ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 5 octombrie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 6 octombrie 2023  Ținând cont de faptul că la sfârșitul lunii iunie 2023, potrivit contului de execuție bugetară, România avea un deficit bugetar înregistrat de 2,33% din PIB, respectiv suma de 37 mld lei, iar în lipsa unor măsuri fiscal-bugetare deficitul bugetar prognozat până la sfârșitului anului 2023 depășește 6,84% din PIB, ceea este cu mult peste angajamentele României de a asigura un deficit bugetar de 4,4% din PIB, iar pentru anul 2024 un nivel de deficit bugetar de 3,3% din PIB, ceea ce are drept consecință atât creșterea costului finanțării deficitului bugetar, cât și suspendarea fondurilor europene alocate României prin politica de coeziune, dar și prin Planul național de redresare și reziliență,întrucât activitatea specifică jocurilor de noroc trebuie să respecte strategia la nivel național de dezvoltare a mediului de afaceri pe principii de competitivitate și transparență, în special de prevenire și combatere a jocurilor de noroc neautorizate, de combatere a evaziunii fiscale în domeniu, în special în ceea ce privește criminalitatea economică din domeniul jocurilor de noroc,deoarece trebuie consolidate rolul și importanța, respectiv capacitatea instituțională a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc în calitate de autoritate a statului mandatată să administreze monopolul de stat instituit asupra organizării și exploatării activității specifice jocurilor de noroc de pe teritoriul României, pentru a combate evaziunea fiscală în domeniu, dar și pentru a asigura protecția minorilor și a altor grupuri vulnerabile în scopul prevenirii dependenței față de jocurile de noroc,întrucât jocurile de noroc desfășurate în mediul online trebuie organizate și autorizate pe teritoriul României, locul unde acestea își desfășoară activitatea potrivit normelor legale în vigoare, și ulterior în baza activității desfășurate trebuie impozitate și taxate potrivit reglementărilor legale,având în vedere obiectivele strategice naționale de acordare a dreptului de organizare și funcționare a jocurilor de noroc în România, monitorizarea și controlul activităților din domeniul jocurilor de noroc din România, creșterea veniturilor bugetului de stat, în special prin prevenirea și combaterea jocurilor de noroc neautorizate, asigurarea unui climat de legalitate a mediului de afaceri, îmbunătățirea coordonării, colaborării și a schimbului de informații între instituțiile cu competențe în domeniul evaziunii fiscale, cu accent pe criminalitatea economică din sfera jocurilor de noroc,în scopul eficientizării controlului funcționării activităților în vederea diminuării riscului de manifestare a abaterilor de la strategiile, politicile, programele și planurile Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, protecției minorilor sau a altor grupuri vulnerabile din punct de vedere social și economic și prevenirii dezvoltării dependenței acestora de jocuri de noroc,de asemenea, în scopul întăririi prevenției și al evitării de către operatorii autorizați de a săvârși fapte contravenționale și infracțiuni în domeniul activităților de jocuri de noroc,în vederea facilitării procesului decizional și a derulării în condiții de legalitate și optime a procedurilor interne la nivelul structurilor de specialitate și al Comitetului de supraveghere din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, se impune armonizarea cadrului legal specific activității oficiului cu modificările legislative aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020. Deoarece în lipsa unor măsuri de disciplină economico-financiară, dar și de așezare a regulilor de impunere corelat cu potențialul fiscal al jocurilor de noroc, dar și cu riscul de evaziune fiscală s-ar genera la bugetul de stat prejudicii rezultate din neîncasarea unor fonduri importante necesare pentru finanțarea serviciilor publice, corelat cu faptul că în lipsa unor măsuri concrete piața jocurilor de noroc nu ar funcționa după principii de transparență și competitivitate pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă a mediului de afaceri,deoarece problemele menționate mai sus vizează interesul public și strategic al României pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile și strategice a pieței jocurilor de noroc și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Statul poate acorda societăților înmatriculate în România sau persoanelor juridice constituite legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană, care au înregistrat un sediu permanent în România în conformitate cu dispozițiile art. 