moment între aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor și aprobarea Recepției Finale, cuantumul garanției pentru Sume Reținute va fi mai mare sau egal cu soldul Sumelor Reținute.Dacă, în orice moment, Antreprenorul nu reușește să furnizeze o garanție pentru Sume Reținute în conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Reținute vor fi deduse din Certificatele de Plată și reținute de către Beneficiar.Beneficiarul va returna Antreprenorului garanția pentru Sume Reținute în mod corespunzător cu plățile Sumelor Reținute prevăzute în subclauza 47.2.4. La anexa nr. 1 capitolul „Plăți“ clauza 47 „Sume Reținute“, subclauza 47.4 se modifică și va avea următorul cuprins:47.4 Pe parcursul derulării contractului, indiferent dacă a fost sau nu realizată Recepția la Terminarea Lucrărilor, atunci când cuantumul Garanției de Bună Execuție constituite prin rețineri succesive cumulat cu cuantumul Garanției pentru Sumele Reținute atinge pragul de 10% din Prețul Contractului, Autoritatea Contractantă nu va mai reține în continuare din Certificatele de Plată Sumele Reținute, iar cuantumul acestora se va transfera în contul de disponibil deschis la dispoziția Autorității Contractante în care a fost constituită garanția de bună execuție după semnarea contractului. În condițiile în care pentru Sumele Reținute Antreprenorul a utilizat instrumente de garantare, atunci când cuantumul Garanției de Bună Execuție constituite prin rețineri succesive cumulat cu cuantumul Garanției pentru Sumele Reținute atinge pragul de 10% din Prețul Contractului, Antreprenorul are obligația să modifice instrumentul de garantare aferent sumelor reținute în instrument de garantare de bună execuție, în termenul stabilit de Beneficiar.Atunci când Garanția de Bună Execuție a fost constituită inițial prin rețineri succesive în baza subclauzei 15.1 lit. b), iar ulterior, pe parcursul derulării contractului, se modifică modalitatea de constituire a Garanției de Bună Execuție prin trecerea la instrumentul de garantare prevăzut la subclauza 15.1 lit. a) în cuantumul stabilit inițial prin contract, prevederile subclauzei 47.1 se aplică în mod corespunzător.5. La anexa nr. 1 capitolul „Plăți“ clauza 47 „Sume Reținute“, subclauza 47.5 se abrogă.6. La anexa nr. 2 capitolul „Plăți“ clauza 47 „Sume Reținute“, subclauza 47.1 va avea următorul cuprins:47.1 Sumele reținute se aplică numai în cadrul contractelor în care Antreprenorul constituie Garanția de Bună Execuție, prin rețineri succesive în baza subclauzei 15.1 lit. b). Sumele reținute nu se aplică în situația în care Antreprenorul constituie Garanția de Bună Execuție în cuantumul stabilit în Acordul Contractual, prin:a) virament bancar;b) instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție de credit sau de o societate de asigurări;c) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire a Garanției de Bună Execuție prevăzute la lit. a) și b).7. La anexa nr. 2 capitolul „Plăți“ clauza 47 „Sume Reținute“, subclauza 47.2 va avea următorul cuprins:47.2 Sumele Reținute vor fi reținute din Certificatele de Plată, ca o metodă de plată aferentă obligațiilor Antreprenorului (i) de a termina Lucrările și (ii) de a remedia defecțiunile în Perioada de Garanție.Cu excepția cazului în care Acordul Contractual specifică alte valori, o valoare procentuală de 5% din totalul sumelor aferente lit. (a) și (b) din subclauza 50.1 (Situația de Lucrări) va fi reținută din fiecare Certificat de Plată, până când se atinge limita Sumelor Reținute, unde totalul Sumelor Reținute este egal cu 5% din Prețul Contractului la semnarea Contractului. 50% din Sumele Reținute vor fi integrate în primul Certificat de Plată după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor și plătite de către Beneficiar. Soldul Sumelor Reținute va fi integrat în primul Certificat de Plată după aprobarea Recepției Finale și plătit de către Beneficiar.8. La anexa nr. 2 capitolul „Plăți“ clauza 47 „Sume Reținute“, subclauza 47.3 va avea următorul cuprins:47.3 Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui și furniza Beneficiarului o garanție pentru Sume Reținute, suportând costurile aferente, care va fi emisă de către o instituție bancară autorizată să emită asemenea garanții pe teritoriul Uniunii Europene și va fi în forma agreată de către Beneficiar. Garanția va fi irevocabilă și va prevedea că plata garanției se va executa necondiționat, la prima cerere a Beneficiarului. Antreprenorul se va asigura că garanția este valabilă și în vigoare până la aprobarea Recepției Finale. Cuantumul garanției pentru Sume Reținute va fi egal cu valoarea cumulată a Sumelor Reținute prevăzută pentru perioada următoare de șase luni, în conformitate