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și la nivelul căruia sunt recunoscute în totalitate veniturile din organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc, dreptul de organizare și exploatare a activității de jocuri de noroc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe bază de licență de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum acestea sunt clasificate prin prezenta ordonanță de urgență, și de autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale și limitate în timp, ce sunt exploatate în mod direct de deținătorul licenței.2. La articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deținătorul licenței, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către 2 sau mai mulți organizatori de jocuri de noroc, fiecare licențiat potrivit legii, sau persoane juridice aflate sub control comun cu organizatori de jocuri de noroc licențiați potrivit legii, între care există un contract încheiat în condițiile legii, răspunderea revenind părților contractante.3. La articolul 1^2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1^2(1) Reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național se fac cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se postează la loc vizibil pe materialele de promovare seria și numărul licenței de organizare deținute de organizatorul de jocuri de noroc. În înțelesul prezentului articol, nu sunt considerate acțiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoțional acțiunile desfășurate de organizatori în mod direct în locațiile și pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțin informații cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc și reclama din exterior pentru jocuri de noroc, care depășește dimensiunea de 35 mp/panou/material publicitar, sunt interzise.4. La articolul 1^3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, jocurile de noroc la distanță sau jocurile de noroc online sunt toate jocurile de noroc prevăzute în prezenta ordonanță de urgență care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 și care se desfășoară doar prin intermediul oricărui sistem de comunicații, cum ar fi internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie, doar de către societăți licențiate de O.N.J.N. și care trebuie, în mod obligatoriu, să fie înmatriculate pe teritoriul României sau care operează printr-un sediu permanent în condițiile art. 1 alin. (2) din prezenta ordonanță de urgență.5. La articolul 5, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, locațiile specializate în care se poate desfășura activitatea de jocuri de noroc sunt: sălile dedicate de slot-machine, agențiile de pariuri și agențiile loto, cluburile de poker, sălile de bingo și cazinourile. Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru locațiile specializate sunt reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Jocurile de noroc tradiționale se exploatează doar în locațiile specializate.6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Poate dobândi calitatea de organizator temporar de jocuri de noroc tip cazinou persoana juridică, constituită în condițiile alin. (1), care organizează și exploatează jocuri de noroc pe o perioadă de 3 luni, în stațiunile turistice, astfel cum sunt menționate în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare.7. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Se interzice afișarea valorilor sau bunurilor acordate prin bonusuri, promoții sau «jack-pot»-uri reale sau simulate în exteriorul locațiilor în care se desfășoară jocurile de noroc - așa cum acestea sunt clasificate potrivit art. 10 alin. (1).8. La articolul 10 alineatul (1) litera e), punctul (ii) se abrogă.9. La articolul 10 alineatul (1) litera p), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:(i) reprezentând jocurile de noroc prevăzute la lit. c) care sunt desfășurate în stațiunile turistice sau pe nave de agrement, pentru care un organizator de jocuri de noroc a obținut licență de organizare și autorizație de exploatare pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire de încă maximum 3 luni. Activitatea se desfășoară numai pe o perioadă limitată în timp bine definită și în spații de exploatare situate doar în stațiunile turistice, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor de licențiere și autorizare prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;10. La articolul 10, alineatele (4), (5^1), (6) și (6^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Se înființează pe lângă O.N.J.N. o activitate finanțată integral din venituri proprii în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru promovarea respectării principiilor și măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social, astfel cum sunt acestea reglementate de prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările și completările ulterioare. Veniturile proprii se constituie din contribuțiile organizatorilor jocurilor de noroc licențiați, cu următoarele contribuții anuale:(i) organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați din clasa I - 500.000 euro anual;(ii) persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță licențiate din clasa II - 15.000 euro anual;(iii) jocurile la distanță monopol de stat clasa III - 100.000 euro anual;(iv) organizatorii de jocuri de noroc tradiționale licențiați, după cum urmează:– pentru jocurile loto: 200.000 euro anual;– pentru jocurile de videoloterie: 100 euro pentru fiecare aparat anual;– pentru pariurile mutuale: 50.000 euro anual;– pentru pariurile în cotă fixă: 200.000 euro anual;– pentru pariurile în contrapartidă: 100.000 euro anual;– pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 4.000 euro anual pentru fiecare masă de joc;– pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 5.000 euro anual pentru fiecare club;– pentru jocurile tip slot-machine se va aplica etapizat după cum urmează:• 300 euro anual pentru fiecare slot autorizat în cursul anului 2024;• 500 euro anual pentru fiecare slot autorizat în cursul anului 2025 și următorii ani;– pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc: 5.000 euro anual;– pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: 500.000 euro anual..............................................................................................(5^1) Veniturile din contribuțiile organizatorilor jocurilor de noroc licențiați încasate de către O.N.J.N. se virează în procent de 70% către bugetul de stat, din conturile de venituri bugetare în care acestea au fost încasate, în termen de 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încasării, iar procentul de 30% rămas din totalul sumelor încasate este utilizat pentru activitatea finanțată din venituri proprii. Veniturile încasate din aceste contribuții se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale activității prevăzute la alin. (4), respectiv pentru prevenirea dependenței de jocuri de noroc, pentru activitățile și programele de protecție a minorilor sau a altor grupuri vulnerabile, din punct de vedere social și economic, împotriva jocurilor de noroc, prevenirea și tratamentul dependenței de jocuri de noroc, pentru reclamă și publicitate privind prevenirea dependenței de jocuri de noroc și promovarea jocului responsabil, realizarea infrastructurii IT - hardware și software, care va cuprinde baza de date realizată la nivel național în scopul combaterii și prevenției adicției de jocuri de noroc referitoare la persoanele autoexcluse și indezirabile, o linie de comunicare de tip telverde. .............................................................................................(6) Termenul de plată a contribuției prevăzute la alin. (4) este după cum urmează: pentru primul an calendaristic de acordare a licenței, în termen de 10 zile de la data aprobării documentației, iar pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an calendaristic.(6^1) În situația încetării valabilității licenței, din orice motive, contribuția anuală prevăzută la alin. (4) se datorează integral/an calendaristic, indiferent de momentul încetării valabilității acesteia.11. La articolul 12, punctele (ii) și (iii) ale literei h) a alineatului (3), precum și alineatele (6) și (7) se abrogă.12. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Acordarea licenței de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc se realizează cu perceperea de taxe, iar pentru operatorii de jocuri de noroc ce operează jocuri de noroc la distanță, suplimentar, atât pentru obținerea licenței, cât și pentru autorizare, aceștia trebuie să facă dovada înmatriculării societății sau a înregistrării sediului permanent conform art. 1 alin. (2) din prezenta ordonanță de urgență, prin care își desfășoară activitatea pe teritoriul statului român. Organizatorii de jocuri de noroc au obligativitatea să întocmească și să depună la O.N.J.N. o declarație lunară, la data și sub forma unui formular-tip, aprobată prin ordin al președintelui O.N.J.N., însușită de administratorul societății, în care să evidențieze veniturile din jocuri de noroc așa cum sunt ele definite la art. 1^1 din prezenta ordonanță de urgență, precum și suma ce trebuie achitată pentru plata taxei de licență și de autorizare pe fiecare tip de joc de noroc în parte.13. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Se instituie obligativitatea creării și menținerii la zi de către O.N.J.N. a unui registru public, accesibil online, care va cuprinde:a) denumirea comercială și numele firmei, pentru operatorii licențiați/autorizați pentru a desfășura activități reglementate de către prezentul act normativ;b) adresa sediului operatorului;c) adresa fiecărui spațiu comercial în care operatorul exploatează jocuri de noroc, cu indicarea tipurilor de jocuri de noroc autorizate pentru locația respectivă;d) seria și adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc licențiat/autorizat pentru respectivul operator.14. La articolul 14 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) taxa anuală aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc:(i) pentru jocurile de noroc caracteristice activității