cu graficul de flux de numerar din Programul de Execuție aprobat și în vigoare la momentul respectiv. La intervale ulterioare, cuantumul garanției pentru Sume Reținute va fi crescut progresiv până se atinge limita Sumelor Reținute. Antreprenorul se va asigura că garanția pentru Sume Reținute este valabilă și în vigoare până la aprobarea Recepției Finale. În orice moment până la aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor, cuantumul garanției pentru Sume Reținute va fi mai mare sau egal cu valoarea cumulată a Sumelor Reținute. În orice moment între aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor și aprobarea Recepției Finale, cuantumul garanției pentru Sume Reținute va fi mai mare sau egal cu soldul Sumelor Reținute.Dacă, în orice moment, Antreprenorul nu reușește să furnizeze o garanție pentru Sume Reținute în conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Reținute vor fi deduse din Certificatele de Plată și reținute de către Beneficiar.Beneficiarul va returna Antreprenorului garanția pentru Sume Reținute în mod corespunzător cu plățile Sumelor Reținute prevăzute în subclauza 47.2.9. La anexa nr. 2 capitolul „Plăți“ clauza 47 „Sume Reținute“, subclauza 47.4 va avea următorul cuprins:47.4 Pe parcursul derulării contractului, indiferent dacă a fost sau nu realizată Recepția la Terminarea Lucrărilor, atunci când cuantumul Garanției de Bună Execuție constituite prin rețineri succesive cumulat cu cuantumul Garanției pentru Sumele Reținute atinge pragul de 10% din Prețul Contractului, Autoritatea Contractantă nu va mai reține în continuare din Certificatele de Plată Sumele Reținute, iar cuantumul acestora se va transfera în contul de disponibil deschis la dispoziția Autorității Contractante în care a fost constituită garanția de bună execuție după semnarea contractului. În condițiile în care pentru Sumele Reținute Antreprenorul a utilizat instrumente de garantare, atunci când cuantumul Garanției de Bună Execuție constituite prin rețineri succesive cumulat cu cuantumul Garanției pentru Sumele Reținute atinge pragul de 10% din Prețul Contractului, Antreprenorul are obligația să modifice instrumentul de garantare aferent sumelor reținute în instrument de garantare de bună execuție, în termenul stabilit de Beneficiar.Atunci când garanția de bună execuție a fost constituită inițial prin rețineri succesive în baza subclauzei 15.1 lit. b), iar ulterior, pe parcursul derulării contractului, se modifică modalitatea de constituire a garanției de bună execuție prin trecerea la instrumentul de garantare prevăzut la subclauza 15.1 lit. a) în cuantumul stabilit inițial prin contract, prevederile subclauzei 47.1 se aplică în mod corespunzător.10. La anexa nr. 2 capitolul „Plăți“ clauza 47 „Sume Reținute“, subclauza 47.5 se abrogă.  +  Articolul II(1) Prezenta hotărâre se aplică procedurilor de atribuire inițiate după data intrării sale în vigoare, precum și procedurilor de atribuire în curs de desfășurare pentru care nu au fost depuse oferte sau candidaturi la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Prin procedură de atribuire în curs de desfășurare se înțelege orice procedură de atribuire pentru care anunțul de participare sau anunțul de participare simplificat sau, după caz, invitația de participare a fost publicat(ă) sau, după caz, transmis(ă) înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și pentru care nu au fost depuse oferte sau candidaturi până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Prezenta hotărâre se aplică atât contractelor încheiate după data intrării sale în vigoare, cât și contractelor aflate în derulare pentru care nu a fost realizată Recepția la Terminarea Lucrărilor, doar pentru situațiile juridice născute în cadrul acestor contracte după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. În cazul contractelor aflate în derulare, dacă cuantumul garanției de bună execuție, indiferent de modalitatea de constituire a acesteia, cumulat cu cuantumul garanției pentru sumele reținute a depășit pragul de 10% din prețul contractului, sumele prevăzute în cadrul clauzei 47 nu vor mai fi reținute în continuare, iar sumele existente suplimentar față de pragul de 10% din prețul contractului se vor regla în certificate de plată viitoare în sensul utilizării acestora în implementarea contractului, conform instrucțiunilor Beneficiarului pentru: plată servicii/lucrări executate de subcontractanți; plată furnizori de materiale, materii prime; achiziționare materiale, materii prime; plată personal, forță de muncă și altele asemenea, sau se vor restitui conform clauzei 47.2 din anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  București, 12 octombrie 2023.Nr. 965. -----