cazinourilor, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc și se plătește lunar, astfel:A. pentru prima lună - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;B. pentru celelalte luni - taxa se plătește în avans, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii în curs pentru luna următoare;(ii) pentru jocurile bingo în săli de joc, tombolă joc tradițional, taxa anuală se datorează pentru fiecare locație și se plătește integral până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;(iii) pentru jocurile de tip pariuri (în cotă fixă, mutuale și în contrapartidă), jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, jocurile de noroc la distanță definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), organizate prin intermediul oricărui sistem de comunicații (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie), taxa de autorizare se datorează și se plătește lunar, după cum urmează:A. sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic pentru primul an de autorizare, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;B. în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, pentru toată perioada de licențiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost realizate veniturile organizatorului, determinate conform art. 1^1 din prezenta ordonanță de urgență, pentru toată perioada de licențiere;(iv) pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker, taxa se datorează pentru fiecare locație și se plătește lunar, după cum urmează:A. pentru prima lună - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;B. pentru celelalte luni - taxa se plătește în avans, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii în curs pentru luna următoare;(v) pentru jocurile de noroc tip slot-machine, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc și se plătește lunar, astfel:A. pentru prima lună - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;B. pentru celelalte luni - taxa se plătește în avans, respectiv până la data de 25 inclusiv a lunii în curs pentru luna următoare;(vi) pentru festivalul de poker, taxa se datorează pentru întreaga activitate anual și se plătește integral până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;15. La articolul 14, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:(6) Operatorii de jocuri de noroc care au obligația lunară de plată a taxei de autorizare beneficiază de o bonificație de 10% dacă efectuează plata pentru întregul an, în avans, până la data de 25 a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată.16. La articolul 15 alineatul (1) litera B, punctul (v) se modifică și va avea următorul cuprins:(v) pentru societățile înregistrate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori în Confederația Elvețiană și care operează printr-un sediu permanent în România este necesară existența unui «reprezentant autorizat» al societății, care trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României și puteri reprezentative într-o măsură în care el este împuternicit pentru încheierea contractelor în numele persoanei străine și pentru reprezentare în fața autorităților de stat și a instanțelor din România. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească reprezentantul autorizat vor fi reglementate în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;17. La articolul 15 alineatul (1) litera B, după punctul (ix) se introduce un nou punct, pct. (x), cu următorul cuprins:(x) să fie o societate înmatriculată pe teritoriul României sau o persoană juridică constituită legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană care are înregistrat un sediu permanent în condițiile art. 1 alin. (2) din prezentul act normativ.18. La articolul 15 alineatul (2), litera c^1) se abrogă.19. La articolul 15 alineatul (6) litera a), punctele (i) și (iii) se modifică și vor avea următorul cuprins:(i) sala de jocuri - minimum 20 slot-machine pentru municipiul București sau minimum 12 slot-machine în alte locații decât municipiul București. În spațiile în care se desfășoară acest gen de activitate ca activitate principală nu se pot desfășura activități comerciale care presupun comercializarea de băuturi alcoolice de către organizator sau un terț. Se poate desfășura, direct de către organizator, oricare altă activitate prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, dacă aceasta respectă condițiile de licențiere și autorizare. Sala de jocuri nu poate să aibă intrare comună cu un spațiu în care se comercializează băuturi alcoolice. De asemenea, este interzisă orice formă de acces între o sala de jocuri de noroc și un spațiu comercial în care se comercializează băuturi alcoolice, inclusiv prin intermediul unei uși între cele două tipuri de spații. Pentru această categorie se acordă autorizație clasa A, conform pct. 1 subpct. II din anexă..............................................................................................(iii) maximum 5 slot-machine, pentru locațiile autorizate pentru activitatea de pariuri. În spațiile în care se desfășoară acest gen de activitate ca activitate principală nu se pot desfășura activități comerciale care presupun comercializarea de băuturi alcoolice de către organizator sau un terț. Se poate desfășura, direct de către organizator, oricare altă activitate prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, dacă aceasta respectă condițiile de licențiere și autorizare. Locația în care se desfășoară acest tip de activitate nu poate să aibă intrare comună cu un spațiu în care se comercializează băuturi alcoolice. De asemenea, este interzisă orice formă de acces între o locație de acest tip și un spațiu comercial în care se comercializează băuturi alcoolice, inclusiv prin intermediul unei uși între cele două tipuri de spații. Pentru această categorie se va acorda autorizație clasa A, conform pct. 1 subpct. II din anexă.20. La articolul 15 alineatul (6), punctul (ii) al literei a) și literele d) și n) se abrogă.21. Articolul 15^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15^1(1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să nu permită accesul în incinta locațiilor în care se desfășoară activități de jocuri de noroc persoanelor autoexcluse și indezirabile care se regăsesc în baza de date privind persoanele autoexcluse și indezirabile, creată, gestionată și actualizată permanent de către O.N.J.N., bază de date la care organizatorii de jocuri de noroc au acces în timp real.(2) Solicitările de autoexcludere pot fi depuse la O.N.J.N. sau la organizatorii de jocuri de noroc. Organizatorii de jocuri de noroc au obligația de a transmite către O.N.J.N. solicitările de autoexcludere, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării, și listele cuprinzând persoanele care, prin decizii interne ale organizatorilor, au fost declarate indezirabile, împreună cu motivele care au stat la baza acestei măsuri, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii ori modificării.(3) Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în aplicarea dispozițiilor referitoare la organizarea și desfășurarea activității de jocuri de noroc, pentru persoane fizice, se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).22. La articolul 16, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Operatorii economici care dețin licență de organizare a jocurilor de noroc și exploatează, pe bază de autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) și (iii), pot organiza sisteme de tip «jack-pot» prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locație, dacă se utilizează sisteme de joc de tip «mistery», sau a aparatelor de același tip, dacă se utilizează sisteme de joc de tip «progresiv». Organizatorii sistemelor de tip «jack-pot», pentru fiecare sistem, solicită la O.N.J.N. modificarea Regulamentului de joc, anterior începerii exploatării activității, iar în cadrul Regulamentului de joc trebuie să descrie parametrii de definire a algoritmului aleatoriu de acordare a premiilor, precum și valoarea maximă a premiilor ce poate fi atinsă, seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem și locația/locațiile în care sunt exploatate acestea. Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să informeze O.N.J.N. cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care dețin autorizație de exploatare anterior realizării operațiunii și pot proceda la mutarea acestora numai în baza avizului O.N.J.N..............................................................................................(3) Pentru organizarea sistemului de tip «jack-pot» este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții minime: același sistem de conectare online a mijloacelor de joc, având același protocol de comunicare, software specializat și algoritm aleatoriu de acordare a premiului, precum și obligativitatea ca rezultatul din sistemul de «jack-pot» să fie transferat automat în poziția credit a mașinii de joc.23. La articolul 21, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Partenerii, acționarii semnificativi, membrii echipei manageriale și ai corpului de control al organizatorului licențiat de jocuri de noroc, proprietarul sau chiriașul unui local în care se desfășoară jocuri de noroc, angajații operatorului de jocuri de noroc nu pot participa la jocul de noroc organizat de persoana juridică cu care se află în relație de interdependență. Personalul O.N.J.N. și membrii Comitetului de supraveghere din cadrul O.N.J.N. nu pot participa la jocuri de noroc operate în România de persoane juridice private.24. La articolul 22 alineatul (3), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) nerespectarea dispozițiilor art. 1^2 alin. (1) și art. 7 alin. (4).25. La articolul 22, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (7) sau ale art. 15^1 alin (1)-(3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.26. La articolul 29 alineatul (1), după litera b) se introduce o noua literă, lit. c), cu următorul cuprins:c) poliță de asigurare de garanție emisă de o societate de asigurare cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, un stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European ori un stat din Confederația Elvețiană.27. La articolul 29, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Nivelul garanțiilor pentru acoperirea riscului de neplată este următorul:a) pentru activitatea de jocuri de noroc tradiționale, cu excepția cazinourilor– pentru anul 2024 se calculează în funcție de nivelul de venituri ale organizatorului, după cum urmează:
  Nivel venituri calculate conform art. 1^1Garanție
  Până la 5.000.000 euro/an500.000 euro
  5.000.001-20.000.000 euro/an800.000 euro
  Peste 20.000.001 euro1.000.000 euro
  – de la 1 ianuarie 2025 garanția este de 1.000.000 euro, indiferent de nivelul de venituri al organizatorului;
  b) 3.000.000 euro pentru activitatea de tip cazinou joc tradițional;c) pentru activitatea de jocuri de noroc online, cu excepția cazinourilor online– pentru anul 2024 se calculează în funcție de nivelul de venituri ale organizatorului, după cum urmează:
  Nivel venituri calculate conform art. 1^1Garanție
  Până la 5.000.000 euro/an500.000 euro
  5.000.001-20.000.000 euro/an1.000.000 euro
  Peste 20.000.001 euro2.000.000 euro
  – de la 1 ianuarie 2025 garanția este de 2.000.000 euro, indiferent de nivelul de venituri al organizatorului;
  d) pentru activitatea de tip cazinou online – pentru anul 2024 se calculează în funcție de nivelul de venituri ale organizatorului, după cum urmează:
  Nivel venituri calculate conform art. 1^1Garanție
  Până la 5.000.000 euro/an1.000.000 euro
  5.000.001-20.000.000 euro/an2.000.000 euro
  Peste 20.000.001 euro5.000.000 euro
  – de la 1 ianuarie 2025 garanția este de 5.000.000 euro, indiferent de nivelul de venituri al organizatorului.
  28. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.
   +  Articolul IIÎn cursul anului 2023, pentru jocurile tip slot-machine, contribuția anuală care se constituie în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, va fi 100 de euro anual pentru fiecare slot autorizat, proporțional cu perioada de timp rămasă după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IIIPrin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici licențiați care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu îndeplinesc condiția prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. (x) din aceeași ordonanță de urgență, în termen de maximum 6 luni de la această dată, au următoarele obligații:a) să solicite O.N.J.N. aprobarea transferului licenței deținute în România, pentru perioada de valabilitate rămasă a acesteia, precum și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, împreună cu toate obligațiile legale aferente acestora, către o societate existentă sau nou-înmatriculată pe teritoriul României sau către o persoană juridică care are înregistrat un sediu permanent în condițiile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare. Transferul se poate realiza în cadrul unui proces de divizare, fuziune sau transfer de afaceri, potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile procesului de fuziune, divizare sau transfer de afaceri se aprobă prin ordin al președintelui O.N.J.N. în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, operatorii economici care trebuie să facă dovada operării prin intermediul unei societăți înmatriculate în România sau printr-un sediu permanent în condițiile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, și care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență dețin o licență în România trebuie să depună la O.N.J.N. dovada respectivă, sub sancțiunea revocării licenței; saub) să înregistreze sediul permanent în România, în condițiile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și să solicite O.N.J.N. alocarea licenței deținute către sediul permanent, pentru perioada de valabilitate rămasă a acesteia, precum și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, împreună cu toate obligațiile legale aferente acestora; sau c) obținerea unei noi licențe, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVPână la operaționalizarea bazei de date, prevăzută la art. 15^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, privind persoanele autoexcluse și persoanele indezirabile, dar nu mai târziu de data de 31 martie 2024, organizatorii de jocuri de noroc au obligația de a nu permite accesul în incinta locațiilor în care se desfășoară activități de jocuri de noroc persoanelor care au formulat în scris solicitări de autoexcludere.  +  Articolul VÎn termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din sumele existente în conturile Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din excedentul anilor precedenți al activității finanțate integral din venituri proprii prevăzute la art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și din disponibilitățile din anul curent determinate ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate, o cotă de 70% se virează ca venit la bugetul de stat, astfel:a) sumele care se transferă din excedentul anilor precedenți: se virează la capitolul 41.01 „Alte operațiuni financiare“, subcapitolul 41.01.16 „Disponibilități din excedentele anilor precedenți“;b) disponibilitățile din anul curent: se virează la subcapitolul 16.01.01 „Taxe pe jocurile de noroc“, din contul corespunzător de venituri bugetare al activității finanțate integral din venituri proprii.  +  Articolul VIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 3 aprilie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (9) și (10) vor avea următorul cuprins:(9) În subordinea președintelui și vicepreședintelui Oficiului se organizează și funcționează, potrivit prevederilor art. 544 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cabinetul demnitarului.(10) Vicepreședintele este înlocuitorul de drept al președintelui. În cazul în care președintele și vicepreședintele, din motive întemeiate, nu își pot exercita atribuțiile, acestea vor fi delegate prin ordin secretarului general sau unui director general.2. La articolul 8 alineatul (1), partea introductivă și litera f) vor avea următorul cuprins: (1) Comitetul este format din 11 membri, din care 2 executivi și 9 neexecutivi numiți prin decizie a prim-ministrului, după cum urmează:............................................................................................f) 4 membri - membri neexecutivi numiți la propunerea ministrului finanțelor;3. La articolul 8 alineatul (1), litera g) se abrogă. 4. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Ședințele Comitetului sunt valide în prezența a cel puțin 9 membri.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Ștefan-Radu Oprea
  București, 5 octombrie 2023.Nr. 82.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009)1. Taxe anuale percepute pentru activitățile din domeniul jocurilor de norocI. Taxe aferente licenței de organizare a jocurilor de noroc (anuale):A. Pentru jocurile loto: 200.000 euroB. Pentru pariurile mutuale: 65.000 euroC. Pentru pariurile în cotă fixă: 200.000 euroD. Pentru pariurile în contrapartidă: 150.000 euroE. Pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 150.000 euroF. Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 25.000 euroG. Pentru jocurile tip slot-machine: 150.000 euroH. Pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc: 15.000 euroI. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: 150.000 euroJ. Pentru jocurile de noroc la distanță se acordă 3 categorii de licențe după cum urmează:Licență clasa 1: pentru jocurile de noroc la distanță prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. i)-n) din ordonanța de urgență. Se acordă operatorilor care organizează jocuri de noroc la distanță care au contract direct cu jucătorul și este în cuantum de 300.000 euro/an.Licență clasa a 2-a: pentru persoanele juridice implicate în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță, precum și pentru organismele de evaluare a conformității. Se acordă:(i) operatorilor care oferă management și facilități de găzduire pe platforma de jocuri, alții decât furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum sunt definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, 20.000 euro/an;(ii) operatorilor economici care desfășoară activitățile prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanța de urgență: 20.000 euro/an;(iii) procesatorilor de plăți: 20.000 euro/an;(iv) firmelor producătoare și/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc: 20.000 euro/an;(v) afiliaților: 20.000 euro/an;(vi) certificatorilor: 20.000 euro/an;(vii) auditorilor: 20.000 euro/an;(viii) organismelor de evaluare a conformității: 20.000 euro/an.Licență clasa a 3-a: pentru jocurile loto - la distanță - monopol de stat prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h) din ordonanța de urgență. Se acordă operatorului de jocuri tip loteristic: 200.000 euro.K. Pentru Festivalul de poker: 20.000 euroL. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni): 27.500 euroM. se abrogă.N. se abrogă.O. Pentru jocuri tip tombolă - joc tradițional: 20.000 euroP. Pentru jocurile de videoloterie - joc tradițional: 100.000 euroII. Taxe aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):A. Pentru jocurile tradiționale de tip loto: 300.000 euroB. Pentru pariuri mutuale - tradiționale: 21% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 120.000 euroC. Pentru pariuri în cotă fixă - tradiționale: 21% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 200.000 euroD. Pentru pariuri în contrapartidă - tradiționale: 21% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 200.000 euroE. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor:(i) pentru fiecare masă, în municipiul București: 70.000 euro;(ii) pentru fiecare masă, în alte locații decât municipiul București: 40.000 euro.F. Pentru clubul de poker:(i) pentru fiecare locație, în municipiul București: 82.500 euro;(ii) pentru fiecare locație, în alte locații decât municipiul București: 38.500 euro.G. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:(i) slot-machine clasa A: 5.300 euro;(ii) se abrogă.H. Pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc: 7.500 euro pentru fiecare sală, precum și 5% din valoarea nominală a cartoanelor achiziționate de la Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelorI. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: 23% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 150.000 euroJ. Pentru jocurile de noroc la distanță clasa 1: 21% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 400.000 euroK. Pentru jocurile de noroc la distanță clasa a 3-a: 21% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 400.000 euro.L. Pentru Festivalul de poker: 35.000 euroM. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni): 22.000 euro pentru fiecare masăN. se abrogă.O. se abrogă.P. Pentru jocuri tip tombolă - joc tradițional: 85.000 euro pentru fiecare locație în care se organizează și se exploatează activitatea de tombolă - joc tradițional, precum și 5% din valoarea nominală a biletelor de participare la tombolă, achiziționate de la Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea biletelor.2. Valoarea minimă a capitalului social subscris și vărsat la data solicitării cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc*)A. Pentru organizatorii care exploatează jocuri loto: minimum 2.000.000 leiB. Pentru organizatorii care exploatează pariuri mutuale: minimum 1.000.000 leiC. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în cotă fixă: minimum 1.000.000 leiD. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în contrapartidă: minimum 1.000.000 leiE. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc caracteristice cazinourilor: minimum 1.000.000 leiF. Pentru organizatorii care exploatează jocurile tip slot-machine: minimum 30.000 leiG. Pentru organizatorii care exploatează jocurile bingo desfășurate în săli de joc: minimum 100.000 leiH. Pentru organizatorii care exploatează jocurile de noroc online definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din ordonanța de urgență: minimum 1.000.000 leiI. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: minimum 1.000.000 leiJ. Pentru organizatorii de jocuri temporare: minimum 1.000.000 leiK. Pentru organizatorii de festivaluri de poker: minimum 100.000 leiL. Pentru organizatorii de cluburi de poker: minimum 100.000 leiM. Pentru organizatorii de jocuri de noroc tip tombolă - joc de noroc tradițional: minimum 100.000 lei.*) În situația în care același organizator solicită licență de organizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea mai multor categorii de mijloace de joc, condiția de existență a unei valori minimale a capitalului social subscris și vărsat la data cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc se aplică cumulativ.3. Taxe specialeA. Pentru videoloterie (VLT): 4,5% aplicată asupra venitului din jocurile de noroc ale operatorului licențiat. Taxa se virează în totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară.B. Taxa de acces - bilet de intrare:(i) pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 50 lei;(ii) pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker: 30 lei.C. Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-machine prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) și pentru videoloterie (VLT): 500 euro/post autorizat/an, care se achită de organizator lunar după cum urmează:a) pentru prima lună - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;b) pentru celelalte luni - până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, pentru luna următoare.D. Taxe administrative(i) taxă analiză documentație: 3.500 euro plătiți la depunerea cererii pentru o licență de jocuri de noroc la distanță, împreună cu depunerea documentelor prevăzute în ordonanța de urgență;(ii) taxă de eliberare licență: 10.500 euro/licență;(iii) taxă analiză documentație solicitare licență jocuri de noroc tradiționale: 600 euro, la depunerea solicitării;(iv) taxă analiză documentație solicitare autorizare jocuri de noroc: 250 euro, la depunerea cererii pentru obținerea autorizației de exploatare;(v) taxă analiză documentație solicitare integrare jocuri noi/recertificare jocuri pe platforma de jocuri de noroc la distanță autorizată: 250 euro, la depunerea solicitării.4. Valoarea în lei atât a taxelor pentru jocuri de noroc, cât și a garanțiilor stabilite în moneda euro se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent momentului exigibilității plății, așa cum a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. ------